Tài liệu Quy trình xuất khẩu hàng hóa hóa của công ty tnhh một thành viên phúc linh phúc

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC LINH PHÚC Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Giảng viên hướng dẫn : ThS. Lê Đình Thái Sinh viên thực hiện : Đào Thị Xuân Phương MSSV: 1054011233 Lớp: 10DQN03 TP. Hồ Chí Minh, 2014 I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC LINH PHÚC Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lê Đình Thái Sinh viên thực hiện : Đào Thị Xuân Phương MSSV: 1054011233 Lớp: 10DQN03 TP. Hồ Chí Minh, 2014 II LỜI CAM ĐOAN Những năm tháng được học tập và lĩnh hội những kiến thức ở trường lớp em đã được các thầy cô truyền đạt những hiểu biết cơ sở ngành quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành quản trị ngoại thương. Từ đó làm cơ sở giúp em ứng dụng những kiến thức, kỹ năng có được vào thực tế các hoạt động của đơn vị thực tập nhằm cũng cố kiến thức, đồng thời giúp em trau dồi kỹ năng làm việc thực tế. Em xin cam đoan rằng đề tài báo cáo khóa luận này là dựa vào sự sáng kiến , đào sâu suy nghĩ của chính bản thân, bên cạnh đó là sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn ThS. Lê Đình Thái và sự tạo điều kiện của ban lãnh đạo, các anh chị cô chú của công ty TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc. III LỜI CẢM ƠN Qua quá trình học tập và rèn luyện, thầy cô đã truyền đạt những hiểu biết cơ sở ngành quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành quản trị ngoại thương. Từ đó giúp em ứng dụng những kiến thức, kỹ năng có được vào thực tế các hoạt động của đơn vị thực tập. Đợt thực tập này giúp em: Tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức chuyên sâu ngành Quản Trị Ngoại Thương. Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được tại các doanh nghiệp. Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào nội dung liên quan đến công việc thực hiện quy trình xuất khẩu hàng hóa tại công ty TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc. Để thực hiện tốt báo cáo này, em đã được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Ths. Lê Đình Thái, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo công ty cùng các anh chị, cô chị ở các bộ phận của công ty. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths. Lê Đình Thái và ban lãnh đạo,các anh chị cô chú của công ty TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc. IV NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) V CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên: …………………………………………………… MSSV: …………………………………………………… Khoá: …………………………………………………… 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... Đơn vị thực tập VI MỤC LỤC TRANG BÌA....................................................................................................................... I TRANG PHỤ BÌA. ...........................................................................................................II LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................................ III LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................................. IV NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................... V NHẬN XÉT THỰC TẬP ............................................................................................................ VI MỤC LỤC .................................................................................................................................. VII DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮC ...................................................................... X DANH MỤC BẢNG SỬ DỤNG ................................................................................................. XI DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ HÌNH ẢNH.............................................. XII LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................ 1 1.Lý do chọn đề tài......................................................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. ................................................................................................................. 1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. .......................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài................................................................................................ 2 5. Kết cấu ........................................................................................................................................ 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA ...................................................................................................................... 3 1.1 Khái quát về xuất khẩu hàng hóa. ......................................................................................... 3 1.1.1 Khái niệm về xuất khẩu ....................................................................................................... 3 1.1.2 Tầm quan trọng và nhiệm vụ của xuất khẩu hàng hóa. ................................................... 3 1.1.2.1 Tầm quan trọng của xuất khẩu hàng hóa với quá trình phát triển kinh tế. ................ 3 1.1.2.2 Tầm quan trọng của xuất khẩu hàng hóa với các doanh nghiệp .................................. 4 1.1.3 Nhiệm vụ của xuất khẩu hàng hóa. ..................................................................................... 5 1.1.4 Các hình thức xuất khẩu. ..................................................................................................... 5 1.1.4.1 Xuất khẩu trực tiếp. .......................................................................................................... 5 1.1.4.2 Xuất khẩu gián tiếp. .......................................................................................................... 5 1.2 Quy trình xuất khẩu hàng hóa. .............................................................................................. 6 1.2.1 Nghiên cứu thị trường quốc tế.............................................................................................6 1.2.1.1 Xác định nhu cầu nhập khẩu của khách hàng. ............................................................... 6 1.2.1.2 Lựa chọn điều tra nghiên cứu thị trường xuất khẩu......................................................6 1.2.2 Lựa chọn đối tác giao dịch. .................................................................................................. 7 VII 1.2.3 Lập phương án kinh doanh. ................................................................................................ 8 1.2.4 Giao dịch và ký hợp đồng. ................................................................................................... 8 1.2.5 Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. ............................................................................. 9 1.2.5.1 Xin giấy phép xuất khẩu. .................................................................................................. 9 1.2.5.2 Chuẩn bị hàng xuất khẩu................................................................................................ 10 1.2.5.3 Thuê phương tiện vận tải. ............................................................................................... 11 1.2.5.4 Mua bảo hiểm. ................................................................................................................. 11 1.2.5.5 Làm thủ tục hải quan ......................................................................................................12 1.2.5.6 Giám định số lượng chất lượng hàng hóa chất lượng hàng xuất khẩu. ..................... 13 1.2.5.7 Giao hàng ......................................................................................................................... 14 1.2.5.8 Làm thủ tục thanh toán .................................................................................................. 14 1.2.5.9 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) .................................................................... 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................................................ 18 CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC LINH PHÚC, THỰC TRẠNG QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY. ........ 19 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc. ....................... 19 2.1.1 Quá trình hình thành. ........................................................................................................ 19 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc. .................................................................................................................................... 20 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty. ............................................................................................... 21 2.1.4 Mặt hàng xuất khẩu và thị trường kinh doanh xuất khẩu của công ty. ........................ 23 2.1.4.1 Đặc điểm các mặt hàng xuất khẩu của công ty. ............................................................ 23 2.1.4.2 Thị trường xuất khẩu hàng hóa của công ty. ................................................................ 26 2.2 Quy trình xuất khẩu hàng hóa của công ty. ........................................................................ 34 2.2.1 Quy trình xuất khẩu hàng hóa qua đường biển. ............................................................. 36 2.2.1.1 Căn cứ ký kết hợp đồng xuất khẩu với nước ngoài. ..................................................... 36 2.2.1.1.1 Nghiên cứu thị trường quốc tế..................................................................................... 36 2.2.1.1.2 Lựa chọn đối tác giao dịch: .......................................................................................... 37 2.2.1.1.3 Lập phương án kinh doanh: ........................................................................................ 37 2.2.1.2 Giao dịch và ký kết hợp đồng. ........................................................................................ 38 2.2.1.3 Nội dung ký kết hợp đồng xuất khẩu............................................................................. 39 2.2.1.4 Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hóa ........................................................ 41 2.2.1.4.1 Xin giấy phép xuất khẩu. ............................................................................................. 41 2.2.1.4.2 Chuẩn bị hàng hóa cho xuất khẩu. ............................................................................. 42 VIII 2.2.1.4.3 Thuê tàu lưu cước. ........................................................................................................ 42 2.2.1.4.4 Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu...................................................................... 42 2.2.1.4.5 Làm thủ tục hải quan. .................................................................................................. 43 2.2.1.4.6 Giám định số lượng, chất lượng hàng hóa. ................................................................ 44 2.2.1.4.7 Giao hàng hóa cho dơn vị vận tải. ............................................................................... 45 2.2.1.4.8 Thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu. ......................................................................... 45 2.2.1.4.9 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại ( Nếu có). .............................................................. 46 2.2.2 Quy trình xuất khẩu hàng hóa qua đường hàng không..................................................46 2.3 Đánh giá chung về quy trình xuất khẩu của công ty. ......................................................... 47 2.3.1 Ưu điểm. .............................................................................................................................. 47 2.3.1.1Việc nghiên cứu thị trường quốc tế, lựa chọn đối tác giao dịch, lập phương án kinh doanh được công ty tổ chức nghiên cứu thực hiện rất kỹ lưỡng. ............................................ 48 2.3.1.2 Thuê phương tiện vận tải để xuất khẩu hàng hóa là một ưu thế của công ty. ........... 48 2.3.1.3 Công ty thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả trong các khâu giao hàng, làm thủ tục thanh toán. ...................................................................................................................... 48 2.3.2 Nhược điểm ......................................................................................................................... 49 2.3.2.1 Khâu giao dịch và ký kết hợp đồng ............................................................................... 49 2.3.2.2 Công tác chuẩn bị chứng từ. ........................................................................................... 50 2.3.2.3 Công tác chuẩn bị hàng hóa. .......................................................................................... 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................................................ 51 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC LINH PHÚC ............................................... 52 3.1 Định hướng phát triển. .......................................................................................................... 52 3.1.1 Định hướng phát triển của công ty. .................................................................................. 52 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động xuất khẩu. .................................................................. 52 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng hóa tại công ty. .......................... 53 3.2.1 Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ, năng lực của nhân viên. ..................................... 53 3.2.2 Chuyên môn hóa trong việc thực hiện quy trình xuất khẩu hàng hóa. ......................... 55 3.2.3 Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. ........................................................................................57 3.3 Kiến nghị với cơ quan, tổ chức nhà nước. ........................................................................... 58 3.3.1 Kiến nghị với cơ quan hải quan. ....................................................................................... 58 3.3.2 Kiến nghị với nhà nước. ..................................................................................................... 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ............................................................................................................ 59 KẾT LUẬN CHUNG .................................................................................................................. 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................... 61 IX DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮC APEC: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation). ASEAN: Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations). B/L: Vận đơn đường biển ( Bill of lading). CIF: Điều kiện thương mại quốc tế CIF ( Cost, insurance and freight). CIP: Điều kiện thương mại quốc tế CIP ( Carriage, insurance paid to). C/O: Giấy chứng nhận xuất sứ ( Certificate of origin). CPT: Điều kiện thương mại quốc tế CPT ( Carriage paid to). FOB: Điều kiện thương mại quốc tế FOB ( Free on board). L/C : Thư tín dụng ( Letter of credit). USD: Đơn vị tiền tệ của mỹ đôla ( United State Dollar). TNHH: Trách nhiệm hữu hạn. WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization). X DANH MỤC BẢNG SỬ DỤNG STT 1 TÊN BẢNG BIỂU TRANG Bảng 2.1 Gía trị xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của công TNHH 24 một thành viên Phúc Linh Phúc thời gian từ 2010-2013 2 Bảng 2.2: Giá trị xuất khẩu vào các thị trường chủ yếu của công ty 28 TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc. XI DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ HÌNH ẢNH STT TÊN BẢNG BIỂU TRANG 1 Sơ đồ 1.1: Quy trình xuất khẩu hàng hóa 17 2 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên 21 Phúc Linh. 3 Sơ đồ 2.1: Quy trình xuất khẩu hàng hóa công ty TNHH một thành 35 viên Phúc Linh Phúc. XII GVHD: ThS. Lê Đình Thái 1 LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài. Hiện nay toàn cầu hóa là một xu thế đang không ngừng phát triển, Việt Nam cũng đang hòa mình trong xu thế đó. Bằng chứng rõ nét là trong những năm qua Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, gia nhập vào nhiều tổ chức trong khu vực và trên thế giới như: ASEAN, APEC, WTO… Hội nhập là động cơ thúc đẩy cho ngoại thương phát triển. Ngược lại hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là một trong những hoạt động kinh tế ảnh hưởng rất lớn cho sự phát triển và hội nhập thành công… Trong đó xuất khẩu là thành phần quan trọng mang lại nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể và là động lực cho sự phát triển trên nhiều phương diện khác cho đất nước. Nhưng để phát triển kinh doanh xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao thì đòi hỏi hoàn thiện, phát triển các khâu trong quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa là vô cùng quan trọng. Chính vì thế em quyết định chọn nghiên cứu về quy trình xuất khẩu hàng hóa nhằm tiềm hiểu thực trạng việc thực hiện quy trình, phát hiện những ưu, nhược điểm và đưa ra giải pháp để hoàn thiện quy trình nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty. Công ty TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc đã được hình thành và phát triển khá lâu dài. Công ty chuyên thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giao nhận vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế, làm đại lý tàu biển…Tuy nhiên, em xin nghiên cứu về mảng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty nhằm tìm hiểu quy trình thực hiện tìm ra những tồn tại, ưu điểm từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quy trình này tại Công ty TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc. Đề tài của em là: “ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC LINH PHÚC’’ 2. Mục tiêu nghiên cứu. Quy trình xuất khẩu hàng hóa tại công ty TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc không thể tránh khỏi những khó khăn và các vấn đề còn hạn chế mà công ty chưa giải quyết triệt để. Mục đích nghiên cứu đề tài này của em là nhằm hiểu rõ thực tế nghiệp SVTH: Đào Thị Xuân Phương MSSV:1054011233 GVHD: ThS. Lê Đình Thái 2 vụ này thực hiện tại công ty, từ đó nhận ra tồn tại những khó khăn gì và những ưu điểm gì. Qua đó em đưa ra hướng giải quyết nhằm hoàn thiện quy trình của công ty. Hơn thế nửa, qua quá trình thực tập và nghiên cứu đề tài, em cũng tích lũy cho mình những kinh nghiệm cho công việc mà em có thể làm sau này. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. Đề tài tập trung nghiên cứu về quy trình xuất khẩu hàng hóa của công ty TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc, sau đó dựa trên cơ sở lý thuyết về quy trình xuất khẩu hàng hóa để đưa ra những đánh giá về thực trạng quy trình của công ty có những ưu nhược điểm nào từ đó đưa ra giải pháp để khắc phục những tồn tại đó. 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Chủ yếu sử dụng phương pháp phỏng vấn. Nguồn dữ liệu này có được từ quá trình phỏng vấn thực tế trong quá trình thực tập. Phương pháp này giúp em tiếp cận được thông tin một cách rõ ràng và tập trung nhất, có thể nhấn mạnh vào những mục tiêu cần tìm hiểu. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. Nguồn dữ liệu thứ cấp gồm các tài liệu có sẵn tại công ty. Các dữ liệu này cung cấp thông tin chính xác kịp thời, đảm bảo phục vụ nghiên cứu và nội dung đề tài. Phương pháp phân tích dữ liệu. Phương pháp so sánh thống kê tổng hợp từ các thông tin thu thập được, phương pháp so sánh. 5. Kết cấu Đề tài có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về xuất khẩu hàng hóa và quy trình xuất khẩu hàng hóa. Chương 2 : Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc, thực trạng quy trình xuất khẩu hàng hóa của công ty. Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng hóa của công ty TNHH một thành viên Phúc Linh Phúc. Vì kiến thức còn hạn chế nên chắc chắn rằng báo cáo khóa luận của em sẽ không tránh khỏi những sai sót . Em xin nhờ thầy cô giáo, các anh chị, cô chú tận tình giúp đỡ đóng góp cho em để báo cáo được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Đào Thị Xuân Phương MSSV:1054011233 GVHD: ThS. Lê Đình Thái 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 1.1 Khái quát về xuất khẩu hàng hóa. 1.1.1 Khái niệm về xuất khẩu Xuất phát từ xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế người ta định nghĩa xuất khẩu như sau : Xuất khẩu là hình thức hàng hóa được sản xuất ra ở quốc gia này nhưng không dùng trong nước mà tiêu thụ ở quốc gia khác. Xuất khẩu chính là bán hàng hóa và dịch vụ cho nước ngoài. Xuất khẩu không phải là hoạt động kinh doanh buôn bán riêng lẻ mà là hệ thống các quan hệ buôn bán được pháp luật của các quốc gia trên thế giới cho phép. Các quốc gia tham gia vào hoạt động mua bán này đều phải tuân theo các tập quán, thông lệ quốc tế. Đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, hoạt động xuất khẩu đóng vai trò hết sức quan trọng cho mục tiêu phát triển đất nước, phản ánh mối quan hệ xã hội và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia. 1.1.2 Tầm quan trọng và nhiệm vụ của xuất khẩu hàng hóa. 1.1.2.1 Tầm quan trọng của xuất khẩu hàng hóa với quá trình phát triển kinh tế. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu để nhập khẩu máy móc thiết bị, máy móc phục vụ mục tiêu kỹ thuật của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa,đất nước. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, có hai cách nhìn nhận về tác động của xuất khẩu đối với sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Một là xuất khẩu là việc tiêu thụ những sản phẩm dư thừa do sản xuất vượt quá nhu cầu nội địa. Trong trường hợp nền kinh tế còn lạc hậu, chậm phát triển và do đó sẽ tác động tiêu cực đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế và sản xuất. Bởi vì nền kinh tế Việt Nam không thể trông chờ vào sự dư thừa của quá trình sản xuất hàng hóa trong nước. Hai là xem thị trường và đặc biệt là thị trường thế giới là hướng quan trọng để tổ chức sản xuất. Quan điểm này xuất phát từ nhu cầu của thị trường thế giới để tổ chức sản xuất. Điều đó có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. SVTH: Đào Thị Xuân Phương MSSV:1054011233 GVHD: ThS. Lê Đình Thái 4 * Xuất khẩu có tác động tích cực đối với giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân. Tác động của xuất khẩu đối với đời sống bao gồm nhiều mặt. Trước hết, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thu hút hàng triệu người lao động và đem lại cho họ nguồn thu nhập không nhỏ. Xuất khẩu còn tạo ra vốn để nhập khẩu hàng hóa vật phẩm tiêu dùng hàng ngày, đáp ứng ngày càng phong phú hơn đời sống của nhân dân. * Xuất khẩu là cơ sở mở rộng, thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta. Xuất khẩu và các quan hệ kinh tế đối ngoại có tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau. Hoạt động xuất khẩu có thể sớm hơn các hoạt động kinh tế đối ngoại khác vì vậy tạo điều kiện thúc đẩy các quan hệ này phát triển. Chẳng hạn xuất khẩu và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy quan hệ tín dụng, đầu tư phát triển, mở rộng vận tải quốc tế. Mặt khác các quan hệ kinh tế đối ngoại này tạo điều kiện để mở rộng xuất khẩu. 1.1.2.2 Tầm quan trọng của xuất khẩu hàng hóa với các doanh nghiệp Xuất khẩu giúp các doanh nghiệp sử dụng khả năng dư thừa: các doanh nghiệp thường tính đến khả năng sản xuất trước mắt và lâu dài. Vì thế họ thường tính toán khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu nội địa. Nhưng thực tế, khả năng sản xuất vượt quá nhu cầu nội địa là thường xảy ra.Việc chuyển tài nguyên hay khả năng sản xuất sang quy trình sản xuất hàng hóa mà trong nước đang có nhu cầu là rất khó khăn. Vì vậy doanh nghiệp có thể tìm kiếm lợi ích từ thị trường nước ngoài thông qua xuất khẩu. Xuất khẩu tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm được chi phí. Vì trang trải chi phí cố định nhờ có sản lượng lớn; gia tăng hiệu quả nhờ kinh nghiệm sản suất với số lượng lớn; giảm chi phí vận chuyển và chi phí mua nguyên vật liệu khi vận chuyển, mua một số lượng lớn. Vì vậy doanh nghiệp có thể nâng cao sức cạnh tranh thông qua điều chỉnh giá hợp lý. Xuất khẩu giúp doanh nghiệp thu được nhiều lợi ích hơn. Vì sản phẩm được xuất khẩu sang nước khác thì môi trường cạnh tranh, giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm ở nước ngoài khác với ở thị trường nội địa. Một lý do khác có thể làm cho lợi nhuận lớn hơn là do sự khác nhau về chính sách của chính phủ trong nước và ngoài nước về thuế khóa hay sự điều chỉnh giá. SVTH: Đào Thị Xuân Phương MSSV:1054011233 GVHD: ThS. Lê Đình Thái 5 Doanh nghiệp có thể phân tán rủi ro khi tham gia vào hoạt động xuất khẩu. Bằng cách mở rộng thị trường ra nước ngoài, doanh nghiệp có thể giảm thiểu được những biến động về nhu cầu. Xuất khẩu tạo cơ hội cho nhập khẩu của doanh nghiệp: vì các doanh nghiệp muốn tìm nguồn cung cấp rẻ hay các bộ phận có chất lượng hơn để sử dụng cho quy trình sản xuất của họ, hoặc tìm mặt hàng mới từ nước ngoài để bổ sung cho mặt hàng đang có nhằm tăng doanh số bán. 1.1.3 Nhiệm vụ của xuất khẩu hàng hóa. Phải mở rộng thị trường, nguồn hàng và đối tác kinh doanh xuất khẩu nhằm tạo cao trào xuất khẩu, coi xuất khẩu là mũi nhọn đột phá cho sự giàu có. Phải khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực của đất nước như đất đai, nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất, kỹ thuật- công nghệ chất xám theo hướng khai thác lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh. Nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa xuất khẩu để tăng nhanh khối lượng và kim ngạch xuất khẩu. Tạo những mặt hàng (nhóm hàng) xuất khẩu chủ lực đáp ứng những đòi hỏi của thị trường thế giới và của khách hàng về chất lượng và số lượng, có sự hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao. 1.1.4 Các hình thức xuất khẩu. 1.1.4.1 Xuất khẩu trực tiếp. Xuất khẩu trực tiếp được coi là hoạt động công ty bán hàng hóa trực tiếp cho các khách hàng của mình ở thị trường nước ngoài. Các công ty có kinh nghiệm quốc tế thường trực tiếp bán các sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài. Khách hàng của công ty không chỉ đơn thuần là người tiêu dùng. Những ai có nhu cầu mua sản phẩm của công ty đều là khách hàng của công ty. Để thâm nhập thị trường quốc tế qua hình thức xuất khẩu trực tiếp, các công ty thường sử dụng hai hình thức chủ yếu là đại lý bán hàng, đại lý phân phối. 1.1.4.2 Xuất khẩu gián tiếp. SVTH: Đào Thị Xuân Phương MSSV:1054011233 GVHD: ThS. Lê Đình Thái 6 Xuất khẩu gián tiếp được coi là xuất khẩu các hàng hóa dịch vụ của mình thông qua trung gian ( thông qua người thứ ba). Các trung gian mua bán chủ yếu trong kinh doanh xuất khẩu là: đại lý, công ty quản lý xuất nhập khẩu, công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. Các trung gian mua bán này không chiếm hữu hàng hóa của công ty nhưng trợ giúp công ty xuất khẩu hàng hóa của công ty sang nước ngoài. 1.2 Quy trình xuất khẩu hàng hóa. 1.2.1 Nghiên cứu thị trường quốc tế. Nghiên cứu thị trường là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tham gia vào thị trường quốc tế. Đó là quá trình điều tra khảo sát để tìm khả năng bán hàng đối với một hoặc một nhóm sản phẩm, kể cả biện pháp thực hiện mục tiêu đó. Các thông tin về cung cầu thị trường, động thái giá cả, các chính sách, pháp luật, tập quán buôn bán có liên quan tới xuất nhập khẩu của các nước nhằm lựa chọn thị trường thích hợp đối với các doanh nghiệp . 1.2.1.1 Xác định nhu cầu nhập khẩu của khách hàng. Doanh nghiệp tham gia xuất khẩu phải có quá trình nghiên cứu, phân tích một cách hệ thống về nhu cầu thị trường cũng như khả năng của doanh nghiệp. Đồng thời dự đoán xu hướng biến động của thị trường, cơ hội thách thức mà mình gặp phải, nắm bắt đầy đủ về giá cả hàng hóa, các mức gía cho từng điều kiện mua bán và phẩm chất hàng hóa. Bên cạnh đó cũng cần chú ý đến tỷ suất ngoại tệ của mặt hàng xuất khẩu, nếu tỷ xuất thấp hơn tỷ giá hối đoái trên thị trường thì xuất khẩu có hiệu quả. 1.2.1.2 Lựa chọn điều tra nghiên cứu thị trường xuất khẩu. Việc lựa chọn thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải phân tích tổng hợp nhiều yếu tố bao gồm cả yếu tố vi mô, vĩ mô và khả năng của doanh nghiệp. Thông thường đó là những yếu tố văn hóa, xã hội, luật pháp, kinh tế, cạnh tranh và yếu tố thuộc môi trường tài chính.   Nội dung nghiên cứu thị trường nước ngoài: SVTH: Đào Thị Xuân Phương MSSV:1054011233 GVHD: ThS. Lê Đình Thái 7 Công tác gồm ba vấn đề chủ yếu đó là: nghiên cứu chính sách ngoại thương của quốc gia ( nghiên cứu chính sách thị trường, chính sách mặt hàng, chính sách hỗ trợ); xác định và dự báo được những biến động của quan hệ cung cầu hàng hóa trên thị trường thế giới; tìm hiểu hệ thống thông tin giá cả, phân tích cơ cấu giá cả quốc tế và dự báo được những biến động của nó.   Phương pháp nghiên cứu thị trường nước ngoài. Có hai phương pháp chủ yếu + Nghiên cứu tại bàn làm việc: theo phương pháp này các cán bộ nghiên cứu thị trường phải đọc, nghiên cứu các tài liệu xuất bản trong nước; các tài liệu xuất bản nước ngoài; các tài liệu xuất bản hoặc không xuất bản rộng rãi của các tổ chức, cơ quan. + Nghiên cứu hiện trường: phương pháp này tốn kém hơn các phương pháp nghiên cứu trên. Cách tiến hành có thể quan sát; phỏng vấn trực tiếp; phỏng vấn qua điện thoại, phỏng vấn qua thư, bảng hỏi... 1.2.2 Lựa chọn đối tác giao dịch. Để có thể lựa chọn được đối tác như mong muốn các doanh nghiệp nên tiến hành nghiên cứu các đối tác của mình trên một số các phương diện sau: quan điểm kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; khả năng tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật; uy tín và mối quan hệ trong kinh doanh… Quá trình lựa chọn bạn hàng phải tuân thủ theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Doanh nghiệp nên lựa chọn những đối tác có đặc điểm sau: * Nên lựa chọn đối tác là những người xuất nhập khẩu trực tiếp do vậy doanh nghiệp không phải chia sẻ lợi nhuận mà thu được lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, nếu là sản phẩm và thị trường hoàn toàn mới, thì doanh nghiệp nên thông qua các đại lý hoặc công ty ủy thác để giảm bớt chi phí trong việc thâm nhập thị trường nước ngoài. * Đối tác là những doanh nghiệp quen biết. * Đối tác là những doanh nghiệp có thực lực tài chính. * Đối tác là những doanh nghiệp có thiện chí trong quan hệ làm ăn, không có biểu hiện của hành vi lừa đảo. SVTH: Đào Thị Xuân Phương MSSV:1054011233 GVHD: ThS. Lê Đình Thái 8 1.2.3 Lập phương án kinh doanh. Trên cơ sở thu lượm được từ quá trình nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp tiến hành lập phương án kinh doanh. Phương án kinh doanh chính là kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt tới những mục tiêu xác định. Việc xây dựng phương án này bao gồm: * Đánh giá tình hình thị trường, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. * Lựa chọn mặt hàng, thời cơ, điều kiện và phương pháp kinh doanh. Sự lựa chọn này dựa trên các phương pháp phân tích tình hình có liên quan. * Đề ra mục tiêu cụ thể: khối lượng, giá bán và thị trường xuất khẩu. * Đưa ra các biện pháp thực hiện mục tiêu đó. * Sơ bộ đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh. 1.2.4 Giao dịch và ký hợp đồng. Sau khi lựa chọn được bạn hàng kinh doanh các đơn vị kinh doanh xuất khẩu trong nước tiến hành kí kết hợp đồng với bên nước ngoài với các điều kiện như: điều kiện tên hàng, điều kiện số lượng, điều kiện phẩm chất, điều kiện đơn giá, điều kiện thanh toán trả tiền, điều kiện khiếu nại, điều kiện bảo hành, điều kiện vận tải, điều kiện trọng tài…và những quy định riêng khác giữa hai bên trong hợp đồng. - Các hình thức đàm phán thông dụng: Ðàm phán có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, ngoài hình thức gặp mặt trực tiếp còn có các hình thức khác như: qua thư từ, điện tín hoặc điện thoại. Mỗi hình thức đều có ưu nhược điểm riêng: +Gặp mặt trực tiếp: - Ưu điểm: có thể trực tiếp bàn bạc, để hiểu nhau hơn, cùng nhau giải quyết những điểm chưa hiểu nhau... - Nhược điểm: đi lại tốn kém, dễ lộ bí mật... +Qua thư từ, điện tín( Fax, Telex) - Ưu điểm: Ít tốn kém về việc đi lại, có thể giữ bí mật, có thể đem ra bàn bạc tập thể, có thể cùng một lúc giao dịch với nhiều bạn hàng khác nhau. - Nhược điểm: Tốn thời gian, nhiều khi không hiểu hết nhau. SVTH: Đào Thị Xuân Phương MSSV:1054011233
- Xem thêm -