Tài liệu Quy trình tuyển dụng của ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội (eximbank hà nội)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Nhóm 3 – Cao học KTQD Tiểu luận QUY TRÌNH TUYỂN D ỤNG CỦA NGÂ N HÀ NG XUẤT NHẬ P KHẨ U VIỆT NA M CHI NHÁNH HÀ NỘI (EXIMBANK HÀ NỘI) 1 Nhóm 3 – Cao học KTQD LỜI MỞ ĐẦ U Nguồn nhân lực đóng v ai trò vô cùng quan trọng t rong con đường ph át triển của doanh nghiệp, là một trong những yếu tố then chốt quyết đ ịnh sự thành bại của một doanh nghiệp. Ch ính vì vậy h ầu hết tất cả các do anh nghiệp đều có một sự chú trọng nhất đ ịnh nhằm sử dụng và phát triển nguồn nhân lực của mình một cách tốt nhất, nhằm th ực hiện nh ững chiến lược, mục tiêu của doanh nghiệp. Tuyển dụng nhân sự là một bước quan trọng t rong quá t rình g iúp cho doanh nghiệp thu hút đ ược con người có trình độ từ lực lượng lao động b ên trong và bên ngoài tổ chức, có thể lựa chọn được những con người th ực sự có khả năng và phù hợp với doanh ngh iệp , có thể g iúp doanh nghiệp phát triển và đứng vững t rên th ị trường. Rất nhiều doanh nghiệp thành công đã rất chú trọng công tác tuyển dụng nhân lực cho doanh ngh iệp , t rong đó có Eximbank- ngân hàng xuất nhập kh ẩu Việt Nam. Với một quy t rình tuy ển dụng quy chuẩn, v ới tiêu chuẩn cao, từng bước tiến h ành rõ ràng v à chi t iết, Eximban k luôn tuyển dụng được nguồn nh ân lực có chất lượng cao trong nhiều nă m qua . Tuy nh iên, trong thời buổi hiện đ ại ngày nay, rất nhiều doanh ngh iệp đã thay đổi, hiện đại hóa quy t rình tuyển dụng mà vẫn có thể đảm bảo ch ất lượng nguồn nhân lực. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Eximb ank có thể nhìn nhận rõ những ưu điểm và những điểm còn thiếu sót trong quá trình tuyển dụng của ngân hàng, từ đó có những giải pháp thay đổi, bổ sung cho phù hợp. I. Giới thiệu về Ng ân hàng Exi mbank 1. Giới thiệu chung về Ng ân hàng Exi mbank 2 Nhóm 3 – Cao học KTQD Eximb an k (Vietnam Expo rt Import Bank) Ngân hàng xu ất nhập khẩu Việt Nam th ành lập nă m 1989, một t rong nh ững ngân hàng thương mại cổ phần đ ầu tiên của Việt N am, trụ sở chính tại TP H CM. Eximbank ch i nhánh Hà Nội được thành lập n ăm 1992, là một t rong nh ững chi nhánh phát triển hàng đ ầu trong hệ thống Eximbank nó i riêng và hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam nói chung. Eximb ank Hà Nội có t rụ sở chính Tại số 19 – Đ ường Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nộ i. Eximb an k H à Nội cung cấp đầy đủ các d ịch vụ của một Ngân Hàng tầm cỡ quốc tế: - Huy động tiền gửi t iết kiệm, t iền g ửi thanh toán củ a cá nhân và đ ơn vị bằng VND, ngoại tệ, vàng. - Cho vay ngắn - trung - dà i hạn, cho vay đồng tài trợ, cho vay thấu ch i, s inh hoạt, tiêu dùng, cho vay theo hạn mức tín dụng bằng VND, ngo ại tệ, vàng. - Mua bán các loại ngoại tệ theo phương thức g iao ngay, kỳ hạn, hoán đổ i, quyền lựa chọn tiền tệ. - Than h t oán, tài trợ xu ất nhập khẩu hàn g hóa, chiết khấu chứng t ừ hàng hóa. - Phát hành và thanh to án thẻ tín dụng nộ i địa v à quốc tế. - Thực hiện giao dịch ngân quỹ , ch i lương, thu chi hộ, thu chi tại chỗ, thu đổi ngo ại tệ, nhận và ch i trả kiều hối, chuyển t iền t rong và ngoài nước. - Các nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước. - Dịch vụ tài ch ính t rọn gó i hỗ t rợ du học. - Tư vấn đầu tư- tài ch ính - t iền tệ - Và các dịch vụ khác. 2. Chí nh sách tuyển dụng nhân l ực của Exi mbank Eximb an k Hà Nội luôn co i nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõ i và là tài sản quý giá của Ng ân Hàng. Với quan điểm coi nguồn nh ân lực là lợi thế cạnh tranh của Ngân hàng , nguyên tắc tuyển dụng của Ngân hàng là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào v ị trí phù hợp dựa trên phẩm chất , khả năng, thái độ , năng lực, kinh nghiệm của ứng viên mà không phân b iệt tín ngưỡng, chủng tộc, tôn giáo hay 3 Nhóm 3 – Cao học KTQD giới t ính. Eximbank luôn khuyến kh ích và tạo cơ hộ i phát triển nghề nghiệp cho những ứng viên có tài năng, phẩm chất đạo đức và lòng say mê công v iệc cùng đóng góp vào sự thành công chung củ a Eximbank. Eximb an k th ực hiện chính s ách tuyển dụng công khai, công bằng và minh bạch đảm b ảo tính thống nhất trong toàn h ệ thống. Các ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Eximbank sẽ được tham g ia các vòng thi tuyển chuyên môn và phỏng vấn. II. Quy trì nh tuyển dụng của Eximbank 1. Mục đích. Nhằm tuyển được nhân sự theo đúng trình tự, tìm được những ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu của Ngân hàng trong từng g iai đoạn, nâng cao hiệu quả trong công tác tuyển dụng . Đảm bảo lực lượng lao động ổn định phục vụ cho hoạt động của Ngân hàng. 2. Trách nhiệm và các bên tham gi a. Tất cả các cá nhân, bộ phận tha m gia qu á trình Tuyển dụng đều thực hiện theo đúng quy trình này, cụ th ể nh ư sau :  Phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng phòng (Phụ t rách phòng): Đánh giá Nguồn nhân lực hiện tại của các phòng ban đang có nhu cầu Tuyển dụng để xác đ ịnh rõ t ính xác th ực. - Bộ phận Tuyển dụng: Kể từ khi nhận đ ược Phiếu yêu cầu tuyển dụng và Hồ sơ Tuyển dụng, dựa theo các y êu cầu ch i t iết, nhân v iên phụ trách Tuy ển dụng có trách nhiệm đáp ứng đủ người.  Các bộ phận/phòng ban kh i có nhu cầu tuyển dụng : - Chịu trách nhiệm về Yêu cầu tuyển dụng mà bộ phận đề xuất. - Cung cấp đầy đủ các thông tin cần th iết về vị t rí cần tuyển ở mức độ chính xác v à phù hợp nhất, tham khảo ý kiến từ ph ía Bộ phận Tuyển dụng, Trưởng phòng Tổ chức Hành ch ính. - Tiếp nh ận, chuyển g iao Hồ sơ và bài kiểm tra v ới Bộ phận Tuyển dụng. - Gửi đề bài, thang điểm, đáp án và kết qu ả cho Bộ phận Tuyển dụng. 4 Nhóm 3 – Cao học KTQD - Phối hợp với Bộ phận Tuyển dụng sắp xếp thời gian phỏng vấn th ích h ợp và nhanh chóng nhất .  Ban Giám Đốc: Là bộ ph ận có quyền hạn cao nhất trong việc xét duyệt quyết định Tuyển dụng. 3. Các bước trong quy trình Tuyển dụng Lên kế hoạch tuyển dụng - Cuố i năm, cuố i quý các phòng ban gửi Kế hoạch tuyển dụng cho phòng Hành Chính Nhân Sự (HCNS). Kế hoạch nh ân sự do các phòng ban tự lên kế hoạch. - D ựa theo kế hoạch tuyển dụng mà các bộ ph ận cung cấp , bộ phận Nhân sự có t rách nh iệm xem xét, tư vấn, đánh g iá lại nhu cầu Tuyển dụng . Phòng HCN S xem xét, trình lên Ban Giám Đốc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng. Khi B GĐ đã ký duyệt , Ph iếu yêu cầu tuyển dụng đ ược chuyển về bộ ph ận Tuyển dụng – Phòng TCHC đ ể t iến hành t ìm ứng viên phù hợp . Thông báo tuyển dụng Khi có nhu cầu tuyển dụng, Phòng TCHC ra thông báo tuyển dụng rộng rãi trong nộ i bộ của Công ty, các nguồn cung ứng lao động bên ngoài và trên các phương t iện thông t in đại chúng (báo, đà i...). Nội dung thông báo gồm: Các yêu cầu, điều kiện tuyển dụng, hồ sơ, th ời gian nhận hồ sơ... Hiện tại một số kênh Eximb ank Hà Nộ i đăng thông báo tuyển dụng là: - W ebsite Eximbank: eximbank.co m.vn - W eb nội bộ Eximbank: Thông b áo cho các nhân v iên t rong ch i nhánh được b iết nhu cầu tuyển dụng củ a Ch i Nhánh. Từ đó các nhân viên t rong cơ quan có thể giới thiệu cho bạn bè, người thân dự tuyển. - Trang web vietn amworks.com: Đây là t rang web thu hút được số lượng người tìm việc khá lớn. Thông tin đăng trên website là rất rõ ràng, chi t iết và dễ tìm kiếm. Bảy bước trong quy trình tuyển dụng 5 Nhóm 3 – Cao học KTQD 3.1. Bước 1 : Nhận và xét hồ sơ Hồ sơ được nhận t rực tiếp tại phòng HCNS tại Chi nh ánh. Phòng HCNS sẽ trực tiếp nhận hồ sơ. Thông th ường Hồ Sơ ch ỉ được nhận trong một kho ảng th ời gian cụ thể. Thông th ường là 1 tuần. Tiêu chuẩn xét duyệt hồ sơ cụ thể như sau: a) Về mặt hình thức - Hồ sơ ứng viên phải thể hiện rõ vị trí d ự tuyển, họ tên ứng viên v à các d ữ liệu cụ thể để Ngân hàng liên hệ khi có nhu cầu . - Các giấy tờ cần th iết phải đựơc sắp xếp gọn gàng theo th ứ t ự như sau: + Bản thông tin ứng v iên ( Theo mẫu Eximbank) + Đơn xin v iệc + Sơ yếu lí lịch (có ch ứng th ực của địa ph ương) + Bản sao các b ằng cấp, chứng ch ỉ, các g iấy tờ thể hiện trình độ, khả năng nghiệp vụ của ứng v iên (có ch ứng th ực hoặc đối chiếu với bản gốc). + Giấy khám sức khỏe + Bản sao hộ khẩu . + Bản sao CMND + Thư gh i rõ địa ch ỉ, có dán tem. b) Về mặt nộ i dung - Hồ sơ phải thể h iện được trình độ chuyên môn cũng như các kiến thức theo yêu cầu tuyển dụng thông qua phần trình bày của Đơn xin v iệc và Sơ yếu lí lịch, các bằng cấp , ch ứng chỉ chuyên môn. - Ứng viên phải được xác nhận có đủ sức khỏe thông qua Giấy khám sức khỏe đã đựơc xác nhận của Cơ quan y tế có th ẩm quyền . c) Các tiêu chuẩn khác: - Tiêu chuẩn về b ằng cấp: Một số vị trí tuyển dụng Eximbank Hà Nội có yêu cầu về bằng cấp. Ví dụ như tín dụng thì ch ỉ tuyển 4 t rường : K inh tế quốc dân, Họ c v iện ngân hàng, Ngoại thương, Học viện tà i ch ính . - Tiêu chuẩn về nă m kinh nghiệm: Một số v ị trí cần yêu cầu kinh ngh iệm. Có hai cách nộp hồ sơ: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua email. 3.2. Bước 2: Kiểm tra- sơ vấn 6 Nhóm 3 – Cao học KTQD Các ứng viên đều làm bài kiểm tra/sơ vấn. Các bộ phận có nhu cầu tuyển dụng cần phải gửi đề bà i, thang đ iểm, đ áp án cho Bộ phận Tuyển dụng - Phòng TCH C trước ngày kiểm tra 2 ngày để tổ ch ức kiểm tra. Khi ứng v iên hoàn thành bài kiểm tra, Bộ phận Tuy ển dụng sẽ thông báo cho Phòng ban liên quan đến nhận hồ sơ, đề th i và bài kiểm tra của ứng viên. Ch ấm điểm xong, bộ phận quản lý trực t iếp gửi bài kiểm tra, đ iểm, kết quả đánh giá cho Bộ phận Tuyển dụng chậm nhất 02 ngày kể từ khi nhận được b ài làm của ứng viên. Nếu đạt, phòng TCHC phố i h ợp cùng Trưởng bộ ph ận sắp xếp cho ứng viên phỏng vấn chuyên môn. Còn nếu không đạt sẽ thông báo loại. Nội dung kiểm tra sơ vấn : - Bài thi ngh iệp vụ - Bài thi tiếng anh. 3.3. Bước 3: Phỏng vấ n chuyên môn Bộ phận Tuy ển dụng - Phòng TCH C chuyển những thông t in v ề ứng viên cho người tham g ia phỏng vấn trước ngày phỏng vấn chuyên môn 02 ng ày để nghiên cứu . - Nếu tuyển các chức danh nhân v iên, thành viên tham gia phỏng vấn gồ m: Bộ phận Tuyển dụng , lãnh đạo bộ phận có nhu c ầu tuyển dụng, lãnh đạo thuộc BGĐ sẽ tha m dự. Tùy thuộc vào ch ức danh nhiệm vụ của các thành viên t rong BGĐ sẽ phân v ị t rí phỏng vấn phù hợp. Tại Eximbank Hà Nội: GĐ phụ t rách phỏng vấn tuyển cán bộ t ín dụng. Phó Giám đốc 1 phụ t rách phỏng vấn cán bộ thanh to án quố c tế, Phó g iám đốc 2 phụ trách phỏng vấn cán bộ thuộc bộ phận kế toán và ngân quỹ. - Nếu tuyển các ch ức danh Quản lý cấp t rung và cấp cao, thành v iên tha m gia phỏng vấn gồ m: BGĐ , Trưởng phòng TCHC, Lãnh đạo bộ phận , Chuyên viên cao cấp hoặc ng ười được BGĐ đề cử tham g ia phỏng vấn . - Các ứng viên đ ược h ẹn lịch phỏng vấn theo giờ. Mỗi lần phỏng vấn ch ỉ 1 phỏng vấn 1 ứng viên. Các câu hỏi phỏng vấn đ ược các thành viên trong b an phỏng vấn chuẩn bị trước. 7 Nhóm 3 – Cao học KTQD Kết quả phỏng vấn được ghi trong Bản dữ liệu ứng viên dự tuyển Ban Giám Đốc sẽ đưa ra quy ết đ ịnh cuối cùng 3.4. Bước 4: Mời nhận việc Dựa vào Kết qu ả phỏng vấn trong Bản dữ liệu ứng viên d ự tuyển v à thi nghiệp vụ, Phòng TCHC sẽ mời các Ứng v iên đạt y êu cầu qua vòng phỏng vấn chuyên môn nhận việc bằng th ư mời nhận v iệc hoặc qua điện thọai. Phòng Nh ân sự phối hợp cùng các Trưởng bộ phận h ướng dẫn nhân v iên mới làm các thủ tục nhận việc 3.5. Bước 5 : Thử việc Các ứng v iên được tuyển dụng sẽ có buổi gặp mặt đầu tiên v ới ban lãnh đ ạo của Chi nh ánh. Đ ược tự g iới thiệu về mình cũng như nêu nh ững nguyện vọng của mình khi làm việc tại chi nhánh. Các ứng v iện được tuyển dụng sẽ ký h ợp đồng thử v iệc với ch ức danh chuyên môn mà mình đã t rúng tuyển. Thời gian thử việc là 60 ngày làm v iệc kể từ ngày ký hợp đồng lao động . (3 tháng) Nhân v iên thử việc sẽ được bố trí thử việc tại phòng chuyên môn theo h ợp đồng lao động . Lãnh đạo các phòng chuyên môn sẽ bố trí người để hướng dẫn các nhân v iên mới. 3.6. Bước 6: Đá nh giá sau t hử việc Trước khi kết thức thời g ian th ử v iệc 2 tuần. Nh ân viên thử việc phải ho àn thành bản nhận xét thời gian thử v iệc và gửi cho lãnh đạo bộ phận mà nhân viên đang thử v iệc Căn cứ vào thời g ian th ử v iệc của nhân viên mới, năng lực của nhân viên mới và khả năng t iếp nhận công việc của nhân viên mới. Lãnh đạo từng bộ ph ận có ý kiến đánh giá và gửi kết quả cho phòng TCH C. 8 Nhóm 3 – Cao học KTQD 3.7. Bước 7: Quyết đị nh tuyển dụng Nhân viên mới sau kh i đã qua thời gian thử việc và được Trưởng bộ ph ận đánh giá đạt yêu cầu, phòng TCHC sẽ ra quyết đ ịnh nhận v iệc ch ính thức. CBCNV được ký kết Hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chính s ách , chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty. Hợp đồng lao động sẽ có h iệu lực 1 năm. Định hướng nhân viê n mới Nhân viên mới được tuyển vào phòng ban nào, sẽ đ ược lãnh đạo phòng b an và bộ phận phòng ban đó đào tạo các nghiệp vụ cũng như công v iệc của phòng. Khi được ký hợp đồng chính th ức, ngân hàng sẽ cử nhân v iên mới đ i đào tạo các khóa nghiệp vụ ngân hàng của trung tâm đào tạo Eximb ank tại Hà Nội. III. Những đánh gi á từ quá trì nh tuyển dụng của Eximbank và biện pháp tham khảo. 1. Những ưu điểm trong quy trì nh tuyển dụng của Exi mbank Quy trì nh t uyển dụng quy chuẩn Các bước được tiến hành rất chặt chẽ, rõ ràng chi t iết.  Nhận và xét hồ sơ chặt chẽ: Giúp cung cấp đầy đủ thông t in về ứng viên, sàng lọc được các ứng v iên theo các tiêu chí đ ịnh sẵn. Loại bớt được rủ i ro về sự gian lận ngay từ vòng ngoà i.  Thời gian phỏng vấn h ợp lý: thời g ian phỏng vấn đ ược sắp xếp hợp lý, phân định rõ ràng nh iệm vụ . Vừa tạo thuận lợi cho bộ phận tuyển dụng , vừa tạo điều kiện cho các ứng v iên .  Các bước tương đối rõ ràng , giúp cho bộ phận nhân lực tiến hành tổ chức một cách nhanh chóng, dễ dàng, ít những sự cố bất ngờ phát sinh v à không bỏ sót ứng viên tiềm năng. Nguồ n lao động tuyển dụng chất lượng cao Eximb an k thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua nh iều kênh uy tín, từ v iệc thông báo tuyển dụng rộng rãi t rong nộ i bộ công ty và sử dụng các nguồn đáng tin cậy bên ngoà i, như Vietnamwork, một website tuyển dụng rất đáng tin cậy , thu hút được lượng lớn các ứng cử v iên tiềm năng. 9 Nhóm 3 – Cao học KTQD Với những yêu cầu cao của ngành ngân hàng, Eximbank đò i hỏ i tương đối cao đối với ứng viên dự tuyển , với yêu cầu cho nhiều v ị trí về trình độ là từ bốn trường đại họ c uy tín nhất Kinh tế quốc dân, Học viện ngân h àng, Học viện tài chính , Đại học ngoại th ương. Điều này sẽ g iúp cho nguồn nhân lực đầu vào của Eximbank có chất lượng cao, giúp Eximban k đạt được hiệu quả cao kh i sử dụng nhân lực. 2. Những nhược đi ểm trong quy trình tuyển dụng của Exi mbank và những biện pháp tham khảo. Bước nhận và xét hồ sơ cò n nhiều phức tạp - Hồ sơ phải đầy đủ các g iấy tờ, ch ứng chỉ, bằng cấp theo yêu cầu. Trong khi ứng cử viên phải điền theo mẫu sẵn của Eximbank- đã đầy đủ thông tin. Mặc dù việc nộp hồ sơ đầy đủ có thể g iúp Ngân hàng có được những thông tin xác thực hơn, làm g iảm thời gian thẩm đ ịnh hồ sơ nh ưng sẽ tốn kém th ời gian và nguồn lực trong quá t rình nhận và xét hồ sơ, có thể gây khó khăn cho ứng v iên dẫn đến bỏ qua ứng viên t iềm năng. Ch ấp nhận nộp hồ sơ qua cả email và trực t iếp . Nhưng nộp hồ sơ trực t iếp lại được ưu tiên hơn , nhiều hồ sơ qu a email, dù nộp sớm, đủ đ iều kiện cũng ít khi được gọ i. - Trên thực t ế th ì nhiều ng ân hàng ưu t iên việc nộp hồ sơ trực t iếp, tính xác thực cao hơn và đánh giá thái độ của ứng viên khá t ích cực v ới việc ứng tuyển. Nhưng việc này có thể loại mất những ứng viên t iềm năng.  Biện pháp tham khảo: - Tiến hành chấp nhận hồ sơ nộp qua email và xét hồ sơ công bằng cho cả hình th ức nộp qua email và nộp trực t iếp . Nhanh gọn và đơn g iản cho người tuyển dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên. - Ban đầu ứng v iên có thể ch ỉ cần đ iền thông tin đầy đủ theo mẫu của Ng ân hàng. Đ ể g iảm rủ i ro về gian lận , ứng v iên cung cấp thêm các v ăn bằng chứng chỉ. Kh i được nhận việc mới cần hoàn thành đầy đủ hồ sơ. - Với những vị trí yêu cầu h ình thức, ghi rõ ngay t rong yêu cầu tuyển dụng để loại ngay hồ sơ từ vòng dự tuyển. 10 Nhóm 3 – Cao học KTQD Việc thu hút nguồ n nhâ n lực cần được mở rộng và phong phú hơn - Ngoài c ác trang web tuyển dụng, Eximban k có thể sử dụng một số w eb riêng củ a các ngân hàng có uy t ín và có nguồn lao động ch ất lượng cao nh ư Hiệp hộ i các ngân hàng: vnba.org.vn - Một nguồn nhân lực khá t iềm năng n ữa đó chính là sinh v iên thực tập hoặc sinh v iên chưa ra t rường nh ưng có giấy chứng nhận tốt ngh iệp . Đây là một nguồn lực chất lượng cao và có mong muốn làm việc rất lớn. Ng ân hàng có thể tiếp nhận những sinh viên có ddierm tổng kết 7.5 ho ặc 8.0 trở lên. Nguồn nh ân lực này sẽ mang lại hiệu quả rất tốt cho ngân hàng cũng như có mức độ gắn bó lâu dài. Chưa phân biệt rõ đối tượng có kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm Trong quá trình tuyển dụng, có những ứng viên chưa có kinh nghiệm, và những ứng viên có kinh nghiệm ở ng ân hàng hoặc kinh nghiệm ở doanh nghiệp khác. Coi các đố i t ượng này như nh au đô i kh i sẽ là m mất ứng viên tiềm năng trong kh i những người đã có kinh nghiệm chưa ch ắc sẽ làm bà i test tốt t rong khi họ có thể đảm nh ận tốt v ị trí ứng tuyển. => Biện pháp tham khảo : Với những người có kinh nghiệm t rên 1 năm là m tại các v ị trí tương đ ương ở ngân hàng hoặc có kinh nghiệm làm v iệc tại ng ân hàng thì không cần t est vòng sơ vấn mà tham g ia phỏng vấn ngay. Vì những người đã có kinh ngh iệm chưa chắc sẽ làm bài test tốt trong khi họ có thể đảm nhận tốt vị trí ứng tuyển. Như vậy, vừa tiết kiệm được thời g ian và nguồn lực, mà kết quả cũng như chất lượng tuyển dụng sẽ tốt hơn. Phỏ ng vấn chưa được pho ng phú Eximb an k tiến hành phỏng vấn theo mẫu (các câu hỏ i phỏng vấn được các thành viên t rong ban phỏng vấn chuẩn bị t rước), dù lấy được các thông tin cần nắm, nh ưng lại khiến cho t ính phong phú của thông tin bị g iới hạn. Khi người phỏng vấn cần biết thêm chi t iết hoặc người trả lời muốn hỏ i thêm đều b ị g iới hạn. Hơn nữa, thời g ian dành cho mỗi cuộc phỏng vấn cũng được hạn chế (do còn phỏng vấn ứng v iên khác) 11 Nhóm 3 – Cao học KTQD  Biện pháp tham khảo : Trong quá t rình tiến hành phỏng vấn , n ên chuẩn bị trước một số câu hỏ i bắt buộc với tất cả các ứng viên, và một số câu hỏi để người phỏng v ấn lựa chọn. Với mỗi ứng cử viên, người phỏng vấn có thể đ ưa ra những câu hỏ i phù hợp, dành ra một khoảng th ời gian ngắn để những người phỏng vấn được hỏi thêm những ch i tiết kh i cần thiết hoặc tìm h iểu sâu hơn về một ứng viên nào đó có tiềm năng, để ứng viên được giải đáp thắc mắc t rong giới hạn cho phép . Như vậy sẽ dễ phân loại ứng v iên. Thời gia n thử việc dài và đánh giá thử việc chưa thực sự sâu sát Đánh giá thử việc phụ thuộc vào th ái độ làm việc, tinh thần và kết qu ả. Để đánh giá đ ược người mới là sự tổng hợp ý kiến của ng ười hướng dẫn t rực tiếp, các đồng nghiệp cũng như lãnh đạo bộ phận. Việc đánh giá được Eximbank tiến hành kh i kết thúc học v iệc- 60 ngày- 3 tháng. Đó là một thời g ian tương đố i dài. Nhiều trường hợp kh iến cho nhân viên mới mệt mỏi, ch ịu áp lực, và có khả năng bỏ việc khiến công tác tuyển nhân sự không đạt đ ược hiệu quả.  Biện pháp tham khảo: - Đánh giá thử v iệc nên đ ược tiến hành đ ịnh kỳ liên tục trong quá trình th ử việc: 1 tuần gửi báo cáo cho người hướng dẫn 1 lần, gửi báo cáo tổng hợp các tuần và nhận xét của ng ười hướng dẫn cho nhân sự 1tháng/1 lần. Việc đánh g iá liên tục sẽ giúp cho nhân v iên mới có thái độ làm việc t ích cực và tạo ra cơ hội phát triển tốt h ơn, tạo cho nhân v iên áp lực liên tục học hỏi và phấn đấu vươn lên ngay từ kh i còn chưa chính thức. H ơn nữa, như vậy có thể tạo ra sự tương tác nhiều hơn giữa nhân viên mới và ng ười hướng dẫn của mình, giúp nhân viên mới gắn bó nh iều hơn v ới cấp t rên, đồng nghiệp cũng như công ty. - Thời gian thử việc có thể rút ngắn lại: 2 tháng. Khoảng thời g ian đó là tương đối đủ đ ể nhân v iên mới có thể thể h iện n ăng lực bản thân cũng như thái độ và sự cố gắng, nỗ lực của mình 12 Nhóm 3 – Cao học KTQD Phụ lục số 01: Phiếu đề xuất nhân sự  Thay thế PHIẾU ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ  Bổ sung  Mở rộng hoạt đ ộng Phòng / bộ phậ n cần tuyển (1) Chức da nh cần tuyển (2) Số l ượng tuyển (3) ........... ............... .................... Lương thử việc(5) Lương chính thức(6 ) Dự ki ến thời gian thử việc(4) Từ ngày : ……………….. Đến ngày : ……………….. Tiêu chuẩn tuyển dụng(7) Độ t uổi : ……………………..………  Giới tính:  Nam  Nữ Trình độ :  Cao học  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp  PT trung học  Chuyên ngành  Biên/ phi ên dịch Anh ngữ :  Giao ti ếp Tin học :  Văn phòng  Chuyên ngành Chuyên môn : …………………………..  Kinh nghiệm: …………………………………….. Yêu cầu khác : ……………………………………………………………………………………….. Tóm tắt công việc của chức da nh cầ n tuyển(8) …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. Làm việc tại : ……………………………………………………………………………………. Giờ l àm việc :  Giờ hành chính Ngày...... tháng ..... năm 2011 LÃNH ĐẠO  Theo ca  Giờ thỏa thuận Ngày...... tháng ..... năm 2011 PHÒNG T CHC Ngày...... tháng ..... năm 2011 TRƯỞNG B Ộ PHẬN 13 Nhóm 3 – Cao học KTQD Di ễn giải : (1)-Ghi rõ đơn vị cần tuyển người vào bộ phận nào thuộc Phòng/ B an nào trong công ty. (2)-Ghi chức d anh mà đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng. (3)-Ghi rõ số l ượng nhân vi ên cần tuyển ứng v ới m ỗi vị trí (chức danh) mà đ ơn vị đang có nhu cầu. (4)-Ghi rõ thời gian dự kiến ti ếp nhận nhân viên thử việc(theo quy định là 60 ngày làm việc-trừ các trường hợp đặc biệt được đ ặc cách sau khi đơn vị pv và thấy ứng vi ên có t hể được ưu tiên) (5)-Ghi rõ mức lương dự kiến thử (mức l ương phải phù h ợp với quy chế trả l ương trả thưởng), thông thương bằng 80% mức lương cơ b ản của v ị trí chí nh t hức (6)-Là mức l ương mà ứng viên nhận đ ược s au thời gian thử vi ệc, g hi rõ các mức phụ cấp(nếu có). (7)-Ti êu chuẩn tuyển dụng: Ghi các ti êu chuẩn chung n hất cho các vị t rí mà đơn vị đang cần tuyển (8)-Ghi các t óm t ắt chung nhất và các tóm tắt này s ẽ l à cơ s ở cho vi ệc lập m ô tả công việc sau n ày. 14 Phụ lục 3số– 02: báo tuyển dụng Nhóm Cao Thông học KTQD nội bộ CỘNG HÒ A XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kính gửi: C ÁC PHÒ NG/ BAN CHI NHÁNH EXIMBANK Ngân hàng TM CP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh H à Nội cần tuyển nhân sự vào vị trí sau: STT Vị trí công việc Dự tuyển Điều kiện 1 Nhân viên phòng KHDN 05 - Ưu tiên Nam , Nữ < 30 t uổi, có kinh ( Nhân viên tín dụng) nghiệm, có ngoại hình khá, khả năn g giao tiếp. 2 Nhân viên phòng KHCN 05 - Tốt nghiệp trường Đại học trong và ( Nhân viên tín dụng) ngoài nước các trư ờng: ĐH Kinh t ế Quốc D ân, HVNH , ĐH Ngoại Thương, H VTC - Thành thạo tin học văn phòng, Tiếng Anh trình độ C trở lên. - Ưu tiên các ứng viên Nam 1/ Nơi làm việc: - Tại Thành phố Hà Nội 2/ Hồ sơ dự t uyển - Đơn xin việc (viết tay) - Ban thông tin ứng viên theo mẫu (download tại: eximbank.com .vn); - Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của chính quyền địa phư ơng nơi cư trú); - Bản sao có công chứng: Văn bằng, chứng chỉ, CMND, hộ khẩu; - Giấy khám sứ c khoẻ mới nhất (Tối thiểu trong vòng 06 t háng) - 03 ảnh màu 3x4 m ới nhất 3/ Nhận hồ sơ: Hồ sơ ứ ng tuyển vui lòng gửi về: - Phòng HCNS CN Hà Nội (19 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 03/10/2011 đến 08/10/2011. Hà Nội, ngày …… tháng …… N ăm GIÁM ĐỐ C 15 Nhóm 3 – Cao học KTQD Phụ lục số 03: Thông báo tuyển dụng Ngân hàng TM CP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN Hà Nội trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng nhân sự cho ch i nh ánh cụ thể như sau: NHÂN VIÊN TÍN D ỤNG 1. Tiêu chuẩn: - Tuổ i dưới 30; - Trình độ: Tốt nghiệp đại học hệ ch ính quy các trường: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Họ c viện Ngân hàng. Với các chuyên ngành liên quan: Tài chính tín dụng, tà i ch ính ngân hàng; - Trình độ B Anh văn t rở lên hoặc các chứng chỉ t ương đương (TOEIC, TO EFL, IELTS), thành thạo t in học văn phòng. - Ưu tiên các ứng viên Nam 2. Nơi làm việc: Hà Nội 3. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: - Đơn xin việc - Ban thông tin ứng viên theo mẫu (downlo ad tại: eximbank.co m.vn); - Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của ch ính quyền địa ph ương nơi cư trú); - Bản sao có công ch ứng: Văn bằng, chứng chỉ, CMND, hộ khẩu; - Giấy khám s ức khoẻ mới nhất (Tối thiểu trong vòng 06 tháng ) - 03 ảnh màu 3x4 mới nhất 4.Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về: - Phòng HCNS CN H à Nội (19 Trần Hưng Đạo , Hà Nội) - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 03/ 10/ 2011 đến 08/ 10/ 2011. 16 Nhóm 3 – Cao học KTQD Phụ lục 04: Mẫu thông tin ứng viên Ảnh 3x4 (mớ i nhất) BẢN T HÔNG TIN ỨNG VIÊN C hức danh dự tuy ển: Chức danh khác: 1. 2. Tỉnh, TP m uốn làm việc (1): Tỉnh, TP muốn làm việc (2): Mức lương đề nghị: Ngày có thể tiếp nhận công việc: THÔN G TIN C Á NH ÂN : H ọ và tên: Giới tính: N gày sinh: N ơi sinh: Số CMND: Ngày cấp: Nam Nữ N ơi cấp: Quốc tịch: Chiều cao: H ộ khẩu thường trú: Cân nặng: Đ ịa chỉ tạm trú: Em ail: Đ ịa chỉ liên lạc: ĐT bàn: ĐTDĐ: Tính cách Điểm mạnh Đ iểm hạn chế QU Á TRÌN H HỌC TẬP & CÁC KHÓA ĐÀO TẠO (Từ PT TH ): Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Trường/Đ ơn vị đào tạo C huyên ngành Hệ đào tạo K Ỹ N ĂNG: Trình độ ngoại ngữ: Anh văn: Hoa văn: Trình độ vi tính : Kỹ năng khác: QU AN HỆ GIA ĐÌNH: 17 Khác: Loại hình đào tạo Xếp loại Nhóm 3 – Cao học KTQD ST T H ọ tên Quan hệ N ăm sinh N ghề nghiệp N ơi ở (Tỉnh, TP) QU Á TRÌN H CÔNG TÁC: (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất) Tên công ty C hức danh/vị trí Thời gian công tác C ấp trên trực tiếp (Họ tên và chức danh) Tháng........./.............. 1. Đến tháng....../........... N hiệm vụ, t rách nhiệm: Mức lương: H iện còn làm Lý do nghỉ v iệc: Đã nghỉ Tháng........./.............. 2. Đến tháng....../........... N hiệm vụ, t rách nhiệm: Mức lương: Lý do nghỉ v iệc: Tháng........./.............. 3. Đến tháng....../........... N hiệm vụ, t rách nhiệm: Mức lương: Lý do nghỉ v iệc: THAM CHIẾU: (thông tin của 02 người ngoài gia đình bạn nhưng biết rõ về bạn) Quan hệ H ọ tên C hức vụ Nơi làm việc Số ĐT B ạn vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 1. Bạn có người thân hay bạn bè đang làm việc t ại Ex imbank k hông? N ếu có, xin cho biết tên, chức v ụ, phòng ban công tác: Không C ó ............................................................... ................................................................................................. 18 Nhóm 3 – Cao học KTQD 2. Bạn đã từng dự tuyển v ào Exim bank chưa?  Không Có Vào ngày: ........../.........../................ Vị trí:…………………………………………................................. Báo, đài 3. Bạn biết thông tin tuy ển dụng của chúng tôi từ đâu?  Bạn bè W ebsite Exim bank Các website dịch vụ tuyển dụng: ........................................ Nguồn khác:......................................................................... Ngày .........../.........../..................... ỨN G VIÊN (Ký và ghi rõ họ t ên) 19 Nhóm 3 – Cao học KTQD Phụ lục số 05: Quy trình tuyển dụng tại EIB TRÁCH NHIỆM TIẾN TRÌNH BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG & PHÒNG BAN KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG P HIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG & PHÒNG BAN HỒ SƠ TUY ỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TCHC PHÒ NG NHÂN SỰ XEM XÉT BAN GIÁM ĐỐC P HÊ DUYỆT BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG NHẬN VÀ XÉT H Ồ SƠ PHÒNG BAN & BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG KIỂM TRA-SƠ VẤN PHÒNG/BỘ PHẬN, PHÒNG TCHC, BAN GIÁM ĐỐC PHỎNG VẤN CHUYÊN MÔN PHÒNG TCHC MỜI NHẬN VIỆC BỘ PHẬN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP THỬ VIỆC BỘ PHẬN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ SAU TH Ử VIỆC PHÒNG TCHC QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG/ 20
- Xem thêm -