Tài liệu Quy trình nhập khẩu tại công ty itd

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân Lêi më ®Çu Hoµ cïng víi xu thÕ khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ vÒ hîp t¸c kinh tÕ ®ang næi tréi, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi tÝnh phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ vµ th¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng s©u s¾c, ViÖt Nam ®· vµ ®ang kh«ng ngõng cè g¾ng ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®a nÒn kinh tÕ hoµ nhËp vµo khu vùc §«ng Nam ¸, hay nãi réng h¬n lµ khu vùc vµnh ®ai Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng. Víi xuÊt ph¸t ®iÓm tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu, cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt th× con ®êng nhanh nhÊt ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ cÇn nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn cña níc ngoµi. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy th× nhËp khÈu ®ãng gãp mét vai trß v« cïng quan träng. NhËp khÈu cho phÐp ph¸t huy tèi ®a néi lùc trong níc ®ång thêi tranh thñ ®îc c¸c tiÕn bé khoa käc kü thuËt, c«ng nghÖ cña thÕ giíi. NhËp khÈu thóc ®Èy t¸i s¶n xuÊt më réng liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶ v× vËy khuyÕn khÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn… Tríc bèi c¶nh ®ã ®· ®Æt cho ngµnh th¬ng m¹i nãi chung vµ c«ng ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T trùc thuéc ViÖn M¸y vµ Dông Cô C«ng NghiÖp cña Bé C«ng NghiÖp nh÷ng c¬ héi vµ thö th¸ch lín lao. §ã lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®îc nh÷ng c«ng nghÖ tèt nhÊt, hiÖn ®¹i nhÊt víi thêi gian vµ chi phÝ Ýt nhÊt, ®¹t hiÖu qu¶ cao. C«ng ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T lµ c«ng ty chuyªn nhËp khÈu m¸y mãc vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp trong níc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu chÊt lîng cao cña kh¸ch hµng th× c«ng ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T ph¶i cã nhiÖm vô nhËp khÈu nh÷ng m¸y mãc vµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña c¸c níc ph¸t triÓn th«ng qua c¸c hîp ®ång nhËp khÈu víi níc ngoµi. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy c«ng ty lu«n cè g¾ng kh¼ng ®Þnh m×nh víi chÝnh nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi sù c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña hµng lo¹t c¸c c«ng ty kh¸c ®Ó cã ®îc lîi nhuËn cao vµ c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty lu«n lu«n quan t©m ®Õn chÊt lîng lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ lu«n t×m c¸ch hoµn thiÖn m×nh ®Ó ®¸p øng ®îc tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ vµ nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu ®· ®îc truyÒn ®¹t t¹i nhµ trêng vµ mét sè kinh nghiÖm thùc tÕ thu ®îc, víi môc ®Ých t×m hiÓu thªm quy tr×nh nhËp khÈu cña c«ng ty, t«i ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh lµ: “Hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu t¹i c«ng ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T ( ITD)”. §Ò tµi nµy nh»m môc ®Ých SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi cña quy tr×nh nhËp khÈu vµ thùc tr¹ng quy tr×nh nhËp khÈu cña c«ng ty, qua ®ã rót ra nh÷ng mÆt m¹nh còng nh nh÷ng tån t¹i chñ yÕu trong quy tr×nh nhËp khÈu cña c«ng ty, tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a quy tr×nh nhËp khÈu cña c«ng ty . Trªn c¬ së môc ®Ých cña ®Ò tµi, chuyªn ®Ò gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau:  Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quy tr×nh nhËp khÈu.  Ch¬ng II: Thùc tr¹ng quy tr×nh nhËp khÈu t¹i c«ng ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T.  Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu t¹i c«ng ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T. Qua ®©y t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Th¹c sü: Mai ThÕ CêngThÇy trùc tiÕp híng dÉn t«i, c¸c thÇy c« trong khoa Kinh TÕ vµ Kinh Doanh Quèc TÕ, trêng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n Hµ Néi, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nghiªn cøu nµy. Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm, nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quy tr×nh nhËp khÈu I. Quy tr×nh nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp 1. Quy tr×nh nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp NhËp khÈu lµ viÖc mua hµng ho¸ cña níc ngoµi nh»m phôcvô s¶n xuÊt trong níc. Tuy nhiªn viÖc mua b¸n ë ®©y l¹i rÊt phøc t¹p kh¸c h¼n víi th¬ng m¹i trong níc víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nh: C¸c bªn thuéc c¸c quèc tÞch kh¸c nhau, thÞ trêng réng lín, ®ång tiÒn thanh to¸n thêng lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét hoÆc hai bªn, chÞu sù ¶nh hëng cña nhiÒu th«ng lÖ, luËt ph¸p cña c¸c níc, viÖc vËn chuyÓn rÊt khã kh¨n ph¶i qua biªn giíi quèc gia nªn thñ tôc rÊt phøc t¹p. ChÝnh sù khã kh¨n vµ phøc t¹p ®ã, nªn khi thùc hiÖn mét hîp ®ång nhËp khÈu ®ßi hái ph¶i cã mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh, râ rµng. ChÝnh ®iÒu nµy gióp cho c¸c doanh nghiÖp tr¸nh ®îc c¸c rñi ro kh«ng ®¸ng cã. Sau ®©y lµ quy tr×nh nhËp khÈu thêng ®îc c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sö dông ®Ó tiÕn hµnh ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng nhËp khÈu. SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân H×nh 1: S¬ ®å quy tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸ Nghiên cứu thị trường Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương Xin giấy phép nhập khẩu Thuê phương tiện vận tải Mua bảo hiểm hàng hoá Làm thủ tục hải quan Nhận hàng từ tàu chở hàng Kiểm tra hàmg hoá nhập khẩu Làm thủ tục thanh toán Khiếu nại và giải quyết khiếu nại a. Nghiªn cøu thÞ trêng Nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó cã mét hÖ thèng th«ng tin vÒ thÞ trêng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi. §iÒu nµy sÏ lµm c¬ së cho doanh nghiÖp cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, ®¸p øng ®îc c¸c t×nh thÕ cña thÞ trêng. §ång thêi hÖ thèng th«ng tin kh«ng nh÷ng lµm c¬ së ®Ó doanh nghiÖp lùa chän ®îc c¸c ®èi t¸c giao dÞch thÝch hîp mµ cßn lµm c¬ së cho qu¸ tr×nh giao dÞch, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång sau nµy cã hiÖu qu¶. ChØ cã thÓ ph¶n øng linh ho¹t vµ cã c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh giao dÞch ®µm ph¸n khi cã c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ. Do ®ã, ngoµi viÖc l¾m v÷ng t×nh h×nh trong níc vµ ®êng lèi chÝnh s¸ch, luËt lÖ quèc gia cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân ®èi ngo¹i, ®¬n vÞ kinh doanh ngo¹i th¬ng cÇn ph¶i nhËn biÕt hµng ho¸ kinh doanh, n¾m v÷ng thÞ trêng níc ngoµi vµ lùa chän ®èi t¸c. a.1. Nghiªn cøu thÞ trêng trong níc * Nghiªn cøu mÆt hµng nhËp khÈu Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu nµy lµ ®Ó t×m ra mÆt hµng nhËp khÈu mµ nhu cÇu trong níc ®ang cÇn nhng ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ môc tiªu lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Muèn biÕt mÆt hµng nµo ®ang ®îc kh¸ch hµng, ngêi tiªu dïng trong níc cÇn, ®ang lµ nhu cÇu cÇn thiÕt cña thÞ trêng trong níc th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu, kh¶o s¸t vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái sau: - ThÞ trêng ®ang cÇn mÆt hµng g× ? ( VÒ quy c¸ch, phÈm chÊt, kiÓu d¸ng, bao b×, nh·n hiÖu ) - T×nh h×nh tiªu thô mÆt hµng ®ã nh thÕ nµo?, ph¶i hiÓu râ tËp qu¸n tiªu dïng, thÞ hiÕu vµ quy luËt biÕn ®éng cña quan hÖ cung cÇu ®Ó cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ trêng mét c¸ch tèt nhÊt. - MÆt hµng ®ã ®ang ë trong giai ®o¹n nµo cña chu kú sèng cña s¶n phÈm? - T×nh h×nh s¶n xuÊt ra sao? - Tû suÊt ngo¹i tÖ lµ bao nhiªu?. Trong th¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c níc cã hÖ thèng tiÒn tÖ kh¸c nhau, do vËy viÖc tÝnh to¸n tû suÊt ngo¹i tÖ cho hµng ho¸ nhËp khÈu lµ rÊt quan träng. Doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu so s¸nh gi÷a tû suÊt ngo¹i tÖ hµng nhËp khÈu víi tû suÊt ngo¹i tÖ lóc ®Çu t ban ®Çu ®Ó nhËp hµng. * Nghiªn cøu dung lîng thÞ trêng vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng. Dung lîng thÞ trêng cña mét hµng ho¸ ®îc giao dÞch trªn mét ph¹m vi thÞ trêng nhÊt ®Þnh ( thÕ giíi, khu vùc, d©n téc), trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ( thêng lµ mét n¨m). Nghiªn cøu dung lîng thÞ trêng cÇn x¸c ®Þnh nhu cÇu thËt cña kh¸ch hµng kÓ c¶ lîng dù tr÷, xu híng biÕn ®éng cña nhu cÇu trong tõng thêi ®iÓm, tõng vïng, tõng khu vùc. Cïng víi viÖc l¾m b¾t nhu cÇu lµ viÖc l¾m b¾t kh¶ n¨ng cung cÊp cña thÞ trêng, bao gåm viÖc xem xÐt ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, kh¶ n¨ng cña s¶n phÈm thay thÕ. Th«ng thêng, dung lîng cña thÞ trêng chÞu ¶nh hëng cña 3 nhãm nh©n tè chÝnh: - C¸c nh©n tè lµm cho dung lîng thÞ trêng biÕn ®æi theo chu kú nh sù vËn ®éng cña t b¶n, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, lu th«ng vµ ph©n phèi s¶n phÈm cña tõng thÞ trêng ®èi víi mçi lo¹i hµng ho¸. SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân - C¸c nh©n tè lµm cho dung lîng thÞ trêng biÕn ®æi l©u dµi nh tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, c¸c biÖn ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc, thÞ hiÕu, tËp qu¸n cña ngêi tiªu dïng vµ ¶nh hëng cña hµng ho¸ thay thÕ. - C¸c nh©n tè lµm dung lîng thÞ trêng biÕn ®æi t¹m thêi nh c¸c hiÖn tîng còng g©y ra c¸c ®ét biÕn vÒ cung cÇu, ngoµi ra cßn cã c¸c nh©n tè kh¸ch quan nh h¹n h¸n, lò lôt…. * Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh nh»m l¾m v÷ng vÒ th«ng tin sè lîng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong mÆt hµng kinh doanh, t×nh h×nh ho¹t ®éng, tû träng thÞ trêng, thÕ m¹nh, ®iÓm yÕu cña c¸c ®èi thñ. §Æc biÖt cÇn nghiªn cøu kü c¸c chiÕn lîc kinh doanh vµ kh¶ n¨ng thay ®æi chiÕn lîc kinh doanh cña ®èi thñ c¹nh tranh trong thêi gian tíi ®Ó ®a ra c¸c ph¬ng ¸n ®èi phã tèi u, h¹n chÕ c¸c diÓm m¹nh vµ tËn dông c¸c ®iÓm yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh. * Nghiªn cøu sù vËn ®éng cña m«i trêng kinh doanh M«i trêng kinh doanh bao gåm m«i trêng tù nhiªn, v¨n ho¸, x· héi, chÝnh trÞ, luËt ph¸p. M«i trêng kinh doanh cã t¸c ®éng lín vµ chi phèi ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu sù vËn ®éng cña nã ®Ó tõ ®ã cã thÓ n¾m b¾t ®îc quy luËt vËn ®éng cña m«i trêng kinh doanh vµ cã c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa hiÖu qu¶. a.2. Nghiªn cøu thÞ trêng quèc tÕ Nghiªn cøu thÞ trêng quèc tÕ lµ c«ng viÖc rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p do sù kh¸c biÖt lín vÒ chÝnh trÞ, ®Þa lý, v¨n ho¸, phong tôc, tËp qu¸n…. Nghiªn cøu thÞ trêng quèc tÕ cÇn xem xÐt c¸c yÕu tè cung cÇu, gi¸ c¶, c¹nh tranh,… * Nguån cung cÊp hµng ho¸ trªn thÞ trêng quèc tÕ Doanh nghiÖp cÇn n¾m v÷ng ®¬c t×nh h×nh c¸c nguån cung cÊp trªn thÞ trêng quèc tÕ mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng giao dÞch råi tõ ®ã nghiªn cøu c¸c ®Æc diÓm thÞ trêng c¸c níc cung cÊp trªn c¸c ph¬ng diÖn: - Th¸i ®é vµ quan ®iÓm cña níc cung cÊp thÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch u tiªn xuÊt khÈu hay h¹n chÕ nhËp khÈu. - T×nh h×nh chÝnh trÞ hay th¸i ®é cña quèc gia ®ã cã æn ®Þnh kh«ng, cã t¸c ®éng ®Õn nguån, mÆt hµng ®ã nh thÕ nµo? - VÒ vÞ trÝ ®Þa lý cã thuËn lîi cho mua b¸n, cã ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh hay kh«ng?, cã tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu cña doanh nghiÖp kh«ng?. * Nghiªn cøu gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ trêng quèc tÕ Trªn thÞ trêng hµng ho¸ thÕ giíi, gi¸ c¶ ch¼ng nh÷ng ph¶n ¸nh mµ cßn ®iÒu tiÕt mèi quan hÖ hµng ho¸. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n gi¸ c¶ hµng ho¸ xuÊt SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân vµ nhËp khÈu cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi th¬ng m¹i quèc tÕ. Gi¸ c¶ lµ chØ tiªu quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ngo¹i th¬ng. Gi¸ c¶ trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ gi¸ c¶ quèc tÕ, gi¸ c¶ quèc tÕ cã tÝnh chÊt ®¹i diÖn ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ trêng thÕ giíi. Gi¸ ®ã ph¶i lµ gi¸ giao dÞch th¬ng m¹i th«ng thêng, kh«ng kÌm theo mét ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nµo vµ thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi ®îc. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶ trªn thÞ trêng thÕ giíi. - Nh©n tè chu kú: Tøc lµ sù vËn ®éng cã tÝnh chÊt quy luËt cña nÒn kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa qua c¸c giai ®o¹n cña chu kú sÏ lµm thay ®æi quan hÖ cung cÇu cña c¸c lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ trêng do ®ã lµm biÕn ®æi dung lîng thÞ trêng vµ thay ®æi vÒ gi¸ c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸. - Nh©n tè lòng ®o¹n gi¸ c¶: §©y lµ nh©n tè ¶nh hëng lín ®Õn viÖc biÕn ®éng gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ trêng thÕ giíi trong thêi ®¹i ngµy nay. Lòng ®o¹n lµm xuÊt hiÖn nhiÒu møc gi¸ ®èi víi cïng mét lo¹i hµng ho¸ trªn cïng mét thÞ trêng, tuú theo quan hÖ gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n trªn thÞ trêng thÕ giíi cã gi¸ trÞ lòng ®o¹n cao vµ gi¸ trÞ lòng ®o¹n thÊp. - Nh©n tè c¹nh tranh: C¹nh tranh cã thÓ lµm cho gi¸ biÕn ®éng theo xu híng kh¸c nhau. C¹nh tranh gi÷a ngêi b¸n x¶y ra tren thÞ trêng cung cã xu híng lín h¬n cÇu. NhiÒu ngêi cïng b¸n mét lo¹i hµng ho¸, cïng mét chÊt lîng, th× dÜ nhiªn ai b¸n gi¸ thÊp ngêi ®ã sÏ chiÕn th¾ng. V× vËy, gi¸ c¶ cã xu híng gi¶m xuèng. - Cung cÇu vµ gi¸ c¶: Mèi quan hÖ cung cÇu thay ®æi trªn thÞ trêng sÏ thóc ®Èy xu híng gi¶m gi¸ vµ ngîc l¹i nÕu cung kh«ng theo kÞp cÇu th× gi¸ c¶ cã xu híng t¨ng lªn. - Nh©n tè l¹m ph¸t: Gi¸ c¶ cña hµng ho¸ kh«ng nh÷ng ®îc quyÕt ®Þnh bëi gi¸ trÞ hµng ho¸ mµ cßn phô thuéc vµo gi¸ tiÒn tÖ-vµng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay gi¸ c¶ kh«ng biÓu hiÖn trùc tiÕp ë vµng mµ b»ng tiÒn giÊy. Trªn thÞ trêng thÕ giíi gi¸ c¶ hµng ho¸ thêng ®îc biÓu hiÖn b»ng ®ång tiÒn cña c¸c níc cã vÞ thÕ quan träng trong mËu dÞch quèc tÕ nh: USD, GBP, JPY,…Do ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa nªn gi¸ c¶ cña nh÷ng ®ång tiÒn nµy còng lu«n thay ®æi, viÖc thay ®æi Êy thêng g¾n liÒn víi l¹m ph¸t. L¹m ph¸t lµm cho gi¸ trÞ cña hµng ho¸ biÓu hiÖn b»ng tiÒn giÊy t¨ng lªn. b.Giao dÞch, ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th¬ng. b.1.Giao dÞch Sau giai ®o¹n nghiªn cøu, tiÕp cËn thÞ trêng, ®Ó chuÈn bÞ giao dÞch xuÊt nhËp khÈu, c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh tiÕp xóc víi kh¸ch hµng b»ng biÖn SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân ph¸p qu¶ng c¸o. Nhng ®Ó tiÕn tíi ký kÕt hîp ®ång mua b¸n víi nhau, ngêi xuÊt khÈu vµ ngêi nhËp khÈu thêng ph¶i qua mét qu¸ tr×nh giao dÞch, th¬ng th¶o vµ c¸c ®iÒu kiÖn giao dÞch. Qu¸ tr×nh ®ã cã thÓ bao gåm nh÷ng bíc sau ®©y: * Hái gi¸: lµ lêi ®Ò nghÞ bíc vµo giao dÞch. Hái gi¸ lµ viÖc ngêi mua ®Ò nghÞ ngêi b¸n cho biÕt gi¸ c¶ vµ c¸c ®iÒu kiÖn th¬ng m¹i cÇn thiÕt kh¸c ®Ó mua hµng. Hái gi¸ kh«ng rµng buéc tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña ngêi hái gi¸, cho nªn ngêi hái gi¸ cã thÓ hái nhiÒu n¬i nh»m nhËn ®îc nhiÒu b¶n chµo hµng c¹nh tranh nhau ®Ó so s¸nh lùa chän b¶n chµo hµng thÝch hîp nhÊt. Tuy nhiªn, nÕu ngêi mua hái gi¸ nhiÒu n¬i qu¸ sÏ g©y nªn thÞ trêng ¶o tëng lµ nhu cÇu qu¸ c¨ng th¼ng. §ã lµ ®iÒu kh«ng cã lîi cho ngêi mua. * Ph¸t gi¸ (chµo hµng): LuËt ph¸p coi ®©y lµ lêi ®Ò nghÞ ký kÕt hîp ®ång vµ nh vËy ph¸t gi¸ cã thÓ do ngêi b¸n hoÆc ngêi mua ®a ra. Nhng trong bu«n b¸n th× ph¸t gi¸ lµ chµo hµng, lµ viÖc ngêi xuÊt khÈu thÓ hiÖn râ ý ®Þnh b¸n hµng cña m×nh. Trong chµo hµng ngêi ta nªu râ: Tªn hµng, quy c¸ch, phÈm chÊt, sè lîng, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng, ®iÒu kiÖn thanh to¸n, bao b×, ký m· hiÖu, thÓ thøc giao nhËn,…Trêng hîp hai bªn ®· cã quan hÖ mua b¸n víi nhau hoÆc cã ®iÒu kiÖn chung giao hµng ®iÒu chØnh th× chµo hµng chØ nªu nh÷ng néi dung cÇn thiÕt cho lÇn giao dÞch ®ã nh tªn hµng, quy c¸ch, phÈm chÊt, sè lîng, gi¸ c¶, thêi h¹n giao hµng. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cßn l¹i sÏ ¸p dông nh nh÷ng hîp ®ång ®· ký tríc ®ã hoÆc theo ®iÒu kiÖn chung giao hµng gi÷a hai bªn. Cã hai lo¹i chµo hµng ®ã lµ: Chµo hµng cè ®Þnh vµ chµo hµng tù do: - Chµo hµng cè ®Þnh: lµ viÖc chµo b¸n mét l« hµng nhÊt ®Þnh cho mét ngêi mua, cã nªu râ thêi gian mµ ngêi chµo hµng bÞ rµng buéc tr¸ch nhiÖm vµo lêi ®Ò nghÞ cña m×nh. Thêi gian nµy gäi lµ thêi h¹n hiÖu lùc cña chµo hµng. Trong thêi gian hiÖu lùc nÕu ngêi mua chÊp nhËn hoµn toµn chµo hµng ®ã th× hîp ®ång coi nh ®îc giao kÕt. NÕu trong chµo hµng cè ®Þnh ngêi b¸n kh«ng ghi râ thêi gian hiÖu lùc th× thêi h¹n nµy ®îc tÝnh theo thêi h¹n hîp lý. Thêi h¹n nµy thêng do tÝnh chÊt lo¹i hµng, kho¶ng c¸ch vÒ kh«ng gian gi÷a hai bªn vµ còng nhiÒu khi do tËp qu¸n quy ®Þnh. - Chµo hµng tù do: lµ viÖc chµo hµng “ tù do” cÇn ph¶i lµm râ b»ng c¸ch ghi “chµo hµng kh«ng cam kÕt” hoÆc “ chµo hµng u tiªn cho ngêi mua tríc” hoÆc “b¸o gi¸”. Chµo hµng tù do kh«ng rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña ngêi ph¸t ra chµo hµng, nªn thêng cã thÓ chµo ë nhiÒu n¬i, nhiÒu ngêi. * §Æt hµng: SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân §Æt hµng lµ lêi ®Ò nghÞ ký kÕt hîp ®ång th¬ng m¹i xuÊt ph¸t tõ phÝa ngêi mua. Trong ®Æt hµng ngêi mua nªu cô thÓ vÒ hµng ho¸ ®Þnh mua vµ tÊt c¶ nh÷ng néi dung cÇn thiÕt cho viÖc ký kÕt hîp ®ång. Trong thùc tÕ ngêi ta chØ ®Æt hµng víi c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ thêng xuyªn, hoÆc hai bªn ®· ký nh÷ng hîp ®ång dµi h¹n vµ tho¶ thuËn giao hµng theo nhiÒu lÇn th× néi dung ®Æt hµng chØ nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn riªng biÖt ®èi víi lÇn ®Æt hµng ®ã. Cßn nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c, hai bªn ¸p dông theo nh÷ng hîp ®ång ®· ký kÕt trong lÇn giao dÞch tríc. * Hoµn gi¸: Hoµn gi¸ lµ sù mÆc c¶ vÒ gi¸ c¶ vµ c¸c ®iÒu kiÖn th¬ng m¹i kh¸c. Hoµn gi¸ cã thÓ bao gåm nhiÒu sù tr¶ gi¸. Khi ngêi nhËn ®îc chµo hµng kh«ng chÊp nhËn hoµn toµn chµo hµng ®ã mµ ®a ra mét lêi ®Ò nghÞ míi th× ®Ò nghÞ nµy lµ tr¶ gi¸. Khi cã sù tr¶ gi¸, chµo hµng coi nh huû bá. §Æc tÝnh cña b¶ng hoµn gi¸ lµ thÓ hiÖn ý ®Þnh mua hoÆc b¸n thùc cña ngêi ph¸t ra, do ®ã nã mang tÝnh rµng buéc ph¸p lý víi ngêi ®Ò nghÞ. Thêng b¶n hoµn gi¸ thÓ hiÖn ý ®Þnh mua b¸n thùc vµ cã rµng buéc tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cho nªn trong thêi gian hiÖu lùc mét bªn nhËn ®îc hoµn gi¸ chÊp nhËn c¸c ®iÒu kiÖn hoµn toµn vµ v« ®iÒu kiÖn th× th¬ng vô ®ã ®îc coi lµ cã hiÖu lùc. V× v©y, cÇn ph¶i c©n nh¾c thËt kü tríc khi thÓ hiÖn ý chÝ trong b¶n cßn l¹i. * ChÊp nhËn. ChÊp nhËn lµ sù ®ång ý hoµn toµn tÊt c¶ mäi ®iÒu kiÖn cña hoµn gi¸, chµo hµng, ®Æt hµng ®Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh hoµn gi¸. §Æc tÝnh cña b¶n chÊp nhËn lµ mang tÝnh rµng buéc tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cao nhÊt khi cã bèn ®iÒu kiÖn sau: - Do chÝnh ngêi nhËn gi¸ chÊp nhËn lµ ngêi giao dÞch vµ ph¸t ra b¶n chµo gi¸, ®Æt hµng. - Ph¶i ®ång ý hoµn toµn v« ®iÒu kiÖn tÊt c¶ c¸c néi dung cña b¶n chµo gi¸, ®Æt hµng, hoµn gi¸. - Ph¶i chÊp nhËn trong thêi gian hiÖu lùc cña b¶n chµo gi¸, ®Æt hµng hoÆc hoµn gi¸. - ChÊp nhËn ph¶i ®îc truyÒn ®¹t tíi chÝnh nh÷ng ngêi ph¸t ra ®Ò nghÞ. * X¸c nhËn X¸c nhËn lµ v¨n b¶n thèng nhÊt nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn mua b¸n cã x¸c nhËn cña c¸c bªn tham gia. SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân §Æc tÝnh cña x¸c nhËn lµ cã tÝnh rµng buéc tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cao nhÊt ®èi víi giao dÞch kinh doanh. ChÝnh v× v©y, giai ®o¹n x¸c nhËn lµ giai ®o¹n ký kÕt hîp ®ång. X¸c nhËn thêng ®îc lËp thµnh h¹i b¶n, bªn lËp x¸c nhËn ký tríc råi göi cho bªn kia. Bªn kia ký xong gi÷ l¹i mét b¶n råi göi tr¶ l¹i mét b¶n. B¶n x¸c nhËn cã thÓ so¹n th¶o lµ mét v¨n b¶n thèng nhÊt bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh râ néi dung, tÝnh chÊt, h×nh thøc cña giao dÞch mua b¸n hoÆc lµ v¨n b¶n chÊp nhËn cã héi tô ®ñ bèn yÕu tè chøng minh tÝnh ph¸p lý cña nã. b.2.§µm ph¸n §µm ph¸n th¬ng m¹i lµ qu¸ tr×nh trao ®æi ý kiÕn cña c¸c chñ thÓ trong mét xung ®ét nh»m ®i ®Õn thèng nhÊt c¸ch nhËn ®Þnh, thèng nhÊt quan niÖm, thèng nhÊt c¸ch xö lý nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong quan hÖ bu«n b¸n gi÷a hai hoÆc nhiÒu bªn. Th«ng thêng ngêi ta sö dông ba h×nh thøc sau ®Ó ®µm ph¸n: * §µm ph¸n qua th tÝn: §µm ph¸n qua th tÝn lµ viÖc ®µm ph¸n qua th tõ vµ ®iÖn tÝn, lµ ph¬ng thøc c¸c bªn göi cho nhau nh÷ng v¨n b¶n ®Ó tho¶ thuËn nh÷ng ®iÒu kiÖn bu«n b¸n. §©y lµ h×nh thøc ®µm ph¸n chñ yÕu ®Ó giao dÞch gi÷a c¸c nhµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. So víi viÖc gÆp gì trùc tiÕp th× giao dÞch qua th tÝn tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu chi phÝ. H¬n n÷a, trong cïng mét lóc cã thÓ trao ®æi víi nhiÒu kh¸ch hµng ë nhiÒu níc kh¸c nhau. Ngêi viÕt th cã ®iÒu kiÖn ®Ó c©n nh¾c suy nghÜ, tranh thñ ý kiÕn nhiÒu ngêi vµ cã thÓ khÐo lÐo giÊu kÝn ý ®Þnh thùc sù cña m×nh. Nhng viÖc giao dÞch qua th tÝn ®ßi hái nhiÒu thêi gian chê ®îi, cã thÓ c¬ héi mua b¸n tèt sÏ tr«i qua. Cßn viÖc sö dông ®iÖn tÝn th× phÇn nµo kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm nµy. *§µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i ( c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ) §µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i vµ c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng lµ h×nh thøc giao dÞch mµ c¸c bªn chØ tiÕp cËn ®îc mét d¹ng thøc h×nh ¶nh hoÆc ©m thanh hoÆc c¶ h×nh ¶nh lÉn ©m thanh nhng trong mét c¶nh tÜnh nhÊt ®Þnh do ®ã ngêi ®µm ph¸n ph¶i cã c¸c nghiÖp vô sau: - Ph¶i cã c«ng t¸c chuÈn bÞ tríc khi bíc vµo giao dÞch, ®µm ph¸n. Ph¶i chuÈn bÞ ph¬ng ¸n ®µm ph¸n, môc tiªu ®µm ph¸n, bè trÝ kh«ng gian, khung c¶nh khi ®µm ph¸n. - Giai ®o¹n ®µm ph¸n ph¶i tr×nh bµy ng¾n gän, râ rµng vµ dÔ hiÔu. Khi kÕt thóc ®µm ph¸n ph¶i liÖt kª vµ kh¼ng ®Þnh nh÷ng néi dung ®· ®îc thèng nhÊt. SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân - ViÖc trao ®æi qua ®iÖn tho¹i lµ viÖc trao ®æi b»ng miÖng, kh«ng cã g× lµ b»ng chøng cho nh÷ng tho¶ thuËn, quyÕt ®Þnh trong trao ®æi, bëi vËy ®iÖn tho¹i chØ sö dông trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt, thËt khÈn tr¬ng, sî lì mÊt thêi c¬, hoÆc trong nh÷ng trêng hîp mµ mäi ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn xong chØ cßn chê x¸c nhËn mét vµi chi tiÕt. *§µm ph¸n qua gÆp gì trùc tiÕp. H×nh thøc giao dÞch nµy lµ mét trao ®æi ý kiÕn gi÷a c¸c chñ thÓ nh»m ®i ®Õn thèng nhÊt c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n vµ gi¸ c¶ trªn c¬ së gÆp m¹t lÉn nhau. Trong giao dÞch gÆp gì trùc tiÕp c¸c bªn thêng thÓ hiÖn rÊt nhiÒu thñ thuËt ®µm ph¸n, lîi dông bèi c¶nh ®µm ph¸n thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña m×nh. ViÖc hai bªn mua b¸n gÆp gì trùc tiÕp nhau t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc hiÓu biÕt nhau tèt h¬n vµ duy tr× ®îc mèi quan hÖ tèt, l©u dµi víi nhau. §©y lµ h×nh thøc ®µm ph¸n khã kh¨n nhÊt trong ba h×nh thøc ®µm ph¸n. §µm ph¸n trùc tiÕp ®ßi hái ngêi tiÕn hµnh ®µm ph¸n ph¶i ch¾c ch¾n vÒ nghiÖp vô, ph¶n øng nhanh nh¹y…®Ó cã thÓ tØnh t¸o, b×nh tÜnh nhËn xÐt, n¾m ® îc ý ®å, s¸ch lîc ®èi ph¬ng, nhanh chãnh cã biÖn ph¸p ®èi phã trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt hoÆc quyÕt ®Þnh ngay t¹i chç khi thêi c¬ ®· chÝn muåi. MÊt b×nh tÜnh, kh«ng tù chñ sÏ dÔ lé ý ®Þnh cña m×nh ®Ó ®èi ph¬ng n¾m ®îc. Mçi lÇn gÆp gì nhau thêng tèn kÐm vÒ chi phÝ ®I lai, ®ãn tiÕp, quµ c¸p. Cho nªn viÖc gÆp gì nhau mµ kh«ng ®i ®Õn kÕt qu¶ lµ ®iÒu mµ c¶ hai bªn ®Òu kh«ng mong muèn. Do vËy viÖc chuÈn bÞ kü lìng tríc khi tݪn hµnh ®µm ph¸n trùc tiÕp lµ viÖc hÕt søc cÇn thiÕt. b.3.Ký kÕt hîp ®ång Hîp ®ång lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn, bªn b¸n cã nhiÖm vô giao hµng vµ chuyÓn quyÒn së h÷u cho bªn mua. Bªn mua cã nhiÖmvô thanh to¸n toµn bé sè tiÒn theo hîp ®ång. Hîp ®ång cã thÓ coi nh ®· ký kÕt chØ trong trêng hîp c¸c bªn ký vµo hîp ®ång. C¸c bªn ®ã ph¶i cã ®Þa chØ ph¸p lý ghi râ trong hîp ®ång. Hîp ®ång ®îc coi nh ®· ký kÕt chØ khi ngêi tham gia cã ®ñ thÈm quyÒn ký vµo c¸c v¨n b¶n ®ã, nÕu kh«ng th× hîp ®ång kh«ng ®îc c«ng nhËn lµ v¨n b¶n cã c¬ së ph¸p lý. NhiÒu trêng hîp cã ký kÕt hîp ®ång ba bªn trë lªn cã thÓ thùc hiÖn b»ng tÊt c¶ c¸c bªn cïng ký vµo mét v¨n b¶n thèng nhÊt hoÆc b»ng mét v¨n b¶n hîp ®ång tay ®«i cã trÝch dÉn trong tõng hîp ®ång ®ã víi hai hîp ®ång kh¸c ( trÝch dÉn chÐo ) Ngoµi ra, hîp ®ång mua b¸n cã thÓ b»ng miÖn, hoÆc mét phÇn v¨n b¶n mét phÇn b»ng miÖng, còng cã khi b»ng hµnh ®éng ra hiÖu nh ë së giao dÞch SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân vµ b¸n ®Êu gi¸. Hîp ®ång b»ng miÖn hay hµnh ®éng ra hiÖu cha cã v¨n b¶n th× sau ®ã ph¶i lµm v¨n b¶n x¸c nhËn khi ®· tho¶ thuËn b»ng miÖng hay ra hiÖu. Theo luËt th¬ng m¹i ViÖt Nam quy ®Þnh th× h×nh thøc cña hîp ®ång nhËp khÈu b¾t buéc ph¶i lµ v¨n b¶n. Khi so¹n th¶o hîp ®ång cÇn tu©n theo quy t¾c 5 “C” ®ã lµ: Clear: râ rµng Complete: ®Çy ®ñ, hoµn chØnh Consise: ng¾n gän, xóc tÝch Correct: chÝnh x¸c vÒ chÝnh t¶ vµ th«ng tin Courteous: lÞch sù Trong phÇn néi dung cña hîp ®ång cÇn ph¶i ghi râ néi dung cña c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång ®ã lµ: tªn hµng, sè lîng, quy c¸ch, chÊt lîng, gi¸ c¶, ph¬ng thøc thanh to¸n, ®Þa ®iÓm vµ thêi h¹n giao nhËn hµng. Ngoµi ra, cßn cã thÓ cã c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c nh: khiÕu n¹i, träng tµi,… ë phÇn kÕt thóc hîp ®ång cÇn ph¶i nªu râ sè b¶n hîp ®ång, ng«n ng÷ sö dông ®Ó ký kÕt, gi¸ trÞ ph¸p lý cña b¶n hîp ®ång, thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hîp ®ång, ch÷ ký vµ dÊu cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång. c. Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu Sau khi hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng ®îc ký kÕt, ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi t c¸ch lµ mét bªn ký kÕt ph¶i tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. §©y lµ mét c«ng viÖc rÊt phøc t¹p. Nã ®ßi hái ph¶i tu©n thñ luËt quèc gia vµ luËt quèc tÕ, ®ång thêi b¶o ®¶m ®îc quyÒn lîi quèc gia vµ ®¶m b¶o uy tÝn kinh doanh cña ®¬n vÞ. VÒ mÆt kinh doanh, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kh©u c«ng viÖc ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång, ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ph¶i cè g¾ng tiÕt kiÖm chi phÝ lu th«ng, n©ng cao tÝnh doanh lîi vµ hiÖu qu¶ cña toµn bé nghiÖp vô giao dÞch. §Ó thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu, ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ph¶i tiÕn hµnh c¸c kh©u c«ng viÖc sau ®©y: c.1. Xin giÊy phÐp nhËp khÈu Xin giÊy phÐp nhËp khÈu lµ mét biÖn ph¸p quan träng ®Ó nhµ níc qu¶n lý nhËp khÈu. V× vËy sau khi ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu doanh nghiÖp ph¶i xin giÊy phÐp nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. Ngµy nay, trong xu híng tù do ho¸ mËu dÞch, nhiÒu níc gi¶m bít sè mÆt hµng cÇn ph¶i xin giÊy phÐp nhËp khÈu. SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân ViÖc xin giÊy phÐp nhËp khÈu tu©n theo c¸c luËt th¬ng m¹i, luËt thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c quy ®Þnh cña bé, ban, ngµnh cã liªn quan ®Ó tiÕn hµnh xin giÊy phÐp ë c¸c c¬ quan nh sau: - Xin giÊy phÐp nhËp khÈu ë bé th¬ng m¹i cho nh÷ng hµng hãa thuéc danh môc cã h¹n ng¹ch, hµng hãa ®îc miÔn gi¶m bï trõ, tr¶ nî cÊp chÝnh phñ. - §èi víi nh÷ng s¶n phÈm chuyªn dïng nh thuèc men, c©y, con gièng, s¶n phÈm « nhiÔm, hµng ho¸ ®· sö dông ph¶i xin giÊy phÐp c¸c bé chuyªn ngµnh nh bé y tÕ, bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, bé tµi nguyªn vµ m«i trêng,… nh÷ng giÊy phÐp nµy ®îc coi lµ giÊy phÐp con vµ xu híng nhµ níc sÏ quy chuÈn gi¶m c¸c giÊy phÐp con. c.2. Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, viÖc ai thuª tµu, thuª tµu theo h×nh thøc nµo ®îc tiÕn hµnh dùa vµo ba c¨n cø sau ®©y: - §iÒu kiÖn c¬ së giao hµng cña hîp ®ång nhËp khÈu. - Khèi lîng hµng ho¸ vµ ®Æc ®iÓm hµng ho¸ - §iÒu kiÖn vËn t¶i Ngoµi ra cßn ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c trong hîp ®ång nhËp khÈu nh: Quy ®Þnh møc t¶i träng tèi ®a cña ph¬ng tiÖn, møc bèc dì, thëng ph¹t bèc dì. NÕu ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng cña hîp ®ång lµ ®iÒu kiÖn CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DEQ, DDU, DDP th× ngêi xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Cßn nÕu ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng lµ EXW, FCA, FAS, FOB th× ngêi nhËp khÈu ph¶i tiÕn hµnh thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Trong trêng hîp ngêi nhËp khÈu ph¶i thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i. §Ó thùc hiÖn vËn chuyÓn, ngêi nhËp khÈu ph¶i thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô sau: - Liªn hÖ víi h·ng tµu hoÆc ®¹i lý vËn t¶i nh»m lÊy lÞch tr×nh c¸c chuyÕn tµu vËn chuyÓn. - §iÒn vµo mÉu ®¨ng ký thuª vËn chuyÓn ( thêng ®îc so¹n s½n) ®Ó th«ng b¸o nhu cÇu cÇn vËn chuyÓn. - H·ng tµu vµ ngêi nhËp khÈu sÏ lªn hîp ®ång vÒ vËn chuyÓn bao gåm nh÷ng néi dung: lo¹i hµng vËn chuyÓn, thÓ tÝch, träng lîng, cíc phÝ, thêi gian giao nhËn, c¸c ®iÒu kho¶n thëng ph¹t do chËm chÔ. - Hai bªn thèng nhÊt ®Þa ®iÓm, thêi gian tiÕn hµnh giao nhËn vµ thanh to¸n cíc phÝ. NÕu thanh to¸n tríc th× sÏ ghi trªn vËn ®¬n lµ ®· thanh to¸n tríc. NÕu thuª tµu chî theo khoang vµ lu cíc phÝ gäi lµ thuª tµu lu cíc. SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân c.3. Mua b¶o hiÓm hµng ho¸ Hµng ho¸ chuyªn chë trªn biÓn thêng gÆp nhiÒu rñi ro, tæn thÊt. V× thÕ b¶o hiÓm hµng ho¸ ®êng biÓn lµ lo¹i b¶o hiÓm phæ biÕn nhÊt trong ngo¹i th¬ng. B¶o hiÓm lµ mét sù cam kÕt cña ngêi b¶o hiÓm båi thêng cho ngêi ®îc b¶o hiÓm vÒ nh÷ng mÊt m¸t, h háng, thiÖt h¹i cña ®èi tîng b¶o hiÓm do nh÷ng rñi ro ®· tho¶ thuËn g©y ra víi ®iÒu kiÖn ngêi ®îc b¶o hiÓm ®· mua cho ®èi tîng ®ã mét kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ b¶o hiÓm. Khi thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th¬ng ngêi nhËp khÈu ph¶i mua b¶o hiÓm trong mét sè trêng hîp: §iÒu kiÖn c¬ së giao hµng lµ EXW, FOB, C&F, FCA, vµ c¸c ®iÒu kiÖn DDU. §Ó thùc hiÖn mua b¶o hiÓm hµng ho¸, ngêi nhËp khÈu tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô sau: - Lùa chän vµ liªn hÖ víi mét c«ng ty b¶o hiÓm nh»m thu thËp th«ng tin vµ mua b¶o hiÓm. §iÒn mÉu ®¬n vµ göi b¶o hiÓm hµng ho¸. - Ký kÕt hîp ®ång vÒ nh÷ng néi dung: Lo¹i hµng ho¸ ®îc b¶o hiÓm, ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm, suÊt phÝ b¶o hiÓm, thêi gian, ®Þa ®iÓm chi tr¶ b¶o hiÓm, nh÷ng ®iÒu kiÖn thëng ph¹t, miÔn tr¸ch, miÔn thëng ( nÕu cã) - Khi kh«ng biÕt gi¸ CIF th× muèn mua suÊt phÝ b¶o hiÓm ph¶i tÝnh ®îc gi¸ CIF trªn c¬ së sè liÖu ®· cã. - Thanh to¸n cíc phÝ vµ nhËn lÊy ®¬n b¶o hiÓm lµm chøng tõ giao nhËn hµng ho¸. c.4. Lµm thñ tôc h¶i quan Hµng ho¸ khi ®i ngang qua biªn giíi quèc gia ®Ó nhËp khÈu ®Òu ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan. ViÖc lµm thñ tôc h¶i quan bao gåm c¸c bíc sau ®©y: - Mua tê khai h¶i quan - Kª khai h¶i quan kÌm víi bé chøng tõ gåm: hîp ®ång, phiÕu ®ãng gãi, ho¸ ®¬n th¬ng m¹i, giÊy chøng nhËn xuÊt xø, vËn ®¬n ( ®· ký hËu hoÆc giÊy tê chøng minh ®· thanh to¸n…), giÊy chøng nhËn sè lîng, chÊt lîng… - Mang tê khai ®Õn cöa khÈu th«ng quan hµng ho¸ nép vµ xin giÊy chÊp nhËn tê khai - §¨ng ký thêi gian vµ lÞch tr×nh cho c¸n bé kiÓm ho¸ kiÓm tra - Tr×nh bé hå s¬ cïng h¶i quan kiÓm ho¸ ký biªn b¶n vµ ký vµo tê khai kiÓm ho¸ ®Ó hµng ho¸ ®îc th«ng qua * Néi cÇn ph¶i kª khai C«ng ty ph¶i kª khai nh÷ng môc sau: SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân - Ngêi xuÊt khÈu víi ®Çy ®ñ ®Þa chØ - Ngêi nhËp khÈu víi ®Çy ®ñ ®Þa chØ ( kª khai c¶ m· sè thuÕ xuÊt nhËp khÈu) - Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn: tªn, sè hiÖu ph¬ng tiÖn, ngµy khëi hµnh, ngµy ®Õn c¶ng, sè vËn ®¬n, c¶ng bèc hµng, c¶ng dì hµng, sè giÊy phÐp ( nÕu cã), sè hîp ®ång, ngµy th¸ng ký hîp ®ång, cöa khÈu th«ng quan hµng ho¸, lo¹i h×nh mua b¸n kinh doanh. - Khai tªn níc xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu, ®iÒu kiÖn vµ c¬ së giao hµng, sè lîng mÆt hµng, ph¬ng thøc thanh to¸n, lo¹i h×nh thanh to¸n, tû gi¸ thanh to¸n, tªn hµng ghi chÝnh x¸c theo hîp ®ång vµ ho¸ ®¬n, xuÊt xø, sè lîng vµ träng lîng. - Khai c¸c chøng tõ kÐm theo, ký tªn vµ ®ãng dÊu §èi víi h¶i quan sÏ ph¶i kiÓm tra m· sè xuÊt nhËp khÈu, tù tÝnh thuÕ vµ cö c¸n bé kiÓm tra trªn thùc tiÔn §èi víi tê khai h¶i quan kh«ng ®îc phÐp dïng hai lo¹i mùc c.5. NhËn hµng tõ tµu chë hµng §Ó nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu tõ níc ngoµi vÒ, ®¬n vÞ nhËp khÈu ph¶i lµm c¸c c«ng viÖc sau: - Ký kÕt hîp ®ång uû th¸c cho c¬ quan vËn t¶i vÒ viÖc nhËn hµng - X¸c nhËn víi c¬ quan vËn t¶i kÕ ho¹ch tiÕp nhËn hµng ho¸ tõng quý, tõng n¨m, c¬ cÊu hµng ho¸, lÞch tµu, ®iÒu kiÖn kü thuËt khi bèc dì, vËn chuyÓn, giao nhËn. - Cung cÊp tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc nhËn hµng ( vËn ®¬n, lÖnh giao hµng…) nÕu tµu biÓn kh«ng giao nh÷ng tµi liÖu ®ã cho c¬ quan vËn t¶i. - Theo dâi viÖc giao nhËn, ®«n ®èc c¬ quan vËn t¶i lËp biªn b¶n ( nÕu cÇn) vÒ hµng ho¸ vµ gi¶i quyÕt trong ph¹m vi cña m×nh nh÷ng vÊn ®Ò x¶y ra trong viÖc giao nhËn - Thanh to¸n cho c¬ quan vËn t¶i c¸c kho¶n phÝ tæn vÒ giao nhËn bèc xÕp, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu. - Th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng chuÈn bÞ tiÕp nhËn hµng ho¸. - ChuyÓn hµng ho¸ vÒ kho cña doanh nghiÖp hoÆc trùc tiÕp giao cho c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng. c.6. KiÓm tra hµng ho¸ nhËp khÈu Hµng ho¸ nhËp khÈu vÒ qua cöa khÈu ph¶i ®îc kiÓm tra. Mçi c¬ quan tiÕn hµnh kiÓm tra theo chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña m×nh. NÕu ph¸t hiÖn thÊy dÊu hiÖu kh«ng b×nh thêng th× mêi bªn gi¸m ®Þnh ®Õn lËp biªn b¶n gi¸m ®Þnh. SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân C¬ quan giao th«ng kiÓm tra niªm phong, kѬ tr× tríc khi dì hµng ra khái ph¬ng tiÖn vËn t¶i. §¬n vÞ nhËp khÈu víi t c¸ch lµ mét bªn ®øng tªn trong vËn ®¬n còng ph¶i kiÓm tra hµng ho¸ vµ lËp dù th, dù kh¸ng nÕu nghi ngê hoÆc thùc sù hµng ho¸ cã tæn thÊt, thiÕu hôt hoÆc kh«ng theo hîp ®ång c.7. Lµm thñ tôc thanh to¸n. Trong ngo¹i th¬ng hîp ®ång quy ®Þnh ph¬ng thøc thanh to¸n nµo th× ngêi mua( ngêi nhËp khÈu) ph¶i tiÕn hµnh theo ph¬ng thøc ®ã. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n trong ngo¹i th¬ng bao gåm: * Ph¬ng thøc th tÝn dông Ngêi nhËp khÈu ph¶i tiÕn hµnh më th tÝn dông trªn c¬ së hîp ®ång ®· ký. L/C xuÊt ph¸t tõ hîp ®ång nhng hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång. NghiÖp vô thùc hÞªn L/C nh sau: Ngêi nhËp khÈu chuÈn bÞ bé hå s¬ xin më L/C bao gåm: - Hîp ®ång ngo¹i th¬ng - §¬n xin më L/C ( theo mÉu) - TiÒn b¶o l·nh thùc hiÖn. NÕu cã s½n ë tµi kho¶n th× ph¶i cã uû nhiÖm chi sang tµi kho¶n phong to¶ ®Ó ng©n hµng n¾m gi÷. - §¬n xin mua ngo¹i tÖ nÕu ®¬n vÞ kh«ng cã ngo¹i tÖ - Hîp ®ång tÝn dông nÕu ®¬n vÞ vay vèn tõ ng©n hµng §¬n më L/C bao gåm c¸c néi dung sau: - Nªu râ ngêi hëng lîi - Thêi gian - Sè lîng - C¸c ®iÒu kho¶n chÊp nhËn chiÕt khÊu - C¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n phÝ - C¸c th«ng lÖ quèc tÕ ®iÒu chØnh L/C vµ nh÷ng cam kÕt cña ®¬n vÞ më L/C ®èi víi ng©n hµng - C¸c cam kÕt vÒ thanh to¸n cíc phÝ, cam kÕt vÒ hiÖu lùc - §iÒu kiÖn ®Ó thanh to¸n * Thanh to¸n b»ng chuyÓn tiÒn: b»ng Telex, swift, th, sÐc. Thanh to¸n b»ng chuyÓn tiÒn th× ngêi chuyÓn tiÒn cÇn nép c¸c hå s¬ sau: - Hîp ®ång ngo¹i th¬ng - LÖnh chuyÓn tiÒn - §¬n xin mua ngo¹i tÖ ( nÕu cã) - Hîp ®ång tÝn dông ( nÕu cã) * Thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc nhê thu D/A, D/P SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân §èi ph¬ng thøc nhê thu b»ng chøng tõ D/A, D/P th× ngêi nhËp khÈu ph¶i bæ xung vµo trong hîp ®ång, trong ®iÒu kho¶n thanh to¸n: tªn, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i cña ng©n hµng ®øng ra nhê thu. §èi víi ph¬ng thøc nµy, ngêi nhËp khÈu chØ cÇn th«ng b¸o ®èi víi ng©n hµng nhê thu vÒ viÖc thanh to¸n th«ng qua ng©n hµng ®Ó ng©n hµng cã kÕ ho¹ch. Hå s¬ göi ng©n hµng bao gåm: Hîp ®ång ngo¹i th¬ng, c«ng v¨n ®Ò nghÞ ng©n hµng ( nÕu cã) SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân * Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Hai bªn sÏ ph¶i lËp giÊy biªn nhËn thu chi theo quy ®Þnh cña tõng quèc gia. NÕu thanh to¸n tríc nhËn hµng sau th× hai bªn sÏ thanh to¸n lu«n ë giai ®o¹n nµy. NÕu thanh to¸n sau khi giao hµng th× nghiÖp vô nµy sÏ thùc hiÖn ë bíc thanh to¸n quèc tÕ. c.8. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ( nÕu cã) Khi thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu, nÕu ph¸t hiÖn ra hµng cã sai sãt vÒ mÆt sè lîng hoÆc bÊt cø t×nh tr¹ng kh«ng b×nh thêng ph¶i mêi ngay c¸c c¬ quan h÷u quan nh chñ tµu, nh©n viªn c¶ng biÓn, c¸n bé gi¸m ®Þnh( nÕu cã) trùc tiÕp lµm c¸c biªn b¶n hµng ®æ vì, hµng kÐm chÊt lîng ®Ó lµm chøng tõ khiÕu kiÖn sau nµy. Bé chøng tõ khiÕu kiÖn bao gåm: - §¬n khiÕu kiÖn, khiÕu n¹i - Hîp ®ång ngo¹i th¬ng - Biªn b¶n sai ph¹m - C¸c chøng tõ liªn quan hoÆc mÉu hµng kÐm chÊt lîng. Tuú theo néi dung khiÕu n¹i mµ ngêi nhËp khÈu vµ bªn bÞ khiÕu n¹i cã c¸c c¸ch gi¶i quyÕt kh¸c nhau. NÕu kh«ng tù gi¶i quyÕt ®îc th× lµm ®¬n göi träng tµi kinh tÕ hoÆc toµ ¸n kinh tÕ theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. 2. Kh¸i niÖm thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. Thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu lµ mét lo¹t c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh nhËp khÈu hµng ho¸ vµo mét quèc gia theo nh÷ng quy ®Þnh vµ thñ tôc cña quèc gia bao gåm viÖc xin giÊy phÐp nhËp khÈu, tiÕn hµnh lµm thñ tôc thanh to¸n, thñ tôc h¶i quan, giao nhËn hµng ho¸, gi¸m ®Þnh vµ kiÓm tra chÊt lîng. II. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn thùc hiÖn quy tr×nh nhËp khÈu 1. C¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp a. C¸c nh©n tè bé m¸y qu¶n lý hay tæ chøc hµnh chÝnh CÇn ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý, l·nh ®¹o hoµn chØnh, kh«ng thõa, kh«ng thiÕu vµ tæ chøc ph©n cÊp qu¶n lý, ph©n c«ng lao ®éng trong mçi doanh nghiÖp sao cho phï hîp. NÕu bé m¸y cång kÒnh kh«ng cÇn thiÕt sÏ lµm cho viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ ngîc l¹i. b. Nguån tµi chÝnh Nguån tµi chÝnh lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Ðn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, còng nh lµ chØ tiªu hµng ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸ quy m« cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp gåm: vèn chñ së h÷u hay vèn tù SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân cã vµ c¸c nguån cã thÓ huy ®éng ®îc. Tµi chÝnh kh«ng chØ gåm tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµ s¶n lu ®éng cña doanh nghiÖp mµ cßn bao gåm c¸c kho¶n vay, c¸c kho¶n thu nhËp sÏ cã trong t¬ng lai. NÕu thiÕu nguån tµi chÝnh cÇn thiÕt, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ bÞ ph¸ s¶n bÊt cø lóc nµo. Trong kinh doanh, tµi chÝnh ®îc coi lµ vò khÝ s¾c bÐn ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng vµ th«n tÝnh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. c. Nh©n tè vÒ con ngêi Con ngêi lµ trung t©m ho¹t ®éng x· héi vµ mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu nh»m phôc vô con ngêi ngµy mét tèt h¬n. V× vËy, muèn ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× tríc hÕt ph¶i ch¨m lo méi mÆt ®êi sèng c¸n bé, cã chÕ ®é khen thëng, kû luËt râ rµng nh»m khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng, ®¸p øng nhu cÇu cña ho¹t ®éng kinh doanh. §©y lµ yÕu tè hµng ®Çu nh»m ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp trongkinh doanh. d. Nh©n tè tæ chøc m¹ng líi kinh doanh HiÖn nay c¸c nhµ kinh doanh lu«n t×m tßi mäi c¸i ®Ó më réng m¹ng líi kinh doanh, nhÊt lµ c¸c thÞ trêng l©u dµi. Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng nh hiÖn nay th× viÖc më réng m¹ng líi kinh doanh sÏ gióp doanh nghiÖp t×m kiÕm thÞ trêng, ph¸t hiÖn nhu cÇu vµ t¨ng kh¶ n¨ng phôc vô cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. 2. C¸c nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp a. Tû gi¸ hèi ®o¸ivµ tû suÊt ngo¹i tÖ cña ng©n hµng. Ho¹t ®éng nhËp khÈu cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®èi t¸c níc ngoµi vµ ngo¹i tÖ sö dông trong qu¸ tr×nh thanh to¸n. V× vËy chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i cã t¸c dông m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu cña doanh nghiÖp. Mäi viÖc thanh to¸n vµ tÝnh gi¸ trong kinh doanh nhËp khÈu ®Òu sö dông ®Õn ngo¹i tÖ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i lµ c¬ së ®Ó so s¸nh gi¸ c¶ cña hµng ho¸ trong níc vµ hµng ho¸ thÕ giíi, ®ång thêi phôc vô cho sù lu th«ng tiÒn tÖ vµ hµng ho¸ cña c¸c quèc gia. Sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i cã thÓ g©y nh÷ng biÕn ®éng lín trong tû träng hµng nhËp khÈu. b. ChÕ ®é chÝnh s¸ch ph¸p luËt trong níc vµ quèc tÕ Ho¹t ®éng nhËp khÈu ®îc tiÕn hµnh gi÷a c¸c chñ thÓ thuéc c¸c quèc gia kh¸c nhau bëi vËy nã chÞu t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch luËt ph¸p trong níc vµ nh÷ng quy ®Þnh luËt ph¸p quèc tÕ bëi chóng thÓ hiÖn ý trÝ cña nhµ níc vµ sù thèng nhÊt chung cña quèc tÕ. Ngoµi hÖ thèng luËt ph¸p, tuú tõng thêi kú ph¸t triÓn cña ®Êt níc mµ chÝnh phñ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu. C¸c chÝnh s¸ch nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ viÖc dùng lªn SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân c¸c hµng rµo thuÕ quan, phi thuÕ quan nh»m b¶o vÖ nÒn s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh kÐm trong níc nh: h¹n ng¹ch, giÊy phÐp nhËp khÈu, tiªu chuÈn chÊt lîng,… c. YÕu tè h¹ tÇng c¬ së phôc vô mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ. C¸c yÕu tè h¹ tÇng phôc vô ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn nhËp khÈu, ch¼ng h¹n: - HÖ thèng c¶ng biÓn ®îc trang bÞ hiÖn ®¹i cho phÐp gi¶m bít thêi gian bèc dì, thñ tôc giao nhËn còng nh ®¶m b¶o an toµn cho hµng ho¸ ®îc mua b¸n. - HÖ thèng ng©n hµng: sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng ng©n hµng cho phÐp c¸c nhµ nhËp khÈu thuËn l¬i trong viÖc thanh to¸n, huy ®éng vèn. Ngoµi ra ng©n hµng lµ mét nh©n tè ®¶m b¶o lîi Ých cho nhµ kinh doanh b»ng c¸c dÞch vô thanh to¸n qua ng©n hµng. - HÖ thèng b¶o hiÓm, kiÓm tra chÊt lîng cho phÐp c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ ®îc thùc hiÖn mét c¸ch an toµn h¬n ®ång thêi gi¶m bít ®îc møc ®é thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh trong trêng hîp x¶y ra rñi ro. SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43
- Xem thêm -