Tài liệu Quy trình lập kế hoạch quản lý môi trường lý thuyế

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN TS. Nguyễn Thanh Lâm Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Tính cấp thiết lập kế hoạch và QLMT • Việt Nam đang trên con đường hội nhập và phát triển. Nhưng chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm, tác động của biến đổi khí hậu, phát triển không đồng bộ với BVMT. • Hơn 90% làng nghề trong 2790 làng nghề trong cả nước bị ô nhiễm (Theo C36 Bộ Công An). • Tổng đàn lợn của Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam lên đến 34-35 nghìn con, chiếm gần 50% tổng đàn lợn của cả huyện. • Nguyên nhân: Do nhận thức, do năng lực hoặc chức năng còn hạn chế, đặc biệt tính hợp tác giữa các ban ngành và cộng đồng địa phương còn hạn chế. Sản xuất Cà Phê tại Tây Nguyên Di dân đi làm kinh tế mới ở Tây Nguyên đã tạo ra một áp lực lớp đến hệ xã hội, tài nguyên và môi trường ở vùng cao! Phát triển ồ ạt các mô hình VAC và thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội và trận lụt lịch sử (31 October 2008) Hồ Hoàn Kiếm và trận lụt lịch sử ngày 31/10/2008 Áp lực dân số và kế hoạch hóa gia đình “Marry a Vietnamese women, innocent and good-natured. Call 031-591-XXXX for the lowest price!” (Poster in rural South Korea, July 2006) Áp lực cua di cư tự do • Lao đông nông thôn ra thành phố. • Xuất khẩu lao động • Kết hôn với người nước ngoài qua các công ty môi giới (200 đám cưới lấy người Hàn Quốc) Vietnam (Above) & Thailand (Below) Lập kế hoạch QLMT? • Lập kế hoạch môi trường là quá trình xem xét các yếu tố xã hội và kinh tế như: các thể chế chính sách, tập quán, văn hóa truyền thống, giao thông vận tải, mở mang các hoạt động công nghiệp, vệ sinh môi trường và các dịch vụ khác trong các quyết định thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà hoạch định chính sách, các nhà quy hoạch với các chuyên gia môi trường và cộng đồng nhằm đảm bảo cho phát triền một cách bền vững, công bằng giữa các vùng miền và giữa các thế hệ loài người. Ảnh hưởng của chính sách và kế hoạch phát triển • Khoán 10 và dồn điền đổi thửa • Đền bù và giải phóng mặt bằng • Kế hoạch phát triển đô thị hóa và sản xuất nông nghiệp • Kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực • Khai thác quặng Bô xít trong Tây Nguyên • Kế hoạch phát triển Thủy điện vừa và nhỏ ở miền Trung MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG • Đảm bảo phòng tránh ảnh hưởng xấu (trực tiếp đến môi trường, dân cư và những người thực hiện dự án…). • Đảm bảo xác định, đánh giá đầy đủ các rủi ro và chuẩn bị các biện pháp giảm thiểu. • Đảm bảo là các công việc được tiến hành sẽ chỉ ảnh hưởng tối thiểu tới môi trường trong phạm vi cho phép. • Duy trì việc trao đổi thông tin với tất cả các bên có liên quan. Các nguyên tắc cơ bản của kế hoạch QLMT 1. 2. 3. Dựa vào các cơ sở pháp lý (luật, chính sách, tiêu chuẩn môi trường được nhà nước ban hành) + 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 về xử lý cać cơ sở ÔN đặc biệt nghiêm trọng. + Thông tư 04,05; Nghị định 21/2008/CP Có sự điều tra kỹ lưỡng về điều kiện tự nhiên và xã hội của vùng dự án. + Xác định nhu cầu của xã hội + Xác định tiêu chí các hoạt động + Tránh sự trùng lặp Nghiên cứu về các hoạt động phát triển, lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tổng thể (Master Planning) + Sự phát triển phải có sự thống nhất, đồng bộ + BVMT phải hỗ trợ cho sự phát triển. Các nguyên tắc cơ bản của kế hoạch QLMT (Tiếp) 4. Dự báo, đánh giá tác động môi trường của các hoạt động phát triển. 5. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu cho các tác động tiêu cực nhằm phục hồi chức năng của môi trường 6. Nêu rõ thời gian, vị trí, người thực hiện các biện pháp giảm thiểu, người giám sát. 7. Tiến hành công tác quan trắc môi trường để xem xu thế biến đổi môi trường, từ đó chỉnh sửa kế hoạch quản lý MT cho thích hợp. 8. Nguyên tắc có sự tham gia của cộng đồng, sự phối hợp của các ban ngành Các bước xây dựng kế hoạch quản lý môi trường (Chi cục BVMT Hà Nam) 1. Mô tả chi tiết về dự án 2. Sàng lọc, đánh giá các tác động môi trường 3. Tham khảo ý kiến cộng đồng 4. Lập kế hoạch giảm thiểu 5. Lập kế hoạch giám sát, quan trắc 6. Lập kế hoạch xây dựng năng lực 7. Tổ chức thực hiện Kế hoạch giảm thiểu • Lập bảng kế hoạch giảm thiểu căn cứ vào các vấn đề đã được xác định trong Bảng sàng lọc môi trường. • Xác định các biện pháp giảm thiểu cho từng vấn đề • Nếu trong chi phí đấu thầu chỉ cần ghi trong giá thành hợp đồng. • Đối với các chi phí không nằm trong chi phí của nhà thầu phải ước tính khối lượng chi phí cần để tiến hành (theo đơn vị tiền tệ cần thiết nếu cần) Kế hoạch giám sát-quan trắc • Đối với mỗi vấn đề trong bảng Kế hoạch giảm thiểu xác định biện pháp quan trắc tương ứng. • Quan trắc môi trường cần được tiến hành liên tục trong suốt quá trình triển khai của dự án. Công tác quan trắc môi trường cần được xác định rõ: • Ðối tượng, các thông số quan trắc • Thời gian và tần suất quan trắc. • Nhu cầu thiết bị quan trắc. • Nhân lực phục vụ cho quan trắc. • Dự trù kinh phí cho quan trắc môi trường.
- Xem thêm -