Tài liệu Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty tnhh kế toánkiểm toán phương nam

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN PHƯƠNG NAM Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trịnh Ngọc Anh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Diễm MSSV: 1154030152 Lớp: 11DKKT3 TP. Hồ Chí Minh, 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán Phương Nam, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Diễm ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô khoa Kế toán – Tài Chính – Ngân Hàng trường ĐH Công Nghệ Tp.HCM đã tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho em trong suốt những năm học qua. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Th.S Trịnh Ngọc Anh đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình hoàn thành bài khóa luận này. Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán Phương Nam đã tạo điều kiện cho em thực tập và đã hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình để em hoàn thành tốt đề tài; mặt khác em còn học được nhiều điều bổ ích mà ở trường em chưa có cơ hội được tiếp cận. Trong quá trình thực tập và làm báo cáo tốt nghiệp, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi những thiếu sót nên em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của quý Thầy Cô ở Trường và các Anh Chị ở công ty để đề tài của em được hoàn thiện hơn. Sau cùng em xin gửi đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Công Nghệ Tp. HCM, Th.S Trịnh Ngọc Anh cùng toàn thể Ban giám đốc, các Anh Chị trong công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán Phương Nam lời chúc sức khỏe và thành công. Em xin chân thành cảm ơn! TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Diễm iii iv v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN CỦA SINH VIÊN Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Diễm MSSV: 1154030152 Lớp: 11DKKT03 Thời gian thực tập tại đơn vị: Từ ngày 19/1/ 2015 đến 1/5/2015 Tại đơn vị: Công ty TNHH Kế toán – Kiểm toán Phương Nam Trong quá trình thực hiện khóa luận sinh viên đã thể hiện: 1. Thực hiện viết báo cáo thực tập theo quy định Tốt Khá Trung bình Không đạt 2. Thường xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn: Tốt Khá Trung bình Không đạt 3. Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu: Tốt Khá Trung bình Không đạt TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Giảng viên hướng dẫn (ký tên, ghi rõ họ tên) vi MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU ............................... 3 1.1 Cơ sở lý luận về kiểm toán doanh thu............................................................... 3 1.1.1 Khái niệm chung về kiểm toán ......................................................................... 3 1.1.2 Nội dung khoản mục doanh thu ....................................................................... 3 1.1.2.1 Khái niệm doanh thu và thu nhập khác ............................................................... 3 1.1.2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu .............................................................................. 5 1.1.2.3 Các gian lận và sai sót liên quan đến khoản mục Doanh thu............................ 6 1.1.3 Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu ....................................................... 7 1.1.4 Quy trình thực hiện kiểm toán doanh thu ........................................................ 7 1.1.4.1 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ............................................................................................................................ 8 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC KIỂM TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN PHƯƠNG NAM ....................................................................................... 16 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty ................................................................................ 16 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển..................................................................... 16 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty ..................................................................... 17 2.1.2.1 Dịch vụ kiểm toán .......................................................................................... 17 2.1.2.2 Dịch vụ kế toán .............................................................................................. 17 2.1.2.3 Dịch vụ tư vấn thuế ........................................................................................ 17 2.1.3 Phương châm hoạt động và chiến lược phát triển .......................................... 17 2.1.3.1 Phương châm hoạt động................................................................................. 17 2.1.3.2 Chiến lược phát triển ...................................................................................... 18 2.2 Bộ máy tổ chức của công ty ........................................................................... 18 2.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty...................................................................... 18 2.2.2 Tổ chức phòng kiểm toán............................................................................... 19 2.3. Quy trình kiểm toán BCTC và khoản mục doanh thu tại công ty kiểm toán Phương Nam ................................................................................................................................ 20 2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán ................................................................................. 22 vii 2.3.1.1 Chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng ......................................... 22 2.3.1.2 Lập hợp đồng và lựa chọn nhóm kiểm toán ...................................................... 25 2.3.1.3 Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động ................................................ 25 2.3.1.4 Phân tích sơ bộ BCTC ....................................................................................... 26 2.3.1.5 Xác định mức trọng yếu .................................................................................... 26 2.3.2 Thực hiện kiểm toán ....................................................................................... 27 2.3.2.1 Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ ............................................................... 27 2.3.3 Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo ................................................................. 31 2.4 Thực tế quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty ABC do công ty TNHH kế toán – kiểm toán Phương Nam thực hiện ...................................................... 32 2.4.1 Lập kế hoạch kiểm toán ................................................................................. 32 2.4.1.1 Chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng ......................................... 32 2.4.1.2 Lập hợp đồng kiểm toán và lựa chọn nhóm kiểm toán ..................................... 34 2.4.1.3 Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động ................................................ 35 2.4.1.4 Phân tích sơ bộ BCTC ....................................................................................... 37 2.4.1.5 Đánh giá chung về HTKSNB và trao đổi với BGĐ về gian lân ....................... 44 2.4.1.6 Xác định mức trọng yếu trong kế hoạch ........................................................... 49 2.4.1.7 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán ........................................................................... 51 2.4.2 Thực hiện kiểm toán....................................................................................... 52 2.4.2.1 Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ ............................................................... 52 2.4.2.2 Thực hiện thử nghiệm cơ bản ........................................................................ 55 2.5 Tổng hợp kết quả kiểm toán khoản mục doanh thu ....................................... 68 2.6 Tổng hợp và phát hành báo cáo ............................................................................... 70 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU ................................................................................................................................... 71 3.1 Nhận xét về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty Kiểm toán Phương Nam................................................................................................................... 71 3.1.1 Ưu điểm ................................................................................................................ 71 3.1.2 Nhược điểm .......................................................................................................... 72 3.2 Một số giải pháp về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty Phương viii Nam............... ................................................................................................................. 73 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 76 PHỤ LỤC .......................................................................................................................... 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................ 90 ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT BCKQHĐKD BCKT BCTC BGĐ CĐSPS KH KSNB KTV bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ban giám đốc cân đối số phát sinh khách hàng kiểm soát nội bộ kiểm toán viên x DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Phân tích bảng CĐKT.......................................................................38 Bảng 2.2: Phân tích bảng Báo cáo KQHĐKD...................................................42 Bảng 2.3: Phân tích hệ số thanh toán nhanh…………………………………..43 Bảng 2.4: Phân tích hệ số nợ………………………………………………….44 Bảng 2.5: So sánh mức trọng yếu giữa năm 2014 và năm 2013……………...50 Bảng 2.6: Đánh giá hoạt động hữu hiệu của các thủ tục KSNB………………53 Bảng 2.7: Phân tích doanh thu theo từng tháng……………………………….55 Bảng 2.8: So sánh doanh thu theo kỳ kế toán…………………………………56 Bảng 2.9: Phân tích cơ bản…………………………………………………....57 Bảng 2.10: Đối chiếu doanh thu theo tờ khai thuế GTGT…………………….58 Bảng 2.11: Danh sách đối chiếu chứng từ…………………………………….59 Bảng 2.12: Danh sách nghiệp vụ được kiểm tra, đối chiếu…………………...63 Bảng 2.13: Danh sách nghiệp vụ trước ngày khóa sổ (31/12/2014) 10 ngày....66 Bảng 2.14: Danh sách nghiệp vụ sau ngày khóa sổ (31/12/2014) 10 ngày.......67 Bảng 2.15: Danh sách nghiệp vụ các khoản giảm trừ doanh thu……………...68 Bảng 2.16: Bảng tổng hợp kết quả kiểm toán………………………………....69 xi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình giai đoạn thực hiện kiểm toán…………………......8 Sơ đồ 2.1: Bộ máy công ty Phương Nam................................................18 Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kiểm toán………………………………….19 Sơ đồ 2.3: Quy trình kiểm toán BCTC…………………………………21 Sơ đồ 2.4: Các thủ tục chấp nhận khách hàng tiềm năng………………24 xii KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Trịnh Ngọc Anh LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đang chuyển sang kinh tế thị trường và dần dần hòa nhập vào nền kinh tế khu vực và trên thế giới theo xu hướng toàn cầu hóa. Đồng thời sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức kinh tế thế giới WTO đã mang lại rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho kinh tế Việt Nam. Đứng trước những thuận lợi nêu trên, một trong những điều kiện để thúc đẩy kinh tế nước nhà ngày càng phát triển và đồng thời thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư thì nhu cầu minh bạch hóa tài chính ngày càng trở nên cấp thiết kéo theo sự phát triển tất yếu của ngành kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán báo cáo tài chính. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, chu trình bán hàng thu tiền được coi là chu trình cuối cùng không những đánh giá hiệu quả của những chu trình trước đó mà còn đánh giá cả hiệu quả của toàn bộ chu kì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thực hiện hiệu quả chu trình này tức là vốn đã được huy động đúng mức tạo tiền đề cho sản xuất và cho các chu kì tiếp theo được thực hiện hợp lý. 2. Mục đích nghiên cứu Việc ghi chép minh bạch khoản mục doanh thu và nợ phải thu đặc biệt là phải thu khách hàng ở chu trình bán hàng – thu tiền có ý nghĩa rất lớn vì nó ảnh hưởng không nhỏ đến tài sản, khả năng thanh toán và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bởi vậy, đối với bất kì một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính nào thì kiểm toán phần hành doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ và nợ phải thu khách hàng cũng luôn được coi là một phần hành trọng yếu và rất được lưu ý. Nhận thấy được tính cấp thiết và vai trò của khoản mục này nên em đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán Phương Nam”. 3. Phương pháp nghiên cứu 1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Trịnh Ngọc Anh Phương pháp thu thập dữ liệu: -Phỏng vấn -Nhiên cứu tài liệu Phương pháp phân tích dữ liệu -Phương pháp so sánh -Phương pháp toán học 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Cơ sở lý luận về doanh thu Thực trạng công tác kiểm toán tại công ty Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện Đối tượng nghiên cứu Công tác kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty Phương Nam Phạm vi nghiên cứu Công ty TNHH Kế toán-Kiểm toán Phương Nam 5. Kết cấu báo cáo Nội dung của Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm 3 phần như sau: Phần 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán doanh thu Phần 2: Thực trạng việc kiểm toán doanh thu tại công ty kiểm toán Phương Nam Phần 3: Nhận xét và kiến nghị về quy trình kiểm toán doanh thu 2 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Trịnh Ngọc Anh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU 1.1 Cơ sở lý luận về kiểm toán doanh thu 1.1.1 Khái niệm chung về kiểm toán Hiện nay có rất nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán và theo các chuyên gia giáo dục và đào tạo kiểm toán ở Cộng hoà Pháp thì kiểm toán được định nghĩa là: “Kiểm toán là việc nghiên cứu và kiểm tra các tài khoản hàng năm của một tổ chức do một người độc lập, đủ danh nghĩa gọi là kiểm toán viên tiến hành để khẳng định rằng những tài khoản đó phản ánh đúng đắn tình hình tài chính thực tế, không che giấu sự gian lận và chúng được trình bày theo mẫu chính thức của luật định.” 1.1.2 Nội dung khoản mục doanh thu 1.1.2.1 Khái niệm doanh thu và thu nhập khác Doanh thu và thu nhập khác bao gồm các tài khoản sau: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu chưa thực hiện, thu nhập khác và các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và áp dụng từ ngày 01/01/2015. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn; và phản ánh doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ như: bán hàng (Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và bán bất động sản đầu tư); cung cấp dịch vụ (Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu hợp đồng xây dựng....). Doanh thu hoạt động tài chính Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm: tiền lãi (Lãi cho vay, 3 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Trịnh Ngọc Anh lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ;…); Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư; Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác; Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác; Lãi tỷ giá hối đoái, gồm cả lãi do bán ngoại tệ; Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Doanh thu chưa thực hiện Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ; Và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống... Không hạch toán vào tài khoản này các khoản: Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; và doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ. Thu nhập khác Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gồm:Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát; Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn; Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất; Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp; Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại; Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 4 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Trịnh Ngọc Anh Các khoản giảm trừ doanh thu Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu như thuế GTGT đầu ra phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp. Việc điều chỉnh giảm doanh thu được thực hiện như sau: – Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh; – Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc: + Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, kế toán phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước). + Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau). 1.1.2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu  Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn năm điều kiện sau theo chuẩn mực kế toán Việt Nam(VAS 14):  “Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắng liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua.  Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá.  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại 5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Trịnh Ngọc Anh và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác);  Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được hoặc sẽ thu được từ lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.  Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.”  Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau theo VAS 14:  “Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;  Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;  Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo;  Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.” Trường hợp hợp đồng kinh tế bao gồm nhiều giao dịch, doanh nghiệp phải nhận biết các giao dịch để ghi nhận doanh thu phù hợp với Chuẩn mực kế toán, ví dụ: - Trường hợp hợp đồng kinh tế quy định việc bán hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng (ngoài điều khoản bảo hành thông thường), doanh nghiệp phải ghi nhận riêng doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ; - Trường hợp hợp đồng quy định bên bán hàng chịu trách nhiệm lắp đặt sản phẩm, hàng hóa cho người mua thì doanh thu chỉ được ghi nhận sau khi việc lắp đặt được thực hiện xong. 1.1.2.3 Các gian lận và sai sót liên quan đến khoản mục Doanh thu Tính trọng yếu, những lý do thường dẫn đến gian lận: Doanh thu là một khoản mục trọng yếu trên BCTC vì đó là cơ sở để người sử dụng phản ánh giá tình hình hoạt động và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, khoản mục này là đối tượng của nhiều sai phạm dẫn đến BCTC bị sai lệch trọng yếu vì những lý do sau: - Trong nhiều trường hợp, việc xác định thời điểm thích hợp và số tiền để ghi nhận doanh 6 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Trịnh Ngọc Anh thu đòi hỏi sự xét đoán, thí dụ đối với doanh thu của hợp đồng xây dựng hoặc cung cấp dịch vụ có liên quan đến nhiều niên độ. - Doanh thu có quan hệ mật thiết với kết quả lãi lỗ, nên những sai lệch về doanh thu thường dẫn đến lãi lỗ bị trình bày không trung thực và không hợp lý. - Tại nhiều đơn vị, doanh thu còn là cơ sở để đánh giá kết quả hoặc thành tích, nên chúng có khả năng bị thổi phồng cao hơn thực tế. - Tại Việt Nam, do doanh thu có quan hệ chặt chẽ với thuế giá trị gia tăng đầu ra nên cũng có khả năng bị khai thấp hơn thực tế để trốn thuế hay tránh thuế. Các sai sót gian lận thường gặp: -Khai khống doanh thu bằng cách khai tăng nợ phải thu trong kỳ, dẫn đến lợi nhuận tăng, làm cho tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hơn. -Ghi nhận doanh thu không đúng niên độ kế toán làm doanh thu trong kỳ tăng lên bằng cách đưa doanh thu của niên độ kế toán sau vào niên độ hiện tại, và ngược lại khai thiếu doanh thu, để trốn thuế. -Khai thiếu doanh thu trong kỳ để giảm thuế. -Không lập hóa đơn khi bán hàng. -Đi ghi chép những vụ bán hàng không có thực. -Lỗi trong ghi chép hoặc ghi vào sổ. 1.1.3 Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu Khi kiểm toán khoản mục doanh thu, chúng ta phải đảm bảo đủ 5 mục tiêu sau: - Phát sinh: Các khoản doanh thu được ghi nhận phải thực sự phát sinh và thuộc về đơn vị. -Đầy đủ: Mọi khoản doanh thu đều được ghi nhận. -Ghi chép chính xác: Doanh thu được tính toán chính xác và thống nhất giữa sổ chi tiết và sồ cái. -Đánh giá: Doanh thu phải phản ánh đúng số tiền. -Trình bày và công bố: Doanh thu được trình bày đúng đắn và khai báo đầy đủ. 1.1.4 Quy trình thực hiện kiểm toán doanh thu 7 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Trịnh Ngọc Anh Sơ đồ 1.1: Quy trình giai đoạn thực hiện kiểm toán 1.1.4.1 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát Hệ thống kiểm soát nội bộ là một quá trình do ban giám đốc, nhà quản lý và các nhân viên của đơn vị thực hiện và chi phối, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu sau đây: -Hoạt động hữu hiệu và có hiệu quả. -Báo cáo tài chính đáng tin cậy. -Các luật lệ và quy trình được tuân thủ. Đối với chu trình doanh thu, kiểm soát nội bộ sẽ bao gồm các thủ tục liên quan đến việc tổ chức về bán hàng và theo dõi công nợ của khách hàng để ngăn ngừa các sai phạm có thể xảy ra trong chu trình này. Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các nghiệp vụ trong chu trình doanh thu do nhà quản lý thiết lập thường đáp ứng các mục tiêu sau: -Doanh thu ghi sổ của hàng hóa gửi đi bán cho khách hàng là có thật. -Các nghiệp vụ bán hàng được phê chuẩn đúng đắn. 8
- Xem thêm -