Tài liệu Quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn uhy

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc lôc Lêi më ®Çu...................................................................................................................1 Ch¬ng I: Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i.......................................................................................................2 I. TÝn dông Ng©n hµng....................................................................................................2 1. TÝn dông ng©n hµng........................................................................................2 1.1. Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông..............................................................................2 1.2. Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông Ng©n hµng...........................................................2 1.3. B¶n chÊt cña tÝn dông ng©n hµng.............................................................3 2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng th¬ng m¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ.......................3 2.1. TÝn dông ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc vµ ngµy cµng më réng.......................3 2.2. TÝn dông ng©n hµng t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ ®Õn nhÞp ®é ph¸t triÓn, thóc ®Èy c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ vµ gãp phÇn t¹o nªn mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý...............................................................................................................4 2.3. TÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô tµi trî ®¾c lùc cho c¸c ngµnh kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn vµ nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän...........................................4 2.4. TÝn dông ng©n hµng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù æn ®Þnh lu th«ng tiÒn tÖ vµ cã vai trß kiÓm so¸t nÒn kinh tÕ..................................................................4 2.5. TÝn dông ng©n hµng lµ cÇu nèi gi÷a nÒn kinh tÕ trong níc víi níc ngoµi thóc ®Èy qu¸ tr×nh më réng, t¨ng cêng mèi quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi...................................................................................4 3. Ph©n lo¹i tÝn dông...........................................................................................5 4. Quy tr×nh nghiÖp vô cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.................................6 II. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông..................................................9 1. Kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông.........................................................................9 2. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông.................................................10 2.1. Doanh sè cho vay vµ doanh sè thu nî .................................................10 2.2. HÖ sè sö dông vèn vay............................................................................10 2.3 . Tû lÖ sinh lêi tÝn dông...........................................................................11 2.4. Tû träng nî qu¸ h¹n...............................................................................11 2.5. ChØ tiªu vßng quay vèn tÝn dông............................................................12 2.6. Thu nhËp b×nh qu©n hµng n¨m..............................................................12 3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông...............................................12 3.1. C¸c nh©n tè chñ quan............................................................................12 3.2. C¸c nh©n tè kh¸ch quan........................................................................13 Ch¬ng II. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dung t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam Hµ Néi.............14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Nam Hµ Néi.........................................................14 1. Sù h×nh thµnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Nam Hµ Néi..........................................................................................14 2. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Nam Hµ Néi..........................................................................................15 2.1. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban.................................................................16 II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua.................................................................................17 1. C«ng t¸c huy ®éng vèn.................................................................................17 2. C«ng t¸c cho vay..........................................................................................18 3. Ho¹t ®éng kh¸c............................................................................................19 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña NHNo&PTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi.....20 III. Ph©n tÝch chÊt lîng tÝn dông trong cho vay ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam Hµ Néi” 21 1. C¸c h×nh thøc cÊp tÝn dông t¹i chi nh¸nh......................................................21 1.1. Cho vay tõng lÇn....................................................................................21 1.2. Cho vay theo h¹n møc tÝn dông..............................................................22 1.4. Cho vay cÇm cè giÊy tê cã gi¸...............................................................23 1.5. Cho vay theo dù ¸n ®Çu t.......................................................................23 2. ChÊt lîng tÝn dông t¹i chi nh¸nh...................................................................23 2.1. C¬ cÊu d nî............................................................................................23 2.2. HÖ sè sö dông vèn vay...........................................................................26 2.3. Tû lÖ nî qu¸ h¹n.....................................................................................26 2.4. Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn.........................................................................26 2.5. T×nh h×nh nî xÊu....................................................................................27 2.6. Kh¶ n¨ng sinh lêi tÝn dông cña chi nh¸nh.............................................28 3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam Hµ Néi”............................................................................................28 3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc...........................................................................28 3.2. Mét sè h¹n chÕ.......................................................................................29 Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i Nhno&ptnt Nam Hµ Néi” ............................................................................30 I. §Þnh híng vÒ më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng No&PTNT Nam Hµ Néi............................................................30 1. C«ng t¸c huy ®éng vèn:...............................................................................30 2. C«ng t¸c tÝn dông..........................................................................................30 3. C«ng t¸c Tµi chÝnh........................................................................................30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam Hµ Néi ....................30 1. c«ng t¸c nguån vèn :.....................................................................................31 2. VÒ c«ng t¸c tÝn dông.....................................................................................31 3. N©ng cao chÊt lîng nguån th«ng tin ®Çu vµo...............................................32 4. T¨ng cêng sè lîng vµ chÊt lîng c¸n bé tÝn dông..........................................32 5. C¶i tiÕn, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng.................................................34 6. Thùc hiÖn tèt c¸c quy chÕ vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay...........................................35 KiÕn nghÞ víi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam...............................................................................................................................36 KÕt luËn..................................................................................................................... 37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong xu thÕ héi nhËp cña thÕ giíi, hÖ thèng c¸c Ng©n hµng ë ViÖt Nam ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn, bíc ®Çu ®· cã thµnh c«ng và sÏ lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ kh¸c. Tuy nhiªn, trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ më cöa nÒn kinh tÕ diÔn ra m¹nh mÏ, m«i trêng tµi chÝnh- tiÒn tÖ cßn nhiÒu bÊt æn, c¹nh tranh quyÕt liÖt h¬n ®ßi hái Ng©n hµng kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®æi míi theo híng hoµn thiÖn c¸c nghiÖp vô cã s½n, tiÕp cËn øng dông c¸c dÞch vô míi. Ho¹t ®éng tÝn dông ( NHTM), mang l¹i thu nhËp lín cho Ng©n hµng nhng ®ång thêi còng mang l¹i nhiÒu rñi ro nhÊt. Do ®ã trong ho¹t ®éng tÝn dông, Ng©n hµng cÇn ph¶i xem xÐt, lùa chän nh÷ng doanh nghiÖp, c¸ nh©n thùc sù cÇn vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ võa mang hiÖu qu¶ kinh tÕ cho nÒn kinh tÕ, võa b¶o ®¶m lîi nhuËn cho Ng©n hµng. C«ng t¸c tÝn dông gióp Ng©n hµng thùc hiÖn ®iÒu nµy. NhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tÝn dông lµ rÊt cÇn thiÕt, víi qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng, cïng sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o TS. NguyÔn Vâ Ngo¹n, sau thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam Hµ Néi em ®· chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Nam Hµ Néi”. Néi dung luËn v¨n gåm 3 ch¬ng : Ch¬ng I: Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n Nam Hµ Néi. Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n Nam Hµ Néi. §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i I. TÝn dông Ng©n hµng. 1. TÝn dông ng©n hµng 1.1. kh¸i niÖm vÒ tÝn dông Theo quan ®iÓm cña M¸c th× “ TÝn dông lµ qu¸ tr×nh chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ tõ ngêi së h÷u ®Õn ngêi sö dông, sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh sÏ thu håi l¹i lîng gi¸ trÞ lín h¬n gi¸ trÞ ban ®Çu”. TÝn dông biÓu hiÖn mèi quan hÖ vay mîn vµ hoµn tr¶. Trong quan hÖ nµy thÓ hiÖn c¸c néi dung sau: Ngêi cho vay, ngêi ®i vay vµ gi¸ trÞ ®îc hoµn tr¶. 1.2. Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông Ng©n hµng TÝn dông Ng©n hµng lµ h×nh thøc tÝn dông phæ biÕn vµ cã vai trß quan träng nhÊt trong nÒn kinh tÕ. §ång thêi, nã còng gi÷ vÞ trÝ chñ chèt trong ho¹t ®éng cña mçi Ng©n hµng. Nh ®· ®Ò cËp ë trªn: “ TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ tÝn dông b»ng tiÒn tÖ gi÷a mét bªn lµ Ng©n hµng- mét bªn lµ tæ chøc chuyªn kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ- víi mét bªn lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong x· héi, trong ®ã Ng©n hµng võa lµ ngêi ®i vay, võa lµ ngêi cho vay” Nãi ®Õn tÝn dông ng©n hµng lµ ®Ò cËp ®Õn c¶ “®i vay” lÉn “cho vay”. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, do tÝnh chÊt phøc t¹p cña ho¹t ®éng ng©n hµng mµ ho¹t ®éng nhËn tiÒn göi vµ ho¹t ®éng cho vay l¹i ®îc t¸ch riªng, do hai bé phËn chuyªn m«n ®éc lËp nhau ®¶m nhËn: Bé phËn Nguån vèn vµ bé phËn TÝn dung. Ho¹t ®éng nhËn tiÒn göi kh«ng ®îc gäi lµ ho¹t ®éng tÝn dông mµ lµ ho¹t ®éng “ huy ®éng vèn” do bé phËn Nguån vèn thùc hiÖn.Bé phËn tÝn dông chuyªn lµm nhiÖm vô cho vay. Nh vËy, sÏ phï hîp h¬n khi sØ dông ®Þnh nghÜa sau ®Ó nghiªn cøu vÒ tÝn dông ng©n hµng: TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ vay mîn b»ng tiÒn tÖ, trong ®ã ng©n hµng lµ ngêi cho vay, cßn ngêi ®i vay lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong x· héi, trªn nguyªn t¾c ngêi ®i vay sÏ hoµn tr¶ c¶ vèn lÉn l·i vµo mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trong t¬ng lai nh hai bªn ®· tho¶ thuËn”. Nh vËy, tÝn dông ng©n hµng ë ®©y mang nghÜa hÑp h¬n, giíi h¹n bªn cho vay lµ ng©n hµng. §©y lµ ®Þnh nghÜa mang tÝnh chuyªn nghiÖp ng©n hµng h¬n lµ mang tÝnh lý luËn, tr¸nh ®îc sù nhÇm lÉn khi nghiªn cøu vÒ c¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng th¬ng m¹i. 1.3. B¶n chÊt cña tÝn dông ng©n hµng B¶n chÊt cña tÝn dông ng©n hµng lµ sù vËn ®éng cña vèn tiÒn tÖ lu th«ng qua c¸c ng©n hµng. Ng©n hµng b»ng c¸c nghiÖp vô vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c nhau huy ®éng lîng tiÒn nhµn rçi trong lu th«ng, t¹o thµnh nguån vèn lín. §ång thêi, ng©n hµng sö dông chÝnh nguån vèn nµy ®Ó ®em cho vay víi l·i suÊt lín h¬n §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 l·i suÊt tiÒn göi. Lµ trung gian nªn ng©n hµng lµ cÇu nèi gi÷a ngêi cã vèn vµ ngêi cÇn vèn . Nh vËy,ng©n hµng b»ng ho¹t ®éng cña m×nh ®· gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong x· héi, th«ng qua chøc n¨ng t¹o tiÒn ng©n hµng cã thÓ nhËn nguån tiÒn göi t¨ng trëng theo béi sè t¹o tiÒn. Qua ®ã, ng©n hµng sÏ ®îc hëng phÇn chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt tr¶ tiÒn göi. 2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng th¬ng m¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ TÝn dông ng©n hµng cã vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Nã thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ph¸t triÓn, gãp phÇn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. TÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô ®iÒu hoµ lu th«ng tiÒn tÖ vµ th«ng qua ®ã ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ. TÝn dông ng©n hµng cã chøc n¨ng huy ®éng vèn vµ tËp trung vèn t¹m thêi nhµn rçi ®Ó ®a vµo sö dông. Cô thÓ: 2.1. TÝn dông ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc vµ ngµy cµng më réng. Sù thiÕu vèn lµ qu¸ tr×nh x¶y ra thêng xuyªn ë c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh qu¸ tr×nh tËp trung vµ ph©n phèi vèn, tÝn dông ng©n hµng huy ®éng vèn t¹m thêi nhµn rçi cha sö dông cña tÊt c¶ thµnh phÇn kinh tÕ vµ trong d©n c thµnh nguån vèn ®Ó cho vay, ®· gãp phÇn tÝch luü vµ ®iÒu hoµ vèn cho nÒn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp bï ®¾p ®îc nhu cÇu vèn t¹m thêi, gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc. §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. TÝn dông ng©n hµng t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ ®Õn nhÞp ®é ph¸t triÓn, thóc ®Èy c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ vµ gãp phÇn t¹o nªn mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. Trong m«i trêng c¹nh tranh, c¸c chñ thÓ kinh doanh lu«n ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm vµ thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh øng dông khoa häc kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ, t×m kiÕm thÞ trêng míi nh»m ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. §Ó thùc hiÖn nh÷ng viÖc nµy ®ßi hái ph¶i cã mét khèi lîng lín vÒ vèn. ChÝnh tÝn dông ng©n hµng còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc di chuyÓn vèn tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c vµ còng chØ cã tÝn dông ng©n hµng míi cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cho viÖc thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh trong mçi doanh nghiÖp còng nh toµn nÒn kinh tªs. Do vËy cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc b×nh qu©n ho¸ lîi nhuËn cña nÒn kinh tÕ h×nh thµnh nªn mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. 2.3. TÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô tµi trî ®¾c lùc cho c¸c ngµnh kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn vµ nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän. Do cã chÝnh s¸ch l·i suÊt u ®·i vµ c¸c ®Æc trng hoµn tr¶ c¶ vèn lÉn l·i, tÝn dông ng©n hµng ®· gióp cho c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän còng nh c¸c ngµnh kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn cã thÓ sö dông vèn cã hiÖu qña. 2.4. TÝn dông ng©n hµng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù æn ®Þnh lu th«ng tiÒn tÖ vµ cã vai trß kiÓm so¸t nÒn kinh tÕ. TÝn dông ng©n hµng lµ kªnh quan träng ®a tiÒn tÖ vµo lu th«ng, bªn c¹nh ®ã cßn cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t qu¸ tr×nh lu th«ng tiÒn tÖ sao cho phï hîp víi lu th«ng hµng ho¸. ChÝnh tõ kh¶ n¨ng nµy, tÝn dông ng©n hµng ®îc nhµ níc sö dông nh mét c«ng cô ®Ó ®iÒu tiÕt trong lu th«ng qua hÖ thèng c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña ng©n hµng nhµ níc nh: dù tr÷ b¾t buéc, h¹n møc tÝn dông, l·i suÊt chiÕt khÊu... 2.5. TÝn dông ng©n hµng lµ cÇu nèi gi÷a nÒn kinh tÕ trong níc víi níc ngoµi thóc ®Èy qu¸ tr×nh më réng, t¨ng cêng mèi quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. HiÖn nay, víi xu híng toµn cÇu ho¸, nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia lu«n g¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §Çu t vèn ra níc ngoµi vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ ®ang lµ hai lÜnh vùc hîp t¸c kinh tÕ th«ng dông gi÷a c¸c níc. Nh vËy, víi nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn nh níc ta th× tÝn dông ng©n hµng ®ang ®ãng vai trß më réng s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ ®ång thêi còng nhê nguån tÝn dông bªn ngoµi ®Çu t ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 3. Ph©n lo¹i tÝn dông §Ó ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu kh¸c nhau cña kh¸ch hµng vµ qu¶n lý hiÖu qu¶ kho¶n vay, NHTM thêng ph©n lo¹i tÝn dông theo mét sè tiªu thøc nhÊt ®Þnh. §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông tiÒn vay + Cho vay kinh doanh: lµ lo¹i cho vay ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt (n«ng nghiÖp hoÆc c«ng nghiÖp) vµ th¬ng m¹i. - Cho vay c«ng nghiÖp: lµ lo¹i cho vay ng¾n h¹n ®Ó bæ sung vèn lu ®éng cho doanh nghiÖp trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp - Cho vay n«ng nghiÖp: lµ lo¹i cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt nh ph©n bãn, thuèc trõ s©u, gièng c©y trång… + Cho vay phôc vô ®êi sèng: lµ lo¹i cho vay ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu tiªu dïng nh mua s¾m c¸c vËt dông ®¾t tiÒn, x©y nhµ cöa…  Ph©n lo¹i theo thêi h¹n sö dông tiÒn vay Ph©n lo¹i tÝn dông theo thêi gian cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ng©n hµng v× thêi gian liªn quan mËt thiÕt ®Õn tÝnh an toµn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña kho¶n vay còng nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng. +TÝn dông ng¾n h¹n: lµ lo¹i tÝn dông mµ thêi h¹n sö dông tiÒn vay díi 12 th¸ng vµ ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhu cÇu chi tiªu ng¾n h¹n cña c¸ nh©n. + TÝn dông trung h¹n: cã thêi h¹n sö dông tiÒn vay tõ 1 ®Õn 5 n¨m (theo quy ®Þnh cña NHNN ViÖt Nam). TÝn dông trung h¹n chñ yÕu ®îc sö dông ®Ó ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh; c¶i tiÕn ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng dù ¸n míi cã quy m« nhá vµ thêi gian thu håi vèn nhanh. + TÝn dông dµi h¹n: lµ lo¹i cho vay cã thêi h¹n trªn 5 n¨m. TÝn dông dµi h¹n lµ lo¹i tÝn dông ®îc cung cÊp ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu dµi h¹n: x©y dùng nhµ ë,c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cã quy m« lín , x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi… §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ph©n lo¹i theo ph¬ng thøc ®¶m b¶o + Cho vay kh«ng ®¶m b¶o: lµ lo¹i cho vay kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè hoÆc sù b¶o l·nh cña ngêi thø ba, mµ viÖc cho vay chØ dùa vµo uy tÝn cña b¶n th©n kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng trung thùc trong kinh doanh, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh m¹nh, qu¶n trÞ cã hiÖu qu¶ th× ng©n hµng cã thÓ cÊp tÝn dông dùa vµo uy tÝn b¶n th©n kh¸ch hµng mµ kh«ng cÇn mét nguån thu nî thø hai bæ sung. + Cho vay cã ®¶m b¶o: lµ lo¹i cho vay ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp hoÆc cÇm cè, hoÆc ph¶i cã sù b¶o l·nh cña ngêi thø ba. §èi víi c¸c kh¸ch hµng kh«ng cã uy tÝn cao ®èi víi ng©n hµng, khi vay vèn ®ßi hái ph¶i có ®¶m b¶o. Sù ®¶m b¶o nµy lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó ng©n hµng cã thÓ thay thÕ nguån tr¶ nî thø nhÊt trong trêng hîp nguån thanh to¸n thø nhÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n.  Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tÝn dông + Cho vay b»ng tiÒn: Lµ lo¹i cho vay mµ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tÝn dông ®îc cung cÊp b»ng tiÒn. §©y lµ lo¹i cho vay chñ yÕu cña c¸c NHTM. + Cho vay b»ng tµi s¶n: lµ h×nh thøc cho vay b»ng tµi s¶n rÊt phæ biÕn vµ ®a d¹ng, riªng ®èi víi ng©n hµng cho vay b»ng tµi s¶n ®îc ¸p dông phæ biÕn ®ã lµ tµi trî thuª mua.  Ph©n lo¹i theo xuÊt xø tÝn dông + Cho vay trùc tiÕp: ng©n hµng cÊp vèn trùc tiÕp cho ngêi cã nhu cÇu, ®ång thêi ngêi ®i vay trùc tiÕp hoµn tr¶ nî vay cho ng©n hµng. + Cho vay gi¸n tiÕp: lµ kho¶n cho vay ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc mua l¹i c¸c khÕ íc hoÆc chøng tõ nî ®ã ph¸t sinh vµ cßn trong thêi h¹n thanh to¸n. Tãm l¹i, ng©n hµng thùc hiÖn tµi trî theo nhiÒu nghiÖp vô kh¸c nhau nh»m ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña hµng triÖu kh¸ch hµng. C¸c nghiÖp vô tÝn dông kh«ng ngõng ®îc më réng, hoµn thiÖn theo híng mang l¹i tiÖn Ých nhiÒu h¬n cho ngêi sö dông vèn ®ång thêi ®¶m b¶o an toµn vµ lîi Ých cña ng©n hµng. Mçi nghiÖp vô, mçi ph¬ng thøc tÝn dông, ng©n hµng l¹i cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt theo quy tr×nh tÝn dông cña nã. Song, bªn c¹nh nh÷ng yªu cÇu c¸ biÖt cña tõng nghiÖp vô, tõng ph¬ng thøc, khi thùc hiÖn cho vay theo c¸c ph¬ng thøc kh¸c nhau, ng©n hµng tu©n theo mét quy tr×nh tÝn dông chung nhÊt. 4. Quy tr×nh nghiÖp vô cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i Quy tr×nh nghiÖp vô cho vay lµ c¸c bíc do ng©n hµng ®Æt ra mµ c¸n bé tÝn dông (CBTD), c¸c phßng, ban cã liªn quan trong ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn khi cho vay. Quy tr×nh cho vay vµ qu¶n lý cho vay ®îc so¹n th¶o víi môc ®Ých gióp cho qu¸ tr×nh vay diÔn ra thèng nhÊt, khoa häc, h¹n chÕ, phßng ngõa rñi ro vµ n©ng cao chÊt lîng cho vay, gãp phÇn ®¸p øng ngµy mét tèt h¬n nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng.  Bíc 1: TiÕp nhËn vµ híng dÉn kh¸ch hµng vÒ ®iÒu kiÖn tÝn dông vµ hå s¬ vay vèn §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi kh¸ch hµng vay vèn, ®èi víi kh¸ch hµng quan hÖ tÝn dông lÇn ®Çu, CBTD híng dÉn kh¸ch hµng ®¨ng ký nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn vµ t vÊn viÖc thiÕt lËp hå s¬ vay. §èi víi kh¸ch hµng ®· cã quan hÖ tÝn dông, CBTD kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn vay, bé hå s¬ vay, híng dÉn kh¸ch hµng hoµn thiÖn hå s¬ vay. Kh¸ch hµng ®ñ hoÆc cha ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn hå s¬ vay ®Òu ®îc CBTD b¸o c¸o l·nh ®¹o ng©n hµng cho vay vµ th«ng b¸o l¹i cho kh¸ch hµng (nÕu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay). CBTD lµm ®Çu mèi tiÕp nhËn hå s¬, kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ, hîp ph¸p, hîp lÖ víi nh÷ng néi dung thuéc: danh môc hå s¬ ph¸p lý, danh môc hå s¬ kho¶n vay, danh môc hå s¬ b¶o ®¶m tiÒn vay.  Bíc 2: Ph©n tÝch tÝn dông Nh»m ®¶m b¶o tÝnh an toµn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi, ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM dùa trªn mét sè nguyªn t¾c: kh¸ch hµng ph¶i cam kÕt hoµn tr¶ vèn vµ l·i theo thêi gian x¸c ®Þnh, sö dông tÝn dông theo môc ®Ých ®· ®îc tháa thuËn víi ng©n hµng; vµ ng©n hµng tµi trî ph¬ng ¸n cã hiÖu qu¶. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, ng©n hµng ph¶i ph©n tÝch tÝn dông. Ph©n tÝch tÝn dông lµ c«ng viÖc nghiªm tóc, kh«ng thÓ lµm chiÕu lÖ. C«ng viÖc ph©n tÝch tÝn dông cã thÓ ®îc tiÕn hµnh ngay tõ khi CBTD tiÕp xóc víi kh¸ch hµng vay. C¨n cø vµo c¸c th«ng tin ®· ®îc tæng hîp, CBTD ph©n tÝch theo quy tr×nh cña ng©n hµng ®Ó x¸c ®Þnh xem kh¸ch hµng cã ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn theo quy ®Þnh kh«ng. Môc tiªu cña ph©n tÝch tÝn dông lµ x¸c ®Þnh rñi ro vµ c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro. Ng©n hµng ph¶i x¸c ®Þnh møc ®é rñi ro cã thÓ chÊp nhËn ®îc vµ møc cho vay cã thÓ chÊp nhËn víi møc rñi ro cã thÓ cã. Do vËy, ph©n tÝch tÝn dông ®ãng vai trß träng t©m trong quy tr×nh tÝn dông ng©n hµng.  Bíc 3: Phª duyÖt kho¶n vay vµ ký kÕt hîp ®ång tÝn dông Sau khi nghiªn cøu, thÈm ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn, CBTD lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh cã ý kiÕn ®ång ý hay kh«ng ®ång ý tr×nh hå s¬ vay vèn cho trëng phßng tÝn dông phª duyÖt. Sau khi xem xÐt kiÓm tra, thÈm ®Þnh l¹i, trëng phßng tÝn dông cã ý kiÕn ®ång ý hay kh«ng ®ång ý tr×nh l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh. §èi víi c¸c kho¶n vay thuéc quyÒn ph¸n quyÕt, sau khi ®· kiÓm tra lÇn cuèi c¸c hå s¬ ph¸p lý, hå s¬ vay vèn, Ban l·nh ®¹o ng©n hµng cho vay sÏ quyÕt ®Þnh: duyÖt ®ång ý cho vay, duyÖt cho vay cã ®iÒu kiÖn, kh«ng ®ång ý, hoÆc ®a ra héi ®ång tÝn dông t vÊn tríc khi quyÕt ®Þnh ®èi víi trêng hîp kho¶n vay lín hoÆc phøc t¹p. Cßn ®èi víi c¸c kho¶n vay vît quyÒn ph¸n quyÕt sÏ ®îc Héi ®ång tÝn dông/Ban thÈm ®Þnh dù ¸n ng©n hµng cÊp trªn phª duyÖt. ChØ khi ®îc phª duyÖt, cã th«ng b¸o, ng©n hµng cho vay míi ®îc phÐp gi¶i ng©n. §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi kho¶n vay ®îc phª duyÖt, ng©n hµng cho vay vµ kh¸ch hµng vay sÏ lËp hîp ®ång tÝn dông vµ hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay (nÕu cã).  Bíc 4: Gi¶i ng©n Theo hîp ®ång tÝn dông ®· ®îc ký kÕt gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, ng©n hµng yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i hoµn tÊt c¸c thñ tôc cÇn thiÕt theo ®iÒu kiÖn rót tiÒn vay, híng dÉn kh¸ch hµng lµm thñ tôc rót tiÒn vay. Ng©n hµng chØ cho gi¶i ng©n khi kh¸ch hµng ®· ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nh ®· ký kÕt trong hîp ®ång tÝn dông.  Bíc 5: KiÓm tra vµ gi¸m s¸t kho¶n vay KiÓm tra vµ gi¸m s¸t kho¶n vay lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c bíc c«ng viÖc sau khi cho vay nh»m híng dÉn, ®«n ®èc ngêi vay sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ sè tiÒn vay, hoµn tr¶ nî gèc, l·i vay ®óng h¹n, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nÕu ngêi vay kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng h¹n c¸c cam kÕt. Ng©n hµng cã thÓ quy ®Þnh viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t kho¶n vay ®îc tiÕn hµnh ®Þnh kú, ®ét xuÊt, mét hay nhiÒu lÇn tuú thuéc theo ®é an toµn kho¶n vay.  Bíc 6: Thu nî l·i vµ gèc vµ xö lý nh÷ng ph¸t sinh Ng©n hµng sÏ kiÓm so¸t c¸c nguån thu cña kh¸ch hµng ®Ó ®«n ®èc thu nî gèc vµ l·i theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. NÕu kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn viÖc tr¶ nî gèc vµ l·i theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông, ng©n hµng sÏ xö lý kho¶n vay theo nh÷ng t×nh huèng kh¸c nhau: chuyÓn nî qu¸ h¹n vµ chÞu l·i suÊt ph¹t theo quy ®Þnh cña ng©n hµng, xö lý tµi s¶n ®¶m b¶o ®Ó thu nî, hoÆc khëi kiÖn tríc ph¸p luËt.  Bíc 7: Thanh lý hîp ®ång tÝn dông Khi kh¸ch hµng tr¶ hÕt nî, CBTD tiÕn hµnh phèi hîp víi bé phËn kÕ to¸n ®èi chiÕu, kiÓm tra vÒ sè tiÒn tr¶, l·i, nî gèc phÝ… ®Ó tÊt to¸n kho¶n vay. §ång thêi CBTD lËp biªn b¶n giao tr¶ tµi s¶n b¶o ®¶m nî vay tr×nh trëng phßng tÝn dông kiÓm so¸t, råi tr×nh l·nh ®¹o ký duyÖt. Khi bªn vay tr¶ xong nî gèc vµ l·i th× hîp ®ång tÝn dông ®¬ng nhiªn hÕt hiÖu lùc vµ c¸c bªn kh«ng cÇn lËp biªn b¶n thanh lý hîp ®ång, trõ trêng hîp bªn vay yªu cÇu, CBTD so¹n th¶o biªn b¶n thanh lý hîp ®ång tr×nh trëng phßng tÝn dông kiÓm so¸t vµ trëng phßng tÝn dông tr×nh l·nh ®¹o ký biªn b¶n thanh lý. Khi ng©n hµng tiÕn hµnh cho vay ®Òu ph¶i tu©n thñ theo c¸c bíc nh trªn ®Ó nh»m h¹n chÕ nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra ®èi víi kho¶n vay vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®ã, mét trong nh÷ng néi dung quan träng cÇn ph¶i chó ý ®Õn trong quy tr×nh tÝn dông chÝnh lµ thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay vèn. II. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông 1. Kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÊt lîng cho vay lµ sù ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng( ë ®©y lµ c¸c kh¸ch hµng vay ng¾n h¹n) vÒ vèn vay phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ®Èm b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. ChÊt lîng cho vay cña ng©n hµng ®¹t ®îc phô thuéc vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp vay vèn. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng ho vay cña ng©n hµng cã ®îc th«ng qua c¸c doanh nghiÖp b»ng h×nh thøc “ gi¸ cña quyÒn sö dông vèn”. L·i sÏ ®îc thu ®ñ vµ ®Òu ®Æn nÕu doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶. Ngîc l¹i, ng©n hµng sÏ kh«ng thu ®îc l·i mµ vèn còng cã nguy c¬ hao hôt . ChÊt lîng tÝn dông xuÊt ph¸t tõ ba gãc ®é: §èi víi ng©n hµng:Ph¹m vi, møc ®é, giíi h¹n tÝn dông ph¶i phï hîp víi thùc lùc cña b¶n th©n ng©n hµng, ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝn dông, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt rñi ro trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¹nh tranh, mang l¹i lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng thanh kho¶n cña ng©n hµng. §èi víi kh¸ch hµng( kh¸ch hµng vay ng¾n h¹n): TÝn dông ph¸t ra ph¶i phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña kh¸ch hµng, víi l·i suÊt, kú h¹n hîp lý thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng nhng vÉn ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝn dông, ®¸p øng nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng ph¸t triÓn kinh doanh cã hiÖu qu¶. §èi víi kinh tÕ- x· héi: TÝn dông phôc vô s¶n xuÊt lu th«ng hµng hãa gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm, khai th¸c ®îc kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong nÒn kinh tÕ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt, gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ gi÷a t¨ng trëng tÝn dông vµ t¨ng trëng kinh tÕ. 2. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông §Ó xem xÐt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mét ng©n hµng ta sö dông rÊt nhiÒu c¸c chØ tiªu kh¸c nhau nhng cã thÓ sö dông c¸c chØ tiªu c¬ b¶n sau: 2.1. Doanh sè cho vay vµ doanh sè thu nî . Doanh sè cho vay ph¶n ¸nh lîng vèn mµ ng©n hµng ®· gi¶i ng©n gióp kh¸ch hµng trong ®Çu t c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, øng dông c«ng nghÖ míi, më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Con sè vµ tèc ®é cña doanh sè cho vay qua c¸c n¨m ph¶n ¸nh quy m« vµ xu híng cña ho¹t ®éng tÝn dông lµ më réng hay thu hÑp. Doanh sè thu nî ph¶n ¸nh lîng vèn mµ ng©n hµng ®· thu håi ®îc trong mét thêi kú D nî ph¶n ¸nh lîng vèn mµ kh¸ch hµng cßn nî ng©n hµng t¹i mét thêi ®iÓm cô thÓ. 2.2. HÖ sè sö dông vèn vay. Tæng d nî HÖ sè sö dông vèn vay= ---------------------------------Tæng nguån vèn huy ®éng §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HÖ sè nµy ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông nguån vèn ®Ó ®Çu t cña ng©n hµng th¬ng m¹i. HÖ sè nµy lu«n nhá h¬n 1. NÕu sö dông vèn gÇn b»mg 1 th× ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i chó ý t¨ng trëng nguån vèn ®Ó ®Ò phßng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. NÕu hÖ sè sö dông vèn thÊp cÇn t¨ng trëng d nî hoÆc gi¶m huy ®éng vèn b»ng c¸ch h¹ l·i suÊt huy ®éng h¹n chÕ rñi ro nguån vèn t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. 2.3 . Tû lÖ sinh lêi tÝn dông Lîi nhuËn tõ tÝn dông Tû lÖ sinh lêi = Tæng d nî §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c kho¶n cho vay. Mét kho¶n tÝn dông kh«ng thÓ coi lµ cã chÊt lîng cao khi nã kh«ng ®em l¹i lîi nhuËn cho Ng©n hµng. ViÖc thu nî vµ gi¶i quyÕt nî qu¸ h¹n tèt th× míi cã ®îc tû lÖ sinh lêi cao. Do vËy tû lÖ nµy cao mét phÇn nãi lªn kÕt qu¶ kinh doanh tèt cña Ng©n hµng. 2.4. Tû träng nî qu¸ h¹n Nî qu¸ h¹n lµ nh÷ng kho¶n cho vay ®Õn h¹n ng kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc vµ kh«ng ®îc gia h¹n nî. §©y lµ nh÷ng kho¶n nî chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. §Ó xem xÐt chÊt lîng tÝn dông trªn c¬ së nî qu¸ h¹n ngêi ta th«ng thêng th«ng qua tû lÖ nî qu¸ h¹n vµ tû lÖ ®Çu t rñi ro.§©y lµ mét chØ tiªu hÕt søc quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông. Nî qu¸ h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n=--------------------------- x 100% Tæng d nî Tû lÖ nî qu¸ h¹n phô thuéc vµo tæng d nî chuyÓn sang nî qu¸ h¹n vµ tæng d nî t¹i mét thêi ®iÓm, thêng lµ cuèi quý hoÆc cuèi n¨m. §Ó gi¶m nî qu¸ h¹n c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i thêng gi¶m sè tuyÖt ®èi nî qu¸ h¹n nÕu d nî tÝn dông t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ hoÆc vïa gi¶m nî qu¸ h¹n võa t¨ng tÝn dông. Trêng hîp kh«ng thÓ gi¶m ®îc nî qu¸ h¹n hoÆc gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ c¸c ng©n hµng thîng m¹i thêng t¨ng tæng d nî tÝn dông tøc lµ t¨ng quy m« d nî tÝn dông. Theo th«ng lÖ quèc tÕ, tû lÖ nî qu¸ h¹n díi 5% trªn tæng d nî cã thÓ chÊp nhËn ®îc. Tû lÖ nµy cµng thÊp cµng tèt. §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.5. ChØ tiªu vßng quay vèn tÝn dông Doanh sè thu nî tÝn dông Vßng quay vèn tÝn dông= ---------------------------------------D nî tÝn dông b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn tÝn dông nhanh hay chËm. NÕu vßng quay chËm chøng tá chÊt lîng tÝn dông kh«ng tèt, thu nî trong kú kÐm, vèn tÝn dông bÞ ®ãng b¨ng. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá ®ång vèn cña ng©n hµng quay nhanh, hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn cao, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ t¹o lîi nhuËn cho ng©n hµng. 2.6. Thu nhËp b×nh qu©n hµng n¨m. §©y còng lµ mét chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông. Nã ph¶n ¸nh t×nh h×nh ng©n hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, còng gièng nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp, t×nh h×nh tµi chÝnh cña ng©n hµng tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. Thu nhËp b×nh qu©n ®îc tÝnh b»ng doanh thu hµng n¨m trõ ®i chi phÝ b×nh qu©n hµng n¨m. 3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông 3.1. C¸c nh©n tè chñ quan ChÊt lîng tÝn dông chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè, tríc hÕt nh÷ng nh©n tè gi÷a hai chñ thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh cho vay lµ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng tÝn dông. *. PhÝa ng©n hµng ChÝnh s¸ch tÝn dông bao gåm c¸c yÕu tè giíi h¹n møc cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng, kú h¹n cña kho¶n tÝn dông, l·i suÊt cho vay vµ møc lÖ phÝ.....ChÝnh s¸ch tÝn dông ¶nh hëng rÊt lín tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng cho vay, nã lµ ngêi dÉn ®êng cho c¸n bé tÝn dông thùc hiÖn viÖc cho vay ®óng yªu cÇu cña ng©n hµng, toµn bé ho¹t ®éng cho vay diÔn ra nh thÕ nµo phÇn lín tu©n theo híng dÉn cña chÝnh s¸ch tÝn dông ®Ò ra” nh: Quy tr×nh cho vay; T×nh h×nh huy ®éng vèn; ChÊt lîng nh©n sù; C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ cña ng©n hµng; C«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng. §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *. PhÝa kh¸ch hµng ChÊt lîng cho vay kh«ng chØ phô thuéc vµo viÖc ng©n hµng ®· thùc hiÖn nã nh thÕ nµo mµ cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè vÒ phÝa ngêi sö dông vèn vay nh: Ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh; Uy tÝn kh¸ch hµng; T×nh h×nh tµi chÝnh; Tµi s¶n ®¶m b¶o nî vay... 3.2. C¸c nh©n tè kh¸ch quan Cho vay chÊt lîng tèt hay kh«ng phô thuéc vµo nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi nh m«i trêng kinh tÕ, m«i trêng tù nhiªn, m«i trêng ph¸p lý, chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ níc... §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dung t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam Hµ Néi I. sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Nam Hµ Néi. 1. Sù h×nh thµnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Nam Hµ Néi. Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam giai ®o¹n 2001 - 2005, môc tiªu quan träng nhÊt lµ huy ®éng ®îc nguån vèn dåi dµo phôc vô cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy Trung t©m ®iÒu hµnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp mét sè Chi nh¸nh lín t¹i c¸c thµnh phè lín, n¬i cã møc sèng cao, d©n c ®«ng ®óc nh»m thu hót vèn. C¸c Chi nh¸nh nµy sÏ ®îc tæ chøc theo m« h×nh ng©n hµng hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi, ®îc trang bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó cã thÓ c¹nh tranh trong ®Þa bµn ho¹t ®éng cña m×nh. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (NHNo & PTNT) chi nh¸nh Nam Hµ Néi ra ®êi theo chñ tr¬ng trªn cña trung t©m ®iÒu hµnh, vµ ®îc xÕp lµ chi nh¸nh cÊp I lo¹i 1 trong hÖ thèng NHNo & PTNT ViÖt Nam . NHNo & PTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 48/Q§- H§QT ngµy 12/3/2001 cña Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ NHNo & PTNT ViÖt Nam vµ chÝnh thøc khai tr¬ng ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 08/05/2001. Ng©n hµng cã trô së lµ toµ nhµ 11 tÇng C3 Ph¬ng LiÖt, ®êng Gi¶i Phãng, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi. §éi ngò c¸n bé ban ®Çu lµ 34 ngêi vµ ®Õn hiÖn nay lµ 149 ngêi, c¸n bé chñ yÕu tõ trung t©m ®iÒu hµnh, c«ng ty vµng b¹c ®¸ quý vµ Nhµ in Ng©n hµng chuyÓn sang, tõ mét sè tõ c¸c tØnh chuyÓn vÒ vµ cã rÊt nhiÒu c¸n bé trÎ míi vµo ngµnh. Trong ®ã c¸n bé cã tr×nh ®é tõ th¹c sü trë lªn 10 c¸n bé chiÕm 6%/Tæng sè c¸n bé, 120 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 80%. Trong suèt 7 n¨m ho¹t ®éng võa qua, NHNo & PTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi ®· ®¹t ®îc thµnh tÝch ®¸ng kÓ, Ng©n hµng nhËn ®îc nhiÒu b»ng khen cña UBND Thµnh phè Hµ Néi, Ng©n hµng Nhµ níc vµ NHNo & PTNT ViÖt Nam vµ ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ dÉn ®Çu trong viÖc hoµn thµnh vît møc chØ tiªu nguån vèn cña ®Ò ¸n ph¸t triÓn kinh doanh NHNo & PTNT ViÖt Nam. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Nam Hµ Néi C¬ cÊu cña ng©n hµng theo m« h×nh sau: §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc phô tr¸ch chung PG§ Phô tr¸ch tÝn dông PGD sè 4 PG§ phô tr¸ch KÕ To¸n Phßng HC- NS Phßng Marketing vµ dÞch vô PGD sè 6 Phßng NVKHTH PGD sè 9 PGD Gi¶ng Vâ Phßng TTQT Phßng KTKT Néi Bé PGD sè 5 PG§ Phô tr¸ch TTQT Phßng tÝn dông Phßng KT N Quü PGD sè 10 PGD sè 1 PGD Nam §« PDG sè 12 PGDKh©m Thiªn PGD sè 3 PGD sè 2 C¸c phßng trong héi së ngoµi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô trong Chi nh¸nh cßn cã nhiÖm vô theo dâi vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô liªn quan ®Õn tÊt c¶ phßng giao dÞch trùc thuéc NHNo & PTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi ®Ó tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o cÇn thiÕt vµ tham mu cho Ban gi¸m ®èc cña c¸c chi nh¸nh trong viÖc ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch phôc vô cho toµn Chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi . §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban - Ban gi¸m ®èc ( gåm 1 gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc): Chøc n¨ng l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. - Phßng nguån vèn vµ kÕ ho¹ch tæng hîp: Th«ng b¸o chØ tiªu kinh doanh hµng quý, n¨m vµ h¹n møc tÝn dông cña c¸c doanh nghiÖp cho c¸c phßng nghiÖp vô. Thay ®æi ®iÒu chØnh l·i suÊt tiÒn vay, tiÒn göi ®· ®îc gi¸m ®èc phª duyÖt. - Phßng thÈm ®Þnh: Ph©n tÝch c¸c dù ¸n, t vÊn vÒ chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cã liªn quan ®Õn tÝn dông ®Çu t. Cung cÊp vµ híng dÉn c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn tÝn dông. - Phßng thanh to¸n quèc tÕ: Thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ, më vµ thanh to¸n L/C… th«ng b¸o tû gi¸, mua b¸n ngo¹i tÖ phôc vô kh¸ch hµng. - Phßng kÕ to¸n ng©n quü: h¹ch to¸n kÕ to¸n, chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, thanh to¸n ng©n quü ®Ó qu¶n lý và kiÓm so¸t nguån vèn và sö dông vèn, qu¶n lý t ài s¶n, vËt t, thu nhËp, chi phÝ và x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh Nam Hà Néi, trùc tiÕp qu¶n lý và triÓn khai c«ng t¸c tin häc trong toàn chi nh¸nh - Phßng hµnh chÝnh - nh©n sù: Cã nhiÖm vô theo dâi nh©n sù, tiÕp nhËn vµ tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé, lµm c«ng t¸c v¨n phßng, hµnh chÝnh v¨n th lu tr÷ vµ phôc vô hËu cÇn. - Phßng kiÓm to¸n néi bé: Tham mu cho ban gi¸m ®èc c¸c ph¬ng ¸n kiÓm tra kiÓm to¸n c¸c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, c¸c ph¬ng ¸n vÒ thÈm ®Þnh cho vay dù ¸n ®Çu t vµ thÈm ®Þnh kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vay vèn. Trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kiÓm tra c¸c hå s¬, chøng tõ còng nh sè liÖu trªn m¸y cña c¸c phßng ban nh»m ph¸t hiÖn c¸c sai sãt, gian lËn và ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n xö lý. - Phßng tÝn dông: Lµ mét ®¬n vÞ thuéc bé m¸y chuyªn m«n, nghiÖp vô t¹i héi së cã chøc n¨ng tham mu cho ban gi¸m ®èc trong chØ ®¹o, kiÓm tra chuyªn ®Ò toàn chi nh¸nh và trùc tiÕp thùc hiÖn t¹i héi së c¸c ho¹t ®éng tÝn dông, b¶o l·nh, më réng thÞ trêng, nghiªn cøu c¸c thñ tôc cho vay t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hàng víi môc tiªu ph¸t triÓn và kinh doanh an toàn, hiÖu qu¶ . II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua Thùc hiÖn ph¬ng ch©m cña NHNo&PTNT ViÖt Nam lµ: “ V× sù phån thÞnh cña Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng”, NHNo&PTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi ®· lu«n b¸m s¸t c¸c môc tiªu ®Ò ra, kÕt hîp víi viÖc thùc thi c¸c gi¶i ph¸p cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu liªn tôc kh«ng ngõng cña tËp thÓ, c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn chi nh¸nh, ®îc sù chØ ®¹o s¸t sao cña NHNo&PTNT ViÖt Nam nªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ®· ®îc ®¸nh gi¸ ®øng ®Çu trong hoµn thµnh vît møc chØ tiªu kÕ ho¹ch. §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong thêi gian qua, NHNo&PTNT Nam Hµ Néi ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu sau: 1. C«ng t¸c huy ®éng vèn X¸c ®Þnh tÇm quan träng cña c«ng t¸c huy ®éng vèn, chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam HN ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch thÝch ®¸ng ®Ó huy ®éng vèn tõ mäi nguån tiÒn nhµn rçi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c b»ng VN§, USD. N¨m 2007 lµ n¨m thay ®æi vÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch kinh doanh, lµ n¨m thùc hiÖn triÖt ®Ó chñ tr¬ng gi¶m dÇn tiÒn göi, tiÒn vay TCTD cña Tæng gi¸m ®èc. T×nh h×nh nguån vèn cña Chi nh¸nh nh sau: B¶ng 1: T×nh h×nh huy ®éng vèn §¬n vÞ: tØ ®ång T T 1 2 3 ChØ tiªu 2005 Sã tiÒn Tæng nguån vèn Ph©n theo kú h¹n Kh«ng kú h¹n Kú h¹n <12 th¸ng Kú h¹n >12 th¸ng Ph©n theo tÝnh chÊt NV TiÒn göi d©n c TiÒn göi TCTD TiÒn göi TCKT, TCXH Ph©n lo¹i theo dßng tiÒn Nguån néi tÖ Nguån ngo¹i tÖ 4.438 4.438 906 938 2.594 4.438 1.389 553 2.496 4.438 3,600 838 2006 Tû träng Sã tiÒn Tû träng 100 20,4 21,1 58,5 100 31,3 12,5 56,2 100 81,1 18,9 7.952 7.952 1,189 1.488 5..275 7.952 4.225 824 2.903 7.952 7,372 580 100 14,9 18,6 66,5 100 53,1 10,4 36,5 100 92,7 7,3 So s¸nh 2005/2006 Sè % tiÒn +/+/3.514 79,2 3.514 79,.2 283 31,.2 550 58,6 2681 103,3 3.514 79.2 2.836 204,.2 271 49 407 16,3 79.2 3.514 3.772 104,8 (258) (30,7) 2007 Sã tiÒn 8.320 8.320 1..238 1.591 5.491 8.320 4.182 572 3566 8.320 7.748. 572 Tû träng 100 14.9 19.1 66.0 100 50.0 7.0 43.0 100 93,1 6,9 So s¸nh 2006/2007 Sè % tiÒn +/+/368 4,62 368 4,62 49 4,12 103 6,92 216 4,09 368 4,62 (43) (1,01) (252) (30,58) 663 22,84 368 4,62 376 5,1 (8) (1,38) (Nguồn: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005, 2006, 2007 – Phòng nguồn vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội). Qua b¶ng c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng, ta thÊy tæng nguån vèn qua c¸c n¨m kh«ng ngõng t¨ng lªn. §Õn cuèi n¨m 2006, tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t 7952 tû ®ång, t¨ng 3514 tû ®ång øng víi tû lÖ t¨ng 79,2% so víi n¨m 2005. Sang n¨m 2007, tæng nguån vèn huy ®éng lªn tíi 8320 tû ®ång, t¨ng 368 tû ®ång øng víi tû lÖ t¨ng 4,62% so víi n¨m 2006; t¨ng chñ yÕu tõ hai nguån lµ tiÒn göi cña d©n c (chiÕm 50,26%) vµ tiÒn göi cña c¸c TCKT, XH(chiÕm 42,85%). Cßn tiÒn göi cña c¸c TCTD cã tû träng nhá h¬n, n¨m 2006 chiÕm 10,36% vµ n¨m 2007 chiÕm 6,88%. §Ó cã kÕt qu¶ trªn, NHNo&PTNT Nam Hµ Néi ®· thùc hiÖn rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng vèn hiÖu qu¶, chÊp hµnh ®óng quy chÕ ®iÒu hµnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 2. C«ng t¸c cho vay Bảng 2: Tình hình dư nợ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội Đơn vị: tỷ đồng T T Chỉ tiêu 31/12/2005 31/12/2006 Số Tỷ Số Tỷ % so tiền trọng tiền trọng với §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 16 31/12/2007 Số Tỷ % so tiền trọng với Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tổng dư nợ Dư nợ TW 2.130 1.011 100 2.481 47.5 2146 năm năm (%) 2005 2006 100 175.8 2481 100 66 57.3 212.3 536 21.7 25 Dư nợ địa phương (ĐP) 1.119 52.5 1.601 42.7 142.9 1.945 78.3 121 Dư nợ ĐP theo thời gian 1.119 Ngắn hạn 806 Trung hạn 313 Dư nợ địa phương theo thành 2 1.119 phần kinh tế 876 Doanh nghiệp nhà nước 78.2 DN ngoài quốc doanh 182 Hộ gia đình cá thể 61 100 1.601 72 952 28 647 100 142.9 1.945 59.5 103.4 863 40.5 93.37 1081 100 44 56 121 90 137 100 1.601 100 142,9 1.945 100 121 (%) 1 (%) 989 52.5 123.5 1207 16.3 5.5 551 61 35.8 214.6 11.7 0 62 122 475 263 24 14 86 171 (Nguồn: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005, 2006, 2007 – Phòng nguồn vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội). Qua b¶ng 2 ta thÊy nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. Cô thÓ: Tæng d nî cho vay n¨m 2006 ®¹t 1601 tØ ®ång, so víi cïng kú n¨m tríc t¨ng 482 tØ ®ång víi tèc ®é t¨ng 43,07%. §Õn 31/12/2007 tæng d nî cho vay ®¹t 1938 tØ ®ång, so víi d nî cuèi n¨m 2006 t¨ng 337 tØ ®ång víi tèc ®é t¨ng 21,05%. 3. Ho¹t ®éng kh¸c - C«ng t¸c kinh doanh ngo¹i hèi vµ TTQT. Chi nh¸nh Nam Hµ Néi lu«n chó träng c«ng t¸c ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i hèi, thu hót kh¸ch hµng nhá vµ võa lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, lu«n ®¸p øng mäi nhus cÇu ngo¹i tÖ hîp lý cho kh¸ch hµng ho¹t ®éng, gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c víng m¾c trong quan hÖ thanh to¸n Quèc tÕ, kh«ng ®Ó x¶y ra trêng hîp s¬ xuÊt ®¸ng tiÕc nµo. Doanh sè ho¹t ®éng tiÕp tôc t¨ng trëng, thu phÝ dÞch vô t¨ng 12% so n¨m 2005 - T×nh h×nh thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh ngo¹i hèi: Chi nh¸nh Nam Hµ Néi lu«n chó träng c«ng t¸c ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i hèi, thu hót kh¸ch hµng nhá vµ võa lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, lu«n ®¸p øng mäi nhu cÇu ngo¹i tÖ hîp lý cho kh¸ch hµng ho¹t ®éng, gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c víng m¾c trong quan hÖ thanh to¸n Quèc tÕ, kh«ng ®Ó x¶y ra trêng hîp s¬ xuÊt ®¸ng tiÕc nµo. Doanh sè ho¹t ®éng tiÕp tôc t¨ng trëng, thu phÝ dÞch vô t¨ng 44% so n¨m 2006. Nh×n chung, ho¹t ®éng TTQT cña Chi nh¸nh ®Òu t¨ng trëng so víi n¨m tríc ë c¶ thanh to¸n hµng nhËp, hµng xuÊt; mua, b¸n ngo¹i tÖ vµ thu dÞch vô. - C«ng t¸c ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô míi. §ång ThÞ MÕn – líp 903 MSV: 04A10125N 17
- Xem thêm -