Tài liệu Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán-tư vấn khang việt

  • Số trang: 172 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN -TƢ VẤN KHANG VIỆT Ngành : KẾ TOÁN Chuyên ngành : KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Quỳnh Tứ Ly Sinh viên thực hiện MSSV: 1054030676 : Nguyễn Trƣơng Thảo Uyên Lớp: 10DKKT2 Tp. Hồ Chí Minh, 2014 LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Khang Việt, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. Tp.Hồ Chí Minh, ngày…. tháng….năm 2014 Sinh viên thực hiện NGUYỄN TRƢƠNG THẢO UYÊN i LỜI CẢM ƠN  Với sự hoàn thành của luận văn này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:  Quý thầy cô trường Đại học công nghệ TP.HCM đã trang bị cho em những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt thời gian qua.  Ban Giám đốc cùng toàn thể các anh chị trong công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt đã tạo điều kiện cho em được trải nghiệm thực tế và học hỏi kinh nghiệm, đồng thời đã nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập.  Đặc biệt là cô Nguyễn Quỳnh Tứ Ly – người đã tận tình hướng dẫn, cho em những lời góp ý bổ ích. Bên cạnh đó, do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm cũng như thời gian nên bài làm của em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý, chỉnh sửa từ quý thầy cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô cùng các anh chị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Em xin chân thành cảm ơn. Tp.Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2014 Sinh viên thực hiện NGUYỄN TRƢƠNG THẢO UYÊN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Tp.Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2014 Giáo viên hướng dẫn iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT KQHĐKD CĐKT CĐPS BCKT BCTC BGĐ DN KH KSNB KTV TNHH VSA NXB TK TP KVAC CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ Kết quả hoạt động kinh doanh Cân đối kế toán Cân đối phát sinh Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính Ban giám đốc Doanh nghiệp Khách hàng Kiểm soát nội bộ Kiểm toán viên Trách nhiệm hữu hạn Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Nhà xuất bản Tài khoản Thành phẩm Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1.1: Rủi ro kiểm toán .................................................................................................... 8 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của công ty Khang Việt ............................................................ 47 Sơ đồ 2.1: Trình tự ghi chép theo hình thức sổ kế toán Nhật ký chung ............................... 50 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của công ty Dệt Pan ................................................................... 70 Danh mục bảng, biểu Bảng 1.1: Đánh giá rủi ro kiểm toán ....................................................................................... 9 Bảng 1.2: Mục tiêu kiểm toán doanh thu bán hàng.............................................................. 27 Bảng 1.3: Mục tiêu kiểm toán nợ phải thu khách hàng ....................................................... 27 Bảng 1.4: Câu hỏi về KSNB đối với chu trình bán hàng – thu tiền ..................................... 29 Bảng 1.5: Kiểm tra việc khóa sổ nghiệp vụ bán hàng .......................................................... 41 Bảng 2.1: Tình hình kinh doanh của KVAC ........................................................................ 51 Bảng 2.2: Đánh giá rủi ro và duy trì khách hàng cũ ............................................................ 67 Bảng 2.3: Căn cứ xác định mức trọng yếu ........................................................................... 73 Bảng 2.4: Câu hỏi đánh giá hệ thống KSNB tại công ty TNHH Dệt Pan .......................... 77 Bảng 2.5: Trích sổ chi tiết TK 532 tại công ty Dệt pan (2013) ........................................... 83 Bảng 2.6: Đối chiếu doanh thu với tờ khai thuế GTGT ..................................................... 84 Bảng 2.7: Danh sách công nợ theo đối tượng ...................................................................... 97 Bảng 2.8: Trích giấy tờ làm việc D347 của KTV Ngọc .................................................... 102 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu doanh số của KVAC............................................................................ 52 v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................1 CHƢƠNG 1 ......................................................................................................................4 1.1. Những vấn đề chung về kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp ...............4 1.1.1.Khái niện về kiểm toán Báo cáo tài chính ..............................................................4 1.1.2. Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính ..................................................................4 1.1.2.1.Chuẩn bị kiểm toán ................................................................................................4 1.1.2.2.Thực hiện kiểm toán .............................................................................................11 1.1.2.2.1. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ...........................................................11 1.1.2.2.2. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản ................................................................12 1.1.2.3. Hoàn thành kiểm toán .........................................................................................12 1.2. Nội dung và đặc điểm khoản mục doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng .................................................................................................................................14 1.2.1. Khoản mục doanh thu bán hàng ........................................................................14 1.2.1.1.Khái niệm doanh thu bán hàng ............................................................................14 1.2.1.2.Đặc điểm của doanh thu bán hàng ......................................................................14 1.2.1.3.Nguyên tắc xác định doanh thu............................................................................15 1.2.1.4.Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .............................16 1.2.1.4.1. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng ......................................................16 1.2.1.4.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ .........................................17 1.2.2. Khoản mục nợ phải thu khách hàng ...................................................................17 vi 1.2.2.1.Nội dung ...............................................................................................................17 1.2.2.2.Đặc điểm của nợ phải thu khách hàng ................................................................18 1.2.2.3.Phân loại nợ phải thu khách hàng .......................................................................18 1.2.2.4.Đánh giá nợ phải thu khách hàng........................................................................19 1.2.3. Mối quan hệ giữa doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng .................20 1.2.4. Kiểm soát nội bộ đối với doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng .......21 1.2.4.1.Mục tiêu kiểm soát nội bộ ....................................................................................21 1.2.4.2.Yêu cầu của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng ....................22 1.2.4.3.Quy trình kiểm soát nội bộ đối với doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng ....................................................................................................................................22 1.3. Những vấn đề lý luận chung về kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng ......................................................................................................................25 1.3.1. Vai trò, ý nghĩa của kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng . ..........................................................................................................................................25 1.3.1.1.Vai trò, ý nghĩa của kiểm toán doanh thu bán hàng ............................................25 1.3.1.2.Vai trò, ý nghĩa của kiểm toán nợ phải thu khách hàng ......................................26 1.3.2. Mục tiêu kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng ...............26 1.3.2.1.Mục tiêu kiểm toán doanh thu bán hàng..............................................................27 1.3.2.2.Mục tiêu kiểm toán nợ phải thu khách hàng ........................................................27 1.3.3. Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng ......................................................................................................................28 vii 1.3.4. Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng trên báo cáo tài chính ....................................................................................................................29 1.3.4.1.Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ .............................................29 1.3.4.1.1. Tìm hiểu về kiểm soát nội bộ ...................................................................29 1.3.4.1.2. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát ..............................................................31 1.3.4.1.3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ....................................31 1.3.4.1.4. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm cơ bản..........33 1.3.4.2.Thực hiện các thử nghiệm cơ bản .......................................................................33 1.3.4.2.1. Đối với kiểm toán doanh thu bán hàng ...................................................33 1.3.4.2.2. Đối với kiểm toán nợ phải thu khách hàng .............................................37 CHƢƠNG 2 ....................................................................................................................44 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Khang Việt ......44 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ..................................................44 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty ......................................................45 2.1.2.1. Lĩnh vực hoạt động .............................................................................................45 2.1.2.2. Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động ......................................................................47 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty ..................................................................................47 2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức ..........................................................................................47 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ...........................................................48 2.1.3.3. Nhận xét ..............................................................................................................49 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán trong công ty ...............................................................50 2.1.4.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, báo cáo kế toán .....................50 viii 2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán và trình tự ghi chép...........................................................50 2.1.5. Khách hàng của KVAC ........................................................................................52 2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm vừa qua ..............52 2.1.7. Phương hướng phát triển của công ty .................................................................53 2.1.7.1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới ..................................53 2.1.7.2. Thuận lợi và khó khăn trong phương hướng phát triển của công ty ..................54 2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Khang Việt .......................................55 2.2.1. Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt ...................................................................55 2.2.1.1. Chuẩn bị kiểm toán .............................................................................................55 2.2.1.1.1. Tìm hiểu khách hàng .....................................................................................55 2.2.1.1.2. Lập kế hoạch kiểm toán ................................................................................57 2.2.1.1.3. Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán .................................58 2.2.1.1.4. Tổng hợp kế hoạch kiểm toán và xây dựng chƣơng trình kiểm toán .......59 2.1.1.2. Thực hiện kiểm toán ............................................................................................59 2.1.1.2.1. Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ....................................59 2.1.1.2.2. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản ................................................................60 2.1.1.3. Hoàn thành kiểm toán .........................................................................................65 2.1.1.3.1. Rà soát lại hồ sơ kiểm toán ...........................................................................65 2.1.1.3.2. Xem xét các sự kiện phát sinh sau niên độ ..................................................66 2.1.1.3.3. Phát hành báo cáo kiểm toán ........................................................................66 ix 2.2.2. Ví dụ minh họa quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Dệt Pan - Việt Nam do công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt thực hiện ...........................................................................................................................66 2.2.2.1. Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH Dệt Pan - Việt Nam ..................................66 2.2.2.2. Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Dệt Pan - Việt Nam (Công ty Dệt Pan) do công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt thực hiện .......................................................................................................67 2.2.2.2.1. Chuẩn bị kiểm toán........................................................................................67 2.2.2.2.2. Thực hiện kiểm toán ......................................................................................77 2.2.2.2.3. Hoàn thành kiểm toán .................................................................................110 CHƢƠNG 3 ..................................................................................................................112 3.1. Nhận xét ..............................................................................................................112 3.1.1. Nhận xét về công tác kiểm toán chung tại công ty ............................................112 3.1.1.1. Ưu điểm .............................................................................................................113 3.1.1.2. Hạn chế .............................................................................................................114 3.1.2. Nhận xét về chương trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng..........................................................................................................................115 3.1.2.1. Ưu điểm .............................................................................................................115 3.1.2.2. Hạn chế .............................................................................................................116 3.2. Kiến nghị .............................................................................................................116 3.2.1. Kiến nghị về công tác kiểm toán chung tại công ty ...........................................117 3.2.2. Kiến nghị về công tác kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty ......................................................................................................................117 x KẾT LUẬN ...................................................................................................................118 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................119 PHỤ LỤC ......................................................................................................................120 xi Khóa luậ n tốt nghiệ p LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trước những làn sóng đầu tư mạnh mẽ và sự tăng trưởng nhanh chóng của các doanh nghiệp, nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển và có xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới. Cùng với sự vận động, đi lên không ngừng đó, ngành Kiểm toán đã ra đời và từng bước khẳng định vai trò quan trọng không thể thiếu. Kiểm toán nói chung và Kiểm toán Báo cáo tài chính nói riêng là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu của Nhà nước, là thước đo sự trong sạch của nền tài chính, giúp cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng như người sử dụng thông tin tài chính dễ dàng và sáng suốt hơn trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Trong đó, không thể không kể đến vai trò của Kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng. Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng là hai khoản mục có giá trị lớn trên BCTC, có mối quan hệ mật thiết với nhau và là cơ sở để xác định lãi, lỗ nên có khả năng làm tăng các sai phạm và gian lận, từ đó gây ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác trên BCTC của doanh nghiệp. Do đó, kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng là một phần hành vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với bất kỳ một cuộc kiểm toán nào. Một cuộc kiểm toán hiệu quả về hai khoản mục này sẽ giúp phản ánh đúng đắn hoạt động cũng như tình hình tài chính, từ đó cung cấp một cái nhìn chính xác đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với những lý do trên, cùng với thời gian thực tập tại công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt, em quyết định chọn đề tài “Quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt” cho bài luận văn của mình. GVHD: ThS. Nguyễ n Quỳnh Tứ Ly 1 SVTH: Nguyễ n Trương Thả o Uyên Khóa luậ n tốt nghiệ p 2. Tình hình nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt, đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán hai khoản mục này. 3. Mục đích nghiên cứu Một mặt giúp bản thân hệ thống lại cũng như nắm vững lý thuyết về quy trình kiểm toán nói chung và kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng nói riêng. Mặt khác, bổ sung những hạn chế còn tồn tại, đề xuất kiến nghị về công tác kiểm toán, góp phần rèn luyện khả khả năng vận dụng những kiến thức đã học và thực tập vào thực tiễn công việc sau này. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn có các nhiệm vụ chủ yếu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa những lý luận cơ bản về nội dung, đặc điểm của hai khoản mục Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng; nghiên cứu quy trình kiểm toán BCTC nói chung và kiểm toán hai khoản mục này nói riêng. Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt. Thứ ba, chỉ rõ những ưu, nhược điểm trong công tác kiểm toán tại công ty, đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt và các công ty kiểm toán khác ở Việt Nam. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu từ tư duy lý luận về quy trình kiểm toán mẫu của VACPA; thu thập,thống kê, kiểm nghiệm qua thực tiễn thực tập tại GVHD: ThS. Nguyễ n Quỳnh Tứ Ly 2 SVTH: Nguyễ n Trương Thả o Uyên Khóa luậ n tốt nghiệ p công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt đến so sánh, phân tích và đánh giá công tác kiểm toán tại công ty. 6. Kết quả đạt đƣợc của đề tài Thứ nhất, luận văn giúp người đọc hệ thống hóa lại kiến thức về kiểm toán nói chung và kiểm toán từng khoản mục Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng, cũng như biết vận dụng những yêu cầu cơ bản trong kiểm toán vào thực tế. Thứ hai, luận văn rút ra những kết luận, những ưu điểm đáng khích lệ và những vấn đề còn tồn tại trong công tác kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt. Thứ ba, luận văn đề xuất các giải pháp thực tiễn đối với các công ty kiểm toán để góp phần nâng cao hiệu quả kiểm toán, đảm bảo BCTC được trình bày trung thực, hợp lý và đáng tin cậy. 7. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Nội dung của khóa luận bao gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt. Chương 3: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Khang Việt. GVHD: ThS. Nguyễ n Quỳnh Tứ Ly 3 SVTH: Nguyễ n Trương Thả o Uyên Khóa luậ n tốt nghiệ p CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. Những vấn đề chung về kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm về kiểm toán Báo cáo tài chính Kiểm toán báo cáo tài chính là cuộc kiểm tra để đưa ra ý kiến nhận xét về sự trình bày trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính của một đơn vị. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính có thể phục vụ cho đơn vị, Nhà nước, và chủ yếu là các bên thứ ba như các cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng…để họ đưa ra những quyết định kinh tế của mình. Trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành được sử dụng là thước đo, bởi báo cáo tài chính bắt buộc phải được lập từ chính chuẩn mực và chế độ kế toán này. 1.1.2. Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính gồm ba giai đoạn cơ bản:  Chuẩn bị kiểm toán  Thực hiện kiểm toán  Hoàn thành kiểm toán 1.1.2.1. Chuẩn bị kiểm toán Chuẩn bị kiểm toán là giai đoạn đầu tiên và vô cùng quan trọng trong mỗi quy trình kiểm toán, bởi nó là cơ sở để KTV quyết định có thực hiện kiểm toán hay không, cũng như giúp giới hạn rủi ro kiểm toán ở mức chấp nhận được và tối ưu hóa chi phí kiểm tra; đồng thời giúp kiểm toán viên lập ra kế hoạch và chương trình kiểm toán thích hợp với tình hình kinh doanh của khách hàng nếu cuộc kiểm toán được thực hiện. Các bước công việc thực hiện trong giai đoạn này được khái quát như sau: GVHD: ThS. Nguyễ n Quỳnh Tứ Ly 4 SVTH: Nguyễ n Trương Thả o Uyên Khóa luậ n tốt nghiệ p Tiếp cận khách hàng Để có một cuộc kiểm toán hoàn chỉnh mà vẫn đảm bảo những quy định pháp lý và đạo đức nghề nghiệp thì việc thận trọng trong quyết định tiếp nhận khách hàng là khâu hết sức quan trọng. Theo đoạn 12 VSA 220 - Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán: “…Trong quá trình duy trì khách hàng hiện có và đánh giá khách hàng tiềm năng, công ty kiểm toán phải cân nhắc đến tính độc lập, năng lực phục vụ khách hàng của công ty kiểm toán và tính chính trực của ban quản lý của khách hàng”. Do vậy, để tránh rủi ro, các kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm sẽ là người được phân công để tìm hiểu, nghiên cứu tổng quát về khách hàng nhằm tìm hiểu về nhu cầu của họ, đánh giá khả năng đảm nhận công việc, cũng như dự kiến về thời gian và phí kiểm toán để đưa ra quyết định có hay không ký hợp đồng kiểm toán. Thông thường, kiểm toán viên của công ty sẽ lập phiếu khảo sát nhằm nhận thức đầy đủ, giải thích và đánh giá những thông tin đã thu thập được. Việc tìm hiểu khách hàng được thực hiện trên 2 nhóm khách hàng cụ thể: Đối với khách hàng mới: Trước tiên, KTV sẽ tìm hiểu lý do mời kiểm toán của khách hàng. Sau đó, thông qua các phương tiện thông tin như sách báo, tạp chí chuyên ngành, hoặc từ các nguồn như luật sư, ngân hàng dữ liệu hay các doanh nghiệp có mối quan hệ với khách hàng, KTV tiến hành thu thập các thông tin về các khía cạnh như lĩnh vực kinh doanh, tình hình tài chính của khách hàng. Ngoài ra, KTV có thể tìm hiểu những thông tin trên thông qua KTV tiền nhiệm nếu khách hàng đã được kiểm toán trước đó. Đối với khách hàng cũ: Kiểm toán viên sẽ tiến hành xem xét lại hồ sơ đã kiểm toán ở năm trước cũng như cập nhật thông tin nhằm đánh giá lại về các khách hàng hiện hữu. Từ đó, KTV xác định được những thông tin nào cần phải thu thập thêm cho giai đoạn này. GVHD: ThS. Nguyễ n Quỳnh Tứ Ly 5 SVTH: Nguyễ n Trương Thả o Uyên Khóa luậ n tốt nghiệ p Phân công kiểm toán viên Sau khi tiếp nhận khách hàng, đơn vị được mời kiểm toán tiến hành lựa chọn, phân công đội ngũ KTV dựa trên những yêu cầu cơ bản như: năng lực chuyên môn, kỹ năng ngành nghề, kinh nghiệm làm việc cũng như đạo đức nghề nghiệp. Thỏa thuận sơ bộ với khách hàng Khi đã quyết định nhận lời kiểm toán, KTV sẽ tổ chức một cuộc trao đổi và thỏa thuận sơ bộ với khách hàng liên quan đến một số vấn đề sau: Một là, mục đích và phạm vi kiểm toán. Hai là, các yêu cầu về phương tiện và tài liệu kế toán cần chuẩn bị cho cuộc kiểm toán sắp tới. Ba là, vấn đề kiểm tra số dư đầu kỳ đối với các khách hàng mới Bốn là, thời gian thực hiện và phí kiểm toán…. Hợp đồng kiểm toán “Hợp đồng kiểm toán: là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên tham gia ký kết (công ty kiểm toán, khách hàng) về các điều khoản và điều kiện thực hiện kiểm toán của khách hàng và công ty kiểm toán, trong đó xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán, quyền và trách nhiệm của mỗi bên, hình thức báo cáo kiểm toán, thời gian thực hiện và các điều khoản về phí, về xử lý khi tranh chấp hợp đồng.” (Đoạn 4 VSA 210 - Hợp đồng kiểm toán). Như vậy, hợp đồng kiểm toán phải được lập và ký chính thức trước khi tiến hành kiểm toán nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như công ty kiểm toán. Tìm hiểu về khách hàng Khi đã trở thành KTV đương nhiệm của khách hàng, KTV tiến hành lập kế hoạch kiểm toán tổng quát. Cơ sở của công việc này là sự hiểu biết đầy đủ về khách hàng thông GVHD: ThS. Nguyễ n Quỳnh Tứ Ly 6 SVTH: Nguyễ n Trương Thả o Uyên Khóa luậ n tốt nghiệ p qua việc trao đổi với KTV tiền nhiệm; xem xét hồ sơ kiểm toán năm trước; trao đổi với nhân viên hay Ban Giám đốc; tham quan nhà xưởng; qua tạp chí; xem giấy phép thành lập và điều lệ công ty… Những thông tin chủ yếu mà KTV cần thu thập bao gồm: Thứ nhất, thông tin chung về nền kinh tế như: thực trạng kinh tế, mức độ lạm phát… Thứ hai, thông tin về môi trường và lĩnh vực hoạt động của đơn vị được kiểm toán như tình hình thị trường và cạnh tranh; các đặc điểm của ngành nghề kinh doanh; các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý liên quan… Thứ ba, thông tin về những yếu tố nội tại của khách hàng như: các đặc điểm về sở hữu và quản lý; tình hình kinh doanh; khả năng tài chính; hệ thống kế toán; hệ thống kiểm soát nội bộ… Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán Xác lập mức trọng yếu: Yêu cầu trên hết của một cuộc kiểm toán là KTV phải đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính không có những sai lệch trọng yếu. Do đó, trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, KTV cần xác lập mức trọng yếu có thể chấp nhận đối với các sai lệch đã phát hiện nhằm ước tính mức độ sai sót có thể chấp nhận được của BCTC, từ đó xác định bản chất, thời gian và phạm vi của các thử nghiệm kiểm soát. Thực tế trong kiểm toán, mức trọng yếu là số tiền sai lệch tối đa có thể chấp nhận được của thông tin, nghĩa là nếu sai lệch vượt khỏi số tiền đó sẽ làm người đọc hiểu sai về thông tin. Để xác lập mức trọng yếu, KTV sử dụng hai phương pháp, đó là xem xét ở mức độ tổng thể của BCTC và xem xét đối với từng khoản mục. GVHD: ThS. Nguyễ n Quỳnh Tứ Ly 7 SVTH: Nguyễ n Trương Thả o Uyên Khóa luậ n tốt nghiệ p Nhìn chung, việc xác lập mức trọng yếu ở cả hai mức độ trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán là vấn đề thuộc về ước tính và xét đoán nghề nghiệp của KTV. Điều này có thể điều chỉnh trong suốt quá trình kiểm toán cũng như sau khi đã xác định được các số liệu thực tế (doanh thu, lợi nhuận). Đánh giá rủi ro kiểm toán: Rủi ro kiểm toán là rủi ro mà KTV có thể mắc phải khi đưa ra ý kiến kiểm toán không xác đáng về các thông tin tài chính, và đó là các sai phạm nghiêm trọng. Đối với bất kỳ một cuộc kiểm toán nào, những hạn chế và rủi ro tiềm tàng là không thể tránh khỏi. Do vậy , KTV phải tiến hành đánh giá rủi ro kiểm toán ngay từ giai đoạn chuẩn bị kiểm toán để điều chỉnh các thủ tục kiểm toán một cách thích hợp sao cho các rủi ro này có thể giảm xuống ở mức chấp nhận được. Rủi ro kiểm toán được cấu thành bởi ba yếu tố thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1: Rủi ro kiểm toán Rủi ro kiểm toán Rủi ro Rủi ro Rủi ro tiềm tàng kiểm soát phát hiện Tính “nhạy cảm” của khoản mục Hệ thống kế toán và KSNB Các thủ tục kiểm toán cơ bản GVHD: ThS. Nguyễ n Quỳnh Tứ Ly 8 SVTH: Nguyễ n Trương Thả o Uyên
- Xem thêm -