Tài liệu Quy trình giám sát xây dựng

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 189 |
  • Lượt tải: 11
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

quy trình giám sát xây dựng
c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t Quy tr×nh gi¸m s¸t x©y l¾p hiÖn tr­êng I- C¨n cø thùc hiÖn gi¸m s¸t x©y l¾p - C¨n cø vµo hîp ®ång dÞch vô gi¸m s¸t thi c«ng gi÷a Chñ ®Çu t­ vµ C«ng ty (§¬n vÞ gi¸m s¸t) ®· ký kÕt trong hîp ®ång. - C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh: NÒn ®­êng, mÆt ®­êng, cÇu, cèng tho¸t n­íc cña hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng (thiÕt kÕ mét b­íc), hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (thiÕt kÕ hai b­íc). - C¨n cø vµo c¸c quy tr×nh, quy ph¹m hiÖn hµnh mµ dù ¸n ¸p dông. - C¨n cø vµo thùc tÕ t¹i hiÖn tr­êng tuyÕn ®­êng ®i qua. II- C«ng t¸c chuÈn bÞ. 1- C«ng t¸c v¨n phßng. a- Lµm viÖc víi Chñ ®Çu t­: * §Ò nghÞ Chñ ®Çu t­ cung cÊp c¸c hå s¬ tµi liÖu: - Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt bao gåm c¸c tµi liÖu sau: + TËp b¶n vÏ: B×nh ®å, tr¾c däc. + TËp b¶n vÏ: Tr¾c ngang. + TËp b¶n vÏ c«ng tr×nh. + TËp thuyÕt minh thiÕt kÕ. + TËp hå s¬ ®Þa chÊt, thuû v¨n. + TËp b¶n vÏ ph¹m vi mÆt b»ng x©y dùng. + TËp hå s¬ tÝnh to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp khèi l­îng c«ng tr×nh. + TËp thuyÕt minh dù to¸n c«ng tr×nh. C¸c hå s¬ tµi liÖu nµy ®· ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - Hå s¬ tróng thÇu bao gåm c¸c tµi liÖu sau (Tµi liÖu nµy ®­îc Nhµ thÇu nép cho Chñ ®Çu t­ sau khi chñ ®Çu t­ tuyªn bè tróng thÇu): + ThuyÕt minh tæ chøc thi c«ng chi tiÕt vµ tæ chøc thi c«ng tæng thÓ cña gãi thÇu (BiÖn ph¸p thi c«ng, danh s¸ch c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, danh s¸ch nh©n lùc, biÓu ®å tiÕn ®é thi c«ng) ®Ó thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong ph¹m vi gãi thÇu. + Khèi l­îng x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. + Dù to¸n c«ng tr×nh (Toµn bé c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thanh to¸n sau khi Nhµ thÇu cã th­ gi¶m gi¸ (nÕu cã) ®Ó lµm c¬ së x¸c nhËn khèi l­îng thanh to¸n). * §Ò nghÞ Chñ ®Çu t­ phª duyÖt c¸c v¨n b¶n cña t­ vÊn gi¸m s¸t vÒ qu¶n lý vµ quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 1 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t ®iÒu hµnh dù ¸n. - NhËt ký thi c«ng. - C¸c biªn b¶n kiÓm tra vµ nghiÖm thu c¬ së. - C¸c biªn b¶n kiÓm tra vµ nghiÖm thu x©y l¾p hoµn thµnh, biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y l¾p ®· hoµn thµnh. - C¸c v¨n b¶n cña T­ vÊn gi¸m s¸t göi Nhµ thÇu. + Th«ng b¸o cña v¨n phßng t­ vÊn gi¸m s¸t. + ChØ thÞ hiÖn tr­êng. + LÖnh t¹m ngõng thi c«ng. + LÖnh thi c«ng trë l¹i. - B¸o c¸o ®Þnh kú cña t­ vÊn gi¸m s¸t víi Chñ ®Çu t­. b- Thµnh lËp v¨n phßng t­ vÊn gi¸m s¸t: Sau khi nhËn toµn bé c¸c hå s¬ tµi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh dù ¸n. C«ng ty ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp v¨n phßng T­ vÊn gi¸m s¸t dù ¸n. * M« h×nh v¨n phßng T­ vÊn gi¸m s¸t: Tuú thuéc vµo tõng dù ¸n mµ lËp lªn m« h×nh tæ chøc thùc hiÖn. ban gi¸m ®èc c«ng ty phßng t­ vÊn gi¸m s¸t Tr­ëng t­ vÊn gi¸m s¸t (Chñ nhiÖm c«ng tr×nh) Kü s- gi¸m s¸t nÒn ®-êng Kü s- gi¸m s¸t cÇu, cèng Kü s- gi¸m s¸t mÆt ®-êng Kü s- gi¸m s¸t ThÝ nghiÖm hiÖn tr-êng 2- C«ng t¸c hiÖn tr­êng. quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 2 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t a- Lµm viÖc víi C§T vµ c¸c nhµ thÇu x©y l¾p: - TiÕp nhËn tuyÕn tõ Chñ ®Çu t­ giao cho T­ vÊn gi¸m s¸t vµ nhµ thÇu. - Häp hiÖn tr­êng thµnh phÇn gåm cã ®¹i diÖn c¸c bªn : T­ vÊn gi¸m s¸t, Chñ ®Çu t­ (nÕu cÇn), c¸c Nhµ thÇu x©y l¾p). Ra th«ng b¸o sè 01/TVGS bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n (Xem mÉu M1). - Cam kÕt cña c¸c Nhµ thÇu x©y l¾p vÒ nh÷ng néi dung trong th«ng b¸o sè 01/TVGS. - Nghiªn cøu c¸c hå s¬ tµi liÖu cña dù ¸n. b- Gi¸m s¸t, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p thùc hiÖn. - KiÓm tra c«ng t¸c mÆt b»ng thi c«ng cña Nhµ thÇu: Dän dÑp phÇn ®Êt ®Ó x©y dùng ®­êng, x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp vµ c¬ së s¶n xuÊt, chÆt c©y ®¸nh gèc, di chuyÓn c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cò, di chuyÓn må m¶ ra khái ph¹m vi mÆt b»ng thi c«ng. - KiÓm tra c«ng t¸c x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p ®Æt thiÕt bÞ, lµm c¸c kho b·i vËt liÖu. - KiÓm tra c«ng t¸c x©y dùng nhµ ë, nhµ lµm viÖc c¸ lo¹i phßng thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng. - KiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ xe m¸y thi c«ng vµ vËn chuyÓn x­ëng söa ch÷a xe m¸y. - KiÓm tra c«ng t¸c tuyÓn chän vµ ®µo t¹o c¸n bé thi c«ng vµ c¬ khÝ. - KiÓm tra c«ng t¸c kh¶o s¸t l¹i tuyÕn: LËp b¶n vÏ thi c«ng (nÕu thiÕt kÕ hai b­íc), kh«i phôc tuyÕn (nÕu thiÕt kÕ mét b­íc). - KiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña Nhµ thÇu theo c¸c néi dung ®· cam kÕt trong biªn b¶n hiÖn tr­êng. c- Song song víi c¸c c«ng viÖc trªn, kü s­ gi¸m s¸t hiÖn tr­êng cÇn ph¶i kiÓm tra c«ng viÖc cô thÓ sau: + KiÓm ra vµ phª duyÖt trang thiÕt bÞ cña phßng thÝ nghiÖm vµ ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt cña Nhµ thÇu. + KiÓm tra thÝ nghiÖm vµ phª duyÖt c¸c c¬ së khai th¸c hoÆc cung cÊp vËt liÖu x©y dùng cña Nhµ thÇu. + KiÓm tra vµ phª duyÖt kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ kÕt qu¶ thiÕt kÕ thµnh phÇn c¸c hçn hîp vËt liÖu cña Nhµ thÇu (bª t«ng nhùa, bª t«ng xi m¨ng, v÷a x©y, ...). + ChØ dÉn do Nhµ thÇu hÖ thèng mèc ®Þnh vÞ vµ mèc cao ®é (NÕu ®­îc Chñ ®Çu t­ giao mÆt b»ng). KiÓm tra c¸c sè liÖu ®o ®¹c vµ c«ng t¸c kh«i phôc tuyÕn, lªn ga, quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 3 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t phãng tuyÕn, lµm ®­êng t¹m, ... cña Nhµ thÇu. + ThÈm tra, phª duyÖt thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng chi tiÕt vµ gi¶i ph¸p thi c«ng cña Nhµ thÇu. KiÓm tra vµ phª duyÖt c¸c kÕt qu¶ thi c«ng thÝ ®iÓm tõng h¹ng môc c«ng tr×nh theo quy ®Þnh. VÒ vÊn ®Ò nµy th× Kü s­ t­ vÊn gi¸m s¸t hiÖn tr­êng ph¶i th­êng xuyªn theo dâi c«ng viÖc thùc hiÖn cña c¸c Nhµ thÇu. Sau khi cã kÕt qu¶ th× b¸o c¸o víi Kü s­ tr­ëng ®Ó Kü s­ tr­ëng t­ vÊn gi¸m s¸t thÈm tra phª duyÖt hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng hoÆc hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng. + Gi¶i thÝch râ c¸c yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh trong hîp ®ång thÇu cho Nhµ thÇu. + KiÓm tra c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn thi c«ng, b¶o vÖ c«ng tr×nh, b¶o vÖ m«i tr­êng cña Nhµ thÇu. + KiÓm tra viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é thi c«ng cña Nhµ thÇu. + Trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng nÕu cã vÊn ®Ò g× sai kh¸c gi÷a hå s¬ thiÕt kÕ so víi thùc ®Þa th× Kü s­ t­ vÊn gi¸m s¸t ph¶i b¸o c¸o ngay víi Kü s­ tr­ëng t­ vÊn gi¸m s¸t, ®Ó Kü s­ tr­ëng t­ vÊn gi¸m s¸t gi¶i quyÕt. III- NhiÖm vô cña t­ vÊn gi¸m s¸t. 1- Qu¶n lý tiÕn ®é thi c«ng. - KiÓm tra x¸c nhËn tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt vµ tæng thÓ, ®iÒu chØnh tiÕn ®é thi c«ng cho phï hîp víi thùc tÕ. - Gi¸m s¸t ®¶m b¶o thi c«ng theo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt (thiÕt kÕ 1 b­íc, thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (thiÕt kÕ 2 b­íc). §¶m b¶o an toµn giao th«ng, an toµn lao ®éng, kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng c«ng céng. - Gi¶i quyÕt c¸c sù cè liªn quan ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng (nÕu cã) ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p hîp lý, lËp l¹i tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt vµ tæng thÓ nh»m ®¶m b¶o dù ¸n thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é. - §¶m b¶o cã b¸o c¸o ®Þnh kú hµng th¸ng cho Chñ ®Çu t­ theo dâi. - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p rót ng¾n tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt vµ tæng thÓ trªn c¬ së ®¶m b¶o kü thuËt vµ chÊt l­îng trong tr­êng hîp cã sù cè, ®iÓm nãng, lÖnh thay ®æi hîp ®ång (nÕu cã). T­ vÊn gi¸m s¸t ph¶i lËp b¸o c¸o hµng ngµy vµ ®Ò xuÊt h­íng xö lý phï hîp nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng chung. - Xem xÐt ®Ò xuÊt cho chñ ®Çu t­ c¸c ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång, v­íng m¾c gi÷a c¸c Nhµ thÇu, ®¶m b¶o thi c«ng liªn tôc kh«ng døt ®o¹n. - H­íng dÉn Nhµ thÇu, gióp chñ ®Çu t­ trong viÖc lËp hå s¬ hoµn c«ng theo "Néi quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 4 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t dung, danh môc vµ mét sè h­íng dÉn lËp hå s¬ hoµn c«ng c«ng tr×nh giao th«ng cÇu, ®­êng bé" (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 2578/Q§/19978/GTVT ngµy 19/10/1998 cña Bé tr­ëng Bé giao th«ng vËn t¶i). - Tham gia vµ gióp Chñ ®Çu t­ nghiÖm thu hoµn c«ng c«ng tr×nh theo §iÒu 19 cña "Quy ®Þnh qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng" (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 18/2000/Q§-BXD ngµy 27/6/2003 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng). 2- Qu¶n lý chÊt l­îng. * KiÓm tra vµ x¸c nhËn mÆt b»ng thi c«ng, c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng nh­ thiÕt bÞ, hÖ thèng mèc ®Þnh vÞ, tim, cét, v.v.. * KiÓm tra thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®­îc duyÖt vµ ®èi chiÕu víi hiÖn tr­êng, ph¸t hiÖn nh÷ng sai kh¸c gi÷a thùc ®Þa vµ ®å ¸n thiÕt kÕ, ®Ò xuÊt víi Chñ ®Çu t­ c¸c ph­¬ng ¸n xö lý ®Ó gi¶i quyÕt cho phï hîp. * ThÈm tra, ký chÊp thuËn b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh, tr×nh Chñ ®Çu t­ phª duyÖt. * ThÈm tra thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng, ph­¬ng ¸n kü thuËt thi c«ng, kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng vµ ®ãng gãp ý kiÕn ®Ò xuÊt. * C«ng t¸c gi¸m s¸t chÊt l­îng bao gåm: - KiÓm tra x¸c nhËn nh©n lùc, vËt lùc, sè l­îng, chÊt l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng cña Nhµ thÇu. - KiÓm tra chÊt l­îng c¸c nguån cung cÊp, c¸c má vËt liÖu vµ cã x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n. - KiÓm tra c¸c biÖn ph¸p phßng hé an toµn lao ®éng, an toµn cho m¸y mãc thiÕt bÞ trong biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng chi tiÕt cña Nhµ thÇu. - Cè vÊn vµ trî gióp chñ ®Çu t­ vÒ viÖc thµnh lËp phßng thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng ®Ó gi¸m s¸t c¸c qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm. - KiÓm tra hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng, x¸c nhËn phßng thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng cña Nhµ thÇu vÒ c¸c mÆt nh­ thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña thÝ nghiÖm viªn, gi¸m ®Þnh vµ nghiÖm thu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña Nhµ thÇu. - Gi¸m s¸t c«ng t¸c x©y dùng ®óng hå s¬ thiÕt kÕ, ®óng tiªu chuÈn kü thuËt vµ quy tr×nh quy ph¹m, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh Èn dÊu. - Ph¸t hiÖn c¸c sai sãt, h­ háng cña c¸c bé phËn c«ng tr×nh, b¸o c¸o chñ ®Çu t­ ®Ó chñ ®Çu t­ tù tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. - Tham m­u, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng thi c«ng quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 5 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh. * NghiÖm thu kÞp thêi nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh ®· thi c«ng xong ®¶m b¶o chÊt l­îng. * ThÈm tra quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 3- Qu¶n lý gi¸ thµnh c«ng tr×nh. - KiÓm tra x¸c nhËn nh÷ng khèi l­îng ®· ®¹t chÊt l­îng theo tiªu chuÈn kü thuËt, ký x¸c nhËn vµo phiÕu nghiÖm thu khèi l­îng lµm c¬ së cho viÖc thanh to¸n. - Tr­êng hîp khèi l­îng ph¸t sinh lín, ngoµi ®¬n thÇu, t­ vÊn gi¸m s¸t ph¶i kiÓm tra thùc tÕ, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p xö lý, b¸o c¸o Chñ ®Çu t­ ®Ó Chñ ®Çu t­ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - KiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t­. - Gióp Chñ ®Çu t­ tæng hîp c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tr­ît gi¸ ®Ó ®iÒu chØnh dù to¸n. 4- Quan hÖ thùc hiÖn dù ¸n: * Quan hÖ gi÷a t­ vÊn gi¸m s¸t víi chñ ®Çu t­ lµ quan hÖ hîp ®ång - Hîp ®ång t­ vÊn gi¸m s¸t ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nhiÖmvô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña hai bªn. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Doanh nghiÖp x©y dùng biÕt danh s¸ch, chøc danh phßng kü s­ t­ vÊn gi¸m s¸t, néi dung gi¸m s¸t, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n ®­îc giao. - Hîp ®ång ph¶i ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. * Quan hÖ gi÷a t­ vÊn gi¸m s¸t vµ doanh nghiÖp x©y dùng. - Mçi quan hÖ cã tÝnh hîp t¸c, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mçi bªn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chung vµ nhiÖm vô riªng. T­ vÊn gi¸m s¸t t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng t¸c kiÓm tra vµ thu ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi. VÒ kh«ng gian vµ thêi gian nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh. Doanh nghiÖp x©y dùng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t­ vÊn gi¸m s¸t triÓn khai thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng vµ qu¶n lý vÒ chÊt l­îng. - Doanh nghiÖp x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho t­ vÊn gi¸m s¸t biÕt vÒ thêi gian, vÞ trÝ, kÕt qu¶ thi c«ng ®Ó t­ vÊn gi¸m s¸t cã thÓ triÓn khai c«ng t¸c kiÓm tra vµ nghiÖm thu kÞp thêi kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng. §èi víi c¸c h¹ng môc cã c«ng nghÖ kü thuËt phøc t¹p, tr­íc khi thi c«ng ph¶i cã ý kiÕn thèng nhÊt cña t­ vÊn gi¸m s¸t tr­ëng. quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 6 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t - NÕu cã tranh chÊp bÊt ®ång gi÷a t­ vÊn gi¸m s¸t vµ Doanh nghiÖp x©y dùng mµ kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc th× ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. * Quan hÖ gi÷a t­ vÊn gi¸m s¸t vµ t­ vÊn thiÕt kÕ: - T­ vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra ph¸t hiÖn c¸c sai sãt trong hå s¬ thiÕt kª ®· ®­îc duyÖt vµ b¸o c¸o chñ ®Çu t­ ®Ó Chñ ®Çu t­ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt gi¶i quyÕt. - NÕu cã sù thay ®æi lín mµ sai kh¸c víi thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®­îc duyÖt. T­ vÊn gi¸m s¸t trao ®æi víi t­ vÊn thiÕt kÕ vµ b¸o c¸o víi Chñ ®Çu t­ ®Ó Chñ ®Çu t­ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt vµ phª duyÖt. * Quan hÖ gi÷a t­ vÊn gi¸m s¸t víi ®Þa ph­¬ng. - Tu©n thñ ph¸p luËt Nhµ n­íc. - T«n träng phong tôc, tËp qu¸n, tÝn ng­ìng cña ®Þa ph­¬ng. 5- NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng. NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh lµ mét qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ x¸c nhËn chÊt l­îng thi c«ng theo thiÕt kÕ ®­îc duyÖt theo c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®· ®­îc quy ®Þnh trong hå s¬ thÇu vµ c¸c quy chuÈn hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. * C«ng t¸c nghiÖm thu ®­îc thùc hiÖn theo ®iÒu 47 Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ XD (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP ngµy 08/07/1999 cña ChÝnh phñ) vµ ®iÒu 18 Quy ®Þnh qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 18/2003/Q§-BXD ngµy 27/6/2003 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng). Chñ ®Çu t­ ra quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh nghiÖm thu, thµnh phÇn tham gia gåm cã: - §¹i diÖn Chñ ®Çu t­. - §¹i diÖn Doanh nghiÖp x©y dùng. - §¹i diÖn tæ chøc TVGS thi c«ng x©y l¾p. - §¹i diÖn tæ chøc t­ vÊn thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng (nÕu ®­îc chñ ®Çu t­ yªu cÇu). - §¹i diÖn ®¬n vÞ qu¶n lý khai th¸c. - §¹i diÖn c¬ quan gi¸m ®Þnh chÊt l­îng (theo ph©n cÊp) vµ cã thÓ mêi thªm mét sè c¬ quan liªn quan tham dù). * §Ó c«ng t¸c nghiÖm thu ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt, t­ vÊn gi¸m s¸t ph¶i ®«n ®èc Doanh nghiÖp x©y dùng mét mÆt ®¶m b¶o h¹ng môc thi c«ng ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, vÒ kü thuËt, mÆt kh¸c Doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i cã v¨n b¶n chÝnh thøc ®Ò nghÞ nghiÖm thu, cã b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh thi c«ng vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thi c«ng quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 7 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t cña Doanh nghiÖp, kÌm theo ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña T­ vÊn thiÕt kÕ. B¸o c¸o cña t­ vÊn gi¸m s¸t lµ c¬ së quan träng gióp Chñ ®Çu t­ cã nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh nghiÖm thu hay kh«ng. * C¸c c«ng tr×nh kh«ng cã h×nh thøc nghiÖm thu cÊp Nhµ n­íc th× chØ nghiÖm thu mét cÊp do Chñ ®Çu t­ tæ chøc, chñ tr× theo c¸c b­íc víi h×nh thøc vµ néi dung nghiÖm thu nh­ sau: B­íc 1: TiÕn hµnh nghiÖm thu tõng líp, tõng ®ît thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh Èn khuÊt, nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc, tõng bé phËn hay tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. - C«ng tr×nh Èn khuÊt lµ chØ c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh thi c«ng mµ kÕt thóc c«ng t¸c cña mét tr×nh tù c«ng viÖc tr­íc, bÞ tr×nh tù c«ng viÖc sau lÊp kÝn, kh«ng thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra ®­îc. T­ vÊn gi¸m s¸t ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra kÞp thêi theo yªu cÇu thiÕt kÕ, quy tr×nh quy ph¹m thi c«ng vµ c¸c dông cô thiÕt bÞ kiÓm tra phï hîp ®Ó lµm c¬ së cho c«ng t¸c nghiÖm thu. - §èi víi c¸c phÇn viÖc c«ng tr×nh quan träng còng nh­ c¸c bé phËn hay h¹ng môc c«ng tr×nh, t­ vÊn gi¸m s¸t ph¶i c¨n cø vµo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®Ó nghiÖm thu. - H×nh thøc: Chñ ®Çu t­ chñ tr×, tham gia héi ®ång nghiÖm thu cã ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp x©y dùng, t­ vÊn thiÕt kÕ vµ t­ vÊn gi¸m s¸t. - Néi dung: KiÓm tra ®èi t­îng nghiÖm thu, c¸c tµi liÖu, kÕt qu¶ nghiÖm thu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vËt liÖu vµ chÊt l­îng thi c«ng, ®o ®¹c kÝch th­íc h×nh häc ... + §èi víi c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña Doanh nghiÖp x©y dùng vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña vËt liÖu còng nh­ chÊt l­îng thi c«ng, t­ vÊn gi¸m s¸t cã thÓ chÊp nhËn ®­îc nÕu cã sù theo dâi gi¸m s¸t liªn tôc. Tr­êng hîp ng­îc l¹i, t­ vÊn gi¸m s¸t yªu cÇu Doanh nghiÖp x©y dùng cho kiÓm tra, thÝ nghiÖm l¹i vµ lÊy kÕt qu¶ ®ã cho c«ng t¸c ®¸nh gi¸ nghiÖm thu. + Víi c¸c h¹ng môc, bé phËn hay c«ng tr×nh Èn dÊu quan träng chñ ®Çu t­ mêi Côc gi¸m ®Þnh vµ qu¶n lý chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh giao th«ng cïng tham gia. + KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång nghiÖm thu ®­îc lËp thµnh biªn b¶n theo phô lôc 13, phô lôc 14 cña QuyÕt ®Þnh 18/2003/Q§-BXD ngµy 27/6/2003 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng vµ lµm c¬ së ®Ó doanh nghiÖp x©y dùng triÓn khai thi c«ng tiÕp. B­íc 2: NghiÖm thu chuyÓn giai ®o¹n thi c«ng. - Khi kÕt thóc mét giai ®o¹n thi c«ng (nh­ kÕt thóc giai ®o¹n lµm nÒn chuyÓn sang giai ®o¹n thi c«ng mãng mÆt ®­êng ...), t­ vÊn gi¸m s¸t tiÕn hµnh nghiÖm thu tæng thÓ quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 8 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t cho c¶ giai ®o¹n thi c«ng . KÕt qu¶ nghiÖm thu nµy ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thi c«ng cña c¶ giai ®o¹n vµ chuyÓn tiÕp sang thi c«ng giai ®o¹n sau. - H×nh thøc: Ngoµi bèn thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu (nh­ b­íc 1) chñ ®Çu t­ mêi Côc gi¸m ®Þnh vµ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh giao th«ng tham gia. - Néi dung: KiÓm tra nh­ b­íc 1, ngoµi ra viÖc kiÓm tra lµ b¾t buéc ®èi víi: + KÕt qu¶ thÝ nghiÖm vËt liÖu ®¾p nÒn, ®o ®¹c theo dâi chÊt l­îng gia cè nÕu, kÕt qu¶ thö cäc. + KÕt qu¶ thÝ nghiÖm bª t«ng, thÝ nghiÖm thÐp, mèi hµn, liªn kÕt bu l«ng vµ bu l«ng c­êng ®é cao. + KÕt qu¶ ®o ®¹c kÝch th­íc h×nh häc, hÖ tim mèc, sù biÕn d¹ng, sù chuyÓn vÞ, kÕt qu¶ thÊm (nÕu cã) ... cña kÕt cÊu hoÆc bé phËn c«ng tr×nh. + KÕt qu¶ ®o chiÒu dµy vµ c¸c chØ tiªu thÝ nghiÖm cña c¸c líp s¬n. + KÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, thö nghiÖm, vËn hµnh thö ... c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ. + §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ trªn víi thiÕt kÕ ®­îc duyÖt, víi tiªu chuÈn kü thuËt trong hå s¬ thÇu vµ c¸c quy tr×nh quy ph¹m hiÖn hµnh. - KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång nghiÖm thu ®­îc lËp thµnh biªn b¶n theo phô lôc 13 cña QuyÕt ®Þnh 18/2003/Q§-BXD ngµy 27/6/2003 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng vµ lµm c¬ së ®Ó Doanh nghiÖp x©y dùng triÓn khai thi c«ng giai ®o¹n tiÕp theo. B­íc 3: NghiÖm thu kÕt thóc, bµn giao ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c vµ sö dông. §Ó c«ng t¸c nghiÖm thu hoµn c«ng c«ng tr×nh ®­îc tèt, t­ vÊn gi¸m s¸t lªn kÕ ho¹ch chi tiÕt cho ng­êi kiÓm tra vµ nghiÖm thu. Trªn c¬ së ®ã, Doanh nghiÖp x©y dùng tæ chøc ®ît kiÓm tra mêi ®¬n vÞ qu¶n lý khai th¸c ®i kiÓm tra hiÖn tr­êng tr­íc khi nghiÖm thu kho¶ng 02 th¸ng. Biªn b¶n kiÓm tra ®­îc lËp cã ghi ®Çy ®ñ nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt mµ doanh nghiÖp x©y dùng ch­a gi¶i quyÕt hÕt ®­îc. Doanh nghiÖp x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm ph¶i söa ch÷a xong ngay theo ®óng thiÕt kÕ, ®¬n vÞ qu¶n lý khai th¸c sÏ tiÕn hµnh phóc tra tr­íc thêi gian nghiÖm thu lµ 01 th¸ng. KÕt qu¶ phóc tra nµy lµ c¬ së ®Ó chñ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh nghiÖm thu theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Þnh hoÆc chËm l¹i. -H×nh thøc: Ngoµi 05 thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu (nh­ b­íc 2) Chñ ®Çu t­ mêi ®¹i diÖn ®¬n vÞ qu¶n lý khai th¸c tham gia víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn chÝnh thøc. - Néi dung: + KiÓm tra toµn bé tr¹ng th¸i c«ng tr×nh x©y dùng so víi thiÕt kÕ ®­îc duyÖt víi tiªu chuÈn kü thËt trong hå s¬ thÇu vµ c¸c quy tr×nh quy ph¹m hiÖn hµnh. + KiÓm tra kÕt qu¶ thö nghiÖm, ch¹y thö ®ång bé hÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ. quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 9 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t + KiÓm tra kiÓm ®Þnh chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh, kÕt qu¶ thö t¶i c«ng tr×nh (§èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu thö t¶i). + KiÓm tra viÖc ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý vµ kü thuËt cho phÐp sö dông nh÷ng c«ng tr×nh kü thuËt ngoµi hµng rµo (nh­ ®Çu mèi ®iÖn, ®Çu mèi n­íc, giao th«ng, c¸p quang ...). + C¸c tµi liÖu ®iÒu tra vµ xö lý sù cè x¶y ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng. + KÕt qu¶ phóc tra vµ nh÷ng tån t¹i. - §èi víi nh÷ng bé phËn h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh cã c¸c yªu cÇu phßng chèng ch¸y næ hoÆc khi khai th¸c, sö dông cã t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng vµ an toµn. Khi nghiÖm thu ®­a vµo sö dông ph¶i cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh kü thuËt cña Nhµ n­íc vÒ c¸c yªu cÇu nªu trªn. - KiÓm tra chÊt l­îng hå s¬ hoµn c«ng c«ng tr×nh "Néi dung, danh môc vµ mét sè h­íng dÉn lËp hå s¬ hoµn c«ng c«ng tr×nh giao th«ng cÇu, ®­êng bé" (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 2578/1998/Q§-GTVT - CG§ ngµy 19/10/1998 cña Bé tr­ëng Bé giao th«ng vËn t¶i. - Trong c¶ ba b­íc nghiÖm thu nµy, t­ vÊn gi¸m s¸t ®ãng vai trß quan träng gióp Chñ ®Çu t­ kiÓm tra hiÖn tr­êng thi c«ng, hå s¬ tµi liÖu chÊt l­îng thi c«ng (kÓ c¶ c¸c tµi liÖu kiÓm ®Þnh phóc tra hay thö t¶i ...) B¸o c¸o cña t­ vÊn gi¸m s¸t gióp Chñ ®Çu t­ ®Ó cã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh nghiÖm thu hay kh«ng nghiÖm thu. - Sau khi kiÓm tra, nÕu c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh cã chÊt l­îng ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ, c¸c tiªu chuÈn kü thuËt, c¸c quy chuÈn hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc, ®¶m b¶o an toµn vÒ phßng chèng ch¸y næ vÖ sinh m«i tr­êng, hå s¬ hoµn c«ng ®Çy ®ñ, Héi ®ång nghiÖm thu lËp biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông theo phô lôc sè 14 cña QuyÕt ®Þnh 18/2003/Q§-BXD ngµy 27/6/2003 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng. - Biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh lµ v¨n b¶n ph¸p lý cho phÐp Chñ ®Çu t­ ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông vµ quyÕt to¸n vèn c«ng tr×nh, ®ång thêi ®¸nh dÊu thêi ®iÓm b¶o hµnh c«ng tr×nh theo luËt ®Þnh. - §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh quan träng hoÆc cã yªu cÇu kü thuËt vµ c«ng nghÖ phøc t¹p th× Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp "Héi ®ång nghiÖm thu Nhµ n­íc" trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng hoÆc Bé tr­ëng c¸c Bé cã dù ¸n ®Ó kiÓm tra xem xÐt c«ng t¸c nghiÖm thu cña Chñ ®Çu t­ (§iÒu 18, 19 Quy ®Þnh qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 18/2003/Q§BXD ngµy 27/6/2003 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng). Trong tr­êng hîp nµy, Chñ ®Çu t­ cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång nghiÖm thu quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 10 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t - ®­îc gäi lµ "Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së" lµm t­ vÊn cho Chñ ®Çu t­ trong c«ng t¸c nghiÖm thu vµ cã tr¸ch nhiÖm gióp Héi ®ång nghiÖm thu Nhµ n­íc tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖm thu. Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së cã tr¸ch nhiÖm nghiÖm thu c«ng t¸c x©y l¾p tõng ®ît, tõng líp, c¸c kÕt cÊu x©y dùng, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh Èn dÊu, nghiÖm thu chuyÓn giai ®o¹n thi c«ng, nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh (nh­ ®· nªu ë trªn). Khi tiÕn hµnh nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh, Chñ ®Çu t­ mêi ®¹i diÖn cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhµ n­íc tham dù ®Ó chøng kiÕn, lËp biªn b¶n nghiÑm thu theo phô lôc 18 cña quy ®Þnh qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 18/2003/Q§-BXD ngµy 27/6/2003 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng). Trªn c¬ së biªn b¶n nghiÖm thu cña Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së, Chñ ®Çu t­ lËp b¸o c¸o vµ b»ng v¨n b¶n chÝnh thøc ®Ò nghÞ Héi ®ång nghiÖm thu Nhµ n­íc kiÓm tra vµ tæ chøc nghiÖm thu (phô lôc 21). Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhµ n­íc ®­îc lËp theo phô lôc sè 18 cña Quy ®Þnh qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 18/2003/Q§-BXD ngµy 27/6/2003 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng). IV- Tr×nh tù gi¸m s¸t nÒn ®­êng. 1- NhiÖm vô cña t­ vÊn gi¸m s¸t tr­íc khi x©y dùng nÒn ®­êng * §äc b¶n vÏ thiÕt kÕ: Kü s­ t­ vÊn gi¸m s¸t ph¶i ®äc ®Ó hiÓu ®Çy ®ñ mäi h¹ng môc c«ng tr×nh cña dù ¸n vÒ: - CÊu t¹o b¶n vÏ. - Qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®Ó dÉn ®Õn b¶n vÏ. - Ph¸t hiÖn nh÷ng thiÕu sãt cña c¸c thµnh phÇn thiÕt kÕ ®Ó ®­îc tr×nh lªn kü s­ tr­ëng. - §äc c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt vµ s©u h¬n n÷a biÕt sö dông nã vµo ®Ó kiÓm to¸n l¹i c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nÒn ®­êng cÇn thiÕt nh­: + TÝnh æn ®Þnh nÒn ®­êng qua vïng ®Êt yÕu + TÝnh æn ®Þnh chung toµn khèi. + TÝnh lón theo thêi gian ... * §äc c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh cho h¹ng môc c«ng tr×nh nÒn ®­êng. Trong tËp c¸c tiªu chuÈn kü thuËt phÇn liªn quan ®Õn x©y dùng nÒn ®­êng bao gåm c¸c c«ng viÖc: + C«ng t¸c ®Êt cho ®­êng. quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 11 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t + CÊu tróc c¸c c«ng t¸c ®µo + C«ng t¸c tho¸t n­íc. + Líp nÒn ®Êt. * KiÓm tra ph¹m vi chØ giíi x©y dùng nÒn ®­êng. - KiÓm tra xem trong ph¹m vi mÆt b»ng x©y dùng dù ¸n ®· gi¶i phãng ch­a. LËp ®­îc b×nh ®å vµ toµn bé khèi l­îng c¸c khu vùc n»m trong vïng cÇn gi¶i phãng mÆt b»ng cho toµn tuyÕn ®Ó tr×nh lªn Chñ ®Çu t­. C¨n cø vµo tiÕn ®é thi c«ng cña Nhµ thÇu (Sau khi ®­îc kü s­ tr­ëng ®ång ý) lËp kÕ ho¹ch gi¶i phãng mÆt b»ng sau khi ®i thÞ s¸t hiÖn tr­êng vÒ (nÕu thÊy cÇn thiÕt). - Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra mÆt b»ng x©y dùng cÇn ph¶i chó ý c¸c c«ng tr×nh c«ng céng n»m trong mÆt b»ng thi c«ng. + C¸c c«ng tr×nh thuû lîi t­íi tiªu. + C¸c c«ng tr×nh ®iÖn lùc phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh­ tr¹m biÕn thÕ, ®­êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m cung cÊp n­íc s¹ch sinh ho¹t. + C¸c ®­êng d©y ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn, c¸p quang. + C¸c ®­êng d©y èng dÉn, dÉn ho¸ chÊt ®Æc biÖt, dÉn h¬i ®èt, dÉn n­íc phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. + Tr­êng häc, tr¹m x¸, c¬ quan lµm viÖc cña ®Þa ph­¬ng vµ Trung ­¬ng. + C¸c ®×nh, chïa, c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng ®· xÕp h¹ng di tÝch lÞch sö cña ®Þa ph­¬ng còng nh­ cña trung ­¬ng. * KiÓm tra c¸c hÖ thèng mèc ®o ®¹c theo hå s¬ thiÕt kÕ ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng: Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra thÊy: - NÕu c¸c cäc ch­a ®­îc b¶o vÖ tèt (ch­a ®óng yªu cÇu kü thuËt) th× yªu cÇu Nhµ thÇu lµm l¹i. - NÕu thiÕu cäc, yªu cÇu Nhµ thÇu lµm thªm cho ®ñ. - NÕu thÊy cßn nghi ngê th× t­ vÊn gi¸m s¸t yªu cÇu Nhµ thÇu kiÓm tra l¹i mèc cao ®é (cã sù theo dâi cña t­ vÊn gi¸m s¸t). - KiÓm tra x¸c xuÊt nh÷ng ®iÓm thÊy nghi ngê (Toµn bé hå s¬ tµi liÖu cña Nhµ thÇu tr×nh theo c¸c néi dung th«ng b¸o sè 01/TVGS). NÕu kh«ng ®óng, kh«ng ®ñ th× Kü s­ t­ vÊn gi¸m s¸t hiÖn tr­êng yªu cÇu Nhµ thÇu thùc hiÖn l¹i d­íi sù gi¸m s¸t cña t­ vÊn gi¸m s¸t. * KiÓm tra phßng thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng: Tuú theo tõng dù ¸n, phßng thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng cña Nhµ thÇu cã c¸c danh s¸ch trong thiÕt bÞ chñ yÕu cÇn ph¶i cã quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 12 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t nh­ sau: - VÒ thÝ nghiÖm ®Êt: + Ph©n tÝch thµnh phÇn h¹t: 02 bé sµng 20 - 0,02mm, 01 c©n 200g chÝnh x¸c ®Õn 0,2 gr, 01 c©n chÝnh x¸c ®Õn 0,1g. + X¸c ®Þnh ®é Èm: 01 c©n 100 g chÝnh x¸c ®Õn 0,1g vµ 01 tñ sÊy cã thÓ gi÷ nhiÖt ë nhiÖt ®é 100 - 1050c. + X¸c ®Þnh giíi h¹n dÎo, giíi h¹n ch¶y: 01 bé thÝ nghiÖm giíi h¹n dÎo vµ 01 bé thÝ nghiÖm giíi h¹n ch¶y. + ThÝ nghiÖm ®Çm nÐn: 01 bé ®Çm nÐn tiªu chuÈn vµ 01 bé ®Çm nÐn c¶i tiÕn. + ThÝ nghiÖm CBR: 01 thiÕt bÞ nÐn vµ 05 bé khu«n. + ThÝ nghiÖm Ðp lón trong phßng (x¸c ®Þnh Eo): 01 bé thÝ nghiÖm cña CBR vµ 01 tÊm Ðp D = 5cm, gi¸ l¾p ®Æt ®ång hå ®o biÕn d¹ng, 05 - 06 ®ång hå ®o biÕn d¹ng chÝnh x¸c ®Õn 0,1 mm vµ m¸y nÐn. - ThÝ nghiÖm vËt liÖu mãng ®o ®­êng. + Ph©n tÝch thµnh phÇn h¹t: 0,1 ÷ 0,2 bé sµng tiªu chuÈn 0,02 ÷ 40mm vµ c©n 1.000 gr ®é chÝnh x¸c 0,5 gr. + ThÝ nghiÖm ®Çu nÐn: 01 bé ®Çu nÐn tiªu chuÈn vµ 01 bé ®Çu nÐn c¶i tiÕn, 01 c©n 10.000 gr ®é chÝnh x¸c 0,5 gr. + ThÝ nghiÖm nÐn mét trôc kh«ng h¹n chÕ më réng (Dïng cho vËt liÖu mãng cã gia cè chÊt liªn kÕt v« c¬): 01 m¸y nÐn 10 tÊn. + ThÝ nghiÖm ®é hao mßn ®¸ d¨m (100 LosAngeles): 01 bé tiªu chuÈn LosAngeles. + ThÝ nghiÖm hµm l­îng trong vËt liÖu ®¸ hoÆc thÝ nghiÖm ®­¬ng l­îng c¸t Es: 01 bé tiªu chuÈn. + ThÝ nghiÖm hµm l­îng thoi dµi dÑt: 01 bé tiªu chuÈn. - ThÝ nghiÖm bª t«ng xi m¨ng: + ThÝ nghiÖm ph©n tÝch thµnh phÇn h¹t: + ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é sôt cña bª t«ng: 01 m¸y trén trong phßng; 01 c©n 100 kg; c¸c phÔu ®ong, 02 bé ®o ®é sôt vµ 01 m¸y bµn dung. + ThÝ nghiÖm c­êng ®é nÐn mÉu: 01 m¸y nÐn 10 tÊn; 01 bé trang thiÕt bÞ d­ìng hé (cã thÓ khèng chÕ ®é Èm vµ nhiÖt ®é); C¸c khu«n ®óc mÉu (15 x 15 x 15) cm hoÆc (20 x 20 x 20) cm. quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 13 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t + ThÝ nghiÖm c­êng ®é kÐo uèn hoÆc Ðp chÎ: 01 bé. + X¸c ®Þnh nhanh ®é d·n cña cèt liÖu: 01 c©n 1.000g (chÝnh x¸c ®Õn 1g) vµ 01 tñ sÊy. - C¸c trang thiÕt bÞ kiÓm tra hiÖn tr­êng: + M¸y ®o ®¹c: 01 m¸y kinh vÜ, 01 m¸y thuû b×nh chÝnh x¸c ®Ó quan tr¾c lón vµ th­íc c¸c lo¹i. + KiÓm tra ®é chÆt b»ng ph­¬ng ph¸p rãt c¸t: 01 bé thiÕt bÞ rãt c¸t. + X¸c ®Þnh ®é Èm b»ng ph­¬ng ph¸p dao ®ai ®èt cån: 01 bé thÝ nghiÖm ®èt cån, dao ®ai vµ c©n. + §o ®é vâng trùc tiÕp d­íi b¸nh xe: 01 cÇn Benkenman tû lÖ 2:1 c¸nh tay ®ßn dµi ≥ 2,5m; 01 gi¸ l¾p thiªn ph©n kÕ; 3 ÷ 5 thiªn ph©n kÕ. + ThÝ nghiÖm Ðp lón hiÖn tr­êng: 01 kÝch gia t¶i 5 ÷ 10 tÊn; TÊm Ðp D = 33cm; 01 gi¸ m¾c thiªn ph©n kÕ; 5 ÷ 6 thiªn ph©n kÕ. + X¸c ®Þnh l­îng nhùa phun t­íi t¹i hiÖn tr­êng: C¸c tÊm giÊy b×a 1m2. + Khoa lÊy mÉu bª t«ng nhùa: M¸y khoan mÉu, ®­êng kÝnh 105 cm. + §o ®é b»ng ph¼ng: 01 bé th­íc dµi 3m. * KiÓm tra chÊt l­îng c¸c thÝ nghiÖm viªn (KiÓm tra tay nghÒ nh©n viªn thÝ nghiÖm nh­ chøng chØ hµnh nghÒ, b»ng cÊp): T­ vÊn gi¸m s¸t cÇn ph¶i hiÓu râ ®­îc toµn bé c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vÒ thÝ nghiÖm vµ n¾m v÷ng ®­îc toµn bé c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vÒ thÝ nghiÖm cña c¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh giao th«ng. - ThÝ nghiÖm ph©n tÝch thµnh phÇn h¹t: §Êt, c¸t, ®¸, sái .... - ThÝ nghiÖm vÒ ®é chÆt nÒn ®­êng: B»ng ph­¬ng ph¸p DCP, b»ng ph­¬ng ph¸p dao vßng, b»ng ph­¬ng ph¸p Kaveliep, b»ng ph­¬ng ph¸p phÔu rãt c¸t ... - ThÝ nghiÖm ®o ®é vâng ®µn håi b»ng cån Benkanman. - ThÝ nghiÖm ®o ®é ph¼ng b»ng th­íc dµi 3m. - ThÝ nghiÖm ®o ®é nh¸m mÆt ®­êng. - ThÝ nghiÖm ®Çm nÐn tiªu chuÈn. * KiÓm tra hå s¬ thiÕt kÕ thiÕt kÕ thi c«ng, tiÕn ®é vµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt. - KiÓm tra hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng do Nhµ thÇu x©y dùng lËp. - §èi chiÕu hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng xem cã ®óng víi thiÕt kÕ ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt kh«ng. NÕu cã kh¸c th× v× sao kh¸c, ph¶i cã c¨n cø khoa häc. - KiÓm tra b¶n vÏ vµ c¸c sè liÖu tÝnh to¸n cô thÓ. quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 14 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t - KiÓm tra tiÕn ®é vµ phª duyÖt tiÕn ®é, kü s­ t­ vÊn gi¸m s¸t xem xÐt cÈn thËn hå s¬ tr­íc khi ®Ö tr×nh kü s­ tr­ëng duyÖt, tr×nh Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh duyÖt råi b¸o c¸o víi Chñ ®Çu t­. * KiÓm tra nguån cung øng vËt liÖu cho Nhµ thÇu. - KiÓm tra má vËt liÖu ®Ó ®¾p nÒn ®­êng vÒ: + VÞ trÝ. + Lo¹i ®Êt, c¸c tÝnh chÊt c¬ lý ®¹t hay kh«ng ®¹t chØ tiªu ®· ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn kü thuËt 50.000m3/1 lÇn thÝ nghiÖm, 1 lÇn thÝ nghiÖm lÊy 3 mÉu. + Tr÷ l­îng vµ ®­êng vËn chuyÓn tíi hiÖn tr­êng. - KiÓm tra nguån cung cÊp c¸c vËt liÖu ®Æc biÖt kh«ng cã ë trong n­íc nh­: V¶i ®Þa kü thuËt, bÊc thÊm, c¸c lo¹i vËt liÖu cèt mÒm ®Ó gia c­êng nÒn ®Êt qua vïng ®Êt yÕu. Yªu cÇu Nhµ thÇu xuÊt tr×nh quy c¸ch cña nhµ s¶n xuÊt cho tõng lo¹i vËt liÖu. Kü s­ t­ vÊn gi¸m s¸t cã thÓ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra l¹i ë c¸c c¬ së thÝ nghiÖm cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n. - KiÓm tra ®¬n gi¸ vËt liÖu. * KiÓm tra m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng: - §äc thËt kü c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ chñng lo¹i, tªn m¸y, n­íc s¶n xuÊt vµ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c m¸y ghi trong hå s¬ tróng thÇu. - KiÓm tra thùc tÕ, nÕu cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng thö c¸c lo¹i m¸y phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng nÒn ®­êng: + C¸c lo¹i m¸y xóc (M¸y ®µo). + C¸c lo¹i m¸y xóc chuyÓn. + C¸c lo¹i m¸y ñi. + C¸c lo¹i m¸y san. + C¸c lo¹i m¸y lu: Lu tÜnh, lu ®éng. + C¸c lo¹i m¸y chuyªn dông kh¸c, trong ®ã cã m¸y ®Çm nÐn bÒ mÆt ta luy, « t«, m¸y khoan cäc khoan nhåi, m¸y lao l¾p dÇm chuyªn dông v.v... 2- §èi víi nÒn ®­êng ®µo th«ng th­êng. * KiÓm tra lªn ga phãng d¹ng ë hiÖn tr­êng: Ngay t¹i hiÖn tr­êng tr­íc khi thi c«ng th× vÞ trÝ tim, vÞ trÝ ®Ønh ta luy (®Ønh tr¸i vµ ®Ønh ph¶i), vÞ trÝ r·nh biªn, r·nh ®Ønh ®Òu ph¶i ®­îc ®Þnh vÞ chÝnh x¸c. - KiÓm tra gãc vµ chiÒu dµi c¸nh tuyÕn. quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 15 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t - KiÓm tra cao ®é thiªn nhiªn. - KiÓm tra c¸c mÆt c¾t ngang. - KiÓm tra hå s¬ dÊu cäc chi tiÕt, hå s¬ dÊu mèc cao ®é. ChØ khi nµo Nhµ thÇu tr×nh hå s¬ kh«i phôc tuyÕn, t­ vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra nÕu thÊy ®¹t ®óng theo hå s¬ thiÕt kÕ th× Nhµ thÇu míi ®­îc phÐp triÓn khai thi c«ng. Trong tr­êng hîp mµ mét sè ®o¹n tuyÕn ngoµi hiÖn tr­êng kh«ng ®óng víi hå s¬ thiÕt kÕ th×: T­ vÊn gi¸m s¸t cïng Nhµ thÇu kiÓm tra l¹i vµ lËp biªn b¶n b¸o c¸o víi Kü s­ tr­ëng t­ vÊn gi¸m s¸t, Kü s­ tr­ëng t­ vÊn gi¸m s¸t b¸o c¸o víi Chñ ®Çu t­, Chñ ®Çu t­ sÏ tr×nh lªn cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt vµ gi¶i quyÕt. * KiÓm tra trong qu¸ tr×nh thi c«ng: - KiÓm tra n¬i ®æ ®Êt (®Êt th¶i) cã ®óng quy ®Þnh kh«ng, tr¸nh c¸c tr­êng hîp ®æ ®Êt ra m¸i ta luy ©m (®Êt m­în) vµ ra n¬i lµm c¶n trë dßng ch¶y cña c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc trong khu vùc. - KiÓm tra ®Êt ®µo ®­îc tËn dông l¹i ®Ó ®¾p. - KiÓm tra c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng khi thi c«ng ë trªn cao hoÆc næ m×n. - KiÓm tra chÊt l­îng phÇn nÒn ®Êt ë cao ®é thiÕt kÕ xem cã ®óng nh­ thiÕt kÕ hay kh«ng (theo cét ®Þa tÇng hoÆc hè ®µo khi kh¶o s¸t) ®Ó kÞp thêi ®­a vµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt thÝch hîp nh­ cµy xíi, ®Çm l¹i hoÆc thay thÕ ®Êt... * KiÓm tra sau khi ®· thi c«ng xong - KiÓm tra cao ®é tim ®­êng vai vai ®­êng; Sai sè cho phÐp vÒ cao ®é kh«ng qu¸ 5cm vµ kh«ng t¹o dèc phô thªm 0,5%. - KÝch th­íc h×nh häc cña nÒn ®­êng; Sai cho phÐp ± 5cm trªn ®o¹n 50m dµi, nh­ng toµn chiÒu réng nÒn ®­êng kh«ng hôt qu¸ 5cm. - KiÓm tra ®é dèc cña nÒn ®­êng: Sai sè cho phÐp ± 0,005%. - KiÓm tra ®é dèc ngang, ®éc dèc siªu cao ë c¸c ®­êng cong uèn: Sai sè cho phÐp kh«ng qu¸ 5% cña ®é dèc thiÕt kÕ. - KiÓm tra ®é dèc m¸i ta luy, ®é b»ng ph¼ng cña bÒ mÆt m¸i ta luy: Sai sè cho phÐp kh«ng qóa (2; 4; 7) % ®é dèc thiÕt kÕ t­¬ng ®èi víi chiÒu cao (> 6; 2 ÷ 6. <2), kh«ng qu¸ 15% ®èi víi nÒn ®¸ cÊp I - IV. - KiÓm tra ®é chÆt cña ®Êt nÒn ®­êng: Sai sè kho¶ng 1%. §Æc biÖt l­u ý, ë c¸c ®­êng cÊp cao, trong kho¶ng 50 cm kÓ tõ ®¸y ¸o ®­êng xuèng, Kyc = 0,98. Do vËy ph¶i kiÓm tra ®é chÆt nÒn ®Êt tù nhiªn, nÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu th× ph¶i tiÕn hµnh lu ®Õn khi ®¹t ®é chÆt yªu cÇu. quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 16 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t - KiÓm tra c¸c lo¹i r·nh biªn, r·nh ®Ønh (chiÒu s©u r·nh, chiÒu réng r·nh, ®é dèc m¸i r·nh, ®é dèc däc r·nh, cao ®é ®¸y r·nh). - Ký nhËn t¹i hiÖn tr­êng vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra hµng ngµy cho kü s­ tr­ëng theo mÉu quy ®Þnh. 3- §èi víi nÒn ®­êng ®¾p th«ng th­êng. * KiÓm tra chÊt l­îng ®Êt ®¾p t¹i má vËt liÖu: - VÞ trÝ cung cÊp. -Tr÷ l­îng cã thÓ cung cÊp ®­îc - ChÊt l­îng cña ®Êt - KiÓm tra nh÷ng chØ tiªu: + Tû träng h¹t ®Êt (A) + Thµnh phÇn h¹t + Tr¹ng th¸i cña ®Êt, ®é Èm tù nhiªn (W) giíi h¹n ch¶y (W) giíi h¹n dÎo (W P) chØ sè dÎo IP. + Dung träng kh« lín nhÊt ( γKmax ) vµ ®é Èm tèt nhÊt (Wo) + Gãc néi ma s¸t 4, lùc dÝnh C + M« ®un ®µn håi E®h ( hoÆc CBR) Tr÷ l­îng kho¶ng 10.000m3 th× lµm thÝ nghiÖm 1 lÇn, mçi lÇn lÊy 3 mÉu ( LÊy ngÉu nhiªn) vµ tÝnh trÞ sè trung b×nh cña 3 mÉu. * KiÓm tra c«ng t¸c ®Çm nÐn thÝ ®iÓm ( §Çm nÐn thö) - Chän ®o¹n ®Çm nÐn thö: §o¹n th¼ng cã Idäc = 0% - Chän c«ng nghÖ ®Çm nÐn: Lo¹i m¸y lu dïng ®Ó ®Çm nÐn (th­êng chän lo¹i ®­îc x¸c ®Þnh trong ®¬n thÇu), tr×nh tù ®Çm nÐn( S¬ ®å ®Çm). - Chän ®o¹n thö nghiÖm cã chiÒu dµi L = 100cm, chia lµm 5 ®o¹n, mçi ®o¹n cã chiÒu dµi 20m, trªn mçi ®o¹n cã sè lÇn lu kh¸c nhau. - ChiÒu dµy líp vËt liÖu ®Êt thÝ ®iÓm 20cm (®ñ chÆt, tr­íc khi r¶i cÇn x¸c ®Þnh hÖ sè rêi r¹c (KTT). - §é lón cña ®Êt khi lu khèng chÕ b»ng ®é Èm tèt nhÊt cña lo¹i ®Êt Êy (Wo). Trªn thùc tÕ cho phÐp sai sè ± 1%), ®ång thêi ph¶i l­u ý ®Õn thêi tiÕt mµ cã thÓ ®iÒu chØnh cho phï hîp. - Tr×nh tù lu: Lu tõ mÐp nÒn ®­êng vµo tim ®­êng, vÖt b¸nh lu cña lÇn sau trïm lªn vÖt b¸nh lu cña lÇn tr­íc tõ (25 ÷ 30) cm. Tèc ®é lu tõ thÊp ®Õn cao, hai l­ît ®Çu quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 17 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t V = 2km/h, 4 l­ît tiÕp V = (2,5 ÷ 3)km/h, c¸c lÇn cßn l¹i 2,5 km/h. - LÊy mÉu x¸c ®Þnh hÖ sè ®Çm nÐn k theo ph­¬ng ph¸p phÔu rãt c¸t mçi mét ®o¹n lÊy 3 mÉu trªn mét mÆt c¾t ngang, mÉu 1 lÊy vÞ trÝ mçi mÉu c¸ch mÐp nÒn ®­êng tõ (2 ÷ 4)m tuú chiÒu réng cña nÒn ®­êng. X¸c ®Þnh sè trung b×nh cña 3 mÉu thÝ nghiÖm. Ktb = K1 + K 2 + K 3 3 TrÞ sè Ktb chÝnh lµ ®é chÆt ®¹t ®­îc cña ®o¹n thÝ nghiÖm trong n¨m ®o¹n, chän trÞ sè Ktb = Kyc ®Ó më réng thi c«ng ®¹i trµ vµ lµ c¨n cø ®Ó Nhµ thÇu theo dâi thi c«ng. Trong tr­êng hîp nÕu c¶ 5 trÞ sè Ktb ®Òu nhá h¬n Kyc th× ph¶i tiÕn hµnh ®Çm nÐn l¹i, thªm sè l­î t lu cho mçi ®o¹n vµ tiÕp tôc kiÓm tra ®é chÆt cho ®Õn khi ®¹t yªu cÇu. Tr­êng hîp t¨ng sè l­ît lu mµ kh«ng ®¹t yªu cÇu th× cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i c«ng nghÖ lu (lo¹i lu, kh«ng phï hîp hoÆc lo¹i ®Êt kh«ng thÝch hîp), kü s­ gi¸m s¸t cÇn ph¶i kiÓm tra chi tiÕt ®Ó tiÕp tôc h­íng dÉn cho Nhµ thÇu triÓn khai l¹i tõ ®Çu ®o¹n ®Çm nÐn thö ®Õn khi nµo ®¹t yªu cÇu th× míi chÊp nhËn ®­a vµo thi c«ng tiÕp ®¹i trµ (Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc lo¹i lu vµ s¬ ®å c«ng nghÖ lu). * KiÓm tra chÊt l­îng nÒn ®¾p t¹i hiÖn tr­êng: - §Êt ®¾p ph¶i ®óng vÞ trÝ ( ®óng tiªu chuÈn) nÕu thÊy nghi ngê cã sai kh¸c lo¹i ®Êt ®¸ ®­îc duyÖt th× t­ vÊn gi¸m s¸t cã quyÒn nhµ thÇu lÊy mÉu ®Êt lµm l¹i th× nã cã sù gi¸m s¸t cña kü s­ t­ vÊn gi¸m s¸t. Th«ng th­êng cø 1000 m3/1 lÇn lµm thÝ nghiÖm. - §¾p theo tõng líp ®Òu ®Æn víi chiÒu dµy δ=(20 - 25) ®Êt kh¸c lu ph¶i cã W= Wo ®­îc s¸c ®Þnh b»ng thÝ No ®Çm nÐn ®iÒu chØnh ë trong phßng thÝ No. Tõng líp ®Òu cã sù kiÓm tra ®é chÆt ®¹t yªu cÇu ( Ktt ≥ Kyc) Th× nhµ thÇu míi ®­îc triÓn khai ®¾p lãp tiÕp theo. Sai sè vÒ ®é chÆt so víi thiÕt kÕ cho phÐp lµ 1% ( Ktt = Kyc + 1%). * KiÓm tra c«ng t¸c hoµn hiÖn vµ nghiÖm thu tæng thÓ theo tõng giai ®o¹n. - Vç ph¼ng m¸i Taluy nÒn ®¾p. - NÕu ph¶i ®¾p bao m¸i taluy hay trång cá th× ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ngay, tr¸nh t×nh tr¹ng m­a xãi mßn. - KiÓm tra cao ®é tim ®­êng vµ vai ®­êng. Sai sè cho phÐp vÒ cao ®é kh«ng qu¸ 5 cm vµ kh«ng t¹o ra dèc phô thªm 0,5% quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 18 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t -KÝch th­íc h×nh häc cña nÒn ®­êng . Sai sè cho phÐp + 5 cm trªn ®o¹n 50 m dµi nh­ng toµn bé chiÒu réng cña nÒn ®­êng kh«ng hôt qu¸ 5 cm. - KiÓm tra ®é dèc cña nÒn ®­êng: Sai sè cho phÐp + 0,0005 - KiÓm tra ®é dèc ngang, ®é dèc siªu cao ë c¸c ®­êng cong n»m = Sai sè cho phÐp kh«ng qu¸ 5% cña ®é dèc thiÕt kÕ. - KiÓm tra ®é dèc m¸i Taluy, ®é b»ng ph¼ng cña bÒ mÆt m¸i Taluy: Sai sè cho phÐp kh«ng qu¸ ( 2,4,7)% ®é dèc thiÕt kÕ t­¬ng øng víi chiÒu cao ( > 6 , 2 =6, < 2) m. * X¸c nhËn khèi l­îng ®¾p ®· hoµn thµnh: - C¸c khèi l­îng ®¾p cña Nhµ thÇu cÇn cø theo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng ( Hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng) ®· ®­îc duyÖt. C¸c kü s­ t­ vÊn gi¸m s¸t hiÖn tr­êng ký nhËn ngay ë hiÖn tr­êng. - Tr­êng hîp kh¸c víi ®å ¸n ®­îc duyÖt th×. + Khèi l­îng c«ng t¸c t¨ng hay gi¶m do sù thay ®æi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt kh¸c víi kh¶o s¸t ban ®Çu mµ t­ vÊn gi¸m s¸t ®ång ý cho thay ®æi ( Cã biªn b¶n kÌm theo, cã ch÷ kü cña Nhµ thÇu vµ ch÷ ký cña t­ vÊn gi¸m s¸t cho phÐp). + Do sù cã bÊt th­êng nh­ thiªn nhiªn g©y ra ( M­a, B·o, lôt) kh«ng ph¶i b¶n th©n Nhµ thÇu g©y ra. NÕu nh÷ng thay ®æi nhá, kh«ng lín th× t­ vÊn gi¸m s¸t hiÖn tr­êng b¸o c¸o kü s­ tr­ëng t­ vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn th× míi ®­îclµm, nÕu kh«ng ®­îc duyÖt th× kh«ng ®­îc thanh to¸n khèi l­îng thõa nµy. NÕu cã nh÷ng thay ®æi lín th× kü s­ tr­ëng ph¶i b¸o c¸o lªn chñ ®Çu t­, lªn bé chñ qu¶n xin ý kiÕn phª duyÖt. Nhµ thÇu chØ ®­îc thi cc«ng theo ph­¬ng ¸n míi sau khi ®· ®­îc chñ ®Çu t­ bé chñ qu¶n phª duyÖt cho phÐp dïng ph­¬ng ¸n míi thay thÕ ph­¬ng ¸n cò. 4- §èi víi nÒn ®­êng trong ph¹m vi cÇu vµ cèng tho¸t n­íc ngang ®­êng: * C«ng t¸c ®¾p ®Êt trong ph¹m vi mè cÇu: Ngµy sau khi x©y dùng xong mè cÇu, cho tiÕn hµnh ®¾p ®Êt sau mè cÇu theo ®óng yªu cÇu c«ng nghÖ thi c«ng nÒn ®¾p ®Êt. - Dän s¹ch c¸c vËt liÖu kh«ng thÝch hîp vµ khái ph¹m vi sau mè cÇu, ®µo bá líp ®Êt kh«ng thÝch hîp ( nÕu cã). - KiÓm tra c¸c lo¹i vËt liÖu ®Æc biÖt cÇn thiÕt ( NÕu cã). quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 19 c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 306 (cic) phßng t­ vÊn gi¸m s¸t - KiÓm tra c¸c thiÕt bÞ tho¸t n­íc sau mè vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. - KiÓm tra c«ng t¸c ®¾p ®Êt. Ph¶i ®¾p theo tõng líp (20cm)lu lÌn chÆt ®¹t Kyc. V× diÖn hÑp nªn chän thiÕt bÞ ®Çm nÐn thÝch hîp, dïng lu rung t¶i träng nhá (2 ÷ 3 )T ®iÒu khiÓn thñ c«ng ®Ó lu s¸t vµo thµnh t­êng mè, hoÆc cã thÓ dïng ®Çm bµn rung, ®Çm bµn r¬i. Chän t¶i träng vµ chiÒu cao ®Çm ph¶i c¨n cø vµo c«ng nghÖ ®Çm nÐn ®Ó ®¹t ®­îc Kyc. - NÕu ®­îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt, kÕt hîp ®¾p ®Êt víi dïng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c hay ®Êt gia cè th× ph¶i tu©n thñ theo chØ dÉn kü thuËt ®­îc duyÖt. - NÕu chiÒu cao ®¾p lín ph¶i tÝnh to¸n thêi gian chê lón, tõ ®ã mµ ®Þnh thêi gian thiÕn hµnh c«ng t¸c ®¾p ®Êt nµy. Th«ng th­êng nªn ®¾p sím ®Ó ®¹t 95% ®é lón tæng céng míi ®­îc x©y dùng tÊm gi¶m chÊn lªn trªn. - KiÓm tra vµ nghiÖm thu: Tu©n thñ nh­ ®èi víi nÒn ®¾p. * C«ng t¸c ®¾p ®Êt trong ph¹m vi cèng tho¸t n­íc ngang ®­êng. - KiÓm tra vËt liÖu dïng ®Ó ®¾p. - KiÓm tra thiÕt bÞ ®Çm nÐn: Sau khi l¾p ®Æt cèng ph¶i ®¾p theo tõng líp δ = (15 ÷ 20)cm lu lÌn chÆt ®¹t Kyc. V× diÖn hÑp nªn chän dïng thiÕt bÞ ®Çm nÐn cho thÝch hîp. - KiÓm tra ®é chÆt theo tõng líp. - KiÓm tra vµ nghiÖm thu: Tu©n thñ nh­ ®èi víi nÒn ®¾p. * Chó ý: NÕu Nhµ thÇu dïng lu b¸nh s¾t th× sau khi kiÓm tra ®é chÆt ®¹t Kyc, tr­íc khi ®¾p líp tiÕp theo th× t­ vÊn gi¸m s¸t hiÖn tr­êng ph¶i yªu cÇu Nhµ thÇu t¹o nh¸m (Tr¸nh t×nh tr¹ng t¸ch líp gi÷a c¸c líp trªn nÒn ®Êt tiÕp). V- Tr×nh tù gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá. 1- §èi víi c«ng t¸c x©y dùng r·nh. * §èi víi r·nh däc (r·nh biªn): - KiÓm tra kÝch th­íc h×nh häc: KÝch th­íc mÆt c¾t ngang, chiÒu réng ®¸y, chiÒu s©u r·nh, ®é dèc däc r·nh vµ chiÒu réng miÖng r·nh. - KiÓm tra chÊt l­îng: KiÓm tra ®é chÆt cña ®Êt ®¸y r·nh vµ m¸i ta luy, bê r·nh (nÕu lµ nÒn ®¾p). Th«ng th­êng ®é chÆt cña phÇn ®Êt nµy b»ng ®é chÆt cña ®Êt nÒn ®­êng. - Tr­êng hîp r·nh cã gia cè: Ngoµi c¸c th«ng sè kiÓm tra trªn th× t­ vÊn gi¸m s¸t hiÖn tr­êng cÇn ph¶i kiÓm tra chÊt l­îng gia cè nh­: Quy c¸ch vµ chÊt l­îng vËt liÖu quy tr×nh gi¸m s¸t hiÖn tr­êng - Bµi viÕt göi ®¨ng www.ketcau.com 20
- Xem thêm -