Tài liệu Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi. Nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña x· héi ®ßi hái c¸c ngµnh s¶n xuÊt ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ b»ng c¸ch s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. §Ó t¹o ra mét s¶n phÈm bÊt kú th× kh«ng thÓ thiÕu c¸c yÕu tè sau: C«ng cô lao ®éng, søc lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng, cô thÓ lµ nguyªn vËt liÖu. Trong ®ã nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô lao ®éng lµ nh©n tè rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay c¸c Doanh nghiÖp cã quyÒn tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt nªn viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®îc quan t©m h¬n vµ còng rÊt phøc t¹p vÒ c¶ sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i…ViÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu mua, nhËp xuÊt vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chiÕm vai trß quan träng trong viÖc ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n lý vµ cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ nh÷ng nhËn thøc cña c¸ nh©n cïng víi qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, thùc tËp t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex, xuÊt ph¸t tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ chñ yÕu, em ®· lùa chän néi dung cña chuyªn ®Ò thùc tËp lµ “ H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex”. §Ò tµi nµy sÏ nghiªn cøu, tr×nh bµy sù vËn dông lý thuyÕt vµo thùc tiÔn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex. Trªn c¬ së ®ã ®Ó ®a ra mét sè ph¬ng híng, gi¶i ph¸p hoµn thiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex sao cho phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu cña chuyªn ®Ò ®îc tr×nh bµy bao gåm ba phÇn: PhÇn I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt. PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex. Do thêi gian thùc tËp vµ tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« §ç Hång H¹nh -1- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp gi¸o bé m«n kÕ to¸n vµ c¸c c¸n bé trong C«ng ty. §ång thêi em xin c¶m ¬n ThÇy TrÇn §øc Vinh – gi¸o viªn híng dÉn cïng víi c¸c c¸n bé trong C«ng ty Th¨ng Long Talimex ®· nhiÖt t×nh híng dÉn, chØ b¶o ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt b¶n chuyªn ®Ò nµy. Sinh viªn §ç Hång H¹nh PhÇn I Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt I. §Æc ®iÓm chung vÒ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô - Nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng, lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. - C«ng cô dông cô lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng kh«ng cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông quy ®Þnh ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh. - Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt, bÞ tiªu hao toµn bé vµ chuyÓn dÞch gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú. - C«ng cô dông cô thêng tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt thêng ®îc gi÷ nguyªn ®îc h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. Trong qu¸ tr×nh tham gia s¶n xuÊt gi¸ trÞ c«ng cô dông §ç Hång H¹nh -2- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp cô bÞ hao mßn dÇn vµ chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá, thêi gian sö dông ng¾n nªn ®îc xÕp vµo tµi s¶n lu ®éng nh ®èi víi nguyªn vËt liÖu. 2. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái qu¶n lý chÆt chÏ ë mäi kh©u tõ thu mua, b¶o qu¶n, sö dông vµ dù tr÷, do vËy: - C¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn tiÕn hµnh mua nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®Ó ®¸p øng kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm vµ c¸c nhu cÇu kh¸c trong doanh nghiÖp. - ë kh©u thu mua ®ßi hái ph¶i qu¶n lý vÒ khèi lîng, chÊt lîng, quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ mua. - ViÖc tæ chøc kho tµng bÕn b·i, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn c©n ®o, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n. Tr¸nh h háng mÊt m¸t, hao hôt ®¶m b¶o an toµn. - Kh©u sö dông ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, dù to¸n. - Kh©u dù tr÷ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®Þnh møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. 3. NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng lo¹i. - VËn dông ®óng ®¾n c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Híng dÉn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c, thñ tôc, chÕ ®é h¹ch to¸n. Më c¸c lo¹i sæ s¸ch, thÎ chi tiÕt ®óng chÕ ®é, ph¬ng ph¸p quy ®Þnh. II. Ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1. Ph©n lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1.1 Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n bao gåm: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi tîng chñ yÕu tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu t¹o nªn thùc thÓ s¶n phÈm. - Nguyªn vËt liÖu phô: khi tham gia vµo s¶n xuÊt kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm mµ cã t¸c dông lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ trÞ sö dông s¶n phÈm. §ç Hång H¹nh -3- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - Nhiªn liÖu: bao gåm c¸c lo¹i ë thÓ láng cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i m¸y mãc, thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Phô tïng thay thÕ: lµ lo¹i vËt t ®îc sö dông cho ho¹t ®éng söa ch÷a, b¶o dìng TSC§. - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu vµ thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng x©y l¾p, x©y dùng c¬ b¶n. - VËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c lo¹i ®· nªu trªn nh bao b×, vËt ®ãng gãi, c¸c lo¹i vËt t ®Æc chñng… - PhÕ liÖu: lµ c¸c vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ thanh lý TSC§, cã thÓ sö dông hoÆc b¸n ra ngoµi. 1.2 C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vÒ thùc chÊt lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Theo quy ®Þnh, nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ gèc). Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c¸c trêng hîp cô thÓ ®îc tÝnh nh sau: a. NÕu mua ngoµi Gi¸ thùc tÕ bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n trõ (-) c¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸ hµng h¸o mua ®îc hëng céng (+) c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i (nÕu cã) vµ céng (+) c¸c lo¹i chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ bao b×, chi phÝ cña bé phËn thu mua, chi phÝ thuª kho b·i, tiÒn ph¹t lu kho, lu b·i…) Nh vËy ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× trong gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô sÏ kh«ng bao gåm thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. Ngîc l¹i, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× trong gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®· bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo. C¸c kho¶n thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i nh thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) còng ®îc tÝnh vµo gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua ngoµi (thu mua trong níc hoÆc nhËp khÈu). b. NÕu tù s¶n xuÊt TÝnh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. c. NÕu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn Gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn cïng c¸c chi phÝ liªn quan (tiÒn thuª gia c«ng chÕ biÕn, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì, hao hôt trong ®Þnh møc…). d. NÕu nhËn ®ãng gãp tõ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc c¸ nh©n tham gia liªn doanh §ç Hång H¹nh -4- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp Gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ tho¶ thuËn do c¸c bªn x¸c ®Þnh céng (+) víi c¸c chi phÝ tiÕp nhËn (nÕu cã). e. NÕu lµ phÕ liÖu Gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ íc tÝnh cã thÓ sö dông ®îc hay gi¸ trÞ thu håi tèi thiÓu. f. NÕu lµ vËt liÖu ®îc tÆng thëng Gi¸ thùc tÕ tÝnh theo gi¸ thÞ trêng t¬ng ®¬ng céng (+) chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tiÕp nhËn. 1.3 Gi¸ thùc tÕ cña NVL - CCDC xuÊt kho §Ó x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng trong kú, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp vµ yªu cÇu qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n, cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau ®©y theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong h¹ch to¸n.  Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng = Sè lîng vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng x §¬n gi¸ b×nh qu©n Trong ®ã ®¬n gi¸ b×nh qu©n cã thÓ tÝnh theo mét trong ba c¸ch sau: §¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ = §¬n gi¸ b×nh qu©n cuèi kú tríc TrÞ gi¸ thùc tÕ VL, CCDC + tån kho ®Çu kú Sè lîng VL, CCDC tån trong + kú = TrÞ gi¸ thùc tÕ VL, CCDC nhËp kho trong kú Sè lîng VL, CCDC nhËp trong kú TrÞ gi¸ thùc tÕ VL, CCDC tån kho ®Çu kú (cuèi kú tríc) Sè lîng VL, CCDC tån ®Çu kú (cuèi kú tríc) §¬n gi¸ b×nh qu©n TrÞ gi¸ thùc tÕ VL, CCDC tån kho sau mçi lÇn nhËp = sau mçi lÇn nhËp Sè lîng VL, CCDC tån sau mçi lÇn nhËp Tuú theo ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n cho phï hîp.  Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc - Ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn gi¶ thuyÕt nguyªn vËt liÖu nhËp tríc ®îc xuÊt hÕt xong míi ®Õn xuÊt nguyªn vËt liÖu nhËp lÇn sau. §ç Hång H¹nh -5- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng ®îc tÝnh hÕt theo gi¸ nhËp kho lÇn tríc xong míi tÝnh theo gi¸ nhËp lÇn sau. - Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi trong nh÷ng trêng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh hoÆc cã xu híng gi¶m. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho = Sè lîng xuÊt kho thuéc lÇn nhËp tríc x §¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho cho lÇn nhËp ®ã + (Sè lîng thùc tÕ xuÊt – Sè lîng xuÊt thuéc lÇn nhËp tríc) x §¬n gi¸ thùc tÕ nhËp cña c¸c lÇn tiÕp theo  Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc - Ph¬ng ph¸p nµy dùa tªn gi¶ thiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho sau cïng ®îc xuÊt tríc tiªn Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho = Sè lîng xuÊt thuéc lÇn nhËp sau cïng x §¬n gi¸ thùc tÕ lÇn nhËp sau cïng + (Sè lîng thùc tÕ xuÊt – Sè lîng xuÊt thuéc lÇn nhËp sau cïng) x §¬n gi¸ thùc tÕ cña lÇn nhËp tríc ®ã  Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh Theo ph¬ng ph¸p nµy nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho thuéc l« hµng nµo th× tÝnh theo ®¬n gi¸ mua thùc tÕ cña l« hµng ®ã.  Ph¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n Theo ph¬ng ph¸p nµy toµn bé nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô biÕn ®éng trong kú ®îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét lo¹i gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc sau: Gi¸ thùc tÕ VL, CCDC xuÊt Gi¸ h¹ch to¸n VL, CCDC xuÊt HÖ sè gi¸ = x dïng (hoÆc tån kho cuèi kú) dïng (hoÆc tån kho cuèi kú) VL, CCDC HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i, tõng nhãm hoÆc tõng thø nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chñ yÕu tuú thuéc vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý. III. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô bao gåm: - PhiÕu nhËp kho (mÉu 01 - VT) - PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02 - VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu 03 - VT) §ç Hång H¹nh -6- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - Biªn b¶n kiÓm kª vËt liÖu,s¶n phÈm hµng ho¸ (mÉu 08 - VT) - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt khi (mÉu 02 - BH) Ngoµi c¸c chøng tõ b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ: - PhiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc (mÉu 04 - VT). - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t (mÉu 05 - VT). - PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú (mÉu 07 - VT). 2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô Tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt mµ sö dông c¸c sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt sau: - Sæ (thÎ) kho mÉu sè 06 – VT. - Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - Sæ sè d. 3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô 3.1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song ViÖc ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: ThÎ kho Chøng tõ gèc Sæ thÎ chi tiÕt VL Ghi chó: B¶ng tæng hîp N-X–T Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra - ë kho: hµng ngµy thñ kho c¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt ghi sè lîng vËt liÖu, c«ng cô dông cô thùc nhËp, thùc xuÊt vµo thÎ kho. Hµng ngµy (®Þnh kú) sau khi ghi thÎ kho xong thñ kho ph¶i chuyÓn nh÷ng chøng tõ gèc cho phßng kÕ to¸n. §ç Hång H¹nh -7- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - ë phßng kÕ to¸n: më sæ hoÆc thÎ chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho ®óng víi thÎ kho ®Ó theo dâi vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. Hµng ngµy (®Þnh kú) khi nhËn chøng tõ ph¶i kiÓm tra, ph©n lo¹i sau ®ã vµo thÎ hoÆc sæ chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Cuèi th¸ng kÕ to¸n vµ thñ kho ®èi chiÕu sè liÖu trªn thÎ kho víi thÎ, sæ chi tiÕt. 3.2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - ë kho ghi chÐp vÒ mÆt sè lîng. - ë phßng kÕ to¸n ghi chÐp vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn c¶ sè lîng vµ gi¸ trÞ.  Tr×nh tù: - ë kho: më thÎ kho (sæ chi tiÕt). - ë phßng kÕ to¸n: më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn.  Tr×nh tù ghi sæ ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å ThÎ kho B¶ng kª nhËp ThÎ kho Sè ®èi chiÕu lu©n chuyÓn PhiÕu xuÊt B¶ng kª xuÊt Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 3.3 Ph¬ng ph¸p sæ sè d: - ë kho: chØ theo dâi vÒ sè lîng. - ë phßng kÕ to¸n: chØ theo dâi vÒ gi¸ trÞ.  Tr×nh tù: - T¹i kho: ghi thÎ kho, tËp hîp chøng tõ nhËp, xuÊt vµ ph©n lo¹i  LËp phiÕu giao nhËn chøng tõ. Cuèi th¸ng vµo sæ sè d vµ chuyÓn cho phßng kÕ to¸n. §ç Hång H¹nh -8- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - T¹i phßng kÕ to¸n: KiÓm tra, ph©n lo¹i chøng tõ vµ ghi gi¸ h¹ch to¸n  Vµo b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt  LËp b¶ng tæng hîp xuÊt tån. KiÓm tra ghi vµo sæ sè d  §èi chiÕu sè liÖu. Tr×nh tù ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: PhiÕu nhËp GiÊy giao nhËn chøng tõ nhËp B¶ng luü kÕ nhËp ThÎ kho Sæ sè d B¶ng tæng hîp X-N-T GiÊy giao nhËn chøng tõ xuÊt B¶ng luü kÕ xuÊt PhiÕu xuÊt Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra IV. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn 1.1. Tµi kho¶n sö dông  Tµi kho¶n 151 – Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña c¸c lo¹i hµng ho¸, vËt t mua ngoµi ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nhng cha vÒ nhËp kho. - KÕt cÊu: §ç Hång H¹nh -9- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp TK 151 Gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ ®ang ®i trªn ®êng Gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ ®ang ®i ®êng ®· nhËp kho hoÆc chuyÓn giao th¼ng cho kh¸ch hµng bÞ thiÕu hôt, h háng Gi¸ trÞ hµng ho¸ vËt t ®· mua nhng cha vÒ nhËp kho  TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu - Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu theo gi¸ trÞ thùc tÕ. - KÕt cÊu: TK 152 - - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. kho do mua ngoµi, tù chÕ, thuª gia c«ng - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tr¶ l¹i cho ngêi b¸n hoÆc ®îc gi¶m gi¸. chÕ biÕn. - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thõa ph¸t hiÖn - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thiÕu hôt khi kiÓm kª. khi kiÓm kª. - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho.  TK 153 - C«ng cô dông cô - Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c lo¹i c«ng cô dông cô - KÕt cÊu: TK 153 - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng cô dông cô nhËp - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng cô dông cô xuÊt kho do mua ngoµi, tù chÕ. kho. - Gi¸ trÞ cña c«ng cô dông cô thõa ph¸t - Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô tr¶ l¹i ngêi b¸n hiÖn khi kiÓm kª. hoÆc ®îc gi¶m gi¸. - Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô thiÕu khi kiÓm kª. - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng cô dông cô tån kho cuèi kú   TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n nî gi÷a hai bªn. - KÕt cÊu: TK 331 - Sè tiÒn ®· tr¶ cho ngêi b¸n, ngêi nhËn - Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n. §ç Hång H¹nh - 10 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp thÇu x©y dùng c¬ b¶n, ngêi cung cÊp lao - §iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vô, dÞch vô. ®· nhËn khi cã ho¸ ®¬n. - Sè tiÒn øng tríc cho ngêi b¸n. - Sè tiÒn ngêi b¸n chÊp nhËn gi¶m gi¸. - Gia trÞ vËt t, nh÷ng thiÕu hôt, kÐm phÈm chÊt tr¶ l¹i ngêi b¸n. - ChiÕt khÊu mua hµng ®îc ngêi b¸n chÊp nhËn trõ vµo nî ph¶i tr¶. - Sè tiÒn ®· øng tríc cho ngêi b¸n nhng - Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n. cha nhËn hµng cuèi kú. - Sè tiÒn ®· tr¶ lín h¬n sè ph¶i tr¶. 1.2. Tr×nh tù kÕ to¸n vËt t hµng ho¸ thÓ hiÖn theo s¬ ®å: §ç Hång H¹nh - 11 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp TK 111, 112, 331 TK 111, 112, 331 T¨ng do mua ngoµi TK 111, 112, 331 XuÊt vËt t hµng ho¸ trùc tiÕp s¶n xuÊt TK 133 TK 627, 641, 642, 241 TK 151 XuÊt kho phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt, b¶o hµnh, XDCB Hµng ®i ®êng kú tríc TK 154 TK 632 NhËn vËt t ®i thuª ngoµi gia c«ng, tù gia c«ng chÕ biÕn Gi¸ trÞ vËt t xuÊt b¸n TK 411 TK 154 NhËn cÊp ph¸t, tÆng thëng, nhËn gãp vèn cña ®¬n vÞ kh¸c XuÊt vËt t tù chÕ biÕn TK 111, 112, 331 Chi phÝ liªn quan TK128, 222 TK 128, 122 NhËn gãp vèn liªn doanh XuÊt vËt t gãp vèn liªn doanh TK 338, 642 TK 138, 642 VËt t ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª VËt t thiÕu khi kiÓm kª TK 412 TK 621 Chªnh lÖch gi¶m khi ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n TK 111, 112, 331 Chªnh lÖch t¨ng khi ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n VËt t kÐm phÈm chÊt tr¶ l¹i ng êi b¸n TK 133 ThuÕ GTGT kh«ng ®îc khÊu trõ §ç Hång H¹nh - 12 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp 1.3. Ph¬ng ph¸p ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô * Ph¬ng ph¸p ph©n bæ mét lÇn: víi gi¸ trÞ c«ng cô dông cô t¬ng ®èi nhá. - Khi xuÊt dïng c«ng cô dông cô xuÊt toµn bé gi¸ trÞ c«ng cô dông cô chuyÓn dÞch hÕt mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, c¨n cø gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ghi: Nî TK 627, 641, 642 Cã TK 153 * Ph¬ng ph¸p ph©n bæ dÇn: víi gi¸ trÞ c«ng cô dông cô lín, viÖc xuÊt dïng kh«ng ®Òu ®Æn ¶nh hëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 142 ®Ó theo dâi gi¸ trÞ c«ng cô dông cô xuÊt dïng. - C¨n cø vµo møc ®é tham gia cña c«ng cô dông cô vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè lÇn ph©n bæ vµ møc ph©n bæ tõng kú vµo chi phÝ s¶n xuÊt. Møc ph©n bæ gi¸ trÞ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho tõng kú Gi¸ trÞ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt dïng Sè lÇn ph©n bæ = - Khi b¸o háng c«ng cô dông cô kÕ to¸n ph¶i tÝnh sè ph©n bæ nèt gi¸ trÞ vµo chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng thøc: Sè ph©n bæ nèt = Gi¸ trÞ thùc tÕ CCDC b¸o háng Sè lÇn ph©n bæ _ Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi _ TiÒn båi thêng vËt chÊt - Khi xuÊt dïng c«ng cô dông cô c¨n cø phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ghi: Nî TK 142 Cã TK 153 §ång thêi ph©n bæ mét lÇn gi¸ trÞ c«ng cô dông cô vµo chi phÝ s¶n xuÊt theo møc ph©n bæ ghi: Nî TK 627, 641, 642 Cã TK 142 Khi b¸o háng c«ng cô dông cô kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ nèt gi¸ trÞ cßn l¹i: Nî TK 152, 138, 627, 641, 642 Cã TK 1412 2. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú §ç Hång H¹nh - 13 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho cuèi kú tõ ®ã tÝnh gi¸ trÞ cña vËt t hµng ho¸ xuÊt trong kú: Gi¸ trÞ vËt t Gi¸ trÞ vËt t hµng = hµng ho¸ xuÊt ho¸ thùc nhËp + Gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ tån ®Çu kú - Gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ tån cuèi kú 2.1. Tµi kho¶n sö dông: * Tµi kho¶n 151: Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng - Ph¶n ¸nh sè kÕt chuyÓn ®Çu kú vµ cuèi kú cña tõng lo¹i hµng ®ang ®i trªn ®êng. - KÕt cÊu: TK 151 - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng ®ang ®i trªn ®- - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng mua ®ang ®i êng cuèi kú trªn ®êng ®Çu kú DCK: Gi¸ trÞ hµng ®ang ®i trªn ®êng cuèi kú * TK 611: Mua hµng - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, hµng ho¸ mua trong kú. - KÕt cÊu: TK 611 - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt t hµng ho¸ tån ®Çu - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng kú cô dông cô, hµng ho¸ tån cuèi kú - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng - Gi¸ trÞ hµng ®i ®êng cuèi kú cô dông cô, hµng ho¸ mua trong kú, hµng - Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô ho¸ bÞ tr¶ l¹i dông cô, hµng ho¸ xuÊt trong kú - Gi¸ trÞ thùc tÕ hµng ho¸ göi b¸n nhng cha x¸c ®Þnh lµ tiªu thô - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, hµng ho¸ tr¶ l¹i cho ngêi b¸n hoÆc ®îc gi¶m gi¸ Kh«ng cã DCK * Tµi kho¶n 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu; Tµi kho¶n 153: C«ng cô dông cô §ç Hång H¹nh - 14 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - Ph¶n ¸nh sè kÕt chuyÓn gi¸ trÞ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tån ®Çu kú vµ cuèi kú - KÕt cÊu: TK 152, 153 - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ tån kho cuèi - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt kú liÖu, c«ng cô dông cô tån kho ®Çu kú DCK: Gi¸ trÞ thùc tÕ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú §ç Hång H¹nh - 15 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp 2.2. Tr×nh tù kÕ to¸n vËt t hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú TK 152, 153, 156 TK 152, 153, 156 KÕt chuyÓn VL - CCDC tån ®Çu kú (2) XuÊt kho VL - CCDC Cho s¶n xuÊt (6) TK 111, 138, 334 TK 111, 112, 141, 331 NhËp kho VL - CCDC TK 152, 153, 156 (2) VL - CCDC bÞ thiÕu Hôt mÊt m¸t (7) TK 133 TK 621 TK 222 NhËp kho VL - CCDC (3) Do nhËn vèn gãp liªn doanh Gi¸ trÞ thùc tÕ VL (8) XuÊt dïng cho s¶n xuÊt TK 152, 153, 156 NhËp kho VL - CCDC (4) Do nhËn vèn gãp liªn doanh ChiÕt khÊu gi¶m gi¸ hµng mua bÞ tr¶ l¹i (2b) KÕt chuyÓn nguyªn VL, CCDC tån kho ®Çu kú §ç Hång H¹nh - 16 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp PhÇn ii Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty th¨ng long Talimex I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Th¨ng Long Talimex C«ng ty Th¨ng Long lµ mét Doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc trong ®ã lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ “XÝ nghiÖp s¶n xuÊt m¸y kh©u Hµ Néi”, ®îc thµnh lËp vµo ngµy 03/10/1973 theo quyÕt ®Þnh sè 199/UBQP cña UBND Thµnh phè Hµ Néi víi nhiÖm vô nghiªn cøu, chÕ thö vµ s¶n xuÊt m¸y kh©u, ®Õn n¨m 1994 C«ng ty ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Th¨ng Long víi tªn giao dÞch lµ Talimex. C«ng ty cã hai c¬ së: - C¬ së 1 t¹i sè 43 Gi¶ng Vâ, Ba §×nh, Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04-8432902 Fax: 04-7365262 Email: Talimex@hn.vn.vn - C¬ së 2 t¹i tæ 29 Kh¬ng Trung, Thanh Xu©n, Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04-5652895 Fax: 04-5652860 Thêi gian míi thµnh lËp XÝ nghiÖp cã 30 ngêi, trong ®ã cã nhiÒu kü s vµ thî c¬ khÝ bËc cao. Trong giai ®o¹n nµy XÝ nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, thiÕt bÞ l¹c hËu vµ kh«ng ®ång bé, nhµ xëng h háng nhiÒu vµ tr×nh ®é cña c¸n bé, CNV phÇn lín cha hiÓu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸y kh©u. Song víi sù gióp ®ì cña UBND Thµnh phè Hµ Néi cïng víi sù cè g¾ng nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé, CNV trong XÝ nghiÖp, s¶n lîng vµ chÊt lîng cña m¸y kh©u ®· dÇn ®îc n©ng cao. N¨m 1978 XÝ nghiÖp ®¹t s¶n lîng 300 m¸y, ®Õn n¨m 1987 ®¹t 2520 m¸y/n¨m vµ chÕ thö thµnh c«ng m¸y kh©u c«ng nghiÖp. §Õn nh÷ng n¨m 1988-1989 do sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ thÞ trêng dÉn ®Õn nÒn s¶n xuÊt trong níc cã nhiÒu biÕn ®éng, s¶n phÈm lµm ra kh«ng b¸n ®îc khiÕn XÝ nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹ng bÕ t¾c, c«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm, ®êi sèng CBCNV gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tríc t×nh tr¹ng ®ã XÝ nghiÖp ph¶i chuyÓn híng kinh doanh ®Ó duy tr× ho¹t ®éng vµ ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho lao ®éng trong C«ng ty. §Õn n¨m 1992 XÝ nghiÖp dõng h¼n viÖc s¶n xuÊt m¸y kh©u vµ chuyÓn sang ngµnh may mÆc. N¨m 1994 ®æi tªn thµnh C«ng ty Th¨ng Long vµ thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 338 thµnh lËp doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi, víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng may mÆc trong vµ ngoµi n §ç Hång H¹nh - 17 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp íc. MÆc dï bíc ®Çu chuyÓn sang ngµnh may mÆc ph¶i ®èi diÖn víi nhiÒu khã kh¨n nhng viÖc chuyÓn híng kinh doanh lµ mét híng ®i ®óng ®¾n bëi nhu cÇu may mÆc cña ngêi tiªu dïng ngµy mét t¨ng lªn, s¶n phÈm lµm ra cã thÞ trêng tiªu thô. N¨m 1995 C«ng ty ®· ®Çu t hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt hµng may mÆc cña §µi Loan vµ NhËt B¶n b»ng nguån vèn vay vµ nguån vèn huy ®éng, ®ång thêi c¶i t¹o vµ x©y dùng l¹i nhµ xëng. Trong thêi gian tõ n¨m 1995-1997 t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty rÊt khã kh¨n nªn trong th¸ng 2/1998 nhµ níc vµ UBND Thµnh phè Hµ Néi ®· quyÕt ®Þnh cÊp cho C«ng ty toµn bé TSC§ mµ C«ng ty ®· ®Çu t trong ba n¨m qua. Tr¶i qua nh÷ng bíc th¨ng trÇm C«ng ty vÉn v÷ng tr¸ch nhiÖm ®îc giao lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng may mÆc phôc vô tiªu dïng trong vµ ngoµi níc. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm n¨m 2003, tæng sè CBCNV cña C«ng ty kho¶ng 500 ngêi vµ mét sè chØ tiªu thÓ hiÖn thµnh tÝch cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh sau: §VT: §ång ChØ tiªu 2002 2003 1. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng 15.600.000.000 20.200.000.000 2. Doanh thu tiªu thô 3.672.500.000 4.101.473.000 3. Lîi nhuËn tríc thuÕ 164.821.139 228.474.143 4. Tæng sè nép ng©n s¸ch 102.850.000 113.506.000 62.000.000 40.000.000 - ThuÕ GTGT 12.800.000 35.000.000 - ThuÕ TNDN 27.200.000 36.000.000 - ThuÕ sö dông vèn 850.000 2.506.000 10.514.138.442 16.193.009.540 - ThuÕ ph¶i nép kh¸c 6.299.101.034 6.472.257.326 5. Tæng sè vèn kinh doanh 7.162.224.693 8.775.535.780 - Vèn nhµ níc cÊp 8.428.734.445 10.201.436.750 6. TSC§ 1.262.509.752 1.425.900.968 - Nguyªn gi¸ 550.000 600.000 - Hao mßn 7. Thu nhËp b×nh qu©n ngêi/th¸ng §ç Hång H¹nh - 18 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc cïng víi sù cè g¾ng cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty, n¨m 2004 C«ng ty dù ®Þnh phÊn ®Êu ®¹t mét sè chØ tiªu kinh tÕ do Së C«ng nghiÖp giao: - Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng 25.170.000.000 - Doanh thu tiªu thô 5.500.000.000 - Tæng sè nép ng©n s¸ch 150.850.000 - Lîi tøc sau thuÕ 150.000.000 - Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi 900.000 Qua sè liÖu trªn cho thÊy CBCNV trong C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng, kÕt qu¶ c¸c n¨m sau ®Òu t¨ng h¬n so víi n¨m tríc. N¨m 2002-2003 mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n song C«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó tõng bíc æn ®Þnh c¸c mÆt qu¶n lý nh: - S¾p xÕp æn ®Þnh l¹i mét sè phßng ban, ph©n xëng s¶n xuÊt, bè trÝ c¸n bé phï hîp víi kh¶ n¨ng. - X©y dùng hoµn thiÖn quy chÕ qu¶n lý vÒ lao ®éng, vËt t, thiÕt bÞ , kü thuËt, chÊt lîng s¶n phÈm… - C¶i tiÕn chÕ ®é tr¶ l¬ng kho¸n cho ph©n xëng theo doanh thu gia c«ng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. - Tuyªn truyÒn vËn ®éng CBCNV thùc hiÖn tèt mäi chñ tr¬ng ph¸p luËt cña Nhµ níc vµ C«ng ty. Do vËy C«ng ty ®· hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt mµ Së C«ng nghiÖp ®· giao cho. HiÖn nay s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ ¸o T-shirt vµ tñ du lÞch víi kiÓu d¸ng vµ mÉu m· ®Ñp, phong phó, ®ång thêi ®Çu t d©y chuyÒn s¶n xuÊt kho¸ kÐo ®¸p øng nhu cÇu vÒ phô liÖu phôc vô cho ngµnh may mÆc. Tõ n¨m 2002 ®Õn nay C«ng ty ®· më réng thÞ trêng quèc tÕ, thÞ trêng trong níc, phÊn ®Êu n©ng cao tû lÖ hµng b¸n FOB b»ng nguån vËt t trong níc, phÊn ®Êu thu nhËp b×nh qu©n cña CBCNV lªn 950.00-1.000.000®/ngêi/th¸ng, phÊn ®Êu hoµn thµnh vît møc chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt mµ Së C«ng nghiÖp ®· giao. II. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong C«ng ty lµ mét quy tr×nh khÐp kÝn, liªn tôc vµ ®îc thùc hiÖn trän vÑn trong ®¬n vÞ. S¶n phÈm t¹o ra ®îc h×nh thµnh tõ §ç Hång H¹nh - 19 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp nguyªn liÖu chÝnh lµ v¶i nªn quy tr×nh c«ng nghÖ còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh may mÆc. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt 1 s¶n phÈm: Nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu C¾t t¹o chi tiÕt s¶n phÈm Lµ §ãng gãi V¾t sæ XuÊt xëng May Theo quy tr×nh nµy nguyªn vËt liÖu sau khi xuÊt kho ®îc ®a sang tæ c¾t ®Ó t¹o ra c¸c chi tiÕt s¶n phÈm. C¸c chi tiÕt s¶n phÈm nµy kh«ng cã ®Æc tÝnh sö dông trao ®æi ®îc trªn thÞ trêng nªn chóng tiÕp tôc ®îc ®a xuèng c¸c ph©n xëng may ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. C¸c s¶n phÈm nµy tríc khi nhËp kho ®Òu ®îc bé phËn kü thuËt cña C«ng ty kiÓm tra chÊt lîng vµ ®ãng gãi ®Ó hoµn thiÖn. Víi mét quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn C«ng ty hoµn toµn cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ, gãp phÇn gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng thu nhËp cho C«ng ty. III. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Th¨ng Long Talimex Tõ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt m¸y kh©u chuyÓn sang c«ng ty may mÆc, C«ng ty Th¨ng Long ®· thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc ®Ó phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. ë ®©y C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi ph¸p luËt quy ®Þnh, thùc hiÖn theo chÕ ®é quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Víi ®Æc ®iÓm trªn C«ng ty cÇn cã mét bé m¸y qu¶n lý thèng nhÊt, gän nhÑ cã ®ñ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc ®Ó ®¸p øng vµ ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Theo ®ã bé m¸y l·nh ®¹o vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh sau: 1. Ban Gi¸m ®èc C«ng ty - Gi¸m ®èc: Do nhµ níc bæ nhiÖm, lµ ngêi qu¶n lý C«ng ty theo chÕ ®é mét thñ trëng. Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty theo chÝnh s¸ch cña nhµ níc, chÞu tr¸ch nhiÖm víi nhµ níc, c¬ quan §ç Hång H¹nh - 20 - Líp KÕ to¸n F
- Xem thêm -