Tài liệu Qui trình sản xuất vinyl axetat từ etylen

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 222 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Qui trình sản xuất Vinyl Axetat từ Etylen
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn MÔÛ ÑAÀU Y**Z N ghieân cöùu ñeå tìm ra moät saûn phaåm coù giaù trò cao phuïc vuï cho xaõ hoäi laø thaønh töïu lôùn lao cuûa caùc nhaø khoa hoïc, öùng duïng vaø ñöa vaøo saûn xuaát caùc saûn phaåm naøy coù taàm quan troïng raát lôùn, ñoøi hoûi ngöôøi nghieân cöùu thieát keá phaûi coù vai troø vaø traùch nhieäm lôùn ñoái vôùi coâng vieäc. Cuøng vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa neàn kinh teá quoác daân döôùi söï laõnh ñaïo cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc, ngaønh coâng nghieäp hoaù hoïc ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp to lôùn cho neàn kinh teá, ñaëc bieät laø ngaønh coâng nghieäp toång hôïp höõu cô – loïc hoaù daàu, cheá bieán khí. Töø nguoàn nguyeân lieäu doài daøo saün coù nhö daàu moû, khí töï nhieân, than ñaù... Quaù trình toång hôïp höõu cô ñaõ taïo ra ñöôïc nhieàu saûn phaåm coù giaù trò öùng duïng trong thöïc tieãn nhö : cao su, thuoác nhuoäm, döôïc phaåm, sôn, sôïi... Ñaàu theá kyõ 20 nhaø baùc hoïc Klatte ñaõ toång hôïp ra vinyl axtat töø axetylen vaø axit axetic trong pha loûng. Vaø töø ñoù ñeán nay coâng nghieäp saûn xuaát vinyl axetat ñang ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ, xuaát hieän theâm raát nhieàu coâng trình nghieân cöùu toång hôïp vinyl axetat nhaèm laøm cho quaù trình toång hôïp vinyl axetat caøng phong phuù hoaøn thieän hôn. Hieän nay do söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa ngaønh coâng nghieäp loïc hoaù daàu, neân theá giôùi ñaõ thay theá phöông phaùp saûn xuaát vinyl axetat töø axetylen baèng etylen. ÔÛ Baéc Myõ vinyl axetat ñöôïc saûn xuaát döïa vaøo quaù trình axit axetic/etylen vôùi coâng ngheä taàng coá ñònh trong pha khí vaø löôïng vinyl axetat taïo thaønh ñöôïc duøng chuû yeáu ñeå taïo ra polyvinyl axetat. Nhöng ôû Taây AÂu vaø Chaâu AÙ thì laïi söû duïng quaù trình axit axetic/ axetylen vaø löôïng vinyl axetat taïo thaønh ñöôïc duøng chuû yeáu ñeå taïo polyvinyl alcol. Treân theá giôùi hieän nay saûn löôïng vinyl axetat ñöôïc saûn xuaát töø etylen chieám khoaûng 80%, coøn töø axetylen chieám 20%. Naêm 1985 löôïng vinyl axtat ñöôïc saûn xuaát ôû Myõ laø 960.200 taán/naêm, ôû Ñoâng AÂu 200.000 taán/naêm, ôû Nhaät 402.930 taán/naêm, ñeán naêm 1994 toång saûn löôïng ôû Chaâu AÂu vaø Myõ laø 3,8.106 taán/naêm. Gaàn ñaây naêm 1997 ôû Ñoâng Nam AÙ ñaõ xaây döïng moät nhaø maùy saûn xuaát vinyl axetat töø etylen vôùi naêng suaát 150.000 taán/naêm. ÔÛ Vieät Nam maët duø ngaønh toång hôïp höõu cô – hoaù daàu chöa phaùt trieån maïnh, neân nhaø maùy saûn xuaát vinyl axetat chöa ñöôïc xaây döïng. Song cuøng vôùi söï phaùt trieån ñaát nöôùc, tieán haønh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc ñeå ñeán naêm 2020 nöôùc ta trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp. Khi ñoù nhaø maùy loïc daàu soá 1, soá 2 … ra ñôøi, laø nôi cung caáp nguyeân lieäu cho nhaø maùy saûn xuaát vinyl axetat. Cho neân nhaø maùy saûn xuaát vinyl axetat nhaát thieát ra ñôøi ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa neàn kinh teá. BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 -1- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn PHAÀN I TOÅNG QUAN LYÙ THUYEÁT CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU VEÀ NGUYEÂN LIEÄU CUÛA QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT VINYL AXETAT TÖØ ETYLEN I-Giôùi thieäu, tính chaát vaät lyù, tính chaát hoùa hoïc, caùc phöông phaùp saûn xuaát vaø öùng duïng cuûa Etylen: 1-Giôùi thieäu:[5,15] Etylen coù coâng thöùc caáu taïo CH2 = CH2, khoái löôïng phaân töû M=28,052, treân phaïm vi theá giôùi etylen laø moät chaát chieám theå tích lôùn nhaát trong vieäc toång hôïp hoùa daàu. Etylen khoâng ñöôïc söû duïng moät caùch tröïc tieáp maø etylen ñöôïc söû duïng nhö laø moät chaát trung gian ñeå saûn xuaát ra caùc chaát khaùc vôùi soá löôïng lôùn trong hoùa hoïc. Töø naêm 1950 ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän ra taàm quan troïng cuûa etylen,keå töø ñoù etylen ñöôïc söû duïng roäng raõi trong coâng nghieäp,ñaëc bieät caùc quaù trình toång hôïp polyme.Etylen ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát trong ngaønh toång hôïp höõu cô hoùa daàu.Etylen ñöôïc coi laø “Vua cuûa caùc hydrocacbon’’ do moät soá lyù do: -Caáu taïo ñôn giaûn ,hoaït tính cao -Töông ñoái reû tieàn -Deã saûn xuaát töø caùc hydrocacbon khaùc baèng quaù trình cracking hôi nöôùc vôùi hieäu suaát cao. -Caùc phaûn öùng ñi töø nguyeân lieäu etylen taïo thaønh ít saûn phaåm phuï hôn töø caùc olefin khaùc. Etylen chuû yeáu ñöôïc saûn xuaát töø quaù trình cracking hôi (steam cracking) vôùi nhieàu nguoàn nguyeân lieäu khaùc nhau: töø caùc hydrocacbon khaùc nhö etan,propan,butan,khí hoùa loûng va gasoil.ÔÛ Myõ etan laø nguoàn nguyeân lieäu chính duøng cho quaù trình cracking hôi saõn xuaát etylen.Trong khi Nhaät vaø Taây Aâu laïi söû duïng phaân ñoaïn naphta thu ñöôïc töø quaù trình chöng caát daàu thoâ cho muïc ñích naøy. BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 -2- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn 2-Tính chaát vaät lyù:[3,5] Etylen laø moät chaát khí ñöùng ñaàu trong daõy ñoàng ñaúng anken, khoâng maøu, khoâng muøi, haàu nhö khoâng tan trong nöôùc (ôû 0oC, 100 theå tích nöôùc hoøa tan 0,25 theå tích khí etylen). Etylen hoùa loûng ôû –105oC, tyû troïng d420 =0,566. Etylen coù moät soá tính chaát vaät lyù sau: Nhieät ñoä noùng chaûy : –169,15oC Nhieät ñoä soâi : –103,71oC Nhieät ñoä tôùi haïn Tc : 9,90oC AÙp suaát tôùi haïn Pc : 5,117Mpa Tyû troïng tôùi haïn : 0,21g/cm3 Tyû troïng ôû nhieät ñoä soâi : 0,57g/cm3 ôû 0oC : 0,34g/cm3 Tyû troïng khí taïi Tc vaø Pc : 1,2603g/L Tyû troïng so vôùi khoâng khí : 0,9686 Theå tích phaân töû gam ôû Tc vaø Pc : 22,258L Nhieät noùng chaûy : 119,5KJ/Kg Nhieät trò : 47,183KJ/Kg Nhieät hoùa hôi ôû nhieät ñoä soâi : 488KJ/Kg ôû 0oC : 191KJ/Kg cuûa chaát loûng taïi nhieät ñoä soâi : 2,63KJ/Kg.K cuûa khí taïi Tc : 1,55 Tyû nhieät KJ/Kg.K Entapi taïo thaønh : 52,32KJ/mol Entropi : 0,220KJ/mol.K ôû nhieät ñoä noùng chaûy : 36.10-4mPa.s ôû 0oC : 93.10-4mPa.s ôû 150oC : 143.10-4mPa.s Ñoä nhôùt cuûa khí AÙp suaát hôi BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 -3- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn ôû –150oC : 0,002Mpa ôû nhieät ñoä soâi : 0,102Mpa o ôû –50 C : 1,10Mpa ôû 0oC : 4,27Mpa : 425÷527oC Ñieåm boác chaùy 3-Tính chaát hoùa hoïc:[3] Etylen laø moät hyñrocacbon khoâng no, lai hoùa sp2 trong caáu taïo coù 1 lieân keát π, 1 lieân keát σ, lieân keát π keùm beàn so vôùi lieân keát σ, neân coù nhöõng phaûn öùng quan troïng nhö: coäng, oxy hoùa, truøng hôïp. 3.1-Phaûn öùng coäng : Caùc phaûn öùng ñaëc tröng nhaát cuûa etylen laø phaûn öùng coäng vaøo lieân keát ñoâi. Trong phaûn öùng naøy, lieân keát ñoâi thöïc chaát laø lieân keát π bò beû gaõy vaø keát hôïp vôùi 2 nguyeân töû hoaëc 2 nhoùm nguyeân töû khaùc taïo ra hôïp chaát no. 3.1.1-Coäng H2: Etylen coäng vôùi H2 coù xuùc taùc Pd taïo ra etan, phaûn öùng toûa nhieät. CH2 = CH2 + H2 CH3 − CH3 0 ΔH 298 = −30Kcal 3.1.2-Coäng Br2: Etylen coäng Br2 taïo ra ñibrom etan, phaûn öùng toûa nhieät, hieäu suaát 85%. CH2 = CH2 + Br2 BrCH2 − CH2Br 0 ΔH 298 = −27Kcal 3.1.3-Coäng axit: ¾ Coäng axit HCl: CH2 = CH2 + HCl CH3 − CH2Cl ¾ Coäng axit H2SO4: CH2 = CH2 + H2SO4 CH3 − CH2 − OSO3H ¾ Coäng axit HOCl, HOBr: CH2 = CH2 + HOCl ClCH2 − CH2OH Etylen clohiñrin 3.1.4-Coäng H2O: Etylen coäng nöôùc coù H2SO4 laøm xuùc taùc, nhieät ñoä nhoû hôn 1700C taïo ra röôïu etylic. CH2 = CH2 + H2O BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 H2SO4 <170oC CH3 − CH2OH -4- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn 3.1.5-Coäng benzen: CH2 = CH2 + C6H6 AlCl3 C6H5CH2CH3 -H2 80÷100 C C6H5CH = CH2 0 Quaù trình thöïc hieän vôùi söï coù maët cuûa xuùc taùc ôû daïng phöùc loûng chöùa 10÷12% AlCl3, 50÷60% benzen, 25÷30% polyankyl benzen. Nhieät ñoä phaûn öùng 80÷1000C. 3.1.6-Coäng Cl2: -Taïo 1,2-dicloetan: Coäng hôïp etylen vôùi clo ñöôïc 1,2-dicloetan. Phaûn öùng xaûy ra ôû pha loûng vaø thöôøng coù FeCl3 laøm xuùc taùc: 0 ClCH2 − CH2Cl ΔH 298 = −185Kj / mol CH2 = CH2 + Cl2 Ngoaøi ra cuõng coù theå nhaän ñöôïc 1,2-dicloetan baèng phaûn öùng clo-oxy hoùa etylen vaø coù maët cuûa xuùc taùc. 0 = 240Kj / mol ClCH2 − CH2Cl + H2O ΔH 298 CH2 = CH2 + 2HCl + 0,5O2 - Taïo vinyl clorua. CH2 = CH2 + Cl2 ClCH2 − CH2Cl +NaOH CH2 = CHCl -NaCl, -H2O Phaûn öùng ñöôïc thöïc hieän ôû pha loûng trong dung moâi etanol, nhöng tieâu toán NaOH vaø C2H5OH, ñoàng thôøi ñoøi hoûi 1,2-dicloetan phaûi coù ñoä tinh khieát cao 99,9%. Neáu ñun noùng ôû 4000C, CaCl2 noùng chaûy laøm xuùc taùc taïo ñöôïc vinylclorua vôùi hieäu suaát 65 ÷ 67%. CH2 = CH2 + Cl2 3.2-Phaûn öùng oxy hoùa: 4000C CH = CHCl + HCl 2 CaCl2 nc 3.2.1- Oxy hoùa hoaøn toaøn: CH2 = CH2 + 3O2 2CO2 + 2H2O 0 ΔH 298 = −135KJ / mol 3.2.2- Oxy hoùa khoâng hoaøn toaøn : - Etylen bò oxy hoùa bôûi taùc nhaân oxy hoùa maïnh kalipemanganat trong dung dòch KOH taïo ra etylen glycol. CH2 − CH2 BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 OH OH -5- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 2KOH + 2K2MnO4 - Oxy hoùa etylen thaønh axetalñehit: Etylen bò oxy hoùa ñeán axetalñehit trong dung dòch HCl pha loaõng chöùa PdCl2 vaø CuCl2. Thuûy phaân phöùc naøy cho axetalñehit vaø kim loaïi Pd. C2H4 + PdCl2 [C2H4.PdCl2] +H2O CH3−C−H + Pd + 2HCl O 2CuCl + PdCl2 Pd + CuCl2 Ñeå coù CuCl2 thì oxy hoùa CuCl trong khoâng khí hoaëc oxy. 2CuCl2 + H2O 2CuCl + 2HCl + 0,5O2 Phaûn öùng toång quaùt: C2H4 + 0,5O2 CH3 − C −H 0 ΔH 298 = −562KCal / mol O - Phaûn öùng oxy hoùa etylen taïo etylen oxit: CH2=CH2 + 0,5O2 5CH2=CH2 xt Ag 0 200÷300 C 0,7÷1,0Mpa 0 = −108KJ / mol CH2 − CH2 ΔH 298 O + 5O2 4CH2 − CH2 + 2CO2 + H2O O -Phaûn öùng oxy hoùa bôûi SeO2: CH2=CH2 + SeO2 OHC−CHO + H2Se Glioxal - Phaûn öùng oxy hoùa bôûi O3: CH2=CH2 + O3 O H 2C +H2O O 2HCHO + H2O2 CH2 O - Phaûn öùng oxy hoùa coù maët CH3COOH: CH2=CH2 + CH3COOH + 0,5O2 CH2 = CHOCOCH3 + H2O 0 ΔH 298 = −180KJ / mol BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 -6- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn 3.3-Phaûn öùng truøng hôïp: Moät trong nhöõng phaûn öùng quan troïng nhaát laø phaûn öùng truøng hôïp taïo ra caùc polyme. Quaù trình toûa nhieät maïnh nCH2 = CH2 [ −CH2 − CH2− ]n (Poly etylen) Polyme naøy coù giaù trò cao trong ñôøi soáng: ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát nhöïa, vaûi toång hôïp... 3.4-Phaûn öùng toång hôïp oxo: Toång hôïp oxo laø toång hôïp caùc anñehit hay xeton töø oxit cacbon vaø hiñro. Etylen thöïc hieän phaûn öùng toång hôïp oxo taïo ra andehit propanic baèng caùch phoùng khí than öôùt (CO:H2 =1:1) ñi qua etylen ôû nhieät ñoä 50 ÷ 1000C vaø aùp suaát 10Mpa vôùi xuùc taùc Coban, phaûn öùng toûa nhieät maïnh. CH2 = CH2 + CO + H2 CH3 − CH2 − CHO ΔΗ 0298 = −117 Kj / mol 4-Phöông phaùp ñieàu cheá: [2] Coù caùc phöông phaùp saûn xuaát etylen: - Saûn xuaát töø cracking hôi nöôùc vaø cracking xuùc taùc - Nhieät phaân etan vaø propan. - Khöû nöôùc cuûa röôïu etylic. - Hydro hoùa axetylen. 4.1-Saûn xuaát etylen töø hai quaù trình cracking hôi nöôùc vaø cracking xuùc taùc [15] 4.1.1-Cracking hôi nöôùc(steam cracking) : Quaù trình cracking hôi nöôùc laø quaù trình nhieät phaân caùc hydrocacbon no töø khí töï nhieân vaø caùc phaân ñoaïn daàu moû vôùi söï coù maët cuûa hôi nöôùc. Caùc phaûn öùng chính xaûy ra trong quaù trình cracking hôi nöôùc bao goàm : dehydro hoùa, nhieät phaân, dehydro voøng hoùa vaø dealky hoùa. Caùc phaûn öùng chính : - Phaûn öùng cracking(caét lieân keát C – C) taïo thaønh moät parafin vaø moät olefin : Cn+mH2(n+m)+2 CmH2m + CnH2n+2 ∆GTo =75200-142T (J/mol) - Phaûn öùng dehydro hoùa(caét lieân keát C – H) taïo thaønh olefin vaø hydro : BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 -7- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn CpH2p+2 CpH2p + H2 ∆GTo =125400-142T (J/mol) (P>4) Naêng löôïng cuûa lieân keát C – C thaáp hôn naêng löôïng lieân keát cuûa C – H neân phaûn öùng nhieät phaân caùc hydrocacbon no seõ öu tieân caét lieân keát C – C tröôùc. Caùc phaûn öùng naøy ñöôïc thu nhieät maïnh vaø ñeàu taêng theå tích. Do vaäy veà maët nhieät ñoäng hoïc thích hôïp ôû nhieät ñoä cao vaø thôøi gian phaûn öùng ngaén ñeå giaûm phaûn öùng phuï. Toác ñoä phaûn öùng lôùn treân 7000C, phaûn öùng dehydro hoùa xaûy ra ôû nhieät ñoä 800÷8500C. Caùc thoâng soá coâng ngheä cuûa quaù trình nhieät phaân : - Nhieät ñoä phaûn öùng : nhieät ñoä phaûn öùng thay ñoåi töø 700÷9000C, tuøy thuoäc vaøo nguyeân lieäu ñoái vôùi etan quaù trình thöôøng tieán haønh khoaûng nhieät ñoä phaûn öùng töø 800÷8500C. Theo nguyeân taéc nhieät ñoä cuûa thaønh oáng nhieät phaân thöôøng cao hôn nhieàu so vôùi nhieät ñoä cuûa doøng khí ñi trong oáng. - Thôøi gian löu : thôøi gian löu naèm trong khoaûng 0,2÷1,2 giaây. Veà maët lyù thuyeát thôøi gian löu ngaén thì seõ taêng ñoä choïn loïc etylen. Tuy nhieân thôøi gian löu ngaén aûnh höôûng ñeán moät soá yeáu toá kinh teá, kó thuaät nhö : ñoä beàn vaät lieäu, giaù thaønh loø phaûn öùng. Neân ngöôøi ta khoáng cheá giaù trò giôùi haïn döôùi thôøi gian löu laø 0,2 giaây. - Aùp suaát rieâng phaàn hydrocacbon : veà maët nhieät ñoäng hoïc thích hôïp vôùi aùp suaát thaáp neân ngöôøi ta pha loaõng hoãn hôïp phaûn öùng vôùi hôi nöôùc. Do ñoù aùp suaát rieâng phaàn cuûa hydrocacbon giaûm, toác ñoä phaûn öùng toång coäng giaûm, ñoä choïn loïc cuûa phaûn öùng nhieät phaân taïo thaønh etylen taêng. - Hôi nöôùc coù taùc duïng : Laøm giaûm aùp suaát rieâng phaàn hydrocacbon vaø taêng hieäu suaát taïo etylen. 4.1.2-Quaù trình cracking xuùc taùc : Quaù trình cracking xuùc taùc laø quaù trình khoâng theå thieáu trong nhaø maùy loïc daàu. Ñaây laø quaù trình chính ñeå nhaän ñöôïc nhieàu xaêng trong quaù trình cheá bieán neân saûn phaån khí laø saûn phaåm phuï cuûa quaù trình. Hieäu suaát phaân ñoaïn cuûa quaù trình FCC (xuùc taùc taàng soâi) Saûn phaåm Phaân ñoaïn C2Phaân ñoaïn C3 Phaân ñoaïn C4 Phaân ñoaïn C5 Xaêng BUØI THAØNH TAØI % KL so vôùi nguyeân lieäu ñaàu 4,4 2,7 4,9 5,0 27,9 HD1_K48 -8- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn 43,0 Gasol nheï 8,5 Caën 4,0 Coác 100,0 Toång Thaønh phaàn saûn phaåm cuûa caùc phaân ñoaïn nheï cuûa quaù trình cracking xuùc taùc ñöôïc trình baøy ôû baûng treân. Söï phaân boá thaønh phaàn saûn phaåm phuï phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän cuûa phaûn öùng( toác ñoä phaûn öùng, nhieät ñoä, toác ñoä tuaàn hoaøn xuùc taùc, nguyeân lieäu ñaàu, xuùc taùc). 4.2-Nhieät phaân etan vaø propan: Etan vaø propan bò nhieät phaân thaønh etylen theo phaûn öùng: C2H6 C2H4 + H2 C3H8 C2H4 + CH4 (1) (2) Phaûn öùng (1) laø phaûn öùng khöû hydro, phaûn öùng (2) laø phaûn öùng cracking beû gaõy lieân keát C−C. Vì lieân keát C−H beàn hôn lieân keát C−C neân phaûn öùng (1) phaûi thöïc hieän ôû nhieät ñoä cao 900÷10000C. Phaûn öùng (2) thöïc hieän ôû nhieät ñoä 700÷8000C. Vôùi ñieàu kieän nhö vaäy etylen keùm beàn deã bò khöû hyñro tieáp tuïc bieán thaønh axetylen, ñöùt lieân keát C−C taïo thaønh metan vaø phaân huûy tieáp tuïc thaønh muoäi than. Vì vaäy phaûi laáy nhanh khí saûn phaåm ra khoûi vuøng phaûn öùng, giaûm thôøi gian tieáp xuùc cuûa etan vaø propan ôû vuøng nhieät ñoä cao. Vôùi etan chæ cho xuùc taùc 0,01giaây ôû vuøng 10000C, vôùi propan 0,06giaây ôû vuøng 8500C. Nhöng nhö vaäy nung noùng khí trong thôøi gian ngaén raát khoù khaên, thöïc hieän cheá ñoä kyõ thuaät raát chính xaùc, neân ngöôøi ta phaûi pha loaõng khí ñeå giaûm aùp suaát rieâng phaàn cuûa khí cacbuahyñro hay thöïc hieän quaù trình döôùi aùp suaát thaáp. Coù 3 phöông phaùp nhieät phaân: ¾ Nhieät phaân ñun noùng beân ngoaøi: tieán haønh trong caùc loø oáng, gioáng thieát bò cracking nhieät daàu moû, oáng loø laøm baèng theùp chòu nhieät croâm−molipden. Hieäu suaát chuyeån hoùa laø 70% tính theo etylen. Saûn phaåm ñi ra duøng caùc tia nöôùc töôùi vaøo ñeå laøm nguoäi ñeán 400C. Khí etylen ñem laøm saïch vaø khi caàn thieát phaûi ñem phaân rieâng. BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 -9- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn ¾ Nhieät phaân oxy hoùa: cho theâm vaøo etan 30% theå tích oxy kyõ thuaät, etan bò oxy hoùa taïo thaønh oxit cacbon. Phaûn öùng toûa nhieät ñeå cung caáp nhieät cho phaûn öùng khöû hyñro, do ñoù khoâng caàn nung noùng etan. Phaûn öùng: C2H6 + O2 2CO + 3H2 + 50Kcal 2C2H6 2C2H4 + 2H2 − 42Kcal 3C2H6 + O2 2C2H4 + 5H2 + 2CO + 8Kcal Trong loø nhieät phaân coù nhieàu daây ñieän ñoát noùng ñeå taêng beà maët tieáp xuùc vaø duy trì ô û aùp suaát thaáp 0,6 ÷ 5atm, nhieät ñoä khí etylen ra khoûi loø laø 8500C. ¾ Nhieät phaân duøng lôùp ñeäm nung noùng chuyeån ñoäng: lôùp ñeäm coù taùc duïng laø chaát mang nhieät ñeå cung caáp cho phaûn öùng nhieät phaân. Öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø khí tieáp xuùc vôùi vuøng nhieät ñoä cao trong thôøi gian raát ngaén. Trong coâng nghieäp ít khi duøng etan hay propan nguyeân chaát ñeå nhieät phaân maø thöôøng duøng hoãn hôïp khí etan-propan. Saûn phaåm thu ñöôïc ôû daïng hoãn hôïp khí, thaønh phaàn tuøy thuoäc nguyeân lieäu ñem duøng, nhieät ñoä vaø aùp suaát khoáng cheá trong thieát bò. Baûng 1: Thaønh phaàn nguyeân lieäu vaø caùc thoâng soá cuûa quaù trình.[4] Nguyeân lieäu Thoâng soá cuûa quaù trình Hoãn hôïp Etan Etan vaø oxy Propan Nhieät ñoä, C 800 880 780 770 AÙp suaát, atm 2 0,5 2 3 H2 35,9 27,0 12,1 10,1 CH4 3,9 8,0 28,1 23,1 C2H4 33,1 31,0 25,2 23,8 C2H6 25,7 17,0 0,6 23,3 31,2 9,4 0,7 8,7 0 Etan-Propan Thaønh phaàn khí, (%theå tích) C3H6 C3H8 BUØI THAØNH TAØI 1,4 HD1_K48 4,0 - 10 - ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn CO 12,0 4.3-Khöû nöôùc cuûa röôïu etylic: Phöông phaùp naøy hieän hay ít duøng vì röôïu etylic laø nguoàn nguyeân lieäu ñaét tieàn, chæ duøng ôû caùc nöôùc khoâng coù caùc nguoàn nguyeân lieäu khaùc ñeå ñieàu cheá etylen vaø yeâu caàu etylen coù ñoä saïch raát cao. Phaûn öùng khöû nöôùc cuûa röôïu etylic coù theå tieán haønh theo 2 höôùng: taïo thaønh etylen vaø taïo thaønh ete. C2H5OH C2H4 + H2O 2C2H5OH C2H5OC2H5 + H2O Nhieät ñoä quaù trình caøng thaáp thì löôïng ete taïo ra caøng nhieàu. Khi duøng xuùc taùc γ-Al2O3, nhieät ñoä 350÷6000C thì röôïu etylic phaân huûy hoaøn toaøn thaønh etylen. Neáu duøng xuùc taùc H2SO4 vaø nhieät ñoä lôùn hôn 1700C cuõng seõ taïo thaønh etylen. Tieán haønh phaûn öùng trong thieát bò hình oáng trong coù chöùa xuùc taùc. Saûn phaåm thu ñöôïc ñem laøm laïnh, nöôùc, ete, röôïu seõ ngöng tuï coøn laïi etylen ñem ñi laøm saïch vaø saáy. 4.4-Hyñro hoùa axetylen: Phöông phaùp naøy duøng ôû caùc nöôùc khoâng coù daàu moû vaø khí cacbua hyñro. So vôùi phöông phaùp khöû nöôùc cuûa röôïu etylic thì phöông phaùp naøy kinh teá hôn. Phaûn öùng hyñro hoùa axetylen tieán haønh ôû aùp suaát thöôøng, nhieät ñoä 2500C, duøng xuùc taùc laø Pd mang treân silicagen. C2H2 + H2 C2H4 Phaûn öùng toûa nhieät maïnh, ñeå deã daøng khoáng cheá nhieät ñoä phaûi pha loaõng axetylen baèng hyñro vaø khí tuaàn hoaøn ñeå C2H4 coù noàng ñoä 12% trong hoãn hôïp khí. Duøng nöôùc laøm saïch etylen. Trong khí saûn phaåm goàm: C2H2 : 0,2% C2H6 : 3,0% C2H4 : 63% H2 : 30% Khí trô vaø hyñrocacbua cao: 2,7% Hieäu suaát etylen ñaït 80÷85%. BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 - 11 - ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn ¾ Ngoaøi caùc phöông phaùp ñieàu cheá chính nhö treân coøn coù caùc phöông phaùp phuï sau: CH3 − CH2−Cl KOH ñaëc Br − CH2− CH2− Br + Zn CH2 = CH2 CH2 = CH − COOH + HCl CH2 = CH2 + ZnBr2 CH2 = CH2 + CO2 5-ÖÙng duïng:[3,12] Etylen ñöôïc xem laø ”vua cuûa caùc hydrocacbon”. Naêng löïc saûn xuaát coâng nghieäp hoùa daàu cuûa moät soá nöôùc ñöôïc ñaùnh giaù baèng naêng löïc saûn xuaát etylen. Sôû dó nhö vaäy vì etylen laø moät nguyeân lieäu coù khaû naêng thöïc hieän phaûn öùng coäng deã daøng vôùi nhieàu vaät lieäu reû tieàn nhö oxy, clo, hyñro clorua vaø nöôùc ñeå coù nhieàu saûn phaåm raát quí, ña daïng, trong khi ñoù phaûn öùng laïi xaûy ra trong ñieàu kieän töông ñoái oân hoøa nhöng hieäu suaát laïi raát cao. Etylen coù khaû naêng thöïc hieän phaûn öùng theá ñeå taïo ra caùc monome vinyl trong saûn xuaát chaát deûo PVC cuõng nhö coù khaû naêng truøng hôïp ñeå cho polietylen. Vì vaäy treân 65% etylen ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát caùc loaïi chaát deûo: PE,PS,PVC,PVA,AS (nhöïa acrylonitril styren), ABS(nhöïa acylonitril butadien),SBR(cao su toång hôïp styren butadien)...,10% etylen duøng ñeå saûn xuaát chaát choáng baêng, coøn laïi ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát caùc hoùa chaát cho nhieàu ngaønh khaùc, trong ñoù quan troïng hôn caû laø saûn xuaát chaát hoaït ñoäng beà maët vaø dung moâi. Etylen chaùy vôùi ngoïn löûa saùng hôn ngoïn löûa meâtan, taïo thaønh khí CO2 vaø hôi nöôùc. Hoãn hôïp etylen vaø oxy laø hoãn hôïp noå maïnh vì phaûn öùng ñoát chaùy toûa nhieàu nhieät. Do ñoù coù theå duøng etylen vôùi oxy ñeå haøn caét kim loaïi. Ngoaøi öùng duïng trong toång hôïp höõu cô vôùi raát nhieàu saûn phaåm quí, etylen coøn duøng ñeå giaám quaû xanh vì etylen coù taùc duïng kích thích söï hoïat ñoäng cuûa caùc men laøm quaû mau chín. Do ñoù coù theå duøng etylen ñeå giaám caø chua, chanh, chuoái... vôùi noàng ñoä raát loaõng ôû 18÷200C. II-Giôùi thieäu, tính chaát vaät lyù, tính chaát hoùa hoïc, caùc phöông phaùp ñieàu cheá vaø öùng duïng cuûa axit axetic: 1-Giôùi thieäu:[4] BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 - 12 - ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn Axit axetic coù coâng thöùc hoùa hoïc CH3COOH, khoái löôïng phaân töû M=60, laø chaát loûng khoâng maøu, coù tính aên moøn. Axit axetic coù muøi haêng vaø chaát nguy hieåm vôùi da. Axit axetic ñöôïc tìm thaáy trong dung dòch loaõng cuûa nhieàu loaïi ñoäng thöïc vaät. Trong giaám coù khoaûng 4÷12% axit axetic vaø ñöôïc saûn xuaát baèng phöông phaùp leân men röôïu. Noù ñöôïc tìm thaáy caùch ñaây hôn 5000 naêm tröôùc. Hieän nay caùc nöôùc saûn xuaát axit axetic toång hôïp nhieàu nhaát laø Myõ, Taây AÂu, Nhaät Baûn, Canada vaø Mexico.Toång coâng suaát cuûa caùc nhaø maùy saûn xuaát axit axetic taïi caùc nöôùc naøy ñaït 4 trieäu taán/naêm. Axit axetic ñöôïc söû duïng trong nhaø maùy saûn xuaát vinyl axetat vaø anhyñric axetic. Vinyl axetat ñöôïc söû duïng trong quaù trình saûn xuaát nhöïa latic laøm phuï gia cho sôn, keo daùn, giaáy boïc vaø trong coâng nghieäp deät. Anhyñric axetic ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát sôïi xenlulo axetat, ñaàu loïc thuoác laù, vaø nhöïa xenlulo. 2-Tính chaát vaät lyù:[2,4] Axit axetic coù nhieät ñoä noùng chaûy 16,660C, nhieät ñoä soâi 117,90C ôû aùp suaát 101,3Kpa. Axit axetic ôû nhieät ñoä thöôøng laø moät chaát loûng khoâng maøu, trong suoát, thöôøng laãn caùc taïp chaát nhö nöôùc, anhyñric axetic vaø caùc chaát deã oxy hoùa khaùc. Axit axetic ñoùng raén (chöùa<1% nöôùc) coù tính huùt aåm maïnh. Söï coù maët cuûa nöôùc ôû noàng ñoä nhoû hôn 0,1% theå tích laøm giaûm nhieät ñoä noùng chaûy cuûa axit axetic khoaûng 0,20C. Axit axetic tan voâ haïn trong nöôùc, laø dung moâi tan toát trong caùc chaát höõu cô, voâ cô. Noù laø hôïp chaát raát oån ñònh, hôi cuûa noù khoâng phaân huûy ôû 4000C. Axit axetic coù muøi haêng chua, laø chaát ñoäc, deã laøm hoûng nieâm maïc maét, laøm hoûng da khi ôû daïng ñaëc. Khi bò laøm laïnh, ñoùng raén thaønh tinh theå khoâng maøjuu daïng laù moûng. Ngöôøi ta coù theå ñaùnh giaù ñoä tinh khieát cuûa axit axetic qua nhieät ñoä ñoâng ñaëc. Nhieät ñoä ñoâng ñaëc cuûa dung dòch axit axetic ñöôïc trình baøy ôû baûng 2: Baûng 2: Nhieät ñoä ñoâng ñaëc cuûa dung dòch axit axetic. [4] %khoái löôïng 100 99,6 Nhieät ñoä ñoâng ñaëc,0C BUØI THAØNH TAØI 16,75 15,84 HD1_K48 %khoái löôïng 96,8 96,4 Nhieät ñoä ñoâng ñaëc,0C 11,48 10,83 - 13 - ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn 10,17 66,0 15,12 99,2 7,1 93,46 14,49 98,8 -7,4 80,6 13,86 98,4 -19,8 50,6 13,25 98,0 -6,3 18,11 12,66 97,6 12,09 97,2 Tyû troïng cuûa dung dòch axit axetic ñaït cöïc ñaïi ôû khoaûng noàng ñoä 77÷78% troïng löôïng taïi nhieät ñoä 150C. Tyû troïng cuûa axit axetic tinh khieát laø moät haøm phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä vaø ñöôïc trình baøy ôû baûng 3: Baûng 3: Tyû troïng cuûa dung dòch axit axetic ôû 1500C. [4] %khoái löôïng 1 5 10 15 20 30 40 50 ρ,g/cm3 1,0070 1,0067 1,0142 1,0214 1,0284 1,0412 1,0523 1,0615 %khoái löôïng 60 70 80 90 95 97 99 100 ρ,g/cm3 1,0685 1,0733 1,0748 1,0713 1,0660 1,0625 1,0580 1,0550 Baûng 4: Söï phuï thuoäc tyû troïng axit axetic tinh khieát vaøo nhieät ñoä ñöôïc trình baøy ôû baûng 4 :[4] Nhieät ñoä,0C ρ,g/cm3 Nhieät ñoä,0C ρ,g/cm3 26,21 1,0420 97,42 0,9611 34,10 1,0324 106,70 0,9506 42,46 1,0246 117,52 0,9391 51,68 1,0134 129,86 0,9235 63,56 1,0007 139,52 0,9119 74,92 0,9875 145,60 0,9030 85,09 0,9761 156,40 0,8889 BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 - 14 - ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn Baûng 5: AÙp suaát hôi axit axetic tinh khieát phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä ñöôïc trình baøy ôû baûng 5: [4] Nhieät ñoä,0C P,mbar Nhieät ñoä,0C P,mbar 0 4,7 150 2461,1 10 8,5 160 3160 20 15,7 170 4041 30 26,5 180 5091 40 45,3 190 6333 50 74,9 200 7813 60 117,7 210 9612 70 182,8 220 11733 80 269,4 230 14249 90 390,4 240 17057 100 555,3 250 20210 110 776,7 260 23854 118,2 1013 270 28077 130,0 1386,5 280 32801 140,0 1841,1 Baûng 6: Söùc caêng beà maët cuûa axit axetic phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä ñöôïc trình baøy ôû baûng 6:[4] Nhieät ñoä,0C 20,1 23,1 26,9 42,3 61,8 87,5 σ,mN/m 27,57 27,25 26,96 25,36 23,46 20,86 BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 - 15 - ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn Baûng 7: Haèng soá phaân ly axit axetic ñöôïc trình baøy ôû baûng7: [7] Nhieät ñoä,0C 0 25 50 PKa 4,78 4,76 4,79 Moät soá tính chaát vaät lyù cuûa axit axetic ñöôïc trình baøy ôû caùc baûng sau: Nhieät dung rieâng,Cp Daïng khí ôû 250C 1,110 J/g.K 0 Daïng loûng ôû 19,4 C 2,043 J/g.K Daïng tinh theå ôû 1,50C 1,470 J/g.K ôû –175,80C 0,783 J/g.K Ñoä nhôùt Ôû 200C : 11,83 mPa.s Ôû 250C : 10,97 mPa.s Ôû 400C : 8,18 mPa.s Entanpi taïo thaønh ΔH0(loûng,250C) : −484,50 KJ/mol ΔH0(hôi,250C) : −432,25 KJ/mol Nhieät chaùy,ΔHc(loûng) : −874,8 KJ/mol Entropi S0(loûng,250C) : 159,8 J/mol.K S0(hôi,250C) : 282,5 J/mol.K Ñieåm chôùp chaùy coác kín : 430C Ñieåm töï boác chaùy : 4650C AÙp suaát tôùi haïn,Pc : 5,786 Mpa Nhieät ñoä tôùi haïn,Tc : 592,71K 3-Tính chaát hoùa hoïc:[2,3] Axit axetic thuoäc loaïi axit cacboxylic ñôn chöùc no, trong caáu taïo coù nhoùm cacboxyl (−COOH) neân theå hieän ñaày ñuû tính chaát cuûa moät axit höõu cô. Coù caùc phaûn öùng chính sau: BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 - 16 - ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn ¾ Phaûn öùng keùo theo söï ñöùt lieân keát O−H. ¾ Phaûn öùng xaûy ra ôû nguyeân töû C cuûa nhoùm cacboxyl. Ña soá phaûn öùng loaïi naøy laø söï taán coâng nucleophyl cuûa taùc nhaân X vaøo nguyeân töû cacbon cuûa nhoùm cacboxyl, tieáp theo xaûy ra söï ñöùt lieân keát C− H taïo thaønh este, alkyl clorua. ¾ Phaûn öùng decacboxyl hoùa. ¾ Phaûn öùng theá cuûa nguyeân töû cacbon α. Döôùi ñaây nghieân cöùu töøng loaïi phaûn öùng. 3.1-Tính axit: Trong dung dòch nöôùc, axit axetic phaân ly taïo ra anion, cation: CH3−COOH + HOH CH3COO− + H3O+ So vôùi axit voâ cô, axit axetic laø axit yeáu, coù haèng soá axit: [CH 3COO − ].[H 3O + ] Ka = = 1,76.10 −5 [CH 3COOH ] Phaûn öùng vôùi NaOH: CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O 3.2-Phaûn öùng xaûy ra ôû nguyeân töû C cuûa nhoùm cacboxyl: Nguyeân töû C cuûa nhoùm cacboxyl tích moät phaàn ñieän döông, do söï phaân cöïc cuûa noái ñoâi cacbonyl (−CO), do söï chuyeån dòch ñieän töû khoâng chia cuûa oxy trong nhoùm hyñroxyl (−OH) maø moät phaàn ñieän tích döông treân nguyeân töû C cuûa nhoùm cacboxyl nhoû hôn so vôùi tröôøng hôïp nguyeân töû C cuûa nhoùm cacbonyl trong anñehit. Thöôøng caùc phaûn öùng naøy duøng axit voâ cô laøm chaát xuùc taùc.Vai troø cuûa axit voâ cô laø laøm taêng maät ñoä ñieän tích döông treân nguyeân töû C cuûa nhoùm cacboxyl taïo ñieàu kieän cho söï taán coâng nucleophyl cuûa taùc nhaân X. Tieáp ñoù laø ñöùt lieân keát C−OH, hoaøn nguyeân laïi xuùc taùc vaø cho saûn phaåm cuoái. 3.2.1-Phaûn öùng este hoùa: Axit axetic khi taùc duïng vôùi röôïu etylic coù maët xuùc taùc axit voâ cô taïo ra este. Ñaây laø phaûn öùng thuaän nghòch. CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O Este etyl axetat 3.2.2-Taïo thaønh clorua axetyl: BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 - 17 - ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn Axit axetic taùc duïng vôùi pentaclorua photpho, triclorua photpho, thionyl clorua seõ taïo thaønh clorua axetyl do söï theá nhoùm −OH baèng nhoùm −Cl. CH3COOH + SOCl2 CH3COCl + SO2 + HCl CH3COOH + PCl5 CH3COCl + POCl3 + HCl 3CH3COOH + PCl3 3 CH3COCl + H3PO3 3.3-Phaûn öùng decacboxyl hoùa: ¾ Ñoái vôùi axit axetic, khi ñun noùng muoái natri cuûa noù vôùi voâi toâi xuùt cho metan. NaOH CH4 + CO2 CaO Döôùi taùc duïng cuûa nhieät ñoä, xuùc taùc MnO2 taïo ra axeton. CH3COOH 2CH3COOH 4000C CH3COCH3 + CO2 + H2O MnO2 3.4-Phaûn öùng cuûa nguyeân töû cacbon α: Do hieäu öùng sieâu lieân hôïp vôùi nhoùm cacbonyl (−CO), nguyeân töû hyñro α trong axit axetic deã bò thay theá bôûi halogen. Phaûn öùng tieán haønh toát nhaát khi coù löôïng photpho ñoû. CH3COOH + Br2 P ñoû BrCH2COOH + HBr 90÷1000C ClCH2COOH + HCl S Taùc duïng cuûa photpho ñoû laø laøm chuyeån hoùa axit axetic thaønh α-bromua CH3COOH + Cl2 axetyl, chaát naøy döôùi taùc duïng cuûa xuùc taùc axit taïo ñieàu kieän cho halogen taán coâng vaøo. 3.5-Taïo thaønh axetamit: Khi ñun noùng axit axetic vôùi amoniac taïo thaønh muoái amoni axetyl, sau ñoù phaûn öùng tieáp theo taïo thaønh axetamit. CH3COOH + NH3 CH3 − C O ONH4 −H2O CH3 − C O NH2 3.6-Taïo thaønh anhyñrit axetic: ¾ Khi ñun noùng ôû nhieät ñoä 700 ÷ 8000C vôùi chaát huùt nöôùc maïnh P2O5, hai phaân töû axit axetic maát 1 phaân töû nöôùc taïo ra anhyñrit axetic. BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 - 18 - ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 2CH3COOH http://www.ebook.edu.vn P2O5 (CH3CO)2O + H2O 700 ÷ 8000C 3.7-Taùc duïng vôùi kim loaïi taïo muoái axetat: Axit axetic khi phaûn öùng vôùi kim loaïi nhö Mn, Zn,Cu,Na... taïo ra muoái axetat. Caùc loaïi muoái naøy coù giaù trò söû duïng lôùn: axetat Zn, axetat Cu ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát boät maøu. Ngoaøi ra coøn coù axetat Fe, axetat Na, axetat Mn... duøng laøm xuùc taùc cho quaù trình toång hôïp höõu cô. CH3COOH + Na CH3COONa 2CH3COOH (CH3COO)2Mn Mn + 0,5H2 + H2 3.8-Taïo axit peraxetic: Oxy hoùa axit axetic baèng H2O2 taïo ra axit peraxetic. CH3COOH + H 2O 2 CH3COOOH + H2O Phaûn öùng naøy xaûy ra vôùi söï coù maët cuûa xuùc taùc H2SO4 (10 ÷ 20% troïng löôïng). Hieän nay ngöôøi ta duøng axit peraxetic ñeå ñieàu cheá caùc hôïp chaát epoxy. 3.9-Taïo ra axeton phenol: Khi cho hôi cuûa hoãn hôïp axit axetic vaø axit benzoic ñi qua xuùc taùc ThO2 hoaëc MnO2 ôû 400 ÷ 5000C taïo ra axetoân phenol. CH3COOH + C6H5COOH C6H5COCH3 + CO2 + H2O 3.10-Taùc duïng vôùi axetylen: ¾ Axit axetic taùc duïng vôùi axetylen khi coù maët cuûa xuùc taùc Hg ôû 70 ÷ 800C seõ taïo thaønh etyliden diaxetat. 2CH3COOH + C2H2 CH3CH(OCOCH3)2 Khi ñoát noùng etyliden diaxetat coù maët cuûa xuùc taùc seõ phaân huûy thaønh axetalñehit vaø anhyñrit axetic. CH3CH(OCOCH3)2 CH3CHO + (CH3CO)2O ¾ Töø axit axetic vaø axetylen taïo ra este khoâng no laø vinyl axetat. CH3COOH + C2H2 0 = −28,3Kcal CH2 = CHOCOCH3 ΔH 298 3.11-Taùc duïng vôùi etylen: BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 - 19 - ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP http://www.ebook.edu.vn Axit axetic taùc duïng vôùi etylen coù maët cuûa oxy taïo thaønh vinyl axetat. CH3COOH + C2H4 + 0,5O2 0 ΔH 298 = −180 KJ / mol CH2 = CHOCOCH3 + H2O 4-ÖÙng duïng:[4,7] Axit axetic coù raát nhieàu öùng duïng trong coâng nghieäp toång hôïp höõu cô. Töø axit axetic ñem toång hôïp taïo ra caùc polyme coù giaù trò kinh teá cao trong coâng nghieäp: thuoác tröø coû, laøm dung moâi, axetat xelulo, este, sôïi toång hôïp, chaát keát dính, nhuoäm... Baûng 8: Tình hình söû duïng axit axetic treân theá giôùi ñöôïc trình baøy trong baûng 8:[7] Söû duïng,% Taây AÂu Myõ Nhaät Baûn Anhyñrit axetic 8 6 4 Axetat xenlulo 12 10 18 Este(EA,BA,AA) 16 12 9 Mono cloaxetat 9 2 5 ATP 6 10 11 Vinyl axetat 37 52 27 Deät, nhuoäm 12 3 26 Caùc loaïi khaùc 12 5 26 5-Ñieàu cheá axit axetic:[2,4,7] Axit axetic ñöôïc duøng roäng raõi trong coâng nghieäp, ñôøi soáng vaø y hoïc. Coù raát nhieàu phöông phaùp ñieàu cheá axit axetic, tröôùc ñaây ngöôøi ta ñieàu cheá baèng phöông phaùp leân men vaø chöng khoâ goã, oxy hoùa röôïu etylic. Nhöng tröôùc nhöõng yeâu caàu söû duïng axit axetic ngaøy caøng lôùn ñoøi hoûi phaûi saûn xuaát theo phöông phaùp toång hôïp. Coù caùc phöông phaùp chính sau: BUØI THAØNH TAØI HD1_K48 - 20 -
- Xem thêm -