Tài liệu Qui trình quản trị chiến lược

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 368 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Nội dung  Chiến lược  Chiến lược điện tử  Qui trình quản trị chiến lược Quản trị– Chức năng  Let’s guess??? Căn bản của Hoạch định   Hoạch định là  Xác định và lựa chọn mục tiêu của DN, lựa chọn các hành động để thực hiện mục tiêu này.  Quá trình chuẩn bị để đối phó với sự thay đổi và sự không chắc chắn bằng việc trù liệu những cách thức hành động trong tương lai. Vai trò của hoạch định  Làm cơ sở để thực hiện các chức năng quản trị khác (***)  Là phương tiện để đạt mục tiêu của DN  Hướng dẫn nhà QT cách thức đạt mục tiêu  Nhận diện cơ hội và nguy cơ từ môi trường  Triển khai các hành động ứng phó với môi trường  Phát triển sự hợp tác và phối hợp trong công việc Căn bản của Hoạch định (tt) Phân ra thành hai mức độ : Chiến lược Tác nghiệp/ thực hiện Hoạch định chiến lược  Là nhắc tới sứ mệnh, mục tiêu, các chiến lược và sự phân bổ của nguồn lực của tổ chức.  Mục tiêu HĐCL:Đảm bảo sự tồn tại lâu dài của DN  Kế hoạch dài hạn. Hoạch định tác nghiệp  Các công việc phải làm được chỉ rõ, chi tiết.  Mục tiêu HĐTN: là phương tiện thực hiện kế hoạch chiến lược  Nhà quản trị cao cấp thực hiện.  Kế hoạch ngắn hạn  Mang tính “định tính”.  Nhà quản trị trung và sơ cấp thực hiện  Ví dụ: http://www.uit.edu.vn/gioi-thieu/tam-nhin-su-  Mang tính định lượng. mang.html  Kế hoạch tác nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch chiến lược  Ví dụ: Ngân sách hàng năm của phòng ban. ???  Mục tiêu kinh doanh?  Tại sao có DN thành công, có người lại thất bại?  Chiến lược là gì? Quản trị chiến lược là gì? ???  Mục tiêu kinh doanh?  Tại sao có DN thành công, có người lại thất bại?  Chiến lược là gì? Quản trị chiến lược là gì? Doanh nghiệp theo góc nhìn chức năng Làm sao để kết nối tất cả lại thành một khối thống nhất 7S framework Yếu tố thành công của doanh nghiệp 3 Câu hỏi căn bản khi kinh doanh Where do we compete? 1st Question Chúng ta sẽ kinh doanh cái gì, ở thị trường nào? 3 Câu hỏi căn bản khi kinh doanh How do we compete? 2nd Question Chúng ta cạnh tranh bằng cách nào? Sau khi trả lời được 2 câu hỏi này ta đã hình thành nên kế hoạch chiến lược Strategy formulation 3 Câu hỏi căn bản khi kinh doanh How do we execute? Question Làm sao để thực hiện chiến lược? 3rd Kế hoạch thực thi: Động viện, khích lệ, hệ thống thực thi, kiểm tra….. Strategy Không có kế hoạch chiến lược (Strategy formulation)? Không có kế hoạch thực thi? Chiến lược- Chiến lược điện tửBusiness Strategy:  Chiến lược định nghĩa hướng đi tương lai và hành động của DN. Là phương thức để đạt được một mục tiêu cụ thể  E-Business Strategy: Chiến lược DN điện tử định nghĩa phương thức sử dụng các ứng dụng truyền thông điện tử bên trong và bên ngoài doanh nghiệp nhằm hỗ trợ và tác động lên chiến lược chung của toàn doanh nghiệp.  Quản trị chiến lược: là công tác hoạch định chiến lược, tổ chức nguồn lực thực hiên, điểu khiển nhân viên thực hiện, kiểm tra việc thực thi chiến lược. Các cấp chiến lược Cấp công ty - Corporate Strategy Dẫn đạo Khác biệt về sản phẩm chi phí Tập trung Liên minh & hợp tác Cấp đơn vị kinh doanh – SBU Cạnh tranh trong ngành bị phân tán mỏng Cạnh tranh mới xuất hiện và tăng trưởng Cạnh tranh trong ngành bão hòa Cạnh tranh trong suy thoái Cạnh tranh trong ngành KD toàn cầu Cấp Chức năng – Functional Strategy Sản xuất & tác nghiệp Marketing Quản trị vật tư R&D FI HR Hạ tầng Ví dụ  http://mystrategicplan.com/samples/ Ví dụ về chiến lược các cấp Cấp công ty công ty Hiện tại: lợi nhuận 2 triệu USD/năm Mục tiêu chiến lược cấp công ty: E-Commerce? How? 2 năm tới lợi nhuận đạt 3.5 triệu USD/năm Chiến lược hỗn hợp BU1: Bất động sản BU2: Nông nghiệp Mục tiêu chiến lược: Mục tiêu chiến lược: 2 năm tới lợi nhuận đạt 0.25 triệu USD/năm 2 năm tới lợi nhuận đạt 1.5 triệu USD/năm Chiến lược cạnh tranh trong ngành đang suy thoái – Thanh lý để thu hồi vốn Chiến lược cạnh trong trong ngành đã bão hòa- Nâng cao chất lượng, Cạnh tranh quốc tế Marketing FI/CO Tăng chiết khấu Cắt giảm chi phí Phân khúc nhà Giảm giá một phần Tăng cường thu hồi nợ (giảm nợ một phần) Marketing Phát triển thị trường sang Nhật R&D Phát triển loại gạo theo tiêu chuẩn Nhật Ví dụ về chiến lược các cấp Cấp công ty công ty Hiện tại: lợi nhuận 2 triệu USD/năm Mục tiêu chiến lược cấp công ty: E-Commerce? How? 2 năm tới lợi nhuận đạt 3.5 triệu USD/năm Chiến lược hỗn hợp BU1: Bất động sản BU2: Nông nghiệp Mục tiêu chiến lược: Mục tiêu chiến lược: 2 năm tới lợi nhuận đạt 0.25 triệu USD/năm 2 năm tới lợi nhuận đạt 1.5 triệu USD/năm Chiến lược cạnh tranh trong ngành đang suy thoái – Thanh lý để thu hồi vốn Chiến lược cạnh trong trong ngành đã bão hòa- Nâng cao chất lượng, Cạnh tranh quốc tế Marketing FI/CO Tăng chiết khấu Cắt giảm chi phí Phân khúc nhà Giảm giá một phần Tăng cường thu hồi nợ (giảm nợ một phần) Marketing Phát triển thị trường sang Nhật R&D Phát triển loại gạo theo tiêu chuẩn Nhật Ví dụ về chiến lược các cấp công ty + E-Commerce BU1: Bất động sản BU2: Nông nghiệp Marketing Tăng chiết khấu Marketing Phân khúc nhà Giảm giá một phần Phát triển thị trường sang Nhật Social Marketing Mobile Marketing Sàn bất động sản trực tuyến Liên kết với các sàn giao dịch khác (!!!Hotdeal) Website – Tiếng nhật CRM Social Marketing Japanese Electronic B2B marketplace (Alibaba, Business Ebay) Qui trình thực hiện quản trị chiến lược B1 chỉ ở cấp công ty hoặc công ty có 1 SBU 4 chức năng quản trị? Bước 1: chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp BU và Functional tham chiếu Bước 1 của cấp công ty Qui trình thực hiện quản trị chiến lược(tt) Bước 1- Xác định sứ mệnh mục tiêu của doanh nghiệp: Sứ mệnh(Mission): là nhiệm vụ cao cả và hướng ra bên ngoài, là cái mà doanh nghiệp sẽ làm gì cho xã hội. Mục tiêu(Goal): là những điều mà DN hướng tới, mong muốn đạt được để từ đó có thể thực hiện được sứ mệnh. Lưu ý: thông thường khi khởi nghiệp chúng ta còn cần xác định cả Tầm nhìn (Vission). Tầm nhìn là cái mà DN muốn trở thành. Bước 1 này là nền tảng cho tất cả quá trình hoạch định của công ty, là kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động kinh doanh của DN. Bước 1 này không thể tách rời với bước 2. Phải luôn suy xét sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn trong sự tương quan với SWOT http://www.gemadept.com.vn/tap-doan/tam-nhin-su-menh.html
- Xem thêm -