Tài liệu Quản trị rủi ro tín dụng trong cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng sài gòn thương tín

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

Bé GI¸O DôC Vμ §μO T¹O TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ TP. Hå CHÝ MINH ------------------------- NGUYÔN THÞ XUYÕN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Chuyªn ngμnh: tμi chÝnh – Ng©n hμng M· sè: 60340201 LUËN V¡N TH¹C SÜ KINH TÕ NG¦êI H¦íNG DÉN KHOA HäC: PGS.TS NGUYÔN V¡N SÜ Tp.Hå ChÝ Minh – N¨m 2012 LêI CAM §OAN T«i xin cam ®oan ®©y lμ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. Nh÷ng th«ng tin vμ néi dung trong ®Ò tμi ®Òu dùa trªn nghiªn cøu thùc tÕ vμ hoμn toμn ®óng víi nguån trÝch dÉn. T¸c gi¶ ®Ò tμi NguyÔn ThÞ XuyÕn Môc lôc LêI CAM §OAN DANH MôC C¸C Tõ VIÕT T¾T DANH MôC C¸C h×nh, BIÓU §å DANH S¸CH C¸C B¶NG BIÓU DANH S¸CH C¸C PH¦¥NG TR×NH  PHÇN Më §ÇU ........................................................................................................ 1  ch−¬ng 1: C¥ Së Lý LUËN VÒ CHO THU£ TμI CHÝNH Vμ QU¶N TRÞ RñI RO TÝN DôNG TRONG CHO THU£ TμI CHÝNH..................................... 4  1.1 Tæng quan vÒ cho thuª tμi chÝnh ................................................... 4  1.1.1 LÞch sö h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng cho thuª tμi chÝnh trªn thÕ giíi………………………………………………………………………………4  1.1.2 Kh¸i niÖm chung vÒ cho thuª tμi chÝnh…………………………………...5  1.1.3 §Æc ®iÓm cña cho thuª tμi chÝnh………………………………………….8  1.1.4 Ph©n lo¹i cho thuª tμi chÝnh………………………………………………9  1.1.5 Vai trß cña cho thuª tμi chÝnh……………………………………………12   1.2 TæNG QUAN vÒ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh ............................................................................................................................... 14  1.2.1 Kh¸i niÖm vÒ rñi ro tÝn dông…...………………………………………..14  1.2.2 Ph©n lo¹i rñi ro tÝn dông…………………………………………………15  1.2.3 C¸c dÊu hiÖu cña rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh………………16  1.2.4 §o l−êng rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh……………………….16  1.3 Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh ........................................................................................................... 19  1.3.1 Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông..…………………………………..19  1.3.2 Néi dung qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh………………20  1.3.3 Xö lý rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh…………………………...21  1.3.4 C¸c c«ng cô phßng ngõa rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh………22  1.4 Qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh ë mét sè n−íc vμ bμi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam ............................ 25  1.4.1 Qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh ë mét sè n−íc………...25  1.4.2 Bμi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam……………………………………..28  KÕt luËn Ch−¬ng 1 ........................................................................................ 29  ch−¬ng 2: THùC TR¹NG QU¶N TRÞ RñI RO TÝN DôNG TRONG CHO THU£ TμI CHÝNH T¹I Sacombank-SBL .................................................... 30  2.1 Giíi thiÖu chung vÒ Sacombank-SBL ........................................... 30  2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty………………………….30  2.1.2 Ho¹t ®éng vμ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty………………………………..31  2.2 Thùc tr¹ng CHO THU£ TμI CHÝNH t¹i Sacombank-SBL .......... 32  2.3 Thùc tr¹ng RñI RO TÝN DôNG vμ qu¶n trÞ RñI RO TÝN DôNG trong CHO THU£ TμI CHÝNH t¹i Sacombank-SBL ............................ 41  2.3.1 Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh t¹i Sacombank-SBL..41  2.3.2 Thùc tr¹ng qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh t¹i SacombankSBL…………………………………………………………………………….46  2.3.3 Thùc tr¹ng xö lý rñi ro tÝn dông vμ c¸c c«ng cô phßng ngõa rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh t¹i Sacombank-SBL………………………………….52  2.4 §¸nh gi¸ qu¶n trÞ RñI RO TÝN DôNG trong CHO THU£ TμI CHÝNH t¹i Sacombank-SBL ....................................................................... 57  2.4.1 KÕt qu¶…………………………………………………………………..57  2.4.2 H¹n chÕ………………………………………………………………….59  2.4.3 Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ………………………………………..60  KÕt luËn Ch−¬ng 2 ........................................................................................ 61  CH¦¥NG 3: GI¶I PH¸P N¢NG CAO QU¶N TRÞ rñi ro tÝn dông TRONG cho thuª tμi chÝnh T¹I sacombank-sbl .......................... 62  3.1 §Þnh h−íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho thuª tμi chÝnh vμ qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh t¹i Sacombank - SBL giai ®o¹n 2013-2015 .................................................. 62  3.1.1 §Þnh h−íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho thuª tμi chÝnh t¹i Sacombank-SBL giai ®o¹n 2013-2015…………………………………………………………...62  3.1.2 Qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh t¹i Sacombank-SBL giai ®o¹n 2013-2015………………………………………………………………..64  3.2 Gi¶i ph¸p n©ng cao qu¶n trÞ RñI RO TÝN DôNG trong CHO THU£ TμI CHÝNH t¹i Sacombank-SBL .................................................... 64  3.2.1 X©y dùng m« h×nh qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông phï hîp……………………..65  3.2.2 Tu©n thñ nghiªm ngÆt quy tr×nh cho thuª tμi chÝnh do c«ng ty ban hμnh.71  3.2.3 X©y dùng danh môc cho thuª hiÖu qu¶, kh¶ thi…………………………75  3.2.4 X©y dùng chÝnh s¸ch cho thuª phï hîp víi tõng thêi kú………………..75  3.2.5 Hoμn thiÖn h¹ tÇng qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông……………………………...76  3.2.6 N©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng kiÓm to¸n néi bé………………………77  3.3 C¸c gi¶i ph¸p hç trî ............................................................................ 78  3.3.1 Hoμn thiÖn c¸c v¨n b¶n lËp quy liªn quan ®Õn qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông….78  3.3.2 N©ng cao qu¶n lý nguån nh©n lùc……………………………………….78  3.4 c¸c kiÕn nghÞ víi ng©n hμng tmcp sμi gßn th−¬ng tÝn ... 79  3.5 c¸c kiÕn nghÞ víi ng©n hμng nhμ n−íc ................................... 81  KÕt luËn Ch−¬ng 3 ........................................................................................ 84  PhÇn kÕt luËn .................................................................................................. 85  danh môc tμi liÖu tham kh¶o phô lôc      DANH MôC C¸C Tõ VIÕT T¾T ACBL: C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng ¸ Ch©u ALC I: C«ng ty cho thuª tμi chÝnh I Ng©n hμng N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ALC II: C«ng ty cho thuª tμi chÝnh II Ng©n hμng N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam BLC: C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng §Çu t− vμ ph¸t triÓn ViÖt Nam CTTC: Cho thuª tμi chÝnh ICBL: C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng th−¬ng m¹i cæ phÇn C«ng th−¬ng ViÖt Nam             QHKH: Quan hÖ kh¸ch hμng RRTD: Rñi ro tÝn dông Sacombank: Ng©n hμng TMCP Sμi Gßn Th−¬ng TÝn Sacombank-SBL: C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng Sμi Gßn Th−¬ng TÝn TCTD: Tæ chøc tÝn dông VCBL: C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam Vinashinleasing: C«ng ty cho thuª tμi chÝnh c«ng nghiÖp tμu thñy DANH MôC C¸C h×nh, BIÓU §å H×nh 1.1: Quy tr×nh giao dÞch CTTC theo h×nh thøc mua vμ cho thuª l¹i H×nh 1.2: Quy tr×nh giao dÞch CTTC ba bªn H×nh 1.3: Ph©n lo¹i rñi ro tÝn dông H×nh 1.4: BiÓu ®å d− nî CTTC cña Trung Quèc giai ®o¹n 2006-dù kiÕn 2012 H×nh 2.1: C¬ cÊu tæ chøc cña Sacombank-SBL H×nh 2.2: BiÓu ®å so s¸nh lîi nhuËn tr−íc thuÕ n¨m 2010, n¨m 2011, n¨m 2012 cña mét sè c«ng ty CTTC ë ViÖt Nam H×nh 2.3: BiÓu ®å so s¸nh d− nî n¨m 2010, n¨m 2011, n¨m 2012 cña mét sè c«ng ty CTTC ë ViÖt Nam H×nh 2.4: BiÓu ®å so s¸nh tû lÖ nî xÊu n¨m 2010, n¨m 2011, n¨m 2012 cña mét sè c«ng ty CTTC ë ViÖt Nam H×nh 2.5: Quy tr×nh cho thuª tμi chÝnh H×nh 2.6: Quy tr×nh xö lý rñi ro tÝn dông DANH S¸CH C¸C B¶NG BIÓU B¶ng 2.1: KÕt qu¶ kinh doanh cña Sacombank-SBL B¶ng 2.2: KÕt qu¶ kinh doanh cña mét sè c«ng ty CTTC ë ViÖt Nam B¶ng 2.3: Ph©n lo¹i d− nî CTTC theo ngμnh kinh doanh cña Sacombank-SBL B¶ng 2.4: Ph©n lo¹i d− nî CTTC theo tμi s¶n cña Sacombank-SBL B¶ng 2.5: Ph©n lo¹i d− nî CTTC theo ®Þa bμn cña Sacombank-SBL B¶ng 2.6: C¬ cÊu vèn huy ®éng cña Sacombank-SBL B¶ng 2.7: ChØ tiªu ®o l−êng RRTD cña Sacombank-SBL B¶ng 2.8: Tû lÖ nî xÊu cña mét sè c«ng ty CTTC ë ViÖt Nam B¶ng 2.9: Ph©n lo¹i nî cña Sacombank-SBL B¶ng 2.10: Thang ®iÓm xÕp h¹ng tÝn dông B¶ng 2.11: TrÝch lËp dù phßng cña Sacombank-SBL DANH S¸CH C¸C PH¦¥NG TR×NH Ph−¬ng tr×nh 1.1: Tû lÖ nî qu¸ h¹n Ph−¬ng tr×nh 1.2: HÖ sè RRTD Ph−¬ng tr×nh 1.3: Tû lÖ kh¶ n¨ng bï ®¾p RRTD Ph−¬ng tr×nh 1.4: M« h×nh ®iÓm sè Z ®èi víi doanh nghiÖp ®· cæ phÇn hãa, ngμnh s¶n xuÊt Ph−¬ng tr×nh 1.5: M« h×nh ®iÓm sè Z ®èi víi doanh nghiÖp ch−a cæ phÇn hãa, ngμnh s¶n xuÊt Ph−¬ng tr×nh 1.6: M« h×nh ®iÓm sè Z ®èi víi doanh nghiÖp ngμnh th−¬ng m¹i, dÞch vô, ngμnh kh¸c Ph−¬ng tr×nh 1.7: C«ng thøc tÝnh dù phßng cô thÓ Ph−¬ng tr×nh 2.1: Tæng ®iÓm cña kh¸ch hμng Ph−¬ng tr×nh 3.1: Tæn thÊt cã thÓ −íc tÝnh Ph−¬ng tr×nh 3.2: Tû träng tæn thÊt −íc tÝnh 1 PHÇN Më §ÇU 1. Lý DO CHäN §Ò TμI Xu thÕ më cöa nÒn kinh tÕ trong n−íc vμ héi nhËp s©u vμo kinh tÕ thÕ giíi ngμy cμng trë nªn phæ biÕn ë c¸c quèc gia Ch©u ¸ trong ®ã cã ViÖt Nam. Theo b¸o c¸o cña Côc ®Çu t−, tÝnh trong t¸m th¸ng ®Çu n¨m 2012, tæng vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoμi vμo ViÖt Nam ®¹t 8,47 tû ®« la Mü, t¨ng 66,1% so víi cïng kú n¨m 2011. Trong nh÷ng n¨m tíi, ViÖt Nam tiÕp tôc ®−îc kú väng lμ quèc gia cã tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ æn ®Þnh, thu hót c¸c nhμ ®Çu t− n−íc ngoμi më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ViÖt Nam. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh còng nh− thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc, bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm tÝn dông truyÒn thèng, c¸c TCTD ë ViÖt Nam cÇn ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho thuª tμi chÝnh. XuÊt hiÖn tõ n¨m 1995, thÞ tr−êng cho thuª tμi chÝnh cña ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ®ãng gãp nhÊt ®Þnh vμo sù ph¸t triÓn kinh tÕ, trë thμnh kªnh dÉn vèn hiÖu qu¶ cho c¸c thμnh phÇn kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhu cÇu ®æi míi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó t¨ng quy m«, tr×nh ®é s¶n xuÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm, n¨ng lùc c¹nh tranh ®· vμ ®ang t¹o c¬ héi lín cho c¸c c«ng ty cho thuª tμi chÝnh t¹i ViÖt Nam ph¸t triÓn m¹nh mÏ. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®ã, ph−¬ng thøc tμi trî th«ng qua cho thuª tμi chÝnh ngμy cμng trë nªn hÊp dÉn, hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lμ c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá cã møc vèn tù cã Ýt vμ khã tiÕp cËn vèn vay cña c¸c ng©n hμng. Víi ®Æc ®iÓm lμ ho¹t ®éng tÝn dông trung vμ dμi h¹n, kh«ng cÇn tμi s¶n ®¶m b¶o khi thuª tμi chÝnh vμ quyÒn së h÷u tμi s¶n t¸ch rêi quyÒn sö dông nªn ho¹t ®éng cho thuª tμi chÝnh lu«n tiÒm Èn rÊt nhiÒu rñi ro trong ®ã chñ yÕu lμ rñi ro tÝn dông. Do vËy, qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông sÏ ®ãng vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh sù thμnh c«ng cña mét c«ng ty cho thuª tμi chÝnh. §Ó thÞ tr−êng cho thuª tμi chÝnh ViÖt Nam ph¸t triÓn lμnh m¹nh, æn ®Þnh, hiÖu qu¶ vμ thùc hiÖn vai trß cÊp vèn cho nÒn kinh tÕ, c¸c c«ng ty cho thuª tμi chÝnh nãi chung vμ C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng Sμi Gßn Th−¬ng TÝn nãi riªng cÇn chó träng nhiÒu h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n trÞ rñi ro tÝn 2 dông. ViÖc thÈm ®Þnh tμi chÝnh, xÕp h¹ng tÝn dông kh¸ch hμng, kiÓm so¸t tiÕn ®é gi¶i ng©n, kiÓm tra gi¸m s¸t tμi s¶n trong suèt thêi gian cho thuª sÏ h¹n chÕ phÇn nμo rñi ro tÝn dông, phßng ngõa nî xÊu mμ c¸c c«ng ty cho thuª tμi chÝnh gÆp ph¶i. Do ho¹t ®éng cho thuª tμi chÝnh cña ViÖt Nam cßn míi mÎ vμ cã nhiÒu h¹n chÕ cho nªn viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, ®Þnh l−îng rñi ro tÝn dông vμ ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa rñi ro tÝn dông trë nªn rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c c«ng ty cho thuª tμi chÝnh ë ViÖt Nam. Qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông tèt lμ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt n©ng cao chÊt l−îng vμ hiÖu qu¶ kinh doanh phï hîp víi xu thÕ héi nhËp quèc tÕ vμ toμn cÇu hãa. §ã còng lμ lý do em chän ®Ò tμi “QU¶N TRÞ RñI RO TÝN DôNG TRONG CHO THU£ TμI CHÝNH T¹I C¤NG TY CHO THU£ TμI CHÝNH NG¢N HμNG SμI GßN TH¦¥NG TÝN” lμm ®Ò tμi luËn v¨n tèt nghiÖp. 2. MôC §ÝCH NGHI£N CøU - T×m hiÓu c¸c kh¸i niÖm, c¬ së lý luËn vÒ cho thuª tμi chÝnh, rñi ro tÝn dông, qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh. - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho thuª tμi chÝnh, rñi ro tÝn dông, qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông t¹i C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng Sμi Gßn Th−¬ng TÝn. - §−a ra c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông t¹i C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng Sμi Gßn Th−¬ng TÝn. 3. §èi t−îng vμ ph¹m vi nghiªn cøu §èi t−îng nghiªn cøu: c«ng t¸c qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh cña C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng Sμi Gßn Th−¬ng TÝn. Ph¹m vi nghiªn cøu: ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho thuª tμi chÝnh, qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông giai ®o¹n tõ n¨m 2010 ®Õn n¨m 2012 tõ ®ã ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông t¹i C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng Sμi Gßn Th−¬ng TÝn. 4. ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu LuËn v¨n sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Þnh tÝnh, ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp ®ång thêi thu thËp c¸c sè liÖu thø cÊp tõ c¸c b¸o c¸o, tμi liÖu cña C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng Sμi Gßn Th−¬ng TÝn, HiÖp 3 héi cho thuª tμi chÝnh ViÖt Nam, th«ng tin trªn b¸o chÝ vμ Internet, tiÕn hμnh ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu nμy ®Ó ®¸nh gi¸ vμ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p. 5. kÕt cÊu ®Ò tμi LuËn v¨n gåm ba phÇn chÝnh sau: Ch−¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ cho thuª tμi chÝnh vμ qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh. Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh t¹i C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng Sμi Gßn Th−¬ng TÝn. Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p n©ng cao qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông trong cho thuª tμi chÝnh t¹i C«ng ty cho thuª tμi chÝnh Ng©n hμng Sμi Gßn Th−¬ng TÝn. 4 CH¦¥NG 1 C¥ Së Lý LUËN VÒ CHO THU£ TμI CHÝNH Vμ QU¶N TRÞ RñI RO TÝN DôNG TRONG CHO THU£ TμI CHÝNH 1.1 Tæng quan vÒ cho thuª tμi chÝnh 1.1.1 LÞch sö h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng cho thuª tμi chÝnh trªn thÕ giíi Ho¹t ®éng CTTC xuÊt hiÖn tõ rÊt sím trong lÞch sö nh©n lo¹i, kho¶ng 2.000 n¨m tr−íc C«ng nguyªn. Trong thêi kú s¬ khai, tμi s¶n CTTC chñ yÕu lμ c¸c c«ng cô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, sóc vËt kÐo,… §Çu thÕ kû 19, do sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ hμng hãa, khoa häc c«ng nghÖ trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt vμ vËn chuyÓn, sè l−îng vμ chñng lo¹i tμi s¶n CTTC gia t¨ng ®¸ng kÓ, chuyÓn tõ c¸c tμi s¶n phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp. §Õn nh÷ng n¨m 50, ho¹t ®éng CTTC cã b−íc ph¸t triÓn nh¶y vät. Ho¹t ®éng CTTC xuÊt hiÖn ë Mü vμo n¨m 1952 víi c«ng ty ®Çu tiªn lμ c«ng ty t− nh©n United States leasing Corporation nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn trung vμ dμi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp, tμi s¶n CTTC lμ xe h¬i, m¸y bay, xe t¶i, tμu háa, m¸y vi tÝnh, m¸y photocopy,... Vμo thËp kû 60, ho¹t ®éng CTTC b¾t ®Çu x©m nhËp vμ ph¸t triÓn nhanh ë thÞ tr−êng Ch©u ¢u víi Hîp ®ång CTTC ®Çu tiªn ®−îc ký kÕt ë Anh. ë c¸c n−íc Ch©u ¸ vμ nhiÒu khu vùc kh¸c trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng CTTC cã b−íc ph¸t triÓn m¹nh kÓ tõ ®Çu thËp kû 70. HiÖn nay, CTTC ®ang ®−îc ¸p dông phæ biÕn ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi nh− Mü, NhËt B¶n, §øc, óc, Hμn Quèc… Riªng ë Mü, ngμnh CTTC chiÕm kho¶ng 25-30% tæng sè tiÒn tμi trî cho c¸c giao dÞch mua b¸n thiÕt bÞ hμng n¨m. ë Ch©u ¸, Hμn Quèc ®−îc xem lμ quèc gia cã ngμnh CTTC ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh nhÊt, n¨m 1994, n−íc nμy trë thμnh thÞ tr−êng CTTC lín thø n¨m trªn thÕ giíi. Víi −u ®iÓm lμ h×nh thøc tμi trî tiÖn lîi vμ hiÖu qu¶ cho c¸c bªn giao dÞch nªn ho¹t ®éng CTTC trªn thÕ giíi ®· ph¸t triÓn nhanh chãng trong thêi gian qua. 5 ë ViÖt Nam, ho¹t ®éng CTTC b¾t ®Çu xuÊt hiÖn tõ n¨m 1995 th«ng qua viÖc Ng©n hμng Nhμ n−íc cho ¸p dông thÝ ®iÓm nghiÖp vô CTTC theo QuyÕt ®Þnh 149/Q§-NH5 ngμy 17/05/1995. §Õn th¸ng 10/1995, ChÝnh Phñ ban hμnh NghÞ ®Þnh sè 64/CP “Quy chÕ t¹m thêi vÒ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña c«ng ty CTTC t¹i ViÖt Nam”. Tuy nhiªn, ph¶i ®Õn khi ChÝnh phñ ban hμnh NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP ngμy 02/05/2001 th× ho¹t ®éng CTTC ë ViÖt Nam míi chÝnh thøc ®−îc h×nh thμnh. Nh− vËy, ho¹t ®éng CTTC ë ViÖt Nam xuÊt hiÖn muén h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c n−íc kh¸c trªn thÕ giíi. HiÖn nay, ViÖt Nam cã 12 c«ng ty CTTC trong ®ã cã bèn c«ng ty CTTC 100% vèn n−íc ngoμi, mét c«ng ty CTTC trùc thuéc tËp ®oμn Vinashin vμ b¶y c«ng ty CTTC lμ c«ng ty con cña c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i cæ phÇn. 1.1.2 Kh¸i niÖm chung vÒ cho thuª tμi chÝnh 1.1.2.1 Kh¸i niÖm Theo tiªu chuÈn kÕ to¸n cña Mü: CTTC lμ ho¹t ®éng cho thuª ®¸p øng tèi thiÓu mét trong bèn tiªu chÝ sau:  QuyÒn së h÷u tμi s¶n ®−îc chuyÓn giao cho bªn thuª khi kÕt thóc thêi gian thuª.  Bªn thuª cã quyÒn mua l¹i tμi s¶n khi kÕt thóc thêi gian thuª víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ thÞ tr−êng.  Thêi gian thuª nhiÒu h¬n hoÆc b»ng 75% thêi gian h÷u dông −íc tÝnh cña tμi s¶n  Tæng sè tiÒn cho thuª lín h¬n hoÆc b»ng 90% gi¸ trÞ tμi s¶n. Theo tiªu chuÈn kÕ to¸n cña óc: CTTC lμ h×nh thøc thuª tμi s¶n mμ bªn cho thuª chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vμ lîi Ých kinh tÕ g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tμi s¶n tõ bªn cho thuª sang bªn thuª. Theo NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP ngµy 02/05/2001 cña ChÝnh Phñ: Cho thuª tμi chÝnh lμ ho¹t ®éng tÝn dông trung vμ dμi h¹n th«ng qua viÖc cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vμ c¸c ®éng s¶n kh¸c trªn c¬ së hîp ®ång cho thuª tμi chÝnh gi÷a bªn cho thuª víi bªn thuª. Bªn cho thuª cam kÕt mua m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vμ c¸c ®éng s¶n kh¸c theo yªu cÇu cña bªn thuª vμ n¾m gi÷ quyÒn së h÷u ®èi víi c¸c tμi s¶n cho thuª. Bªn thuª sö dông tμi s¶n thuª vμ thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi gian cho thuª ®· ®−îc hai bªn tho¶ thuËn. 6 1.1.2.2 B¶n chÊt cña cho thuª tµi chÝnh CTTC lμ ho¹t ®éng tÝn dông trung vμ dμi h¹n, ®¶m b¶o ba nguyªn t¾c cña mét ho¹t ®éng tÝn dông ®ã lμ tÝnh kú h¹n (thêi h¹n thuª tèi thiÓu trªn mét n¨m), tÝnh hoμn tr¶ vμ tÝnh l·i suÊt. Trong CTTC, bªn cho thuª chuyÓn giao tμi s¶n thùc nh− ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, m¸y mãc thiÕt bÞ,…cho bªn thuª sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Bªn thuª cã nghÜa vô thanh to¸n toμn bé tiÒn thuª cho bªn cho thuª trong suèt thêi gian cho thuª ®· ®−îc tho¶ thuËn, tiÒn thuª vμ gi¸ trÞ tμi s¶n th−êng lín h¬n gi¸ trÞ tμi s¶n ban ®Çu, ®©y chÝnh lμ sù trao ®æi tμi s¶n kh«ng ngang gi¸ - b¶n chÊt cña mét quan hÖ tÝn dông. TÝnh chÊt thanh to¸n trän vÑn cña giao dÞch CTTC cho thÊy b¶n chÊt tÝn dông cña ho¹t ®éng nμy. Bªn cho thuª ®−îc b¶o ®¶m vÒ kh¶ n¨ng hoμn tr¶ cña bªn thuª ®èi víi kho¶n tÝn dông ®· chuyÓn giao th«ng qua quyÒn nhËn tiÒn thuª. §èi víi tr−êng hîp thanh lý hîp ®ång CTTC tr−íc h¹n th× tiÒn l·i ®−îc thanh to¸n ®Çy ®ñ trong qu¸ tr×nh sö dông vèn, nh−ng vèn gèc ch−a hoμn tr¶ ®Çy ®ñ. Tr−êng hîp nμy cã hai c¸ch gi¶i quyÕt, cô thÓ: + Bªn thuª ®ång ý mua tμi s¶n: phÇn vèn gèc ®· ®−îc hoμn tr¶ d−íi d¹ng tiÒn thanh to¸n mua tμi s¶n. + Bªn thuª kh«ng muèn thuª tiÕp tμi s¶n: phÇn vèn gèc ®−îc hoμn tr¶ d−íi d¹ng hiÖn vËt, tøc lμ tμi s¶n CTTC. 1.1.2.3 Ph©n biÖt cho thuª tµi chÝnh vµ c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c  Ph©n biÖt CTTC vµ h×nh thøc tÝn dông trung, dµi h¹n cña Ng©n hµng Néi dung Cho thuª tμi chÝnh TÝn dông trung vμ dμi h¹n H×nh thøc cÊp tÝn Bªn cho thuª cÊp tÝn dông Bªn cho vay cÊp tÝn dông dông b»ng c¸ch chuyÓn giao cho b»ng c¸ch chuyÓn giao cho bªn thuª tμi s¶n cô thÓ lμ m¸y bªn vay mét kho¶n tiÒn mãc thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hoÆc ®éng s¶n kh¸c H×nh thøc ph¸p lý Hîp ®ång CTTC Tμi s¶n ®¶m b¶o Bªn thuª kh«ng cÇn cã tμi s¶n Bªn vay ph¶i cã tμi s¶n ®¶m ®¶m b¶o §èi t−îng Hîp ®ång tÝn dông b¶o §èi t−îng cho thuª: ®Çu t− tμi §èi t−îng cho vay réng: ®Çu 7 s¶n cè ®Þnh, cho thuª tiªu t− tμi s¶n cè ®Þnh, dù ¸n më dïng ®èi víi kh¸ch hμng lμ c¸ réng s¶n xuÊt kinh doanh nh©n Chñ thÓ tham gia Bªn thuª - Bªn cho thuª - Nhμ Bªn cho vay - bªn ®i vay cung øng  Ph©n biÖt CTTC vµ cho thuª vËn hµnh Cho thuª vËn hμnh lμ h×nh thøc cho thuª tμi s¶n, theo ®ã bªn thuª sö dông tμi s¶n cña bªn cho thuª trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vμ sÏ tr¶ l¹i tμi s¶n ®ã cho bªn cho thuª khi kÕt thóc thêi gian cho thuª. Bªn cho thuª gi÷ quyÒn së h÷u tμi s¶n vμ nhËn tiÒn thuª cè ®Þnh theo hîp ®ång cho thuª vËn hμnh. Cho thuª tμi chÝnh Cho thuª vËn hμnh Thêi gian cho thuª chiÕm phÇn lín thêi Thêi gian cho thuª chØ chiÕm mét phÇn gian sö dông tμi s¶n trong thêi gian h÷u dông cña tμi s¶n. Bªn thuª g¸nh chÞu phÇn lín rñi ro liªn Bªn cho thuª g¸nh chÞu phÇn lín rñi ro quan ®Õn tμi s¶n vμ chÞu mäi chi phÝ liªn quan ®Õn tμi s¶n vμ chÞu mäi chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn tμi s¶n nh−: b¶o ph¸t sinh liªn quan ®Õn tμi s¶n nh−: b¶o d−ìng, b¶o tr×, söa ch÷a, b¶o hiÓm,… Bªn cho thuª cam kÕt b¸n l¹i tμi s¶n, chuyÓn giao quyÒn së h÷u tμi s¶n cho bªn thuª khi thanh lý hîp ®ång CTTC. d−ìng, b¶o tr×, söa ch÷a, b¶o hiÓm,… Bªn cho thuª kh«ng cam kÕt b¸n l¹i tμi s¶n, quyÒn së h÷u tμi s¶n kh«ng ®−îc chuyÓn giao cho bªn thuª khi thanh lý hîp ®ång cho thuª vËn hμnh. Trong thêi gian cho thuª, bªn thuª Trong thêi gian cho thuª, bªn thuª cã kh«ng ®−îc phÐp huû ngang hîp ®ång thÓ huû ngang hîp ®ång Chi phÝ cña bªn cho thuª thÊp Chi phÝ cña bªn cho thuª cao Bªn thuª h¹ch to¸n tμi s¶n thuª vμo b¸o Bªn cho thuª h¹ch to¸n tμi s¶n vμo b¸o c¸o tμi chÝnh vμ thùc hiÖn trÝch khÊu c¸o tμi chÝnh vμ thùc hiÖn trÝch khÊu hao hao. 8 1.1.2.4 Chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh  Bªn cho thuª: lμ ng−êi n¾m gi÷ quyÒn së h÷u tμi s¶n trong suèt thêi gian cho thuª. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, bªn cho thuª lμ c¸c c«ng ty cho thuª tμi chÝnh - tæ chøc tÝn dông phi ng©n hμng ®−îc thμnh lËp hîp ph¸p, ho¹t ®éng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan nhμ n−íc.  Bªn thuª: lμ c¸ nh©n vμ tæ chøc ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam, cã nhu cÇu thuª tμi chÝnh ®Ó sö dông tμi s¶n thuª phôc vô cho môc ®Ých tiªu dïng, s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Bªn thuª n¾m quyÒn sö dông tμi s¶n trong suèt thêi gian thuª.  Nhµ cung øng: lμ ng−êi cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vμ ®éng s¶n kh¸c theo ®óng yªu cÇu cña bªn thuª th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i hîp ®ång mua b¸n gi÷a ba bªn (bªn cho thuª - bªn thuª - nhμ cung øng).  C¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc nh− Ng©n hμng nhμ n−íc, c¬ quan thuÕ,...cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña nhμ n−íc vÒ CTTC, gi¸m s¸t, thanh tra ho¹t ®éng cña c«ng ty CTTC, ban hμnh theo thÈm quyÒn c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng CTTC. 1.1.3 §Æc ®iÓm cña cho thuª tμi chÝnh  §èi t−îng cña CTTC lμ mét tμi s¶n cô thÓ. Kh¸c víi h×nh thøc cÊp tÝn dông th«ng qua gi¶i ng©n b»ng tiÒn cña Ng©n hμng, trong ho¹t ®éng CTTC, c¸c c«ng ty CTTC tiÕn hμnh cÊp tÝn dông b»ng c¸ch chuyÓn giao cho bªn thuª mét tμi s¶n cô thÓ ®Ó bªn thuª sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.  CTTC lμ h×nh thøc cho thuª trong ®ã hÇu hÕt c¸c quyÒn cña bªn cho thuª ®−îc chuyÓn giao cho bªn thuª. Bªn cho thuª th−êng chØ gi÷ quyÒn së h÷u danh nghÜa ®èi víi tμi s¶n cho thuª, quyÒn nμy cho phÐp bªn cho thuª thu håi tμi s¶n nÕu bªn thuª vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong hîp ®ång CTTC. C¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thuª tμi s¶n nh− phÝ b¶o hiÓm, vËn hμnh, b¶o tr×, b¶o d−ìng, söa ch÷a,…do bªn thuª chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n.  Thêi gian cho thuª mét tμi s¶n ph¶i Ýt nhÊt b»ng 60% thêi gian cÇn thiÕt ®Ó khÊu hao tμi s¶n cho thuª ®ã. 9  Tæng sè tiÒn cho thuª cña mét tμi s¶n ®−îc quy ®Þnh t¹i hîp ®ång CTTC Ýt nhÊt ph¶i b»ng gi¸ trÞ cña tμi s¶n ®ã t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång.  Khi kÕt thóc thêi gian cho thuª, bªn thuª ®−îc chuyÓn quyÒn së h÷u tμi s¶n th«ng qua viÖc mua l¹i tμi s¶n thuª theo gi¸ danh nghÜa thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm mua l¹i. 1.1.4 Ph©n lo¹i cho thuª tμi chÝnh 1.1.4.1 Cho thuª tµi chÝnh c¬ b¶n  CTTC hai bªn: bao gåm bªn cho thuª vμ bªn thuª trong ®ã bªn cho thuª th−êng lμ nhμ s¶n xuÊt, sö dông thiÕt bÞ s½n cã vμ trùc tiÕp tμi trî cho bªn thuª. HiÖn nay, h×nh thøc nμy Ýt phæ biÕn ë ViÖt Nam do c¸c c«ng ty CTTC ë ViÖt Nam chñ yÕu thùc hiÖn nghiÖp vô cÊp tÝn dông vμ thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c nhμ cung cÊp, ch−a cã kh¶ n¨ng trë thμnh nhμ cung cÊp tμi s¶n CTTC chuyªn nghiÖp. Mua vµ cho thuª l¹i lμ h×nh thøc ®Æc biÖt cña CTTC hai bªn, theo ®ã bªn thuª b¸n l¹i tμi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña m×nh cho bªn cho thuª, sau ®ã bªn thuª thuª l¹i chÝnh tμi s¶n ®ã. H×nh thøc nμy gióp bªn thuª t¨ng vèn l−u ®éng trong khi vÉn cã quyÒn sö dông tμi s¶n, quyÒn së h÷u tμi s¶n lóc nμy thuéc vÒ bªn cho thuª. H×nh thøc CTTC nμy ®−îc ¸p dông khi bªn thuª gÆp khã kh¨n vÒ vèn l−u ®éng, kh«ng cã tμi s¶n thÕ chÊp ®Ó vay vèn ng©n hμng. §èi víi h×nh thøc nμy, khi mua l¹i tμi s¶n, bªn cho thuª ph¶i ®¸nh gi¸ kü chÊt l−îng tμi s¶n, gi¸ trÞ cßn l¹i, gi¸ mua tμi s¶n tõ bªn thuª còng nh− tÝnh thanh kho¶n cña tμi s¶n nh»m gi¶m thiÓu rñi ro. Quy tr×nh giao dÞch CTTC theo h×nh thøc mua vµ cho thuª l¹i: 4 6 1 B£N CHO THU£ B£N THU£ 2 5 3 H×nh 1.1: Quy tr×nh giao dÞch CTTC theo h×nh thøc mua vμ cho thuª l¹i 10 B−íc 1: Bªn cho thuª ký hîp ®ång mua tμi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña bªn thuª. B−íc 2: Bªn cho thuª vμ bªn thuª ký hîp ®ång CTTC. B−íc 3: Bªn thuª chuyÓn giao quyÒn së h÷u tμi s¶n cho bªn cho thuª. B−íc 4: Bªn cho thuª chuyÓn giao quyÒn sö dông tμi s¶n cho bªn thuª. B−íc 5: Bªn cho thuª thanh tãan tiÒn mua tμi s¶n cho bªn thuª. B−íc 6: Bªn thuª thanh to¸n tiÒn thuª theo ®Þnh kú cho bªn cho thuª.  CTTC ba bªn: bao gåm bªn cho thuª, bªn thuª vμ nhμ cung øng. Bªn cho thuª mua tμi s¶n cña nhμ cung øng theo yªu cÇu cña bªn thuª. §©y lμ h×nh thøc CTTC phæ biÕn nhÊt hiÖn nay do bªn cho thuª nhanh chãng mua tμi s¶n cña c¸c nhμ cung øng ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t− tμi s¶n, phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña bªn thuª Quy tr×nh giao dÞch CTTC ba bªn: NHμ CUNG øNG 1 4 5 3 6 B£N THU£ 2 B£N CHO THU£ H×nh 1.2: Quy tr×nh giao dÞch CTTC ba bªn B−íc 1: Bªn thuª lùa chän tμi s¶n, nhμ cung øng, tháa thuËn ®iÒu kho¶n vÒ gi¸ c¶, mÉu m·, ph−¬ng thøc thanh to¸n, thêi gian, ®Þa ®iÓm bμn giao tμi s¶n, b¶o hμnh,… B−íc 2: Bªn thuª vμ bªn cho thuª ký hîp ®ång CTTC. B−íc 3: Bªn cho thuª ký hîp ®ång mua b¸n víi nhμ cung øng theo nh÷ng ®iÒu kiÖn mμ bªn thuª ®· tháa thuËn. B−íc 4: Nhμ cung øng giao hμng, l¾p ®Æt, ch¹y thö theo ®óng tiÕn ®é ®· tháa thuËn. Khi bμn giao, nghiÖm thu tμi s¶n, bªn thuª ph¶i kiÓm tra tÝnh n¨ng kü thuËt cña tμi s¶n theo ®óng quy ®Þnh trong hîp ®ång mua b¸n, ký vμ göi Biªn b¶n bμn giao, nghiÖm thu tμi s¶n cho bªn cho thuª. 11 B−íc 5: Bªn cho thuª thanh to¸n tiÒn cho nhμ cung øng theo quy ®Þnh trong hîp ®ång mua b¸n. B−íc 6: Bªn thuª thanh to¸n tiÒn thuª cho bªn cho thuª theo ®óng tháa thuËn. 1.1.4.2 Cho thuª tµi chÝnh ®Æc biÖt  CTTC hîp t¸c: bao gåm bªn thuª, bªn cho thuª, bªn cho vay vμ nhμ cung øng. H×nh thøc nμy ¸p dông trong tr−êng hîp bªn cho thuª cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ nguån vèn, tμi s¶n thuª cã gi¸ trÞ lín do vËy bªn cho thuª kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tμi trî toμn bé dù ¸n cho bªn thuª khi ®ã mét phÇn vèn cña bªn cho thuª lμ vèn vay tõ c¸c ®Þnh chÕ tμi chÝnh. Trong tr−êng hîp nμy, quyÒn së h÷u tμi s¶n vμ tiÒn thuª cña bªn cho thuª ®−îc sö dông lμm tμi s¶n thÕ chÊp. H×nh thøc nμy gióp bªn cho thuª ®a d¹ng hãa danh môc cho thuª vμ ph©n t¸n rñi ro khi tËp trung vèn qu¸ nhiÒu vμo mét kh¸ch hμng.  Cho thuª hîp vèn: lμ h×nh thøc cho thuª gi÷a mét nhãm c«ng ty CTTC ®èi víi bªn thuª, trong ®ã cã mét c«ng ty CTTC lμm ®Çu mèi. §©y lμ h×nh thøc ®ång tμi trî, c¸c c«ng ty CTTC ®Òu lμ tr¸i chñ trong quan hÖ cho thuª. C¸c tr−êng hîp cho thuª hîp vèn: + Nhu cÇu cña bªn thuª v−ît qu¸ kh¶ n¨ng, nguån vèn vμ tμi s¶n cña mét c«ng ty CTTC. + Nhu cÇu ph©n t¸n rñi ro cña c«ng ty CTTC. + Bªn thuª cã nhu cÇu thuª tμi chÝnh tõ nhiÒu c«ng ty CTTC kh¸c nhau.  Cho thuª gi¸p l−ng: lμ h×nh thøc CTTC trong ®ã ®−îc sù chÊp thuËn cña bªn cho thuª, bªn thuª cho bªn thø ba thuª l¹i tμi s¶n. H×nh thøc nμy th−êng ®−îc ¸p dông khi bªn thuª kh«ng cßn nhu cÇu sö dông tμi s¶n thuª nh−ng ch−a kÕt thóc thêi gian cho thuª. Khi bªn thø ba thuª l¹i tμi s¶n, bªn thuª vÉn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n tiÒn thuª mμ kh«ng mÊt phÝ thanh lý hîp ®ång CTTC tr−íc h¹n. H×nh thøc nμy cßn ®−îc ¸p dông khi bªn thø ba ch−a ®¸p øng ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn cña bªn cho thuª, muèn thuª tμi s¶n nh−ng kh«ng thÓ thùc hiÖn thuª trùc tiÕp tõ bªn cho thuª.
- Xem thêm -