Tài liệu Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Nguyễn Thị Ngọc Trang

  • Số trang: 744 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1568 |
  • Lượt tải: 5
cuongducnguyen

Tham gia: 09/12/2017

Mô tả:

Phần I: Sự phát triển của các sản phẩm quản trị rủi ro Chương 1: Dẫn luận - Rủi ro kiệt giá tài chính và sự xuất hiện của các công cụ quản trị rủi ro tài chính Chương 2: Quá trình phát triển các sản phẩm tài chính phái sinh Phần II: Cấu trúc thị trừơng các sản phẩm phái sinh Chương 3: Cấu trúc thị trừơng quyền chọn Chương 4: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau Phần III: Định giá sản phẩm phái sinh Chương 5: Các nguyên tắc định giá quyền chọn Chương 6: Định giá quyền chọn bằng mô hình quyền chọn Chương 7: Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes Chương 8: Các nguyên lý định giá kỳ hạn, giao sau và quyền chọn trên hợp đồng giao sau Phần IV: Chiến lược phòng ngừa rủi ro Chương 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn Chương 10: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng giao sau và kỳ hạn Chương 11: Ứng dụng giao dịch giao sau trong thực tiễn Chương 12: Hoán đổi - Những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn Phần V: Thiết lập chương trình quản trị rủi ro tài chính Chương 13: Quản trị rủi ro tài chính- kỹ thuật và ứng dụng Chương 14: Quản trị rủi ro và giá trị của công ty phi tài chính Chương 15: Đo lường độ nhạy cảm của công ty phi tài chính đối với rủi ro tài chính Chương 16: Cấu trúc chương trình quản trị rủi ro Chương 17: Tổ chức một chương trình quản trị rủi ro như thế nào?