Tài liệu Quản trị nhân lực trong khách sạn thắng lợi thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

§Ò tµi: qu¶n trÞ nh©n lùc trong kh¸ch s¹n th¾ng lîi thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y du lÞch ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn rÊt quan träng, nã ®· gãp phÇn rÊt lín cho nguån thu cña ng©n s¸ch nhµ n-íc. KÕt qu¶ nµy cã ®-îc cña ngµnh du lÞch lµ do mét phÇn ®ãng gãp kh«ng nhá cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n. ThËt vËy trong thêi gian qua víi sù quan t©m thÝch ®¸ng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc. Ngµnh du lÞch nãi chung vµ ngµnh kh¸ch s¹n nãi riªng ®ang dÇn ph¸t huy hiÖu qu¶ cña nã trong sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. §¹i héi IX cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam võa qua ®· x¸c ®Þnh: X©y dùng ngµnh du lÞch trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n-íc. Thêi gian qua ®· ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch, gi¶m c¸c thñ tôc r-êm rµ, quy ho¹ch c¸c tuyÕn ®iÓm khu du lÞch c¸c chiÕn l-îc khuÕch tr-¬ng qu¶ng b¸ du lÞch ViÖt Nam ra thÕ giíi. §iÒu nµy ®· t¹o ra c¬ héi cho c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n nh-ng ®i kÌm víi nh÷ng c¬ héi ®ã còng cã kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc. VËy lµm thÕ nµo ®Ó tËn dông ®-îc c¸c c¬ héi vµ v-ît qua c¸c th¸ch thøc lµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n. Nh- chóng ta ®· biÕt kinh doanh kh¸c s¹n lµ mét lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô nªn nã rÊt phøc t¹p. ChÊt l-îng dÞch vô phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é tr¹ng th¸i t©m t- t×nh c¶m cña nh©n viªn. §êi sèng con ng-êi cµng cao v× thÕ ®ßi hái chÊt l-îng phôc vô ngµy cµng ph¶i hoµn thiÖn h¬n. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng mét kh¸ch s¹n sÏ kh«ng tr¸nh khái sù c¹nh tranh, v× thÕ muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÔn ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp. Trong ®ã qu¶n trÞ nh©n lùc lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®-îc nhiÒu nhµ qu¶n lý rÊt quan t©m. Thêi gian qua rÊt may em ®-îc thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi v× vËy, em xin chän kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi lµm môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh lµ: Qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ph¶i qu¶n lý sö dông lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®ång thêi còng ®¶m b¶o ®-îc cuéc sèng vÒ vËt 1 chÊt tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng, t¹o ®éng lùc trong lao ®éng gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Dùa vµo nh÷ng sè liÖu cho phÐp vµ kiÕn thøc ®· häc cïng víi qua tr×nh thùc tÕ cña b¶n th©n em sÏ ph©n tÝch nh÷ng tån t¹i, mÆt m¹nh mÆt yÕu cña c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Néi dung chuyªn ®Ò gåm ba ch-¬ng Ch-¬ng I: VÊn ®Ò c¬ b¶n cña qu¶n trÞ nh©n lùc trong kh¸ch s¹n. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng qu¶n lý qu¶n trÞ nh©n lùc ë kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi. 2 Ch-¬ng I Nh÷ng lý LuËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc trong kh¸ch s¹n I. Nh÷ng ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña kinh doanh kh¸ch s¹n. 1. Kh¸i niÖm vµ c¸c chøc n¨ng. Theo nh- kh¸i niÖm cña ngµnh du lÞch th× kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét h×nh thøc kinh doanh dÞch vô vÒ ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ nghØ ng¬i ¨n uèng vui ch¬i gi¶i trÝ vµ c¸c dÞch vô kh¸ch s¹n trong thêi gian l-u tró cña kh¸ch. Kinh doanh kh¸ch s¹n bao gåm c¸c chøc n¨ng: Chøc n¨ng s¶n xuÊt chøc n¨ng l-u th«ng vµ tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm. Kinh doanh kh¸ch s¹n v× môc tiªu thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch ë møc ®é cao ®em l¹i hiÖu kinh tÕ cho ngµnh du lÞch, cho ®Êt n-íc, cho chÝnh b¶n th©n kh¸ch s¹n. VÞ trÝ cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n: Nã lµ ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt kh«ng thÓ kh«ng cã ®Ó ®¶m b¶o cho du lÞch tån t¹i vµ ph¸t triÔn, kh¸ch s¹n lµ n¬i lµ dõng ch©n cña kh¸ch trong chuyÕn hµnh tr×nh cña hä. Kh¸ch s¹n sÏ cung cÊp cho kh¸ch c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu nh- ¨n uèng nghØ ng¬i vµ c¸c nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ kh¸c cho kh¸ch. Nã t¹o ra søc m¹nh tæng hîp gãp phÇn ®-a toµn nghµnh du lÞch ph¸t triÓn, t¹o ra mét sè l-îng lín c«ng ¨n viÖc lµm. Bëi ngµnh knh doanh kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ sö dông lao ®éng trùc tiÕp chø kh«ng thÓ dïng m¸y mãc ®Ó thay thÕ lao ®éng nh- c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c ®-îc. ViÖc kinh doanh kh¸ch s¹n ph¸t triÓn t¹o ra nguån thu ngo¹i tÖ lín cho toµn ngµnh vµ cho ng©n s¸ch. §ã lµ cÇu nèi gi÷a ngµnh kinh doanh du lÞch víi c¸c ngµnh kh¸c. 2. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n. Ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét ngµnh knh doanh dÞch vô kh¸c víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c ë ®©y c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x¶y ra cïng thêi ®iÓm vµ g¾n víi qu¸ tr×nh tiªu thô. Nªn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt. 3 Kinh doanh kh¸ch s¹n phô thuéc vµo tµi nguyªn du lÞch v× kh¸ch s¹n lµ n¬i c- tró t¹m thêi lµ ®iÓm dõng ch©n cña kh¸ch khi hä tham gia ho¹t ®éng du lÞch tham quan nghØ ng¬i t¹i n¬i cã tµi nguyªn du lÞch. Ho¹t ®éng kinh doanh cã dung l-îng lao ®éng lín, s¶n phÈm chñ yÕu cña kh¸ch s¹n lµ dÞch vô. Thêi gian lµm viÖc trªn kh¸ch s¹n lµ 24/24h trong ngµy, c«ng viÖc l¹i mang tÝnh chuyªn m«n hãa cao nªn dÔ t¹o nªn sù c¨ng th¼ng nhµm ch¸n cho ®éi ngñ nh©n viªn. Kinh doanh kh¸ch s¹n ®ßi hái vèn ®Çu t- ban ®Çu vµ ®Çu t- cè ®inh rÊt cao. Bë v× kh¸ch s¹n ph¶i ®-îc x©y dùng n¬i cã vÞ trÝ ®Ñp, thuËn lîi mµ nh÷ng níi nµy chi phÝ cho ®Êt ®ai rÊt cao v¶ l¹i trong kh¸ch s¹n ph¶i ®-îc bè trÝ c¸c trang thiÕt bÞ tiÖn nghi hiÖn ®¹i. V× nhu cÇu cña lo¹i kh¸ch nµy lµ lo¹i nhu cÇu cao cÊp. Ho¹t ®éngkinh doanh kh¸ch s¹n cã tÝnh chu k×. Nã ho¹t ®éng tïy theo thêi vô, v× ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n bÞ ¶nh h-ëng rÊt lín cña ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. Thùc tÕ mïa nµo kh¸ch ®i du lÞch nhiÒu sÏ kÐo theo kh¸ch cña kh¸ch s¹n t¨ng. Chóng ta chØ cã thÓ n¾m b¾t ®-îc quy luËt nµy nh-ng chóng ta kh«ng thÓ thay ®çi nã. Bëi v× nã thuéc vÒ tù nhiªn. 3. C¸c lo¹i h×nh dÞch vô trong kh¸ch s¹n HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm trong kh¸ch s¹n ®Òu lµ dÞch vô. Nã ®-îc chia lµm hai lo¹i dÞch vô chÝnh. §ã lµ dÞch vô chÝnh vµ dÞch vô bæ sung a) DÞch vô chÝnh. Lµ nh÷ng dÞch vô kh«ng thÓ thiÕu trong kinh doanh kh¸ch s¹n vµ trong mçi chuyÕn ®i cña kh¸ch. Nã bao gåm dÞch vô l-u tró vµ dÞch vô ¨n uèng. C¸c dÞch vô nµy ®¸p øng nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ng-êi ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n hiÖn nay ®©y lµ khèi dÞch vô mang l¹i nguån thu chÝnh vµ gi÷ vÞ trÝ quan träng nhÊt trong c¸c lo¹i h×nh kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Song yÕu tè ®Ó t¹o nªn sù 4 ®éc ®¸o trong s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n l¹i lµ sù ®a d¹ng vµ ®éc ®¸o cña dÞch vô bæ sung. b) DÞch vô bæ sung. Lµ nh÷ng dÞch vô ®-a ra nh»m tháa m·n nhu cÇu ®Æc tr-ng vµ bæ sung cña kh¸ch. Lo¹i dÞch vô nµy ®ãng vai trß rÊt lín trong viÖc thu kh¸ch ë l¹i l©u h¬n víi kh¸ch s¹n, t¹o nªn sù phong phó vµ hÊp dÉn trong chuyÕn du lÞch cña kh¸ch. HiÖn nay thùc tÕ c¸c kh¸ch s¹n trong n-íc ch-a khai th¸c ®-îc m¶ng dÞch vô bæ sung nhiÒu. NhiÒu kh¸ch s¹n lín trªn thÕ giíi ®· rÊt chó träng ®Õn m¶ng dÞch vô nµy vµ nã ®· mang l¹i nguån thu rÊt lín cho b¶n th©n kh¸ch s¹n II. Lao ®éng vµ qu¶n trÞ trong lao ®éng 1. Lao ®éng vµ ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong kh¸ch s¹n Nguån lao ®éng trong kh¸ch s¹n lµ tËp hîp c¸c ®éi ngñ c¸n bé nh©n viªn ®ang lµm viÖc t¹i kh¸ch s¹n, gãp søc lùc vµ trÝ lùc t¹o ra s¶n phÈm ®¹t ®-îc môc tiªu vµ doanh thu lîi nhuËn cho kh¸ch s¹n. * §Æc ®iÓm cña lao ®éng trong kh¸ch s¹n. +TÝnh thêi vô. Lao ®éng trong kh¸ch s¹n còng nh- trong ngµnh chÞu ¶nh h-ëng lín cña tÝnh thêi vô. Trong chÝnh vô l-îng kh¸ch lín nªn ®ßi hái sè l-îng lao ®éng trong kh¸ch s¹n lín, lµm viÖc víi c-êng ®é cao vµ ng-îc l¹i thêi ®iÓm ngoµi vô th× chØ cÇn Ýt lao ®éng v× thÕ nªn viÖc tæ chøc lao ®éng còng rÊt khã kh¨n. NÕu nh- m×nh ký hîp ®ång dµi h¹n víi ng-êi lao ®éng th× sÏ ®-îc lîi lµ hä sÏ g¾n bã víi kh¸ch s¹n, lµm l©u ngµy nªn tr×nh ®é chuyªn m«n sÏ thµnh th¹o h¬n tõ ®ã cã thÓ cho nh÷ng dÞch vô hoµn h¶o h¬n nh-ng vµo nh÷ng ngµy ngoµi vô lao ®éng lµ nhµn rçi nh-ng kh¸ch s¹n vÉn ph¶i tr¶ l-¬ng cho hä. §iÒu nµy g©y khã kh¨n rÊt lín cho b¶n th©n kh¸ch s¹n. Ng-îc l¹i nÕu ta ký hîp ®ång ng¾n h¹n víi ng-êi lao ®éng chóng ta ®-îc lîi lµ ngoµi vô chóng ta cã thÓ gi¶m bít lao ®éng mµ kh«ng ph¶i tr¶ 5 l-¬ng cho hä nh-ng víi c¸ch lµm nµy sÏ g©y cho ng-êi lao ®éng kh«ng chuyªn t©m vµo c«ng viÖc cña m×nh, kh«ng phôc vô hÕt m×nh cho kh¸ch s¹n tõ ®ã dÉn ®Õn chÊt l-îng dÞch vô cña kh¸ch s¹n kh«ng ®-îc cao. Lao ®éng trong kh¸ch s¹n cã tÝnh chuyªn m«n hãa cao lµm viÖc theo nguyªn t¾c, cã tÝnh kü luËt cao trong qu¸ tr×nh lao ®éng cÇn thao t¸c kü thuËt chÝnh x¸c nhanh nh¹y vµ ®ång bé. Lao ®éng trong kh¸ch s¹n cã tÝnh chuyªn m«n hãa cao thÓ hiÖn trong tõng bé phËn cña kh¸ch s¹n. Nh- bé phËn lÔ t©n chuyªn lµm c«ng t¸c vÒ lÔ t©n, bé phËn buång chuyªn vÒ c¸c c«ng viÖc vÒ buång, bé phËn vÒ bÕp chuyªn vÒ bÕp... V× thÕ viÖc chuyÓn ®æi lao ®éng gi÷a c¸c bé phËn rÊt khã kh¨n. Lao ®éng trong kh¸ch s¹n kh«ng thÓ c¬ khÝ tù ®éng hãa v× s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n lµ dÞch vô. Ngoµi nh÷ng ®Æc tÝnh riªng biÖt, lao ®éng trong kh¸ch s¹n cßn mang nh÷ng ®Æc ®iÓm lao ®éng x· héi vµ ®Æc ®iÓm lao ®éng trong du lÞch. + §Æc ®iÓm vÒ ®é tuæi vµ giíi tÝnh. Lao ®éng trong kh¸ch s¹n ®ßi hái ph¶i cã ®éi ngñ lao ®éng trÎ kho¶ng tõ 20-40 tuæi. §é tuæi nµy thay ®æi theo tõng bé phËn cña kh¸ch s¹n. Bé phËn lÔ t©n 20-25 tuæi Bé phËn bµn Bar: 20-30 tuæi Bé ph¹n buång: 25-40 tuæi Ngoµi ra bé phËn cã ®é tuæi trung b×nh cao lµ bé phËn qu¶n lý 40-50 tuæi. Theo giíi tÝnh chñ yÕu lµ lao ®éng n÷ v× hä rÊt phï hîp víi c«ng vÞªc ë c¸c bén phËn nh- buång bar bÕp bµn lÔ t©n, cßn nam giíi phï hîp víi qu¶n lý, b¶o vÖ, bÕp. +§Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh tæ chøc. 6 Lao ®éng trong kh¸ch s¹n phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè cã nhiÒu ®Æc ®iÓm riªng biÖt vµ chÞu ¶nh h-ëng cña ¸p lùc. Do ®ã qu¸ tr×nh tæ chøc rÊt phøc t¹p cÇn cã biÖn ph¸p linh ho¹t ®Ó tæ chøc hîp lý. Tæ chøc lao ®éng trong kh¸ch s¹n phô thuéc vµo tÝnh thêi vô, ®é tuæi vµ giíi tÝnh nªn cã tÝnh lu©n chuyÓn trong c«ng viÖc, khi mét bé phËn cã yªu cÇu lao ®éng trÎ mµ hiÖn t¹i nh©n viªn ®ã cã ®é tuæi cao, vËy ph¶i chuyÓn sang bé phËn kh¸c mét c¸ch phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ cã sµng läc. §ã còng lµ mét trong c¸c vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ qu¶n lý nh©n sù cña kh¸ch s¹n cÇn quan t©m vµ gi¶i quyÕt. 2. Qu¶n trÞ nh©n lùc trong kh¸ch s¹n. Còng nh- c¸c ngµnh kh¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong kh¸ch s¹n võa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh nghÖ thuËt. Néi dung cña nã gåm: a) X©y dùng b¶n m« t¶ c«ng viÖc. B¶n m« t¶ c«ng viÖc lµ b¶ng liÖt kª m« t¶ l¹i c«ng viÖc, quy tr×nh vÒ lao ®éng nµo ®ã, c¸c nguyªn t¾c, ph-¬ng ph¸p thùc hiÖn vµ tØ lÖ lao ®éng ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. §Ó cã thÓ ®¶m b¶o cho viÖc m« t¶ c¸c c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao, ph¶i ®¶m b¶o c¸c c«ng viÖc. *Yªu cÇu: B¶n ph¸c häa c«ng viÖc ph¶i chØ ra ®-îc khèi l-îng ®Æc ®iÓm c«ng ®o¹n ®Æc thï cña c«ng viÖc vµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. Yªu cÇu vÒ chuyªn m«n, tr×nh ®é nghiÖp vô, ký n¨ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. B¶n m« t¶ c«ng viÖc ph¶i ®-îc x©y dùng mét c¸ch chi tiÕt, chÝnh x¸c dùa trªn nh÷ng tÝnh to¸n, nghiªn cøu khoa häc kü n¨ng thao t¸c hîp lý nhÊt cña kh¸ch s¹n. Yªu cÇu cña nh©n viªn lµ yªu cÇu thùc tÕ cña tõng c«ng viÖc. ViÖc m« t¶ c«ng viÖc ®ã cã t¸c dông quan trong viÖc qu¶n trÞ nh©n lùc trong kh¸ch s¹n. Nã lµ c¬ së h-íng dÉn cho c«ng viÖc tuyÓn chän, h-íng dÉn, bè trÝ vµ s¾p xÕp c«ng viÖc. 7 Lµm c¬ së ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i nh©n viªn. Gióp tiÕn hµnh tr¶ thï lao cho nh©n viªn ®-îc chÝnh x¸c. Gióp cho c«ng t¸c ®Ò b¹t, gióp nhµ qu¶n lý c¶i tiÕn viÖc lµm cho nh©n viªn. Gióp x¸c ®Þnh chÝnh x¸c viÖc ®µo t¹o nh©n lùc trong kh¸ch s¹n. b)Tæ chøc tuyÓn chän nh©n lùc. Trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän ng-êi qu¶n lý cÇn chó ý vµ nªn c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu sau: -Tr×nh ®é häc vÊn cña ng-êi lao ®éng -Tr×nh ®é ngo¹i ng÷. -Ngo¹i h×nh ®éi tuæi giíi tÝnh, søc kháe t©m lý vµ ®¹o ®øc. -Kh¶ n¨ng giao tiÕp, kiÕn thøc x· héi. TÊt c¶ c¸c yªu cÇu nµy nh»m môc ®Ých lùa chänh ®-îc nh÷ng lao ®éng cã kh¶ n¨ng tèt nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. TuyÓn chän tèt sÏ gi¶m bít ®-îc thêi gian vµ chi phÝ ®µo t¹o sau nµy. *Quy tr×nh tuyÓn chän lao ®éng gåm c¸c b-íc sau. B-íc 1: X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ nh©n lùc. ë mçi thêi ®iÓm mèi kh¸ch s¹n ®Òu cã nhu cÇu vÒ sè l-îng lao ®éng nhÊt ®Þnh. Sè l-îng lao ®éng nµy do ®Æc ®iÓm cña lao ®éng, quy m« vµ tr×nh ®é cña tõng kh¸ch s¹n quy ®Þnh. §Ó x¸c ®Þnh ®-îc nhu cÇu tuyÓn chän nh©n lùc chóng ta cÇn ph¶i ph©n biÖt râ hai nhu cÇu. +Nhu cÇy thiÕu hôt nh©n lùc. +Nhu cÇu tuyÓn chän thªm nh©n viªn. -Nhu cÇu thiÕu hôt nh©n viªn chÝnh lµ kho¶ng trèng c¸ch biÖt gi÷a nhu cÇu cña m«i tr-êng t¹i nguyªn nh©n sù hiÖn cã. 8 -Nhu cÇu tuyÓn chän thªm nh©n viªn lµ nhu cÇu thùc tÕ thÓ hiÖn b»ng c¸c con sè cô thÓ vÒ sè l-îng, chñng lo¹i cña nh©n viªn cÇn ph¶i cã thªm ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ hoµn thµnh ®-îc c¸c c«ng viÖc hiÖn t¹i vµ trong t-¬ng lai mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ yªu cÇu mµ ®¬n vÞ hiÖn t¹i kh«ng cã mµ kh«ng thÓ tù kh¾c phôc ®-îc. Thùc chÊt nhu cÇu tuyÓn chän thªm nh©n viªn lµ nhu cÇu thiÕu hôt nh©n viªn sau khi ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh. -NÕu ta gäi Qth lµ nhu cÇu thiÕu hôt nh©n viªn. Qdc lµ tæng kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh. Qtc lµ nhu cÇu tuyÓn chän. Th× ta cã: Qtc=Qth-Qdc. B-íc 2: X¸c ®Þnh møc lao ®éng. §Þnh møc lao ®éng lµ sè l-îng nh©n viªn cÇn thiÕt trong mét ®¬n vÞ thêi gian ®Ó t¹o ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Khèi l-îng c«ng viÖc mµ mét ng-êi t¹o ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm trong mét ®¬n vÞ thêi gian. §Þnh møc lao ®éng trong kh¸ch s¹n ®-îc coi lµ hîp lý khi tháa m¶n c¸c ®iÒu kiÖn: §Þnh møc lao ®éng ®ã ph¶i lµ ®Þn møc lao ®éng trung b×nh tiªn tiÕn, ®ã lµ ®Þnh møc cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn vµ ph¶i cã sù s¸ng t¹o pÊhn ®Êu. §Þnh møc lao ®éng kh«ng ®-îc phÐp vÜnh viÔn cè ®Þnh. §Þnh møc lao ®éng ®ã ph¶i ®-îc x©y dùng ë chÝnh c¬ së ®ã. §Ó x©y dùng ®-îc ®Þnh møc lao ®éng, ng-êi ta th-êng dïng ph-¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm, dùa trªn kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t ®éi ngò lao ®éng Êy. Th«ng th-êng ®Ó ®-a ra ®-îc ®Þnh møc lao ®éng ta dùa vµo sè liÖu thèng kª sau: 9 Dùa trªn thèng kª vÒ ®Þnh møc lao ®éng ë c¸c c¬ së kh¸c cã ®iÒu kiÖn kinh doanh gÇn víi c¬ së m×nh. Dùa trªn ®Þnh møc lao ®éng cña c¬ së ë thêi kú tr-íc. Dùa trªn ®Þnh møc lao ®éng trung b×nh, tiªn tiÕn cña c¸c kh¸ch s¹n kh¸c trªn thÕ giíi. Dùa trªn thèng kª ®Þnh møc lao ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh. Dùa trªn quy tr×nh tæ chøc phôc vô cña tõng bé phËn, dùa trªn sè l-îng chñng lo¹i c¸c dÞch vô bæ sung ®i kÌm. Tïy thuéc vµo quy m« kh¸ch s¹n, tÝnh chÊt mïa vô vµ sù biÕn ®éng trong t-¬ng lai cña c¬ së ®Ó ®o¸n ®-îc ®Þnh møc lao ®éng trong kh¸ch s¹n th-êng cã hai lo¹i: §Þnh møc lao ®éng chung vµ ®Þnh møc lao ®éng tõng bé phËn. + §Þnh møc lao ®éng chung lµ ®Þnh møc lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng chung cho toµn kh¸ch s¹n. + §Þnh møc lao ®éng tõng bé phËn ®-îc x©y dùng cho c¸c khu vùc kinh doanh trùc tiÕp nh- bµn bar bÕp buång.... trong kh¸ch s¹n. B-íc ba: Th«ng b¸o tuyÓn nh©n viªn. Qua viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu tuyÓn chän vµ ®Þnh møc lao ®éng lµm c¬ së cho viÖc tiÕn hµnh th«ng b¸o tuyÓn chän nh©n viªn. viÖc th«ng b¸o ph¶i chØ ra ®-îc c¸c tiªu chuÈn râ rµng sè l-îng cÇn tuyÓn sau ®ã cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho ng-êi tuyÓn chän b»ng nhiÒu ph-¬ng ph¸p nh- ®µi b¸o, truyÒn h×nh... B-íc bèn: Thu thËp vµ ph©n lo¹i hå s¬. Sau khi th«ng b¸o tuyÓn chän nh©n viªn th× tiÕn hµnh thu thËp hå s¬ cña ng-êi xin viÖc, giíi h¹n tron mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh nµo ®ã vµ dùa trªn hÖ thèng tiªu chuÈn yªu cÇu cña tuyÓn chän. 10 TiÕn hµnh ph©n lo¹i hå s¬ b-íc ®Çu ®Ó thu thËp th«ng tin xem xÐt ®Ó ra quyÕt ®Þnh tuyÓn chän. B-íc n¨m: Tæ chøc tuyÓn chän trùc tiÕp. §Ó tuyÓn chän ®-îc tèt th× ph¶i cã hÖ thèng vÒ tiªu chuÈn nghiÖp vô, chøc danh ®èi -u c¸c khu vùc thµnh thÞ sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p tuyÓn chän, cã hai ph-¬ng ph¸p tuyÓn chän th«ng dông nhÊt. -Ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm: +Tr¾c nghiÖm trÝ th«ng minh, sù thÝch nghi, tr×nh ®é v¨n hãa. +Tr¾c nghiÖm vÒ kü n¨ng kü x¶o. +Tr¾c nghiÖm vÒ sù quan t©m, nh÷ng vÊn ®Ò quan t©m thÝch øng. +Tr¾c nghiÖm vÒ nh©n c¸ch. -Ph-¬ng ph¸p pháng vÊn: Cã hai qu¸ tr×nh +Pháng vÊn ban ®Çu: Dïng ®Ó lo¹i trõ nh÷ng ng-êi xin viÖc kh«ng ®¹t tiªu chuÈn kh«ng ®ñ tr×nh ®é. +Pháng vÊn ®¸nh gi¸: §-îc tiÕn hµnh ®Ó duyÖt l¹i tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò thuéc vÒ kh¶ n¨ng cña ng-êi xin viÖc ®iÒu nµy cho phÐp ng-êi pháng vÊn ®-a ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng tuyÓn chän hay kh«ng. B-íc s¸u: Th«ng b¸o cho ng-êi tróng tuyÓn. Sau khi ra quyÕt ®Þnh tuyÓn chän víi sè l-îng vµ tiªu chuÈn ®Çy ®ñ th× tiÕn hµnh th«ng b¸o cho ng-êi tróng tuyÓn vµ hÑn ngµy ký hîp ®«ng lao ®éng. c) §µo t¹o nh©n lùc. Do yªu cÇu, nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch ngµy cµng cao ®æi míi vµ ngµy cµng phong phó h¬n nªn viÖc ®µo t¹o nh©n lùc trong du lÞch ngµy cµng ph¶i n©ng cao vµ hoµn thiÖn h¬n. Ngoµi ra c¸c trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ngµy cµng t©n tiÕn ®æi míi nªn viÖc ®µo t¹o ®éi ngñ lao ®éng cho phï hîp lµ ®iÒu b¾t buéc vµ cÇn thiÕt. 11 Cã c¸c h×nh thøc ®µo t¹o sau: +§µo t¹o tËp trung lµ h×nh thøc ®µo t¹o cho nh÷ng ®èi t-îng ch-a biÕt g× vÒ du lÞch häc tËp t¹i trung t©m hoÆc mét c¬ së nµo ®ã theo mét ch-¬ng tr×nh c¬ b¶n. +§µo t¹o theo h×nh thøc t¹i chøc, ®èi t-îng ®-îc ®µo t¹o lµ nh÷ng ng-êi ®· cã kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ du lÞch hay ®· ®-îc häc nh-ng ch-a ®¹t tiªu chuÈn th× tiÕn hµnh ®µo t¹o l¹i. Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu h×nh thøc ®µo t¹o kh¸c, tïy thuéc vµo c¸c møc ®é kh¸c nhau vÒ nhËn thøc nh- ®i du häc hay tïy thuéc vµo ®Þa lý tõng vïng mµ ®µo t¹o trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp. Thêi gian ®µo gåm ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. +§µo t¹o ng¾n h¹n: Lµ ®µo t¹o trong mét thêi gian ng¾n vÒ nghiÖp vô nµo ®ã. Th«ng th-êng ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¬n gi¶n, ng¾n ®i s©u vµo c¸c thao t¸c c¸c kü n¨ng kü x¶o vÒ mét nghiÖp vô nµo ®ã. Môc ®Ých cña ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o nµy lµ nh»m cã thÓ sö dông nhanh vÒ nguån nh©n lùc ®¸p øng ngay ®-îc nhu cÇu vÒ nh©n lùc cña kh¸ch s¹n. +§µo t¹o dµi h¹n lµ ®µo t¹o trong mét thêi gian dµi th«ng th-êng tõ hai n¨m trë lªn. Häc viªn ®-îc häc theo mét ch-¬ng tr×nh c¬ b¶n. Ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o nµy ®a phÇn lµ giµnh cho c¸c nhµ qu¶n lý hay nh©n viªn kü thuËt cao, lµm viÖc nh÷ng bé phËn cÇn cã tr×nh ®é cao. -N«i dung ®µo t¹o: Néi dung ®µo t¹o ®-îc dùa theo nh÷ng h×nh thøc c¬ b¶n nh- lao ®éng qu¶n lý c«ng nh©n kü thuËt cao. Vµ ®µo t¹o theo h-íng chuyªn m«n nghiÖp vô víi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n mét ho¹t ®éng kinh doanh tæng hîp ®-îc tæ chøc theo h-íng chuyªn m«n hãa cao nªn néi dung ®µo t¹o, ph¶i cã tÝnh chuyªn m«n hãa tøc lµ ®µo t¹o tõng nghiÖp vô chuyªn s©u nh- ®µo t¹o nh©n viªn buång bar bµn lÔ t©n...VËy ph¶i x©y dùng néi dung ®µo t¹o riªng cho tõng ®èi t-îng tõng nghiÖp vô cô thÓ. d) §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lao ®éng. 12 HiÖu qu¶ cña viÖc sö dông lao ®éng thÓ hiÖn th«ng qua hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi mµ kh¸ch s¹n ®¹t ®-îc trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. §Ó ®¸nh gÝa hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông lao ®éng ta dùa vµo c¸c chØ tiªu sau. +ChØ tiªu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng (W) Tæng doanh thu C«ng thøc 1: W= Tæng sè nh©n viªn Khèi l-îng s¶n phÈm C«ng thøc 2: W= Sè l-îng lao ®éng ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn ®-îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña kh¸ch s¹n, nã ®-îc x¸c ®Þnh b»ng tØ sè gi÷a khèi l-îng s¶n phÈm hoÆc doanh thu thu ®-îc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh víi sè l-îng lao ®éng b×nh qu©n t¹o ra mét khèi l-îng s¶n phÈn hay mét khèi l-îng doanh thu thu ®-îc . Trong du lÞch kh¸ch s¹n, khèi l-îng s¶n phÈm ®-îc tÝnh b»ng ngµy kho¸n. ChØ tiªu b×nh qu©n trªn mét lao ®éng b»ng lîi nhuËn /Sè lao ®éng b×nh qu©n chØ tiªu nªn cµng cao th× lîi nhuËn cµng lín nªn quü l-¬ng cµng t¨ng lªn, chøng tá viÖc sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶. HÖ sè sö dông lao ®éng Thêi gian th-c tÕ lµm viªc = theo quü thêi gian Thêi gian lµm viÖc quy®Þnh HÖ sè nµy thÓ hiÖn c-êng ®é lao ®«ng vÒ thêi gian hÖ sè nµy t¨ng chøng tá thêi gian lµm viÖc cña nh©n viªn t¨ng dÉn ®Õn s¶n phÈm t¨ng ,nã thÓ hiÖn sù cè g¾ng lµm viÖc cña nh©n viªn khi khèi l-îng c«ng viÖc cña kh¸ch s¹n t¨ng. 13 HÖ sè thu nhËp so víi Thu nhËp cña mét lao ®éng trong n¨m = N¨ng suÊt lao ®éng Møc doanh thu trung b×nh cña mét lao ®éng trong n¨m C¸c chØ tªu nµy tÝnh chung cho toµn doanh nghiÖp vµ tÝnh riªng cho tõng bé phËn. Qua sù biÕn ®æi t¨ng gi¶m chØ tiªu nµy mµ c¸c nhµ qu¶n lý khach s¹n cã thÓ ®-a ra ®-îc ph-¬ng ¸n gi¶i quyÕt viÖc sö dông lao ®éng mét cach cã hiÖu qu¶ h¬n t¹o diÒu kiÖn tèt cho viÖc qu¶n trÞ nh©n lùc. e. TiÒn l-¬ng lao ®éng. §èi víi c¸c nhµ kinh tÕ th× tiÒn l-¬ng lµ chi phÝ s¶n xuÊt vµ nã lµ c«ng cô sö dông lµm ®ßn bÈy, kÝch thÝch ng-êi lao ®éng. §èi víi ng-êi lao ®éng th× tiÒn l-¬ng ®Ó ®¶m b¶o cho hä c«ng b»ng vÒ lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn. Nã lµ sè tiÒn mµ ng-êi lao ®éng nhËn ®-îc sau khi ®· hoµn tÊt c«ng viÖc mµ m×nh ®-îc giao. Cã nhiÒu h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho nh©n viªn tuú tõng doanh nghiÖp theo thãi quen cña mçi quèc gia ë ViÖt Nam hiÖn nay chóng ta thùc hiÖn viÖc tr¶ l-¬ng theo th¸ng. X¸c ®Þnh quü l-¬ng : Quü l-¬ng lµ tæng sè tiÒn l-¬ng ®-îc tÝnh b»ng thu nhËp trõ ®i c¸c kho¶n chi phÝ, thuÕ (nÕu cã) - Tæng thu nhËp = Tæng doanh thu - Tæng chi phÝ - ThuÕ - Quü l-¬ng = §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng x tæng thu nhËp Quü l-¬ng k× tr-íc §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng = Tæng thu nhËp k× tr-íc Quü l-¬ng §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng = Tæng sè giê c«ng lao ®éng 14 C¨n cø ®Ó ph©n phèi tiÒn l-¬ng : C¸c nhµ kinh doanh ®Òu c¨n cø vµo quü l-¬ng, ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng, thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt (trong ®ã gåm thêi gian lao ®éng theo quy ®Þnh, thêi gian ngoµi giê, lµm viÖc trong l-¬ng). Ngoµi ra hä cßn c¨n cø vµo nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®-îc cña mçi thµnh viªn ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch th-ëng ph¹t c«ng b»ng tho¶ ®¸ng ®Ó cã thÓ khuyÕn khÝch c¸c nh©n viªn cña m×nh tÝch cù lao ®éng h¬n. TiÒn l-¬ng = Tæng sè giê c«ng lao ®éng x §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng Trong mçi kh¸ch s¹n ®Òu cã bé phËn qu¶n lý tiÒn l-¬ng, ph©n phèi quü l-¬ng cho ng-êi lao ®éng. III. mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý lao ®éng. 1. ChÕ ®é khen th-ëng - kØ luËt ®èi víi ng-êi lao ®éng. Còng nh- trong c¸c ngµnh kh¸c,ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n còng ¸p dông h×nh thøc khen th-ëng, kØ luËt. Trong qu¶n lý lao ®éng ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh mang tÝnh chÊt b¾t buéc ng-êi lao ®éng ph¶i tu©n theo néi quy lao ®éng. Ngoµi ra cßn cã nh÷ng h×nh thøc khen th-ëng b»ng vËt chÊt ®Ó khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Mét sè kh¸ch s¹n hiÖn nay cã chÕ ®é khen th-ëng ®ét xuÊt cho nh©n viªn cã s¸ng kiÕn c¶i t¹o lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã cã h×nh thøc kØ luËt ®èi víi c¸c nh©n viªn vi ph¹m néi quy lao ®éng, lµm ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng dÞch vô còng nh- h×nh ¶nh cña kh¸ch s¹n. 2. Gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o. §Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng cao, vµ ®a d¹ng cña kh¸ch mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng ®ã lµ gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o. Gi¶i ph¸p ®µo t¹o ®ã lµ chóng ta th«ng qua ®µo t¹o gi¸o dôc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. Chóng ta cÇn båi d-ìng cho nh©n viªn cña m×nh cã thÓ lµ ®µo t¹o båi d-ìng t¹i chç hoÆc göi ®i n¬i kh¸c. 15 3. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc. Còng nh- trong mét sè ngµnh kh¸c lao ®éng trong kh¸ch s¹n còng ®-îc chia thµnh tõng tæ, ®øng ®Çu mçi tæ lµ tæ tr-ëng. Mçi tæ lµm tõng c«ng viÖc kh¸c nhau tuú theo tÝnh chÊt tõng nghiÖp vô. Trong c«ng ty cÇn bè trÝ ®óng ng-êi ®óng viÖc lµm sao ®Ó hiÖu qu¶ lín nhÊt. Trong kh¸ch s¹n lao ®éng cã tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao nªn viÖc bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng sao cho hîp lý lµ mét ®iÒu quan träng nhÊt. §iÒu nµy ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã mét c¸ch nh×n s©u réng, chÝnh x¸c, biÕt ng-êi biÕt viÖc, n¾m râ ®-îc ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ng-êi lao ®éng tõ ®ã cã c¸ch bè trÝ, s¾p xÕp. 4. Gi¶i ph¸p hµnh chÝnh. §ã lµ nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n-íc ban hµnh trong quy chÕ lao ®éng. + Quy ®Þnh vÒ ph¹m vi tr¸ch nhiÖm + KØ luËt lao ®éng + KØ luËt qu¶n lý tµi chÝnh tµi s¶n + §iÒu kho¶n thi hµnh Trong tr-êng hîp ng-êi lao ®éng vi ph¹m kØ luËt lao ®éng th× chóng ta cã thÓ sö dông biÖn ph¸p xö ph¹t hµnh chÝnh. Tõ møc båi th-êng thiÖt h¹i ®Õn kØ luËt ®uæi viÖc. Ng-îc l¹i nÕu ng-êi lao ®éng cã nhiÒu thµnh tÝch ®-îc ®Ò b¹t, khen th-ëng, th¨ng chøc. 16 Ch-¬ng II thùc tr¹ng vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n th¾ng lîi I. Kh¸i qu¸t vÒ kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Víi diÖn tÝch 3 ha n»m trªn ®-êng Yªn Phô mét bªn lµ Hå T©y, xung quanh rÊt nhiÒu lµng nghÒ truyÒn thèng, chïa chiÒn vµ c¸c di tÝch lÞch sö ®iÒu nµy cho chóng ta thÊy kh¸ch s¹n cã mét vÞ trÝ rÊt ®Ñp. Kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi lµ mét mãn quµ mµ §¶ng vµ nh©n d©n Cuba trao tÆng nh©n d©n ta nh»m t-îng tr-ng cho t×nh anh em h÷u nghÞ. §-îc khëi c«ng x©y dùng n¨m 1973, ®Õn 21/7/1975 kh¸ch s¹n ®-îc kh¸nh thµnh nh©n dÞp chiÕn th¾ng Honcada, Th¾ng Lîi biÓu tr-ng cho lßng ®Êu tranh anh dòng tù hµo d©n téc cña 2 n-íc anh em ViÖt Nam - CuBa. M« h×nh kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi ®-îc x©y dùng gièng mét tªn löa ®ang ®©m vµo chiÕc m¸y bay B52. Theo thiÕt kÕ ban ®Çu, Kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi lµ khu nhµ nghØ c«ng ®oµn cao cÊp víi sè phßng ban ®Çu lµ 156 phßng. Khi ®-a vµo ho¹t ®éng kh¸ch cña kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ cña chÝnh phñ nhµ n-íc. Do vËy, kh¸ch s¹n thuéc quyÒn qu¶n lý cña Bé Néi Th-¬ng sau ®ã lµ Bé C«ng an. §Õn n¨m 1977 kh¸ch s¹n ®-îc chuyÓn d-íi sù qu¶n lý cña C«ng ty du lÞch ViÖt Nam tõ th¸ng 10 n¨m 1995 ®Õn nay Kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi lµmét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp víi tªn gäi giao dÞch lµ C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Th¾ng Lîi trùc thuéc Tæng côc du lÞch. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n tr¶i qua ba thêi k× chÝnh: 17 - Thêi kú tËp trung quan liªu bao cÊp : Tõ 1975-1988. Thêi kú nµy kh¸ch s¹n th-êng xuyªn bÞ ®éng. ViÖc ®iÒu phèi kÕ ho¹ch kinh doanh, vèn vËt t-, hµng ho¸ ®Òu th«ng qua C«ng ty du lÞch Hµ Néi. - Thêi kú h¹ch to¸n ®éc lËp kh«ng ®Çy ®ñ : Tõ 10/1988 ®Õn 10/1995 Kh¸ch s¹n ®· thùc sù b-íc vµo ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng h¹ch to¸n ®éc lËp tuy nhiªn ch-a ®Çy ®ñ. - Ngµy 21/10/1995 quyÕt ®Þnh 304/Q§ cña Tæng côc du lÞch, C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch trë thµnh ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp ®Çy ®ñ. §Çu n¨m 1997, ®Ó chuÈn bÞ cho héi nghÞ c¸c n-íc nãi tiÕng Ph¸p, kh¸ch s¹n ®· c¶i t¹o khu nhµ b, khu Salª n©ng tæng sè phßng lªn 178 phßng. 2. §iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh a. VÞ trÝ ®Þa lý Kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi cã mét vÞ trÝ ®Þa lý ®-îc ®¸nh gi¸ vµo lo¹i bËc nhÊt ë Hµ Néi. §©y lµ mét lîi thÕ ®¸ng quý cña kh¸ch s¹n. N»m bªn ®-êng Yªn Phô c¹nh Hå T©y lµ mét n¬i cã nhiÒu tµi nguyªn du lÞch, c¹nh lµng Qu¶ng B¸, Nghi Tµm cã nghÒ truyÒn thèng trång hoa c©y c¶nh, c¸ c¶nh Phñ T©y Hå, ®Òn Qu¸n Th¸nh, Chïa TrÊn Quèc, c«ng viªn n-íc Hå T©y. Víi mét vÞ trÝ thuËn lîi vÒ giao th«ng, yªn tÜnh ®Ñp, th¬ méng nh- vËy sÏ gióp du kh¸ch cã nh÷ng c¶m gi¸c tho¶i m¸i dÔ chÞu mçi khi dõng ch©n ë ®©y. b. C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt Kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi tuy kh«ng ph¶i lµ nh÷ng toµ nhµ cao tÇng vµ ®å sé mµ kh¸ch s¹n cã mét kiÕn tróc mang tÝnh chÊt mÜ thuËt so víi c¸c kiÕn tróc hiÖn ®¹i kh¸c trªn diÖn tÝch 3ha. §Çu n¨m 1997, C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Th¾ng Lîi ®· n©ng cÊp khu vùc tiÒn s¶nh, nhµ ¨n, khu buång B, phßng Marketing, x©y míi khu BeautySalon Sauna Massage ®¶m b¶o tiªu chuÈn 3 sao, riªng khu B ®-îc n©ng cÊp lªn tiªu chuÈn 4 sao. 18 B¶ng 1: C¬ cÊu lo¹i phßng ngñ trong kh¸ch s¹n Lo¹i phßng Khu vùc Suit Suit Suit Presidental Deluxe Khu A 4 Khu B 2 Khu Salª 4 Premium Supervior Standard 48 20 56 22 1 17 Bungalow Tæng sè 4 2 5 4 104 42 21 Ngoµi nh÷ng phßng ngñ ®-îc trang bÞ ®Çy ®ñ víi nh÷ng tiÖn nghi theo ®óng tiªu chuÈn 3 sao, kh¸ch s¹n cßn cã nh÷ng c¬ së phôc vô c¸c dÞch vô bæ sung nh- bÓ b¬i, 2 s©n tennis, phßng c¾t tãc, quÇy b¸n hµng l-u niÖm, 12 phßng masage víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, mét phßng Beauty-Salon, 1 sµn nh¶y, 5 phßng karaoke. Business Centre ®-îc trang bÞ víi nh÷ng th«ng tin hiÖn ®¹i : Vi tÝnh nèi m¹ng, m¸y ph«to, fax, telex, ®iÖn tho¹i... Mét phßng héi th¶o cã thÓ phôc vô 400 ®Õn 500 kh¸ch. B·i xe cã søc chóa 200 xe «t« con §Ó phôc vô ¨n uèng kh¸ch s¹n ®· trang bÞ : Mét phßng ¨n réng cã thÓ phôc vô 400-500 kh¸ch, ngoµi ra cã 2 phßng ¨n nhá cã thÓ phôc vô 20-30 kh¸ch mçi phßng bÕp réng h¬n 200 200m2, c¸c trang thiÕt bÞ ®Òu cña NhËt. Nh×n chung c¬ së vËt chÊt t¹i Kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi t-¬ng ®èi hoµn chØnh ®¹t tiªu chuÈn 3 sao. c. Vèn kinh doanh Kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi cã quy m« lín ®-îc Tæng côc du lÞch c«ng nhËn ®¹t tiªu chuÈn 3 sao. Víi quy m« c¬ së vËt chÊt lín, lÜnh vùc kinh doanh kh¸c réng kh¸ch s¹n cÇn mét l-îng vèn ®Çu t- lín cho viÖc më réng s¶n xuÊt kinh doanh. 19 B¶ng 2 : Vèn kinh doanh cña kh¸ch s¹n §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Vèn cè ®Þnh 14.930 12.790 11.757 Vèn l-u ®éng 1.560 5.387 8.393 3. C¬ cÊu tæ chøc Trong mçi thêi k× kinh doanh, kh¸ch s¹n ®Òu cã mét m« h×nh qu¶n lý thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn, nhu cÇu c«ng viÖc cô thÓ. Trong giai ®o¹n kinh doanh hiÖn nay, do sè l-îng kh¸ch thay ®æi nªn kh¸ch s¹n cã m« h×nh tæ chøc qu¶n lý míi phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, m« h×nh nµy b¾t ®Çu ho¹t ®éng tõ 22/9/1998. B¶ng 3 : M« h×nh qu¶n lý cña C«ng ty du lÞch kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi Gi¸m ®èc C«ng ty Phã Gi¸m ®èc Kh¸ch s¹n XÝ nghiÖp GiÆt lµ Cöa hµng ¨n uèng Phã Gi¸m ®èc Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kü thuËt nghiÖp vô 20 Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch Trung t©m hµnh chÝnh Chi nh¸nh ®¹i diÖn
- Xem thêm -