Tài liệu Quan tri mang de kiem tra

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 268 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 Học phần: Quản trị mạng Mã số MH: ……………… Lần thi: Lần Trình độ: Đại học Khóa học: 2015 Thời gian làm bài: 60 phút Đề 01 Đề thi gồm: 05 trang Phần I: Trắc nghiệm(8đ) (Lưu ý: một số câu là đa lựa chọn) Câu 1 : A. C. Câu 2 : A. C. Câu 3 : A. Thư mục dùng chung là cách duy nhất bảo đảm an toàn các tập tin trên? Hệ thống MFT B. Hệ thống NTFS Hệ thống FAT D. Hệ thống CDFS Cho biết ứng dụng nào thuộc loại Client/Server? Photoshop Excel Mạng dựa trên máy phục vụ là? B. WinWord D. WWW (World Wide Web) Là loại mạng hoạt động dựa trên B. Là loại mạng không dựa trên máy máy phục vụ. Các máy phục vụ phục vụ chuyên dụng nào. Các máy có nhiệm vụ cung cấp các dịch tính trong mạng vừa đóng vai trò là vụ ứng dụng cho máy khách. máy phục vụ vừa là máy khách C. Là loại mạng được xây dựng với D. Là loại mạng cài hệ điều hành topo dạng Star mạng windows 2000 server, 2003 server Câu 4 Để nâng cấp một server 2003 thông thường thành Domain Controller? : A. Cài đặt dịch vụ AD và DNS trên B. Cài đặt dịch vụ DHCP trên máy cài Trang 1/5 máy cài server 2003 server 2003 C. Cài đặt dịch vụ IIS trên máy cài D. Cài đặt dịch vụ DNS trên máy cài server 2003 server 2003 Câu 5 Simple volume là? : A. Là cách thức lưu trữ dữ liệu lên B. Là cách thức ghép các phần còn dư các dãy bằng nhau trên một hoặc của các phân vùng hay volume nhiều ổ vật lý (tối đa 32). thành một ổ logic duy nhất C. Là một loại Basic disk D. Là cách thức ghép các ổ đĩa (tối đa 32) vật lý thành một ổ logic duy nhất Câu 6 Các phát biểu nào sau đây là đúng cho Share permission? : A. Có hiệu lực ngay cả khi người sử B. Không có hiệu lực nếu người sử dụng đăng nhập cục bộ dụng đăng nhập vào máy cục bộ C. Chỉ có thể được gán cho các thư D. Có thể được gán cho cả tập tin và mục thư mục Câu 7 Lệnh GPEDIT.MSC /gpcomputer: machinename cho phép? : A. Xem chính sách kiểm soát B. Xem chính sách cục bộ của máy tính đang dùng C. Xem chính sách bảo mật cục bộ D. Xem chính sách cục bộ của một máy tính từ xa Câu 8 Việc bảo mật máy tính có thể được cải thiện hơn bằng cách sử dụng? : A. Password Policy B. Account Lockout Policy C. Local Security Policy D. Group Policy Câu 9 Trong các địa chỉ sau, chọn địa chỉ không nằm cùng mạng với các địa chỉ : còn lại? A. 202.29.100.100/28 B. 202.29.100.98/28 C. 202.29.100.110/28 D. 202.29.103.113/28 Câu 10 Hai cấp độ bảo mật được tách biệt nhau trong Windows 2003 server là? : A. Các quyền share permission B. Các quyền truy cập thư mục C. Các quyền NTFS permission D. Các quyền truy cập tập tin Câu 11 Có thể truy cập tài nguyên dùng chung qua mạng LAN bằng cách sử dụng? : A. Map Network drive wizard B. Run command C. Yahoo D. My Network Places Trang 2/5 Câu 12 : A. C. Câu 13 : A. Quyền mặc định đối với hệ thống file NTFS khi chia sẻ thư mục cho nhóm Everyone là? Full Control B. Modify Write D. Không phải các quyền trên Spanned volume là? Là cách thức ghép các phần còn B. Là cách thức ghép các ổ đĩa (tối đa dư của các phân vùng hay 32) vật lý thành một ổ logic duy volume thành một ổ logic duy nhất nhất C. Là cách thức lưu trữ dữ liệu lên D. Là cách thức ghép các partition của các dãy bằng nhau trên một hoặc một basic disk. nhiều ổ vật lý (tối đa 32). Câu 14 Số nhận diện bảo mật là? : A. Số gắn với mỗi tài khoản duy B. Số gắn với mỗi tài khoản duy nhất, nhất, không trùng với bất cứ tài có thể tạo ra các tài khoản có số khoản nào tạo ra. SID giống nhau C. Là số do người dùng gán vào cho D. Số gắn với mỗi tài khoản, người mỗi account dùng có thể thay đổi Câu 15 Chính sách hệ thống (System Policy) dùng để? : A. Cấu hình các quyền hạn của B. Cho phép, hay bắt buộc người dùng người dùng đối với hệ thống, phải sử dụng những mật khẩu phức nâng cao khả năng bảo mật của tạp để nâng cao sự an toàn, tránh bị hệ thống. dò C. Áp dụng cho các người dùng đối D. Cho phép hay cấm người dùng với hệ thống cục bộ đăng nhập cục bộ Câu 16 Các Web client thường được gọi là gì? : A. HTML interpreter (trình thông B. Netscape Navigator dịch HTML) C. Firefox D. Browers Câu 17 Các đặc điểm của mô hình Work Group? : A. Có ít nhất một server làm chức B. Quá trình chứng thực cho người năng điều khiển vùng dùng đăng nhập diễn ra tại máy cục bộ mà user đăng nhập C. Thông tin tài khoản người dùng D. Các máy tính trong mạng có vai trò Trang 3/5 được lưu trong tập tin SAM trên như nhau mỗi máy cục bộ Câu 18 Ưu điểm của mạng ngang hàng là? : A. Chi phí thấp, dễ thi công, lắp đặt, B. Không cần người quản trị mạng triển khai vì qui mô nhỏ chuyên nghiệp C. Có khả năng mở rộng qui mô của D. Dữ liệu được quản lý tập trung mạng Câu 19 Giả sử tất cả các máy tính thuê bao Internet của FPT khi truy cập vào : website google.com đều bị chuyển hướng sang một trang web khác. Các máy tính thuê bao các ISP khác không gặp tình huống này. Nguyên nhân gây ra lỗi lớn nhất sẽ là? A. Website google bị lỗi B. DNS server của FPT bị lỗi C. Các máy tính bị nhiễm virus D. Router ra ngoài của ISP FPT bị lỗi Câu 20 Nhược điểm nếu xây dựng hệ thống dịch vụ tên miền (DNS) theo mô hình : tập trung là? A. Nếu điểm tập trung bị hỏng, toàn B. Số lượng yêu cầu phục vụ tại điểm bộ hệ thống sẽ bị tê liệt tập trung duy nhất sẽ rất lớn C. Chi phí bảo trì hệ thống rất lớn D. Tất cả các câu trả lời trên Câu 21 Các host kết nối vào cùng một mạng phải có? : A. Cùng mạng con B. Cùng địa chỉ HostID C. Cùng địa chỉ NetID D. Địa chỉ IP khác phân lớp Câu 22 Nhược điểm của Dynamic Storage? : A. Khó cấu hình B. Chi phí cao C. Giảm khả năng chịu lỗi của hệ D. Khó backup và restore dữ liệu thống Câu 23 Cho host có địa chỉ IP 203.18.100.49/27. Số mạng con và host trong mỗi : mạng con? A. 1024, 2046 B. 2046, 8190 C. 2032, 4046 D. Tất cả đều sai Câu 24 Striped volume là? : A. Là cách thức ghép các ổ đĩa (tối B. Là cách thức lưu trữ dữ liệu lên các đa 32) vật lý lại thành một ổ logic dãy bằng nhau trên một hoặc nhiều duy nhất ổ vật lý (tối đa 32). C. Là cách thức ghép các phần còn D. Là cách thức ghép các đĩa cứng với dư của các phân vùng hay nhau(tối đa 32) Trang 4/5 volume lại thành một ổ logic duy nhất Câu 25 Từ hệ điều hành Windows NT trở về sau có 2 loại quyền là? : A. Remote Access B. NTFS permission C. Share Folder Permission D. Ownership permission Câu 26 Ba chức năng của domain? : A. Giúp chúng ta quản lý bảo mật B. Cung cầp các server dự phòng làm các tài nguyên chia sẻ chức năng điều khiển vùng (domain controller) và đảm bảo thông tin trên các server này đồng bộ với nhau C. Đóng vai trò như một khu vực D. Kiểm soát và khoá bớt một số chức quản trị các đối tượng năng trên máy trạm thông qua chính sách nhóm Câu 27 Các quy tắc điều quản việc truyền thông máy tính được gọi là? : A. Các dịch vụ B. Các hệ điều hành mạng C. Các thiết bị mang tải D. Các giao thức Câu 28 Active Directory là? : A. Là một CSDL của các tài nguyên B. Là dịch vụ cung cấp khả năng xác trong hệ thống mạng cũng như minh (chứng thực) hoặc logon cho các thông tin liên quan đến các các người dùng, máy tính trong tài nguyên mạng khác. mạng C. Là nơi lưu trữ danh sách các tài D. Là dịch vụ phân giải tên miền khoản người dùng, tài khoản máy và các mật khẩu tương ứng. Câu 29 Việc tạo ra các tài khoản người dùng nhằm mục đích? : A. Cung cấp cho người dùng trong B. Quản lý người dùng mạng, quản lý mạng để quản lý, cấp phát quyền sự truy cập các tài nguyên hệ thống. hạn trong hệ thống C. Cho phép nhiều người sử dụng D. Không có mục đích máy tính cùng lúc. Câu 30 Một user được gán sự cho phép riêng, và Group mà user này là thành viên : được gán sự cho phép trên cùng một thư mục thì kết hợp này mang lại cho user quyền theo nguyên tắc? Trang 5/5 A. Quyền nghiêm ngặt nhất là quyền B. Không có sự kết hợp trên có hiệu lực C. Quyền ít nghiêm ngặt nhất là D. Không có quyền nào có hiệu lực quyền có hiệu lực Câu 31 Điều kiện để áp dụng hạn ngạch đĩa(disk quota) cho các user? : A. Chỉ thiết lập được trên windows B. Hệ thống tập tin của ổ đĩa phải là server 2000, 2003 server NTFS C. Chỉ thiết lập được trên windows D. Không có điều kiện XP Câu 32 Để nâng cao độ an toàn dữ liệu trên các partition NTFS? : A. Phân quyền truy cập đến từng B. Mã hóa dữ liệu bằng EFS user trên từng file và thư mục C. Áp dụng hạn ngạch đĩa D. Nén đĩa Câu 33 Quyền Read Extended Atributes cho phép user được gán đọc thuộc tính? : A. Archive B. Compress C. Hidden D. Encrypt Câu 34 Các đặc điểm của mô hình Domain? : A. Quá trình chứng thực cho người B. Thông tin người dùng được quản lý dùng đăng nhập diễn ra tập trung bởi dịch vụ Active Directory và tại máy DC được lưu trữ trên Domain Controller với tên tập tin là NTDS.DIT C. Có ít nhất một server làm chức D. Tất cả đều đúng năng điều khiển vùng Câu 35 Các quyền mà bạn gán cho một thư mục bố mẹ đều tự động được gán cho : tất cả các thư mục con và các tập tin? A. Sao chép quyền B. Thừa kế quyền C. Ứng dụng quyền D. Tất cả đều sai Câu 36 Các đặc điểm của Domain User Account – tài khoản người dùng miền? : A. Được tạo và lưu trên domain B. Được quản lý tập trung controller C. Truy xuất tài nguyên trên domain D. Được tạo trên Local User and Group Câu 37 Máy tính A và Z có địa chỉ trên 2 SUBNET khác nhau. Điều gì xảy ra khi Trang 6/5 : máy tính A gửi broadcasts (ARP request) đi tìm địa chỉ MAC của máy tính Z? A. Router sẽ trả lời với địa chỉ MAC B. Không có trả lời (no response) của Z C. Router sẽ trả lời với địa chỉ MAC D. Router sẽ gửi tiếp yêu cầu (ARP của mình request) tới subnet của Z và lúc đó Z có thể trả lời A Câu 38 Các phát biểu nào sau đây là đúng cho NTFS permission? : A. Không có hiệu lực nếu người sử B. Có hiệu lực ngay cả khi người sử dụng đăng nhập vào máy cục bộ dụng đăng nhập cục bộ C. Có thể được gán cho cả tập tin và D. Chỉ có thể được gán cho các thư thư mục mục Câu 39 Có hai user account được tạo sẵn trong khi cài đặt windows, đó là? : A. Administrator và User B. Administrator và Guest C. Administrator và HelpAssistant D. Administrator và SUPPORT_388945a0 Câu 40 Các thành phần của Active Directory? : A. Object B. Group policy,Global Catalog,.. C. Properties D. Network card Câu 41 Sự chứng thực bao gồm? : A. Đăng nhập B. Chứng thực mạng C. Tạo account D. Cả A và B đều đúng Câu 44 Giả sử có một Hệ thống 2 LAN segment được nối với nhau qua một router : là máy tính. Máy tính đóng vai trò Router có bao nhiêu card mạng? A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 45 Lệnh Ipconfig /all dùng để? : A. Xem địa chỉ ip của máy tính đang B. Xem địa chỉ ip của máy server mà sử dụng máy con kết nối C. Xem các thông tin về địa chỉ D. Tất cả các câu trên MAC, loại card mạng,.. Câu 46 Ưu điểm của chế độ lưu trữ Basic Storage? : A. Chi phí thấp B. Dễ lắp đặt, cấu hình Trang 7/5 C. Câu 47 : A. C. Câu 48 : A. C. Câu 49 : A. C. Câu 50 : A. C. Câu 51 : A. C. Khả năng chịu lỗi cao D. Tốc độ truy cập đĩa nhanh Công cụ bổ túc của Microsoft Management Console có thể dùng để tạo một tài khoản cục bộ là? Quản lý thiết bị B. Quản lý máy tính Các thư mục dùng chung D. Người sử dụng và các nhóm cục bộ Các đặc điểm của Local User Account – tài khoản người dùng cục bộ? Được tạo và lưu trên mỗi máy B. Truy xuất tài nguyên địa phương Dùng cho mạng ngang hàng D. Truy xuất tài nguyên mạng Để chỉnh sửa chính sách tài khoản người dùng thì các dùng công cụ? Local Security Policy Password Policy Lệnh PING dùng để? B. Domain Security Policy D. Group Policy Kiểm tra các máy tính có đĩa B. Kiểm tra các máy tính có hoạt động cứng hay không tốt hay không Kiểm tra các máy tính trong D. Kiểm tra các máy tính có truy cập mạng có liên thông không vào Internet không Share permission và NTFS permission có thể đồng thời tồn tại, trong trường hợp này thì? Sự cho phép ít nghiêm ngặt nhất B. Sự cho phép nghiêm ngặt nhất là sự là sự cho phép có hiệu lực cho phép có hiệu lực Các quyền này phủ quyết lẫn D. Không có quyền nào có hiệu lực nhau Nhược điểm của mạng dựa trên máy phục vụ là? Câu 52 : A. Chi phí đầu tư (về con người, B. Qui mô của mạng lớn thiết bị) cao C. Phải cần người quản trị mạng D. Qui mô mạng nhỏ chuyên nghiệp Câu 53 Tài khoản nào được sử dụng để truy cập các tài nguyên ở bất cứ nơi nào : trên mạng? A. Tài khoản Administrator B. Tài khoản người sử dụng vùng C. Các tài khoản người dùng cục bộ D. Các tài khoản người dùng có sẵn Câu 54 Điều kiện để có các quyền NTFS là? : A. Phải chia sẻ các thư mục B. Hệ điều hành phải là windows 2003server Trang 8/5 C. Hệ điều hành phải là windows 2000 server trở lên Câu 55 Disk quota là? : A. Là lượng không gian chiếm dụng được tính theo các tập tin và thư mục (không ở dạng nén) do người dùng làm chủ sở hữu. C. Là cách thức phân chia hạn ngạch cho user hoặc Group Câu 56 Mạng ngang hàng là? : A. Là loại mạng không dựa trên máy phục vụ chuyên dụng nào. Các máy tính trong mạng vừa đóng vai trò là máy phục vụ vừa là máy khách C. Là loại mạng được xây dựng với topo dạng Star D. Hệ thống file là NTFS B. Lượng không gian đĩa trống được tính toán dựa vào hạn ngạch đĩa của người dùng chứ không phải lượng không gian còn trống trên volume. D. Cả A và B đều đúng B. Là loại mạng hoạt động dựa trên máy phục vụ. Các máy phục vụ có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ ứng dụng cho máy khách. D. Là mạng máy tính có ít nhất một máy cài hệ điều hành windows server Câu 57 Các công việc để máy trạm gia nhập vào miền là? : A. Đăng nhập client với tài khoản có B. Chuyển đổi từ WorkGroup sang quyền quản trị, thông mạng với Domain, gõ vào username, pass và server restart C. Chỉ cho client biết IP của DNS D. Tất cả A,B,C Câu 58 Kết nối máy tính từ nhà vào ISP thông qua đường dây điện thoại, tín hiệu : trên đường điện thoại sẽ thuộc về tầng? A. Giao vận B. Mạng C. Liên kết dữ liệu D. Vật lý Câu 59 Ưu điểm của mạng dựa trên máy phục vụ là? : A. Quản lý dữ liệu, tài nguyên, B. Tận dụng được tài nguyên hiện có người dùng được tập trung. tránh bằng cách chia sẻ sử dụng máy in, lãng phí, thất thoát máy fax, … C. Dễ khắc phục và giải quyết các D. Qui mô mạng nhỏ sự cố về mạng Câu 60 Những người sử dụng nên có những quyền gì sau đây để dùng chung một : thư mục trên volume NTFS? Trang 9/5 A. Modify C. Read B. Others D. Write Trang 10/5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊAVŨNG TÀU ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 20092010 Học phần : Quản trị Mạng máy tính Mã số MH : Lần thi : ………………………………………. Trình độ : Đại học Khóa học : 2008 - 2010 Thời gian làm bài : 60 phút Đề số: 01 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Mã đề thi 135 Số báo danh:............................................................................... Câu 1: Chọn định nghĩa đúng trong những gợi ý bên dưới: A. Một ổ đĩa Basic có thể được nhiều hơn 4 phân vùng primary B. Các đĩa Dynamic không giới hạn số lượng các volume được hiện thực trên đĩa C. Các đĩa Basic có tối đa là 4 phân vùng primary hoặc 3 phân vùng primary + 1 phân vùng extended trên một ổ đĩa D. Các đĩa Dynamic dùng các công nghệ quản lý đĩa cổ điển Câu 2: Trong mô hình bảo mật domain, các account được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu domain được gọi là? A. Domain account B. Directory account C. Local account D. Shared account Câu 3: Mục tiêu của việc tạo và quản lý các đối tượng Group Policy? A. Quản lý và xử lý sự cố đối với Group và User B. Để quản lý cài đặt và sử dụng phần mềm C. Để điều khiển các thiết lập desktop, thiết lập chiến lược bảo mật, thiết lập các script và tái điều hướng thư mục D. Cả A.), B.) và C.) đều đúng Trang 11/5 Câu 4: Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số? A. 110 B. 25 C. 23 D. 21 Câu 5: Phát biểu nào sau đây liên quan đến Domain controller là đúng? A. Domain controller chỉ có vai trò duy nhất là nơi nối kết các máy tính lại với nhau B. Domain controller chỉ có thể được cấu hình trong phiên bản Web server C. Domain controller lưu một bản copy của Active Directory D. Domain controller lưu giữ một số thuộc tính của mọi đối tượng trong forest Câu 6: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28: A. 192.168.25.255 B. 192.168.25.141 C. 192.168.25.180 D. 192.168.25.143 Câu 7: Câu lệnh dưới đây làm công việc gì? Convert C: /fs: NTFS A. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ NTFS sang FAT32 B. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang FAT64 C. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang NTFS D. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT16 sang FAT32 Câu 8: Anh/chị vừa tiếp nhận việc quản trị một server. Anh/chị sửa quyền của các user trong Group Policy để ngăn những user này log in vào server từ máy trạm của họ. Sau khi tạo những thay đổi đó, anh/chị cũng không thể log in vào server từ console. Việc anh/chị vừa làm đó tương đương với thao tác nào sau đây? A. Cài giá trị Deny vào quyền Log on locally của user B. Thêm quyền “Deny log on locally” vào nhóm Everybody C. Gỡ bỏ tài khoản của anh/chị ra khỏi nhóm Administrator D. Thêm quyền “Deny access to this computer from the network user” vào nhóm Everybody Câu 9: Bộ phận Tiếp thị đã tạo ra một folder trong folder được chia sẻ của họ có tên là Marketing Management. Họ hỏi bạn cách tạo một share pointing mới chỉ tới folder này và cho tên chia sẻ Trang 12/5 cùng tên với folder. Một người trong bộ phận không thể truy cập folder đó từ máy tính của mình. Khi đăng nhập trên một máy tính khác, người đó lại có thể nhìn thấy và truy cập được. Nguyên nhân của vấn đề này là gì? A. Máy tính của người đó có policy ngăn người này truy cập vào folder chia sẻ B. Người đó không đăng nhập vào mạng nên không nhìn thấy C. Người đó không có truy xuất đến folder D. Máy tính của người này chạy Windows 98, còn các máy khác chạy Windows 2000 hoặc sau Câu 10: Các kiểu Group bao gồm: A. Group Security và Group Distribution B. Global, Domain Local và Universal C. Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 D. Câu A), B) và C) đều đúng Câu 11: Port mặc định của một FTP site trên server là? A. 80 B. 23 C. 1001 D. 21 Câu 12: Một user cố gắng truy xuất một tập tin trong mạng. User đó không có trong danh sách SACL (System Access Control Lists), cũng như không thuộc vào bất kỳ nhóm nào có quyền này. Điều gì sẽ xảy ra? Lưu ý: SACL khác với ACL (Access Control Lists) là danh sách liên kết với một đối tượng xác định các user hoặc nhóm nào có quyền truy xuất đến đối tượng. A. User bị từ chối truy xuất B. User được chấp nhận truy xuất và một audit (kiểm toán) được kích hoạt trên truy xuất ấy C. User được chấp nhận truy xuất và không có audit (kiểm toán) nào được kích hoạt trên truy xuất ấy D. User được chấp nhận truy xuất read-only Câu 13: Cơ quan của anh/chị mới mua một máy in và anh/chị được yêu cầu cài đặt máy in này để sử dụng. Anh/chị xác định cài máy in này vào server để quản lý tập trung việc in ấn. Việc cài đặt Trang 13/5 và in thử trang test thành công. Nhưng có vấn đề là các user khác không kết nối vào máy in này được. Lý do là gì? A. File Server role chưa được cài đặt B. Anh/chị quên chia sẻ máy in C. File & Print Server role chưa được cài đặt D. Print Server role chưa được cài đặt Câu 14: Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet? A. POTS B. DNS C. HTTP D. FTP Câu 15: Phiên bản nào của Windows Server 2003 không thể cấu hình cài đặt thành một Domain controller? A. Standard B. Web C. Enterprise D. Datacenter Câu 16: Server hiện tại có 1 đĩa cứng dùng để boot hệ thống và bây giờ anh/chị muốn dùng RAID-5 volume để lưu trữ dữ liệu. Anh/chị tắt (shutdown) server và thêm vào 2 đĩa cứng mới. Sau khi khởi động lại, anh/chị vào MMC và chuyển đổi cả các đĩa thành dynamic. Anh/chị sẽ gặp tình trạng là tùy chọn RAID-5 không cho phép. Anh/chị cần phải làm điều gì để tạo volume mới theo nhu cầu? A. Format tất cả các đĩa về dạng NTFS B. Format một đĩa về dạng NTFS C. Thêm 1 đĩa cứng mới nữa D. Chuyển đổi ngược từ dynamic về dạng basic Câu 17: Ứng dụng dòng lệnh nào sau đây có thể dùng để tạo các tài khoản user và group mới? A. dsadd group|user B. dsmove group|user C. dsmod group|user D. dsquery group * Câu 18: Sự khác nhau giữa chứng thực (authentication) và cấp phép (authorization)? A. Một user phải được cấp phép (authorization) trước khi họ có thể được chứng thực (authentication). Trang 14/5 B. Authentication nhận diện user còn authorization quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định C. Authorization nhận diện user còn authentication quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định D. Authentication chỉ xảy ra trong mô hình bảo mật domain Câu 19: Phát biểu nào dưới đây mô tả chính xác nhất về một Active Directory tree? A. Một tập hợp các OU (organizational unit) B. Một tập hợp các domain với các cấu trúc tổ chức (schema) khác nhau C. Một tập hợp các domain chia sẻ chung một không gian tên DNS (DNS namespace) D. Một tập hợp các user với các thiết kế (setting) chung Câu 20: Printer pool là gì? A. Là một thao tác in ấn B. Một nhóm các máy in logic C. Một nhóm các máy in vật lý được xem như một máy in logic D. Một nhóm các máy in vật lý Câu 21: Các loại user profile gồm: A. Local profile và Network profile B. Active Directory Users và Domain Controller profile C. Mandatory Profile, Roaming Profile và Local Profile D. Local profile và Domain profile Câu 22: Khi cài đặt Windows Server 2003 thì Microsoft khuyến cáo nên dùng hệ thống tập tin dạng nào? A. NTFS B. FAT32 C. FAT16 D. FAT64 Câu 23: Một địa chỉ mạng lớp C được chia thành 4 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng? A. 255.255.255.0 B. 255.255.255.240 C. 255.255.255.128 D. 255.255.255.192 Câu 24: Anh/chị có thể log on vào mọi server trong cơ quan. Anh Dũng cũng thuộc nhóm Administrator nhưng lại không thể log on vào bất kỳ server nào mà chỉ có thể log on vào các máy trạm mà không bị trục trặc gì. Anh/chị đã kiểm tra lại và thấy Dũng có đủ Trang 15/5 quyền thực hiện log on vào mọi server. Như vậy vấn đề trục trặc xảy ra do nguyên nhân? A. Quyền log on vào máy trạm của Dũng mới thay đổi B. Tài khoản của Dũng đã bị hết hạn sau 2 tuần C. Khoảng thời gian log on vào mạng của Dũng đã bị thay đổi D. Tài khoản của Dũng đã bị disabled Câu 25: Port mặc định của một Web site trên server là? A. 21 B. 80 C. 23 D. 8080 Câu 26: Khi nối mạng giữa 2 máy tính, chúng ta sử dụng loại cáp nào để nối trực tiếp giữa chúng. A. Cáp UTP chéo (crossover) B. Cáp quang C. Cáp STP D. Cáp UTP thẳng Câu 27: Anh/chị có 2 ổ đĩa dung lượng 20GB/đĩa và 3 ổ đĩa dung lượng 5GB/đĩa. Anh/chị muốn xây dựng một cấu trúc lưu trữ dung lượng tối đa dựa trên các ổ đĩa này mà không lo lắng lắm về sự mất mát dữ liệu. Vậy kiểu volume nào sau đây là phù hợp nhất? A. Striped B. Mirrored C. Simple D. Spanned Câu 28: Một nhóm người có độ ưu tiên máy in (Printer priority) là 1 và 2; một nhóm khác có độ ưu tiên là 3 và 8. Thứ tự ưu tiên in trước của các thao tác in sẽ là: A. 1  3  2  8 B. 2  8  1  3 C. 8 321 D. 1  2  3  8 Câu 29: Nhóm logic các máy tính nào sau đây được đặc trưng bởi tính chất quản trị và bảo mật tập trung? A. Forest B. Directory C. Tree D. Domain Câu 30: Để thiết lập hệ thống có chiến lược chịu được (khắc phục) lỗi đĩa thì sử dụng chế độ RAID nào sau đây? A. mức 0, 2, 4 B. mức 1, 5 C. mức 0, 2 D. mức 0 Câu 31: Các phạm vi Group bao gồm: A. Global, Domain Local và Universal B. Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 Trang 16/5 C. Câu A) và B) đều đúng D. Câu A) và B) đều sai Câu 32: Domain của bạn gồm 1 domain controller và 3 server thành viên. Anh/chị lo lắng rằng domain controller có thể bị lỗi và làm mất domain của mình. Anh/chị muốn nâng cấp một server thành viên thành một domain controller. Anh/chị sẽ dùng lệnh nào sau đây? A. dcpromo B. dsadd C. Active Directory Users and Computers D. Active Directory Domains and Trusts Câu 33: Cho địa chỉ IP: 192.168.5.49/28. Cho biết địa chỉ mạng của địa chỉ IP này: A. 192.168.5.60 B. 192.168.5.32 C. 192.168.5.16 D. 192.168.5.48 Câu 34: Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client A. DNS Server B. IP Address C. Subnet Mask D. Default Gateway Câu 35: Cơ quan của anh/chị có một máy in laser làm việc quá công suất của nó. Lãnh đạo cơ quan đã đồng ý mua một máy in mới giống hệt như cái đã có. Chỉ có 1 Printer server làm nhiệm vụ quản lý cả hai máy in này. Máy cũ gắn trên cổng LPT1, máy mới gắn trên cổng LPT2. Cách triển khai máy in mới hiệu quả nhất là? A. Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Cấu hình máy tính của user sao cho một nửa công việc in ấn được thực hiện trên máy in hiện tại, một nửa in ấn sang máy in mới B. Sửa hàng đợi máy in hiện tại để cho phép khả năng printer pooling và cấu hình máy in dùng cả LPT1 và LPT2 C. Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Tạo một printer pool chứa cả máy in mới và cũ D. Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Sửa hàng đợi máy in hiện tại để gửi công việc in ấn sang máy in mới nếu nó bận Trang 17/5 Câu 36: Cho địa chỉ 192.64.10.0/26. Hãy cho biết số lượng mạng con và số lượng máy trên mỗi mạng con? A. 2 mạng con, mỗi mạng con có 60 máy B. 2 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy C. 4 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy D. 4 mạng con, mỗi mạng con có 62 máy Câu 37: Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 HUB và 2 REPEATER? A. 1 B. 10 C. 12 D. 100 Câu 38: Lợi ích của việc sử dụng Printer pooling là A. Chia sẻ công việc in ấn cho một nhóm các máy in vật lý B. Giúp một máy in vật lý in nhanh hơn C. Giúp tiết kiệm giấy in D. Giúp nhiều máy in vật lý in nhanh hơn Câu 39: Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay: A. Client - Server B. Remote Access C. Terminal - Mainframe D. Peer - to - Peer Câu 40: Dịch vụ mạng DNS dùng để: A. Cấp địa chỉ cho các máy trạm B. Phân giải tên và địa chỉ C. Truyền file và dữ liệu D. Truyền thông tin của routing table giữa các router Câu 41: Trong các địa chỉ sau sẽ có một địa chỉ không cùng nằm chung mạng con với ba địa chỉ còn lại khi sử dụng subnet mask là 255.255.224.0: A. 172.16.67.50 B. 172.16.66.24 C. 172.16.64.42 D. 172.16.63.33 Câu 42: Khả năng định tuyến được thực hiện bởi thiết bị: A. Switch B. Hub C. NIC D. Router Câu 43: Công cụ để tạo và quản lý các tài khoản user: A. Microsoft Management Console B. Active Directory Users and Computers hoặc chạy từ dòng lệnh (dsa.msc) Trang 18/5 C. Chạy từ dòng lệnh (dsa.msc) D. Active Directory Users and Computers Câu 44: Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không? A. RARP B. ARP C. TCP D. UDP Câu 45: Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast? A. Hub B. Bridge C. Switch D. Router Câu 46: Địa chỉ được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào? A. Source MAC address B. Destination MAC address C. Network address D. Subnetwork address Câu 47: Nếu 4 máy tính kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này? A. 1 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 48: Anh/chị vừa mã hóa các tập tin trong một thư mục trên mạng. Anh/chị có thể truy xuất các tập tin này từ máy tính khác trên mạng này không? A. Không B. Được, với điều kiện log in bằng tài khoản nào đã dùng để mã hóa các tập tin ấy C. Được, không cần điều kiện nào kèm theo D. Được, với điều kiện log in bằng tài khoản Administrator Câu 49: Để cài đặt một Web site an toàn trên Windows Server 2003 thì Microsoft khuyến cáo nên dùng hệ thống tập tin dạng nào? A. FAT64 B. FAT16 C. NTFS D. FAT32 Trang 19/5 Trang 20/5
- Xem thêm -