Tài liệu Quản trị kênh phân phối thiết bị xử lý nước thải của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật duy bình trên thị trường hà nội

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing : : : : công ty kinh doanh : : GVHD: TS Cao Tuấn Khanh i SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing ỜI Ả Ơ ể có thể Trong quá trình th c t p t t nghi t nghi p : “Qu n tr kênh phân ph c a mình, em ti n hành nghiên c ng Hà N i” c r t nhi u s ỡt - Đ ũ phía Nhà ng. ể Đ ể và các ể giúp trong Đ :“ ” ò ể ể Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: TS Cao Tuấn Khanh ii SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Ụ Ụ ................................................................................................................... i ỜI Ả Ụ Ơ ................................................................................................................ ii Ụ .....................................................................................................................iii D Ụ Ả Ụ Ơ Ụ Ơ I ......................................................................................... vii ................................................................................viii I ....................................................................................... ix I I I Ả I ẢI Ơ Ờ T nh ấp thi t nghi n u lập v tu n ố vấn a trong m ti u nghi n I ....................................... 1 t i ....................................................................... 1 t i................................................................... 2 T ng quan tình hình h h th nghi n C I u a nh ng ng trình n m tr ... 2 u ......................................................................................... 3 1.4.1 Mục tiêu chung ....................................................................................................... 3 1.4.2 Mục tiêu cụ thể ....................................................................................................... 3 Phạm vi nghi n Ph u ................................................................................................. 3 ng ph p nghi n u ........................................................................................ 4 1.6.1 Phương pháp luận chung ....................................................................................... 4 1.6.2 Phương pháp luận cụ thể ....................................................................................... 4 6 ..................................................... 4 6 ...................................................... 4 K t ấu hóa luận tốt nghiệp ................................................................................... 6 Ơ II Ơ I I Ả Ả ẢI KINH DOANH .............................................................................................................. 7 t số h i niệm M ts n .......................................................................................... 7 hái ni m .................................................................................................... 7 h c n ng c ênh phân ph i .............................................................................. 7 u tr c ênh phân ph i ........................................................................................ 8 t số lý thu t li n quan GVHD: TS Cao Tuấn Khanh n qu n trị nh phân phối .................................... 10 iii SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Theo lý thuyết c Philip Kotler ( 2009).............................................................. 10 Theo lý thuyết c PGS T Trương Đình hiến ( 008) ........................................ 10 Phân ịnh n i ung v qu n trị nh phân phối a ng t inh oanh .......... 11 Thiết ế ênh phân ph i ....................................................................................... 11 2.3.1.1 ........................................................................................... 11 2.3.1.2 ......................................................................................... 11 2.3.1.3 Đ ............. 12 ch n thành viên ênh .................................................................................... 13 ch th ch thành viên ênh ................................................................................... 15 Đánh giá thành viên ênh .................................................................................... 16 Đi u ch nh các s p Ơ t ênh ................................................................................ 17 III Ả Ả I Ơ Ờ I I ẢI I I .............................................................................................. 18 nh gi t ng quan tình hình a ng t T HH th ng mại v thuật Du Bình ...................................................................................................................... 18 Sơ lư c quá trình hình thành và phát triển c ơ c u t ch c gành ngh máy và nhân s c c ng ty ...................................... 18 c ng ty ................................................... 18 inh o nh ....................................................................................... 19 ết quả ho t ng inh o nh c c ng ty T thương m i và thuật uy ình ....................................................................................................................... 19 Đ c iểm th trư ng sản ph m thiết m i và c ng ty T thương thuật uy ình ............................................................................................. 20 nh h th i x lý nư c thải c a ng a nhân tố m i tr ng t T HH th ng mại v ng n qu n trị nh phân phối thi t ị thuật Du Bình tr n thị tr ng H lý n i ......... 21 ác nhân t vi m ................................................................................................ 21 Đ Đ ............................................................................................. 21 ể ........................................................................................ 21 ................................................................................................ 22 ác nhân t v m ................................................................................................ 22 GVHD: TS Cao Tuấn Khanh iv SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing ............................................................................................ 22 - ...................................................................... 23 - ............................................................................. 24 – K t qu phân t h v i s n ph m thi t ị Du Bình tr n ịa ....................................................................... 24 liệu s ấp v th lý n th i nH ấp v việ qu n trị a ng t T HH th ng mại v thuật i..................................................................................... 25 Th c tr ng v h th ng ênh phân ph i sản ph m thiết c ng ty T nh phân phối ối thương m i và x lý nư c thải c thuật uy ình ......................................................... 25 3.3.2 Th c tr ng thiết ế ênh ....................................................................................... 27 Th c tr ng l ch n thành viên ênh .................................................................. 28 Th c tr ng ch th ch thành viên ênh ................................................................. 30 Th c tr ng ánh giá thành viên ênh .................................................................. 31 Th c tr ng i u ch nh các thành viên ênh ......................................................... 33 Ơ Ả I I ẢI Ơ Ờ C t luận v ph t hiện qua nghi n Thành c ng I I ..................................... 35 u ........................................................... 35 t ư c............................................................................................ 35 4.1.2 Nh ng h n chế c n t n t i ................................................................................... 35 h ng nguyên nhân c D o tri n v ng v quan i m th ph m thi t ị tr n thị tr ng H lý n th i uất v thi t ị thị tr lý n ng H a hiện qu n trị ng t T HH th nh phân phối ối v i s n ng mại v thuật Du Bình i ................................................................................................ 36 áo phát triển c C h n chế ......................................................................... 36 ngành inh o nh sản ph m thiết i n nghị h th i a u v việ qu n trị ng t T HH th x lý nư c thải ...... 36 nh phân phối s n ph m ng mại v thuật Du Bình tr n i ......................................................................................................... 38 Đ xu t hoàn thi n th trư ng mục tiêu c c ng ty ............................................ 38 Đ xu t giải pháp v tuyển ch n thành viên ênh................................................ 39 Đ xu t giải pháp hoàn thi n ch th ch thành viên ênh .................................... 40 GVHD: TS Cao Tuấn Khanh v SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Đ xu t giải pháp v ánh giá thành viên ênh ................................................... 40 Đ xu t giải pháp v i u ch nh các s p t ênh ............................................... 41 Th y i h th ng ênh hi n t i ........................................................................... 42 M ts xu t hác.............................................................................................. 43 I I Ả Ụ Ụ GVHD: TS Cao Tuấn Khanh vi SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Ụ Ả STT I Trang 19 2 GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 25 vii SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Ụ Ơ STT Trang 9 18 25 GVHD: TS Cao Tuấn Khanh viii SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Ụ I STT 1 TNHH 2 Th.S 3 GS 4 PGS 5 TS 6 CBCNV 7 SVTH 8 NXB GVHD: TS Cao Tuấn Khanh ix SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Ơ Khoa: Marketing I I I Ả I ẢI Ơ Ờ T nh ấp thi t nghi n u a I I t i ể ể ể ể ũ ũ ò ò ò ũ ể ể GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 1 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing ể ể ò ể lập v tu n ố vấn trong t i Đ :  ển ch n các thành viên kên    T ng quan tình hình h h th nghi n u a nh ng ng trình n m tr :  Phát triển kênh phân ph i s n ph m thi t b chi u sáng c a công ty c ph n è cR Ninh Đ ng Hà N – - Đ : - 2013  – - 2013  : - – - 2013 GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 2 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing ể Tro ể C m ti u nghi n u 1.4.1 Mục tiêu chung Đ xu t các gi ể ng hi u l c qu n tr kênh phân ph i s n ph ng Hà N i. 1.4.2 Mục tiêu cụ thể - M c tiêu lý thuy t: H th ng hóa v qu n tr kênh phân ph i s n ph m c a công ty kinh doanh. Bao g m các công vi m kênh phân ph i là a kênh? Qu n tr kênh phân ph i g m nh ng n i dung nào? Để t ể phân tích th c tr lý thuy i pháp qu n tr kênh phân ph i cho công ty. - M c tiêu th c ti n: Phân tích tình hình kinh doanh hi n t ể tr ng qu n tr kênh phân ph i c hi u qu ũ c ng gi i pháp qu n tr kênh iv im - Đ Phạm vi nghi n ể u - Khách hàng: ch c các doanh nghi nhân có nhu c u tiêu dùng các s n ph - Sản ph m: - Không gian: ể GVHD: TS Cao Tuấn Khanh ể 3 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing - Th i gi n: 0 0 ể 0 0 Đ ò Ph ng ph p nghi n ẽ 0 0 7 u 1.6.1 Phương pháp luận chung : n s d ng trong nghiên c ch nh ng v ch s logic bi n ch ng k t h c ti n hóa u mô t ng lý lu ò nh t bi n ũ i c a nh n th c khoa h c hi m i. i t o và xây d ng th gi i i, m i quan h nhân qu di n ra mang tính ch t i. Nhi ng h p, k t qu c c l i là nguyên nhân c a quá ểm c : ể áp d ng h p, quy n p, di n gi i, logic - l ch s , h th ng - c u ể ti n hành nghiên c tài. N c u, s khác nhau c a nh vào cách ti p c ng nghiên ng c thể thì sẽ nghi u th c u lý thuy t. 1.6.2 Phương pháp luận cụ thể Để : 6 : ò ò Đ công ty ể - : ể ũ 6  Ph và GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 4 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing - Thu thập th ng tin sơ c p thông qua phiếu th m phân ph i c a c ng ty T thương m i và thuật uy ình + M c tiêu ph ng v : Đ u tra ph n v i ho ý iến các trung gi n ể i ng qu n tr kênh c +Đ . ng ph ng v n: các trung gian c a ty a bàn Hà N i. + N i dung mu n thu th p: xây d ng b ng câu h i g m nh ng n i dung liên n ho ng qu n tr a công ty, các tiêu ểm, nh n xét c a h v cách chu n l a ch qu n tr kênh c + : 0 + : 0 Ưu, như c iểm. + y m u: l y m u thu n ti n + Cách ti n hành: sau khi l p b ng câu h i ph ng v n xong sẽ ti ể n 10 u tra ph ng v n. - Thu thập th ng tin sơ c p thông qua phỏng v n nhà quản tr c c ng ty + M c tiêu ph ng v n: Thu th p thông tin v th c tr ng qu n tr kênh m + N i dung thông tin mu n thu th p: thu th p thông tin v th c tr ng các lo i n l a các thành viên kênh. Nh ểm, m n ch c ng qu n tr kênh trong th i gian t i +Đ ng ph ng v n: : ò : Đ c ti ng c a kênh phân ph i t + Cách ti n hành: Xây d ng b ng câu h chép l i thông tin ph ng v + GVHD: TS Cao Tuấn Khanh nt ng v n và ghi c. : 5 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp + Khoa: Marketing :  Do s li p ng m u là không l n nên d li c thu th p và x lí b ng tay. D c phân tích t ng h p d a trên nh sánh v i d li u th c p và di n gi c, sau a các s li ể làm sáng t v nghiên c u. K t ấu hóa luận tốt nghiệp : : : : nh GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 6 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Ơ Khoa: Marketing II Ơ Ả I I Ả ẢI KINH DOANH t số h i niệm M ts n hái ni m  ênh phân ph i: + – - – 006 “ – ể ể ” + Đ – 006 – Đ – Đ “ ” + Đ – 008 “ ò ể ” h c n ng c ênh phân ph i  h c n ng gi o - c tiến: ch ể - Thương lư ng: ể - h p nhận r i ro: ể : GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 7 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing ể  h c n ng th ch ng: - ghiên c u thu thập th ng tin ể ho t ng và th c hi n thương vụ - Đ u tư tài ch nh:  h c n ng hậu c n - Phân ph i vật lý: ể ể Đ ò ể - Tiếp x c: - ể oàn thi n: : u tr c ênh phân ph i  Kh i niệm ể  Cấu tr  nh phân phối hi u ài ênh Đ GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 8 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing KHCN Phân p Đ KHCN Đ KHCN Sơ  KHCN u tr c ênh phân ph i hàng c ng nghi p hi u r ng c ênh ể ể : - Phân ph i r ng r i - Phân ph i ch n l c - Phân ph i  S s p c quy n t các thành viên kênh hà bán buôn, nhà ẻ ( .  Nhà bán buôn : - Là nh i mua hàng hóa t các nhà s n xu t, nhà nh p kh u, nhà bán buôn khác và bán l i cho các nhà bán lẻ, bán buôn và nhà s d ng công nghi p. GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 9 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing - Nhà bán buôn có vai trò quan tr ng trong vi c v n chuyển, d tr , b o qu n, phân lo i hàng hóa.  Nhà bán lẻ : - Bao g m nhi u ho n bán s n ph i tiêu dùng cu i cùng.  Đ i lý : - i thay m i lý tiêu th ) ho ể th c hi n giao d ch v i lý thu mua) ng thù lao do bên s d ng tr theo h p t.  - i môi gi i : i không tham gia mua - bán hàng hóa mà ch làm nhi m v giúp cho i mua, ho c l i h tr vi i môi gi i ng thù lao 1 ho c 2 bên. 2.2. M t số lý thuy t li n quan n qu n trị kênh phân phối ẽ ũ Theo lý thuyết c : Philip otler ( 2009) 0 Đ dung sau: - Tuyển ch n các thành viên kênh - Đ ng viên các thành viên kênh - Đ - Đ u ch nh thành viên kênh Theo lý thuyết c PGS T Trương Đình hiến ( 008) “ Đ : - ”- NXB . – GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 10 : SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing thành viên kênh, hành v i, các : … : 5 : ểu ( 5Đ ể ể c ể Đ - NXB Đ (2008) ò ể ể Philip Kotler- Phân ịnh n i ung v qu n trị . nh phân phối a ng t inh oanh Thiết ế ênh phân ph i : 2.3.1.1 ể ể ể ể é ể ẻ ẻ … ũ 2.3.1.2 Có : GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 11 SVTH: Phạm Thanh Bình
- Xem thêm -