Tài liệu Quản trị học chuong 7

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Đã đăng 28948 tài liệu

Mô tả:

CHÖÔNG 7 CHÖÙC NAÊNG ÑIEÀU KHIEÅN I. II. III. IV. Khaùi nieäm Tuyeån duïng & ñaøo taïo Laõnh ñaïo Ñoäng vieân I. KHAÙI NIEÄM I.1 Khaùi nieäm Ñieàu khieån laø chöùc naêng quaûn trò lieân quan ñeán vaán ñeà tuyeån duïng vaø ñaøo taïo, laõnh ñaïo, ñoäng vieân vaø thuùc ñaåy nhaân vieân hoaøn thaønh caùc muïc tieâu vôùi hieäu quaû cao. PHẠM VĂN NAM - UEH I. KHAÙI NIEÄM  Đối tượng điều khiển {Con người – công việc – hiệu quả }  Cơ sở của sự điều khiển {quyền lực quản trị - lợi ích thụ hưởng}  Nghệ thuật điều khiển {duy trì kỷ luật – động viên tinh thần} PHẠM VĂN NAM - UEH I. KHAÙI NIEÄM I.2 Vai troø cuûa ñieàu khieån Giuùp toå chöùc ñaït ñöôïc muïc tieâu treân cô sôû cuûa laõnh ñaïo hieäu quaû. Khôi daäy nhöõng noã löïc cuûa nhaân vieân ñeå hoï thöïc hieän coâng vieäc toát hôn.  Laø chöùc naêng lieân keát caùc chöùc naêng khaùc cuûa quaûn trò. PHẠM VĂN NAM - UEH II. TUYEÅN DUÏNG & ÑAØO TAÏO II.1 Tuyeån duïng nhaân vieân Tuyeån duïng laø vieäc tìm kieám ngöôøi coù khaû naêng vaø trình ñoä phuø hôïp ñeå giao phoù moät chöùc vuï hay coâng vieäc. 1.Xaùc ñònh nhu caàu nhaân söï 2.Moâ taû coâng vieäc & xaây döïng tieâu chuaån 3.Tìm kieám öùng vieân 4.Tuyeån choïn PHẠM VĂN NAM - UEH II. TUYEÅN DUÏNG & ÑAØO TAÏO II.2 Ñaøo taïo nhaân vieân Laø quaù trình cung caáp nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng, kinh nghieäm caàn thieát cho nhaân vieân nhaèm ñaùp öùng nhu caàu trong coâng vieäc 1. Ñaøo taïo nhaäp cuoäc 2. Ñaøo taïo thöôøng xuyeân 3. Ñaøo taïo cho töông lai PHẠM VĂN NAM - UEH III. LAÕNH ÑAÏO III.1 Khaùi nieäm Laõnh ñaïo laø laøm cho coâng vieäc ñöôïc hoaøn thaønh bôûi ngöôøi khaùc. Laõnh ñaïo laø chæ daãn, ra leänh vaø ñi tröôùc laøm göông.  Laõnh ñaïo laø quaù trình gaây aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu.  Phong caùch laõnh ñaïo laø taäp hôïp caùc caùch thöùc maø nhaø quaûn trò söû duïng ñeå taùc ñoäng ñeán nhaân vieân trong quaù trình quaûn trò. PHẠM VĂN NAM - UEH III. LAÕNH ÑAÏO III.2 Caùc phong caùch laõnh ñaïo a/ Quan ñieåm cuûa Kurt Lewin PC Độc đoán    Buoäc caáp döôùi tuaân thuû Khoâng laéng nghe yù kieán Thoâng tin töø treân xuoáng PC Dân chủ   Daân chuû baøn baïc Thoâng tin phaûn hoài PHẠM VĂN NAM - UEH PC Tự do HĐ  Ñeå caáp döôùi töï do haønh ñoäng  Dựa trên tính sáng tạo. • Thông tin đa chiều III. LAÕNH ÑAÏO b/ Quan ñieåm cuûa Ñaïi hoïc Ohio Döïa vaøo 2 bieán soá Quan taâm ñeán coâng vieäc Quan taâm ñeán con ngöôøi Taïo ra 4 phong caùch S1,S2,S3,S4 vôùi nhöõng ñaëc ñieåm khaùc nhau Phong caùch S2 laø toát nhaát PHẠM VĂN NAM - UEH Quan tâm đế con người CAO THẤP S3 S2 S4 S1 THẤP CAO PHẠM VĂN NAM - UEH Quan tâm đến công việc III. LAÕNH ÑAÏO c/ Quan ñieåm cuûa R.Blake vaø J.Mouton Döïa vaøo 2 bieán soá Quan taâm ñeán saûn xuaát Quan taâm ñeán con ngöôøi Taïo ra phong caùch 1,1 – 1,9 – 9,1 – 5,5 – 9,9 PHẠM VĂN NAM - UEH Quan tâm đến con người 1.9 9.9 5.5 1.1 9.1 Quan tâm đến sản xuất PHẠM VĂN NAM - UEH III. LAÕNH ÑAÏO III.3 Löïa choïn phong caùch laõnh ñaïo Tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuûa nhaø quaûn trò Tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuûa nhaân vieân Tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm coâng vieäc phaûi giaûi quyeát PHẠM VĂN NAM - UEH IV. ÑOÄNG VIEÂN IV.1 Khaùi nieäm Ñoäng vieân laø taïo ra söï noã löïc hôn ôû nhaân vieân trong quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï cuûa toå chöùc treân cô sôû thoaû maõn nhu caàu caù nhaân Taïi sao caàn ñoäng vieân ? Muoán ñoäng vieân nhaân vieân, nhaø quaûn trò phaûi taïo ra ñoäng löïc thuùc ñaåy hoï laøm vieäc PHẠM VĂN NAM - UEH ÑOÄNG LÖÏC LAØM VIEÄC LAØ GÌ ? Muoán taïo ñoäng löïc thì phaûi laøm cho hoï muoán laøm coâng vieäc aáy. Taïo ñoäng löïc lieân quan ñeán söï khích leä, khoâng theå laø söï ñe doaï hay duï doã PHẠM VĂN NAM - UEH IV.2 Lyù thuyeát cuûa Maslow (5 nhu caàu) Töï theå hieän Toân troïng Xaõ hoäi An toaøn Sinh hoïc PHẠM VĂN NAM - UEH THUYEÁT NHU CAÀU CUÛA MASLOW NHU CAÀU XAÕ HOÄI NHU CAÀU AN TOAØN NHU CAÀU SINH Söï ñaûm baûo HOÏC Söï oån ñònh Thöïc Hoaø bình phaåm Khoâng khí Nöôùc Giaác nguû NHU CAÀU TÖÏ TROÏNG Thaønh ñaït Ñöôïc chaáp nhaän Töï tin Ñöôïc yeâu thöông Töï troïng Ñöôïc coâng nhaän Ñöôïc laø thaønh vieân cuûa taäp theå. Tình baïn PHẠM VĂN NAM - UEH NHU CAÀU TÖÏ THEÅ HIEÄN Phaùt trieån caù nhaân. Töï hoaøn thieän. IV.3 Thuyeát E. R. G (Giaùo sö Clayton Alderfer ) Töï theå hieän NC phaùt trieån Growth needs Toân troïng NC quan heä Xaõ hoäi An toaøn Relatedness needs NC toàn taïi Existence needs Sinh lyù PHẠM VĂN NAM - UEH Nc theo ñuoåi cuøng moät luùc IV.4 Thuyeát X, Y Thuyeát X cuûa McGregor laø nhöõng giaû ñònh raèng con ngöôøi khoâng thích laøm vieäc vaø caàn phaûi ñöôïc kieåm soaùt vaø chæ daãn. Thuyeát Y cuûa McGregor laø yù kieán cho raèng con ngöôøi, trong ñieàu kieän thích hôïp seõ yeâu thích coâng vieäc, tìm kieám traùch nhieäm vaø töï kieåm soaùt. PHẠM VĂN NAM - UEH THUYEÁT 2 YEÁU TOÁ CUÛA HERZBERG Caùc yeáu toá duy trì Caùc yeáu toá ñoäng vieân (Lieân quan ñeán quan heä giöõa caùc caù nhaân vaø toå (Lieân quan ñeán tính chaát coâng vieäc, noäi chöùc, boái caûnh laøm vieäc hoaëc phaïm vi coâng dung coâng vieäc & nhöõng töôûng thöôûng ) vieäc ) Phöông phaùp giaùm saùt Heä thoáng phaân phoái thu nhaäp Quan heä vôùi ñoàng nghieäp Ñieàu kieän laøm vieäc Coâng vieäc oån ñònh Chính saùch cuûa coâng ty Ñòa vò Quan heä giöõa caùc caù nhaân Söï thöû thaùch coâng vieäc Caùc cô hoäi thaêng tieán YÙ nghóa cuõa caùc thaønh töïu Söï nhaän daïng khi coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän. YÙ nghiaõ cuûa caùc traùch nhieäm Söï coâng nhaän Söï thaønh ñaït AÛnh höôûng cuûa yeáu toá duy trì Khi ñuùng AÛnh höôûng cuûa yeáu toá ñoäng vieân Khi sai Khi ñuùng Khi sai Khoâng coù söï baát maõn Baát maõn Thoaû maõn Khoâng thoaû maõn Khoâng taïo ra söï höng phaán hôn. AÛnh höôûng tieâu cöïc (chaùn naûn, thôø ô,….) Höng phaán trong quaù trình laøm vieäc (haêng haùi hôn, coù traùch nhieäm hôn) Khoâng coù söï baát maõn (Vaãn giöõ ñöôïc möùc bình thöôøng) PHẠM VĂN NAM - UEH
- Xem thêm -