Tài liệu Quản trị học chuong 4

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Đã đăng 28948 tài liệu

Mô tả:

CHƢƠNG 4 QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ PHẠM VĂN NAM - UEH 1.1 Khái niệm quyết định Quyết định là quá trình nhận diện và xác định bản chất vấn đề, xây dựng các phương án khả thi, chọn và thi hành phương án phù hợp. 3 chủ điểm của quá trình quyết định : • Vấn đề • Giải pháp • Thực hiện PHẠM VĂN NAM - UEH 1.1 Khái niệm quyết định Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo cuả nhà quản trị nhằm giải quyết những vấn đề quản trị nảy sinh, trên cơ sở phân tích các qui luật khách quan đang vận động, chi phối đối tượng và trên khả năng thực hiện cuả đối tượng (tổ chức)  Quyết định của nhà quản trị và của người bình thường khác nhau và giống nhau ra sao? PHẠM VĂN NAM - UEH 1.2 Các cấp làm quyết định  Tất cả các cấp quản trị đều phải làm quyết • • • • định nhưng các quyết định là khác nhau do Vị trí và cấp bậc quản trị Đặc điểm công việc quản trị Nội dung và chuyên môn công việc Phạm vi quyền lực và tầm ảnh hưởng  Vấn đề : loại hình quyết định của các cấp quản trị ? PHẠM VĂN NAM - UEH CẤP CAO CẤP TRUNG CẤP THẤP • • • • QUYẾT ĐỊNH CHIẾN LƢỢC QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN QUYẾT ĐỊNH TOÀN CỤC QUYẾT ĐỊNH KHÔNG LẬPTRÌNH • • • • QUYẾT ĐỊNH TÁC NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN QUYẾT ĐỊNH CỤC BỘ QUYẾT ĐỊNH CÓ LẬPTRÌNH PHẠM VĂN NAM - UEH 2.1 Chức năng cuả quyết định 1. 2. 3. 4. Chức năng Định hướng Chức năng Bảo đảm Chức năng Phối hợp Chức năng Cưỡng bức PHẠM VĂN NAM - UEH 2.2 Yêu cầu của quyết định 1. 2. 3. 4. 5. 6. Căn cứ khoa học Tính thống nhất Tính thẩm quyền Đối tượng cụ thể Tính thời gian Tính hình thức PHẠM VĂN NAM - UEH 2.3 Môi trƣờng làm quyết định Môi trường chắc chắn TƢ DUY SO SÁNH Môi trường không chắc chắn TƢ DUY XÁC SUẤT + KINH NGHIỆM Môi trường rủi ro TƢ DUY MẠO HIỂM + LINH CẢM PHẠM VĂN NAM - UEH 3.1 Các bƣớc ra quyết định Nhận ra và xác định tình huống Chọn phƣơng án tối ƣu Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá Tìm kiếm các phƣơng án Đánh giá các phƣơng án Quyết định & thực hiện PHẠM VĂN NAM - UEH Quá trình ra quyết định luôn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính : 1. Các nhóm quyền lực trong tổ chức 2. Các định kiến của nhà quản trị 3. Tính bảo thủ của nhà quản trị và của tổ chức PHẠM VĂN NAM - UEH 3.2 Các hình thức quyết định Có 2 mô hình ra quyết định 1. Mô hình truyền thống 2. Mô hình hành chính Chọn mô hình nào đều có 3 hình thức 1. Quyết định cá nhân 2. Quyết định có tham vấn 3. Quyết định tập thể. PHẠM VĂN NAM - UEH 3.2 Các hình thức quyết định Mô hình Nội dung Mô hình 1 Nhà quản trị độc lập ra quyết định Mô hình 2 Nhà quản trị đề nghị cấp dƣới cung cấp các thông tin, sau đó độc lập đƣa ra quyết định. Mô hình 3 Nhà quản trị trao đổi riêng lẻ với cấp dƣới có liên quan để lắng nghe ý kiến & đề nghị của họ, sau đó ra quyết định Nhà quản trị trao đổi với cấp dƣới để lấy ý kiến & đề nghị chung của họ, sau đó ra quyết định Mô hình 5 Nhà quản trị bàn bạc với tập thể, lấy ý kiến và quyết định dựa trên ý kiến đa số Mô hình 4 4.2 Các công cụ ra quyết định Công cụ định lượng : Sử dụng các công cụ toán học, thống kê và tin học hỗ trợ ra các quyết định 1. Ma trận kết quả kinh doanh 2. Cây quyết định 3. Các bài toán tối ưu PHẠM VĂN NAM - UEH 4.2 Các công cụ ra quyết định Công cụ bán định lượng : Sử dụng kỹ thuật thảo luận, kích thích sáng tạo, suy luận logic để làm quyết định 1. Phương pháp delphi 2. Phương pháp chuyên gia 3. Kỹ thuật tập thể danh nghĩa 4. Kỹ thuật đồng thuận 5. … PHẠM VĂN NAM - UEH 4.3 Nâng cao hiệu quả của quyết định 1. Nâng cao trình độ nhà quản trị • Kinh nghiẹm • Khả năng xét đoán • Sự sáng tạo • Khả năng định lượng PHẠM VĂN NAM - UEH 4.3 Nâng cao hiệu quả của quyết định 2. Thực hiện tốt quá trình triển khai • Triển khai quyết định rõ ràng • Bảo đảm điều kiện vật chất • Bảo đảm thông tin phản hồi • Tổng kết & rút kinh nghiệm PHẠM VĂN NAM - UEH 4.3 Nâng cao hiệu quả của quyết định 3. Xây dựng cơ chế phản biện • Cho phép phản biện quyết định • Tham vấn đa nguyên • Chất vấn biện chứng PHẠM VĂN NAM - UEH 4.4 Những sai lầm khi ra QĐ Sai lầm cá nhân • • • • • Tự tin thái quá Bẫy “Điểm tựa” Suy luận chủ quan Chi phí “chìm” (sunk cost) Cố gắng tìm bằng chức xác thật Sai lầm nhóm • Tư duy nhóm (groupThink) • Lạc quan nhóm • Ảnh hưởng bởi thành viên PHẠM VĂN NAM - UEH
- Xem thêm -