Tài liệu Quản trị hàng tồn kho của công ty cổ phần iuedu

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ths. Phạm Tuấn Anh, đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp. Em chân thành cảm ơn quý thầy, cô trong khoa Tài chính - ngân hàng, Trường Đại học Thương Mại đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc công ty cổ phần iuEdu đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại công ty. Em xin gởi lời cảm ơn đến cô Vũ Thị Huyền và toàn thể ban lãnh đạo cũng như các anh chị nhân viên đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình em thực tập tại công ty. Cuối cùng em kính chúc quý thầy, cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các cô, chú, anh, chị trong công ty cổ phần iuEdu sức khỏe – hạnh phúc và chúc công ty ngày càng phát triển trong thời gian tới MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................1 1. Lý do lựa chọn đề tài .................................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu: ................................................................................................ 1 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................................... 2 5. Kết cấu khóa luận ......................................................................................................2 CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO .3 1.1 Một số khái niệm liên quan tới vấn đề nghiên cứu...............................................3 1.1.1 Định nghĩa hàng tồn kho bao gồm :.....................................................................3 1.1.2 Khái niệm quản trị hàng tồn kho: ........................................................................3 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa của công tác quản trị hàng tồn kho ...........................................4 1.2. Các mô hình quản trị hàng tồn kho, các chỉ tiêu phản ánh quản trị hàng tồn kho ...................................................................................................................................5 1.2.1. Các mô hình quản trị hàng tồn kho ....................................................................5 1.2.2Các chỉ tiêu phản ánh quản trị hàng tồn kho .....................................................10 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến vấn đề nghiên cứu .................................................12 2.1.1 Giới thiệu chung ..................................................................................................14 2.1.2 Đơn vị thực tập ....................................................................................................14 2.1.3 Tầm nhìn ..............................................................................................................14 2.1.4 Sứ mệnh ...............................................................................................................14 2.1.5 Phương trâm ........................................................................................................14 2.1.6. Mô hình tổ chức..................................................................................................14 2.1.7. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản .........................................................................15 2.1.7.2. Nhiệm vụ của công ty ...................................................................................... 15 2.1.8. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của phòng ban ...............................................16 2.2. Tình hình tài sản – vốn ......................................................................................... 16 2.3. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................21 2.3.1 Phương pháp thu thập dữ liệu ............................................................................21 2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu ..................................................................................22 2.4. Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị hàng tồn kho tại Công ty cổ phần iuEdu ............................................................................................................................. 22 2.4.1 Phân tích dữ liệu sơ cấp ...................................................................................... 22 2.4.2 Phân tích dữ liệu thứ cấp ....................................................................................22 CHƢƠNG III CÁC PHÁT HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ HƢỚNG GIẢI QUYẾT ..30 3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu .......................................................... 30 3.1.1 Một số thành công ............................................................................................... 30 3.1.2 Điểm yếu tồn tại ...................................................................................................32 3.2 Các hƣớng giải quyết các vấn đề phát hiện......................................................... 32 KẾT LUẬN ..................................................................................................................35 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng cân đối kế toán (rút gọn) của công ty iuEdu từ 2011 – 2013 Bảng 2: Bảng Kết quả kinh doanh của công ty iuEdu 2011 – 2013 Bảng 3: Bảng đánh giá tỷ suất hàng tồn kho của công ty iuEdu 2011 - 2013 DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Biểu đồ 1: Mô hình hàng tồn kho EQQ Biểu đồ 2: Mối quan hệ giữa các loại chi phí tồn kho Sơ đồ 3: Mô hình tổ chức trụ sở chính công ty cổ phần IUEDU Sơ đồ 4: phân loại hàng tồn kho tại công ty iuEdu Sơ đồ 5: sơ đồ hệ thống phần mềm hỗ trợ VsoftBMS.IM DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LNST: lợi nhuận sau thuế LNTT: lợi nhuận trước thuế SXKD: sản xuất kinh doanh TNDN: thu nhập doanh nghiệp TSDH: tài sản dài hạn TSNH: tài sản ngắn hạn EQQ: economic ordering quanlity – Mô hình lượng đặt hàng kinh tế cơ bản PQQ: production order quanlity – Mô hình lượng đặt hàng theo lô sản xuất QDM: Quantily Discount Model – Mô hình khấu trừ theo số lượng PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài - Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường và liên tục thì đều đòi hỏi một lượng hàng tồn kho nhất định. Bởi tồn kho được xem như là “ miếng đệm an toàn “ giữa cung ứng và sản xuất - Thường thì giá trị tồn kho chiếm khoảng 40% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Do đó nhà quản trị phải kiểm soát lượng tồn kho thật cẩn thận thông qua việc xem xét lượng tồn kho có hợp lý với doanh thu, cũng như các biện pháp cần thiết để nâng hoặc giảm lượng hàng tồn kho. Vì nếu tồn kho với số lượng quá nhỏ hay quá lớn đều không đạt hiệu quả tối ưu. Tồn kho cao sẽ làm tăng chi phí đầu tư, nhưng nó lại biểu hiện sự sẵn sàng cho sản xuất hoặc đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tồn kho thấp sẽ làm giảm chi phí đầu tư nhưng sẽ tốn kém trong việc đặt hàng, thiết đặt sản xuất bỏ lỡ cơ hội thu lợi nhuận. - Trong nền kinh tế hiện nay, đã có không ít các công ty sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm trong giáo dục. Do đó sự cạnh tranh là tính tất yếu của quy luật thương trường, quản trị hàng tồn kho là một công việc khá phức tạp, đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng sáng tạo các phương pháp quản lý vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. - Cụ thể trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần iuEdu em được biết, trong 3 năm trở lại đây sản lượng hàng tồn kho của công ty đạt mức khá cao, chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng tài sản lưu động. - Ban lãnh đạo công ty cổ phần iuEdu cũng đã có rất nhiều những biện pháp và chiến lược trong quá trình quản trị hàng tồn kho nhằm mang lại hiệu quả trong quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp - Nhận thức được tầm trọng của vấn đề này nên tôi đã chọn đề tài khóa luận: “QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IUEDU ” 2. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu và phân tích thực trạng quản trị hàng tồn kho của công ty cổ phần iuEdu 1 - Phân tích các nhân tố môi trường kinh doanh tác động tới quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần iuEdu - Nhận dạng các thành công, các vấn đề tồn tại và nguyên nhân của các tồn tại trong quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần iuEdu - Trên cơ sở các phân tích thực trạng, kết hợp với phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh của công ty, đề xuất hướng giải quyết các vấn đề tồn tại trong quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần iuEdu 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu:  Thực trạng quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần iuEdu  Các yếu tố môi trường kinh doanh tác động tới quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần iuEdu - Phạm vi nghiên cứu:  Về mặt không gian: khóa luận được nghiên cứu tại công ty cổ phần iuEdu  Về mặt thời gian: trong 3 năm từ 2011 đến 2013 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Các phương pháp sử dụng trong phân tích: Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố, sử dụng mô hình EQQ - Các phương pháp xử lý thông tin: Sử dụng các phương pháp thống kê như: tổng hợp, phân tích (sử dụng các chỉ tiêu, chỉ số, phân tích xu hướng), đối chiếu giữa kế hoạch thực hiện với các chỉ số bình quân 5. Kết cấu khóa luận - Nội dung chính của khóa luận được kết cấu chia làm 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết cơ bản về quản trị hàng tồn kho - Chương 2: Thực trạng quản trị hàng tồn kho của công ty cổ phần iuEdu - Chương 3: Các phát hiện nghiên cứu và một số hướng giải quyết 2 CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO 1.1 Một số khái niệm liên quan tới vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Định nghĩa hàng tồn kho bao gồm :  Tài sản được giữ để bán trong chu kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường  Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, hàng hóa đang đi trên đường, hàng gửi đi gia công chế biến, hàng gửi bán  Hàng hóa thành phẩm: thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi bán  Sản phẩm dở dang: sản phẩm chưa hoàn thành hoặc sản phẩm hoàn thành nhưng chưa làm thủ rục nhập kho  Chi phí dịch vụ dở dang - Tóm lại, tồn kho là bất cứ nguồn nhàn rỗi nào được giữ để sử dụng trong tương lai. Bất kỳ lúc nào mà ở đầu vào hay đầu ra của một doanh nghiệp có các nguồn không sử dụng ngay khi nó sẵn sàng, tồn kho sẽ xuất hiện. - Tùy từng loại hình doanh nghiệp, các dạng hàng tồn kho sẽ khác nhau và nội dung hoạch định, kiểm soát hàng tồn kho cũng khác nhau. - Đối với doanh nghiệp làm công tác dịch vụ, sản phẩm của họ là vô hình như dịch vụ của các công ty tư vấn, các công ty giải trí… thì hàng tồn kho chủ yếu là các dụng cụ, phụ tùng và phương tiện, vật chất – kỹ thuật dùng vào hoạt động của họ - Đối với lĩnh vực thương mại, doanh nghiệp mua hàng để bán kiếm lời hàng tồn kho chủ yếu của họ là hàng mua về và hàng chuẩn bị đến tay người tiêu dùng. Trong lĩnh vực này doanh nghiệp hầu như không có dự trữ là bán thành phẩm trên dây chuyền như trong doanh nghiệp sản xuất - Đối với lĩnh vực sản xuất chế tạo, sản phẩm của họ phái trải qua một quá trình chế biến lâu dài để biến đầu vào là nguyên liệu thành phẩm làm ra cuối cùng. Vì thế hàng tồn kho bao gồm hầu hết các loại, từ nguyên vật liệu đến bán thành phẩm trên dây chuyền và bán thành phẩm cuối cùng trước khi đến tay người tiêu dùng. ( theo trang web http://vi.wikipedia.org/wiki/ - trang bách khoa toàn thư mở) 1.1.2 Khái niệm quản trị hàng tồn kho: - Quản trị hàng tồn kho là việc thực hiện các chức năng quản lý để lập kế hoạch, tiếp nhận, cất trữ, vận chuyển, kiểm soát và cấp phát vật tư nhằm sử dụng tốt nhất các 3 nguồn lực phục vụ cho khách hàng, đáp ứng mục tiêu của doanh nghiệp ( theo trang web http://vi.wikipedia.org/wiki/ - trang bách khoa toàn thư mở) - Quản trị hàng tồn kho là hoạt động kiểm soát sự luân chuyển hàng tồn kho thông qua chuỗi giá trị từ việc xử lý trong sản xuất và phân phối ( theo trang web www.saga.vn – trang thông tin tài chính) 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa của công tác quản trị hàng tồn kho - Vai trò :  Đảm bảo cung ứng, dự trữ, sử dụng tiết kiệm các loại vật tư có tác động mạnh mẽ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp  Đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành kiên tục, đều đặn theo đúng kế hoạch  Thúc đẩy quá trình luân chuyển nhanh vật tư, sử dụng vốn hợp lý, có hiều quả và tiết kiệm chi phí  Kiểm tra tình hình thực hiện cung cấp vật tư, đối chiếu với tình hình sản xuất, kinh doanh và tình hình kho tàng để kịp thời báo cáo cho bộ phận thu mua có biện pháp khắc phục kịp thời  Đảm báo có đủ hàng hóa thành phẩm để cung ứng ra thị trường - Ý nghĩa :  Công tác quản trị hàng tồn kho có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình hoạt đồng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Muốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành đều đặn, liên tục phải thường xuyên đảm bảo cho nó các loại vật tư, năng lượng đủ về số lượng, kịp về thời gian. Đúng về quy cách phẩm chất, chất lượng. Đó là một vấn đề bắt buộc mà nếu thiếu thì không thể có quá trình sản xuất sản phẩm được  Doanh nghiệp sản xuất cần phải có vật tư, năng lượng mới có thể tồn tại được. Vì vậy đảm báo nguồn vật tư năng lượng cho sản xuất là một tất yếu khách quan, mộ điều kiện chung của mọi nền sản xuất xã hội  Doanh nghiệp thương mại cần phải có hàng hóa thì mới tồn tại được, chính vì vậy cần phải đảm bảo có đủ hàng hóa để cung ứng cho thị trường và xã hội 4 1.2. Các mô hình quản trị hàng tồn kho, các chỉ tiêu phản ánh quản trị hàng tồn kho 1.2.1. Các mô hình quản trị hàng tồn kho 1.2.1.1 Mô hình lượng đặt hàng kinh tế cơ bản EQQ ( economic ordering quanlity) - Mô hình kiểm soát dự trữ cơ bản EQQ được đề xuất và ứng dụng từ năm 1915, cho đến nay nó vẫn được hầu hết các doanh ngiệp sử dụng. Kỹ thuật kiểm soát theo mô hình này rất dễ áp dụng, nhưng khi sử dụng nó người ta phải dựa vào những giả thiết quan trọng, đó là:  Nhu cầu phải biết trước và nhu cầu không đổi  Phải biết trước thời gian kể từ khi đặt hàng cho tới khi nhận được hàng và thời gian đó không đổi  Lượng hàng của mỗi đơn hàng được thực hiện trong một chuyến hàng và đượ c thực hiện ở một thời điểm đã định trước  Chỉ có duy nhất 2 loại chi phí là chi phí tồn trữ và chi phí đặt hàng  Sự thiếu hụt trong kho hoàn toàn không xảy ra nếu như đơn đặt hàng được th ực hiện đúng thời gian Biểu đồ 1: Mô hình hàng tồn kho EQQ Q* Q*/2 dự trữ trung bình O A B C thời gian Trong đó: Q* - Sản lượng của một đơn hàng (lượng hàng dự trữ tối đa) O – Dự trữ tối thiểu Q*/2 – Lượng dự trữ trung bình OA = AB = BC là khoảng cách kể từ khi nhận hàng đến khi sử dụng hết hàng của một đợt đặt hàng dự trữ 5 Với mô hình này, lượng dự trữ sẽ giảm theo một tỉ lệ không đổi vì nhu cầu không thay đổi theo thời gian. a) Xác định thông số cơ bản của mô hình EQQ - Lượng đặt hàng tối ưu:  Mục tiêu của các mô hình dự trữ đều nhằm tối thiểu hoá tổng chi phí dự trữ  Khi nghiên cứu về chi phí hàng tồn kho ta đã có phương trình TIC = H D Q +S  Min (1) Q 2  Xét phương trình (1), ta lấy vi phân TIC theo Q. Từ đó ta có thể tính được lượng hàng cung ứng mỗi lần tối ưu Q* như sau 2 DS H Q* =  Như vậy, lượng dự trữ tối ưu hay lượng đơn hàng tối ưu Q* sẽ là 1 lượng xác định sao cho tại đó tổn chi phí TIC là nhỏ nhất. Q* tối ưu tại điểm có chi phí đặt hàng và chi phí tồn trữ ( chi phí cơ hội ) bằng nhau. Công thức này được thể hiện qua đò thị sau: Biểu đồ 2 : mối quan hệ giữa các loại chi phí tồn kho chi phí Chi phí lưu kho H. TIC TIC’ = 0 Chi phí đặt hàng S. O Q* Khối lượng dự trư  Gọi S là lượng hàng tiêu thụ trong kỳ nên số lần đặt hàng trong kỳ là: S Q 6  Gọi O là chi phí cho mỗi lần đặt hàng thì tổng chi phí đặt hàng trong kỳ là: S Q xO  Gọi T là tổng chi phí thì : T= S Q xC+ xO 2 Q  Từ công thức trên ta có thể tính toán được số lượng vật tư, hàng hóa tối đa mỗi lần cần hợp đồng cung cấp như sau :  Đạo hàm 2 vế theo biến Q ta có : d (T ) OxS C = = 2 2 d (Q) Q  Tổng chi phí tồn kho dự trữ sẽ là tối thiểu khi d (T ) = O , khi đó d (Q) SxO C = 2 2 Q Q2 = 2( SxO) C  Gọi Q* là lượng hàng dự trữ tối ưu, tức tại Q* là lượng hàng cho chi phí thấp nhất dẫn đến. Q* = 2 SO C  Đây cũng chính là số lượng vật tư, hàng hóa tối đa mỗi lần cung cấp (Q max = Q* )  Một thông tin khác cũng rất hữu dụng và dôi lúc được sử dụng thay thế là độ dài thời gian dự trữ tối ưu của một chu kỳ hàng tồn kho: Đó là khoảng thời gian giữa 2 lần đặt hàng kế tiếp nhau. Gọi T* là thời gian dự trữ tối ưu được tính bằng cách lấy số lượng đặt hàng tối ưu Q* chia cho nhu cầu sử dụng hàng tồn kho bình quân 1 ngày tức là S/365 (giá trị rằng một năm có 365 ngày), đơn vị tính là ngày. Ta có công thức sau: 7 T* = Q* S / 365  Công thức trên cũng có thể được viết lại như sau T* = 365 xQ * S 1.2.1.2 Mô hình lƣợng đặt hàng theo lô sản xuất ( PQQ – production order quanlity) - Trong mô hình EQQ, chúng ta đã giả định toàn bộ lượng hàng của một đơn hàng được nhận ngay trong một chuyến hàng. Tuy nhiên có những trường hợp doanh nghiệp nhận hàng dần dần trong một thời gian nhất định. Trong trường hợp như thế chúng ta phải tìm kiếm một mô hình đắt hàng khác với EQQ - Một biến thể của mô hình EQQ cơ bản là mô hình lượng đặt hàng theo lô sản xuất (PQQ). Mô hình lượng đặt hàng theo lô sản xuất được áp dụng trong trường hợp lượng hàng được đưa đến một cách liên tục, hàng được tích lũy dần cho đến khi lượng đặt hàng được tập kết hết. Mô hình này cũng được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp vừa sản xuất vừa bán hoặc doanh nghiệp tự sản xuất lấy vật liệu để dùng. Trong những trường hợp này cần phái quan tâm đến lúc sản xuất hàng ngày của nhà sản xuất hoặc mức cung ứng của nhà cung ứng. - Trong mô hình POQ, cơ bản giống như mô hình EOQ, điểm khác biệt duy nhất là hàng được đưa đến nhiều chuyến. Bằng phương pháp giống như EQQ có thể tính được lượng hàng tối ưu Q* - Nếu ta gọi: p: Mức cung ứng ( hay mức sản xuất ) hàng ngày d: Nhu cầu sử dụng hàng ngày t: thời gian cung ứng - Ta có : Tổng lượng hàng được Mức tồn kho Tối đa = Cung ứng ( sản xuất ) Trong thời gian t 8 Tổng lượng hàng - Được sử dụng Trong thời gian t - Tức là: Q max = p.t - Mặt khác: Q = p.t  t = Q P - Thay vào công thức tính mức tính tồn kho tối đa, ta có: Q max = p ( Q Q d )–d( )=Q(1- ) p p p - Hàm tổng chi phí trong trường hợp này được viết lại: TC = D d Q S + H (1 - ) Q 2 p - như vậy, quy mô đơn hàng tối ưu: Q* = 2SD d H (1  ) p 1.2.1.3 Mô hình khấu trừ theo số lượng ( QDM – Quantily Discount Model) - Để tăng doanh số bán hàng nhiều công ty thường đưa ra chính sách giảm giá khi người mua mua với số lượng lớn. Chính sách bán hàng như vậy được gọi là bán hàng khấu trừ theo số lượng mua. Nếu chúng ta mua với số lượng lớn sẽ được hưởng giá thấp. Những lượng dự trữ sẽ tăng lên và do đó chi phí lưu kho sẽ tăng. Xét về mức chi phí đặt hàng thì lượng đặt hàng sẽ tăng lên, sẽ dẫn đến chi phí đặt hàng giảm đi. Mục tiêu đặt ra là chọn mức đặt hàng sao cho tổng chi phí về hàng dự trữ hàng năm là bé nhất. trường hợp này ta áp dụng mô hình khấu trừ theo số lượng DMQ. Tổng chi phí về hàng tồn kho được tính như sau: TC = D Q S + H + P.D Q 2 Trong đó: chi phí mua hàng = P.D - Để xác định lượng hàng tối ưu (Q*) trong một đơn hàng, ta tiến hành 4 bước sau: 9  Bƣớc 1: xác định các mức sản lượng đặt hàng tối ưu theo các mức đơn giá khác nhau, theo công thức: Q* = 2 SD IP Trong đó: I – tỷ lệ % chi phí tồn kho tính theo giá mua một đơn vị hàng P – giá mua 1 đơn vị hàng Chi phí lưu kho H giờ đây là I.P ( vì giá cả của hàng hóa là một biến số trong tổng chi phí lưu kho)  Bƣớc 2: điều chỉnh các mức sản lượng lên mức sản lượng được hưởng giá khấu trừ  Bƣớc 3 : tính tổng chi phí của hàng tồn kho cho các mức sản lượng đã diều chỉnh theo công thức TC = D Q S + I.P + P.D Q 2  Bƣớc 4: chọn Q* nào có tổng chi phí của hàng tồn kho thấp nhất đã được xác định ở bước 3. Q* được chọn chính là sản phẩm tối ưu của đơn hàng ( quy mô đơn hàng tối ưu) với TC min 1.2.2Các chỉ tiêu phản ánh quản trị hàng tồn kho 1.2.2.1 Chu kỳ vận động của tiền mặt - Chu kỳ vận động của tiền mặt vừa là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của quá trình quản lý tài sản lưu động vừa là căn cứ để phân loại tài sản lưu động. hàng tồn kho là một bộ phận quan trọng của tài sản lưu động vì thế ta cũng có thể dựa vào chỉ tiêu này để đánh giá phần nào thực tiễn hoạt động quản lý hàng tồn kho tại doanh nghiệp. - Chu kỳ vận động của tiền mặt được hiểu là dộ sài thời gian từ khi thanh toán khoản mục nguyên vật liệu đến khi thu được tiền từ những khoản phải thu do việc bán sản phẩm cuối cùng Chu kỳ vận động của tiền mặt = Thời gian vận Thời gian thu Thời gian chậm Động của nguyên Hồi khoản phải Trả khoản phải Vật liệu + 10 thu - thu - Nếu ở đây chỉ bàn đến thời gian vận động của nguyên vật liệu ảnh hưởng thế nào đến chu kỳ vận động của tiền mặt ta thấy rằng nếu thời gian vận động của nguyên vật liệu càng giảm ( thông qua sản xuất và bán hàng nhanh hơn), chu kỳ vận động của tiền mặt cũng được rút ngắn - Thời gian vận động của nguyên vật liệu là độ dài thời gian trung bình để chuyển nguyên vật liệu đó thành sản phẩm cuối cùng và thời gian bán những sản phẩm đó Thời gian vận động Của nguyên vật liệu Hàng tồn kho = Mức bán mỗi ngày - Giả thiết rằng một công ty xe máy có mức tồn kho trung bình là 2 triệu đơn vị, mức bán hàng trong năm là 10 triệu đơn vị thì thời gian vận động của nguyên vật liệu sẽ là : 2.000.000 = 72 ngày 10.000.000 / 360  Như vậy công ty này cần trung bình 72 ngày để chuyển nguyên vật liệu thành sản phẩm cuối cùng và bán nó - Mục tiêu của các doanh nghiệp là rút ngắn chu kỳ hoạt động của tiền mặt càng nhiều càng tốt và không có hại cho sản xuất. Nếu doanh nghiệp duy trì chu kỳ vận động tiền mặt càng dài, có nghĩa là nhu cầu tài trợ từ bên ngoài sẽ càng lớn. Nguồn tài trợ nào cũng phát sinh chi phí làm giảm lợi nhuận hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.2.2 Các chỉ tiêu về tốc độ luân chuyển của hàng tồn kho - Đây là nhóm chỉ tiêu khá quan trọng phân tích tài chính để đánh giá hoạt động sản xuất – kinh doanh của một doanh nghiệp cũng như hiệu hoạt động quản lý hàng tồn kho tại doanh nghiệp đó - Vòng quay dự trữ : Vòng quay dự trữ = Doanh thu trong năm Giá trị hàng tồn kho bình quân 11 - Vòng quay dự trữ có thể được dùng để so sánh hiệu quả hoạt động giữa các năm, kỳ tài chính của doanh nghiệp hoặc dùng để so sánh hoạt động của doanh nghiệp với tỷ số trung bình của ngành - Các doanh nghiệp luôn mong muốn tăng số vòng quay dự trữ . Tỷ số này có thể giúp các nhà phân tích nhận định về hiệu quả về quản lý hàng tồn kho ở doanh nghiệp đã tốt chưa, có sự bất hợp lý nào không Thời gian 1 vòng luân 360 = Chuyển hàng tồn kho Vòng quay dự trữ Tỷ số này cho biết để hàng tồn kho luân chuyển được 1 vòng cần bao nhiêu ngày Hệ số đảm nhiệm Hàng tồn kho Hàng tồn kho bình quân = Doanh thu thuần Hệ số này cho biết để tạo ra một đồng doanh thu thuần cần bao nhiêu hàng tồn kho 1.2.2.3 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của hàng tồn kho Khả năng sinh lời Của hàng tồn kho Lợi nhuận trước thuế/sau thuế = Hàng tồn kho bình quân - Chỉ tiêu này cho biết một đồng hàng tồn kho sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế hay sau thuế 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến vấn đề nghiên cứu - Nhân tố môi trương kinh doanh bên ngoài  Môi trường vĩ mô  Đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế thì sự không ổn định của tỷ giá hồi đoái là một rủi ro lớn trong công tác quản trị hàng tồn kho vì nó tác 12 động đến giá cả hàng hóa khi tiến hành xuất nhập khẩu. Sự thay đổi đột ngột của tỷ giá và sự trở ngại trong công tác dự báo chính xác tỷ giá là những khó khăn then chốt  Sự thay đổi về tỷ giá làm các chi phí giao dịch gia tăng khi khoảng không gian mua bán trong các thị trường ngoại hối được mở rộng  Môi trường ngành  Sự gián đoạn về nguồn cung ứng là một trong những khó khăn thường gặp khi sản phẩm mua về mang tính chât thời vụ hoặc nhập khẩu rừ nước ngoài. Tuy nhiên sự gián đoạn nguồn cung ứng còn có thể xảy ra khi hoạt động mua hàng của doanh nghiệp không được thực hiện  Khách hàng cũng là một nhân tố rất quan trọng, nó quyết định về mức độ kinh doanh của doanh nghiệp và tất nhiên đây là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến hàng tồn kho của công ty.  Trong quá trình kinh doanh thì vốn vẫn là một vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình kinh doanh. Do đó người cho vay cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị hàng tồn kho  Trong thời buổi kinh tế năng động như hiện nay thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là một yếu tố tất yếu. Do đó đối thủ cạnh tranh cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của công ty và tất nhiên nó cũng tác động đến vấn đề quản trị hàng tồn kho - Nhân tố môi trường bên trong  Khả năng xâm nhập và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố: chiến lược tiêu thụ, nguồn lực tài chính của công ty, trình độ của đội ngũ cán bộ kinh doanh, vị trí địa lý, danh tiếng của doanh nghiệp, mức độ ứng dụng khoa học công nghệ vào kinh doanh, đặc tính của sản phẩm  Do đó, các nhân tố trên có ảnh rất lớn đến lượng sản phẩm hàng hóa tồn kho của doanh nghiệp  Nếu khả năng xâm nhập và mở rộng thì trường lớn hay khả năng dự báo chính xác nhu cầu sử dụng hàng hóa trong kỳ, vì thế lượng sản phẩm hàng hóa tồn kho cũng phải đảm bảo kịp thời cho hoạt động tiêu thụ trên thị trường  Còn nếu khả năng xâm nhập và mở rộng thị trường thấp thì phải xác định mức tồn kho hợp lý, tránh tình trạng để hàng hóa ứ đọng do không khai thác được nhu cầu thị trường 13 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IUEDU 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần iuEdu 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần IUEDU hay gọi tắt là công ty IUEDU, là 1 doanh nghiệp thương mại cổ phần của Việt Nam Công ty được đi vào hoạt động từ : 09/ 2002 Số giấy phép đăng ký kinh doanh : 0104620657 Trụ sở chính tại Hà Nội và 1 văn phòng đại diện tại tp HCM Loại hình đơn vị: Công ty thương mại cổ phần 2.1.2 Đơn vị thực tập Công ty cổ phần IUEDU, trụ sở tại lô 14-BT1-X2 Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội 2.1.3 Tầm nhìn Bằng nỗ lực sáng tạo trong ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin vào giáo dục. Với việc nhận biết được giáo dục đem lại rất nhiều cơ hội tiềm năng, sự đóng góp cho giáo dục là 1 việc làm cao cả, có ý nghĩa nhân văn to lớn. Vậy nên IUEDU mong muốn trở thành công ty cung cấp giải pháp học tập và giảng dạy được áp dụng phổ biến nhất tại các trường học trên cả nước 2.1.4 Sứ mệnh IUEDU mang lại một môi trường hoạt động thân thiện , tích cực, với những phương pháp giảng dạy tiên tiến, nhắm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy của nền giáo dục 2.1.5 Phương trâm Đầu tư cho giáo dục – đầu tư cho tương lai 2.1.6. Mô hình tổ chức 14 CHỦ TỊCH HDQT (PHẠM ANH TUẤN) GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KINH DOANH PHÒNG PHỀN MỀM PHÒNG INO PHÒNG R & D PHÒNG HỖ TRỢ SAU BÁN Sơ đồ 3 : Mô hình tổ chức trụ sở chính công ty cổ phần IUEDU - Nhằm mong muốn trở thành công ty cung cấp giải pháp học tập và giảng dạy được áp dụng phổ biến nhất tại các trường học trên cả nước, công ty đã nỗ lực không ngừng và thực hiện nhằm vươn tới mục tiêu và nhiệm vụ chính sau 2.1.7. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản 2.1.7.1. Chức năng của công ty - Tổ chức sản xuất và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký với cơ quan chức năng của nhà nước - Tìm kiếm, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các đối tác trong và ngoài nước - Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo quy định của nhà nước 2.1.7.2. Nhiệm vụ của công ty  Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty với phương châm năm sau cao hơn năm trước. Làm tốt nghĩa vụ với nhà nước về nộp đầy đủ các khoản tiền cho ngân sách nhà nước dưới hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp  Thực hiện tốt chính sách cán bộ, tiền lương, làm tốt công tác quản lý lao động đảm bảo công bằng trong thu nhập, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ công nhân viên của công ty 15
- Xem thêm -