Tài liệu Quản trị danh mục tín dụng tại ngân hàng tmcp sài gòn

 • Số trang: 87 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 67 |
 • Lượt tải: 1
sakura

Đã đăng 11394 tài liệu

Mô tả:

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH -----[‘\----- PHM TH KI U MY QU N TR DANH MC TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN Chuyên ngành: Kinh t Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T HNG DN KHOA HC: PGS. TS. TRNG QUANG THÔNG TP. H CHÍ MINH - NM 2012 LI CAM OAN Tôi xin cam oan lun vn này là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu s d ng trong lun vn là trung th c và chính xác ã c tôi thu thp, tng h p t nhng ngun áng tin cy. Các gii pháp, kin ngh là ca cá nhân tôi rút ra t quá trình nghiên cu lý lun và th c tin. TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 03 nm 2012 Tác gi lun vn Phm Th Kiu My -i- MC LC Trang Danh m c các t vit tt ............................................................................................. iv Danh m c các bng .................................................................................................... v Danh m c các biu ................................................................................................ vi Li m u ................................................................................................................. vii CHNG 1. C S LÝ LUN V QU N TR DANH MC TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI ................................................................................ 1 1.1. Danh m c tín d ng ca ngân hàng th ng mi .................................................... 1 1.1.1. Tín d ng ngân hàng................................................................................... 1 1.1.1.1. Khái nim tín d ng ....................................................................... 1 1.1.1.2. Bn cht ca tín d ng ngân hàng .................................................. 1 1.1.2. Danh m c tín d ng ca ngân hàng th ng mi ......................................... 2 1.1.2.1. Khái nim danh m c u t và danh m c tín d ng ....................... 2 1.1.2.2. C cu danh m c tín d ng phân theo các tiêu thc ....................... 2 1.2. Ri ro danh m c tín d ng .................................................................................... 4 1.2.1. Khái nim v ri ro tín d ng và ri ro danh m c tín d ng.......................... 4 1.2.2. Nguyên nhân phát sinh ri ro danh m c tín d ng ...................................... 6 1.3. Qun tr danh m c tín d ng ................................................................................. 9 1.3.1. Khái nim qun tr danh m c tín d ng ...................................................... 9 1.3.2. M c tiêu ca qun tr danh m c tín d ng .................................................. 9 1.3.3. Ph ng pháp qun tr danh m c tín d ng ................................................. 10 1.3.3.1. Ph ng pháp qun tr danh m c tín d ng ngu nhiên ................... 10 1.3.3.2. Ph ng pháp qun tr danh m c tín d ng theo k hoch .............. 11 1.3.4. Quy trình qun tr danh m c tín d ng ....................................................... 11 1.3.4.1. Xây d ng danh m c tín d ng ....................................................... 11 1.3.4.2. T chc th c hin và giám sát danh m c tín d ng ....................... 15 1.3.4.3. Tái xét và ánh giá tng th danh m c tín dung ........................... 15 1.3.4.4. !iu ch"nh danh m c tín d ng sau tái xét .................................... 17 -ii- Kt lun ch ng 1 ...................................................................................................... 19 CHNG 2. THC TRNG HOT NG QU N TR DANH MC TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN ......................................................... 20 2.1. S l c v Ngân hàng TMCP Sài Gòn ................................................................. 20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ............................................................. 20 2.1.2. S t chc Ngân hàng TMCP Sài Gòn ................................................. 21 2.1.3. Tình hình hot #ng ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn ................................. 23 2.1.3.1. Huy #ng vn .............................................................................. 23 2.1.3.2. Hot #ng tín d ng ...................................................................... 24 2.1.3.3. Hot #ng, dch v khác .............................................................. 25 2.1.3.4. Kt qu hot #ng kinh doanh ..................................................... 26 2.2. Th c trng danh m c tín d ng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn .............................. 27 2.3. Th c trng qun tr danh m c tín d ng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn ................. 38 2.3.1. Phân tích hot #ng qun tr danh m c tín d ng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn d a theo quy trình qun tr danh m c tín d ng....................................... 38 2.3.1.1. Xây d ng danh m c tín d ng ....................................................... 38 2.3.1.2. Giám sát danh m c tín d ng ......................................................... 41 2.3.1.3. Tái xét, ánh giá danh m c tín d ng và iu ch"nh quy mô, c cu danh m c sau tái xét ........................................................................... 42 2.3.2. Nhn xét hot #ng qun tr danh m c tín d ng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn .......................................................................................................... 43 2.3.2.1. Kt qu t c .......................................................................... 43 2.3.2.2. Nhng hn ch tn ti................................................................... 44 2.3.2.3. Nguyên nhân ................................................................................ 47 Kt lun ch ng 2 ...................................................................................................... 51 CHNG 3. GI I PHÁP HOÀN THIN HOT NG QU N TR DANH MC TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN ...................................... 52 3.1. !nh h $ng kinh t xã h#i Vit Nam giai on 2011 – 2015 ................................ 52 -iii- 3.2. Gii pháp hoàn thin hot #ng qun tr danh m c tín d ng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn .......................................................................................................... 53 3.2.1. Gii pháp v c cu t chc và qun lý ..................................................... 53 3.2.1.1. T chc b# máy qun tr danh m c tín d ng ................................. 53 3.2.1.2. Nâng cao cht l ng h thng c s d liu ................................. 56 3.2.2. Gii pháp v quy trình qun tr danh m c tín d ng .................................... 57 3.2.2.1. Xây d ng m c tiêu phát trin tín d ng và xác nh hn mc ri ro tín d ng................................................................................................. 57 3.2.2.2. Qun tr danh m c tín d ng theo m#t quy trình thng nht ........... 58 3.2.3. Gii pháp nâng cao hiu qu qun tr ri ro danh m c tín d ng ................. 66 3.2.3.1. Hoàn thin h thng chm im tín d ng và xp hng khách hàng n#i b# .................................................................................. 66 3.2.3.2. Nâng cao cht l ng th%m nh và phân tích tín d ng................... 67 3.2.3.3. Qun lý, giám sát ch&t ch' quá trình gii ngân và sau cho vay ...... 68 3.2.3.4. Nâng cao hiu qu công tác kim tra kim soát n#i b# .................. 69 3.3. Kin ngh i v$i Chính ph và Ngân hàng Nhà n $c ......................................... 69 3.3.1. Các vn liên quan n môi tr ng pháp lý ............................................ 69 3.3.2. Các vn liên quan n hot #ng kim tra, giám sát ca NHNN ........... 71 3.3.3. Các vn liên quan n h thng thông tin tín d ng................................ 71 Kt lun ch ng 3 ...................................................................................................... 73 Kt lun ...................................................................................................................... x Tài liu tham kho ...................................................................................................... xi -iv- DANH MC CÁC T VI T TT CIC Trung tâm thông tin tín d ng thu#c Ngân hàng Nhà n $c DN Doanh nghip DNNN Doanh nghip Nhà n $c DNTN Doanh nghip t nhân NHNN Ngân hàng Nhà n $c NHTM Ngân hàng th ng mi SCB Ngân hàng th ng mi c phn Sài Gòn TCKT T chc kinh t TCTD T chc tín d ng TMCP Th ng mi c phn -v- DANH MC CÁC B NG Bng 2.1: Tình hình huy #ng vn ca SCB giai on 2008 – 2010 .......................... 23 Bng 2.2: Tình hình hot #ng tín d ng ca SCB giai on 2008 – 2010 ................... 24 Bng 2.3: Kt qu hot #ng kinh doanh ca SCB giai on 2008 – 2010 ................. 26 Bng 2.4: Danh m c tín d ng phân theo thi hn cp tín d ng .................................. 28 Bng 2.5: Danh m c tín d ng phân theo i t ng khách hàng ................................. 30 Bng 2.6: Danh m c tín d ng phân theo ngành kinh t .............................................. 33 Bng 2.7: N quá hn và n xu ca SCB ................................................................. 36 -vi- DANH MC CÁC BIU Biu 2.1: Danh m c tín d ng phân theo thi hn cp tín d ng ............................... 28 Biu 2.2: Danh m c tín d ng phân theo i t ng khách hàng .............................. 31 Biu 2.3: Danh m c tín d ng phân theo ngành kinh t .......................................... 34 Biu 2.4: Tình hình n quá hn và n xu ca SCB .............................................. 36 -vii- LI M U 1. Tính cp thit ca ! tài Ri ro là yu t luôn gn lin v$i m(i hot #ng u t , trong ó có hot #ng cp tín d ng ca ngân hàng. V$i m#t danh m c tín d ng th ng chim hn n a giá tr tài sn có, tín d ng luôn c xem là hot #ng chính yu, mang li phn l$n thu nhp ca hu ht các ngân hàng th ng mi. Chính vì vy, trong n) l c nh*m thu c l i nhun, các ngân hàng không th chi b+ ri ro, ngh/a là không th không cho vay, mà ch" có th làm cho hot #ng này tr nên an toàn, hn ch thp nht ri ro có th xy ra b*ng cách xây d ng m#t chin l c kinh doanh và mô hình qun lý ri ro phù h p. !iu này &c bit có ý ngh/a quan tr(ng trong xu th toàn cu hóa và h#i nhp kinh t quc t nh hin nay, cnh tranh trên th tr ng tài chính-ngân hàng tr nên gay gt, áp l c trong vic gi vng và m r#ng th phn ca các ngân hàng th ng mi Vit Nam tng cao, các ngân hàng không ngng gia tng quy mô danh m c tín d ng; song, cùng v$i s tng tr ng tín d ng, ri ro cho ngân hàng c các bi cnh khác nhau mà tín d ng c cp. Trong hot #ng ngân hàng, tín d ng c hiu là m#t giao dch v tài sn (tin ho&c hàng hoá) gia bên cho vay (ngân hàng và các nh ch tài chính khác) và bên i vay (cá nhân, doanh nghip và các ch th khác), trong ó bên cho vay chuyn giao tài sn cho bên i vay s d ng trong m#t thi hn nht nh theo tho thun, bên i vay có trách nhim hoàn tr vô iu kin vn gc và lãi cho bên cho vay khi n hn thanh toán. 1.1.1.2. Bn cht ca tín dng ngân hàng Bn cht ca tín d ng ngân hàng là m#t giao dch v tài sn trên c s hoàn tr và có các &c tr ng sau: - Tài sn giao dch trong quan h tín d ng ngân hàng có th là tin ho&c hàng hoá. !i v$i tài sn giao dch là hàng hoá thì có th là hu hình (tr ng h p cho thuê tài chính) ho&c có th là vô hình (tr ng h p bo lãnh ngân hàng). - Ngân hàng khi chuyn giao tài sn cho ng i i vay s d ng phi có c s tin r*ng ng i i vay s' tr úng hn. - Giá tr hoàn tr thông th ng phi l$n hn giá tr lúc cho vay, hay nói cách khác là ng i i vay phi tr thêm phn lãi ngoài vn gc. -2- - Trong quan h tín d ng ngân hàng, tin vay c cp trên c s cam kt hoàn tr vô iu kin. 1.1.2. Danh mc tín dng ca ngân hàng thng mi 1.1.2.1. Khái nim danh mc u t và danh mc tín dng ™ Khái ni,m danh m"c /u t$ Danh m c u t (portfolio) là s kt h p ca hai hay nhiu tài sn khác nhau trong u t nh c phiu, trái phiu, hàng hóa, bt #ng sn, … Nói cách khác danh m c u t là vic m#t nhà u t th c hin u t b*ng cách l a ch(n v th i v$i các tài sn, và tp h p các v th này g(i là danh m c u t . ™ Khái ni,m danh m"c tín d"ng Danh m c tín d ng là m#t tp h p các khon tín d ng thu#c s hu ca ngân hàng ti m#t thi im nht nh, c sp xp theo các tiêu thc khác nhau nh thi hn, ngành kinh t, ch th vay, loi tin t, khu v c a lý,… ph c v cho các m c ích c th ca ngân hàng. Danh m c tín d ng ca các ngân hàng rt khác nhau bi nó ph thu#c vào môi tr ng kinh doanh mà ngân hàng ang tham gia, vào kh nng, iu kin hot #ng c "nh cao ca th tr ng nhà t M=, hot #ng cho vay cm c nhà din ra sôi #ng, vic cho vay d $i chu%n th chp bt #ng sn c %y mnh nhiu ngân hàng, gây ra tình trng u c quá mc trên th tr ng bt #ng sn, v t xa kh+i s d báo và kim soát ca chính ph. Khi nn kinh t b $c vào thi k> suy thoái, kinh t khó khn, giá bt #ng sn gim mnh, ng i i vay ã không có kh nng tr c n li c hn cho vay, khó ch #ng iu ch"nh quy mô và c cu danh m c tín d ng ti a hoá l i nhun trong phm vi ri ro chp nhn c ca ngân hàng. - C s" vt cht k# thut c bit là h thng công ngh thông tin ca ngân hàng. V$i m#t h thng công ngh thông tin yu kém s' khó có kh nng cp nht và cung cp nhng thông tin kinh t trong và ngoài n $c, nhng thông tin xã h#i, các thông tin liên quan n các ngành kinh t nh các ch" tiêu chung ca ngành, xu h $ng phát trin ca tng ngành, ri ro ca tng ngành trong tng thi im, nhng v $ng mc khó khn ca doanh nghip trong tng ngành ó…yu t quan tr(ng trong vic thit lp m#t danh m c tín d ng hiu qu. Thêm vào ó, vic phân tích, ánh giá và xp loi khách hàng c - Xem thêm -