Tài liệu Quản trị công nghiệp

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 156 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

quản trị công nghiệp
Ch-¬ng 1. Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n 1.1. Kinh tÕ häc lµ g×? M« tả đường giới hạn năng lực sản xuất. 1.2. T¹i sao ph¶i nghiªn cøu Kinh tÕ häc. 1.3. Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ sÏ ¶nh h-ëng ®Õn ®êi sèng cña b¹n nh- thÕ nµo. LÊy thÝ dô minh ho¹. 1.4. Kh¸i niÖm về cÇu hµng ho¸ (®Þnh nghÜa, c¸ch biÓu diÔn cÇu). Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn cÇu hµng ho¸ 1.5. Kh¸i niÖm vÒ cung hµng ho¸(®Þnh nghÜa, c¸ch biÓu diÔn cung). Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn cung hµng ho¸ 1.6. Tr¹ng th¸i c©n b»ng, dư cầu, dư cung của thị trường. Minh họa bằng đồ thị 1.7. C¬ chÕ h×nh thµnh gi¸ c¶, ¸p dông ®Ó gi¶i thÝch: T¹i sao trong nh÷ng ngµy lÔ tÕt gi¸ hoa t-¬i ®¾t h¬n ngµy b×nh th-êng. 1.8. M« tả hµng hãa thay thÕ vµ hµng hãa bæ sung. 1.9. Gi¶ sö gi¸ ®iÖn n¨ng t¨ng lªn trong thêi gian tíi dù ®o¸n ®iÒu g× sÏ x¶y ra trong thÞ tr-êng néi ®Þa. 1.10. Gi¸ x¨ng dÇu t¨ng lªn trong thêi gian tíi dù ®o¸n ®iÒu g× x¶y ra trªn thÞ tr-êng néi ®Þa 1.11. Kh¸i niÖm vÒ gi¸ trÇn. HiÖn nay chÝnh phñ ®ang ¸p ®Æt mét møc gi¸ trÇn vÒ ®iÖn n¨ng. H·y ph©n tÝch c¬ së ®Ó thiÕt lËp møc trÇn gi¸ ®iÖn n¨ng 1.12. Kh¸i niÖm vÒ gi¸ sµn. HiÖn nay chÝnh phñ ®ang ®Æt mét møc gi¸ sà n cho một số mặt hà ng nông sản, là m thế nà o để mức gi¸ sà n cã hiệu lực 1.13. Nªu kh¸i niÖm vÒ GDP vµ GNP. 1.14. Ph©n biÖt hai kh¸i niÖm GNP vµ GDP. Ng-êi ta tÝnh chØ tiªu GDP vµ GNP ®Ó lµm g×? 1.15. HÖ thèng kinh tÕ vÜ m« theo quan ®iÓm hÖ thèng. T¹i sao nÒn kinh tÕ cÇn ph¶i ®¹t ®-îc môc tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ. 1.16. T×m hiÓu c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng nÒn kinh tÕ 1.17. Cho ®-êng cÇu xe m¸y cña thÞ tr-êng trong n-íc lµ PD = 28 – QD. §-êng cung xe m¸y trong n-íc Ps = 6 + 2QS . Trong ®ã gi¸ tÝnh b»ng triÖu®, l-îng tÝnh b»ng v¹n chiÕc 1. VÏ ®-êng cung, ®-êng cÇu trªn cïng ®å thÞ. Gi¶i thÝch sù dèc xuèng cña ®-êng cÇu xe m¸y 2. T×m gi¸ vµ l-îng c©n b»ng cña thÞ tr-êng xe m¸y. TÝnh doanh thu cña ng-êi b¸n t¹i møcgi¸ c©n b»ng 3. Gi¶ sö cã mét l-îng xe m¸y ®-îc nhËp khÈu vµo thÞ tr-êng néi ®Þa, h·y dù ®o¸n diÔn biÕn vÒ gi¸ c¶, sè l-îng mua b¸n trªn thÞ truêng xe m¸y 4. T¹i møc gi¸ P = 22 thÞ tr-êng ë tr¹ng th¸i nµo, sè l-îng mua b¸n trªn thÞ tr-êng b»ng bao nhiªu 1.18. Cho ®-êng cÇu xe m¸y cña thÞ tr-êng trong n-íc lµ PD = 26 – QD. §-êng cung xe m¸y trong n-íc Ps = 4 + 2QS . Trong ®ã gi¸ tÝnh b»ng triÖu®, l-îng tÝnh b»ng v¹n chiÕc 1. VÏ ®-êng cung, ®-êng cÇu trªn cïng ®å thÞ. Gi¶i thÝch sù dèc xuèng cña ®-êng cÇu xe m¸y 2. T×m gi¸ vµ l-îng c©n b»ng cña thÞ tr-êng xe m¸y. TÝnh doanh thu ng-êi b¸n t¹i gi¸ c©n b»ng. 3. Gi¶ sö thu nhËp ng-êi tiªu dïng t¨ng lªn, h·y dù ®o¸n diÔn biÕn vÒ gi¸ c¶, sè l-îng mua b¸n trªn thÞ truêng xe m¸y 4. Gi¶ sö l-îng cÇu t¨ng lªn gÊp 3 lÇn t¹i c¸c møc gi¸ h·y x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i c©n b»ng míi trªn thÞ tr-êng 1.19. B¶ng sau cho c¸c th«ng tin vÒ gi¸ P vµ sè l-îng cung, cÇu cña hµng ho¸ X: Gi¸ P (ngh×n®/ L-îng cÇu L-îng cung (triÖu.sp/n¨m) sp) (triÖu.sp/n¨m) 1 80 60 3 78 65 5 76 70 7 74 75 9 72 80 11 70 85 1.VÏ ®-êng cÇu vµ ®-êng cung, trªn cïng mét ®å thÞ nhËn xÐt mèi quan hÖ gi÷a l-îng cÇu, l-îng cung vµ gi¸ c¶ P 2. X¸c ®Þnh gi¸ vµ l-îng c©n b»ng cña thÞ tr-êng. TÝnh doanh thu ng-êi b¸n t¹i møc gi¸ c©n b»ng 3. T¹i møc gi¸ P = 11000®, thÞ truêng ë tr¹ng th¸i nµo, sè l-îng mua b¸n trªn thÞ tr-êng lµ bao nhiªu 4. §iÒu g× x¶y ra nÕu l-îng cÇu t¨ng gÊp 2 lÇn ë mçi møc gi¸. 1.20. B¶ng sau cho c¸c th«ng tin vÒ gi¸ P vµ sè l-îng cung, cÇu cña hµng ho¸ X: Gi¸ P (ngh×n®/ sp) 2 4 6 8 10 12 L-îng cÇu (triÖu.sp/n¨m) 80 78 76 74 72 70 L-îng cung (triÖu.sp/n¨m) 60 65 70 75 80 85 1.VÏ ®-êng cÇu vµ ®-êng cung, trªn cïng mét ®å thÞ nhËn xÐt mèi quan hÖ gi÷a l-îng cÇu, l-îng cung vµ gi¸ c¶ P 2. X¸c ®Þnh gi¸ vµ l-îng c©n b»ng cña thÞ tr-êng. TÝnh doanh thu ng-êi b¸n t¹i møc gi¸ c©n b»ng 3. T¹i møc gi¸ P = 11000®, thÞ truêng ë tr¹ng th¸i nµo, sè l-îng mua b¸n trªn thÞ tr-êng lµ bao nhiªu 4. §iÒu g× x¶y ra nÕu l-îng cÇu t¨ng gÊp 2 lÇn ë mçi møc gi¸. Ch-¬ng 2. C¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt 2.1. VÊn ®Ò lùa chän tèi -u( m« h×nh, ph©n tÝch c¸c yÕu tè cña m« h×nh) 2.2. Ph©n tÝch c¸ch tiÕp cËn vi m« vµ vÜ m« khi lùa chän ph-¬ng ¸n. Cho thÝ dô minh häa. 2.3. Ph©n tÝch c¸ch tiÕp cËn thùc chøng vµ chuÈn t¾c khi lùa chän ph-¬ng ¸n. Cho thÝ dô minh häa. 2.4. Ph©n biÖt gi÷a vÊn ®Ò lùa chän tèi -u vµ tèt nhÊt khi so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n 2.5. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ ph-¬ng ¸n khi so s¸nh lùa chän ph-¬ng ¸n tèi -u. LÊy thÝ dô minh ho¹ 2.6. NhiÖm vô ng-êi thiÕt kÕ khi so s¸nh lùa chän ph-¬ng ¸n tèi -u. 2.7. Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn khi so s¸nh lùa chän ph-¬ng ¸n. Cho thÝ dô minh häa. 2.8. Ph©n tÝch ¶nh h-ëng yÕu tè thêi gian x©y dùng khi so s¸nh lùa chän ph-¬ng ¸n. 2.9. X©y dùng c«ng thøc vèn ®Çu t- quy ®æi khi kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña yÕu tè thêi gian trong tÝnh to¸n lùa chän ph-¬ng ¸n 2.10. Cho thÝ dô ph©n tÝch vÒ sù lùa chän tèi -u 2.11. Ng-êi ViÖt nam cã c©u: Thuèc ®éc cña ng-êi nµy lµ chÊt bæ cho ng-êi kh¸c. B×nh luËn vÊn ®Ò trªn ®Ó lµm râ t- t-ëng vÊn ®Ò lù chän tèi -u 2.12. Ph©n tÝch kh¸i niÖm c«ng nghÖ phï hîp 2.13. M« t¶ c«ng viÖc chuÈn bÞ kü thuËt s¶n xuÊt cña kü s- trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 2.14. C«ng t¸c söa ch÷a dù phßng trong doanh nghiÖp 2.15. C«ng t¸c söa ch÷a bÊt th-êng trong doanh nghiÖp 2.16. BiÕt thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªnh lÖch ®Þnh møc T®m = 8 n¨m. H·y chän ph-¬ng ¸n tèi -u trong 3 ph-¬ng ¸n sau b»ng ph-¬ng ph¸p thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªch lÖch vµ chi phÝ tÝnh to¸n cùc tiÓu Ph-¬ng ¸n I II III Vèn ®Çu t- K (triÖu ®) 1700 1600 1 500 Gi¸ thµnh C (triÖu ®/n) 1330 1 260 1 330 2.17. Chän ph-¬ng ¸n tèt nhÊt trong 2 ph-¬ng ¸n sau khi x©y dùng mét c«ng tr×nh b»ng ph-¬ng ph¸p thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªch lÖch vµ chi phÝ tÝnh to¸n cùc tiÓu. Cho thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªnh lÖch T®m = 6 n¨m. T T 1 2 3 4 5 6 7 Tªn c¸c chØ tiªu Sè s¶n phÈm s¶n xuÊt Gi¸ trÞ nhµ x-ëng Gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ Chi phÝ l-¬ng trong n¨m Chi phÝ qu¶n lý, söa ch÷a Chi phÝ NVL cho mét s¶n phÈm HÖ sè trÝch khÊu hao §¬n vÞ ®o chiÕc 106 ® 106 ® 106 ®/n 106 ®/n 103®/chiÕc  (%) Ph-¬ng ¸n I 2000 800 1200 600 300 1 200 5 Ph-¬ng ¸n II 2000 700 1500 400 400 1500 5 2.18. Chän ph-¬ng ¸n tèt nhÊt trong 2 ph-¬ng ¸n sau khi x©y dùng mét c«ng tr×nh b»ng ph-¬ng ph¸p thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªch lÖch. Cho biết thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªnh lÖch T®m = 6 n¨m. T Tªn c¸c chØ tiªu T 1 Sè s¶n phÈm s¶n xuÊt §¬n vÞ ®o chiÕc Ph-¬ng ¸n I 2000 Ph-¬ng ¸n II 2000 2 3 4 5 6 7 8 Gi¸ trÞ nhµ x-ëng 106 ® Gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ 106 ® Chi phÝ l-¬ng trong n¨m 106 ®/n Chi phÝ qu¶n lý, söa ch÷a 106 ®/n Chi phÝ NVL cho mét s¶n phÈm 103®/chiÕc Chi phÝ ®iÖn n¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm Kwh/chiÕc - Tiªu hao ®iÖn n¨ng cho 1 s¶n ®/kwh phÈm - Gi¸ b¸n 1kwh ®iÖn n¨ng HÖ sè trÝch khÊu hao  (%) 800 1200 600 300 1 200 700 1500 400 400 1500 5 1500 4 1500 5 5 2.19. Chän ph-¬ng ¸n tèt nhÊt trong 2 ph-¬ng ¸n sau khi x©y dùng mét c«ng tr×nh b»ng ph-¬ng ph¸p chi phÝ tÝnh to¸n cùc tiÓu. Cho biÕt hÖ sè hiÖu qu¶ ®Þnh møc E®m= 0,125. T T 1 2 3 4 5 6 7 8 Tªn c¸c chØ tiªu §¬n vÞ ®o Sè s¶n phÈm s¶n xuÊt Gi¸ trÞ nhµ x-ëng Gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ Chi phÝ l-¬ng trong n¨m Chi phÝ qu¶n lý, söa ch÷a Chi phÝ NVL cho mét s¶n phÈm Chi phÝ ®iÖn n¨ng s¶n xuÊt Tiªu hao ®iÖn n¨ng cho 1 s¶n phÈm Gi¸ b¸n 1kwh ®iÖn n¨ng HÖ sè trÝch khÊu hao chiÕc 106 ® 106 ® 106 ®/n 106 ®/n 103®/chiÕc Kwh/chiÕc ®/kwh  (%) Ph-¬ng ¸n I 2000 800 1200 600 300 1 200 Ph-¬ng ¸n II 2000 700 1500 400 400 1500 5 1500 5 4 1500 5 2.20. BiÕt thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªnh lÖch ®Þnh møc T®m = 8 n¨m. H·y chän ph-¬ng ¸n tèi -u trong 4 ph-¬ng ¸n sau b»ng ph-¬ng ph¸p thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªch lÖch vµ ph-¬ng ph¸p chi phÝ tÝnh to¸n cùc tiÓu. NhËn xÐt kÕt qu¶ Ph-¬ng ¸n Vèn ®Çu tK (triÖu ®) Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m C (triÖu ®/n) I II III IV 1200 1500 2000 2500 850 860 650 600 2.21. Cã mét sè tiÒn K = 100 triÖu ®ång. Gi¶ sö l·i suÊt trªn thÞ tr-êng lµ 10%/th¸ng. Hái: - Sau mét n¨m(12 th¸ng) c¶ vèn vµ l·i ng-êi vay ph¶i tr¶ lµ bao nhiªu? - B¹n cã nhËn xÐt g× tr-íc kÕt qu¶ võa tÝnh Ch-¬ng3. Doanh nghiÖp vµ qu¶n lý DN 3.1. Doanh nghiÖp lµ g×? Ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña doanh nghiÖp 3.2. Tr×nh bµy lý do tån t¹i c¸c doanh nghiÖp. H·y ®-a ra mét doanh nghiÖp anh (chÞ ) biÕt ®Ó minh häa cho c¸c vÊn ®Ò tr×nh bµy 3.3. Ph©n tÝch yªu tè m«i tr-êng cña doanh nghiÖp 3.4. Ph©n tÝch kh¸i niÖm qu¶n lý. 3.5. Nªu tÇm quan träng cña qu¶n lý trong ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc trong x· héi 3.6. Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp theo qu¸ tr×nh qu¶n lý 3.7. Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp theo lÜnh vùc qu¶n lý 3.8. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chøc n¨ng qu¶n lý 3.9. Kh¸i niÖm vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Ph©n tÝch c¬ cÊu tæ chøc theo trùc tuyÕn 3.10. Ph©n tÝch c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng. Cho thÝ dô minh häa 3.11. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp t- nh©n 3.12. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña lo¹i h×nh c«ng ty ®èi nh©n 3.13. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña lo¹i h×nh c«ng ty ®èi vèn 3.14. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp nhµ n-íc 3.15. S¬ ®å cÊu tróc vµ vËn hµnh qu¶n lý doanh nghiÖp 3.16. Ph©n biÖt c¸c kh¸i niªm: l·nh ®¹o, qu¶n lý, qu¶n trÞ 3.17. C¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh doanh nghiÖp. So¹n th¶o v¨n b¶n 3.18. Cho thÝ dô minh häa vÊn ®Ò: Qu¶n lý mang tÝnh khoa häc vµ nghÖ thuËt 3.19. LËp kÕ ho¹ch liªn hoan, tæng kÕt líp hoÆc sù kiÖn, c«ng viÖc nµo ®ã 3.20. VÏ s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý tr-êng §¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp Ch-¬ng 4. Qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh 4.1. Nªu kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2. Mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong doanh nghiÖp 4.3. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt lµ g×. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn lo¹i h×nh s¶n xuÊt 4.4. Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc. Nªu thÝ dô minh ho¹ 4.5. Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t. Nªu thÝ dô minh ho¹ 4.6. Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t. Nªu thÝ dô minh ho¹ 4.7.Tr×nh bµy c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt theo d¹ng b¶ng 4.8. Ph©n tÝch c¸c nguyªn t¾c tæ chøc s¶n xuÊt 4.9. HÖ thèng s¶n xuÊt doanh nghiÖp lµ g×. Ph©n tÝch c¸c bé phËn c¬ b¶n cña mét hÖ thèng s¶n xuÊt 4.10. Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt theo h×nh thøc c«ng nghÖ. Nªu c¸c thÝ dô ®Ó minh ho¹ 4.11. Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt theo h×nh thøc chuyªn m«n hãa s¶n phÈm. Nªu c¸c thÝ dô ®Ó minh ho¹ 4.12. Chu kú s¶n xuÊt lµ g×. Ph©n tÝch h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt theo ph-¬ng thøc tuÇn tù. Nªu c¸c thÝ dô ®Ó minh ho¹ 4.13. Chu kú s¶n xuÊt lµ g×. Ph©n tÝch h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt theo ph-¬ng thøc song song. Nªu c¸c thÝ dô ®Ó minh ho¹ 4.14. Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt d©y chuyÒn. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt d©y chuyÒn 4.15. “C¸c mèi quan hÖ còng chÝnh l¯ lùc l­îng s°n xuÊt”. B×nh luËn ý kiÕn trªn 4.16. Kh¸i niÖm vÒ Marketing. M truyÒn thèng vµ M hiÖn ®¹i 4.17. Ph©n tÝch nh÷ng t- t-ëng cña Marketing hiÖn ®¹i 4.18. Ph©n tÝch quyÕt ®Þnh s¶n phÈm hµng ho¸ trong néi dung Marketing 4.19. Ph©n tÝch t×nh huèng: T×nh thÕ l-ìng nan cña gi¸m ®èc Mét vÞ giÊm ®èc doanh nghiÖp giÇy da cã ý ®Þnh më réng thÞ tr-êng ®Õn tØnh M. ¤ng ta cö 2 ®oµn c«ng t¸c kh¶o s¸t. KÕt qu¶ 2 b¶n b¸o c¸o hoµn toµn tr¸i ng-îc nhau, khiÕn vÞ gi¸m ®ãc rÊt khã xö: - B¸o c¸o 1. T¹i tØnh M kh«ng thÊy ng-êi d©n nµo ®i giÇy. V× vËy kh«ng nªn më cöa hµng tiªu thô t¹i ®©y. - B¸o c¸o 2. T¹i tØnh M kh«ng thÊy ng-êi d©n nµo ®i giÇy. V× vËy rÊt cÇn thiÕt më cöa hµng tiªu thô t¹i ®©y. H·y cho ý kiÕn c¸ nh©n ®Ó t- vÊn cho vÞ gi¸m ®èc trªn 4.20. Ph©n tÝch mét lo¹i s¶n phÈm: « t«, m¸y tÝnh.....®Ó minh häa cho t- t-ëng c¬ b¶n cña Marketing: Trong thÞ tr-êng ng-êi mua cã vai trß quyÕt ®Þnh, nªn ho¹t ®éng M ph¶i coi träng kh¸ch hµng. NghÖ thuËt M lµ nghÖ thuËt lµm võa lßng kh¸ch hµng. M kh«ng nh÷ng ph¶i tháa m·n vµ tháa m·n tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch hµng mµ con ph¶i h-íng dÉn , kh¬i dËy nhu cÇu, kÝch thÝch nu«i d-ìng nhu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn Ch-¬ng 5. Qu¶n lý c©c yÕu tè s¶n xuÊt 5.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn doanh nghiÖp. 5.2.VÏ s¬ ®å m« t¶ c¸c lo¹i vèn c¬ b¶n trong c¸c doanh nghiÖp 5.3. Kh¸i niÖm vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l-u ®éng. 5.4. Kh¸i niÖm vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. T¹i sao cÇn ph¶i tiÕn hµnh khÊu hao cho tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp 5.5. Ph©n biÖt tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l-u ®éng trong doanh nghiÖp? 5.6. C¸c ph-¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó tÝnh khÊu hao cho TSC§ 5.7. Hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh. 5.8. C¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m bít t¸c h¹i cña hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh? §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö trong doanh nghiÖp ®Ó gi¶m thiÖt h¹i do hiÖn t-îng hao mßn cÇn ph¶i lµm g×? 5.9. N¨ng l-îng sö dông trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. 5.10. Ph©n tÝch ý nghÜa cña vÊn ®Ò cÇn ph¶i sö dông tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. 5.11. Lµ kü s- b¹n sÏ lµm g× ®Ó tÝch cùc tham gia vµo ch-¬ng tr×nh tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng cña ®Êt n-íc 5.12. C¬ cÊu lao ®éng tèi -u lµ g×. Nªu c¸c n«i dung c¬ b¶n cña tæ chøc lao ®éng khoa häc trong c¸c doanh nghiÖp. 5.13. Ph©n tÝch néi dung tæ chøc phôc vô kü thuËt 5.14. Ph©n tÝch néi dung khuyÕn khÝch b»ng c¸c biÖn phÊp vËt chÊt vµ tinh thÇn 5.15. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian 5.16. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm ? 5.17.T¹i sao ngoµi tiÒn l-¬ng cÇn ph¶i cã tiÒn th-ëng cho ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp ? 5.18. Tr×nh bµy ý nhÜa cña tiÒn l-¬ng trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã m« t¶ mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng trong doanh nghiÖp 5.19. T¹i sao cÇn ph¶i tÝnh khÊu hao TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp. Mét tµi s¶n cè ®Þnh cã gi¸ trÞ ban ®Çu K0 = 100 triÖu ®ång, -íc tÝnh gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ khi bÞ lo¹i bá lµ 10 triÖu ®ång. Thêi gian ®Ó tÝnh khÊu hao T = 8 n¨m. H·y x¸c ®Þnh tiÒn trÝch khÊu hao hµng n¨m cho TSC§ b»ng 2 ph-¬ng ph¸p: khÊu hao c¬ b¶n vµ khÊu hao nhanh. Tõ thÝ dô trªn ®-a ra nh÷ng nhËn xÐt vÒ 2 ph-¬ng ph¸p tÝnh nµy 5.20. Ph©n tÝch ý nghÜa cña viÖc sö dông tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. B×nh luËn ý kiÕn sau: “ HiÖn ®ang l¯ giê cao ®iÓm, v× lîi Ých quèc gia, lîi Ých cña c²c hé tiªu thô, ®Ò nghÞ c²c hé tiªu thô h±y t¾t bít nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn kh«ng cÇn thiÕt. . .“ ®Ó ®éng viªn mäi ng-êi tÝch cùc tham gia vµo ch-¬ng tr×nh tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng cña ®Êt n-íc Ch-¬ng 6. C«ng t¸c h¹ch to¸n trong doanh nghiÖp 6.1. Kh¸i niÖm vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm vµ c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm trong doanh nghiÖp 6.2. H·y viÕt ®óng ra nh÷ng g× cÇn lµm vµ lµm ®óng theo nh÷ng g× ®· viÕt. Ph©n tÝch ph¸t biÓu trªn ®Ó lµm râ t- t-ëng c¬ b¶n cña qu¶n lý chÊt l-îng. 6.3. Kh¸ niÖm vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n doanh nghiÖp. Ph©n tÝch vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp 6.4. Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt. 6.5. Tr×nh bµy c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ theo chøc n¨ng vµ theo møc ®é ho¹t ®éng 6.6. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn doanh nghiÖp. 6.7.Ph©n tÝch c¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn. Theo anh (chÞ) biÖn ph¸p nµo lµ c¬ b¶n nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn. T¹i sao? 6.8. Kh¸i niÖm vÒ thuÕ. B¶n th©n anh (chi) ®ang ®ãng nh÷ng lo¹i thuÕ nµo cho chÝnh phñ. 6.9. Néi dung c¬ b¶n cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 6.10. Gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña gi¸ thµnh. 6.11. C¸c lo¹i gi¸ thµnh 6.12. Dù to¸n lµ g×? 6.13. Nªu c¸c b-íc vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh ®Ó c¸c kü s- thùc hiÖn c«ng viÖc dù to¸n khi thùc hiÖn nhiÖm vô 6.14. Dù to¸n chi phÝ ®Ó l¾p ®Æt mét thiÕt bÞ nµo ®ã: m¸y ®iÒu hßa, ®éng c¬, 6.15. ThiÕt kÕ, dù to¸n chi phÝ khi x©y dùng bøc t-êng, ng«i nhµ, gia c«ng c¬ khÝ…… 6.16. Néi dung gi¸ thµnh ph©n x-ëng cña s¶n phÈm 6.17. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn kinh tÕ 6.18. Chän ph-¬ng ¸n tèt nhÊt trong 2 ph-¬ng ¸n sau khi x©y dùng mét c«ng tr×nh b»ng ph-¬ng ph¸p chi phÝ tÝnh to¸n cùc tiÓu. Cho biÕt hÖ sè hiÖu qu¶ ®Þnh møc cña vèn ®Çu t- E®m = 0,12. Tªn c¸c chØ tiªu 1 Gi¸ trÞ nhµ x-ëng §¬n vÞ ®o 106 ® Ph-¬ng ¸n I 800 Ph-¬ng ¸n II 700 2 3 4 5 6 7 8 Gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ 106 ® Chi phÝ l-¬ng trong n¨m 106 ®/n Chi phÝ qu¶n lý, söa ch÷a 106 ®/n Chi phÝ NVL cho mét s¶n phÈm 103®/chiÕc Chi phÝ ®iÖn n¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm Kwh/chiÕc - Tiªu hao ®iÖn n¨ng cho 1 s¶n ®/kwh phÈm - Gi¸ b¸n 1kwh ®iÖn n¨ng Sè s¶n phÈm s¶n xuÊt chiÕc HÖ sè trÝch khÊu hao  (%) 1000 600 300 1 200 1500 400 400 1500 3 700 2,5 700 1000 5 1000 5 X¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm cho ph-¬ng ¸n ®-îc chän nhËn ®-îc 6.19. ¤ng A nhËn c«ng viÖc söa ch÷a ®éng c¬ ®iÖn. C«ng t¸c chuÈn bÞ thùc hiÖn c«ng viÖc sö ch÷athÓ hiÖn qua dù trï chi phÝ - Sè l-îng ®éng c¬ söa ch÷a cïng lo¹i: 2 chiÕc - TiÒn mua d©y cuèn ®éng c¬ 3 kg x 200 000®/kg = 600 000® - Dù trï tiÒn c«ng 20 giê x 30 000® /giê = 600 000® - TiÒn thuª m¸y mãc c«ng cô ®Ó söa ch÷a = 200 000® - TiÒn mua nguyªn vËt liÖu phô, phô kiÖn kh¸c = 200 000® KÕt qu¶ A thùc hiÖn c«ng viÖc söa ch÷a 2 ®éng c¬ ®óng nh- dù trï vµ cßn thõa l¹i 1 kg d©y cuèn. Yªu cÇu: 1. TÝnh gi¸ thµnh söa ch÷a cho mét ®éng c¬ 2. Sè tiÒn A ®Ò nghÞ kh¸ch hµng tr¶ cÇn tèi thiÓu b»ng bao nhiªu. T¹i sao? 3. NÕu A më x-ëng söa ch÷a chuyªn nghiÖp th× khi dù trï chi phÝ s¶n xuÊt cÇn liÖt kª thªm c¸c h¹ng môc c¬ b¶n nµo?T¹i sao. 4. H·y thiÕt kÕ b¶ng dù trï kinh phÝ ®Ó tr×nh bµy dù to¸n chi phÝ trong doanh nghiÖp 6.20. ¤ng A më cña hµng kinh doanh hµng ®iÖn tö. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña cöa hµng n¨m võa qua theo sæ s¸ch ghi chÐp cña A ®-îc x¸c ®Þnh gåm: - Tæng doanh thu c¶ n¨m TR = 130 triÖu ®ång - Tæng chi phÝ ®· tiªu tèn cho viÖc kinh doanh trong n¨m TC = 100 triÖu ®ång §Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc kinh doanh A ®· ph¶i nghØ c«ng viÖc b¶o vÖ t¹i mét c«ng ty víi møc l-¬ng 15 triÖu ®ång/n¨m vµ sö dông sè tiÒn tiÕt kiÖm cña b¶n th©n lµ 100 triÖu ®ång 1. X¸c ®Þnh lîi nhuËn theo sæ s¸ch cña cöa hµng 2. Gi¶ sö l·i suÊt tiÒn göi trªn thÞ tr-êng lµ 10% trong n¨m h·y cho ý kiÕn t- vÊn ®Ó A tiÕp tôc kinh doanh hay ®ãng cöa hµng tiÕp tôc ®i lµm b¶o vÖ 3. Theo b¹n ®Ó t¨ng lîi nhuËn cña cöa hµng «ng A ph¶i lµm g×? Ng©n hµng c©u hái vµ bµi tËp ®-îc sö dông ®Ó phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y, häc tËp thi, kiÓm tra cña häc phÇn Qu¶n trÞ doanh nghiÖp c«ng nghiÖp theo lÞch tr×nh gi¶ng d¹y Chñ tÞch héi ®ång khoa khäc khoa m«n Chñ tÞch héi ®ång Tr-ëng bé m«n Th«ng qua bé Ch-¬ng 1. Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n 1.1. Kinh tÕ häc lµ g×? M« tả đường giới hạn năng lực sản xuất. 1.2. T¹i sao ph¶i nghiªn cøu Kinh tÕ häc. 1.3. Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ sÏ ¶nh h-ëng ®Õn ®êi sèng cña b¹n nh- thÕ nµo. LÊy thÝ dô minh ho¹. 1.4. Kh¸i niÖm về cÇu hµng ho¸ (®Þnh nghÜa, c¸ch biÓu diÔn cÇu). Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn cÇu hµng ho¸ 1.5. Kh¸i niÖm vÒ cung hµng ho¸(®Þnh nghÜa, c¸ch biÓu diÔn cung). Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn cung hµng ho¸ 1.6. Tr¹ng th¸i c©n b»ng, dư cầu, dư cung của thị trường. Minh họa bằng đồ thị 1.7. C¬ chÕ h×nh thµnh gi¸ c¶, ¸p dông ®Ó gi¶i thÝch: T¹i sao trong nh÷ng ngµy lÔ tÕt gi¸ hoa t-¬i ®¾t h¬n ngµy b×nh th-êng. 1.8. M« tả hµng hãa thay thÕ vµ hµng hãa bæ sung. 1.9. Gi¶ sö gi¸ ®iÖn n¨ng t¨ng lªn trong thêi gian tíi dù ®o¸n ®iÒu g× sÏ x¶y ra trong thÞ tr-êng néi ®Þa. 1.10. Gi¸ x¨ng dÇu t¨ng lªn trong thêi gian tíi dù ®o¸n ®iÒu g× x¶y ra trªn thÞ tr-êng néi ®Þa 1.11. Kh¸i niÖm vÒ gi¸ trÇn. HiÖn nay chÝnh phñ ®ang ¸p ®Æt mét møc gi¸ trÇn vÒ ®iÖn n¨ng. H·y ph©n tÝch c¬ së ®Ó thiÕt lËp møc trÇn gi¸ ®iÖn n¨ng 1.12. Kh¸i niÖm vÒ gi¸ sµn. HiÖn nay chÝnh phñ ®ang ®Æt mét møc gi¸ sà n cho một số mặt hà ng nông sản, là m thế nà o để mức gi¸ sà n cã hiệu lực 1.13. Nªu kh¸i niÖm vÒ GDP vµ GNP. 1.14. Ph©n biÖt hai kh¸i niÖm GNP vµ GDP. Ng-êi ta tÝnh chØ tiªu GDP vµ GNP ®Ó lµm g×? 1.15. HÖ thèng kinh tÕ vÜ m« theo quan ®iÓm hÖ thèng. T¹i sao nÒn kinh tÕ cÇn ph¶i ®¹t ®-îc môc tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ. 1.16. T×m hiÓu c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng nÒn kinh tÕ 1.17. Cho ®-êng cÇu xe m¸y cña thÞ tr-êng trong n-íc lµ PD = 28 – QD. §-êng cung xe m¸y trong n-íc Ps = 6 + 2QS . Trong ®ã gi¸ tÝnh b»ng triÖu®, l-îng tÝnh b»ng v¹n chiÕc 1. VÏ ®-êng cung, ®-êng cÇu trªn cïng ®å thÞ. Gi¶i thÝch sù dèc xuèng cña ®-êng cÇu xe m¸y 2. T×m gi¸ vµ l-îng c©n b»ng cña thÞ tr-êng xe m¸y. TÝnh doanh thu cña ng-êi b¸n t¹i møcgi¸ c©n b»ng 3. Gi¶ sö cã mét l-îng xe m¸y ®-îc nhËp khÈu vµo thÞ tr-êng néi ®Þa, h·y dù ®o¸n diÔn biÕn vÒ gi¸ c¶, sè l-îng mua b¸n trªn thÞ truêng xe m¸y 4. T¹i møc gi¸ P = 22 thÞ tr-êng ë tr¹ng th¸i nµo, sè l-îng mua b¸n trªn thÞ tr-êng b»ng bao nhiªu 1.18. Cho ®-êng cÇu xe m¸y cña thÞ tr-êng trong n-íc lµ PD = 26 – QD. §-êng cung xe m¸y trong n-íc Ps = 4 + 2QS . Trong ®ã gi¸ tÝnh b»ng triÖu®, l-îng tÝnh b»ng v¹n chiÕc 1. VÏ ®-êng cung, ®-êng cÇu trªn cïng ®å thÞ. Gi¶i thÝch sù dèc xuèng cña ®-êng cÇu xe m¸y 2. T×m gi¸ vµ l-îng c©n b»ng cña thÞ tr-êng xe m¸y. TÝnh doanh thu ng-êi b¸n t¹i gi¸ c©n b»ng. 3. Gi¶ sö thu nhËp ng-êi tiªu dïng t¨ng lªn, h·y dù ®o¸n diÔn biÕn vÒ gi¸ c¶, sè l-îng mua b¸n trªn thÞ truêng xe m¸y 4. Gi¶ sö l-îng cÇu t¨ng lªn gÊp 3 lÇn t¹i c¸c møc gi¸ h·y x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i c©n b»ng míi trªn thÞ tr-êng 1.19. B¶ng sau cho c¸c th«ng tin vÒ gi¸ P vµ sè l-îng cung, cÇu cña hµng ho¸ X: Gi¸ P (ngh×n®/ L-îng cÇu L-îng cung (triÖu.sp/n¨m) sp) (triÖu.sp/n¨m) 1 80 60 3 78 65 5 76 70 7 74 75 9 72 80 11 70 85 1.VÏ ®-êng cÇu vµ ®-êng cung, trªn cïng mét ®å thÞ nhËn xÐt mèi quan hÖ gi÷a l-îng cÇu, l-îng cung vµ gi¸ c¶ P 2. X¸c ®Þnh gi¸ vµ l-îng c©n b»ng cña thÞ tr-êng. TÝnh doanh thu ng-êi b¸n t¹i møc gi¸ c©n b»ng 3. T¹i møc gi¸ P = 11000®, thÞ truêng ë tr¹ng th¸i nµo, sè l-îng mua b¸n trªn thÞ tr-êng lµ bao nhiªu 4. §iÒu g× x¶y ra nÕu l-îng cÇu t¨ng gÊp 2 lÇn ë mçi møc gi¸. 1.20. B¶ng sau cho c¸c th«ng tin vÒ gi¸ P vµ sè l-îng cung, cÇu cña hµng ho¸ X: Gi¸ P (ngh×n®/ sp) 2 4 6 8 10 12 L-îng cÇu (triÖu.sp/n¨m) 80 78 76 74 72 70 L-îng cung (triÖu.sp/n¨m) 60 65 70 75 80 85 1.VÏ ®-êng cÇu vµ ®-êng cung, trªn cïng mét ®å thÞ nhËn xÐt mèi quan hÖ gi÷a l-îng cÇu, l-îng cung vµ gi¸ c¶ P 2. X¸c ®Þnh gi¸ vµ l-îng c©n b»ng cña thÞ tr-êng. TÝnh doanh thu ng-êi b¸n t¹i møc gi¸ c©n b»ng 3. T¹i møc gi¸ P = 11000®, thÞ truêng ë tr¹ng th¸i nµo, sè l-îng mua b¸n trªn thÞ tr-êng lµ bao nhiªu 4. §iÒu g× x¶y ra nÕu l-îng cÇu t¨ng gÊp 2 lÇn ë mçi møc gi¸. Ch-¬ng 2. C¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt 2.1. VÊn ®Ò lùa chän tèi -u( m« h×nh, ph©n tÝch c¸c yÕu tè cña m« h×nh) 2.2. Ph©n tÝch c¸ch tiÕp cËn vi m« vµ vÜ m« khi lùa chän ph-¬ng ¸n. Cho thÝ dô minh häa. 2.3. Ph©n tÝch c¸ch tiÕp cËn thùc chøng vµ chuÈn t¾c khi lùa chän ph-¬ng ¸n. Cho thÝ dô minh häa. 2.4. Ph©n biÖt gi÷a vÊn ®Ò lùa chän tèi -u vµ tèt nhÊt khi so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n 2.5. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ ph-¬ng ¸n khi so s¸nh lùa chän ph-¬ng ¸n tèi -u. LÊy thÝ dô minh ho¹ 2.6. NhiÖm vô ng-êi thiÕt kÕ khi so s¸nh lùa chän ph-¬ng ¸n tèi -u. 2.7. Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn khi so s¸nh lùa chän ph-¬ng ¸n. Cho thÝ dô minh häa. 2.8. Ph©n tÝch ¶nh h-ëng yÕu tè thêi gian x©y dùng khi so s¸nh lùa chän ph-¬ng ¸n. 2.9. X©y dùng c«ng thøc vèn ®Çu t- quy ®æi khi kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña yÕu tè thêi gian trong tÝnh to¸n lùa chän ph-¬ng ¸n 2.10. Cho thÝ dô ph©n tÝch vÒ sù lùa chän tèi -u 2.11. Ng-êi ViÖt nam cã c©u: Thuèc ®éc cña ng-êi nµy lµ chÊt bæ cho ng-êi kh¸c. B×nh luËn vÊn ®Ò trªn ®Ó lµm râ t- t-ëng vÊn ®Ò lù chän tèi -u 2.12. Ph©n tÝch kh¸i niÖm c«ng nghÖ phï hîp 2.13. M« t¶ c«ng viÖc chuÈn bÞ kü thuËt s¶n xuÊt cña kü s- trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 2.14. C«ng t¸c söa ch÷a dù phßng trong doanh nghiÖp 2.15. C«ng t¸c söa ch÷a bÊt th-êng trong doanh nghiÖp 2.16. BiÕt thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªnh lÖch ®Þnh møc T®m = 8 n¨m. H·y chän ph-¬ng ¸n tèi -u trong 3 ph-¬ng ¸n sau b»ng ph-¬ng ph¸p thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªch lÖch vµ chi phÝ tÝnh to¸n cùc tiÓu Ph-¬ng ¸n I II III Vèn ®Çu t- K (triÖu ®) 1700 1600 1 500 Gi¸ thµnh C (triÖu ®/n) 1330 1 260 1 330 2.17. Chän ph-¬ng ¸n tèt nhÊt trong 2 ph-¬ng ¸n sau khi x©y dùng mét c«ng tr×nh b»ng ph-¬ng ph¸p thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªch lÖch vµ chi phÝ tÝnh to¸n cùc tiÓu. Cho thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªnh lÖch T®m = 6 n¨m. T T 1 2 3 4 5 6 7 Tªn c¸c chØ tiªu Sè s¶n phÈm s¶n xuÊt Gi¸ trÞ nhµ x-ëng Gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ Chi phÝ l-¬ng trong n¨m Chi phÝ qu¶n lý, söa ch÷a Chi phÝ NVL cho mét s¶n phÈm HÖ sè trÝch khÊu hao §¬n vÞ ®o chiÕc 106 ® 106 ® 106 ®/n 106 ®/n 103®/chiÕc  (%) Ph-¬ng ¸n I 2000 800 1200 600 300 1 200 5 Ph-¬ng ¸n II 2000 700 1500 400 400 1500 5 2.18. Chän ph-¬ng ¸n tèt nhÊt trong 2 ph-¬ng ¸n sau khi x©y dùng mét c«ng tr×nh b»ng ph-¬ng ph¸p thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªch lÖch. Cho biết thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªnh lÖch T®m = 6 n¨m. T T 1 2 3 4 5 6 7 8 Tªn c¸c chØ tiªu §¬n vÞ ®o Sè s¶n phÈm s¶n xuÊt chiÕc Gi¸ trÞ nhµ x-ëng 106 ® Gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ 106 ® Chi phÝ l-¬ng trong n¨m 106 ®/n Chi phÝ qu¶n lý, söa ch÷a 106 ®/n Chi phÝ NVL cho mét s¶n phÈm 103®/chiÕc Chi phÝ ®iÖn n¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm Kwh/chiÕc - Tiªu hao ®iÖn n¨ng cho 1 s¶n ®/kwh phÈm - Gi¸ b¸n 1kwh ®iÖn n¨ng HÖ sè trÝch khÊu hao  (%) Ph-¬ng ¸n I 2000 800 1200 600 300 1 200 Ph-¬ng ¸n II 2000 700 1500 400 400 1500 5 1500 4 1500 5 5 2.19. Chän ph-¬ng ¸n tèt nhÊt trong 2 ph-¬ng ¸n sau khi x©y dùng mét c«ng tr×nh b»ng ph-¬ng ph¸p chi phÝ tÝnh to¸n cùc tiÓu. Cho biÕt hÖ sè hiÖu qu¶ ®Þnh møc E®m= 0,125. T T 1 2 3 4 5 6 7 8 Tªn c¸c chØ tiªu §¬n vÞ ®o Sè s¶n phÈm s¶n xuÊt Gi¸ trÞ nhµ x-ëng Gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ Chi phÝ l-¬ng trong n¨m Chi phÝ qu¶n lý, söa ch÷a Chi phÝ NVL cho mét s¶n phÈm Chi phÝ ®iÖn n¨ng s¶n xuÊt Tiªu hao ®iÖn n¨ng cho 1 s¶n phÈm Gi¸ b¸n 1kwh ®iÖn n¨ng HÖ sè trÝch khÊu hao chiÕc 106 ® 106 ® 106 ®/n 106 ®/n 103®/chiÕc Kwh/chiÕc ®/kwh  (%) Ph-¬ng ¸n I 2000 800 1200 600 300 1 200 Ph-¬ng ¸n II 2000 700 1500 400 400 1500 5 1500 5 4 1500 5 2.20. BiÕt thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªnh lÖch ®Þnh møc T®m = 8 n¨m. H·y chän ph-¬ng ¸n tèi -u trong 4 ph-¬ng ¸n sau b»ng ph-¬ng ph¸p thêi gian thu håi vèn ®Çu t- chªch lÖch vµ ph-¬ng ph¸p chi phÝ tÝnh to¸n cùc tiÓu. NhËn xÐt kÕt qu¶ Ph-¬ng ¸n I II III IV Vèn ®Çu tK (triÖu ®) 1200 1500 2000 2500 Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m C (triÖu ®/n) 850 860 650 600 2.21. Cã mét sè tiÒn K = 100 triÖu ®ång. Gi¶ sö l·i suÊt trªn thÞ tr-êng lµ 10%/th¸ng. Hái: - Sau mét n¨m(12 th¸ng) c¶ vèn vµ l·i ng-êi vay ph¶i tr¶ lµ bao nhiªu? - B¹n cã nhËn xÐt g× tr-íc kÕt qu¶ võa tÝnh Ch-¬ng3. Doanh nghiÖp vµ qu¶n lý DN 3.1. Doanh nghiÖp lµ g×? Ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña doanh nghiÖp 3.2. Tr×nh bµy lý do tån t¹i c¸c doanh nghiÖp. H·y ®-a ra mét doanh nghiÖp anh (chÞ ) biÕt ®Ó minh häa cho c¸c vÊn ®Ò tr×nh bµy 3.3. Ph©n tÝch yªu tè m«i tr-êng cña doanh nghiÖp 3.4. Ph©n tÝch kh¸i niÖm qu¶n lý. 3.5. Nªu tÇm quan träng cña qu¶n lý trong ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc trong x· héi 3.6. Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp theo qu¸ tr×nh qu¶n lý 3.7. Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp theo lÜnh vùc qu¶n lý 3.8. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chøc n¨ng qu¶n lý 3.9. Kh¸i niÖm vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Ph©n tÝch c¬ cÊu tæ chøc theo trùc tuyÕn 3.10. Ph©n tÝch c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng. Cho thÝ dô minh häa 3.11. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp t- nh©n 3.12. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña lo¹i h×nh c«ng ty ®èi nh©n 3.13. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña lo¹i h×nh c«ng ty ®èi vèn 3.14. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp nhµ n-íc 3.15. S¬ ®å cÊu tróc vµ vËn hµnh qu¶n lý doanh nghiÖp 3.16. Ph©n biÖt c¸c kh¸i niªm: l·nh ®¹o, qu¶n lý, qu¶n trÞ 3.17. C¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh doanh nghiÖp. So¹n th¶o v¨n b¶n 3.18. Cho thÝ dô minh häa vÊn ®Ò: Qu¶n lý mang tÝnh khoa häc vµ nghÖ thuËt 3.19. LËp kÕ ho¹ch liªn hoan, tæng kÕt líp hoÆc sù kiÖn, c«ng viÖc nµo ®ã 3.20. VÏ s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý tr-êng §¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp Ch-¬ng 4. Qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh 4.1. Nªu kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2. Mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong doanh nghiÖp 4.3. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt lµ g×. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn lo¹i h×nh s¶n xuÊt 4.4. Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc. Nªu thÝ dô minh ho¹ 4.5. Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t. Nªu thÝ dô minh ho¹ 4.6. Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t. Nªu thÝ dô minh ho¹ 4.7.Tr×nh bµy c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt theo d¹ng b¶ng 4.8. Ph©n tÝch c¸c nguyªn t¾c tæ chøc s¶n xuÊt 4.9. HÖ thèng s¶n xuÊt doanh nghiÖp lµ g×. Ph©n tÝch c¸c bé phËn c¬ b¶n cña mét hÖ thèng s¶n xuÊt 4.10. Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt theo h×nh thøc c«ng nghÖ. Nªu c¸c thÝ dô ®Ó minh ho¹ 4.11. Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt theo h×nh thøc chuyªn m«n hãa s¶n phÈm. Nªu c¸c thÝ dô ®Ó minh ho¹ 4.12. Chu kú s¶n xuÊt lµ g×. Ph©n tÝch h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt theo ph-¬ng thøc tuÇn tù. Nªu c¸c thÝ dô ®Ó minh ho¹ 4.13. Chu kú s¶n xuÊt lµ g×. Ph©n tÝch h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt theo ph-¬ng thøc song song. Nªu c¸c thÝ dô ®Ó minh ho¹ 4.14. Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt d©y chuyÒn. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt d©y chuyÒn 4.15. “C²c mèi quan hÖ còng chÝnh l¯ lùc l­îng s°n xuÊt”. B×nh luËn ý kiÕn trªn 4.16. Kh¸i niÖm vÒ Marketing. M truyÒn thèng vµ M hiÖn ®¹i 4.17. Ph©n tÝch nh÷ng t- t-ëng cña Marketing hiÖn ®¹i 4.18. Ph©n tÝch quyÕt ®Þnh s¶n phÈm hµng ho¸ trong néi dung Marketing 4.19. Ph©n tÝch t×nh huèng: T×nh thÕ l-ìng nan cña gi¸m ®èc Mét vÞ giÊm ®èc doanh nghiÖp giÇy da cã ý ®Þnh më réng thÞ tr-êng ®Õn tØnh M. ¤ng ta cö 2 ®oµn c«ng t¸c kh¶o s¸t. KÕt qu¶ 2 b¶n b¸o c¸o hoµn toµn tr¸i ng-îc nhau, khiÕn vÞ gi¸m ®ãc rÊt khã xö: - B¸o c¸o 1. T¹i tØnh M kh«ng thÊy ng-êi d©n nµo ®i giÇy. V× vËy kh«ng nªn më cöa hµng tiªu thô t¹i ®©y. - B¸o c¸o 2. T¹i tØnh M kh«ng thÊy ng-êi d©n nµo ®i giÇy. V× vËy rÊt cÇn thiÕt më cöa hµng tiªu thô t¹i ®©y. H·y cho ý kiÕn c¸ nh©n ®Ó t- vÊn cho vÞ gi¸m ®èc trªn 4.20. Ph©n tÝch mét lo¹i s¶n phÈm: « t«, m¸y tÝnh.....®Ó minh häa cho t- t-ëng c¬ b¶n cña Marketing: Trong thÞ tr-êng ng-êi mua cã vai trß quyÕt ®Þnh, nªn ho¹t ®éng M ph¶i coi träng kh¸ch hµng. NghÖ thuËt M lµ nghÖ thuËt lµm võa lßng kh¸ch hµng. M kh«ng nh÷ng ph¶i tháa m·n vµ tháa m·n tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch hµng mµ con ph¶i h-íng dÉn , kh¬i dËy nhu cÇu, kÝch thÝch nu«i d-ìng nhu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn Ch-¬ng 5. Qu¶n lý c©c yÕu tè s¶n xuÊt 5.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn doanh nghiÖp. 5.2.VÏ s¬ ®å m« t¶ c¸c lo¹i vèn c¬ b¶n trong c¸c doanh nghiÖp 5.3. Kh¸i niÖm vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l-u ®éng. 5.4. Kh¸i niÖm vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. T¹i sao cÇn ph¶i tiÕn hµnh khÊu hao cho tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp 5.5. Ph©n biÖt tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l-u ®éng trong doanh nghiÖp? 5.6. C¸c ph-¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó tÝnh khÊu hao cho TSC§ 5.7. Hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh. 5.8. C¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m bít t¸c h¹i cña hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh? §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö trong doanh nghiÖp ®Ó gi¶m thiÖt h¹i do hiÖn t-îng hao mßn cÇn ph¶i lµm g×? 5.9. N¨ng l-îng sö dông trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. 5.10. Ph©n tÝch ý nghÜa cña vÊn ®Ò cÇn ph¶i sö dông tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. 5.11. Lµ kü s- b¹n sÏ lµm g× ®Ó tÝch cùc tham gia vµo ch-¬ng tr×nh tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng cña ®Êt n-íc 5.12. C¬ cÊu lao ®éng tèi -u lµ g×. Nªu c¸c n«i dung c¬ b¶n cña tæ chøc lao ®éng khoa häc trong c¸c doanh nghiÖp. 5.13. Ph©n tÝch néi dung tæ chøc phôc vô kü thuËt 5.14. Ph©n tÝch néi dung khuyÕn khÝch b»ng c¸c biÖn phÊp vËt chÊt vµ tinh thÇn 5.15. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian 5.16. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm ? 5.17.T¹i sao ngoµi tiÒn l-¬ng cÇn ph¶i cã tiÒn th-ëng cho ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp ? 5.18. Tr×nh bµy ý nhÜa cña tiÒn l-¬ng trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã m« t¶ mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng trong doanh nghiÖp 5.19. T¹i sao cÇn ph¶i tÝnh khÊu hao TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp. Mét tµi s¶n cè ®Þnh cã gi¸ trÞ ban ®Çu K0 = 100 triÖu ®ång, -íc tÝnh gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ khi bÞ lo¹i bá lµ 10 triÖu ®ång. Thêi gian ®Ó tÝnh khÊu hao T = 8 n¨m. H·y x¸c ®Þnh tiÒn trÝch khÊu hao hµng n¨m cho TSC§ b»ng 2 ph-¬ng ph¸p: khÊu hao c¬ b¶n vµ khÊu hao nhanh. Tõ thÝ dô trªn ®-a ra nh÷ng nhËn xÐt vÒ 2 ph-¬ng ph¸p tÝnh nµy 5.20. Ph©n tÝch ý nghÜa cña viÖc sö dông tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. B×nh luËn ý kiÕn sau: “ HiÖn ®ang l¯ giê cao ®iÓm, v× lîi Ých quèc gia, lîi Ých cña c²c hé tiªu thô, ®Ò nghÞ c²c hé tiªu thô h±y t¾t bít nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn kh«ng cÇn thiÕt. . .“ ®Ó ®éng viªn mäi ng-êi tÝch cùc tham gia vµo ch-¬ng tr×nh tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng cña ®Êt n-íc Ch-¬ng 6. C«ng t¸c h¹ch to¸n trong doanh nghiÖp 6.1. Kh¸i niÖm vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm vµ c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm trong doanh nghiÖp 6.2. H·y viÕt ®óng ra nh÷ng g× cÇn lµm vµ lµm ®óng theo nh÷ng g× ®· viÕt. Ph©n tÝch ph¸t biÓu trªn ®Ó lµm râ t- t-ëng c¬ b¶n cña qu¶n lý chÊt l-îng. 6.3. Kh¸ niÖm vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n doanh nghiÖp. Ph©n tÝch vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp 6.4. Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt. 6.5. Tr×nh bµy c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ theo chøc n¨ng vµ theo møc ®é ho¹t ®éng 6.6. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn doanh nghiÖp. 6.7.Ph©n tÝch c¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn. Theo anh (chÞ) biÖn ph¸p nµo lµ c¬ b¶n nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn. T¹i sao? 6.8. Kh¸i niÖm vÒ thuÕ. B¶n th©n anh (chi) ®ang ®ãng nh÷ng lo¹i thuÕ nµo cho chÝnh phñ. 6.9. Néi dung c¬ b¶n cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 6.10. Gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña gi¸ thµnh. 6.11. C¸c lo¹i gi¸ thµnh 6.12. Dù to¸n lµ g×? 6.13. Nªu c¸c b-íc vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh ®Ó c¸c kü s- thùc hiÖn c«ng viÖc dù to¸n khi thùc hiÖn nhiÖm vô 6.14. Dù to¸n chi phÝ ®Ó l¾p ®Æt mét thiÕt bÞ nµo ®ã: m¸y ®iÒu hßa, ®éng c¬, 6.15. ThiÕt kÕ, dù to¸n chi phÝ khi x©y dùng bøc t-êng, ng«i nhµ, gia c«ng c¬ khÝ…… 6.16. Néi dung gi¸ thµnh ph©n x-ëng cña s¶n phÈm 6.17. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn kinh tÕ 6.18. Chän ph-¬ng ¸n tèt nhÊt trong 2 ph-¬ng ¸n sau khi x©y dùng mét c«ng tr×nh b»ng ph-¬ng ph¸p chi phÝ tÝnh to¸n cùc tiÓu. Cho biÕt hÖ sè hiÖu qu¶ ®Þnh møc cña vèn ®Çu t- E®m = 0,12. Tªn c¸c chØ tiªu 1 Gi¸ trÞ nhµ x-ëng §¬n vÞ ®o 106 ® Ph-¬ng ¸n I 800 Ph-¬ng ¸n II 700
- Xem thêm -