Tài liệu Quan niệm về chất lượng dân số

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc PhÇn 1: Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn Th¬ng m¹i CÇu GiÊy 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm kinh doanh 1.3. C¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý 1.4. Bé m¸y kÕ to¸n 1.5. Bé phËn n¬i sinh viªn thùc tËp PhÇn 2 : T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty Cæ phÇn Th¬ng m¹i CÇu GiÊy A/ T×nh h×nh tµi chÝnh 1. Sù t¨ng trëng cña vèn 2. C¬ cÊu nî 3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n 4. C¬ cÊu tµi s¶n B/ T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 1. Kh¶ n¨ng sinh lêi 2. HiÖu qu¶ sö dông vèn 3. HiÖu qu¶ chi phÝ 4. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc C/ KÕt qu¶ ho¹t ®éng 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 3. B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh PhÇn 1 Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn Th¬ng m¹i CÇu GiÊy 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Tªn c¬ quan : C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i CÇu GiÊy §Þa chØ : 139 §êng CÇu GiÊy - Phêng Quan Hoa - QuËn CÇu GiÊy §iÖn tho¹i : 8337902 – 8330315 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i CÇu GiÊy lµ doanh nghiÖp nhµ níc ®îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 7580/Q§-UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi.KÓ tõ ngµy thµnh lËp n¨m 1956 ®Õn nay tr¶i qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty cã nhiÒu sù thay ®æi víi nh÷ng lÇn ®æi tªn kh¸c nhau: + Ngµy 16/3/1956 thùc hiÖn NghÞ quyÕt TW §¶ng lÇn 7 kho¸ 2 quyÕt ®Þnh thµnh lËp HTX mua b¸n quËn 5, quËn 6 gãp phÇn giao lu hµng ho¸ gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n. + Th¸ng 7/1961, thi hµnh QuyÕt ®Þnh 78/CP cña Thñ tíng chÝnh phñ, HTX mua b¸n quËn 5, quËn 6 ®îc s¸p nhËp thµnh “Hîp t¸c x· mua b¸n huyÖn Tõ Liªm”. + Th¸ng 9/1979 thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 3439/Q§-UB-TC, phßng chØ ®¹o HTX mua b¸n vµ bé phËn mua hµng ho¸ ngoµi kÕ ho¹ch ®îc t¸ch ra ®Ó thµnh ban qu¶n lý HTX mua b¸n trùc thuéc UBND huyÖn, bé phËn cßn l¹i ®îc ®æi tªn thµnh “C«ng ty b¸n lÎ tæng hîp c«ng nghÖ phÈm Tõ Liªm”. + Th¸ng 12/1992, theo QuyÕt ®Þnh sè 3550/Q§-UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi, c«ng ty ®æi tªn thµnh “C«ng ty th¬ng m¹i Tõ Liªm”. + Th¸ng 2/1999, theo QuyÕt ®Þnh sè 705/Q§-UB cña UBND thµnh phè Hµ néi c«ng ty ®æi thµnh “C«ng ty Th¬ng m¹i CÇu GiÊy” thuéc UBND quËn CÇu GiÊy Hµ Néi. + Ngµy 29/12/2000, theo Q§ 7580/Q§-UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi ®æi thµnh “C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i CÇu GiÊy”. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm kinh doanh. * Chøc n¨ng : Lµ c«ng ty th¬ng m¹i thùc thô nªn ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty lµ lu th«ng hµng ho¸ b¸n bu«n, b¸n lÎ. Tæ chøc qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hµng ho¸ tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng. C«ng ty mua hµng ho¸ tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt, nhµ b¸n bu«n vÒ b¸n cho ngêi tiªu dïng. Th«ng qua ho¹t ®éng sÏ mang l¹i lîi nhuËn, n©ng cao lîi Ých cña c«ng ty ®ång thêi cã nguån tµi chÝnh ®¶m b¶o cho c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. * NhiÖm vô : Kinh doanh b¸n bu«n b¸n lÎ c¸c ngµnh hµng b¸ch ho¸ ®iÖn m¸y, thùc phÈm, c«ng nghÖ, vËt liÖu x©y dùng, rîu bia, x¨ng dÇu, chÊt ®èt phôc vô cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, nh©n d©n vµ c¸c c¬ quan ®ãng trªn ®Þa bµn c«ng ty ®ang qu¶n lý. §ång thêi phôc vô c¸c c¬ quan b¹n vµ c¸c b¹n hµng trªn toµn quèc. Mua b¸n, x©y dùng, tæ chøc c«ng t¸c kinh doanh, cung øng tiªu thô hµng ho¸ mét c¸ch kÞp thêi, ®¸p øng tèt nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c trong ®Þa bµn ho¹t ®éng. Tù t¹o nhiÖm vô cho kinh doanh, qu¶n lý khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o ®Çu t më réng kinh doanh, bï ®¾p chi phÝ, lµm nghÜa vô víi nhµ níc. Tu©n thñ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc, thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ cã liªn quan. Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng, khèi lîng hµng kinh doanh ®Ó më réng thÞ trêng, gãp phÇn t¨ng thu ng©n s¸ch nhµ níc vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty. Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý tµi s¶n, tµi chÝnh lao ®éng tiÒn l¬ng, lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ vµ an toµn lao ®éng, trËt tù x· héi, b¶o vÖ m«i trêng, b¶o vÖ an ninh, lµm tèt c«ng t¸c ph©n phèi theo lao ®éng, ®µo t¹o båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é v¨n ho¸, nghiÖp vô tay nghÒ cho ngêi lao ®éng. Kh«ng ngõng n©ng cao lîi Ých cña c¸c cæ ®«ng vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng.C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i CÇu GiÊy thuéc së h÷u cña c¸c cæ ®«ng ®îc thµnh lËp trªn c¬ së cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp sè 13/1999/QH 10 ngµy 12/6/1991 cña Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ NghÞ ®Þnh 44/CP. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * §Æc ®iÓm kinh doanh : Víi vèn ®iÒu lÖ 3.843.000.000®, tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ngêi lao ®éng doanh nghiÖp lµ 100% u ®·i ®èi víi ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. - Tæng cæ phÇn u ®·i 17.910 cæ phÇn - Gi¸ trÞ cæ phÇn u ®·i 1.791.000.000® - Gi¸ trÞ u ®·i (30% gi¶m gi¸) 537.300.00® - Tæng sè cæ phÇn tr¶ chËm 3.295 cæ phÇn - Gi¸ trÞ cæ phÇn tr¶ chËm 329.500.000® - Gi¸ trÞ tr¶ chËm 230.650.000® Ngêi lao ®éng ®îc mua cæ phÇn u ®·i theo møc b×nh qu©n 10 cæ phÇn/n¨m c«ng t¸c. Gi¸ trÞ u ®·i tÝnh theo vèn nhµ níc, thÊp h¬n tÝnh theo thêi gian c«ng t¸c lµ 362.000.000®. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh h÷u h¹n ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty cæ phÇn ®îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong c¸c lÜnh vùc sau. 1 - Th¬ng m¹i - dÞch vô - b¸ch ho¸ ®iÖn m¸y - thùc phÈm c«ng nghÖ 2 - VËt liÖu x©y dùng 3 - Rîu bia thuèc l¸ 4 - X¨ng dÇu - chÊt ®èt 5 - XuÊt nhËp khÈu 6 - Kinh doanh dÞch vô du lÞch trong vµ ngoµi níc 7 - §Çu t x©y dùng h¹ tÇng - kinh doanh bÊt ®éng s¶n Môc tiªu ®¨ng ký kinh doanh vµ b¸n s¶n phÈm: - Kh«ng ngõng n©ng cao lîi Ých cña c¸c cæ ®«ng vµ ®¶m b¶o ®êi sèng viÖc lµm cho ngêi lao ®éng . - T¨ng tÝch luü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Gãp phÇn thiÕt thùc vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt níc. 3/ C¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý. C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i CÇu GiÊy cã trô së giao dÞch t¹i 139 ®êng CÇu GiÊy bao gåm 7 cöa hµng trùc thuéc ®Æt t¹i c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau trªn ®Þa bµn CÇu GiÊy, §èng §a, Tõ Liªm t¹o thµnh m¹ng líi b¸n lÎ nh»m phôc vô tèt h¬n nhu cÇu ngêi tiªu dïng vµ nh»m thu lîi nhuËn cao. 7 cöa hµng trùc thuéc gåm: - Trung t©m th¬ng m¹i CÇu GiÊy - Cöa hµng th¬ng m¹i L¸ng - Cöa hµng th¬ng m¹i DÞch Väng - Cöa hµng th¬ng m¹i Cæ NhuÕ - Cöa hµng th¬ng m¹i Nhæn - Cöa hµng th¬ng m¹i Mai DÞch - Cöa hµng th¬ng m¹i §¹i Mç * S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i CÇu GiÊy 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tríc yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®ßi hái cÇn ph¶i cñng cè vµ kiÖn toµn theo tiªu chÝ ®¬n gi¶n mµ hiÖu qu¶. Bé m¸y c«ng ty ®ang dÇn ®îc tèi u ho¸ theo ®óng ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn vµ luËt doanh nghiÖp. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i CÇu GiÊy §¹i héi ®ång cæ ®«ng héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Ban gi¸m ®èc §éi b¶o vÖ Phßng Hµnh chÝnh tæ chøc Phßn g KÕ to¸n Trung t©m TM CÇu GiÊy Cöa hµng TM L¸ng Cöa hµng TM DÞch Väng Cöa hµng TM Mai DÞch Cöa hµng TM Nhæn Cöa hµng TM Cæ NhuÕ Cöa hµng TM §¹i Mç S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. §øng ®Çu lµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng, c¬ quan cao nhÊt cña c«ng ty cæ phÇn bÇu ra miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn ban kiÓm so¸t. TiÕp ®Õn lµ Héi ®ång qu¶n trÞ, c¬ quan qu¶n lý c«ng ty cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty lµ c¬ quan kiÓm so¸t tÝnh hîp ph¸p, hîp lý mäi ho¹t ®éng kinh doanh trong c«ng ty. Ban gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ bÇu ra, lµ ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®îc giao. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc vµ c¸c ban chøc n¨ng nh : + Phßng Hµnh chÝnh tæ chøc : Cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý c«ng ty vÒ mÆt hµnh chÝnh nh qu¶n lý nh©n sù, theo dâi lao ®éng, thùc hiÖn chÕ ®é liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng… tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc sö dông c¸n bé, gi¸m s¸t toµn bé t×nh h×nh ho¹t ®éng chung. + Phßng KÕ to¸n : Thùc hiÖn c«ng t¸c thu thËp, xö lý chøng tõ lu©n chuyÓn chøng tõ vµ ghi sæ tæng hîp, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, ph©n tÝch kinh tÕ. Thùc hiÖn mäi quy ®Þnh cña nhµ níc trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, ghi chÐp sæ s¸ch thèng kª sè liÖu, híng dÉn viÖc ghi chÐp cña c¸c cöa hµng. Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vèn cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ h¹ch to¸n ®èi víi nhµ níc, ®ång thêi thêng xuyªn kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông vèn cã hiÖu qu¶ ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. + 7 cöa hµng trùc thuéc : Cung cÊp hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cho ®«ng ®¶o ngêi d©n ë c¸c ®Þa bµn, c¸c quËn huyÖn. Phô tr¸ch chung mçi cöa hµng lµ mét nh©n viªn kÕ to¸n hoÆc cöa hµng tr ëng cã nhiÖm vô tËp hîp sè liÖu vÒ lîng hµng ho¸ xuÊt quÇy vµ lîng hµng ho¸ b¸n ra. Cöa hµng trëng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c mËu dÞch viªn, tµi s¶n cña c«ng ty vµ b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh tõng kú cña c«ng ty. MËu dÞch viªn cã tr¸ch nhiÖm tr«ng nom, b¶o qu¶n hµng ho¸, ghi chÐp t×nh h×nh b¸n hµng vµ b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng mua b¸n cho cöa hµng tr ëng. Nh÷ng sè liÖu tõ c¸c cöa hµng trùc thuéc sÏ ®îc xö lý bëi nh©n viªn kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty. C¸c cöa hµng nµy kh«ng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n nªn nhiÖm vô kÕ to¸n viªn ë c¸c cöa hµng chØ giíi h¹n ë c¸c thao t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ban ®Çu, s¬ bé xö lý c¸c chøng tõ ®Çu vµo vµ ®Þnh kú chuyÓn toµn bé tµi liÖu vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra vµ tæng hîp. Riªng Trung t©m Th¬ng m¹i CÇu GiÊy ®îc ®Æt cïng trô së c«ng ty lµ cöa hµng lín nhÊt nªn c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc tËp trung t¹i ®©y cã 5 kÕ to¸n viªn ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch trung t©m nµy, t¹o thµnh 5 nhãm, mçi nhãm gåm 4 hoÆc 5 quÇy hµng. Sù ®Æc tr¸ch nµy t¹o ra tÝnh nhÊt qu¸n vµ tiÖn lîi khi kiÓm so¸t. 4./ Bé m¸y kÕ to¸n. a) C«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng ty Cæ phÇn Th¬ng m¹i CÇu GiÊy ®îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n. Tr¶i qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng, qua rÊt nhiÒu chuyÓn ®æi trong chÝnh s¸ch kinh tÕ – tµi chÝnh trong chÕ ®é vµ thÓ lÖ kÕ to¸n tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty còng cã nh÷ng thay ®æi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu mäi mÆt trong qu¶n lý. Môc tiªu ®Æt ra trong qu¸ tr×nh lµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc, hîp lý, ®óng quy ®Þnh cña nhµ níc vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm qu¶n lý kinh doanh t¹i c«ng ty. Héi ®ång kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n viªn c¸c phÇn hµnh chÞu sù chØ ®¹o cña kÕ to¸n trëng. §iÒu ®ã cho phÐp cã sù thèng nhÊt trong chØ ®¹o nghiÖp vô, ®ång thêi n©ng cao tÝnh chuyªn m«n ho¸ víi mçi nh©n viªn kÕ to¸n. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i cÇu giÊy KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô dông cô, thuÕ KÕ to¸n chi phÝ b»ng tiÒn,CPBH, CPQLDN KÕ to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n B¶o hiÓm x· héi KÕ to¸n tiÒn b¸n hµng, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn, tiÒn vay KÕ to¸n mua hµng, tiªu thô, b¸o c¸o thèng kª, hµng tån kho. KÕ to¸n c¸c cöa hµng quan hÖ chØ ®¹o -------- quan hÖ chuyªn m«n ________ * KÕ to¸n trëng : lµ ngêi phôc tr¸ch chung vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ban Gi¸m ®èc trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin qu¶n trÞ. Víi h×nh thøc qu¶n lý tËp trung, kÕ to¸n trëng ph¶i thêng xuyªn 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kiÓm tra ®«n ®èc ho¹t ®éng kÕ to¸n tõng phÇn hµnh cña c¸c kÕ to¸n viªn. MÆt kh¸c kÕ to¸n trëng trùc tiÕp ®¶m b¶o sù chÊp hµnh chÕ ®é kÕ to¸n cña ®¬n vÞ tríc c¸c c¬ quan qu¶n lý cña nhµ níc. * KÕ to¸n TSC§, CCDC, thuÕ: thùc hiÖn theo dâi, ghi chÐp, ph©n tÝch sù biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña hµng b¸n, TSC§, CCDC, t×nh h×nh thu nép thuÕ, thùc hiÖn ph©n bæ gi¸ trÞ CCDC, kiÓm tra theo dâi tµi s¶n, trÝch khÊu hao, ®Ò xuÊt viÖc xö lý tµi s¶n thõa, tµi s¶n h háng. * KÕ to¸n chi phÝ b»ng tiÒn, CPBH, CPQLDN: cã nhiÖm vô kiÓm tra, theo dâi t×nh h×nh chi phÝ cña doanh nghiÖp, ghi chÐp chi tiÕt, tæng hîp c¸c lo¹i chi phÝ. KÕ to¸n chi tiÕt vèn b»ng tiÒn mÆt theo dâi ®Ò xuÊt, ý kiÕn víi kÕ to¸n trëng vÒ tÝnh hîp lý hoÆc cha hîp lý vÒ chi phÝ cña c«ng ty. * KÕ to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm: Thùc hiÖn viÖc theo dâi ghi chÐp vÒ l¬ng cña ngêi lao ®éng. TÝnh to¸n, ph©n bæ chÝnh x¸c, ®óng ®èi tîng c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, kho¶n trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, chi phÝ kinh doanh. * KÕ to¸n tiÒn b¸n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn, tiÒn vay: tÝnh to¸n ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi, doanh thu b¸n hµng ghi nhËn c¸c nhiÖm vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn tiÒn. * KÕ to¸n mua hµng, tiªu thô, b¸o c¸o thèng kª, hµng tån kho: ghi chÐp ®Çy ®ñ kÞp thêi t×nh h×nh mua hµng theo tõng nhãm mÆt hµng, ngêi cung cÊp, ph¶n ¸nh gi¸m s¸t kÕ ho¹ch tiªu thô. * KÕ to¸n c¸c cöa hµng : Thu thËp, ph©n lo¹i, tæng hîp chøng tõ, b¸o c¸o nghiÖp vô vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó xö lý vµ tæng hîp th«ng tin. b) ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i CÇu GiÊy ®ang tõng bíc bæ sung hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña m×nh cho phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, ®¸p øng nhu cÇu míi trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Niªn ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®îc b¾t ®Çu tõ ngµy1/1/N ®Õn ngµy 31/12/N. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n lµ ®ång ViÖt Nam. Do lµ mét c«ng ty th¬ng m¹i cã quy m« t¬ng ®èi lín, kinh doanh nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng nªn nhiÒu n¨m qua h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®îc c«ng ty ¸p dông lµ nhËt ký – chøng tõ. Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ bÊt ®éng s¶n nªn ph¬ng ph¸p khÊu hao lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n. Hµng tån kho ®îc c«ng ty ®¸nh gi¸ trªn nguyªn t¾c céng chi phÝ thu mua cuèi kú, gi¸ trÞ hµng tån kho ® îc x¸c ®Þnh b»ng kiÓm kª thùc tÕ ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. 5./Bé phËn thùc tËp: Phßng Hµnh chÝnh – tæ chøc §iÖn tho¹i : 8342455 Trëng phßng: Bïi ThÞ Hoµ KÕ to¸n trëng : Phan ThÞ ThuËn PhÇn 2 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty Cæ phÇn Th¬ng m¹i CÇu GiÊy A – VÒ t×nh h×nh tµi chÝnh 1. Sù t¨ng trëng vèn chñ së h÷u Vèn chñ së h÷u ®· cã sù t¨ng trëng râ rÖt vµ æn ®Þnh §Õn 31/12/2003, vèn chñ së h÷u ®¹t 5.015.120.718® t¨ng 377.584.126® (+8,14%) so víi cïng kú n¨m 2002, cßn so víi cïng kú n¨m 2001 t¨ng 891.222.244® (+19,52%). Vµ do cã c¬ cÊu nguån vèn còng thay ®æi theo chiÒu híng tÝch cùc, ®Õn 31/12/2003, tû träng vèn chñ së h÷u ®¹t 52,67 t¨ng 10,49% so víi n¨m 2000. Nî ph¶i tr¶ __________________ 2. C¬ cÊu nî : = Tæng tµi s¶n So víi n¨m 2000, tû träng nî ®Õn 31/12/2003 ®· cã chiÒu híng gi¶m xuèng ®¸ng kÓ. Nî ph¶i tr¶ trªn tæng tµi s¶n gi¶m tõ 57,82% xuèng 47,33% Trong suèt c¸c n¨m tõ 2000 ®Õn 2003, c«ng ty kh«ng cã nî dµi h¹n, nî ph¶i tr¶ lµ nî ng¾n h¹n. Cã mét ®iÒu ®¸ng chó ý lµ sè d tµi kho¶n “Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n” tån t¹i vµo ngµy kho¸ sæ kÕ to¸n chØ xuÊt hiÖn vµo n¨m 2003 víi con sè 1.228.752.125® (chiÕm 27,3% tæng sè nî ph¶i tr¶), ®iÒu nµy cho thÊy “viÖc chiÕm dông vèn hîp ph¸p” ®· ®îc c«ng ty thùc hiÖn ®Ó lµm t¨ng lu lîng vèn tham gia kinh doanh mµ kh«ng cÇn vay thªm vèn hay ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu th«ng thêng. 3./ Kh¶ n¨ng thanh to¸n TiÒn + C¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn ___________________________________________________ Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = (HÖ sè thanh to¸n tøc thêi) Nî ng¾n h¹n ChÝnh v× toµn bé nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty ®Òu lµ nî ng¾n h¹n nªn c¸c chØ sè thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Òu cã ¶nh hëng nhÊt ®Þnh. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi lµ thíc ®o tr¶ nî ngay kh«ng dùa vµo viÖc ph¶i b¸n vËt t, hµng ho¸. Trªn thùc tÕ, kh¶ n¨ng thanh to¸n nî hiÖn hµnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n trong tÊt c¶ c¸c n¨m tõ 2000 ®Õn 2003 ®Òu lín h¬n 1.  TSL§ + §TNH ____________________________ Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n = Nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh th× lu«n nhá h¬n 1 (®iÒu nµy lµ tÊt yÕu v× c«ng ty lµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i nªn tû träng hµng tån kho trªn tæng tµi s¶n lu ®éng lu«n ë møc tõ 46,87% n¨m 2000 ®Õn 61,79% n¨m 2003). Tuy nhiªn, kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh kh«ng qu¸ gÇn 1 vµ c«ng ty lu«n cã l·i nªn kh«ng ®Æt ra g¸nh nÆng cho viÖc thanh to¸n tøc thêi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. 4./ C¬ cÊu tµi s¶n Tû träng tµi s¶n lu ®éng trªn tæng tµi s¶n lu«ng ®¶m b¶o c¬ cÊu phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh th¬ng m¹i hµng ho¸ cña c«ng ty (n¨m 2003, ®¹t tû träng 69,90%). VÒ sè tuyÖt ®èi, tµi s¶n lu ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T¹i ngµy 31/12/2003, gi¸ trÞ tµi s¶n lu ®éng lµ 5.611.857.336® (t¨ng 757.558.098®, ®¹t + 16% so víi cïng kú n¨m 2002; t¨ng 2.807.230.131® ®¹t + 58% so víi cïng kú n¨m 2000). Tµi s¶n cè ®Þnh còng t¨ng lªn qua c¸c n¨m cho thÊy c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t më réng kh¶ n¨ng kinh doanh th«ng qua viÖc x©y míi, n©ng cÊp c¸c cöa hµng, mua s¾m thªm c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp . T¹i ngµy 31/12/2003 gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®¹t 3.910.340.522®, ®¹t + 41% so víi cïng kú n¨m 2002; cßn so víi cïng kú n¨m 2000 t¨ng 2.379.421.340®, ®¹t 86%) B – vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 1./ Kh¶ n¨ng sinh lêi KÕt qu¶ t¹i b¶ng ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cho thÊy kh¶ n¨ng sinh lîi (th«ng qua c¸c chØ tiªu lµ “tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu”; “tû suÊt lîi nhuËn trªn tµi s¶n” vµ “tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u”) ®Òu cã tèc ®é t¨ng m¹nh mÏ. So víi n¨m 2003 víi n¨m 2002: “Tû suÊt LN tríc thuÕ/doanh thu” t¨ng tõ 1,94% lªn 2,53% (t¨ng + 1,30 lÇn) “Tû suÊt LN tríc thuÕ/tµi s¶n” t¨ng tõ 13,09% lªn 15,26% (t¨ng + 1,17 lÇn) “Tû suÊt LN sau thuÕ/vèn chñ së h÷u” t¨ng tõ 18,07% lªn 19,70% (t¨ng+1,09 lÇn) So s¸nh n¨m 2003 víi n¨m 2001 (n¨m ®Çu tiªn sau cæ phÇn ho¸) “Tû suÊt LN tríc thuÕ/doanh thu” t¨ng tõ 1,31% lªn 2,53% (t¨ng + 1,93 lÇn) “Tû suÊt LN tríc thuÕ/tµi s¶n” t¨ng tõ 10,33% lªn 15,26% (t¨ng + 1,48 lÇn) “Tû suÊt LN sau thuÕ/vèn chñ së h÷u” t¨ng tõ 11,14% lªn 19,70% (t¨ng + 1,77 lÇn) So s¸nh n¨m 2003 víi n¨m 2000 (lµ n¨m cha cæ phÇn ho¸) “Tû suÊt LN tríc thuÕ/doanh thu” t¨ng tõ 0,4% lªn 2,53% (t¨ng + 6,29 lÇn) “Tû suÊt LN tríc thuÕ/tµi s¶n” t¨ng tõ 2,93% lªn 15,26% (t¨ng + 5,21 lÇn) “Tû suÊt LN sau thuÕ/vèn chñ së h÷u” t¨ng tõ 4,72% lªn 19,70% (t¨ng + 4,17 lÇn) * KÕt luËn : Sau khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, kh¶ n¨ng sinh lîi cña c«ng ty t¨ng lªn m¹nh mÏ vµ æn ®Þnh, ®¶m b¶o n¨m sau cao h¬n n¨m tríc c¶ vÒ lîng vµ tèc ®é t¨ng trëng. 2. HiÖu qu¶ sö dông vèn Do cã sù thay ®æi vÒ gi¸ trÞ vèn chñ së h÷u khi ®Þnh gi¸ ®Ó cã cæ phÇn ho¸ nªn ë ®©y hiÖu qu¶ sö dông vèn chØ ®îc so s¸nh tõ n¨m 2001 (lµ n¨m ®Çu tiªn cæ phÇn ho¸). 2.1. ChØ tiªu thø nhÊt – Vßng quay doanh thu/Vèn chñ së h÷u. Tõ n¨m 2001 ®Õn 2003 ®Òu ®¹t ®îc møc t¨ng æn ®Þnh t¬ng øng lµ 10,15 vßng ®Õn 11,07 vßng råi lªn 11,47 vßng. KÕt qu¶ trªn cho thÊy n¨m 2001 ®ång vèn chñ së h÷u chØ t¹o ra ®îc 10,15 ®ång doanh thu th× ®Õn n¨m 2003, 1 ®ång vèn chñ së h÷u ®· t¹o ra ®îc 11,47 ®ång doanh thu. 2.2. ChØ tiªu thø hai – Vßng quay doanh thu/ tæng tµi s¶n Tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003, chØ tiªu nµy cã chiÒu híng gi¶m xuèng t¬ng øng tõ 7,90 vßng xuèng 6,74 vßng råi xuèng 6,04 vßng. KÕt qu¶ trªn cho 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thÊy, n¨m 2001, mét ®ång tµi s¶n t¹o ra ®îc 7,90 ®ång doanh thu th× ®Õn n¨m 2003, mét ®ång vèn chñ së h÷u chØ t¹o ra ®îc 6,04 ®ång doanh thu. Lý do cña xu híng trªn lµ tèc ®é t¨ng trëng doanh thu thÊp h¬n so víi tèc ®é t¨ng trëng cña tæng tµi s¶n . N¨m 2003 so víi 2001, doanh thu t¨ng 1,35 lÇn trong khi ®ã tæng tµi s¶n t¨ng 1,77 lÇn. ViÖc tæng tµi s¶n cã tèc ®é t¨ng nhanh h¬n so víi doanh thu tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003 lµ hoµn toµn phï hîp víi qu¸ tr×nh ®Çu t më réng n¨ng lùc kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t tèc ®é t¨ng trëng doanh thu vµ lîi nhuËn cao h¬n ë nh÷ng n¨m tíi. 2.3. ChØ tiªu thø ba – Vßng lu©n chuyÓn hµng ho¸ Vßng lu©n chuyÓn hµng ho¸ qua c¸c n¨m ph©n tÝch liªn tôc cã xu híng gi¶m, t¬ng øng lµ 5,54 vßng n¨m 2000 gi¶m xuèng 5,37 vßng n¨m 2001; 4,56 vßng n¨m 2002 råi xuèng 4,17 vßng n¨m 2003. Lý do cña xu híng trªn lµ tèc ®é t¨ng trëng cña hµng ho¸ tån kho b×nh qu©n n¨m lín h¬n tèc ®é t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n cña c¸c n¨m t¬ng øng. Hµng ho¸ tån kho b×nh qu©n n¨m ®îc tÝnh theo b×nh qu©n cña hµng tån kho ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m. Vµo cuèi n¨m, c«ng ty cÇn cã hµng tån kho dù tr÷ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu mua s¾m vµo ®Çu n¨m d¬ng lÞch vµ TÕt nguyªn ®¸n. + So s¸nh n¨m 2003 víi n¨m 2002 Hµng tån kho b×nh qu©n n¨m t¨ng tõ 2.608.533.062® lªn 3.158.162.290® ®¹t + 1,21 lÇn; trong khi ®ã gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng tõ 47.556.116.881® lªn 52.723.339.209® chØ ®¹t + 1,11 lÇn. + So s¸nh n¨m 2003 víi n¨m 2000 Hµng tån kho b×nh qu©n n¨m t¨ng tõ 1.329.932.655® lªn 3.158.162.290® ®¹t + 2,64 lÇn; trong khi ®ã gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng tõ 29.460.671.872® lªn 52.723.339.209® chØ ®¹t + 1,79 lÇn. 2.4. ChØ tiªu thø t - Thêi h¹n thu tiÒn b×nh qu©n Thêi h¹n thu tiÒn b×nh qu©n ®· t¨ng tõ 0,21 ngµy n¨m 2000 lªn 1,12 ngµy n¨m 2003. ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh dùa trªn doanh thu b×nh qu©n ngµy vµ sè d b×nh qu©n n¨m cña kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Do ®ã, cã thÓ lý gi¶i xu híng t¨ng lªn ë trªn nh sau: Tèc ®é t¨ng cña sè d b×nh qu©n cña kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu b×nh qu©n ngµy, cô thÓ lµ : + So s¸nh n¨m 2003 vµ n¨m 2002 Sè d b×nh qu©n cña kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng tõ 70.445.874® n¨m 2002 lªn 176.067.308® n¨m 2003, ®¹t + 2,50 lÇn; trong khi ®ã, doanh thu b×nh qu©n ngµy trong cïng kú so s¸nh chØ t¨ng tõ 140.619.329® lªn 157.544.868® ®¹t + 1,12 lÇn. + So s¸nh n¨m 2003 vµ n¨m 2000 Sè d b×nh qu©n cña kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng tõ 18.519.352® n¨m 2002 lªn 176.067.308® n¨m 2003, ®¹t + 9,47 lÇn; trong khi ®ã, doanh thu b×nh qu©n ngµy trong cïng kú so s¸nh chØ t¨ng tõ 86.614.997® lªn 157.544.868® ®¹t + 1,82 lÇn. 3./ HiÖu qu¶ chi phÝ 3.1. ChØ tiªu thø nhÊt – Tû lÖ chi phÝ b¸n hµng/ doanh thu N¨m 2000 5,22% N¨m 2001 4,49% N¨m 2002 4,36% N¨m 2003 5,22% 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 2000 cÇn 5,22 chi phÝ b¸n hµng ®Ó t¹o ra ®îc 100® doanh thu N¨m 2001 ®Ó t¹o ra 100 ® doanh thu chØ cÇn cã 4,49 ® chi phÝ b¸n hµng N¨m 2002 chØ cßn cÇn 4,36 ® chi phÝ b¸n hµng ®Ó t¹o ra 100 ® doanh thu §Õn n¨m 2003, ®Ó t¹o ra 100® doanh thu l¹i cÇn tíi 5,22® chi phÝ b¸n hµng So s¸nh n¨m 2003 víi n¨m 2002, trong khi doanh thu chØ t¨ng cã 1,12 lÇn th× chi phÝ b¸n hµng l¹i t¨ng lªn 1,34 lÇn. Cßn n¨m 2003 so víi n¨m 2001 trong khi doanh thu chØ t¨ng lªn 1,35 lÇn th× chi phÝ b¸n hµng t¨ng lªn 1,57 lÇn. 3.2. ChØ tiªu thø hai – Tû lÖ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp/doanh thu N¨m 2000 1,47% N¨m 2001 1,30% N¨m 2002 1,07% N¨m 2003 1,78% N¨m 2000 cÇn 1,47 chi phÝ QLDN ®Ó t¹o ra ®îc 100® doanh thu N¨m 2001 ®Ó t¹o ra 100 ® doanh thu chØ cÇn cã 1,30 ® chi phÝ QLDN N¨m 2002 chØ cßn cÇn 1,07 ® chi phÝ QLDN ®Ó t¹o ra 100 ® doanh thu §Õn n¨m 2003, ®Ó t¹o ra 100® doanh thu l¹i cÇn tíi 1,78 chi phÝ QLDN So s¸nh n¨m 2003 víi n¨m 2002, trong khi doanh thu chØ t¨ng cã 1,12 lÇn th× chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp l¹i t¨ng lªn 1,86 lÇn. Cßn n¨m 2003 so víi n¨m 2001 trong khi doanh thu chØ t¨ng lªn 1,82 lÇn th× chi phÝ QLDN l¹i t¨ng tíi 2,20 lÇn. 3.3. ChØ tiªu thø ba – lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh/chi phÝ b¸n hµng N¨m 2000 2,40% N¨m 2001 27,57% N¨m 2002 43,87% N¨m 2003 25,19% N¨m 2000, 100® chi phÝ b¸n hµng t¹o ra ®îc 2,4® lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh N¨m 2001, còng víi 100® chi phÝ b¸n hµng ®· t¹o ra ®îc 27,57® lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh N¨m 2002, 100® chi phÝ b¸n hµng ®· t¹o ®îc tíi 43087® lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 2003, 100® CPBH chØ cßn t¹o ra ®îc cã 25,19® lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh So s¸nh n¨m 2003 víi n¨m 2001, trong khi chi phÝ b¸n hµng t¨ng lªn 1,57 lÇn th× lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh chØ t¨ng cã 1,43 lÇn. 3.4. ChØ tiªu thø 4 - Tû lÖ lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh/chi phÝ QLDN N¨m 2000 8,51% N¨m 2001 95,52% N¨m 2002 178,12% N¨m 2003 73,74% Víi 100® chi phÝ QLDN, n¨m 2000 chØ t¹o ra ®îc 8,51® lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh, n¨m 2001 ®· t¹o ra ®îc 95,52® lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh; n¨m 2002 con sè ®ã lµ 178,12®; tuy nhiªn ®Õn n¨m 2003 chØ cßn t¹o ®îc 73,74® lîi nhuËn kinh doanh. So s¸nh n¨m 2003 víi n¨m 2002, trong khi chi phÝ QLDN t¨ng 1,86 lÇn th× lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh l¹i gi¶m 23%. So s¸nh n¨m 2003 víi n¨m 2001, trong khi chi phÝ QLDN t¨ng tíi 1,86 lÇn th× lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh chØ t¨ng cã 1,43 lÇn. 3.5. ChØ tiªu thø 5 - Tû lÖ lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh/gi¸ vèn hµng b¸n. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 2000 0,13% N¨m 2001 1,33% N¨m 2002 2,06% N¨m 2003 1,43% Xu híng t¨ng lªn cña chØ tiªu nµy ®îc thÓ hiÖn râ rÖt tõ n¨m 2000 ®Õn 2002, tuy nhiªn ®Õn 2003 th× l¹i cã chiÒu híng ®i xuèng. N¨m 2000, víi 100® gi¸ vèn chØ cã thÓ t¹o ra ®îc 0,13® lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh nhng víi n¨m 2002, kÕt qu¶ ®¹t ®îc lµ 2,06®; tuy nhiªn ®Õn n¨m 2003, chØ sè nµy gi¶m xuèng, 100® gi¸ vèn chØ t¹o ®îc cã 1,43® lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh. So s¸nh n¨m 2003 víi ¨nm 2002, gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng 1,11 lÇn th× lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh l¹i gi¶m 23% * KÕt luËn: Qua c¸c chØ sè ph©n tÝch trªn, cã mét ®iÓm næibËt lµ kh¶ n¨ng sinh lêi còng nh hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ sau khi cæ phÇn ho¸ ®îc t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Cã thÓ thÊy ®ã lµ mét trong nh÷ng thÕ m¹nh cña viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®Õn n¨m 2003, viÖc ph¸t huy tèc ®é t¨ng trëng trªn kh«ng cßn ®îc duy tr×, c¸c chØ sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi vµ hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ ®Òu ®i xuèng so víi n¨m 2002. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh n¨m 2003 gi¶m xuèng râ rÖt so víi n¨m 2002 c¶ vÒ lîng vµ tèc ®é t¨ng trëng. MÆc dï vËy, n¨m 2003 vÉn cã kÕt qu¶ tæng lîi nhuËn tríc thuÕ cña mäi ho¹t ®éng lín nhÊt trong c¸c n¨m qua. §iÒu ®ã cã ®îc lµ nhê kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ bÊt thêng. So s¸nh tû lÖ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lîi nhuËn bÊt thêng víi tæng lîi nhuËn tríc thuÕ qua c¸c n¨m sÏ cho thÊy râ ®iÒu nµy: ChØ tiªu Lîi nhuËn kinh doanh/ tæng lîi nhuËn tríc thuÕ Lîi nhuËn bÊt thêng/ tæng lîi nhuËn tríc thuÕ Lîi nhuËn bÊt thêng/ tæng lîi nhuËn tríc thuÕ Céng N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 31,12% 94,73% 98,40% 52,01% 7,57% 6,38% 2,03% 40,84% 61,31% 100,00% -1,11% 100,00% - 0,43% 100,00% 7,16% 100,00% KÕt qu¶ trªn ®Æt ra vÊn ®Ò xem xÐt, ph©n tÝch vµ ®a ra kÕ ho¹ch kinh doanh cho n¨m 2004 vµ c¸c n¨m tiÕp theo sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp, tõ ®ã ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cho doanh nghiÖp ®ång thêi n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm míi mét c¸ch cã hiÖu qña. 4. VÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc Qua c¸c chØ tiªu ®îc tæng hîp cho thÊy c«ng ty lu«n thùc hiÖn ®îc nghÜa vô nép thuÕ cho ng©n s¸ch nhµ níc. C¸c lo¹i thuÕ ph¶i nép kh«ng cã biÕn ®éng lín ngo¹i trõ thuÕ thu nhËp n¨m 2003 ®· ph¶i nép ®ñ 100% do hÕt thêi h¹n gi¶m 50% tiÒn thuÕ theo u ®·i cho qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸. 5. VÒ tiÒn l¬ng vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu T¨ng trëng doanh thu Tæng thu nhËp Thu nhËp b×nh qu©n 2001 - 2000 134,68% 124,02% 119,45% 2002 - 2001 120,55% 116,79% 118,60% 2003 - 2002 112,04% 143,58% 113,66% KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy sù t¨ng trëng m¹nh mÏ vÒ lîng cña c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Tæng thu nhËp n¨m 2003 ®· t¨ng gÊp 1,44 lÇn so víi n¨m 2002 vµ gÊp 2,08 lÇn so víi n¨m 2000. Thu nhËp b×nh qu©n n¨m 2003 ®· t¨ng gÊp 1,14 lÇn so víi n¨m 2003 vµ gÊp 1,61 lÇn so víi n¨m 2000. MÆc dï tæng thu nhËp vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m nhng tèc ®é t¨ng ®· gi¶m liªn tôc tõ n¨m 2001 ®Õn 2003. §iÒu nµy phï hîp víi viÖc gi¶m tèc ®é t¨ng trëng doanh thu.§Æc biÖt n¨m 2003 cã tèc ®é t¨ng tæng thu nhËp lµ 143,58% (cao h¬n 26,79% so víi tèc ®é t¨ng cña n¨m 2002); trong khi ®ã tèc ®é t¨ng thu nhËp b×nh qu©n lµ 113,66% (thÊp h¬n 4,94% so víi tèc ®é t¨ng cña n¨m 2002). Nguyªn nh©n chñ yÕu cña kÕt qu¶ nµy lµ do sè lîng lao ®éng chÝnh thøc b×nh qu©n n¨m 2003 so víi n¨m 2002 ®· t¨ng lªn 33 ngêi (t¬ng ®¬ng 21,29%). 12
- Xem thêm -