Tài liệu Quan niệm chung về kinh tế nhà nước (ktnn)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A – Lêi më ®Çu B – Néi dung . I – Kh¸i luËn . 1 , Hµng ho¸ . 2 , C¸c thuéc tÝnh cña hµng ho¸ . 3 , S¶n xuÊt hµng ho¸ vµ tÝnh u viÖt cña s¶n xuÊt hµng ho¸ . II – Thùc tr¹ng cña s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ë ViÖt Nam giai ®o¹n 1985 – 1995 . 1 , Môc tiªu . 2 , §¸nh gi¸ thùc tr¹ng . 3 , BiÖn ph¸p gi¶i quyÕt . III – H íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong t¬ng lai . C – KÕt thóc . A – Lêi më ®Çu . HiÖn nay , níc ta vÉn cßn lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn , lµ mét quèc gia cßn nghÌo vµ l¹c hËu vÒ khoa häc kü thuËt so víi c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi . §Ó vùc dËy nÒn kinh tÕ níc ta ®ang trong t×nh tr¹ng yÕu kÐm trë lªn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn lµ mét c«ng viÖc rÊt khã kh¨n vµ cÊp b¸ch . Gi¶i ph¸p mµ ViÖt Nam cã thÓ ®a ra lóc ®ã ®Ó “cøu” nÒn kinh tÕ ®ang ngµy cµng yÕu kÐm lµ bíc vµo thêi kú ®æi míi , thêi kú x©y dùng CNXH vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ trong níc . V× vËy , viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng chØ cã ý nghÜa tríc m¾t mµ cßn cã ý nghÜa c¬ b¶n vµ l©u dµI v× nh»m ®¸p øng vÒ nhu cÇu nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yÕu vµ c¸c laäi s¶n phÈm th«ng thêng trong ®êi sèng cña nh©n d©n nh : ¨n , ë , ®i l¹i , häc hµnh … Khi nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng ®îc n©ng cao th× ®ßi hái x· héi còng ph¶i ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu chÝnh ®¸ng ®ã . Ngîc l¹i , x· héi cµng v¨n minh , cµng hiÖn ®¹i , tr×nh ®é ph¸t triÓn v¨n ho¸ kinh tÕ ngya cµng cao th× xu híng tiªu dïng ngµy cµng v¨n minh , con ngêi cã chung t©m lý lµ thÝch dung hµng cã chÊt lîng cao , hîp thÞ hiÕu . ChÝnh mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹I gi÷a nhu cÇu ( cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ) vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ®· t¹o ®µ cho nÒn s¶n xuÊt hµnh ho¸ nãi chung , s¶n xuÊt hµng tiªu dïng nãi riªng ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ qua c¸c giai ®o¹n . Trong gia ®o¹n c¶ níc cïng x©y dùng CNXH , ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®Æt ra ®îc coi lµ cèt lâi nh»m æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi , t¹o c¬ héi ®Èy m¹nh c«ng ngiÖp ho¸ ®Êt níc . S¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®Ó gãp phÇn æn ®Þnh thÞ trêng , gi¸ c¶ ®Ó c©n ®èi tiÒn hµng trong kinh tÕ nãi chung vµ c©n ®èi hµng ho¸ nãi riªng . MÆt kh¸c , s¶n xuÊt hµng tiªu dïng còng nh»m c©n ®èi sù chªnh lÖch gi÷a cung vµ cÇu trªn thÞ trêng tõ ®ã thóc ®Èy kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n . ViÖc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong gia ®o¹n 1985 – 1995 ®· ®Æt cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam mét nÒn mãng v÷ng ch¾c , to¹ ®µ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi . Tuy cßn nhiÒu h¹n chÕ song chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn ssîc nh÷ng thµnh c«ng rùc rì mµ ë giai ®o¹n nµy ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc . Em x©y dùng ®Ò tµi nµy nh»m cã nh÷ng nh×n nhËn ®óng ®¾n h¬n thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ë ViÖt Nam giai ®o¹n 1985 – 1995 . §Ó tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm , bµI häc cho xu híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong t¬ng lai gÇn . §èi tîng ngiªn cøu lµ “ s¶n xuÊt hµng ho¸” trong ph¹m vi : s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ë ViÖt Nam giai ®o¹n 1985- 1995 . TiÓu luËn ®îc x©y dùng theo ph¬ng ph¸p diÔn dÞch . Lµ mét sinh viªn míi vµo trêng cßn nhiÒu bì nghì trong ph¬ng ph¸p häc tËp , thiÕu kinh nghiÖm trong viÖc nghiªn cøu mét vÊn ®Ò khoa häc . Do ®ã trong bµi tiÓu luËn nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt . Em rÊt mong ®îc thÇy c« còng nh c¸c b¹n gióp ®ì vµ chØ b¶o thªm ! Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B – Néi dung I – kh¸i luËn . 1. Hµng ho¸ . Hµng ho¸ lµ mét vËt phÈm cña lao ®éng cã thÓ hto¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ngêi vµ ®i vµo tiªu dïng th«ng qua trao ®æi mua b¸n . V× thÕ , hµng tiªu dïng th«ng qua trao ®æi mua b¸n còng lµ hµng ho¸ . Trong trêng hîp hµng tiªu dïng ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó phôc vô cho chÝnh ngêi s¶n xuÊt th× kh«ng gäi lµ hµng ho¸ . Hµng tiªu dïng lµ nh÷ng vËt phÈm ®¸p øng cho nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ngêi : ¨n , ë , mÆc , häc hµnh … 2. C¸c thuéc tÝnh cña hµng ho¸ . BÊt kú mét vËt phÈm nµo ®îc coi lµ hµng ho¸ còng ®Òu cã 2 thuéc tÝnh lµ : gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ ( gi¸ trÞ trao ®æi ) . Gi¸ trÞ sö dông cña vËt phÈm lµ c«ng dông cña nã ®Ó cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ngêi nh : g¹o ®Ó ¨n , v¶i ®Ó mÆc , nhµ ®Ó ë … Gi¸ trÞ sö dông cña vËt phÈm do thuéc tÝnh tù nhiªn cña nã quy ®Þnh . X· héi loµi ngêi cµng ph¸t triÓn , ph¸t hiÖn ra nhiÒu thuéc tÝnh tù nhiªn cã Ých th× sÏ cµng cã nhiÒu gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau . Gi¸ trÞ sö dông ph¶i th«ng qua trao ®æi , mua b¸n . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng gi¸ trÞ sö dông ®· mang gi¸ trÞ thay ®æi . Gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ lao ®éng x· héi cña ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ kÕt tinh trong hµng ho¸ ®ã . Do ®ã gi¸ trÞ lµ c¬ së cña gi¸ trÞ trao ®æi , ngîc l¹i gi¸ trÞ trao ®æi lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ . Gi¸ trÞ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ x· héi gi÷a ngêi víi ngêi trong s¶n xuÊt hµng ho¸ nªn gi¸ trÞ lµ mét ph¹m trï lÞch sö , chØ tån t¹i trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ . 3. S¶n xuÊt hµng ho¸ vµ tÝnh u viÖt cña s¶n xuÊt hµng ho¸ . a. S¶n xuÊt hµng ho¸ . Cã 2 h×nh thøc s¶n xuÊt râ rÖt lµ : s¶n xuÊt tù cung tù cÊp vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ . S¶n xuÊt tù cung tù cÊp cã nghÜa lµ chØ ph¸t triÓn tu©n theo quy luËt s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng vµ ngîc l¹i mµ kh«ng qua mét kh©u trung gian nµo . S¶n xuÊt hµng ho¸ lµ s¶n xuÊt mµ s¶n phÈm lµm ra ®îc ®em b¸n trªn thÞ trêng . Ngay sau khi ra ®êi , s¶n xuÊt hµng ho¸ ®· ph¸t riÓn nhanh chãng víi nhiÒu u thÕ næi bËt vµ gÇn nh lan réng ra toµn thÕ giíi . S¶n xuÊt hµng h¸o ra ®êi do cã sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ do cã sù t h÷u hay c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm . S¶n xuÊt hµng ho¸ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë nhiÒu x· héi vµ ë nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau cña x· héi . Nã lµ s¶n phÈm cña lÞch sö ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña loµi ngêi cã nhiÒu u ®iÓm vµ lµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng kinh tÕ tiÕn bé . b. TÝnh u viÖt cña s¶n xuÊt hµng ho¸ . Mét lµ , nã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt , n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng , g¾n s¶n xuÊt víi thÞ trêng th«ng qua viÖc øng dông tiÕn bé ký thuËt , hîp lý ho¸ s¶n xuÊt , tiÕt kiÖm n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸ . Hai lµ , lµm s¶n xuÊt g¾n liÒn víi tiªu dïng , s¶n xuÊt thêng xuyªn ®îc c¶i tiÕn vÒ chÊt lîng , h×nh thøc phï hîp nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng . Ba lµ , thóc ®Èy nhanh chãng qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt , tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt më réng sù giao lu thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ . Bèn lµ , thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh d©n chñ ho¸ , b×nh ®¼ng tiÕn bé x· héi vµ tËp trung s¶n xuÊt , më réng sù giao lu thÞ trêng vµ quèc tÕ . Tuy nhiªn , s¶n xuÊt hµng ho¸ vÉn cßn nhiÒu mÆt h¹n chÕ : lµm ph©n ho¸ ngêi s¶n xuÊt , cã nhiÒu hiÖn tîng tiªu cùc nh tÖ lµm hµng gi¶ , lõu ®¶o … Trong ®iÒu kiÖn cña níc ta hiÖn nay , mét mÆt ph¶i ®Èy nhanh nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ , mÆt kh¸c ph¶i cã sù qu¶n lý cña nhµ níc ®Ó ®¶m b¶o ®Þnh híng XHCN vµ h¹n chÕ nh÷ng tiªu cùc do c¬ chÕ thÞ trêng sinh ra , thùc hiÖn sù kÕt hîp cã hiÖu qu¶ kinh tÕ víi môc tiªu x· héi . II. Thùc tr¹ng cña s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ë ViÖt Nam giai ®o¹n 1985 – 1995 . 1. Môc tiªu . Ngµy nay vÊn ®Ò s¶n xuÊt hµng tiªu dïng lu«n lµ mét vÊn ®Ò mµ x· héi quan t©m ®Õn . S¶n xuÊt hµng tiªu dïng ra sao ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ nhÊt nhu cÇu thiÕt yÕu cña nh©n d©n ? S¶n xuÊt hµng ho¸ g× ? ChÊt lîng vµ vµo thêi gian nh thÕ nµo ®Ó s¶n phÈm lµm ra kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu ®¬n thuÇn mµ cßn ®¸p øng ®îc c¶ së thÝch , thÞ hiÕu vµ hîp thêi … Tõ t×nh h×nh trªn , vÊn ®Ò “ ®Çu t con ngêi” ngay víi c¸ch hiÓu s¬ ®¼ng vµ h¹n chÕ cña nã ( gi¶ quyÕt vÊn ®Ò ¨n , mÆc , ë …) . Ngoµi viÖc mang l¹i hiÖu qu¶ x· héi mµ nhµ níc XHCN ph¶i ch¨m lo còng chÝnh lµ biÖn ph¸p tríc hÕt ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt , hiÖu qu¶ c«ng t¸c . Môc tiªu cña ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cña níc ta lµ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu b×nh thêng vÒ nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghiÖp thiÕt yÕu cho ®êi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sèng vËt chÊt , v¨n ho¸ cña nh©n d©n , còng nh tho¶ m·n ®Çy ®ñ h¬n nh÷ng nhu cÇu vÒ dÞch vô . Cô thÓ : - VÒ hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng : ngoµi viÖc phÊn ®Êu , ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña c¸c s¶n phÈm thiÕt yÕu : ¨n ,ë , mÆc … th× trong giai ®o¹n 1985 – 1995 vµ trong chÆng ®êng 10 n¨m sau ®ã sÏ x©y dùng mét c¬ cÊu hµng tiªu dïng hîp lý , phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi , tËp qu¸n tiªu dïng trong níc vµ xu híng ph¸t triÓn cña x· héi hiÖn ®¹i . PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ë møc 10 – 12% n¨m . - VÒ mÆc : tiÕn tíi tho¶ m·n nhu cÇu mÆc hîp thêi trang , ngoµi viÖc mÆc lµnh , ®ñ , Êm … phï hîp víi tÝnh chÊt lao ®éng cña tõng ngµnh nghÒ , ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña tõng vïng , chó ý nhu cÇu riªng cña phô n÷ , d©n téc , miÒn nói … Møc tiªu dïng v¶i : 5 m/ ngêi ( n¨m 1990 ) 9 – 10 m/ ngêi ( n¨m 2005 ) - VÒ phôc vô nhu cÇu ë , trang trÝ néi thÊt : ®Èy nhanh nhÞp ®é ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng tõ nguyªn liÖu trong níc vµ cã truyÒn thèng s¶n xuÊt ë ®Þa ph¬ng nh : sµnh , sø , thuû tinh , m©y , tre , gç … Ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt ®å dïng gia ®×nh víi tèc ®é nhanh h¬n ( kho¶ng 15% / n¨m ) . - VÒ ¨n uèng : ngoµi viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu vÒ l¬ng thùc , c¬ cÊu b÷a ¨n cña nh©n d©n th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¶i tiÕn cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng vïng , tõng giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ XHCN , cÇn t¨ng thªm chÊt ®¹m , chÊt bÐo , c¸c lo¹i rau … nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng . Nhu cÇu hîp lý vÒ khÈu phÇn ¨n cña nh©n d©n ta lµ kho¶ng 2200 – 2500 calo/ ngµy / ngêi . Víi c¬ cÊu c¸c chÊt ®¹m , bÐo , bét ®êng lµ : 18 – 12 – 70% . Ph¸t triÓn thªm thùc phÈm chÕ biÕn ®êng , s÷a , níc m¾n , níc chÊm , níc gi¶I kh¸t … Chó träng nhu cÇu cÇn thiÕt cho lùc lîng vò trang c«ng nghiÖp , c¸c ngµnh nÆng nhäc vµ ®éc h¹i , trÎ em , trÎ s¬ sinh , ngêi bÖnh … - VÒ nhu cÇu häc tËp vµ sinh ho¹t v¨n ho¸ : ®¶m b¶o ®ñ giÊy viÕt , s¸ch gi¸o khoa , dông cô cho gi¶ng d¹y vµ häc tËp , t¨ng ®¸ng kÓ giÊy in b¸o vµ v¨n ho¸ phÈm , ®¸p øng tèt h¬n ®å ch¬i cho trÎ em , ph¬ng tiÖn biÓu diÔn nghÖ thuËt , dông cô thÓ dôc thÓ thao … Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - VÒ b¶o vÖ søc khoÎ : b¶o ®¶m ®ñ thuèc th«ng thêng vµ thuèc phßng dÞch , t¨ng ®¸ng kÓ thuèc kh¸ng sinh vµ c¸c lo¹i thuèc kh¸c . Cã ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ y tÕ cÇn thiÕt … . 2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng : Tríc søc Ðp cña nÒn kinh tÕ ngµy cµng lón s©u vµo khñng ho¶ng vµ trªn c¬ së t duy kinh tÕ míi tõng bíc h×nh thµnh còng nh nh÷ng kinh nghiÖm tÝch luü ®îc qua c¸c thö nghiÖm ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý trong nh÷ng n¨m 1979 – 1985 §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· ®a ra ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ t¹i ®¹i héi lÇn thø VI tiÕn hµnh vµo th¸ng 12 – 1986 . VÒ kinh tÕ – x· héi : §¹i héi ®· ®Ò ra 3 ch¬ng tr×nh kinh tÕ lín trong ®ã cã ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ phÊn ®Êu s¶n xuÊt hµng tiªu dïng t¨ng b×nh qu©n mçi n¨m 13 – 15 % . Cho ®Õn nay ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ ®· ®îc triÓn khai vµ ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc . Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu vµ t¸c dông tÝch cùc mµ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®em l¹I th× cßn cã nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i song song trªn con ®êng ph¸t triÓn kinh tÕ tiÕn lªn XHCN . a. Thµnh tùu . Trong giai ®o¹n 1985 – 1995 , chiÕn lîc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng còng khuyÕn khÝch giµnh cho c¸c ngµh c«ng nghiÖp híng vÒ xuÊt khÈu ®· ph¸t huy t¸c dông thu hót c¸c nguån ®Çu t níc ngoµI vµo ViÖt Nam . Do ®ã ngµnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®· cã nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ : Nõu nh 15 n¨m tríc ®©y ra®io , catxet , m¸y video lµ c¸I g× ®ã xa l¹ víi cuéc sèng th× ngµy nay nã ®· trë thµnh vËt dông th«ng thêng trong mçi gia ®×nh . Mét c©u hái ®Æt ra lµ “ T¹i sao nÒn kinh tÕ ViÖt Nam l¹i ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã . Ph¶i ch¨ng §¶ng vµ nhµ níc ta ngµy cµng chó träng tíi nhu cÇu cña ngêi d©n ? … Bªn c¹nh viÖc ch¨m lo nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n th× th× còng ph¶i tÝnh to¸n tíi nh÷ng nhu cÇu míi ph¸t sinh . Khi s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn th× s¶n phÈm ®a ra thÞ trêng ngµy cµng t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng . Do ®ã , nÕu nh tríc ®©y trong thêi kú bao cÊp , mua hµng lµ mét thø quyÒn lîi th× ngµy nay mua hµng lµ sù lùa chän cña ngêi tiªu dïng trªn c¬ s¬ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh . Nªn tríc ®©y , ngêi s¶n xuÊt muèn s¶n xuÊt mÆt hµng g× , víi chÊt lîng nh thÕ nµo th× kh¸ch hµng còng ®Òu ph¶i chÊp nhËn th× ngµy nay kÕ ho¹ch vÒ sè lîng ph¶i g¾n chÆt víi kÕ ho¹ch vÒ gi¸ trÞ, c¬ cÊu mÆt hµng, chÊt lîng s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng tiªu thô Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MÊy n¨m qua , s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cña níc ta cã sù ph¸t triÓn nhanh chãng . Gi¸ trÞ s¶n lîng n¨m 1985 so víi n¨m 1980 lµ 170% b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng 11,2% N¨m 1986 : t¨ng 8,1% . N¨m 1987 : t¨ng 9,4% . N¨m 1988 : t¨ng 9% . TØ träng nhãm B trong gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp tõ 62% ( n¨m 1980 ) t¨ng lªn 67% ( n¨m 1985 ) . Sè lîng mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp tiªu dïng t¨ng nhanh , chÊt lîng vµ h×nh thøc cña c¸c lo¹i s¶n phÈm còng kh¸ h¬n tríc . Cô thÓ : MÆt hµng chñ yÕu §¬n vÞ tÝnh V¶i lôa m GiÊy , b×a kg Xµ phßng giÆt kg Lèp xe ®¹p chiÕc Xe ®¹p chiÕc/ Qu¹t m¸y 1000ng §êng mËt chiÕc/ 1000ng kg 1985 6,2 1,31 0,85 0,10 3,3 5,0 6,7 1986 5,84 1,46 1,17 0,17 4,3 5,6 5,6 1987 5,13 1,4 0,82 0,19 4,36 4,36 5,45 Tõ b¶ng trªn ta thÊy : s¶n phÈm c«ng nghiÖp tiªu dïng b×nh qu©n ®Çu ngêi ®îc t¨ng lªn qua c¸c n¨m . Ngoµi ra s¶n xuÊt l¬ng thùc còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ : tõ møc díi 18 triÖu tÊn mçi n¨m vµo nh÷ng n¨m 1984 – 1987 ®· t¨ng lªn ®¹t 21,5 triÖu tÊn trong nh÷ng n¨m 1989 – 1990 . Trong 5 n¨m 1981 – 1985 s¶n lîng l¬ng thùc kÐm 13,5 triÖu tÊn so víi kÕ ho¹ch 5 n¨m 1986 – 1990 . TØ xuÊt hµng ho¸ l¬ng thùc tõ 22% nh÷ng n¨m 1981 – 1985 ®· t¨ng lªn 27% nh÷ng n¨m 1986 – 1990 . KÕt qu¶ ®¹t ®îc nh÷ng n¨m 1986 – 1990 thùc ra kh«ng ®¬n thuÇn lµ sù phôc håi søc s¶n xuÊt , thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ , kiÒm chÕ ®Èy lïi siªu l¹m ph¸t mµ quan träng h¬n lµ quyÕt t©m ®o¹n tuyÖt víi c¬ chÕ qu¶n lý cò , ®æi míi ®îc t duy kinh tÕ vµ x¸c lËp c¬ chÕ qu¶n lý theo chiÒu réng . KÕ ho¹ch 5 n¨m 1986 –1990 thÓ hiÖn tÝnh chñ ®éng , s¸ng t¹o vµ kh¶ n¨ng tù ®æi míi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam còng nh toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TiÕp theo ®ã lµ kÕ ho¹ch 5 n¨m 1991 – 1995 víi môc tiªu tæng qu¸t : “ Vît qua khã kh¨n thö th¸ch , æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi , t¨ng cêng æn ®Þnh chÝnh trÞ , ®Èy lïi tiªu cùc vµ bÊt c«ng x· héi , ®a ®Êt níc c¬ b¶n tho¸t ra khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kinh tÕ .” §Õn nay c¸nh cöa thêi gian cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 1991 – 1995 ®· khÐp l¹i víi nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc . Cô thÓ S¶n xuÊt c«ng nghiÖp dÇn ®i vµo thÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn . N¨m 1991 : t¨ng 10% . N¨m 1992 : t¨ng 18,1% . N¨m 1993 : t¨ng 12,7% . N¨m 1994 : t¨ng 13,7% . N¨m 1995 : t¨ng 14% . B×nh qu©n mçi n¨m trong 5 n¨m 1991 – 1995 ®¹t tèc ®é t¨ng 13,5% . Sù t¨ng trëng cña ngµnh c«ng nghiÖp dÞch vô nh÷ng n¨m qua mét phÇn b¾t nguån tõ kÕt qu¶ ®Çu t lãn cña nhiÒu n¨m tríc ®©y . S¶n lîng cña mét sè ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng qua c¸c n¨m : Ngµnh Xi m¨ng GiÊy §¬n vÞ tÝnh TriÖu tÊn Ngh×n tÊn 1990 1991 2,5 79 3,1 109 S¶n lîng 1992 1993 1994 3,9 118 1995 4,9 5,4 5,8 128,2 153,6 203,9 B×nh qu©n 18,3% 20,9% (10) Ngoµi c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu kÓ trªn cßn cã mét sè s¶n phÈm kh¸c , tuy kh«ng cã lîi thÕ vÒ ®éc quyÒn s¶n xuÊt , l¹i bÞ hµng ngo¹i c¹nh tranh gay g¾t nhng vÉn v¬n lªn thÝch øng víi c¬ chÕ míi nªn ®¹t tèc ®é t¨ng trëng kh¸ . VÝ dô nh : thÐp , m¸y c«ng cô , xµ phßng , s÷a … Cô thÓ : MÆt hµng chñ yÕu §¬n tÝnh vÞ 1990 199 1 1992 S¶n lîng 1993 1994 1995 Tèc ®é t¨ng trung b×nh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThÐp Ngh×n tÊn c¸n C¸i M¸y c«ng cô Ngh×n c¸i M¸y biÕn thÕ Ngh×n tÊn Ph©n bãn ho¸ TriÖu c¸i häc Bãng Ngh×n tÊn ®iÖn Xµ Ngh×n tÊn phßng bét giÆt TriÖu lÝt §êng TriÖu hép luyÖn Bia S÷a hép 101 894 149 123 5 2,6 196 844 243 1517 279 1958 380 1785 30,3% 17,8% 1,3 3,8 5,3 4,3 10,6% 530 844 845 895 20,4% 9,7 13,9 18 25 18,9% 72 88 97 101 12,9% 72 84 99 95 28,6% 169 84 230 122 303 157 376 175 30,3% 24,7% 2,0 354 450 10,5 7,7 55 69 27 50 100 58 131 75 MÆt kh¸c , chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn nh÷ng s¶n phÈm phôc vô cho tiªu dïng do c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ®Æc trng cña ViÖt Nam t¹o ra . ViÖc ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ®· phÇn nµo ®¸p øng ®Çy ®ñ h¬n nh÷ng nhu cÇu cña ng¬× d©n vµ còng cã nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh . VÝ dô nh : nghÒ giÊy do Phong Khª ph¸t triÓn kh¸ ®Òu ®Æn , tõ n¨m 1980 ®Õn nay cã tèc ®é t¨ng trëng , ph¸t triÓn nhanh h¬n . MÆt hµng vµ chÊt lîng còng cã sù thay ®æi lín : N¨m 1980 : chñ yÕu lµ giÊy cãt , giÊy vµng qu× … N¨m 1988 : giÊy ngßi ph¸o t¨ng nhanh . Hay nghÒ s¶n xuÊt cµy bõa §«ng XuÊt : N¨m 1960 – 1975 : s¶n lîng gi¶m chØ cßn kho¶ng 1v¹n chiÕc / n¨m . N¨m 1980 : b¾t ®Çu t¨ng lªn . N¨m 1987 : s¶n xuÊt ®îc 4,7 v¹n chiÕc . Ta nhËn thÊy r»ng : viÖc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®· ®a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam sang mét bíc ngoÆt lín . Nã ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi d©n vµ thóc ®Èy nÒn kinh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tÕ nãi chung hay nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ nãi riªng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n . b, H¹n chÕ . NÕu nh so víi c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn trªn thÕ giíi th× níc ta cã møc sèng vËt chÊt thÊp nhÊt vµ thuéc lo¹i nghÌo nhÊt . Ngay trong kÕ ho¹ch 5 n¨m ( 1986 – 1990 ) møc tÝch luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ quèc d©n vÉn cßn rÊt thÊp , trªn thùc tÕ vÉn cßn ¨n vµo vèn tõ bªn ngoµi . N¨m 1985 : quü tiªu dïng chiÕm 90% thu nhËp quèc d©n sö dông . N¨m 1990 : quü tiªu dïng chiÕm 84% thu nhËp quèc d©n sö dông . Trong kho¶ng thêi gian 1985 – 1990 , trªn thÞ trêng hµng tiªu dïng cña níc ta xuÊt hiÖn t×nh huèng míi : võa thiÕu hµng , võa Õ hµng . Së dÜ cã t×nh tr¹ng trªn lµ v× nh÷ng mÆt hµng lµm ra kh«ng phï hîp víi nhu cÇu , chÊt lîng kh«ng ®¶m b¶o nªn kh«ng t×m ®îc ngêi tiªu thô . C¸c “ ca phÉu thuËt” ®Ó “ ch÷a trÞ” c¨n bÖnh khñng ho¶ng kinh tÕ ®îc tiÕn hµnh liªn tiÕp nh»m gi¶i quyÕt 2 khã kh¨n lín : Mét lµ : hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng b¸n ®îc tÝnh chung vµo n¨m 1989 cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n cã trªn 1200 tØ ®ång hµng tån kho trong s¶n xuÊt vµ lu th«ng . NhiÒu n¨m tríc ®©y , ngêi tiªu dïng ®îc bao cÊp vÒ gi¸ nªn mua vµ tÝch tr÷ cµng nhiÒu hµng ho¸ cµng tèt v× t×m thÊy ë ®ã sù chªnh lÖch gi¸ . §Õn nay , c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi thÞ trêng : ngêi tiªu dïng cÇn g× th× mua nÊy , kh«ng cßn sù chªnh lÖch gi÷a thÞ trêng cã tæ chøc vµ thÞ trêng tù do vÒ gi¸ c¶ . Hai lµ : hµng ho¸ tån ®äng , nhiÒu c¬ sè ph¶i thu hÑp , thËm chÝ ngõng s¶n xuÊt nª t×nh tr¹ngthiÕu viÖc lµm trë nªn trÇm träng . Trong nh÷ng n¨m qua , nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®¹t tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n mçi n¨m lµ 8,2% . §©y lµ mét thµnh c«ng . Nhng trªn thùc tÕ kho¶ng c¸ch tôt hËu cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam so víi riªng c¸c níc trong khu vùc kh«ng nh÷ng kh«ng ®îc rót ng¾n mµ cßn ngµy cµng d·n ra . §iÒu nµy lµ v× sao ??… Qua nh÷ng kÕt qu¶ thu ®îc trong 10 n¨m 1985 – 1995 , thùc chÕ ®· cho chóng ta thÊy nh÷ng h¹n chÕ cña s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®· lµm cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam kh«ng ph¸t huy hÕt tiÒm lùc , kh¶ n¨ng vèn cã . Nguyªn nh©n lµ do : Møc tiªu dïng cña níc ta cßn køm xa c¸c níc ph¸t triÓn , mÆc dï ë tr×nh ®é tiªu dïng rÊt thÊp , h×nh thøc tiªu dïng ë níc ta cßn cha hîp lý vµ cßn nhiÒu nh÷ng nhu cÇu gi¶ t¹o nhng chung ta cha thùc hiÖn tèt cÇn kiÖm trong s¶n xuÊt , tiÕt kiÖm trong tiªu dïng . Do hµng néi thiÕu vµ kh«ng ®¶m b¶o , l¹i cha cã chÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¸ch b¶o hé . Trong khi ®ã , quan hÖ giao lu quèc tÕ ngµy cµng ®îc më réng , hµng ngo¹i nhËp vÒ víi sè lîng nhiÒu , chÊt lîng tèt h¬n nªn t¹o cho ngêi d©n mét t©m lý chung lµ thÝch dïng hµng ngo¹i . §iÒu nµy ®· lµm cho hµng néi khã tiªu thô . MÆt kh¸c , viÖc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cha theo mét chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch hîp lý mµ míi chØ ph¸t triÓn theo kiÓu “ cÇn g× lµm nÊy” . VÝ dô nh : ë Th¸I B×nh : Trong khi xÝ nghiÖp ®ay hiÖn ®¹i cña trung ¬ng cßn cha sö dông hÕt c«ng suÊt th× ë ®Þa ph¬ng l¹i x© dùng thªm nhµ m¸y thø 2 . ChÝnh ®iÒu ®ã ®· t¹o ra sù chªnh lÖch gi÷a cung vµ cÇu , lµm cho nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ nãi chung , s¶n xuÊt mÆt hµng ®ay nãi riªng ngµy cµng mÊt c©n ®èi . HoÆc mét vÝ dô kh¸c : Thuèc kh¸ng sinh lµ mét mÆt hµng hµng ®Çu cña ngµnh dîc nhng gÇn 20 n¨m råi , ®Õn mét xÝ nghiÖp nhá còng cha ra ®êi do chñ tr¬ng cha døt kho¸t . Còng v× cha cã chiÕn lîc hµng tiªu dïng nªn c«ng nghiÖp hµng tiªu dïng cha tËn dông , ph¸t huy hÕt c¸c tiÒm n¨ng cña ®Êt níc : tiÒm n¨ng c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i , tiÒm n¨ng lao ®éng x· héi , tiÒm n¨ng khoa häc – x· héi … Do ®ã nÒn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ph¸t triÓn chËm ®· h¹n chÕ møc ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n , thiÕu hµng ho¸ phï hîp ®Ó trao ®æi víi n«ng d©n . S¶n xuÊt ph¸t triÓn chËm so víi møc t¨ng d©n sè vµ so víi yªu cÇu ngµy cµng cao cña ®êi sèng nh©n d©n . Møc ®¸p øng nhu cÇu tèi thiÓu cña con ngêi vµ mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu cßn qu¸ thÊp . Ch¼ng h¹n : ®êng ®¹t 60% , níc m¾n – níc chÊm 60% , v¶i 70% , v¶i mµn 55% , giÊy viÕt 85% , giÊy in 75% , ®å dïng thuû tinh 60% , thuèc ch÷a bÖnh 60% … Mét h¹n chÕ n÷a trong giai ®o¹n 1985 – 1995 , khi s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng lµ vÊn ®Ò nguyªn liÖu cßn mÊt c©n ®èi gay g¾t . Nguyªn nh©n lµ do nguån nguyªn liÖu tõ n«ng , l©m , thuû s¶n ph¸t triÓn chËm , qu¸ ph©n t¸n , cha h×nh thµnh ®îc c¸c vïng chuyªn canh , ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ cho c¸c c¬ së chÕ biÕn . MÆt kh¸c , cßn thiÕu c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu hoµ lîi Ých hîp lý gi÷a trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng , gi÷a ngêi trång nguyªn liÖu vµ c¬ së chÕ biÕn . Do ®ã , kh«ng tËp trung nguyªn liÖu ®· cã nhiÒu c¬ së ®¹t hiÖu qu¶ cao . §ång thêi cßn do chÝnh s¸ch ®Çu t cha hîp lý , do chÊt lîng cña nhiÒu mÆt hµng giÈm sót nghiªm träng g©y mÊt uy tÝn trªn thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi . Do c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp vÒ gi¸ c¶ , ®Çu t , cung øng vËt t , tiªu thô s¶n phÈm … §iÒu nµy ®· h¹n chÕ tÝnh n¨ng ®éng , tù chÞu tr¸ch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiÖm lç l·i trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c¬ së … dÉn ®Õn viÖc nhµ n íc kh«ng n¾m ®îc tiÒn , hµng , ho¹t ®éng cña c¬ së … Ta thÊy r»ng nÒn kinh tÕ mÆc dï ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu lín nhng thùc chÊt vÉn cßn tån t¹i nhiÒu h¹n chÕ . ChÝnh nh÷ng tån t¹i ®ã ®· g©y ¶nh hëng c¶n trë ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc ta . 3. BiÖn ph¸p gi¶i quyÕt . §Ó nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung , nÒn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ë ViÖt Nam nãi riªng ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt th× nhµ níc ta ph¶i ®a ra c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c¬ b¶n nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i ®· nªu trªn . §ã ph¶i lµ nh÷ng biÖn ph¸p th«ng dông , mäi ngêi , mäi c¬ së kinh doanh ®Òu cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn . §ång thêi biÖn ph¸p ®a ra còng ph¶i hîp lý vµ hiÖu qu¶ . Tõ nh÷ng yªu cÇu ®ã , §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· th«ng qua c¸c biÖn ph¸p cô thÓ sau : Mét lµ , ph©n c«ng vµ tæ chøc s¶n xuÊt : tæ chøc s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng tiªu dïng cã quy m« lín vµ kü thuËt cao . Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng cïng s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng tiªu dïng cã nhu cÇu réng r·i nhng cã thÓ bè trÝ s¶n xuÊt ë c¸c quy m« vµ tr×nh ®é kh¸c nhau . C¸c ®Þa ph¬ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng tiªu dïng th«ng thêng víi quy m« nhá , sö dông nguyªn liÖu t¹I chç ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu cña ®Þa ph¬ng vµ trao ®æi víi c¸c n¬i kh¸c . Hai lµ , ®¶m b¶o nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt hµng tiªu dïng : khai th¸c nguån nguyªn liÖu trong níc ®ång thêi dµnh ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu nh÷ng nguyªn liÖu cÇn thiÕt . §èi víi nh÷ng nguyªn liÖu tõ n«ng , l©m , thuû s¶n bªn c¹nh viÖc ®Çu t x©y dùng nh÷ng vïng tËp trung , æn ®Þnh s¶n xuÊt , cÇn thùc hiÖn liªn kÕt chÆt chÏ vµ trùc tiÕp gi÷a c¸c nhµ m¸y víi c¸c vïng nguyªn liÖu b»ng hîp ®ång kinh tÕ . CÇn tËn dông triÖt ®Ó nguyªn liÖu thø cÊp bao gåm : phÕ liÖu , phÕ phÈm vµ ®å phÕ th¶i …ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , l u th«ng vµ tiªu dïng . Cã tæ chøc vµ chÝnh s¸ch linh ho¹t khuyÕn khÝch nh©n d©n vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt thu gom , t¸i chÕ , tËn dông tèi ®a nguån vËt t nµy . Ba lµ , chÝnh s¸ch ®Çu t : ®Çu t cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng , tríc hÕt lµ ®Çu t theo chiÒu s©u , ®Çu t ®ång bé cho tõng s¶n phÈm , tõ kh©u nguyªn liÖu , chÕ biÕn ®Õn h¹ tõng c¬ së . §¶m b¶o sö dông kü thuËt tiÕn bé , c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ huy ®éng hÕt c«ng suÊt thiÕt bÞ cña nhµ m¸y hiÖn cã . TËp trung ®Çu t cho nh÷ng mÆt hµng thiÕt yÕu thuéc ®êi sèng nh©n d©n vµ trong ch¬ng tr×nh hîp t¸c quèc tÕ . Huy ®éng réng r·i vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®Çu t vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ dÞch vô . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bèn lµ , khoa häc – kü thuËt : viÖc ph¸t triÓn sè lîng hµng tiªu dïng ph¶i ®i liÒn víi viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ . Ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi quy c¸ch , thiÕt kÕ , mÉu m· , ®¶m b¶o kü thuËt vµ mÜ thuËt cña s¶n phÈm ®¹t tr×nh ®é quèc tÕ , hîp thêi trang , ®a d¹ng vµ gi¶m gi¸ thµnh ®Ó cã møc c¹nh tranh víi thÞ trêng thÕ giíi .T¨ng cêng qu¶n lý kinh tÕ , thÓ chÕ ho¸ vµ thùc hiÖn chÕ ®é gi¸m ®Þnh c«ng nghÖ , coi träng c«ng tÊc tiªu chuÈn ho¸ ®o lêng chÊt lîng s¶n phÈm . G¾n tr¸ch nhiÖm cña ngêi s¶n xuÊt víi chÊt lîng cña s¶n phÈm . N¨m lµ , ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý : cÇn ph¸t huy ®Çy ®ñ quyÒn chur ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¬ së kinh tÕ quèc doanh , c¸c c¬ së s¶n xuÊt , c¸c liªn hiÖp c«ng ty , xÝ nghiÖp … trùc tiÕp thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ tù chñ . CÇn ph¶i ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc liªn hiÖp , khu vùc hoÆc c¸c hiÖp héi s¶n xuÊt theo ngµnh kinh tÕ kü thuËt , thu hót 5 thµnh phÇn kinh tÕ tham gia . Nhanh chãng chuyÓn c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ ph¸p lÖnh sang c¬ chÕ ho¹ch to¸n g¾n víi c¬ chÕ kinh doanh ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng . §èi sö b×nh ®¼ng víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ , thùc hiÖn thèng nhÊt vÒ thuÕ , l·i suÊt tÝn dông … Ngoµi ra , cßn cã mét sè biÖn ph¸p kh¸c ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng nh : g¨n s¶n xuÊt víi tiªu dïng nghÜa lµ s¶n xuÊt theo yªu cÇu cô thÓ cña tiªu dïng , t¹o ra nh÷ng nhu cÇu tiªu dïng míi , më réng thÞ trêng tiªu thô trong níc vµ ®Æc biÖt ph¶i tiÕp cËn lµm viÖc víi thÞ trêng . §Ó tõ ®ã nghiªn cøu thÞ trêng hay ®óng h¬n lµ nghiªn cøu nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng . Tãm l¹i : nh÷ng biÖn ph¸p trªn ®©y chØ lµ nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n nhÊt nhng nã sÏ gãp phÇn c¶i tiÕn l¹i vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. Híng ph¸t triÓn hµng tiªu dïng trong t¬ng lai . 1. Môc tiªu . Trong thêi gian tíi , vÊn ®Ò s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vÉn ®îc coi lµ chiÕn lîc cèt lâi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ , vÉn lµ mèi quan t©m cña x· héi . S¶n xuÊt hµng ho¸ g× ®Ó phï hîp víi nhu cÇu ngµy cµng hiÖn ®¹i ?. S¶n xuÊt nh thÕ nµo ®Ó kh«ng nh÷ng s¶n phÈm lµm ra cã chÊt lîng tèt mµ cßn cã mÉu m· h×nh thøc ®Ñp , hîp víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng vµ ®Æc biÖt lµ gi¸ thµnh h¹ hîp víi tói tiÒn cña ngêi d©n . XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®ßi hái hµng tiªu dïng ph¶i “ v¨n minh h¬n” , nhµ níc ta ph¶I ®Æt ra nh÷ng môc tiªu cho sù ph¸t triÓn cña snr xuÊt hµng tiªu dïng trong t¬ng lai . “ Ph¸t triÓn hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu trong tæng sè vèn ®Çu t 41 – 42 tØ USD , sÏ dµnh cho c«ng nghiÖp 42% trong ®ã cã khoang 30% vèn ®Çu t cho c«ng nghiÖp sÏ dµnh cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu ”. 2. TriÓn väng n¨m 2000 . Trong nh÷ng n¨m tíi sÏ cã thªm nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp then chèt ®äc x©y dùng hoµn thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng . Do vËy , ®Õn n¨m 2000 , sè lîng cña mét sè lo¹i s¶n phÈm quan träng phôc vô cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong níc còng nh xuÊt khÈu cã thÓ ®¹t ®îc nh sau : MÆt hµng chñ §¬n yÕu tÝnh DÇu th« KhÝ ®èt Than ThÐp Xi m¨ng GiÊy §êng V¶i vÞ ¦íctÝn h (1995) TriÖu tÊn 7,7 TØ m3 0,2 TriÖu tÊn 7,6 TriÖu tÊn 0,4 TriÖu tÊn 5,8 Ngh×n tÊn 203 Ngh×n tÊn 393 TriÖu m 211 Dù ®o¸n (2000) 20 4 10 1,5 20 300 1000 400 Khu vùc c«ng nghiÖp t¨ng 12% mçi n¨m . Vµ theo dù tÝnh cña c¸c nhµ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ th× ®Õn n¨m 2020 ViÖt Nam sÏ ®øng vµo danh s¸ch c¸c quèc gia c«ng nghiÖp víi khu vùc c«ng nghiÖp chiÕm 50% tæng s¶n phÈm quèc gia . 3. Trong t¬ng lai . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n xuÊt hµng tiªu dïng sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n do ®êi sèng cña ngêi d©n ®îc c¶i thiÖn , n©ng cao nªn nhu cÇu vÒ ¨n , ë , mÆc … còng ®ßi hái ngµy mét cao vµ v¨n minh h¬n . Ngoµi nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu nhÊt th× vÊn ®Ò s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®Ó phôc vô cho vui ch¬i gi¶i chÝ sÏ ®îc chó träng . §ång thêi nh÷ng s¶n phÈm lµm ra kh«ng chØ tho¶ m·n nhu cÇu “ cÇn ” mµ ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu ®Ñp vµ hiÖn ®¹i h¬n . Nh÷ng dù ®o¸n mµ §¶ng vµ nhµ níc ta ®a ra cho phÐp ta nh×n thÊy t¬ng lai rùc rì cña kinh tÕ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng còng nh s¶n xuÊt hµng ho¸ cña níc nhµ . Chóng ta cã quyÒn hy väng ViÖt Nam sÏ trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C. kÕt luËn . Sau 15 n¨m nh×n l¹i , nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ – x· héi ®¹t ®îc tuy cßn khiªm tèn vµ cha thÓ hµi lßng . Nhng râ rµng ®· cã mét bíc ngoÆt tÇm cì . Tõ con sè 0 ®Õn nay s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®· trë thµnh mét c¬ ng¬i ®ñ lín ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng cïng sù ph¸t triÓn ngµy mét ®i lªn cña ®Êt níc . Tõ chç s¶n xuÊt hµng tiªu dïng chØ ®Ó ®¸p øng cho nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu nhÊt cña cuéc sèng víi sè lîng ®ñ dïng , thËm chÝ ®«i lóc cßn thiÕu , ViÖt Nam ®· ®a hµng tiªu dïng lªn mét tÇm quan träng h¬n . §ã lµ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®Ó ®¸p øng mäi nhu cÇu vÒ ¨n , mÆc , ë , häc hµnh , vui ch¬i gi¶i trÝ …Vµ h¬n thÕ n÷a lµ ®¸p øng thÞ hiÕu , së thÝch cña nh©n d©n . Nh÷ng môc tiªu mµ nhµ níc ta ®Æt ra trong giai ®o¹n 1985 – 1995 c¬ b¶n ®îc hoµn thµnh . Tuy cßn h¹n chÕ song ®ã lµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho sù ®Þnh híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong t¬ng lai . Thùc tÕ ®· chøng minh cho ta thÊy sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña kinh tÕ hµng ho¸ nãi chung vµ kinh tÕ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng nãi riªng ë ViÖt Nam sù t¨ng trëng kinh tÕ liªn tôc trong nh÷ng n¨m qua víi tèc ®é 8 – 9% / n¨m cho phÐp chóng ta ®Æt niÒm tin trong kho¶ng thêi gian tíi ViÖt Nam sÏ trë thµnh níc c«ng nghiÖp míi vµ díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng , cïng thÕ hÖ sinh viªn ViÖt Nam - ®Êt níc ta sÏ s¸nh vai cïng thÕ giíi ®Ó tiÕn vµo thiªn niªn kû míi . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc A. Lêi më ®Çu B. Néi dung I. Kh¸i niÖm 1. Hµng ho¸ 2. C¸c thuéc tÝnh cña hµng ho¸ 3. S¶n xuÊt hµng ho¸ vµ tÝnh u viÖt cña s¶n xuÊt hµng ho¸ II. Thùc tr¹ng cña s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ë ViÖt Nam giai ®o¹n 1985-1995 1. Môc tiªu 2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng 3. BiÖn ph¸p gi¶i quyÕt III. Híng ph¸t triÓn hµng tiªu dïng trong t¬ng lai 1. Môc tiªu 2. TriÓn väng n¨m 2000 3. T¬ng lai C. KÕt luËn Trang 2 3 3 3 3 3 4 4 5 9 10 10 11 11 12
- Xem thêm -