Tài liệu Quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch khu công nghiệp bá thiện ii, huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc (luận văn thạc sĩ)

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 135 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KIỀU QUỐC HOÀN QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT THEO QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP BÁ THIỆN II, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KIỀU QUỐC HOÀN KHÓA 2017 - 2019; LỚP: CH17QL4.VP1 QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT THEO QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP BÁ THIỆN II, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình Mã số: 60.58.01.06; Lớp: CH17QL4.VP1 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. HỒ NGỌC HÙNG Hà Nội - 2019 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa học cũng như luận văn này, tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, Khoa Sau đại học và các khoa, phòng, ban liên quan, cùng tập thể cán bộ giảng viên của Nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thời gian tác giả học tập và nghiên cứu. Tác giả xin trân trọng cảm ơn PGS. TS. Hồ Ngọc Hùng, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên và chỉ bảo tác giả trong quá trình thực hiện luận văn. Tác giả gửi lời cảm ơn tới các cơ quan liên quan đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình tác giả nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và thu thập số liệu. Xin cảm ơn cơ quan, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ, động viên và tạo mọi điệu kiện tốt nhất để tác giả hoàn thành khóa học. Xin trân trọng cảm ơn ! Hà nội, tháng 05 năm 2019 Kiều Quốc Hoàn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Hà nội, tháng 05 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Kiều Quốc Hoàn MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ............................................................................................. 12 LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................... 13 MỤC LỤC .................................................................................................. 14 DANH MỤC HÌNH MINH HỌA .............................................................. 19 DANH MỤC BẢNG, BIỂU........................................................................ 21 A. PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................... 1 * Lý do chọn đề tài .................................................................................... 1 * Mục đích nghiên cứu .............................................................................. 2 * Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................. 3 * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................... 3 * Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 3 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .............................................. 4 Cấu trúc luận văn ...................................................................................... 4 B. NỘI DUNG............................................................................................... 5 CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP BÁ THIỆN II ................................................................... 5 1.1. Thực trạng về công tác quản lý HTKT các KCN tỉnh Vĩnh Phúc ... 5 1.1.1. Khái quát chung về tỉnh Vĩnh Phúc và các KCN tỉnh Vĩnh Phúc .... 5 1.1.2. Thực trạng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật một số khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc ....................................................................... 15 ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU : ........................................................................ 20 1.2.2. Thực trạng xây dựng khu công nghiệp Bá Thiện II ....................... 22 1.2.3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện II ................ 22 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG ................................................ 22 1.3. Thực trạng công tác quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch khu công nghiệp Bá Thiện II ........................................ 25 1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý khu công nghiệp Bá Thiện II ................... 25 1.3.2. Đánh giá thực trạng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện II. ................................................................................ 26 1.4. Đánh giá chung về hiện trạng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện II ..................................................................................... 27 1.4.2. Cơ chế chính sách quản lý hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện II. ................................................................................................. 30 1.4.3. Thực trạng vấn đề xã hội hóa và sự tham của cộng đồng quản lý hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện II. ............................................ 31 CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP BÁ THIỆN II ..................... 33 2.1. Cơ sở lý luận quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp 33 2.1.1. Vai trò của hệ thống HTKT đô thị đối với khu công nghiệp ......... 33 2.1.2. Các yêu cầu cơ bản của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp ............................................................................................................... 35 2.1.3. Các nguyên tắc, hình thức và phương pháp cơ bản trong tổ chức quản lý ................................................................................................... 43 2.2. Cơ sở pháp lý quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện II ............................................................................................... 47 2.2.1. Hệ thống các văn bản của Nhà nước về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp ............................................................................ 47 2.2.2. Hệ thống các văn bản của tỉnh Vĩnh Phúc về quản lý hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp ....................................................................... 52 2.2.3. Các tiêu chuẩn, quy phạm về hệ thống hạ tầng các KCN ............. 55 2.3. Quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch của khu công nghiệp Bá Thiện II .................................................................. 55 2.3.1. Định hướng phát triển của khu công nghiệp Bá Thiện II .............. 55 2.3.2. Giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc .................................... 55 2.3.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện II ................ 56 2.4. Kinh nghiệm trong quản lý Hệ thống hạ tầng kỹ thuật một số khu công nghiệp trong và ngoài nước............................................................ 68 2.4.1. Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN ở một số nước trên thế giới ............................................................................................................... 68 2.4.2. Kinh nghiệm quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở một số khu công nghiệp của Việt Nam. ............................................................................. 72 CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG ............ 77 HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP BÁ THIỆN II .................................................................................................................. 77 3.1. Đề xuất một số giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống HTKT Khu công nghiệp Bá Thiện II ........................................... 77 3.1.1. Quản lý khớp nối với hệ thống HTKT bên ngoài khu công nghiệp78 3.1.2. Thi công xây dựng HTKT theo đúng quy hoạch (các hạng mục còn lại và cải tạo sửa chữa) ........................................................................... 81 3.2. Đề xuất một số giải pháp quản lý hệ thống HTKT Khu công nghiệp Bá Thiện II ............................................................................................... 84 3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hệ thống HTKT Khu công nghiệp Bá Thiện II ......................................................................... 84 3.2.2. Đề xuất nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý ................. 89 3.3. Một số đề xuất về cơ chế chính sách trong quản lý HTKT Khu công nghiệp Bá Thiện II .................................................................................. 93 3.3.1. Đề xuất về cơ chế trong huy động các thành phần tham gia xây dựng hệ thống HTKT ......................................................................................... 93 3.3.2. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quản lý hệ thống HTKT công nghiệp Khu công nghiệp Bá Thiện II. ....................... 96 3.3.3. Sự phối kết hợp giữa ba chủ thể: Chính quyền - Chủ đầu tư - Công ty. ......................................................................................................... 100 1.Kết luận............................................................................................... 105 2.Kiến nghị ............................................................................................. 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 107 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Cụm từ viết tắt BQL Ban quản lý BTCT Bê tông cốt thép CN CNĐT Công nghiệp Chứng nhận đầu tư CTR Chất thải rắn DN Doanh nghiệp GPMB Giải phóng mặt bằng HTKT Hạ tầng kỹ thuật KCN Khu công nghiệp PCCC Phòng cháy chữa cháy QHCT Quy hoạch chi tiết QL Quốc lộ TL Tỉnh lộ TNHH TP Trách nhiệm hữu hạn Thành phố UBND Ủy ban nhân dân XNCN Xí nghiệp công nghiệp VSMT Vệ sinh môi trường DANH MỤC HÌNH MINH HỌA Số hiệu Tên hình hình Hình 1.1 Bản đồ quy hoạch các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 8 Hình 1.2 Giao thông KCN BÁ THIỆN II 10 Hình 1.3 Mương thoát nước mưa KCN BÁ THIỆN II 11 Hình 1.4 Thoát nước thải KCN BÁ THIỆN II 12 Hình 1.5 Họng cứu hỏa tại KCN BÁ THIỆN II 13 Hình 1.6 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý hạ tầng kỹ thuật KCN 14 Hình 1.7 Sơ đồ vị trí KCN Bá Thiện II 20 Hình 1.8 Bản đồ phối cảnh tổng thể KCN Bá Thiện II 20 Hình 1.9 Cảnh quan KCN Bá Thiện II 22 Hình 1.10 Bản đồ sử dụng đất KCN Bá Thiện II 25 Hình 1.11 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ban quản lý KCN Bá Thiện II 27 Hình 1.12 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH VITTO-VPI 30 Hình 2.1 Sơ đồ quan hệ giữa nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích 44 Hình 2.2 Sơ đồ cơ cấu trực tuyến 45 Hình 2.3 Sơ đồ cấu tạo cơ cấu chức năng 46 Hình 2.4 Sơ đồ cơ cấu trực tuyến chức năng 46 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Mặt cắt ngang tuyến đường chính trong khu công nghiệp Sơ đồ bố trí hệ thống đường giao thông trong khu công nghiệp Sơ đồ bố trí hệ thống thoát nước mưa khu công nghiệp 57 58 59 Hình 2.8 Sơ đồ bố trí hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp 60 Hình 2.9 Sơ đồ bố trí hệ thống cấp nước khu công nghiệp 61 Hình 2.10 Sơ đồ bố trí hệ thống cấp điện cho khu công nghiệp 64 Hình 2.11 Sơ đồ hệ thống thông tin liên lạc trong khu công nghiệp 66 Hình 2.12 Toàn cảnh khu công nghiệp Pathum Thani – Thái Lan 69 Hình 2.13 Toàn cảnh khu công nghiệp Jurong 71 Hình 2.14 Cổng vào khu công nghiệp Sóng Thần – Bình Dương 74 Hình 2.15 Phối cảnh tổng thể khu B- KCN Bỉm Sơn 78 Hình 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống HTKT KCN Bá Thiện II 79 Hình 3.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng Kỹ thuật 84 Hình 3.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ban KCN Bá Thiện II 85 Hình 3.4 Sơ đồ nhiệm vụ quản lý hạ tầng KCN Bá Thiện II 90 Hình 3.5 Sơ đồ trình tự quản lý hệ thống đường giao thông 92 Hình 3.6 Sơ đồ trình tự quản lý hệ thống cấp điện 98 DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, biểu Tên bảng, biểu Trang Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng Bảng2.1 kỹ thuật ngầm đô thị không nằm trong tuy-nen 31 hoặc hào kỹ thuật (m) Khoảng cách tối thiểu giữa các hệ thống hạ tầng Bảng2.2 kỹ thuật ngầm đô thị khi đặt chung trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật (m) 32 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU * Lý do chọn đề tài Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian gần đây, việc phát triển và xây dựng các khu công nghiệp tập trung đang diễn ra nhanh chóng tại nhiều địa phương. Việc hình thành những khu công nghiệp này đã mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế cho địa phương cũng như cho quốc gia, đồng thời nó cũng tạo được công ăn, việc làm cho một lượng lớn người lao động, góp phần nâng cao mức sống cho người dân lao động trong và ngoài khu vực. Tuy nhiên, việc phát triển các khu công nghiệp lại đang làm phá vỡ cảnh quan và môi trường thiên nhiên, ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng và có tính phổ biến ở nhiều khu công nghiệp. Hạ tầng kỹ thuật xuống cấp do không được đầu tư và quản lý đồng bộ đã tác động xấu đến sức khoẻ cộng đồng, đến các hệ sinh thái... làm mất đi sự hài hoà với môi trường xung quanh và không đảm bảo được môi trường làm việc hấp dẫn cho người lao động. Do đó đòi hỏi phải có những giải pháp hiệu quả và cần thiết để khắc phục và nâng cao chất lượng quản lý hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp nói riêng và cho đô thị nói chung. Khu công nghiệp Bá Thiện II thuộc khu vực quy hoạch các khu công nghiệp của vùng kinh tế công - nông nghiệp - dịch vụ phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc (theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt); nằm trên địa giới hành chính xã Thiện Kế, xã Bá Thiện, xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên . Vị trí cách nút lên xuống đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khoảng 7 km về phía Tây Nam. Khu vực chủ yếu là đất đồi gò trồng màu và các khu ruộng trũng trồng lúa 1 vụ, thường bị ngập nước vào mùa mưa nên việc phát triển trồng lúa là không thuận lợi. Hiện tại trong khu vực chỉ có một 2 số hộ dân đang sinh sống nên việc tái định cư để thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án là hoàn toàn khả thi.Đó là các yếu tố rất thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp, tạo công ăn việc làm, thu hút nguồn lao động dồi dào tại các địa phương trên địa bàn huyện và góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Xuyên và cả tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 26/11/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1821/TTg-CN về việc bổ sung Quy hoạch các KCN tại tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Bá Thiện II, làm cơ sở triển khai bước triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện II. Việc đầu tư phát triển khu công nghiệp Bá Thiện IIlà hiện thực hóa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Với những quyết tâm của nhà đầu tư, sự ủng hộ của nhân dân địa phương và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, trong tương lai gần sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động trên địa bàn huyện Bình Xuyên nói riêng và của Tỉnh nói chung. Thời gian gần đây việc quản lý quy hoạch xây dựng đã được thực hiện có quy củ, chặt chẽ hơn.Việc triển khai đầu tư xây dựng sau khi sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, về cấp phép xây dựng. Tuy nhiên công tác quản lý quy hoạch xây dựng còn tồn tại những mặt hạn chế như: Việc công bố quy hoạch xây dựng đến người dân chưa đầy đủ, công tác cắm mốc giới còn chậm,hệ thống thoát nước thải tại nhiều KCN chưa đảm bảo....trên thực tế , việc quản lý xây dựng hệ thống HTKT theo quy hoạch tại các KCN chủ yếu dựa vào ý thức tự giác của chủ đầu tư. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, Luận văn sẽ nghiên cứu về việc Quản lýxây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch theo quy hoạch khu công nghiệp Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc,đề xuất các giải pháp quản lý HTKT đối với khu công nghiệp Bá Thiện II nói riêng và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. * Mục đích nghiên cứu 3 - Nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng kỹ thuật cho KCN Bá Thiện II. - Đề xuất giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật cho KCN Bá Thiện IIcó hiệu quả và chất lượng trong giai đoạn xây dựng phát triển. * Nhiệm vụ nghiên cứu - Đánh giá thực trạngnhằm tìm ra những tồn tại trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật KCNBá Thiện II - Nghiên cứu tổng hợp các giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch để nâng cao hiệu quả và quản lý KCNBá Thiện II. - Đề xuất một số giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn phát triển tiếp theo của KCNBá Thiện II. - Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho luận văn. * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (tập trung nghiên cứu về hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện). Phạm vi: Khu công nghiệp Bá Thiện IIhuyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp. - Phương pháp thu thập thông tin, khảo sát điều tra hiện trạng. - Phương pháp chuyên gia: Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng kiểm tra đề cương, kiểm tra tiến độ và người hướng dẫn khoa học. - Phương pháp kế thừa: Trên cơ sở các công trình nghiên cứu đã công bố (bài báo khoa học, luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ,...) về quản lý hệ thống HTKT các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các vấn đề liên quan. - Phương pháp đánh giá so sánh. 4 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Ý nghĩa khoa học: Đưa ra các giải pháp để quản lý hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện II, góp phần hoàn chỉnh các cơ sở khoa học quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật. - Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đưa ra giải pháp quản lý nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hệ thống hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện II. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể để quản lý hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp khác có điều kiện tương tự. Cấu trúc luận văn - Phần A: Mở đầu - Phần B: Nội dung + Chương 1: Thực trạngcông tác quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạchKhu công nghiệp Bá Thiện II. + Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bá Thiện II. + Chương 3: Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bá Thiện II Kết luận và kiến nghị 5 B. NỘI DUNG CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP BÁ THIỆN II 1.1. Thực trạng về công tác quản lýHTKT các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 1.1.1. Khái quát chung về tỉnh Vĩnh Phúc và các KCN tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc nằm trong vùng chuyển tiếp giữa vùng gò đồi trung du với vùng đồng bằng Châu thổ Sông Hồng. Bởi vậy, địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và chia làm 3 vùng sinh thái rõ rệt: đồng bằng, trung du và vùng núi. - Vùng núi có diện tích tự nhiên 65.300 ha (đất nông nghiệp: 17.400ha, đất lâm nghiệp 20.300 ha). Vùng này chiếm phần lớn diện tích huyện Bình Xuyên, huyện Sông Lô, huyện Tam Đảo và 4 xã thuộc huyện Bình Xuyên, 1 xã thuộc thị xã Phúc Yên. Trong vùng có dãy núi Tam Đảo là tài nguyên du lịch quý giá của tỉnh và của cả nước. Vùng này có địa hình phức tạp, khó khăn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông. - Vùng trung du kế tiếp vùng núi, chạy dài từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Vùng có diện tích tự nhiên khoảng 24.900 ha (đất NN 14.000ha), chiếm phần lớn diện tích huyện Tam Dương và Bình Xuyên (15 xã), Thành phố Vĩnh Yên (9 phường, xã), một phần các huyện Bình Xuyên và Sông Lô, thị xã Phúc Yên. Quỹ đất đồi của vùng có thể xây dựng công nghiệp và đô thị, phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp kết hợp chăn nuôi đại gia súc. Trong vùng còn có nhiều hồ lớn như Đại Lải, Xạ Hương, Vân Trục, Liễn Sơn, Đầm Vạc là nguồn cung cấp nước cho hoạt động sản xuất, cải tạo môi sinh và phát triển du lịch. - Vùng đồng bằng có diện tích 32.800 ha, gồm các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và một phần huyện Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên, đất đai bằng 6 phẳng, thuận tiện cho phát triển cơ sở hạ tầng, các điểm dân cư đô thị và thích hợp cho sản xuất nông nghiệp. Hình 1.1. Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh Vĩnh Phúc thuộc vành đai phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc; tỉnh còn là 1 trong 8 tỉnh kinh tế trọng điểm của miền Bắc đã được Thủ tướng chính phủ chỉ định vào tháng 11 năm 2003, thuộc khu vực mở rộng của tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long. Hiện nay, tổng số các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục ưu tiên phát triển đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 là 21 KCN, với quy mô 4.968ha. Trong đó, có 9 KCN 7 đã được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tổng diện tích quy hoạch là 1.739,61 ha.[26] Bảng 1.1: Bảng danh mục các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc TT Tên khu công nghiệp Vị trí Quy mô QHCT được duyệt Khai Quang Phường Khai Quang, thành 194 phố Vĩnh Yên 2 Bình Xuyên Thị trấn Hương Canh, xã Sơn Lôi, xã Đạo Đức, huyện Bình 270 Xuyên 3 Phúc Thắng - Kim Phường Phúc Thắng, xã Kim 50 Hoa Hoa, thị xã Phúc Yên 4 Bá Thiện Xã Bá Hiến, huyện Bình 330 Xuyên 5 Bình Xuyên II Xã Bá Hiến, xã Tam Hợp, 42 Huyện Bình Xuyên 6 Bá Thiện II Xã Bá Hiến, xã Trung Mỹ, xã 310 Thiện Kế, huyện Bình Xuyên 7 Phúc Yên Phường Phúc Thắng, xã Nam 130 Viêm, thị xã Phúc Yên 8 Tam Dương II Xã Kim Long, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương và xã Tam 370 Quan, xã Hồ Sơn, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo 9 Sơn Lôi Thị trấn Hương Canh, xã Tam Hợp, xã Sơn Lôi, huyện Bình 280 Xuyên 10 Tam Dương I Thị trấn Hợp Hòa, xã Kim Long, xã Hướng Đạo, xã Đạo 400 Tú, huyện Tam Dương 11 Sông Lô I Xã Đức Bác, xã Đồng Thịnh, 180 xã Tứ Yên, huyện Sông Lô 12 Sông Lô II Xã Yên Thạch, xã Đồng 170 Thịnh, huyện Sông Lô 1 8 13 Bình Xuyên I Thị trấn Bình Xuyên, xã Xuân Lôi, huyện Bình Xuyên và xã 130 Đồng Thịnh, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô 14 Bình Xuyên II Xã Đồng Ích, xã Bàn Giản, 110 huyện Bình Xuyên 15 Thái Hòa, Liễn Sơn, Xã Bắc Bình, xã Thái Hòa, Liên Hòa - khu vực 283 huyện Bình Xuyên 1 Thái Hòa, Liễn Sơn, Thị trấn Hoa Sơn, xã Liễn Liên Hòa - khu vực Sơn, xã Liên Hòa, xã Tử Du, 295 2 huyện Bình Xuyên 16 Nam Bình Xuyên Thị trấn Hương Canh, xã Đạo Đức, xã Phú Xuân, xã Tân 300 Phong, huyện Bình Xuyên 17 Vĩnh Tường Xã Vân Xuân, huyện Vĩnh 260 Tường 18 Chấn Hưng Xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh 150 Tường 19 Xã Văn Quán, xã Đình Chu, Hai bên đường cao xã Triệu Đề, huyện Bình tốc Nội Bài - Lào Xuyên và xã Cao Phong, xã 280 Cai đoạn nút giao Đồng Thịnh, xã Đức Bác, ĐT 305, ĐT 306 huyện Sông Lô 20 Hai bên đường từ Xã Tử Du, xã Đồng Ích, xã cầu Bì La đi thị trấn Xuân Lội, xã Tiên Lữ, huyện 220 Bình Xuyên Bình Xuyên 21 Thăng Long 3 Xã Thiện kế, xã Tam Hợp, 214 huyện Bình Xuyên Tổng 4.968 Đối với chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN: hiện nay trên địa bàn tỉnh, các KCN trước khi đi vào hoạt động, tiếp nhận các dự án đầu tư thứ cấp đều
- Xem thêm -