Tài liệu Quản Lý và Sử Dụng Vốn Trong Doanh Nghiệp Nhà Nước Ngành Công Nghiệp - Thực trạng và giải pháp_removed

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐẶNG VINH NHÀN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2000 MUÏC LUÏC Trang CHÖÔNG I 1.1 PHAÀN CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 1 Quaûn trò voán vaø hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp ngaønh coâng 1 nghieäp 1.1.1. Khaùi nieäm chung veà hieäu quaû : 1 1.1.2. Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp 2 1.1.3. Voán cuûa moät doanh nghieäp ngaønh Coâng nghieäp 3 1.1.4. Quaûn trò voán trong hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp ngaønh coâng nghieäp 4 1.2 Veà cô cheá quaûn lyù voán vaø taøi saûn ôû caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc hoaït ñoäng 9 saûn xuaát kinh doanh. 1.3 Moät soá vaán ñeà khaùc 11 1.3.1. Nguoàn döõ lieäu theo soå saùch keá toaùn vaø vaán ñeà hieäu chænh laïi cho saùt thöïc teá 11 1.3.2 Tính toång nhu caàu voán baèng moät phöông phaùp tyû leä % doanh thu môû roäng 13 PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ VAØ 16 CHÖÔNG II SÖÛ DUÏNG VOÁN TRONG CAÙC DOANH NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC NGAØNH COÂNG NGHIEÄP 2.1. Hoaït ñoäng cuûa caùc Toång Coâng ty coâng nghieäp trong 4 naêm (1996 – 1999) 16 2.2. Phaân tích tình hình quaûn trò voán trong caùc TCTy Coâng nghieäp 21 2.2.1 Phaân tích veà Taøi saûn löu ñoäng 21 2.2.2. a- Phaân tích söï taêng giaûm cuûa caùc chæ tieâu so vôùi naêm tröôùc ñoù 21 b- Phaân tích Taøi saûn löu ñoäng theo ‘ moâ hình khaùch haøng cuõ- khaùch haøng môùi ‘ 24 Söû duïng nguoàn voán hình thaønh taøi saûn 29 1 2.2.3. Hieäu quaû söû duïng voán 36 2.2.4. Chæ tieâu hoaït ñoäng vaø Cô caáu Taøi saûn – Nguoàn Voán naêm 2010 37 2.3. Nhöõng ñaùnh gía chung veà vieäc quaûn lyù söû duïng voán hieän nay trong caùc 40 DNNN ngaønh coâng nghieäp CHÖÔNG III MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ QUAÛN LYÙ VOÁN TRONG 41 CAÙC DNNN NGAØNH COÂNG NGHIEÄP 3.1. Caùc giaûi phaùp taïo nguoàn voán 41 3.1.1. Giaûi phaùp 1 : Huy ñoäng vaø quaûn lyù nguoàn voán 41 3.1.2. Giaûi phaùp 2 : Chuyeån ñoåi cô caáu taøi chính cuûa doanh 46 nghieäp 3.2. Caùc giaûi phaùp söû duïng nguoàn voán 47 3.2.1. Giaûi phaùp 1 : Quy hoaïch phaùt trieån coâng nghieäp ,söû duïng 47 hôïp lyù caùc nguoàn Taøi chính 3.2.2. Giaûi phaùp 2 : Quaûn lyù doanh thu vaø chi phí 49 3.2.3. Giaûi phaùp 3 : Naâng cao trình ñoä quaûn lyù doanh nghieäp , 50 ñaøo taïo coâng nhaân laønh ngheà vaän haønh nhaø maùy . Taêng cöôøng cheá ñoä traùch nhieäm trong quaûn lyù voán taøi saûn 3.2.4. Giaûi phaùp 4 : Ñaàu tö chieàu saâu , ña daïng hoùa saûn phaãm 51 3.2.5. Giaûi phaùp 5 : Caûi tieán cheá ñoä haïch toaùn keá toaùn vaø coâng 52 khai taøi chính 3.3. 52 Moät soá kieán nghò veà cô cheá chính saùch 2 CHÖÔNG I : PHAÀN CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN. 1.1. Quaûn trò voán vaø hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp ngaønh coâng nghieäp : 1.1.1. Khaùi nieäm chung veà hieäu quaû : Hieäu quaû cuûa moät heä thoáng ñöôïc hieåu laø vieäc taïo ra moät keát quaû nhaèm thoûa maõn moät muïc ñích nhaát ñònh baèng vieäc söû duïng thôøi gian vaø nguoàn löïc moät caùch tieát kieäm , khoâng laõng phí. Vôùi khaùi nieäm naøy , coù 3 ñieåm caàn chuù yù : • Xaùc ñònh muïc tieâu (hoaëc nhoùm caùc muïc tieâu) cuûa heä thoáng vaø taäp hôïp caùc keát quaû mong ñôïi nhaèm thoûa maõn muïc tieâu ñoù. Caùc keát quaû mong ñôïi coù theå laø ñònh löôïng hoaëc ñònh tính. • Xaùc ñònh khoaûng thôøi gian vaø nguoàn löïc coù theå söû duïng. Nguoàn löïc bao goàm nhieàu thaønh phaàn, coù theå coù lieân heä vôùi nhau, vaø vôùi nhöõng ñieàu kieän ñeå ñöa vaøo söû duïng khaùc nhau. • Caùch thöùc söû duïng thôøi gian vaø nguoàn löïc naøy ñeå coù ñöôïc keát quaû vôùi möùc tieâu hao hôïp lyù, khoâng laõng phí. Thöôøng laø phaûi so saùnh vôùi nhöõng kyø tröôùc ñoù hoaëc vôùi moät nhoùm roäng hôn caùc heä thoáng töông töï. Hieäu quaû cuûa 1 heä thoáng ñaït ñöôïc nhö theá naøo, tuøy thuoäc vaøo quaù trình quaûn trò heä thoáng ñoù . Quaù trình quaûn trò naøy gaén lieàn vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng beân ngoaøi heä thoáng coù lieân quan. 1.1.2. Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp : Moät doanh nghieäp ñöôïc thaønh laäp vôùi moät söù maïng, muïc tieâu cuï theå vaø trong moät moâi tröôøng nhaát ñònh, nhöõng nguoàn löïc ñöôïc nhaø quaûn trò doanh nghieäp huy ñoäng 3 vaøo quaù trình taïo ra caùc keát quaû, goùp phaàn ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu, hoaøn thaønh söù maïng cuûa doanh nghieäp. Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp bao goàm : hieäu quaû kinh teá vaø caùc hieäu quaû khaùc. Ngöôøi ta coù theå nhaän bieát ñöôïc hoaït ñoäng cuûa Doanh nghieäp vaø hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa noù thoâng qua ñaùnh gía phaân tích caùc chæ tieâu taøi chính , , ñaëc bieät laø caùc chæ tieâu veà kieåm soaùt, quaûn lyù , khai thaùc tieàn- voán nhö : Chæ tieâu Tyû soá thanh toaùn Nôï ngaén haïn Coâng thöùc Taøi saûn Löu ñoäng / Nôï ngaén haïn Coøn goïi laø Khaû naêng thanh toaùn Tyû soá Nôï treân Toång voán Toång Nôï / Toång Voán Coøn goïi laø Heä soá Nôï treân Toång Taøi saûn Tyû soá Nôï treân Voán Nhaø nöôùc Toång Nôï / Voán Nhaø nöôùc Coøn goïi laø Heä soá Nôï treân Voán Nhaø nöôùc Doanh thu / Tyû leä thu hoài Nôï Ñoái öùng vôùi chæ tieâu ‘Kyø thu tieàn bình Trung bình Nôï phaûi thu quaân Tyû suaát Lôïi nhuaän treân Toång Taøi saûn Lôïi nhuaän / Toång Taøi saûn Tyû suaát Lôïi nhuaän treân Voán chuû sôû höõu Lôïi nhuaän / Voán chuû sôû höõu Tyû suaát Lôïi nhuaän treân Voán Nhaø nöôùc Lôïi nhuaän / Voán Nhaø nöôùc Töø caùc chæ tieâu naøy ngöôøi ta so saùnh vôùi hoaït ñoäng cuûa chính doanh nghieäp naøy trong nhöõng kyø tröôùc ñoù (so saùnh tröïc tieáp hoaëc so saùnh vôùi soá bình quaân); hoaëc so saùnh vôùi hoaït ñoäng cuûa nhoùm roäng hôn caùc doanh nghieäp (thöôøng laø coù chung nhöõng ñaëc tröng gioáng nhau - nhö cuøng ngaønh, cuøng ñòa baøn , ...) 4 Nhaø quaûn trò coù theå döï kieán nhöõng phöông aùn söû duïng nguoàn löïc khaùc nhau , vaø töø ñoù choïn löïa moät phöông aùn coù hieäu quaû ñeå thöïc hieän , vôùi nhöõng yeâu caàu chính laø : - Laøm roõ vaø taän duïng taát caû caùc khaû naêng coù theå coù. - Öôùc löôïng ñöôïc möùc ñoä tieâu hao nguoàn löïc ñeå ñaït ñöôïc caùc chæ tieâu . - Kieåm soaùt ñöôïc caùc bieán ñoäng nhaèm haïn cheá bôùt ruûi ro . 1.1.3.Voán cuûa moät doanh nghieäp ngaønh Coâng nghieäp : Voán cuûa moät doanh nghieäp ñöôïc hieåu laø tieàn hay taøi saûn coù theå ñöôïc söû duïng ñeå taïo ra theâm tieàn hoaëc taøi saûn cho doanh nghieäp ñoù , trong khoûang thôøi gian nhaát ñònh . ÔÛ ñaây coù moät soá ñieåm caàn löu yù laø : • Voán laø moât thaønh phaàn cuûa nguoàn löïc ( vaø laø thaønh phaâàn quan troïng haøng ñaàu cuûa moät doanh nghieäp coâng nghieäp ) • Voán bieåu hieän baèng tieàn hoaëc moät hình thaùi khaùc cuûa taøi saûn vaø treân danh nghóa laø thuoäc quyeàn quaûn lyù , söû duïng cuûa doanh nghieäp trong khoaûng thôøi gian nhaát ñònh . • Khoâng nhaát thieát toaøn boä voán laø thuoäc sôû höõu cuûa doanh nghieäp. • Khi söû duïng moät khoaûn voán, doanh nghieäp phaûi traû moät khoaûn chi phí, goïi laø chi phí söû duïng voán, thoâng thöôøng laø traû cho ngöôøi cung caáp khoaûn voán ñoù. Voán cuûa caùc doanh nghieäp ngaønh coâng nghieäp theå hieän laø caùc Taøi saûn maø doanh nghieäp ñang khai thaùc söû duïng , seõ ñöôïc chuùng toâi seõ phaân chia thaønh caùc thaønh phaàn chính nhö sau : 1- TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH VAØ ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN : a) Taøi saûn coá ñònh ( bao goàm Xaây döïng cô baûn dôû dang ) b) Ñaàu tö daøi haïn 2- TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN a) Voán baèng tieàn 5 b) Toàn kho thaønh phaãm c) Nôï phaûi thu (töø Khaùch haøng ) d) Taøi saûn löu ñoäng khaùc vaø ñaàu tö ngaén haïn Voán coù theå thöïc söï ñaõ ñöôïc söû duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp hoaëc chöa. Phöông thöùc söû duïng voán laø ña daïng vaø phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùch quan . Ngoaïi tröø voán baèng tieàn, ñöôïc xem nhö saün saøng ñeå ñöôïc huy ñoäng vaøo quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ,taïo ra thu nhaäp cho doanh nghieäp, coøn laïi ñoái vôùi caùc hình thaùi voán khaùc coù theå ñoøi hoûi nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh khi huy ñoäng vaøo quaù trình naøy. Nhöõng ñieàu kieän naøy coù theå laø deã daøng, khoù khaên , trong hay laø ngoaøi khaû naêng thöïc hieän cuûa nhaø quaûn trò doanh nghieäp. 1.1.4. Quaûn trò voán trong hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp ngaønh coâng nghieäp Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp ngaønh coâng nghieäp coù nhöõng ñaëc tröng sau : + Phaûi chuaån bò tröôùc cho saûùn xuaát vôùi tyû leä voán ñaùng keå (nhö mua saém taøi saûn coá ñònh , xaây döïng cô sôû haï taàng ,döï tröõ nguyeân vaät lieäu ,…) + Vieäc saûn xuaát caàn phaûi duy trì lieân tuïc quanh naêm , nhaèm khai thaùc toái ña trang thieát bò , maùy moùc … vì vaäy phaûi chòu aùp löïc coù löôïng toàn kho thaønh phaåm chöa baùn ñöôïc. +Söï thay ñoåi coâng ngheä ngaøy caøng taêng nhanh , do ñoù phaûi khaûo saùt caân ñoái tính toaùn kyõ töø khi chuaån bò ñaàu tö, quaûn lyù ñaàu tö , khai thaùc söû duïng vaø ngay trong vieäc quyeát ñònh thanh lyù caùc taøi saûn . +Moâi tröôøng thay ñoåi quaù nhanh ,vaø coù aûnh höôûng nhieàu hôn , gaàn hôn ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp , laøm cho caùc doanh nghieäp naøy phaûi ñoái ñaàu vôùi khoù khaên vaø caùc ruûi ro nhieàu hôn , ña daïng hôn . 6 Tröôùc tình hình nhö vaäy , mong muoán chung cuûa caùc nhaø quaûn trò laø baùn ñöôïc haøng nhanh hôn , thu ñöôïc tieàn nhanh hôn , quaûn lyù heä thoáng höõu hieäu hôn , coù cô caáu nguoàn voán laønh maïnh , v.v. . . Ñieàu naøy ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp naøy phaûi coù nhöõng bieän phaùp vaø coâng cuï quaûn lyù , ñieàu haønh toát hôn , nhaèm kieãm soaùt coù hieäu quaû hôn quaù trình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ,trong ñoù vaán ñeà quaûn lyù Voán –Taøi saûn laø öu tieân haøng ñaàu . Trong hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp ngaønh coâng nghieäp ,söï luaân chuyeån voán - quyõ theo sô ñoà 1 ( trang sau ). Moãi hoaït ñoäng naøy ñeàu taïo ra doøng chaûy vaø ñeàu coù quan heä tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp vôùi caùc hoaït ñoäng khaùc .Ví duï : Khi muoán giaûm haøng thaønh phaåm toàn kho ,coù 2 caùch : * taêng löôïng haøng baùn ra baèng tieàn maët thì quyõ seõ taêng leân ngay , nhöng thoâng thöôøng giaù khoâng toát vaø chæ vôùi moät löôïng haøng coù giôùi haïn , * baùn traû chaäm thì coù khaû naêng baùn ñöôïc nhieàu hôn , gía toát hôn , nhöng ruûi ro treân caùc khoaûn phaûi thu cuõng cao hôn ;. . . Moãi hoaït ñoäng seõ taùc ñoäng leân caùc thaønh phaàn cuûa Taøi saûn –hoaëc cuûa Nguoàn voán , laøm taêng hoaëc giaûm gía trò cuûa caùc thaønh phaàn naøy (baûng 1- trang 8 ) . Neáu laáy quyõ (tieàn maët vaø tieàn göûi Ngaân haøng ) laøm trung taâm, seõ coù 14 hoaït ñoäng - doøng chaûy chính nhö sau : 1 Ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu, phaùt haønh coå phieáu 2 Vay nôï, phaùt haønh tín phieáu 3 Mua theâm taøi saûn coá ñònh 4 Mua Nguyeân vaät lieäu, chuaån bò saûn xuaát 5 Ñöa nguyeân vaät lieäu vaøo saûn xuaát 6 Khaáu hao Taøi saûn coá ñònh, 7 Chi phí cho saûn xuaát 7 8 Xuùc tieán tieâu thuï saûn phaãm 9 Thu tieàn baùn haøng baèng tieàn maët 10 Baùn haøng traû chaäm 11 Thu tieàn baùn haøng traû chaäm 12 Traû laõi vay , voán vay , traû laõi vaø nôï khaùc 13 Traû coå töùc ,mua laïi coå phieáu, trích noäp cho Chuû sôû höõu 14 Thanh lyù , chuyeån nhöôïng Taøi saûn coá ñònh Quaûn trò Voán ñöôïc hieåu laø quaûn trò veà tính chaát vaø gía trò caùc bieán ñoäng taêng giaûm cuûa caùc thaønh phaàn Taøi saûn vaø Nguoàn Voán phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng naøy ,cuõng nhö döï phoøng ñöôïc caùc xu höôùng vaø ruûi ro coù theå coù . Chaát löôïng quaûn trò Voán gaén lieàn vôùi hieäu quaû Toång hôïp chung ,tröôùc heát laø hieäu quaû veà kinh teá , theå hieän cuï theå qua vieäc taïo ra bao nhieâu gía trò gia taêng vaø lôïi nhuaän cho Doanh nghieäp trong kyø , vaø ñoàng thôøi baûo ñaûm khaû naêng Doanh nghieäp tieáp tuïc hoaït ñoäng vaø phaùt trieån laâu daøi . , Taùc ñoäng cuûa caùc hoaït ñoäng naøy leân caùc thaønh phaàn Taøi saûn - Nguoàn voán ñöôïc moâ taû theo baûng 1 (trang 8 ) 1.2. Veà cô cheá quaûn lyù voán vaø taøi saûn ôû caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Theo quy ñònh cuûa Luaät doanh nghieäp Nhaø nöôùc, caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc ( DNNN ) hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñöôïc Nhaø nöôùc ñaàu tö ban ñaàu vaø ñaàu tö boå sung, coù nghóa vuï baûo toaøn vaø phaùt trieån voán nhaø nöôùc. Ñöôïc quyeàn : - huy ñoäng voán döôùi caùc hình thöùc nhö : vay nôï caùc toå chuùc tín duïng ; phaùt haønh tín phieáu , phaùt haønh coå phieáu ( theo quy ñònh phaùp luaät cuï theå ) . 8 - söû duïng caùc nguoàn voán vaø caùc quyõ hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh theo nguyeân taéc coù hoaøn traû - ñaàu tö voán ra ngoaøi doanh nghieäp - nhaän voán vaø caùc nguoàn löïc do Nhaø nöôùc giao Cho ñeán nay , Hai quyeàn cô baûn cuûa DNNN laø quyeàn veà taøi saûn vaø quyeàn huy ñoäng voán ñaõ ñöôïc xaùc ñònh môû roäng hôn tröôùc : Quyeàn veà taøi saûn : DNNN ñöôïc quyeàn ñaàu tö mua saém taøi saûn, mua baùn saûn phaåm haøng hoaù trong quaù trình kinh doanh, ñöôïc khuyeán khích khaáu hao nhanh ñeå thu hoài voán cho taùi saûn xuaát vaø ñoåi môùi coâng ngheä, ñöôïc chuyeån nhöôïng, cho thueâ, theá chaáp, caàm coá, thanh lyù taøi saûn (tröø moät soá taøi saûn quan troïng). Quyeàn huy ñoäng voán : Cho pheùp huy ñoäng moïi nguoàn voán, nhöng khoáng cheá khoâng ñöôïc laøm thay ñoåi hình thöùc sôû höõu. Vieäc môû roäng naøy laø phuø hôïp vôùi cô cheá thò tröôøng , taïo cho DNNN coù chuû ñoäng hôn, nhöng vaãn coøn nhieàu vöôùng maéc khi thöïc hieän, cuï theå laø : • Khoâng coù ñuû caùc höôùng daãn, taïo thuaän lôïi ñeå caùc doanh nghieäp thöïc hieän quyeàn taøi saûn. • Khoâng xaùc ñònh roõ theá naøo ñöôïc coi laø ‘sôû höõu Nhaø nöôùc ‘ . • Quy ñònh nhieàu cô quan Nhaø nöôùc pheâ duyeät phöông aùn huy ñoäng voán, hoaëc ñaàu tö voán ra ngoaøi doanh nghieäp, caàm coá, cho thueâ, chuyeån nhöôïng, thanh lyù, theá chaáp caùc taøi saûn quan troïng hoaëc ñaàu tö xaây döïng cô baûn lôùn, ñaõ laøm caûn trôû quyeàn kinh doanh cuûa doanh nghieäp . • Khoâng xaùc ñònh roõ cheá ñoä traùch nhieäm khi thöïc hieän caùc quyeàn ñaõ quy ñònh , ñoàng thôøi khoâng gaén quyeàn lôïi vôùi traùch nhieäm cuûa caùc nhaø quaûn trò ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp noùi chung. 9 Coù 4 moái quan heä hieän ñang aûnh höôûng ñeán vieäc quaûn lyù voán vaø taøi saûn cuûa doanh nghieäp Nhaø nöôùc : - Quan heä giöõa cô quan thaønh laäp doanh nghieäp (hoaëc caáp ñöôïc uûy quyeàn cuûa cô quan naøy) vaø doanh nghieäp. - Quan heä giöõa cô quan quaûn lyù voán vaø taøi saûn Nhaø nöôùc taïi doanh nghieäp vaø doanh nghieäp. - Quan heä giöõa doanh nghieäp vaø caùc ñoái töôïng khaùc trong vaø ngoaøi nöôùc. - Ngoaøi ra, coøn coù quan heä giöõa moät Toång coâng ty (Nghò ñònh 90, Nghò ñònh 91) vaø caùc ñôn vò thaønh vieân laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc haïch toaùn ñoäc laäp (Nghò ñònh 388). Tuy ñaõ coù nhieàu vaên baûn höôùng daãn, chæ ñaïo lieân quan ñeán caùc quan heä naøy, nhöng tình hình chung vaån coøn nhieàu khoù khaên, chöa thoáng nhaát caùch thöïc hieän , coøn gaây luùng tuùng vaø haïn cheá söï töï chuû cuûa doanh nghieäp. 1.3. Moät soá vaán ñeà khaùc : 1.3.1. Nguoàn döõ lieäu theo soå saùch keá toaùn vaø vaán ñeà hieäu chænh laïi cho saùt thöïc teá Chuùng ta bieát raèng, baûng caân ñoái taøi saûn laø toång hôïp nhöõng taøi saûn ñöôïc duøng bôûi doanh nghieäp vaø ñoái öùng laø nhöõng traùch nhieäm, nhöõng quyeàn lôïi khaùc nhau treân nhöõng taøi saûn ñoù. Vì vaäy, khi phaân tích nhöõng thoâng tin theo baûng caân ñoái taøi saûn ñeå nhaän bieát caùc quan heä kinh teá , thì coù khaû naêng nhöõng keát luaän ruùt ra khoâng chính xaùc , nguyeân nhaân laø vì caùc soá lieäu ñoù ñöôïc ghi cheùp ( hoaëc ñieàu chænh ) taïi nhöõng thôøi ñieåm trong lòch söû ,theo nhöõng chuaån möïc nhaát ñònh ( chuùng toâi taïm goïi laø phöông phaùp ‘ Keá toaùn Gía lòch söû ‘). Gía lòch söû cuûa baát kyø moät taøi saûn naøo ñöôïc taäp hôïp treân baûng caân ñoái bao goàm Gía goác ban ñaàu vaø nhöõng ñieàu chænh ñöôïc pheùp , vì vaäy Gía lòch söû naøy thöôøng khaùc so vôùi giaù trò hieän taïi cuûa noù . Söï khaùc bieät naøy coù theå daãn ñeán nhöõng ñieàu sau ñaây : 10 1) Neáu lôïi nhuaän ñöôïc tính treân cô sôû döõ lieäu theo phöông phaùp ‘ Keá toaùn Gía lòch söû ‘ naøy, döï kieán ñöôïc phaân boå ñeán nhöõng ngöôøi coù quyeàn lôïi ñoái vôùi doanh nghieäp, thì seõ taùc ñoäng ñeán söï quan taâm, hieåu bieát ñuùng cuûa hoï ñoái vôùi doanh nghieäp, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi ñaàu tö voán hoaëc mua coå phieáu doanh nghieäp. 2) Ngoaøi vieäc ñaùnh giaù sai leäch veà lôïi nhuaän, keá toaùn gía lòch söû cuõng gaây ra nhaàm laãn do boû soùt moät soá thu nhaäp hoaëc toån thaát , ví duï nhö : +) Moät taøi saûn khi ñöôïc doanh nghieäp söû duïng lieân tuïc , gía cuûa taøi saûn ñoù coù theå taêng leân, khoaûn cheânh leäch naøy goïi laø thu nhaäp do chieám duïng taøi saûn (holding gains) ; +) Thu nhaäp hoaëc thieät haïi khi möùc giaù bình quaân chung taêng leân ,daãn ñeán giaù trò cuûa caùc taøi saûn baèng tieàn thöïc söï giaûm xuoáng khi so saùnh vôùi khaû naêng mua tröôùc ñoù . 3) Neáu nhaø quaûn trò chæ söû duïng nhöõng keát quaû töø ‘ keá toaùn gía lòch söû ‘ vaøo vieäc phaân tích ñaàu tö hoaëc vieäc choïn phöông phaùp söû duïng voán - taøi saûn , thì coù theå ñöa ra nhöõng quyeát ñònh khoâng ñuùng ,laøm cho ñònh höôùng phaùt trieån doanh nghieäp bò sai leäch . Ví duï nhö khi möùc giaù chung taêng leân , theo moät heä thoáng ghi cheùp ‘ keá toaùn gía lòch söû ‘ coù theå laø coù theâm lôïi nhuaän , maëc duø thöïc teá , xeùt toång theå thì khoâng coù aûnh höôûng kinh teá ñaùng keå naøo . Nhöõng vaán ñeà treân ñaët ra nhu caàu laø phaûi coù theâm moät heä thoáng ñaùnh gía khaùc, treân cô sôû xem xeùt döõ lieäu theo phöông phaùp ‘ Keá toaùn Gía lòch söû ‘ hieän coù , ñaëc bieät laø caùc vaán ñeà ñònh giaù laïi caùc taøi saûn vaø nhaän dieän caùc aûnh höôûng do thay ñoåi voán coå phaàn hoaëc voán vay leân cô caáu voán - taøi saûn. Vieäc ñònh giaù taøi saûn khoâng thuaàn tuùy laø ñoái vôùi moät taøi saûn rieâng seõ (nhö nhöõng coá gaéng ñeå ñaët laïi ñuùng giaù trò cuûa noù ,baèng caùch loaïi tröø caùc sai bieät phaùt hieän ñöôïc) maø coøn coù yù nghóa gaén vôùi caùch thöùc phaân boå söû duïng voán - taøi saûn , taïo ra 11 doøng luaân chuyeån voán thuaän lôïi hôn trong moät chu kyø töông lai , vaø giuùp xaùc ñònh gía trò doanh nghieäp treân caùc thò tröôøng chöùùng khoaùn . Hôn nöõa , khi xem xeùt moät taøi saûn , doanh nghieäp seõ phaûi choïn löïa giöõa 2 phöông aùn sau : (1) giöõ taøi saûn ñoù laïi ñeå söû duïng tieáp hoaëc (2) chuyeån nhöôïng thanh lyù taøi saûn ñoù , ñeå coù nguoàn voán ñaàu tö taïo laäp taøi saûn môùi . Muoán vaäy doanh nghieäp phaûi so saùnh ‘ toång thu nhaäp roøng cuûa caùc phöông aùn sau moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh ‘ seõ nhö theá naøo. Khi chuyeån nhöôïng thanh lyù moät taøi saûn, vaø duøng voán thu laïi ñaàu tö taïo laäp taøi saûn môùi , ngöôøi ta phaûi tính ñeán caùc yeáu toá : thu nhaäp vaø chi phí thanh lyù taøi saûn cuõ ; giaù trò coù theå thu nhaäp töø taøi saûn môùi (tính trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh ) Giaù trò thu nhaäp töø taøi saûn môùi chæ laø döï kieán vaø chöùa ñöïng ít nhieàu caùc yeáu toá ruûi ro . Cuõng nhö vaäy , vôùi 1 heä thoáng taøi saûn ñaõ coù , khaû naêng taïo ra saûn phaãm tieáp tuïc ñöôïc khaùch haøng öa chuoäng , tieâu thuï ñöôïc moät khoái löôïng nhö cuõ , vôùi möùc gía nhö cuõ seõ laø ñieàu khoù xaùc ñònh chaéc chaén . 1.3.2 - Tính toång nhu caàu voán baèng moät phöông phaùp tyû leä % doanh thu môû roäng : Ñeå tính toång nhu caàu voán vaøo naêm (N+1) cuûa moät doanh nghieäp ngaønh coâng nghieäp, chuùng toâi ñeà xuaát moät phöông phaùp tyû leä % doanh thu môû roäng, coù chuù yù ñeán vaán ñeà khaû naêng saûn xuaát cuûa heä thoáng ; tieán trình thanh lyù taøi saûn vaø ñoåi môùi coâng ngheä saûn xuaát , vôùi nhöõng ñieåm chính sau : a) Khaû naêng saûn xuaát ( theå hieän laø doanh thu tieâu thuï saûn phaãm ) cuûa moät doanh nghieäp nghaønh coâng nghieäp phuï thuoäc chuû yeáu vaøo : - Caùc Taøi saûn coá ñònh ñaõ ñaàu tö ; - Coâng suaát khai thaùc caùc taøi saûn coá ñònh ñoù . 12 b) Doanh nghieäp D vaøo naêm N , khai thaùc soá taøi saûn coù gía trò A . Neáu goïi tyû soá giöõa möùc doanh thu toái ña coù theå ñaït ñöôïc ( TN max ) vaø gía trò taøi saûn A laø XN A , chuùng toâi taïm goïi laø heä soá coâng nghieäp nghaønh : XN A = TN max / A • Vôùi heä thoáng A * , bao goàm m thaønh phaàn , thì : XN A* = ( ∑ TN max ) / ( ∑ A ) Böôùc sang naêm ( N+1) , neáu Doanh nghieäp D vaãn khai thaùc soá taøi saûn A , thì doanh thu toái ña TN+1 max chòu aûnh höôûng bôûi 2 yeáu toá : r1 : Ñoä suùt giaûm khaû naêng saûn xuaát cuûa heä thoáng taøi saûn A ; vaø r2 : Taùc ñoäng cuûa caùc saûn phaåm ñoàng daïng hoaëc saûn phaãm thay theá . Vôùi moät naêm , thì caùc heä soá r1, r2 thöôøng nhoû , nhöng trong moät soá tröôøng hôïp ( nhö saûn xuaát ñieän töû gia duïng ) vaø vôùi thôøi gian töø 5 naêm trôû leân thì nhöõng taùc ñoäng naøy khaù roõ neùt . c) Thoâng thöôøng , doanh nghieäp D trong naêm N , cuõng ñaõ tieán haønh thanh lyù moät soá taøi saûn vôùi gía trò Δ1A , gæa thieát laø vieäc thanh lyù naøy khoâng taùc ñoäng ñeán heä soá coâng nghieäp cuûa heä thoáng [ A - ΔA ] coøn laïi . Nghóa laø soá coâng nghieäp XN+1 thoáng [ A - Δ1A ] vaøo naêm (N+1) baèng XN A A -ΔA cuûa heä .(1-r1).(1-r2) . d) Gæa thieát doanh nghieäp ñaõ ñaàu tö theâm moät soá taøi saûn coá ñònh vôùi gía trò B1 , ñöa vaøo söû duïng trong naêm ( N+1) , heä soá coâng nghieäp cuûa nhoùm taøi saûn naøy laø XN+1 thoâng thöôøng XN+1 B1 > XN A B1 , ( vì ñoàng voán ñaàu tö vaøo theá heä maùy moùc môùi cho gía trò saûn phaãm cao hôn ) : a) Coâng suaát khai thaùc : Coâng suaát khai thaùc ñöôïc hieåu laø tyû soá giöõa Doanh thu toái ña ( theo döï kieán) vaø Doanh thu thöïc hieän trong naêm cuûa heä thoáng taøi saûn coá ñònh cuûa moät doanh nghieäp , xeùt trong 1 naêm . Kyù hieäu cho Coâng suaát khai thaùc cuûa : Nhoùm taøi saûn A vaøo naêm N kyù hieäu laø P[A/ N] 13 Nhoùm taøi saûn [ A - Δ1A ] vaøo naêm ( N +1) kyù hieäu laø P [ (A - Δ1A ) / (N +1) ] Nhoùm taøi saûn B1 vaøo naêm ( N +1) kyù hieäu laø P [ B1 / (N +1) ] Nhö vaäy , doanh thu thöïc teá cuûa Doanh nghieäp D trong naêm N laø : TN = A . P[A/N ] . (TN max / A ) vaø doanh thu thöïc teá cuûa Doanh nghieäp D trong naêm ( N+1 ) seõ laø: T(N+1) = (A-Δ1A ) . P[(A-Δ1A ) /(N+1)].XN A .(1-r1).(1-r2) + B1.P [B1/ (N+1)] . XN+1 B1 Chuùng ta thaáy raèng : (1) Coù theå tính B1 khi bieát hoaëc döï kieán ñöôïc caùc thoâng soá coøn laïi , vaø töø ñoù tính ñöôïc gía trò taøi saûn coá ñònh cuûa Doanh nghieäp D trong naêm ( N+1 ) laø (A-Δ1A ) + B1 , (2) Trôû laïi nhö phöông phaùp tyû leä doanh thu ñaõ bieát , ñoái vôùi gía trò Taøi saûn löu ñoäng , tính ñöôïc Toång Voán hoaït ñoäng cuûa Doanh nghieäp vaøo naêm (N+1) Muoán tính cho nhieàu naêm , chuùng ta coù theå laäp baûng ; caùc thoâng soá chuû yeáu coù töø thoáng keâ hoaëc töø yù kieán cuûa caùc chuyeân gia trong nghaønh .Tuy nhieân , ñeå ñôn giaûn hôn chuùng toâi seõ gæa thieát raèng : + r1 vaø r2 laø khoâng thay ñoåi qua chu kyø xem xeùt . + Caùc taøi saûn ñaàu tö môùi khoâng bò aûnh höôûng bôûi 2 yeáu toá r1, r2 . + P [B1/ (N+1)] = P [B2/ (N+2)] XN+2 + XN+1 B1 = XN+2 B2 = B2 = . .. . = P* . . . = X* Khi ñoù , tính gaàn ñuùng T(N+n) nhö sau : T( N+n ) = (A- ∑ ΔiA ) . P[(A- ∑ ΔiA ) /(N+n)]. XN A .(1-r1)n.(1-r2)n + + (∑ Bi.) P * . X* Hay : T( N+n ) - (A- ∑ ΔiA ) . P[(A- ∑ ΔiA ) /(N+n)]. XN A .(1-r1)n.(1-r2)n ∑ Bi. = --------------------------------------------------------------------------------P * . X* 14 CHÖÔNG II : PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ VAØ SÖÛ DUÏNG VOÁN TRONG CAÙC DOANH NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC NGAØNH COÂNG NGHIEÄP. 2-1- Hoaït ñoäng cuûa caùc Toång Coâng ty coâng nghieäp trong 4 naêm (1996 – 1999): Caùc Toång coâng ty Coâng nghieäp ( DNNN ) hieän vaø seõ ñoùng vai troø raát quan troïng trong neàn kinh teá , laø löïc löôïng chính trong quaù trình coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc . Nghieân cöùu caùc Toång coâng ty naøy giuùp chuùng ta ñaùnh gía ñöôïc maët hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa coâng nghieäp trong neàn kinh teá . Do khuoân khoå coù haïn , chuùng toâi chæ choïn 5 Toång coâng ty ( TCTy ) ñeå khaûo saùt laø : (1) Toång Coâng ty Röôïu Bia.. (2) Toång Coâng ty Giaáy. (3) Toång Coâng ty Ñieän Töû vaø Tin hoïc. (4) Toång Coâng ty Hoaù Chaát. (5) Toång Coâng ty Theùp Tình hình hoaït ñoäng trong 4 naêm (1996 – 1997 – 1998- 1999 ) cuûa caùc TCTy ñöôïc phaûn aùnh trong caùc phuï luïc ñính keøm ( Töø PL01 – PL05 ñính keøm ) . Sau ñaây laø nhöõng ñaùnh gía chính cuûa Boä Coâng nghieäp veà caùc TCTy naøy : (1) TCTy Röôïu Bia – Nöôùc Giaûi Khaùt : Hoaït ñoäng taêng tröôûng khaù töø 1996 ñeán nay : 15 Baûng 2 : SAÛN LÖÔÏNG CUÛA TCTY RÖÔÏU BIA – NGK (1996 – 1999) ÑVT : Trieäu lít 1996 Bia Röôïu Nöôùc giaûi khaùt 1997 1998 1999 216,8 220,1 238,5 257,6 2,4 2,4 4,5 5,1 29,2 30,6 33,2 36,8 Doanh thu naêm 1999 ñaït 2.959.880 trieäu ñoàng taêng 9% so vôùi naêm 1998, taêng 22% so vôùi naêm 1997 , vaøø taêng 32 % so vôùi naêm 1996. Veà tình hình baûo toaøn vaø söû duïng voán : tröø nhaø maùy thuûy tinh Phuù Thoï, caùc doanh nghieäp thaønh vieân ñeàu baûo toaøn vaø phaùt trieån ñöôïc voán . Lôïi nhuaän : naêm 1999 ñaït 549.129 trieäu ñoàng , taêng 8% sovôùi naêm 1998 , taêng 18% so vôùi 1997 , vaø taêng 31% so vôùi naêm 1996 . TCTy böôùc ñaàu taäp trung ñöôïc nguoàn löïc trong noäi boä , ñeå ñoåi môùi coâng ngheä, phaùt huy naêng löïc saûn xuaát chung, taïo coâng aên vieäc laøm cho caùc ñôn vò gaëp khoù khaên. Trong phaân phoái , duø caïnh tranh gay gaét vôùi caùc haõng bia nöôùc ngoaøi , nhöng vaãn giöõ ñöôïc theá chuû ñoäng , möùc toàn kho duy trì töông ñoái hôïp lyù. (2) Toång Coâng ty Giaáy : Ñöôïc baûo hoä cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi giaáy in, vieát, giaáy in baùo neân saûn xuaát cuûa Toång Coâng ty ñaõ coù böôùc phaùt trieån roõ reät. (Naêm 1999, saûn löôïng ñaït treân 180 ngaøn taán / naêm , taêng 9% so vôùi naêm 1998 , vaø taêng 40% so vôùi naêm 1997). Do maïnh daïn ñoåi môùi caûi taïo, naâng caáp neân chaát löôïng giaáy trong 3 naêm 1997, 1998 , 1999 coù caûi thieän roõ reät, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu thò tröôøng, böôùc ñaàu vöôn ñeán caùc loaïi giaáy cao caáp vaø ñaëc chuûng. 16 Vieäc xaùc ñònh höôùng chieán löôïc baùn haøng chuû yeáu laø baùn traû chaäm caùc daïng böôùc ñaàu ñaõ laøm cho vieäc tieâu thuï saûn phaåm oån ñònh, goùp phaàn vaøo duy trì nhòp ñoä saûn xuaát chung quanh naêm . Doanh thu naêm 1999 ñaït 2.675.011 trieäu ñoàng, taêng 17% so vôùi naêm 1998 , taêng 62% so vôùi 1997, vaø taêng 114% so vôùi 1996. Lôïi nhuaän naêm 1998 ñaït 89.264 trieäu ñoàng, taêng 15% so vôùi naêm 1998 , taêng 57% so vôùi so vôùi 1997, vaø taêng 180% so vôùi 1996. Tuy nhieân tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu hieän vaãn khoâng cao ( khoaûng 3% vaøo naêm 1999) . Tính chung trong toaøn coâng ty , baûo toaøn ñöôïc voán Nhaø nöôùc. (3) Toång Coâng ty Ñieän töû & Tin Hoïc : Nhöõng naêm qua, Toång Coâng ty Ñieän töû & Tin Hoïc gaëp nhieàu khoù khaên, naêm 1997 giaûm ñaùng keå so vôùi naêm 1996 ; naêm 1998 vaø naêm 1999 , coù naâng leân nhöng xu höôùng saép ñeán vaãn laø xaáu, ít nhaát trong vaøi naêm tröôùc maét. Doanh thu : 1999 ñaït 878.016 trieäu ñoàng, baèng 103% so vôùi naêm 1998,baèng 138% so vôùi naêm 1997 , nhöng baèng 98 % so vôùi 1996 ; Lôïi nhuaän : naêm 1999 ñaït 39.985 trieäu ñoàng, baèng107%so vôùi naêm 1998 , 171% so vôùi naêm 1997 , vaø xaáp xæ baèng naêm 1996.) Nhöõng nguyeân nhaân chính laøm cho vieäc kinh doanh cuûa TCTy bò ñình ñoán vaø khoâng phaùt trieån ñöôïc laø : (.) Saûn phaåm ñieän töû daân duïng chieám tyû leä cao (chuû yeïáu laø laép raùp tivi – 50% saûn löôïng chung) trong khi söùc mua khoâng taêng nhieàu ; laïi phaûi caïnh tranh vôùi nhöõng saûn phaãm môùi hôn , hieän ñaïi hôn treân thò tröôøng . (.) Moät soá linh kieän, phuï kieän TCTy coù khaû naêng saûn xuaát ñöôïc nhöng giaù thaønh cao, khoù tieâu thuï (nhö : bieán theá, cuoän loïc, cuoän caûm cho laép raùp tivi vaø Video). 17 (.) Ñieän töû coâng nghieäp chuyeân duøng chieám tyû leä nhoû, toác ñoä phaùt trieån saûn xuaát loaïi haøng naøy chaäm. (.) Coâng ngheä thoâng tin chæ chuù troïng vaøo mua baùn maùy vaø thieát bò vi tính , vieäc söûa chöõa, laép raùp chæ ôû quy moâ nhoû , haàu nhö chöa coù hoaït ñoäng ñaùng keå veà coâng ngheä phaàn meàm . (.) Moái quan heä trong noäi boä Toång Coâng ty coøn nhieàu vöôùng maéc, chöa phaùt huy heát khaû naêng nguoàn löïc beân trong . Vieäc quaûn trò taïi caùc doanh nghieäp thaønh vieân coøn lung tuùng, bò ñoäng, chöa coù chieán löôïc roõ raøng, troâng chôø vaøo beân treân vaø söï hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc. (4) Toång Coâng ty Hoaù Chaát : + Toång Coâng ty ñaõ coù söï taêng tröôûng khaù (saûn löôïng bình quaân taêng 12% / naêm) , ñaëc bieät laø caùc saûn phaåm chuû yeáu nhö phaân boùn, hoùa chaát cô baûn. + Doanh thu taêng töông ñoái ñeàu , ( naêm 1996 : 3.939 tyû ñoàng ; naêm 1997 : 4.815 tyû ñoàng ; naêm 1998 : 5.199 tyû ñoàng ; naêm 1999 : 5.710 tyû ñoàng ) nhöng lôïi nhuaän laïi khoâng ñeàu (naêm 1996 : 197 tyû ñoàng ; naêm 1997 : 164 tyû ñoàng ; naêm 1998 : 179 tyû ñoàng ; naêm 1999 : 185 tyû ñoàng ) + Ñaùng chuù yù laø hieäu quaû cuûa caùc doanh nghieäp thaønh vieân trong Toång Coâng ty khoâng ñeàu, nhö Coâng ty Phaân ñaïm Haø Baéc bò loã (nguyeân nhaân coù moät phaàn do aûnh höôûng cuûa khuûng hoaûng thò tröôøng khu vöïc ) ; Coâng ty Sôn vaø Chaát deûo khoâng tính ñuùng nhu caàu thò tröôøng khi quyeát ñònh ñaàu tö , neân thua loã; Caùc Coâng ty boät giaët vôùi coâng ngheä DBSA nay phaûi ñoåi sang LAS theo quy ñònh cuûa Chính Phuû, laøm giaù thaønh taêng, chaát löôïng khoâng oån ñònh, giaûm khaû naêng caïnh tranh so vôùi caùc ñôn vò lieân doanh ; Moät soá saûn phaåm hieän khoâng xuaát ñöôïc sang Trung Quoác, I Raéc,… nhö döï kieán luùc ñaàu tö , môû roäng saûn xuaát . 18 + Vieäc thieáu nguoàn voán hoaït ñoäng cuïc boä , laïi luùng tuùng trong xöû lyù , neân taïi moät soá doanh nghieäp thaønh vieân , tuy saûn löôïng taêng maïnh nhöng hieäu quaû laïi giaûm do phaûi ñi vay ngaân haøng vaø caùc ñoái töôïng khaùc chòu laõi suaát , trong khi tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu thaáp . Moät soá saûn phaåm toàn kho khaù laâu ( khoâng phaûi laø toàn kho luaân chuyeån ) nhöng chöa chuù yù xöû lyù, laøm giaûm hieäu quaû söû duïng voán ( öôùc tính leân ñeán haøng tyû ñoàng ). + Nhieàu doanh nghieäp trong Toång Coâng ty , tuy khi ñaàu tö coù laäp keá hoaïch caân ñoái giöõa saûn xuaát vaø tieâu thuï, nhöng khoâng löôøng heát nhöõng thay ñoåi , ruûi ro ,neân hieän gaëp khoù khaên ôû caû ñaàu vaøo laãn ñaàu ra, hieäu quaû öôùc tính treân moät soá saûn phaãm raát thaáp , moät vaøi daây truyeàn saûn xuaát khai thaùc döôùi 40% coâng suaát . ( 5) Toång Coâng ty Theùp : Ngoaïi tröø Coâng ty theùp mieàn nam ñaàu tö baèng voán vay ngaân haøng, ñöa coâng suaát leân 0,67 trieäu taán/naêm, böôùc ñaàu caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc lieân doanh theùp ôû phía Nam , hoaït ñoäng töông ñoái hieäu quaû , coøn laïi noùi chung trong toaøn TCTy coøn gaëp nhieàu khoù khaên . Doanh thu töø naêm 1997 ñeán nay taêng raát ít ( naêm 1996 : 4.263 tyû ñoàng ; naêm 1997 : 5.499 tyû ñoàng ; naêm 1998 : 5.445 tyû ñoàng ; naêm 1999 : 5.538 tyû ñoàng ) vaø lôïi nhuaän laïi ñaït thaáp (naêm 1996 : 11 tyû ñoàng ; naêm 1997 : 26 tyû ñoàng ; naêm 1998 : 53 tyû ñoàng ; naêm 1999 : 49 tyû ñoàng- rieâng Coâng ty theùp mieàn nam ñaõ ñaït gaàn 40 tyû ñoàng ) . Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán raát thaáp . Ñieãm chuù yù laø TCTy ñaõ bò aûnh höôûng roõ neùt veà nhöõng bieán ñoäng veà tyû giaù naêm 1998 ; vaø bò aûnh höôûng cuûa thueá gía trò gia taêng nöûa ñaàu naêm 1999 . 2.2. Phaân tích tình hình quaûn trò voán trong caùc TCTy Coâng nghieäp : 2.2.1. Phaân tích veà Taøi saûn löu ñoäng : a)- Phaân tích söï taêng giaûm cuûa caùc chæ tieâu so vôùi naêm tröôùc : 19
- Xem thêm -