Tài liệu Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn liên quan, huyện thạch thất, thành phố hà nội (luận văn thạc sĩ)

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

N H N H N ---------------------------------- ĐỖ QUỐC HƯNG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LIÊN QUAN, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÔNG TRÌNH Hà Nội - 2019 T Ư NG ĐẠI H C I N T C H NỘI ---------------------------------- Ỗ QUỐ H N KHÓA: 2017 - 2019 QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LIÊN QUAN, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI huyên ngành: uản lý đô thị và công trình Mã số: 60.58.01.06 : TS. BÙI Ứ Ủ Ủ Ũ ỒNG ẤM PGS.TS. CHẾ ÌNH HOÀNG Hà Nội - 2019 : LỜI CẢM ƠN Là một kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, tuy nhiên công việc đang làm của học viên lại liên quan nhiều tới lĩnh vực quản lý đô thị do đó không tránh khỏi những hạn chế trong công tác. Xuất phát từ nhu cầu cần phải nâng cao kiến thức chuyên môn trong công việc, học viên đã đăng ký học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo khóa 2017 - 2019. Trong suốt hai năm học tập trải qua các môn học với nhiều bài tập, bài tiểu luận và nhất là quá trình nghiên cứu làm Luận văn tốt nghiệp, Học viên đã được các thầy cô giảng viên truyền đạt cho những kiến thức không chỉ về chuyên môn mà còn những kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học vô cùng quý báu. Học viên cảm nhận khóa học thật bổ ích và rất phù hợp với bản thân học viên. Đây chính là nền tảng kiến thức giúp học viên tự tin, vững vàng hơn trong công tác và trong lĩnh vực nghiên cứu sau khi tốt nghiệp. Học viên xin bày tỏ lòng tri ân tới toàn thể quý thầy cô trong nhà trường. Đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất và lòng biết ơn tới TS. Bùi Đức Dũng là người trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giúp học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Xin chân thành cảm ơn các Phòng, Khoa trong nhà trường, cảm ơn Phòng Quản lý đô thị huyện Thạch Thất và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Thạch Thất đã giúp đỡ học viên hoàn thành Luận văn này./. Hà Nội, tháng 5 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đỗ Quốc Hƣng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đỗ Quốc Hƣng MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục hình, sơ đồ Danh mục bảng, biểu MỞ ĐẦU..........................................................................................................1 * Lý do chọn đề tài..........................................................................................1 * Mục đích nghiên cứu....................................................................................1 * Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu...............................................................2 * Phƣơng pháp nghiên cứu.............................................................................2 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài....................................................2 * Các khái niệm (thuật ngữ)...........................................................................3 * Cấu trúc luận văn.........................................................................................6 NỘI DUNG.......................................................................................................7 CHƢƠNG 1. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TẠI THỊ TRẤN LIÊN QUAN, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI......................................................................7 1.1. Thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất....................................................................................................7 1.1.1. Khái quát chung huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội..................................7 1.1.2. Thực trạng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất................................................................................................................9 1.2. Thực trạng xây dựng và công tác quản lý trật tự xây dựng tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất.........................................................12 1.2.1. Khái quát về thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất..........................13 1.2.2. Thực trạng xây dựng và một số vi phạm phổ biến.............................18 1.2.3. Công tác quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch.............................22 1.2.4. Công tác cấp phép xây dựng..............................................................23 1.2.5. Phân cấp quản lý nhà nước về TTXD và công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm...............................................................................................24 1.3. Một số tồn tại trong công tác quản lý trật tự xây dựng...................28 1.3.1. Hệ thống văn bản pháp quy................................................................28 1.3.2.Trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng……………….29 1.3.3. Công tác lập quy hoạch......................................................................30 1.3.4. Trình độ nhận thức của người dân và sự tham gia của cộng đồng....30 1.4. Những vấn đề cần nghiên cứu............................................................31 CHƢƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY TẠI THỊ TRẤN LIÊN QUAN, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.................................................................................................................33 2.1. Cơ sở Pháp lý về quản lý trật tự xây dựng.......................................33 2.1.1. Văn bản quy phạm pháp luật.............................................................33 2.1.2. Các Đồ án quy hoạch đã được phê duyệt...........................................34 2.1.3. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan..............................35 2.2. Cơ sở lý luận........................................................................................35 2.2.1. Quản lý trật tự xây dựng là một nhiệm vụ của quản lý đô thị.................................................................................................................35 2.2.2. Phân cấp quản lý trật tự xây dựng......................................................42 2.3. Các yếu tố tác động đến công tác quản lý trật tự xây dựng.............................................................................................................43 2.3.1. Hệ thống các cơ quan quản lý, công cụ để quản lý, đối tượng chịu sự quản lý..........................................................................................................43 2.3.2. Những nguyên nhân chủ quan trong quản lý trật tự xây dựng.............................................................................................................46 2.4. Cơ sở thực tiễn về quản lý trật tự xây dựng tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất......................................................................................48 2.4.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Liên Quan............................................................................48 2.4.2. Quy hoạch huyện Thạch Thất, thị trấn Liên Quan.............................49 2.4.3. Quy trình thực hiện pháp luật và quản lý trật tự xây dựng.............................................................................................................51 2.4.4. Nhận thức và ứng xử của người dân..................................................52 2.5. Bài học kinh nghiệm về công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị ở Việt Nam và thế giới..........................................................................53 2.5.1. Kinh nghiệm quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị trong nước……………………………………………………………..................53 2.5.2. Kinh nghiệm quản lý trật tự xây dựng của các đô thị nước ngoài.............................................................................................................57 CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TẠI THỊ TRẤN LIÊN QUAN, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.................................................................................................................59 3.1. Quan điểm, mục tiêu...........................................................................59 3.1.1. Quan điểm..........................................................................................59 3.1.2. Mục tiêu.............................................................................................59 3.2. Nguyên tắc quản lý trật tự xây dựng.................................................59 3.3. Một số giải pháp quản lý trật tự xây dựng thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội......................................................60 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy..............................................60 3.3.2. Hoàn thiện hệ thống quy hoạch xây dựng của thị trấn.......................63 3.3.3. Cải cách hành chính trong công tác quản lý cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình sau cấp phép..............................................64 3.3.4. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả bộ máy các cơ quan quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.....................................................................................67 3.3.5. Giải pháp huy động sự tham gia giám sát của cộng đồng..................75 3.3.6. Giải pháp áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý TTXD...........79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................83 Kết luận.......................................................................................................83 Kiến nghị.....................................................................................................83 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ GPXD Giấy phép xây dựng TTXD Trật tự xây dựng QLĐT Quản lý đô thị QLXD Quản lý xây dựng TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Số hiệu hình Tên hình Trang Sơ đồ 1.1 Bản đồ vị trí huyện Thạch Thất 7 Sơ đồ 1.2 Định hướng các khu vực phát triển theo Quy 8 hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất Sơ đồ 1.3 Vị trí và ranh giới hành chính thị trấn Liên Quan 14 Sơ đồ 1.4 Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan, huyện Thạch 16 Thất đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 Sơ đồ 1.5 Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Liên Quan và 17 khu vực phụ cận, tỷ lệ 1/500( khoảng 87 Ha) Sơ đồ 1.6 Phân cấp quản lý nhà nước về TTXD 24 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ Các nhân tố tác động đến thiết lập trật tự kỷ 45 cương trong xây dựng Sơ đồ 2.2 Sơ đồ Quy trình thực hiện pháp luật về trật tự xây 51 dựng Sơ đồ 3.1 Quy trình cấp phép xây dựng 64 Sơ đồ 3.2 Mô hình quản lý về TTXD tại thị trấn Liên Quan 73 Hình 1.1 Kiến trúc đối lập và công trình sai phép trong quá 12 trình đô thị hóa Hình 1.2 Nhà xưởng sản xuất trái phép trên đất nông 12 nghiệp và mái che mái vảy tràn lan trên đường trục chính xã Hữu Bằng Hình 1.3 Nhà hàng, cửa hàng rửa xe trên lô đất nhà liền kề 19 Hình 1.4 Công trình xây vượt quá chiều cao, quá mật độ 19 theo quy hoạch Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 1.5 Nhà dân xây vượt quá số tầng, lệch cốt cao độ 20 Hình 1.6 Tập kết vật liệu vi phạm hành lang an toàn giao 21 thông; Ao trong khu vực thôn Chi Quan bị lấp trái phép Hình 1.7 Tình trạng xây dựng không được quản lý tại Khu 22 phố Hình 2.1 Hướng dẫn trực quan các thông tin về quy hoạch ở Anh 58 DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, biểu Bảng 1.1 Tên bảng, biểu Trang Bảng thống kê tình hình vi phạm trật tự xây dựng 23 tại thị trấn Liên Quan năm 2018 1 MỞ ĐẦU * Lý do chọn đề tài Vấn đề quản lý trật tự xây dựng ở cả nước nói chung và đặc biệt là ở các thành phố lớn như Thành phố Hà Nội trong những năm gần đây luôn được Nhà nước quan tâm, quán triệt, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên ngoài những thành tựu đạt được còn nhiều vấn đề bất cập; đặc biệt sau khi Thành phố Hà Nội được mở rộng, công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn còn gặp vô vàn khó khăn, thử thách. Huyện Thạch Thất là một huyện ngoại thành ở Phía Tây Thủ đô Hà Nội; là một trong những huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh với nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng. Mặc dù là một huyện ngoại thành tưởng chừng như công tác quản lý trật tự xây dựng không có gì đáng nói, thế nhưng huyện Thạch Thất lại đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong công tác quản lý xây dựng, trong đó có thị trấn Liên Quan là trung tâm hành chính, kinh tế của huyện. Qua quá trình thực hiện xây dựng mặc dù địa phương đã có nhiều cố gắng nhưng thực tế đã nảy sinh nhiều bất cập, tranh chấp, khiếu kiện, sai phạm đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp để quản lý trật tự xây dựng không chỉ cho thị trấn Liên quan mà còn cho các khu đô thị khác đang hình thành. Với những lý do trên, bản thân lại đang công tác tại Phòng Quản lý đô thị huyện Thạch Thất nên tôi chọn đề tài luận văn “Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội” nhằm hướng tới xây dựng, phát triển kinh tế thị trấn Liên Quan ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng được điều kiện sống và nhu cầu phát triển địa phương, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Thị trấn, cho huyện, cũng như của Thủ đô. * Mục đích nghiên cứu 2 - Nghiên cứu đánh giá thực trạng, phân tích các cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội. - Giúp các cơ quan quản lý trật tự xây dựng (UBND huyện, UBND xã, thị trấn, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý TTXD đô thị…) trên địa bàn huyện Thạch Thất nâng cao năng lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. * Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý trật tự xây dựng tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội. - Phạm vi nghiên cứu: + Diện tích: Khoảng 326,3 ha + Thời gian nghiên cứu: đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 * Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, chụp ảnh hiện trạng; - Phương pháp thống kê, tổng hợp; - Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu; - Phương pháp tiếp cận hệ thống; - Phương pháp vận dụng có tính kế thừa các giá trị khoa học và các đề xuất mới. * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Ý nghĩa khoa học: + Đóng góp cơ sở lý luận, nguyên tắc, mô hình cơ chế quản lý trật tự xây dựng. + Kết quả nghiên cứu có thể làm tư liệu nghiên cứu cho những ai quan tâm đến lĩnh vực quản lý nói chung và quản lý trật tự xây dựng nói riêng trên địa bàn thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất cũng như địa phương khác. 3 - Ý nghĩa thực tiễn: + Cụ thể hóa và đưa ra giải pháp cho công tác quản lý trật tự xây dựng tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội. + Giúp các cơ quan chức năng quản lý đô thị tại huyện Thạch Thất thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. + Hạn chế tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và giảm bức xúc của nhân dân tại khu vực này. Đưa trật tự xây dựng tại khu vực thị trấn Liên Quan vào nề nếp, đúng quy hoạch được duyệt và góp phần làm đẹp hơn bộ mặt đô thị của huyện Thạch Thất. + Kiến nghị rà soát điều chỉnh hệ thống văn bản pháp luật về trật tự xây dựng hoàn thiện, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. * Các khái niệm (thuật ngữ) - Thị trấn: Thị trấn tại Việt Nam được xếp vào đô thị loại V, là một đơn vị hành chính cấp xã. Tất cả thị trấn tại Việt Nam đều trực thuộc các huyện. Thị trấn có thể là huyện lị nếu các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện được đặt tại thị trấn đó. Tuy nhiên, không phải thị trấn nào cũng là huyện lỵ, và không phải huyện nào cũng có thị trấn. Đặc biệt, có nhiều huyện lỵ không đặt ở thị trấn cùng tên với chính mình, chủ yếu do giao thông không thuận lợi với các xã khác trong huyện. - Đô thị: Là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn. - Quản lý đô thị: là các hoạt động nhằm huy động mọi nguồn lực vào công tác quy hoạch, hoạch định các chương trình phát triển và duy trì các hoạt động đó để đạt được mục tiêu phát triển của chính quyền đô thị. Theo nghĩa 4 rộng thì quản lý đô thị là quản lý con người và không gian sống (ăn, ở, làm việc, nghi ngơi...) ở đô thị. - Quản lý xây dựng theo quy hoạch: Nội dung QLXD theo quy hoạch là một trong các nội dung quản lý quy hoạch được thể chế hóa theo hai hệ thống Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng, gồm: QLXD theo quy hoạch đô thị tại Mục 5, Luật Quy hoạch đô thị và Quản lý Quy hoạch Xây dựng tại Mục 8 - Luật Xây dựng 2014. Trong đó, quản lý quy hoạch xây dựng theo quy hoạch thuộc khu vực đô thị thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị bao gồm: Giới thiệu địa điểm; Giấy phép quy hoạch; Quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị mới; Quản lý cải tạo đô thị theo quy hoạch. Khái niệm QLXD theo quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng là hai nội dung phân biệt về đối tượng áp dụng nhưng có cùng mục tiêu quản lý nhằm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả nội dung quy hoạch gắn với đầu tư phát triển đô thị [22]. - Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị: gồm những quy định quản lý không gian cho tổng thể đô thị và những quy định về cảnh quan, kiến trúc đô thị cho các khu vực đô thị, đường phố, tuyến phố trong đô thị do chính quyền xác định theo yêu cầu quản lý. - Trật tự xây dựng: Xây dựng công trình đảm bảo theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, có tổ chức, có kỷ luật. - Giấy phép xây dựng (GPXD): Là một loại văn bản pháp lý về xây dựng cho phép quản lý Nhà nước về xây dựng đô thị và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng trên địa bàn phải thực hiện theo quy định trong giấy phép này và các quy định có liên quan khác của Nhà nước, trước khi khởi công xây dựng, thi công và đưa công trình vào vận hành. - Quản lý trật tự xây dựng: Là một khâu rất quan trọng trong quản lý xây dựng. Nội dung quản lý trật tự xây dựng gồm: 5 + Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng: Việc quản lý trật tự xây dựng được căn cứ vào các nội dung được ghi trong giấy phép xây dựng đã được cấp và các quy định khác. + Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng: Xem xét sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) được duyệt, đáp ứng các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận; giới hạn tĩnh không; độ thông thuỷ; các điều kiện an toàn về môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (như giao thông, điện, nước, thông tin), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại. - Công trình vi phạm trật tự xây dựng: Công trình xây dựng theo quy định của pháp luật phải có GPXD mà thực tế không có; Công trình xây dựng sai nội dung GPXD đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; Công trình xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; sai quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng); Công trình xây dựng có tác động đến chất lượng công trình lân cận; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư; Công trình xây dựng không phù hợp với những quy định, quy chế riêng do địa phương ban hành. - Dự án đầu tư xây dựng công trình: Là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 6 * Cấu trúc luận văn Luận văn bao gồm 3 chương và phần mở đầu, phần kết luận. Cấu trúc Luận văn cụ thể như sau: MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương 1. Thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Chương 2. Cơ sở khoa học về quản lý trật tự xây dựng tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Chương 3: Giải pháp quản lý trật tự xây dựng tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 7 NỘI DUNG CHƢƠNG 1. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TẠI THỊ TRẤN LIÊN QUAN, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.1. Thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất 1.1.1. Khái quát chung huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-CP ngày 26/7/2011, xác định huyện Thạch Thất với phần lớn diện tích nằm trong hành lang xanh, đây là vùng bảo tồn đa dạng tự nhiên, cấu trúc làng xã nông thôn, làng nghề truyền thống. Một phần diện tích Huyện sau này sẽ xây dựng đô thị vệ tinh Hòa Lạc, đô thị sinh thái Quốc Oai và Thạch Phúc (đô thị sinh thái Phúc Thọ). Sơ đồ 1.1. Bản đồ vị trí huyện Thạch Thất. [15] 8 Huyện Thạch Thất là một huyện ngoại thành Hà Nội, sau khi xác lập địa giới hành chính huyện Thạch Thất có 23 đơn vị hành chính trực thuộc gồm thị trấn Liên Quan và 22 xã là Bình Yên, Tân Xã, Hạ Bằng, Cẩm Yên, Lại Thượng, Đại Đồng, Phú Kim, Đồng Trúc, Kim Quan, Cần Kiệm, Hương Ngải, Thạch Xá, Bình Phú, Canh Nậu, Hữu Bằng, Phùng Xá, Dị Nậu, Chàng Sơn, Thạch Hòa, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung, có tổng diện tích 184,59km2, với dân số 183.661 người (năm 2012). Đây là vùng bán sơn địa, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của vùng đồng bằng sông Hồng; có cảnh quan thiên nhiên đẹp, có vị trí thuận lợi về giao thông và có quỹ đất rộng lớn không ngập lụt thuận lợi phát triển các chức năng lớn của Thành phố Hà Nội và Quốc gia. Đặc điểm địa lý và kinh tế xã hội huyện Thạch Thất chia làm 3 khu vực khá rõ dệt trải dài từ Đông sang Tây: Khu CNC Hòa Lạc và ĐH Quốc gia Hà Nội Khu vực các xã miền núi Khu vực các xã làng nghề Sơ đồ 1.2. Định hướng các khu vực phát triển theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất
- Xem thêm -