Tài liệu Quản lý trật tự xây dựng thị trấn văn điển, huyện thanh trì, hà nội (luận văn thạc sĩ)

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------------- NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN HUYỆN THANH TRÌ- THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------------- NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN kho¸ 2017-2019 QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN HUYỆN THANH TRÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Quản lý đô thị và công trình Mã số : 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐÀO NGỌC NGHIÊM HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tác giả xin được bày tỏ lời cảm ơn tới: - TS. Đào Ngọc Nghiêm là người hướng dẫn khoa học có trình độ cao và kinh nghiệm đã hướng dẫn tác giả tận tình, trách nhiệm, khoa học và hiệu quả. - Tập thể các thầy, cô giáo là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng với các GS, PGS, TS đang công tác trong ngành đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu về chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình trong suốt thời gian tác giả học tập tại trường. - Tác giả cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ và động viên về tinh thần cho tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình. Xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Thương Huyền LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Thương Huyền MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục sơ đồ, bảng biểu PHẦN MỞ ĐẦU * Lý do chọn đề tài:………………………...……...…………………1 * Mục đích nghiên cứu:…………………….....………………....…..2 * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:………………….……........…..2 * Phương pháp nghiên cứu:……………..…………………………...3 * Nội dung nghiên cứu:………………..………………...…………..3 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu:….....……...3 * Một số khái niệm, thuật ngữ:…………….…………………..........4 * Cấu trúc luận văn:……………………….……………………...….6 PHẦN NỘI DUNG…………………………………………..…………...…7 CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VĂM ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ 1.1. Khái quát quản lý TTXD trên địa bàn TP Hà Nội và huyện Thanh Trì………………………………………………………………………….....7 1.1.1. Khái quát quản lý TTXD trên địa bàn TP Hà Nội……….....7 1.1.2. Khái quát quản lý TTXD trên địa bàn huyện Thanh Trì…..10 1.2. Thực trạng quản lý TTXD tại thị trấn Văn Điển……………..….….13 1.2.1. Khái quát về quá trình phát triển thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì…………………………………………………….…...13 1.2.2. Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch……….….....14 1.2.3. Thực trạng công tác cấp phép xây dựng:……………...…...16 1.2.4. Thực trạng cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước……………...17 1.2.5. Thực trạng xử lý vi phạm hành chính về TTXD thị trấn Văn Điển……………………………………………………………...18 1.3. Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý TTXD trên địa bàn thị trấn Văn Điển……………………………………………………..…...…...21 1.3.1. Công tác quy hoạch……………………………..……..…..21 1.3.2. Hạn chế từ nhận thức của chủ đầu tư……………….…..…22 1.3.3. Hạn chế từ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý………………...23 1.3.4. Hạn chế trong công tác tuyên truyền………………...…….24 1.4. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế……………………………………....…25 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TẠI THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI. 2.1. Cơ sở pháp lý……………………...………………………….…..…...28 2.1.1. Hệ thống văn bản pháp luật………………………………..28 2.1.2. Định hướng quy hoạch chung thành phố Hà Nội và thị trấn Văn Điển……………………………………………….………....34 2.2. Nguyên tắc, nội dung quản lý TTXD…………….………..…...……..39 2.2.1. Bộ máy quản lý nhà nước về QLTTXD….…..….…….…..39 2.2.2. Tổ chức hoạt động quản lý trật tự xây dựng……….....……41 2.3. Các yếu tố tác động đến quản lý TTXD………………..….…….…...50 2.3.1. Hệ thống các cơ quan quản lý……………..………….....…50 2.3.2. Cơ chế chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ……………………………………………………………...….…50 2.3.3. Năng lực, nhận thức của cộng đồng………….……..……..51 2.3.4. Chất lượng của quy hoạch………………..……..…………51 2.3.5. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội………………...……...52 2.4. Kinh nghiệm trong và ngoài nước………………………..…...……...54 2.4.1. Kinh nghiệm quản lý trật tự xây dựng đô thị trên thế giới...54 2.4.2. Kinh nghiệm quản lý trật tự xây dựng đô thị trong nước.....55 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN………………….…..62 3.1. Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc……………………………..…..….62 3.1.1. Quan điểm………………………………….……………....62 3.1.2. Mục tiêu…………………………...….…………………....62 3.1.3. Nguyên tắc………………………………...…………….....63 3.2. Một số nhóm giải pháp quản lý TTXD tại thị trấn Văn Điển……………………………………………………………….…...….....65 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và chế tài xử lý vi phạm trật tự xây dựng………………………………………………….…...65 3.2.2. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy hoạch………………....70 3.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý TTXD…………….…….71 3.2.4. Cải cách thủ tục hành chính và phân công, phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện….........72 3.2.5. Đổi mới quy trình và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng………………………………….75 3.2.6. Giải pháp tuyên truyền, vận động sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý trật tự xây dựng…………………………….............77 3.2.7. Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận……………………………………………………..... 83 Kiến nghị…………………………………..…...………..…. …83 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Cụm từ viết tắt TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân QHCT Quy hoạch chi tiết TTHC Thủ tục hành chính TTXD Trật tự xây dựng QLTTXDĐT Quản lý trật tự xây dựng đô thị QLXD Quản lý xây dựng GPMB Giải phóng mặt bằng QH Quy hoạch ĐC-XD Địa chính – xây dựng QLĐT Quản lý đô thị TNMT Tài nguyên môi trường TC-KH Tài chính – kế hoạch DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐÔ THỊ Số hiệu Tên hình, ảnh Quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn huyện Hình 1.1 Thanh Trì [trích trong bản đồ tổng thể phân khu S5] Hình 1.6 Ảnh vi phạm chiều cao và khoảng lùi quy định [trích trong tổng mặt bằng khu biệt thự 1/500] Hình 1.7 Ảnh xây dựng sai phép đua ban công ra đất công Hình 1.8 Ảnh xây dựng ban công thành phòng Hình 2.1 Định hướng phát triển không gian Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Vị trí thị trấn Văn Điển - huyện Thanh Trì – TP Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 Hà Nội [trích trong bản đồ tổng thể phân khu S5] Sơ đồ quản lý xây dựng theo quy hoạch Sơ đồ phân cấp quản lý nhà nước về TTXD ở huyện Thanh trì Hình 1.5 Sơ đồ mặt bằng công trình vi phạm khoảng lùi Hình 2.2 Sơ đồ quy trình cấp phép xây dựng Hình 2.3 Sơ đồ các yếu tố tác động đến quản lý TTXD Hình 3.1 Sơ đồ hệ thống chính trị thị trấn Văn Điển Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý TTXD đô thị huyện Hình 3.3 Sơ đồ vai trò của cộng đồng 1 PHẦN MỞ ĐẦU * Lý do chọn đề tài Thủ đô Hà Nội, đô thị đặc biệt có tốc độ đô thị hóa cao, phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc. Sự phát triển mạnh mẽ không chỉ ở nội thành Hà Nội mà còn rõ nét cả ở các huyện ngoại thành. Song bên cạnh những kết quả đồng bộ đã đạt được cũng còn không ít những tồn tại như: giữa phát triển mới và cải tạo chỉnh trang, quản lý xây dựng theo quy hoạch chưa thường xuyên đồng bộ… Nguyên nhân có nhiều song trong đó không thể không nhắc đến hiểu quả của công tác quản lý trật tự xây dựng. Tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đã và đang là một vấn đề rất cần quan tâm. Mức độ không chỉ dừng lại ở sai phép, xây dựng không phép, mà sai cả quy hoạch đã được phê duyệt, sử dụng đất đai không đúng mục đích, công tác thanh tra, xử lý vi phạm chưa hiệu quả. Đặc biệt Thành phố Hà Nội sau khi mở rộng năm 2008 thì ngoại thành Hà Nội với các khu vực được đô thị hóa thì quản lý trật tự xây dựng càng phức tạp hơn. Huyện Thanh trì (nằm ở phía Nam Hà Nội) trong quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 được thủ tướng phê duyệt năm 2011 phát triển để trở thành một phần của đô thị trung tâm, trong tương lai sẽ là quận nội thành. Thị trấn Văn điển là trung tâm của huyện Thanh Trì được hình thành từ năm 1958 có diện tích tự nhiên 90,44 ha, số dân 4.465 hộ với 15.730 nhân khẩu có 07 tổ dân phố. Thị trấn Văn điển không chỉ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện Thanh trì mà còn là đầu mối giao thông của Thành phố, là khu vực được xác định có nhiều biến động về chức năng sử dụng đất, về tạo lập diện mạo không gian hiện đại để xứng tầm là cửa ngõ phía Nam của Đô thị trung tâm thành phố năm 2030. Tại thị trấn Văn Điển công tác quản lý trật tự xây dựng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn như gia tăng dân số, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi chức năng sử dụng đất, phát triển hạ 2 tầng kỹ thuật nơi thu hút được thị trường bất động sản và nhất là nhận thức của một số người dân trong xây dựng cải tạo còn hạn chế. Nhiều dự án trên địa bàn xã đã được quy hoạch nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chậm dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép nhằm mục đích trục lợi tiền đền bù GPMB. Hậu quả của quá trình này dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, vi phạm quy hoạch… vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng phức tạp hơn tình trạng này sẽ tạo thêm áp lực, khó khăn lâu dài khi trở thành quận. Trong bối cảnh như vậy, bản thân lại đang công tác tại Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Thanh Trì nên tôi chọn đề tài luận văn là “Quản lý trật tự xây dựng thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội” nhằm hướng tới xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng văn minh, hiện đại bền vững, góp phần tạo nên diện mạo mới xứng tầm với Thủ đô. * Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng tại thị trấn Văn Điển nói riêng, huyện Thanh Trì nói chung. - Phân tích và tổng hợp các cơ sở khoa học về quản lý trật tự xây dựng tác động đến Thị trấn Văn điển. - Đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thị trấn Văn điển, huyện Thanh Trì. - Giúp các cơ quan quản lý trật tự xây dựng (UBND huyện, UBND thị trấn Văn Điển, các cơ quan tham mưu) nâng cao năng lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: + Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thị trấn Văn điển của huyện Thanh Trì. 3 + Các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn Thị trấn Văn điển của huyện Thanh Trì. - Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. + Diện tích tự nhiên 90.44ha, + Dân số: 16.000 người - Thời gian: Đến năm 2030 tầm nhìn 2050. * Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, thông tin, kết quả đã nghiên cứu; - Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích tài liệu, tiếp cận hệ thống; - Phương pháp chuyên gia: bài học kinh nghiệm ,đề xuất; - Phương pháp dự báo. * Nội dung nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng tại Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. - Xác định hệ thống cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và pháp lý công tác quản lý trật tự xây dựng. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng tại Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu: -Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu có thể làm tư liệu tham khảo về lý luận quản lý trật tự xây dựng đô thị tại các huyện ngoại thành nói riêng và quản lý toàn đô thị nói chung. -Ý nghĩa thực tiễn các: Đề xuất giải pháp quản lý trật tự xây dựng đô thị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. Giúp các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong công tác quản lý trật tự xây dựng. 4 * Một số khái niệm, thuật ngữ: - Giấy phép xây dựng (GPXD): là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. - Giấy phép xây dựng có thời hạn: là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng. - Trật tự xây dựng: là quá trình tổ chức theo trình tự, nguyên tắc và kiểm tra, giám sát, xử lý theo pháp luật về xây dựng. - Quản lý trật tự xây dựng: Là một khâu rất quan trọng trong quản lý xây dựng. Bằng những quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể của đô thị nói riêng và của nhà nước nói chung, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng quản lý mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc mỹ quan, môi trường đô thị Nội dung quản lý trật tự xây dựng gồm: + Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng: Việc quản lý trật tự xây dựng được căn cứ vào các nội dung được ghi trong giấy phép xây dựng đã được cấp và các quy định khác liên quan. + Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng: Xem xét sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) được duyệt, đáp ứng các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận; giới hạn tĩnh không; chiều cao công trình; các điều kiện an toàn về môi trường, PCCC, hạ tầng kỹ thuật (như giao thông, điện, nước, thông tin), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại. 5 + Quản lý chất lượng xây dựng công trình, quản lý việc xây dựng thi công sử dụng công trình đảm bảo đúng mục đích, cấp công trình và bảo hành, bảo trì công trình… - Công trình vi phạm trật tự xây dựng: + Công trình xây dựng theo quy định của pháp luật phải có GPXD mà thực tế không có giấy phép; Công trình xây dựng sai nội dung GPXD đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; Công trình xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; sai quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng); Công trình xây dựng có tác động đến chất lượng công trình lân cận; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư. - Quy hoạch đô thị là tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị. - Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị là: chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian, kiến trúc được xác định cho từng khu vực hay lô đất bao gồm: mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu của công trình. 6 * Cấu trúc luận văn: Ngoài ra là phần Danh mục các tài liệu tham khảo. 7 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ 1.1. Khái quát quản lý TTXD trên địa bàn Thành phố Hà Nội và huyện Thanh Trì 1.1.1 Khái quát quản lý TTXD trên địa bàn Thành phố Hà Nội Thủ đô Hà Nội được định hướng đến năm 2030 đã phát triển không gian theo mô hình hình mới, đó là chùm đô thị gồm đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, các thị trấn được kết nối với nhau bằng hệ thống đường vành đai và các trục hướng tâm. Trong đô thị trung tâm với lõi không gian là nội đô lịch sử còn khu nội đô mở rộng được giới hạn từ vành đai 2 đến sông Nhuệ, khu mở rộng phía Bắc, Nam sông Hồng, khu hai bên bờ sông Hồng đây là khu vực phát triển các khu đô thị mới, các trung tâm văn hóa, dịch vụ thương mại cấp thành phố có chất lượng cao với kiến trúc hiện đại. Năm đô thị vệ tinh gồm: Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Để thực hiện định hướng nêu trên công tác quản lý xây dựng luôn được chú trọng và đã đạt được nhiều kết quả. Có đột phá về chất lượng và đạt khối lượng đáng kể. Trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị công tác quản lý trật tự xây dựng luôn được Thành ủy, HĐND, UBND TP xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đây là công tác cả hệ thống chính trị, các tổ chức xây dựng, cơ quan quản lý quan tâm. Trong thực tế đã có nhiều kết quả song vẫn còn không ít tồn tại và ngày càng có diễn biến phức tạp hơn nhất là với các địa bàn đô thị hóa mạnh. Rõ thấy nhất là vừa qua ngày 25/3/2019 thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp chuyên đề về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành 8 phố Hà Nội để yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan giải trình bởi các lý do: - Thứ nhất, Trong những năm qua, công tác quản lý TTXD đô thị được thành phố xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt. Qua đó đến nay nhiều công trình xây dựng đã được kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện các vi phạm. Các vi phạm TTXD phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc dư luận dần được hạn chế. Các vi phạm tồn đọng được rà soát, phân loại, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý và giải quyết. - Thứ hai, thành phố phải đối mặt với nhiều vấn đề nảy sinh, như công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng quản lý đô thị ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu đô thị hóa ngày càng cao. Công tác quả lý đất đai, quản lý TTXD có mặt còn hạn chế, yếu kém. Những vi phạm về quản lý quy hoạch, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, kiến trúc theo dự án được phê duyệt vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong dư luận và tiến độ xử lý còn chậm; nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất rừng tồn tại cũ chưa được xử lý dứt điểm. Một số vi phạm mới tuy được phát hiện nhưng chưa được xử lý kịp thời, triệt để. Trên địa bàn thành phố còn một số nhà siêu mỏng, siêu méo tồn đọng cũ chưa được giải quyết , bên cạnh đó tiếp tục phát sinh thêm các thửa đất, công trình siêu mỏng, siêu méo trên một số tuyến đường, tuyến phố mới, gây mất mỹ quan chung của thành phố. - Thứ ba, Thông qua giải trình để làm rõ tồn tại trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quản lý TTXD thời gian qua, từ đó xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan, xác định rõ ràng trách nhiệm của từng cấp, từng ngành....để đưa ra giải pháp, biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công tác quản lý TTXD trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. 9 -Thứ tư, HĐND thành phố chỉ đạo HĐND các quận, huyện, phường , xã vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác giám sát xử lý vi phạm TTXD. Theo thống kê của Sở xây dựng trước năm 2018 từ 413 công trình còn tồn đọng đã giảm xuống còn 80 công trình, nhưng năm 2018 không xử lý thêm được trường hợp nào. Hơn nữa trong 2 tháng đầu năm 2019 đã phát sinh 65 sai phạm mới, trong đó chỉ có 02 công trình đã xử lý. Liên quan đến việc để vi phạm trật tự xây dựng xảy ra, trong năm 2018 Sở Xây dựng Hà Nội đã xử lý 28 trường hợp cán bộ vi phạm, trong đó nhiều cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật. Một số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng chưa được xử lý trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong những năm qua như sau: công trình sai phép không đúng số tầng và kiến trúc tại ngõ 61 phố Bằng Liệt; công trình BT9/1 khu đô thị Xuân Phương chưa được cấp phép xây dựng; công trình trên đất cây xanh tại Khu đô thị Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai); xây dựng vượt mười tầng so với giấy phép, từ 25 tầng lên 35 tầng tại tòa chung cư VP6, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai); biến khu đất công thành bốn cụm công trình, với 12 tòa nhà cao khoảng 40 tầng ở Khu đô thị Linh Đàm... Như vậy có thể nói công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã có sự quan tâm đặc biệt, Thành ủy đã có chỉ thị 08/CTTW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo TTXD và văn minh đô thị. UBND thành phố cũng đã ban hành các quy định biện pháp, giải pháp song vi phạm vẫn còn kể cả xuất hiện công trình sai phạm nghiêm trọng nhìn chung nguyên nhân để xảy ra vi phạm do: - Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chưa làm hết trách nhiệm, buông lỏng quản lý, xử lý chưa nghiêm những vi phạm. - Mặt khác nguyên nhân dẫn đến vi phạm còn kéo dài một phần là do lực lượng TTXD chưa làm hết trách nhiệm. 10 - Việc phối hợp với các quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, đôn đốc còn lỏng lẻo, chưa rõ ràng. - Ý thức trách nhiệm của người dân chưa cao. 1.1.2. Khái quát quản lý TTXD trên địa bàn huyện Thanh Trì a. Khái quát về huyện Thanh Trì: - Huyện Thanh Trì nằm ven phía Nam và Đông Nam Hà Nội, giáp các quận: + Phía Tây Bắc : giáp quận Thanh Xuân + Phía Bắc : giáp quận Hoàng Mai + Phía Tây : giáp quận Hà Đông + Phía Đông: giáp huyện Gia Lâm và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên với Sông Hồng là ranh giới tự nhiên. + Phía Nam: giáp huyện Thanh Oai và huyện Thường Tín - Diện tích 63.17 km2; dân số 221.800 người; mật độ 3.145 người/km2. - Huyện Thanh Trì gồm 1 thị trấn là thị trấn Văn Điển và 15 xã: Đại Áng, Đông Mỹ, Duyên Hà, Hữu Hòa, Liên Ninh, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp, Tân Triều, Thanh Liệt, Tứ Hiệp, Vạn Phúc, Vĩnh Quỳnh, Yên Mỹ
- Xem thêm -