Tài liệu Quản lý tài chính của công ty tnhh hợp hưng

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 /..lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu biÕn ®æi quan träng theo chiÒu hø¬ng tÝch cùc ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn c¸ch duy nhÊt lµ doanh nghiÖp ph¶i thÊy ®îc sù thay ®æi cña m«i trêng kinh doanh cã t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hµng ho¸ lµ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh trong ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña mçi doanh nghiÖp. Do ®ã tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ mét kh©u quan träng. Qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm chØ kÕt thóc khi qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n ®· diÔn ra vµ quyÒn së h÷u hµng ho¸ ®· thay ®æi . Th«ng qua c«ng t¸c tiªu thô mµ ng êi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng bao giê còng ®Ó ra cho m×nh môc tiªu nhÊt ®Þnh ,cã nhiÒu môc tiªu ®Ó cho doanh nghiÖp phÊn ®Êu nh lîi nhuËn, vÞ thÕ, an toµn... Trong ®ã môc tiªu lîi nhuËn , cã thÓ ®îc coi lµ hµng ®Çu vµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm chiÕm gi÷ mét vai trß rÊt quan träng. Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn vµ tån t¹i cu¶ doanh nghiÖp. ChØ cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm th× míi thùc hiÖn ®îc gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông.Tiªu thô lµ cÇu nèi cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Còng nh mäi doanh nghiÖp trong c¬ trÕ thÞ trêng ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ c«ng ty may th¨ng long cã trô së chÝnh t¹i ( 250 MINH KHAI- Hµ Néi ) ®· cã c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng vµ thóc ®Èy vÒ viÖc tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng Ty May Th¨ng Long ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín trong viÖc më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng, t¹o ®îc mét Ên tîng tèt ®Ñp ®èi víi kh¸ch hµng. Tuy nhiªn C«ng ty cÇn ph¶i cã nhiÒu chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®Ó n©ng cao lîi nhuËn vµ vÞ thÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. TiÓu luËn nµy ®îc chia thµnh c¸c phÇn nh sau : PhÇn I : Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty may th¨nglong PhÇn III: C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty may th¨ng long PhÇn kÕt luËn Trang 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn I lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty may th¨ng long 1, B¶n chÊt cña viÖc tiªu thô s¶n phÈm: - C¸c kh¸i niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm : theo quan niÖm cña marketing tiªu thô s¶n phÈm lµ c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ vµ c¸c tæ chøc liªn quan tíi viÖc ®iÒu hµnh vµ vËn chuyÓn hµng lo¹t hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ nhµ s¶n xuÊt tíi ngêi tiªu dïng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi ®a. + XÐt theo qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm lµ b¸n s¶n phÈm ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ ë ®©y ®ßi hái ph¶i cã ngêi b¸n (ngêi s¶n xuÊt ) vµ ngêi mua lµ (kh¸ch hµng) vµ c¸c ho¹t ®éng nµy diÔn ra trªn thÞ trêng . - Thùc chÊt cña tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c gi¸ trÞ trong s¶n xuÊt kinh doanh. + Bëi v× trong kinh doanh viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc toµn bé c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc dÞch vô trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých kiÕm lêi. - Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã thùc hiÖn mèi quan hÖ : + Gi÷a ngêi s¶n xuÊt víi s¶n xuÊt. + Gi÷a ngêi s¶n xuÊt víi ngêi tiªu dïng. Trong qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt , nÕu kh©u tiªu thô s¶n phÈm kh«ng thùc hiÖn tèt sÏ lµm cho s¶n phÈm bÞ ®×nh trÖ. + V× thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n phÈm trªn thÞ trêng nªn kh©u tiªu thô s¶n phÈm sÏ bÞ t¸c ®éng trùc tiÕp cña quy luËt thÞ trêng , quy luËt gi¸ trÞ , quy luËt cung cÇu...cßn c¸c quy luËt thÞ trêng t¸c ®éng vµo kh©u s¶n xuÊt, th«ng qua ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt viÖc lËp kÕ ho¹ch ph¶i phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ trêng...kinh doanh thiÕu sù ®óng ®¾n ®Þnh híng chiÕn lîc kh«ng ®óng cña s¶n phÈm sÏ dÉn ®Õn viÖc ®Çu t s¶n xuÊt tiªu thô kh«ng cã ®Ých hoÆc nh»m sai môc ®Ých c¶ hai trêng hîp nµy ®Òu dÉn ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ dÉn ®Õn thÊt b¹i . Víi kho¶ng thêi gian trung vµ ng¾n h¹n mét kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®óng ®¾n lu«n lu«n lµ c¬ së ®Ó cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt thÝch hîp vµ ngîc l¹i. NÕu kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña thÞ trêng sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng tiÕn ®é s¶n xuÊt . Trongthùc tÕ tæ chøc kinh doanh còng nh diÔn biÕn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo nhÞp ®é vµ c¸c diÔn biÕn cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm lµ nh©n tè cùc kú quan träng quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc chuÈn bÞ hµng ho¸ dÞch vô - Kh¸i niÖm tiªu thô mét c¸ch chung nhÊt lµ qu¸ tr×nh thôc hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸,qua tiªu thô hµng ho¸ chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ. + Tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña vßng chu chuyÓn vèn quay vßng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. S¶n phÈm hµng ho¸ chØ ®îc coi lµ tiªu thô khi doanh nghiÖp ®· nhËn ®îc tiÒn b¸n. Nãi chung sù cÇn thiÕt vÒ tiªu thô s¶n phÈm lµ cã môc tiªu cÇn b¸n hÕt s¶n phÈm ®· ®îc s¶n xuÊt víi doanh thu tèi ®a vµ chi phÝ ho¹t ®éng kinh do anh tèi thiÓu víi môc tiªu ®ã trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp hiÖn ®¹i vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng thô ®éng chê bé phËn s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm råi míi tÝm c¸ch tiªu thô chóng mµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ trêng x¸c ®Þnh cÇu thÞ trêng vµ cÇu b¶n th©n cña doanh nghiÖp , trong thÞ trêng c¸c doanh. Chñ ®éng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh qu¶ng c¸o cÇn thiÕt vµ nh»m giíi thiÖu tíi c¸c kh¸ch hµng. Trang 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §Ó thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô tiªu thô s¶n phÈm thêng ®îc tæ chøc thµnh c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu bao gåm c«ng t¸c nghiªn cøu, c«ng t¸c qu¶ng c¸o, c«ng t¸c ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn b¸n hµng, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng vµ sau b¸n hµng (hËu m·i). 2. ý nghÜa cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi doanh nghiÖp : + Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng, lµ bíc nh¶y quan träng tiÕn hµnh qu¸ tr×nh tiÕp theo nã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã híng s¶n xuÊt kinh doanh cho chu kú sau. §ång thêi tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u quyÕt ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh nguån mua hµng , kh¶ n¨ng tµi chÝnh , dù tr÷ ,b¶o qu¶n vµ mäi kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ còng nh»m môc ®Ých thóc ®Èy m¹nh hµng b¸n ravµ thu lîi nhuËn. Trong nÒn kinh tÕ tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng quan träng, ngêi ta kh«ng thÓ h×nh dung næi trong x· héi toµn bé kh©u tiªu thô bÞ ¸ch t¾c kÐo theo ®ã toµn bé kh©u tiªu thô bÞ ®×nh trÖ , x· héi bÞ ®×nh ®èn mÊt c©n ®èi .MÆt kh¸c c«ng t¸c tiªu thô cßn lµ c¬ së cho viÖc s¶n xuÊt t×m kiÕm khai th¸c cho c¸c nhu cÇu míi ph¸t sinh mµ cha ®îc ®¸p øng. Trong c¸c doanh nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm ®ãng vai trß quan träng ®èi víi doanh nghiÖp tuú thuéc vµ tõng c¬ chÕ kinh tÕ. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ vµ vai trß cña c«ng t¸c nµy ®ång thêi c¶ trªn c¸c quèc gia kh¸c viÖc tiªu thô s¶n phÈm lu«n lu«n chiÕm vÞ trÝ quan träng trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. V× thÕ tríc hÕt, ta ph¶i cÇn hiÓu ®îc vÒ néi dung ho¹t ®éng cña tiªu thô s¶n phÈm . ®iÒu ®ã cã nghÜa r»ng ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô ®Ó t¨ng thu nhËp vµ gi¶m ®i c¸c chi phÝ b¶o qu¶n hµng tån kho. Nh vËy s¶n xuÊt lu«n ph¶i g¾n liÒn víi nhu cÇu thÞ trêng nªn viÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. BÊt kú doanh nghiÖp nµo khi kinh doanh hµng ho¸ nµo còng ph¶i tiÕn hµnh viÖc nghiªn cøu thÞ trêng lµ bíc ®Çu tiªn cã vai trß cÇn thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp míi b¾t ®Çu kinh doanh , ®ang kinh doanh ®Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu ®· ®Ò ra. Yªu cÇu cña viÖc nghiªn cøu thÞ trêng lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô cña tõng lo¹i mÆt hµng, nhãm hµng trªn thÞ trêng , tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh s¶n phÈm hîp lý ®Ó cung cÊp cho thÞ trêng §èi víi c«ng t¸c tiªu thô ,nghiªn cøu thÞ trêng l¹i cµng chiÕm mét vai trß quan träng v× nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn khèi lîng b¸n, m¹ng líi vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tiªu thô. C«ng viÖc nµy ®ßi hái nhiÒu c«ng søc vµ chi phÝ lín. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá cha cã c¸c bé phËn nghiªn cøu thÞ trêng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ: - §©u lµ thÞ trêng cã triªn väng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ®ã ra sao. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i xö lý nh÷ng biÖn ph¸p g× cã liªn quan vµ cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó t¨ng khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô. §Ó gi¶i ®¸p vÊn ®Ò trªn viÖc nghiªn cøu thÞ trêng cÇn ph¶i ®i s©u vµo ph©n tÝch quy m« c¬ cÊu ,sù vËn ®éng cña thÞ trêng vµ c¸c tham sè kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc.Nghiªn cøu quy m« thÞ trêng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®ùîc sè lîng ngêi tiªu thô,ngêi sö dông ,khèi lîng b¸n ,doanh thu thùc tÕ,tû lÖ thÞ trêng mµ doanh nghiÖp cã thÓ cung øng hay tho¶ m·n. Bªn c¹nh ®ã viÖc nghiªn cøu c¬ cÊu thÞ trêng sÏ gióp doanh nghiÖp biÕt ®îc s¶n phÈm cña m×nh nªn tiªu thô ë khu vùc thÞ trêng nµo, ai sö dông. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, doanh nghiÖp lu«n bÞ bao bäc bëi c¸c yªu tè cña m«i trêng kinh doanh .M«i trêng t¸c ®éng liªn tôc vµ rÊt s©u s¾c ®Õn toµn bé ®iÒu kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ øng xö cña kh¸ch hµng. Nã bao gåm m«i trêng ph¸p luËt,m«i trêng v¨n ho¸ x· héi,m«i trêng d©n c,m«i trêng kinh tÕ vµ m«i trêng c«ng nghÖ. Ngoµi viÖc nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng doanh nghiÖp ph¶i ®i nghiªn cøu hµnh vi mua s¾m,th¸i ®é cña ngêi tiªu dïng bëi kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vµ c¸ch thøc còng kh¸c nhau. Trang 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long I. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng long 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng long Ngµy 8/51958 c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ra ®êi trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp nhÑ, tiÒn th©n cña xÝ nghiÖp may Th¨ng Long hiÖn nay. Sau mét n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n lîng lµ 391,120 s¶n phÈm tû lÖ ®¹t 112,8% so víi chØ tiªu . GÝa trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 840.882 ®ång. §©y lµ mèc ®¸nh dÊu th¾ng lîi ®Çu tiªn cã ý nghÜa v« cïng to lín víi xÝ nghiÖp . Khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn ®æi sang kinh tÕ thÞ trêng , xÝ nghiÖp ®· nhanh chãng chuyÓn híng kinh doanh vËt t , nguyªn liÖu tríc ®©y do Nhµ níc cung cÊp chuyÓn sang s¶n xuÊt b»ng nguyªn liÖu do kh¸ch hµng ®a ®Õn , ®ång thêi xÝ nghiÖp tæ chøc triÓn l·m.....Tõ ®ã më réng thÞ trêng sang c¸c níc t b¶n nh Mü , Anh. Ngµy 4/3/1992 Bé C«ng NghiÖp NhÑ cã quyÕt ®Þnh ®æi tªn xÝ nghiÖp thµnh C«ng ty May Th¨ng Long. Ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh lµ hµng xuÊt khÈu , hµng néi ®Þa, gia c«ng hµng thªu mò cho c¸c nhu cÇu cña tËp thÓ , c¸ c¸ nh©n , tæ chøc kinh doanh vËt t nghµnh may. Hµng n¨m c«ng ty s¶n xuÊt 8 ®Õn 9 triÖu s¶n phÈm, trong ®ã s¶n phÈm xuÊt khÈu chiÕm 95% vµ s¶n phÈm gia c«ng chiÕm 80 ®Õn 90%. N¨m 1995 , c«ng ty ®· s¶n xuÊt trªn 9 triÖu s¶n phÈm víi c¸c mÆt hµng chñ yÕu nh ¸o bß otto , s¬ mi cao cÊp , quÇn bß , jean , ¸o s¬ mi bß mµi , ¸o jacket , ¸o kho¸c.... C«ng ty May Th¨ng Long chñ yÕu s¶n xuÊt hµng gia c«ng. Lo¹i hµng nµy chiÕm 80% tæng s¶n phÈm cña c«ng ty . Ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt hµng cã tªn gäi hµng “mua ®øt b¸n ®o¹n”lµ lo¹i hµng doanh nghiÖp tù mua nguyªn vËt liÖu chÕ biÕn s¶n phÈm b¸n ra thi trêng chiÕm 20% trong tæng s¶n phÈm cña c«ng ty. Víi m« h×nh s¶n xuÊt nh vËy doanh nghiÖp ®· bè trÝ lùc lîng lao ®éng . Tæng sè lao ®éng: 2003 ngêi C«ng nh©n trùc tiÕp: 1847 ngêi C«ng nh©n gi¸n tiÕp: 156 ngêi 2. HÖ thèng tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng long Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may mÆc theo quy tr×nh khÐp kÝn tõ c¾t, may, vµ ®ãng gãi, ®ãng hßm, b»ng c¸c m¸y mãc chuyªn dïng víi sè lîng s¶n phÈm t¬ng ®èi lín. TÝnh chÊt s¶n xuÊt cña c¸c lo¹i hµng trong c«ng ty lµ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc , lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t lín, chu kú s¶n xuÊt ng¾n. * C¬ cÊu C«ng ty ®îc bè trÝ nh sau: §øng ®Çu lµ tæng gi¸m ®èc lµ thñ trëng cao nhÊt c«ng ty cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn diÖn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kû thuËt kinh doanh vµ ®êi sèng cña doanh nghiÖp. Sau ®ã lµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh , mçi gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét m¶ng nhÊt ®Þnh. -G§§H Kü thuËt : mét ngêi -G§§H s¶n xuÊt : mét ngíi -G§§H néi chÝnh: mét ngêi C¸c phßng chøc n¨ng lµ nh÷ng tæ chøc bao gåm c¸n bé , nh©n viªn k×nh tÕ kü thuËt , hµnh chÝnh v.v.....®îc ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ theo c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ, cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh, theo dâi, híng dÉn c¸c ph©n xëng, c¸c bé phËn c¸c c¸n bé, nh©n viªn cÊp díi thùc hiÖn ®óng ®¾n kÞp thêi nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý. Tr¸ch Trang 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiÖm chung cña c¸c phßng chøc n¨ng lµ ph¶i võa hoµn thµnh t«t nhiÖm vô, võa ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng kh¸c nh»m b¶o ®¶m cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c cña doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh ¨n khíp ®ång bé , nhÞp nhµng . Phßng kü thuËt (30 ngêi) cã nhiÖm vô chuÈn bÞ c«ng t¸c kü thuËt nh gia c«ng chuÈn bÞ mÉu, thiÕt kÕ. Phßng KCS (10 ngêi) cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm (cã tÝnh chÊt kiÓm tra l¹i), kiÓm tra nguyªn vËt liÖu ®èi víi hµng gia c«ng vµ hµng mua vÒ. Phßng kÕ ho¹ch (16 ngêi ) chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp :kÕ ho¹ch tiÕn ®é s¶n xuÊt , ®Þnh møc , qu¶n lý lao ®éng , l¬ng s¶n phÈm , kü thuËt , c«ng nghÖ , kiÓm tra phôc vô s¶n xuÊt . Phßng kÕ to¸n tµi vô (9 ngêi) , gåm c¸c kh©u : tµi chÝnh , h¹ch to¸n kÕ to¸n, thèng kª , kiÓm kª tµi s¶n , kiÓm tra kiÓm so¸t, qu¶n lý nh÷ng tµi liÖu kÕ to¸n. Phßng thÞ trêng (23 ngêi) víi nhiÖm vô tiÕp cËn thÞ trêng thu thÊp sè liÖu , tiªu thô s¶n phÈm ,ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu . Ngoµi ra cßn cã hµng tr¨m c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¸c phßng ban kh¸c ë c¸c XÝ nghiÖp gi¸n tiÕp trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¹i c¸c c¬ së chi nhanh kh¸c. II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long trong nh÷ng n¨m qua. 1.ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long Do ®Æc thï cña doanh nghiÖp nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi ë h×nh thøc liªn kÕt kinh tÕ cô thÓ lµ gia c«ng hµng may mÆc vµ mét sè chñng lo¹i hµng ho¸ kh¸c cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. S¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long lµ nh÷ng mÆt hµng ¸o s¬ mi, ¸o kho¸, jeacket, ¸o ®«ng xu©n vµ c¸c lo¹i quÇn ¸o jean.Ph¶i nãi r»ng c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ míi mÎ, ®îc s¶n xuÊt tõ c¸c nguyªn vËt liÖu rÊt tèt mäi thµnh phÈm ®Òu ®¶m b¶o chÊt luîng vµ an toµn cho kh¸ch hµng ®Ó ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. HiÖn nay víi hÖ thèng d©y chuyÒn hiÖn ®¹i c¸c thiÕt bÞ m¸y may míi C«ng ty ®· s¶n xuÊt ®îc nhiÒu kh©u b»ng m¸y mãc tù ®éng nhanh chãng vµ sè lîng nhiÒu ®Ó cã thÓ khi nhu cÇu cÇn th× cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi. * VÒ s¶n phÈm thÞ trêng trong níc Trong nh÷ng n¨m qua c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long s¶n xuÊt ra chñ yÕu lµ tiªu thô ë níc ngoµi lµ mét phÇn s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra tiªu thô trong níc theo kÕ ho¹ch ®îc giao cña nhµ níc. V× thÕ trong thêi kú nµy s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long dÇn lÊy ®îc u thÕ thÞ trêng trong níc chiÕm tû träng rÊt cao. Nh vËy gi÷a c¸c n¨m ®· cã sù chªnh lÖch ®¸ng kÓ ,chØ tÝnh riªng n¨m 1997 so víi n¨m 1996 th× tæng doanh thu cña n¨m 1997 t¨ng 12% so víi n¨m 1996. Trong ®ã riªng doanh thu b¸n hµng FOB vµ néi ®Þa cña n¨m1997 cao h¬n so víi doanh thu cña n¨m 1996. Do dã s¶n phÈm thÞ trêng trong níc cña C«ng ty may Th¨ng long chñ yÕu lµ phôc vô cho ngêi tiªu dïng hoÆc mét sè ®oµn thÓ c¬ quan tæ chøc nµo ®Êy. - Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng ®Æc biÖt lµ tõ n¨m 1992 xÝ nghiÖp ®· ®îc bé c«ng nghiÖp nhÑ vµ nhµ níc cho ®æi thµnh C«ng ty may Th¨ng long th× ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë trong níc ®îc réng më. B¸o c¸o t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trong níc cña C«ng ty may Th¨ng long ®îc thÓ hiÖn qua biÓu ®å sau: BiÓu 1: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trong níc §¬n vÞ :1000 (s¶n phÈm) Khu vùc MiÒn b¾c 1996 217 Tû träng( %) 69,2 1997 307 Tû träng( %) 71,5 Hµ néi 60 19,2 92 21,4 H¶i phßng 30 9,6 50 11,6 Trang 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nam ®Þnh 23 7,3 35 8,1 Qu¶ng ninh 55 17,6 62 14,4 H¶i hng 12 3,8 26 6,0 Hµ t©y 19 6,0 20 4,6 Th¸i b×nh 18 5,7 22 5,1 MiÒn trung 65 20,8 70 16,3 Vinh 18 5,7 20 4,7 §µ n½ng 25 8,0 27 6,3 Thanh ho¸ 22 7,0 23 5,3 MiÒn nam 30 10 52 12,2 TP.HCM 13 4,7 25 5,8 Quy nh¬n 9 2,8 15 3,6 Nha trang 8 2,5 12 2,8 312 100 429 100 Tæng : Qua ®©y chóng ta cã thÓ thÊy c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc tiªu thô trong níc t¹i c¸c khu vùc nh hµ néi ,h¶i phßng , nam ®Þnh , qu¶ng ninh..c¸c s¶n phÈm ®· ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn b»ng c¸ch tin tëng mua s¶n phÈm cña C«ng ty. Còng cã khu vùc thÞ trêng s¶n phÈm C«ng ty mµ kh¸ch hµng cha ®îc hiÓu biÕt vÒ chÊt lîng hay cã thÓ do mÉu m· kh«ng hîp víi thÞ hiÕu .Do vËy C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch tiÕp cËn thÞ trêng nµy ®Ó më réng thÞ trêng tiªu thô cho C«ng ty.song song víi viÖc ®ã th× C«ng ty ®ang cè g¾ng ®Èy m¹nh tiªu thô ë c¸c khu vùc kÕ tiÕp. * VÒ vÊn ®Ò thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ë níc ngoµi :Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty may Th¨ng long ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng cho ngµnh may mÆc gia c«ng níc nhµ nãi chung vµ C«ng ty may Th¨ng long nãi riªng. Cã thÓ nãi r»ng nh÷ng s¶n phÈm C«ng ty xuÊt khÈu sang thÞ trêng níc ngoµi còng ®¹t ®îc yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm cho nªn c¸c b¹n hµng níc ngoµi vÉn tiÕp tôc ký hîp ®ång vµ lµm ¨n víi C«ng ty. §Æc biÖt lµ c¸c níc §«ng ¢u cò nh Liªn X«, Ba Lan,TiÖp Kh¾c..ChÝnh v× s¶n phÈm chÊt lîng cao mµ gi¸ thµnh l¹i hîp lý nªn C«ng ty ®ang dÇn dÇn ph¸t triÓn sang c¸c níc t b¶n nh NhËt, Hång C«ng,§øc vµPh¸p..§iÒu ®ã chóng ta cã thÓ ®îc chøng minh qua b¶ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ë thÞ trêng níc ngoµi sau ®©y: BiÓu 2: ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ë níc ngoµi ` §¬n vÞ :(s¶n phÈm ) ChØ tiªu 1996 1997 Tæng s¶n phÈm xuÊt khÈu 1.862.000 1.900.000 Ph¸p 240.943 146.509 §øc 257.604 317.248 Hungari 498.119 505.422 Hµ lan 103.204 124.575 NhËt 354.691 378.419 - C¹nh tranh víi c¸c lo¹i s¶n phÈm cïng loaÞ phôc vô nghµnh cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp may nhµ níc vµ c¸c doanh nghiÖp nh :C«ng ty may 10,ChiÕn Trang 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th¾ng,X20.., bªn c¹nh ®ã t×nh tr¹ng c¸c s¶n phÈm may mÆc nhËp lËu mét c¸ch trµn lan còng cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®èi víi C«ng ty. Do ®ã C«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc c¹nh tranh vµ nã ph¶i ®îc chi tiÕt ®Õn tõng lo¹i s¶n phÈm trong tõng thêi kú kh¸c nhau.Nhng cho ®Õn nay h×nh nh C«ng ty vÉn cha cã bé phËn nµophô tr¸ch viÖc nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh ,còng nh nghiªn cøu thÞ trêng cña ®èi thñ c¹nh tranh víi m×nh .C¸c biÖn ph¸p ¸p dông cña C«ng ty ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Òu chØ lµ c¸c biÖn ph¸p phæ th«ng vµ nhÊt thêi . + Thay ®æi mÉu m· s¶n phÈm + ¸p dông ph¬ng thøc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. Ph¬ng thøc nµy nh»m ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm .Trong khi ®ã viÖc ®a ra c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh mang tÝnh chiÒu s©u trªn c¬ së ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh cña ngµnh m×nh th× C«ng ty vÉn cha thùc hiÖn ®îc mét c¸ch hiÖu qu¶. 2 . KÕt qu¶ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long a . KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm víi khèi lîng mÆt hµng : C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long tõ khi b¾t ®Çu xuÊt khÈu s¶n phÈm trùc tiÕp ®· kh«ng ngõng n©ng cao ®îc c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ qua c¸c chØ tiªu s¶n lîng hµng ho¸ vµ ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm víi khèi lîng mÆt hµng BiÓu 3: KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm víi khèi lîng mÆt hµng §¬n vÞ :1000(s¶n phÈm ) Khu vùc q jean Tiªu thô trong níc ¸o s¬ mi 18 1996 ¸o jacket 80 q jean 52 ¸o s¬ mi 230 1997 ¸o jacket 120 Tiªu thô xuÊt khÈu 800 580 482 870 563 467 Tæng mÆt hµng tiªu thô 980 660 534 1100 683 546 79 Qua biÓu trªn cho ta thÊy kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm víi khèi lîng mÆt hµng cña n¨m 1997 so víi cïng kú 1996 ®¹t møc kÕ ho¹ch t¨ng tû träng kho¶ng 20%. Trong thêi gian qua C«ng ty may Th¨ng long ®· tõng bíc ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm vµ c¸c kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i gióp cho c«ng viÖc nµy ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tèt .Ngµy cµng ®îc ph¸t triÓn. b. Doanh thu tiªu thô cña C«ng ty vµ theo mÆt hµng : Nãi ®Õn doanh thu tiªu thô c¸c mÆt hµng cña C«ng ty th× trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y doanh thu cña C«ng ty còng t¨ng lªn do víi nh÷ng n¨m tríc v× nhu cÇu tiªu thô cña C«ng ty t¨ng. C«ng ty ký kÕt ®îc nhiÒu hîp ®ång s¶n xuÊt tiªu thô trong níc vµ níc ngoµi. MÆt kh¸c thÞ trêng s¶n phÈm trong níc ngµy cµng ®îc më réng v× vËy sè lîng s¶n phÈm b¸n ra ë thÞ trêng nµy ngµy cµng t¨ng lªn. §ång thêi C«ng ty còng tæ chøc l¹i tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu nguyªn vËt liÖu. BiÓu 4 : Doanh thu mét sè mÆt hµng tiªu thô cña C«ng ty : §¬n vÞ : triÖu ®ång Tªn s¶n phÈm ¸o s¬ mi c¸c lo¹i QuÇn c¸c lo¹i ¸o kho¸c c¸c lo¹i ¸o jackÐt c¸c lo¹i 1996 24700 5750 12525 12550 Trang 1997 26500 7000 15500 15500 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng doanh thu 53525 64500 Qua biÓu ®å trªn cho ta thÊy doanh thu mét sè mÆt hµng nh ¸o s¬ mi c¸c lo¹i vµ doanh thu ¸o kho¸c c¸c lo¹i ®· ®¹t ®îc møc tiªu thô cao,so víi n¨m 1996 th× n¨m 1997 tæng doanh thu ®· t¨ng 120% ®îc nh vËy C«ng ty may Th¨ng long ®· vËn dông c¸c ph¬ng thøc tiªu thô sau: -Tiªu thô theo ph¬ng thøc b¸n bu«n b¸n hµng trùc tiÕp : C«ng ty ®· x©y dùng mét mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c b¹n hµng mµ s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc trùc tiÕp b¸n cho ng¬× tiªu dïng vµ còng cã thÓ do yªu cÇu cña phÇn lín kh¸c hµng C«ng ty ®· cã mét sè chi nh¸nh, cöa hµng cã ®éi ngò b¸n hµng n¨ng ®éng nhanh nhÑn cã thÓ cung cÊp s¶n phÈm ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng nhanh chãng kÞp thêi. -Tiªu thô theo ph¬ng thøc ®¹i lý: C«ng ty ®· ¸p dông ph©n phèi vµ b¸n s¶n phÈm cho c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu kinh doanh vµ xin ®îc lµm ®¹i lý cho C«ng ty. - Tiªu thô theo ph¬ng thøc trung gian: hiÖn nay chñ yÕu c¸c doanh nghiÖp quèc doanh vµ mét sè c¸c th¬ng nh©n ¸p dông ph¬ng thøc tiªu thô nµy. Hä rÊt cã kinh nghiÖm trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ am hiÓu thÞ ngêi tiªu dïng ®ång thêi hä kiªm lu«n chøc n¨ng qu¶ng c¸o vµ b¸n s¶n phÈm cho C«ng ty. ChÝnh v× vËy hä lµ nh÷ng trung gian kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi mçi C«ng ty. Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch hîp lý ®èi víi hä. Tãm l¹i c¸c ph¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long ®îc biÓu hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 5: s¬ ®å ph¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long §¹i lý s¶n phÈm C«ng ty may Th¨ng long ngêi tiªu dïng s¶n phÈm Trùc tiÕp tiªu thô kh¸ch hµng vai trß trung gian ChÝnh nhê nh÷ng ph¬ng thøc tiªu thô hîp lý trªn mµ doanh thu tiªu thô hµng n¨m cña C«ng ty ®· t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ . BiÓu 6: Doanh thu tiªu thô theo c¸c ph¬ng thøc §¬n vÞ: triÖu ®ång CHØ tiªu 1996 1997 Gi¸ trÞ TØ träng (%) Gi¸ trÞ TØ träng (%) 53525 100 64500 100 Tæng doanh thu 25794 48 32724 50 B¸n bu«n 9100 17 14131 22 B¸n lÎ 18625 35 27645 28 §¹i lý Qua b¶ng trªn chóng ta cã thÓ nhËn thÊy r»ng: Tæng doanh thu tiªu thô cña n¨m 1997 ®· t¨ng 10975 triÖu ®ång hay t¨ng 120% so víi n¨m 1996. Trong ®ã doanh thu theo ph¬ng thøc b¸n bu«n chiÕm mét tû lÖ rÊt lín so víi ph¬ng thøc b¸n lÎ vµ ph¬ng thøc b¸n ®¹i lý.Doanh thu b¸n bu«n n¨m 1997 ®· ®¹t 32724 triÖu ®ång chiÕm tû träng 50% trong tæng doanh thu cña C«ng ty, t¨ng 6930 triÖu ®ång so víi n¨m 1996. Ngoµi ra doanh thu tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c ®¹i lý cña C«ng ty hµng n¨m còng t¨ng lªn nh n¨m 1997 t¨ng 9020 triÖu ®ång so víi n¨m 1996, doanh thu b¸n lÎ n¨m 1997 còng t¨ng 5031 triÖu ®ång so víi n¨m 1996 vµ chiÕm tû träng 22%. §iÒu nµy cho thÊy s¶n phÈm cña C«ng ty ®· vµ ®ang dÇn chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng , ®ång thêi qua ®ã chóng ta còng thÊy r»ng c¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn cña C«ng ty ®Ò ra nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c Trang 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiªu thô s¶n phÈm ®· ®îc thùc hiÖn rÊt ®óng ®¾n vµ nã ®· b¾t ®Çu ph¸t huy ®îc t¸c dông. 3. Thùc hiÖn néi dung tiªu thô s¶n phÈm : a. C«ng t¸c giao dÞch ký kÕt hîp ®ång s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm : §Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y phÇn lín c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®îc ký kÕt ngay t¹i C«ng ty chÝnh (phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu) cßn ë c¸c cöa hµng vµ c¸c chi nh¸nh th× hÇu nh kh«ng cã, hay nÕu cã th× còng chØ lµ c¸c hîp ®ång nhá. Nh×n chung c¸c c«ng t¸c ký kÕt hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm nµy ®îc diÔn ra rÊt ®¬n gi¶n nhng vÉn ®îc gi÷ nguyªn t¾c chung. Th«ng thêng ho¹t ®éng ký kÕt hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm ®îc diÔn ra nh sau: + §èi víi hµng gia c«ng: kh¸ch hµng ®Õn ký hîp ®ång cã thÓ lµ ngêi níc ngoµi hay ngêi ViÖt Nam ®Õn C«ng ty ký kÕt hîp ®ång trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Trªn c¬ së ®ã C«ng ty sÏ xem xÐt vµ nÕu thÊy ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× hai bªn sÏ tho¶ thuËn vÒ gi¸ c¶ gia c«ng , sau ®ã sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång. + §èi víi kh¸ch hµng mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm : th× c¸ch thøc giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång nh ngµnh may gia c«ng chØ kh¸c lµ ë kh©u tho¶ thuËn gi¸ b¸n thµnh phÈm cña s¶n phÈm. b Ph¬ng thøc vËn chuyÓn C«ng ty may Th¨ng long hiÖn cã c¸c ®éi xe chuyªn trë ,vËn chuyÓn hµng ho¸.C¸c ho¹t ®éng vËn chuyÓn nµy cña C«ng ty ®Òu ®îc thùc hiÖn bëi phßng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc qu¶n lý. - §èi víi kh¸ch hµng tiªu thô trong níc khi mua s¶n phÈm cña C«ng ty,th× C«ng ty tiÕn hµnh giao hµng t¹i kho thµnh phÈm hoÆc t¹i c¸c cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm.T¹i ®ã C«ng ty tiÕn hµnh bèc xÕp hµng lªn xe cho kh¸ch hµng,nÕu ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn lµ cña kh¸ch hµng th× sau khi bèc xÕp lªn xe th× c¸c ph¹m vi vµ tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty ®· hÕt. - §èi víi kh¸ch hµng tiªu thô níc ngoµi C«ng ty c¨n cø theo tiÕn ®é giao hµng,nÕu b¶o ®¶m ®óng thêi gian th× ®éi xe cña C«ng ty sÏ vËn chuyÓn ra c¶ng biÓn vµ ®êng hµng kh«ng theo c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt. c. Ph¬ng thøc thanh to¸n. - §èi víi s¶n phÈm tiªu thô trong níc C«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc thanh to¸n trong tiªu thô s¶n phÈm .§ã lµ thanh to¸n ngay vµ thanh to¸n tr¶ chËm.Kh¸ch mua s¶n phÈm cã thÓ dïng tiÒn hoÆc sÐc ,ng©n phiÕu hay ngo¹i tÖ..v.v ®Ó thanh to¸n víi C«ng ty + §èi víi h×nh thøc thanh to¸n ngay th× kh¸ch hµng ph¶i tr¶ ®ñ tiÒn míi ®îc nhËn hµng .H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông cho kh¸ch hµng mua ®¬n chiÕc hay nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n. + §èi víi h×nh thøc thanh to¸n tr¶ chËm ®îc ¸p dông cho c¸c cöa hµng ®¹i lý cña c«ng ty ,c¸c kh¸ch hµng mua víi sè lîng lín ,kh¸ch hµng truyÒn thèng v.v. nhng th«ng thêng kh«ng qu¸ l©u vµ trong thêi h¹n nhÊt ®Þnh .nÕu trong thêi gian ®ã cã biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ th× kh¸ch hµng ph¶i chÞu. - §èi víi s¶n phÈm hµng gia c«ng cho nh÷ng kh¸ch hµng níc ngoµi C«ng ty thêng ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n b»ng ngoaÞ tÖ hoÆc th«ng qua ng©n hµng .vÒ phÝa C«ng ty thêng thanh to¸n chñ yÕu theo tÝn dông ,hoÆc qua ng©n hµng . III: §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long . Trong mÊy n¨m gÇn ®©y s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c thÞ trêng trong níc vµ ®· ngµy cµng t¹o ®uîc uy tÝn víi kh¸ch hµng.Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®ã ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long vÉn cßn tån t¹i mét sè nh÷ng u ®iÓm vµ nh÷ng h¹n chÕ sau ®©y. Trang 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. ¦u ®iÓm: MÆc dï cßn bÞ c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng tËp thÓ ban l·nh ®¹o cña C«ng ty may Th¨ng long cïng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn vÉn duy tr× ®îc tæng s¶n lîng t¨ng dÇn theo hµng n¨m vµ lu«n lu«n æn ®Þnh ®îc trªn thÞ trêng . C«ng ty ®· tiªu thô ®îc c¸c s¶n phÈm chÊt lîng vµ ®Ñp nh ¸o s¬ mi xuÊt khÈu ,¸o j¨cket vµ mét sè mÆt hµng kh¸c.Ngoµi ra C«ng ty cßn gióp ®ì cho nhiÒu ho¹t ®éng lµm ¨n cña c¸c C«ng ty kh¸c trong níc.Qua tÊt c¶ c¸c c«ng t¸c ,c¸c kÕt qu¶ trªn cña C«ng ty may Th¨ng long chóng ta cã thÓ thÊy ®îc c¸i thµnh ®¹t,c¸i íc m¬ cña C«ng ty vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· phÇn nµo yªn t©m trong c«ng viªc tiªu thô s¶n phÈm còng nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2 H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n: a. H¹n chÕ : C«ng t¸c nghiªn cøu më réng thÞ trêng tiªu thô cña c«ng ty phÇn nµo cßn cha ®îc chó träng quan t©m .ViÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng , nhu cÇu s¶n phÈm trªn thÞ trêng, kh¶ n¨ng cung cÊp cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cßn ®îc tiÕn hµnh s¬ sµi. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm cho ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cho thÞ trêng cßn yÕu.Do t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kh«ng æn ®Þnh lªn thêng xuyªn x¶y ra h¹n chÕ vÒ n¨ng suÊt lao ®éng tõ ®ã dÉn ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng æn ®Þnh. Tæ chøc bé m¸y nghiªn cøu cßn thô ®éng cha b¸m s¸t ®ùoc thÞ trêng nªn kh«ng thêng xuyªn n¾m b¾t ®îc c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng .s¶n phÈm cña c«ng ty phÇn lín chØ ®îc tiªu thô ë nh÷ng thÞ trêng lín cßn ë c¸c vïng n«ng th«n,vïng cao th× ®îc tiªu thô rÊt Ýt. ViÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm néi ®Þa cha thùc sù lÊy nhu cÇu lµm c¨n cø x©y dùng.ThiÕu kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a s¶n xuÊt vµ kinh doanh ,l·ng phÝ trong s¶n xuÊt rÊt lín vµ lµm cho hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng bÞ h¹n chÕ.C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y ®µo t¹o c¸n bé cha ®îc ®Çy ®ñ . C«ng t¸c nghiÖp vô tiªu thô ký kÕt hîp ®ång cßn thiÕu nhiÒu kinh nghiÖm. C¸c nghiÖp vô b¸o c¸o vÒ s¶n xuÊt ,vÒ tiªu thô vµ c¸c b¸o c¸o thèng kª cßn cha ®Çy ®ñ,cßn nhiÒu h¹n chÕ cha ®îc gi¶i quyÕt C«ng t¸c tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tiªu thô nh vÒ m¹ng líi tiªu thô cßn cha ®îc më réng nhiÒu ë c¸c n¬i trong vµ ngoµi níc.Cßn thiÕu nhiÒu c¸c chi nh¸nh m¹ng líi con, cha thùc sù ®i s©u vµo viÖc nghiªn cøu vµ më réng thÞ trêng . Ho¹t ®éng xóc tiÕn khuyÕch tr¬ng cña c«ng ty cßn yÕu nh vÒ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, hËu m·i, mÆt nµy C«ng ty thùc sù cha ph¸t huy. b. Nguyªn nh©n: Nguyªn nh©n chñ quan: Tr×nh ®é c¸c c¸n bé cßn yÕu cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý.C¸c ®¬n vÞ bé phËn ph©n xëng,xÝ nghiÖp cßn cha lµm tèt c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh ,sù phèi hîp cßn láng lÎo lªn lµm cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm cã phÇn bÞ ¶nh hëng. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: VÒ kh¸ch hµng lµ ®èi tîng quan träng nhÊt cho tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty.Nªn chóng ta ®Òu biÕt nhu cÇu tù nhiªn hay mong muèn ,møc tiªu thô thãi quen cña ngêi tiªu dïng lµ nh÷ng nguyªn nh©n t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn lîng hµng ho¸ nh m«i trêng chÝnh trÞ, x· héi, ph¸p luËt v..v.. phÇn III mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty may th¨ng long I. ph¬ng híng nh»m t¨ng cêng vµ më réng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. 1. nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c«ng ty trong ®iÒu kiÖn míi Ngµy nay nh÷ng nh÷ng yªu cÇu cña c«ng ty trong ®iÒu kiÖn míi lchó träng tíi nhu cÇu cña kh¸ch hµng . ThÞ trêng lµ quan träng nhÊt Trang 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸n ®îc hµng lµ quan träng nhÊt Tríc t×nh h×nh kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn míi c«ng ty may th¨ng long cÇn më réng s¶n xuÊt kinh doanh theo híng ®a d¹ng s¶n phÈm ®a d¹ng ho¸ kinh doanh chuÈn bÞ cho ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®ãn c¸c nguån vèn t cÊp trªn ,th«ng qua hîp t¸c liªn doanh víi níc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ më réng quan hÖ quèc tÕ, n¾m b¾t ®ù¬c thêi c¬. 2 - Ph¬ng híng ph¸t triÓn c«ng ty may Th¨ng a - §Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty - Khu vùc s¶n xuÊt :TiÕp tôc s¶n xuÊt hµng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu còng nh tham gia nh÷ng phô kiÖn nghµnh may ®Ó tõ ®ã gãp phÇn lµm t¨ng qui m« s¶n xuÊt thùc hiÖn®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ níc Khu vùc kinh doanh th¬ng m¹i :Giao dÞch th¬ng m¹i giíi thiÖu v¨n phßng ®¹i diÖn vµ b¸n s¶n phÈm kÕt hîp cïng víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®Ó khu vùc kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n. - Khu vùc sinh ho¹t cña c«ng ty:An dìng nghØ m¸t vµ tham quan c¸c c«ng tr×nh nhµ ë cho c«ng nh©n viªn vµ c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ thÓ thao sÏ kh«ng ngõng ®îc n©ng cao vµ duy tr× ®Òu ®Æn. II - Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty . 1-T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng VÊn ®Ò thÞ trêng lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng,nã ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.Nã quyÕt ®Þnh, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trªn th¬ng trêng . Do ®ã c«ng ty may Th¨ng Long cÇn ph¶i nghiªn cøu kh¶ n¨ng còng nh nhu cÇu thÞ trêng nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng tiªu thô vµ më réng thÞ trêng tiªu thô cña c«ng ty ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay. V× vËy ngêi c¸n bé nghiªn cøu thÞ trêng sau khi ph©n tÝch sö lý c¸c th«ng tin thu thËp trªn thÞ trêng.Ph¶i ®a ra c¸c nhËn xÐt yÕu ®iÓm cña thÞ trêng vÒ nhu cÇu s¶n phÈm cñachi nh¸nh hay c«ng ty tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p thiÕt thùc nhÊt ®Ó c«ng ty thiÕt kÕ ra nh÷ng s¶n phÈm thÝch hîp víi tõng lo¹i thÞ trêng nhÊt ®Þnh . 2 Hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch xóc tiÕn T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶ng c¸o v× qu¶ng c¸o lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu trong thêi buæi kinh tÕ thÞ trêng v× thÕ c«ng ty nªn dµnh mét phÇn chi phÝ cho c«ng t¸c nµy ®Ó tõ ®ã n©ng cao tr×nh ®é qu¶ng c¸o còng nh nghiÖp vô cña ngêi lµm c«ng t¸c nµy. Tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng bao gåm c¸c kh¸ch hµng lín trong vµ ngoµi níc. Héi th¶o thµnh phÇn ngoµi kh¸ch hµng vèn cßn cã thªm c¸c nhµ khoa häc c¸c chuyªn gia am hiÓu vÒ s¶n phÈm . Më thªm cöa hµng b¸n vµ trng bÇy s¶n phÈm trong ®ã cã c¸c cöa hµng cao cÊp phôc vô kh¸ch hµng . 3, M¹ng líi tiªu thô §a d¹ng h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm viÖc lùa chän hîp lý m¹ng líi tieu thô vµ c¸c h×nh thøc tiªu thô lµm cho qu¸ tr×nh vËn ®éng hµng ho¸ ®îc ®Èy nhanh, tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn, hîp lý c¸c kh©u trung gian kh¸c nhau gióp cho doanh nghiÖp cã ®äc hÖ thèng ph©n phèi hîp lý. - M¹ng líi tiªu thô cña c«ng ty cßn nhiÒu yÕu ®iÓm cha hoµn thiÖn mÆc dï kh¸ch hµng cña cong ty cã nhiÒu nhu cÇu mua lín vÒ sè lîng nhng rÊt lÎ tÎ kh«ng tËp trung thêng xuyªn, g©y khã kh¨n trong s¶n xuÊt.ViÖc chi phÝ lín cho mét sè tØnh trong níc vµ mét sè khu vùc níc ngoµi do m¹ng líi giao th«ng khã kh¨n.Chonªn ®Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy c«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c cuéc tiÕp xóc ®µm tho¹i ®Ó hiÓu râ hä lµ ngêi nh thÕ nµo. + Hä lµ ai ? Trang 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + MÆt hµng kinh doanh lµ g× ? + B¸n ë thÞ trêng nµo ? + Sè lîng lµ bao nhiªu ? + T×nh h×nh tµi chÝnh cña hä lµ bao nhiªu ? + Cung c¸ch lµm ¨n cña hä trªn thÞ trêng ra sao ? Sau khi quyÕt ®Þnh chän kh©u trung gian trong tiªu thô.C«ng ty ph¶i døt kho¸t trong quan hÖ vµ ®iÒu kiÖn bu«n b¸n . 4. C¸c m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm - Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó cñng cè thÞ trêng truyÒn thèng vµ më réng thÞ trêng míi . T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña s¶n phÈm Tæ chøc ®¶m b¶o cung øng vËt t nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt ®Çy ®ñ ®ång bé kÞp thêi ®¶m b¶o chÊt lîng ,¸p dông chÕ ®é khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vµ chÊt lîng s¶n xuÊt ra . Sö dông hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt hiÖn cã . Ngoµi ra c«ng ty còng nªn ®Çu t vµ thay thÕ trang thiÕt bÞ vÒ m¸y mãc .Më réng liªn doanh ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc. 5. T¨ng cêng qu¶n lý vµ c¸ch thøc tiªu thô s¶n phÈm §Ó cã thÓ trë thµnh c«ng ty may mÆc hµng ®Çu nãi riªng vµ tõng bíc tr¬ thµnh trung t©m may mÆc cïng c¸c ®¬n vÞ b¹n nãi chung.C«ng ty nªn ph¶i chuyÓn sang b íc s¶n xuÊt mua nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm. VÒ c¸c h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm C«ng ty cÇn cã nhiÒu biÖn ph¸p qu¶n lý tèt h¬n ®èi víi c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm chi nh¸nh cña c«ng ty víi kh¸ch hµng ch¸nh nh÷ng vi ph¹m quy chÕ mµ C«ng ty ®· ®a ra tr¸nh ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn th¸ch thøc tiªu thô s¶n phÈm. Lµm tèt c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm .... III.hoµn thiÖn ho¹t ®éng nghiÖp vô tiªu thô. 1. C«ng t¸c kÕ ho¹ch nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm Trong thêi buæi kinh tÕ thÞ thÞ trêng hiÖn nay®èi víi c«ng t¸c kÕ ho¹ch nghiÖp vô cho mçi doanh nghiÖp hay bÊt cø mét C«ng ty nµo ®ã lµ v« cïng cÇn thiÕt v× c«ng t¸c nµy mang l¹i hiÖu qu¶ to lín cho C«ng ty . §èi víi c«ng t¸c nµy ®ßi hái ngêi c¸n bé ph¶i cã n¨ng lùc tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n ph¶i c¨n cø vµo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®îc giao nÕu thùc hiÖn ®îc tèt kh«ng sai sãt lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm v.v. .. a. Khen thëng ®îc xÐt tËp thÓ vµ c¸c c«ng nh©n viªn tÝch cùc tËn tuþ víi c«ng viÖc, lao ®éng s¸ng t¹o + XÐt thëng c¸ nh©n lao ®éng tèt trong tõng thêi kú ,nh÷ng trêng hîp xuÊt s¾c ®Ò nghÞ khen thëng vµ n©ng bËc l¬ng tríc thêi gian hoÆc ®îc thëng hiÖn vËt b, Xö ph¹t tr¸ch nhiÖm ®èi víi mäi ngêi cung cÊp nguyªn phô liÖu sai tiªu chuÈn vµ lµm ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô Nhòng ngêi cã hµnh vi dÞch tµi liÖu sai th«ng sè kh«ng ®óng quy tr×nh tiªu chuÈn , th«ng sè kÝch thíc s¬ ®å mÉu sai vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm . C«ng viÖc bÇy b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vÒ giíi thiÖu s¶n phÈm á héi trî truÓn l·m cha ®îc tèt cha thu hót ®îc kh¸ch hµng .Do vËy C«ng ty cÇn chó träng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Hµng ho¸ ph¶i ®a d¹ng phong phó trÞnh träng víi nhiÒu lo¹i kiÓu d¸ng nh»m t¹o uy tÝn cho C«ng ty .vµ sù tin cËy cña kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã Trang 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty cÇn ph¶i quan t©m tíi ®éi ngò c«ng nh©n viªn b¸n hµng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c nghiÖp vô ®Ó cho ®éi ngò tiªu thô s¶n phÈm ®îc hoµn thiÖn h¬n. 2.VÊn ®Ò sæ s¸ch vµ c¸c chøng tõ theo dâi. HiÖn nay kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp ®Òu sö dông mét ph¬ng thøc thanh to¸n th«ng dông nhÊt phæ biÕn nhÊt .§ã lµ lo¹i chøng tõ b»ng (L / C ) bëi v× ph¬ng thøc nµy sö dông rÊt phæ biÕn trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh . §èi víi C«ng ty may th¨ng long trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty chuyÓn sang híng kinh tÕ vÒ s¶n phÈm xuÊt khÈu hµng may mÆc theo c¸c hîp ®ång ký kÕt víi c¸c b¹n hµng .Do ®ã khi thµnh phÈm C«ng ty giao cho b¹n hµng theo hîp ®ång ®· ký th× C«ng ty ®Òu ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng (L/C) tuy nhiªn còng tïy thuéc vµo mét sè ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau mµ C«ng ty ®· ¸p dông b»ng ph¬ng thøc chøng tõ (L/C) . ë ®©y nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng (L/C) cña C«ng ty nªn lu ý mÊy khÝa c¹nh sau . + Ph¶i ®«n ®èc b¹n hµng ë níc ngoµi hoÆc nh÷ng ngêi ®¹i diÖn cña b¹n hµng ®Ó më (L/C) ®óng h¹n vµ néi dung nh trong hîp ®ång ®· quy ®Þnh + VÒ phÇn m×nh C«ng ty (ngêi xuÊt khÈu ) ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra so s¸nh vµ néi dung ®iÒu kiÖn ghi trong hîp ®ång ®· quy ®Þnh . + Khi cã (L/C) C«ng ty cÇn tiÕn hµnh ngay c«ng viÖc vÒ hîp ®ång + §Õn thêi h¹n giao hµng C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh ngay bé chøng tõhoµn h¶o phï hîp víi trong hîp ®ång ký kÕt víi néi dung ®· nªu trong (L/C) . + Bé chøng tõ C«ng ty ph¶i nªu ra nh÷ng yªu cÇu sau:  Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i  VËn ®on hoÆc vËn t¶i hµng ho¸  GiÊy gi¸m ®Þnh kiÓm nghiÖm hµng ho¸  GiÊy chøng nhËn phÈm chÊt hµng ho¸  GiÊy chøng nhËn xuÊt sø ®¬n hµng  B¶o hiÓm ®¬n hµng  PhiÕu kª khai ®ãng gãi hµng ho¸ Ngoµi ra trong (L/C) cßn quy ®Þnh tõng lo¹i sè lîng mÆt hµng tõng chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh ( Hèi phiÕu kú ph¸t cho ai tr¶ tiÒn ngay hay tr¶ sau khi vËn ®¬n hay chøng tõ vËn chuyÓn lo¹i g×) Nh ®· nãi trªn ngêi më (L/C) kh¸ch hµng ph¶i ®îc ng©n hµng cho më (L/C) cña m×nh ®¹i diÖn vµ cÊp tÝn ,dông cña m×nh ®Ó nhËp khÈu hµng do ®ã sù cam kÕt tr¶ tiÒn cña ng©n hµng më (L/C) sÏ rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi (L/C) do ngêi xuÊt khÈu yªu cÇu . Ngoµi nh÷ng néi dung trªn cã thÓ thªm nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nh tr¶ tiÒn b»ng c¸c ®êng hµng kh«ng , ®êng bé , ®iÖn tho¹i...v.v. Trang 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÕt luËn VÒ ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò to lín vµ hÕt søc quan träng ®èi víi mçi C«ng ty vµ mçi doanh nghiÖp .Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö lý tèt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ nh÷ng biÖn ph¸p h÷i hiÖu vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . T¹i C«ng ty may th¨ng long cã trô së chÝnh ë t¹i ( 250 phè minh khai ) Trong chuyªn ®Ò nµy em míi chØ nghiªn cøi ®îc vÊn ®Ò ho¹t ®énh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ,vµ ®a ra mét sè ý kiÕn nhá nã cã tÝnh chÊt gãp ý kiÕn vÒ ph¬ng híng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vÒ tiªu thô s¶n phÈm cho C«ng ty. Víi tr×nh ®é hiÓu biÕt cha s©u kinh nghiÖm cha ®Çy ®ñ trong chuyªn ®Ò nµy. Cã g× sai sãt em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa bæ sung vµ gãp ý ®Ó ®Ò tµi cña em hoµn thiÖn h¬n. Trang 14
- Xem thêm -