Tài liệu Quản lý tài chính của công ty tnhh hợp hưng

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸O C¸O THùC TËP TæNG HîP I - tæng quan vÒ n¬i thùc tËp Tªn c«ng ty : C«ng ty TNHH Hîp H-ng MÉu sè B01/ DNN (Ban hµnh theo Q§ sè 144/ 2001/ Q§-BTC ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Bé Tµi chÝnh ) §Þa chØ : Sè 45/228 Lª Träng TÊn – Thanh Xu©n – Hµ Néi Tel : 045654625 4)5656242 1 - C¬ cÊu tæ chøc: * Gi¸m ®èc : Lª Quang Huy Fax : (84- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr×nh ®é : §¹i häc Tuæi : 30 * KÕ to¸n tr-ëng : Lª TrÇn NghÜa Tr×nh ®é : ®¹i häc Tuæi : 30 * KÕ to¸n viªn kiªm v¨n th-: NguyÔn Thïy Dung Tr×nh ®é : §¹i häc Tuæi : 28 * Sè l-îng nh©n viªn cßn l¹i : 9 Tæng sè nh©n viªn cña C«ng ty lµ : 12 2 - Chøc n¨ng nhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty: - Bu«n b¸n t- liÖu s¶n xuÊt, t- liÖu tiªu dïng - X©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Bu«n b¸n, l¾p ®Æt söa ch÷a, b¶o d-ìng hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ, th«ng giã c«ng nghiÖp, ®iÖn n-íc, ®iÖn tö, tin häc tù ®éng hãa. - DÞch vô vËn t¶i II - NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng ty: a - §Þa ®iÓm ®Æt trô së c«ng ty: Trô së c«ng ty n»m trªn mÆt ®-êng cña ®-êng Lª Träng TÊn ®i vµo khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng, ®©y lµ khu ®« thÞ míi ®i vµo sö dông tõ n¨m 2000. Chøng tá ®©y lµ khu ®« thÞ míi cã d©n sinh sèng nªn bèi c¶nh ë ®©y cã nhu cÇu cao vÒ c¸c lÜnh vùc mµ C«ng ty kinh doanh, trong ®ã cã c¸c kh¸ch hµng ®ang cã nhu cÇu, c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng kh¸ lín v× xung quanh lµ c¶ khu ®Êt cßn rÊt nhiÒu ch-a x©y dùng, vµ møc ®é nhu cÇu cña kh¸ch hµng ë møc C«ng ty cã thÓ ®¸p øng ®-îc trong kh¶ n¨ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña C«ng ty cho nªn ban gi¸m ®èc chän ®Þa ®iÓm nµy lµ sù chän lùa s¸ng suèt. b - Thêi gian thµnh lËp C«ng ty ®-îc thµnh lËp vµo n¨m 2001, lóc ®ã bèi c¶nh t¹i ®Þa ph-¬ng ®Æt trô së,vµ bèi c¶nh x· héi th× tèt v× lóc nµy nhu cÇu vÒ c¸c lÜnh vùc mµ C«ng ty kinh doanh lµ cao, do nhu cÇu vÒ nhµ ë, nhu cÇu vÒ t- liÖu c«ng nghiÖp ®iÖn tö cao v× ®êi sèng nh©n d©n ®ang t¨ng cao. MÆc dï bèi c¶nh khu vùc §«ng Nam ¸ võa míi tr¶i qua c¬n b·o tiÒn tÖ , theo t«i ®¸ng lÏ trong bèi c¶nh võa tr¶i qua c¬n b·o tiÒn tÖ th× nhu cÇu x©y dùng c¬ së h¹ tÇng lµ thÊp tuy nhiªn ë Hµ Néi th× kh«ng thÊp vµ nhÊt lµ t¹i chÝnh ®Þa ph-¬ng C«ng ty ®Æt trô së. VËy ®ã lµ sù quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cña phÝa C«ng ty. c - M«i tr-êng chÝnh trÞ ®Ó C«ng ty ho¹t ®éng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi C«ng ty thµnh lËp vµ ho¹t ®éng tõ 2001 ®Õn nay ®Òu n»m trong m«i tr-êng thuËn lîi v× ChÝnh phñ ®· vµ ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ cña mäi thµnh phÇn mµ trong ®ã C«ng ty còng lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn . d - Nh©n sù T«i thÊy tr×nh ®é nh©n sù cña C«ng ty lµ t-¬ng ®èi tèt, nhÊt lµ vÒ phÝa ban gi¸m ®èc, vÒ phÝa nh©n viªn th× t«i ch-a tiÕp xóc nhiÒu nh-ng hä ®Òu qua ®µo t¹o c¬ b¶n, lµnh nghÒ, tuæi ®êi c¸c nh©n viªn cña C«ng ty cßn rÊt trÎ, hä sÏ rÊt n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, h¨ng h¸i lµm viÖc nh-ng chÝnh v× trÎ tuæi nªn kinh nghiÖm , kü n¨ng, kü x¶o trong ngµnh nghÒ cã rÊt Ýt mµ th-¬ng tr-êng lµ chiÕn tr-êng. V× vËy theo t«i nhiÖt t×nh, h¨ng h¸i ch-a ®ñ mµ cÇn kÕt hîp kinh nghiÖm kü n¨ng, kü x¶o cña nghÒ, ®Êy lµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t«i ch-a nãi tíi kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ kinh doanh cña gi¸m ®èc lµ cßn h¹n chÕ, vËy mét c©u hái ®Æt ra lµ cã C«ng ty nµo m¹nh ®øng sau hç trî kh«ng ®iÒu ®ã t«i ch-a t×m hiÓu. VÉn trong vÊn ®Ò nh©n sù th× t«i thÊy sù am hiÓu cña c¸c nh©n viªn còng nh- gi¸m ®èc vÒ c¸c lÜnh vùc lµ cã h¹n kh«ng chuyªn s©u nªn kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc vÒ nã lµ kh«ng nhiÒu dÔ dÉn ®Õn kiÓu ngåi suy ®o¸n vµ chØ ®¹o theo lý tÝnh kinh viÖn mß mÉm kh«ng s¸t thùc, kh«ng mang tÝnh khoa häc . VÒ mÆt tæ chøc th× t«i thÊy sù bè trÝ ng-êi lµ viÖc khoa häc, ®oµn kÕt, nh-ng qu¸ nhiÒu viÖc nªn cã bÞ chång chÐo kÐm hiÖu qu¶ khã qu¶n lý hiÖu qu¶. e - §¸nh gi¸ vÒ c¸c lÜnh vùc kinh doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo sù liÖt kª cña ban gi¸m ®èc th× t«i thÊy C«ng ty kinh doanh qu¸ nhiÒu lÜnh vùc trong khi sè l-îng nh©n sù chØ cã 12 ng-êi vËy theo t«i th× : §øng vÒ khÝa c¹nh marketing mµ nãi ®Ó kinh doanh th× ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc ®Çu ra, ®Çu vµo, x¸c ®Þnh ®-îc thÞ tr-êng môc tiªu, thÞ tr-êng tiÒm n¨ng, t×m hiÓu kh¸ch hµng, ch¨m sãc kh¸ch hµng, t×m kiÕm kh¸ch hµng cña tõng lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. VËy nh- thÕ th× kh¶ n¨ng c¸c nh©n viªn C«ng ty khã cã thÓ ®¶m ®-¬ng mét c¸ch tèt nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt bëi ai còng biÕt thêi gian cã h¹n vµ kh¶ n¨ng con ng-êi cã h¹n. §øng vÒ gãc ®é chiÕn l-îc kinh doanh th× cã nhiÒu lÜnh vùc qu¸ ®èi víi 12 ng-êi nh- hä nªn kh¶ n¨ng v¹ch chiÕn l-îc ®· khã nh-ng thùc hiÖn chiÕn l-îc cßn khã h¬n, cã thÓ bÞ chång chÐo dÉn ®Õn chiÕn l-îc kh«ng râ rµng hiÖu qu¶ kh«ng cao vµ khã cã kh¶ thi trong cïng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lóc. ChÝnh ®iÒu nµy ®· cho thÊy trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh thÊy t¹i sao doanh thu > 2 tØ nh-ng lîi nhuËn < 15 triÖu ®ång hoÆc trong n¨m 2003 th× doanh thu > 2 tØ nh-ng LNST= 45 triÖu ®ång , trong khi VCSH > 1 tØ mµ LNST chØ lµ 45 triÖu tøc nhá h¬n 4,5 % trong khi l·i suÊt ng©n hµng > 7 % theo t«i thÕ lµ doanh nghiÖp bÞ lç. f - §¸nh gi¸ vÒ mÆt tµi chÝnh f 1 - Qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty TNHH Hîp H-ng Qua t×m hiÓu t«i thÊy C«ng ty kh«ng cã phßng tµi chÝnh hoÆc ban tµi chÝnh mµ mäi vÊn ®Ò thu chi tµi chÝnh ®Òu tËp chung vµo chñ tµi kho¶n v× vËy chøng tá kh«ng cã sù chuyªn m«n hãa trong c«ng t¸c tµi chÝnh, trong qu¶n lý tµi chÝnh mµ dÉn ®Õn gi¸m ®èc sÏ rÊt nhiÒu viÖc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T«i thÊy C«ng ty ch-a cã b¶ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®ång thêi vµ thèng nhÊt víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Ch-a nªu ra ®-îc ph-¬ng thøc lùa chän c¸ch huy ®éng vèn vµ ®Çu t- cã hiÖu qu¶ nhÊt. Ch-a cã qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh. Cã tham gia x©y dùng gi¸ b¸n vµ thiÕt lËp hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng nh-ng kh«ng ph¶i lµ ban bÖ mµ th-êng do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. Sau ®©y t«i muèn nhËn xÐt mét sè chØ tiªu vÒ vèn tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: NhËn xÐt n¨m 2003 th× thÊy c¶ TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n lµ 52.123.920 VN§ thùc tÕ kh«ng cã ®Çu t- dµi h¹n vµo s¶n xuÊt kinh doanh vËy chøng tá C«ng ty nµy kh«ng cã chiÕn l-îc ®Çu t- dµi h¹n. V× vËy kh«ng cã c¬ së ®Ó dù to¸n vèn ®Çu t- dµi h¹n trong n¨m 2003. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NhËn xÐt n¨m 2004 th× thÊy kh«ng cã kho¶n ®Çu ttµi chÝnh dµi h¹n. VËy kh«ng cã chiÕn l-îc ®Çu t- dµi h¹n. NhËn xÐt vÒ nguån vèn n¨m 2004 th× thÊy tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nh- sau + Nî lµ 14.131.155 VN§ theo t«i ®èi víi mét C«ng ty míi thµnh lËp mµ nî qu¸ Ýt th× kh«ng tËn dông hÕt -u ®iÓm cña nî vµ chøng tá kh«ng muèn vay nî ®Ó më réng kinh doanh. VËy chøng tá kh¶ n¨ng tËn dông c¬ héi kinh doanh ch-a linh ho¹t ch-a réng. + VCSH 1.001.319.848 ® chiÕm tØ lÖ qu¸ lín > 90% tæng vèn kinh doanh vËy chøng tá tiÒm lùc tµi chÝnh C«ng ty lµ tèt nh-ng nh×n vµ so s¸nh sù ph©n bæ nguån vèn vµo c¸c h¹ng môc ®Çu t- vµ c¸c lÜnh vùc kinh doanh th× thÊy kh«ng cã sù ph©n bæ nµo cho tõng lÜnh vùc kinh doanh vËy lµm sao mµ v¹ch ra chiÕn l-îc kinh doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho tõng lÜnh vùc, vËy lµm sao cã môc tiªu cô thÓ cho tõng lÜnh vùc kinh doanh. Tõ ®ã t«i cho r»ng ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh rÊt kÐm kh«ng hiÖu qu¶. + NhËn xÐt vÒ nguån vèn n¨m 2003 t- liÖu tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + Vèn nî lµ 69.403.013 VN§ lµ con sè nhá mµ nh×n vµo c¬ cÊu th× thÊy chñ yÕu lµ ph¶i tr¶ ng-êi b¸n ( 58.849.034 VN§) vËy chøng tá C«ng ty kh«ng ph¶i tr¶ nî nhiÒu chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng ph¶i lµ m¹nh vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh Ýt + VCSH lµ 964.277.659 VN§ vµ t«i thÊy kh«ng cã sù ph©n bæ tõ c¸c nguån t¹o vèn mµ chØ ®¬n thuÇn lµ vèn gãp lµ chñ yÕu cßn bªn c¹nh ®ã chØ cã 35722341 lµ LN ch-a ph©n phèi ®-îc gãp vµo vèn ®Ó kinh doanh . Tãm l¹i nguån vèn ®Çu t- mµ C«ng ty t¹o ra chñ yÕu tõ VCSH . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NhËn xÐt vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh hµng ngµy n¨m 2003 vµ n¨m 2004 nh- sau: T«i thÊy C«ng ty cã c¸c sæ nhËt ký, sæ quü tiÒn mÆt, sæ quü tiÒn göi, sæ theo dâi thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, vµ tÊt nhiªn lµ sæ kÕ to¸n, vËy vÒ mÆt nµy C«ng ty lµm rÊt tèt, ngoµi ra c¸c sæ ®-îc ghi cô thÓ tõng ngµy, thêi gian x¶y ra sù viÖc ... f2 - Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña C«ng ty tõ ®ã ®-a ra nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. + N¨m 2004 1 - Vßng quay tiÒn Vßng quay tiÒn = doanh thu chia cho tæng sè tiÒn vµ c¸c lo¹i tµi s¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn b×nh qu©n. Vßng quay tiÒn cô thÓ cña C«ng ty = 2 - HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 2396971830 967350093 =2,47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖu xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh = DT/ TSC§ HiÖu suÊt tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty = 2396971830 37229610 = 64,4 3 - HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n = DT / TS HiÖu suÊt tµi s¶n cña C«ng ty = 2396971830 1015451003 =2,36 4 - TØ sè thu nhËp sau thuÕ trªn vèn chñ së h÷u : ROE ROE = ROE = TNST VCSH 11786298 1001319848 . 100 = 1,17% 5 - Doanh lîi tµi s¶n ROA ROA = ROA = TNTT & L TS 11786298 1015451003 .100 = 0,12 % 6 - Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm = TNST / DT 11786298 2396971830 Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm = .100 = 0,05 % + N¨m 2003 1 - Vßng quay tiÒn = 2397822369 604975104 =3,96 2 - HiÖu suÊt sö dông TSC§ = 2397822369 52123920 = 46 3 - HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n = 2397822369 1081550093 = 2,22 4 - ROE = 5 - ROA = 45526890 964277659 45526890 1033680672 . 100 = 4,7 % . 100 = 4,4% 6 - Doanh lîi thu nhËp s¶n phÈm = 45526890 2397822369 . 100 = 1,9 % f3 - NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tµi chÝnh th«ng qua c¸c tØ sè + Vßng quay tiÒn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua ph©n tÝch thùc tÕ vÒ C«ng ty ta thÊy vßng quay tiÒn n¨m 2003 lµ 3,96 n¨m 2004 lµ 2,47 tõ ®ã cho ta biÕt, vßng quay tiÒn gi¶m ®i chøng tá sù ho¹t ®éng cña C«ng ty bÞ gi¶m. Nh-ng ch-a thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh v× cßn liªn quan ®Õn c¸c chØ tiªu kh¸c. + HiÖu qu¶ sö dông TSC§ - NhËn xÐt : Ta thÊy n¨m 2003 lµ 46, cßn n¨m 2004 lµ 64,4 chøng tá n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc vµ theo t«i ®¸nh gi¸ th× kÕt qu¶ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. - Nguyªn nh©n : Thø 1: Doanh thu gi¶m lµ 2.397.822.369 - 2.396.971.830 = 850.539 VN§ Thø 2 TSC§ gi¶m lµ 52.123.920 - 37.229.610 = 14.894.310 VN§ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ trªn cho thÊy tèc ®é doanh thu gi¶m chËm h¬n so víi tèc ®é gi¶m cña TSC§ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¨ng nh- vËy. + HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n - KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy n¨m 2003 lµ 2,22 < n¨m 2004 lµ 2,36 ®iÒu ®ã cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông kh«ng cao nh-ng cã t¨ng vËy chøng tá ho¹t ®éng cña C«ng ty tiÕn bé vµ hiÖu qu¶ h¬n. - Nguyªn nh©n theo t«i th× liÖu sau mét n¨m ho¹t ®éng c«ng ty cã thªm kinh nghiÖm vµ c¸c mèi lµm ¨n t¨ng h¬n ®iÒu ®ã chØ lµ suy ®o¸n theo kinh nghiÖm , nh-ng d-íi gãc ®é tµi chÝnh th× t«i so s¸nh nh- sau. VÒ Tµi s¶n: n¨m 2003 > n¨m 2004 lµ 1.081.550.093 - 1.015.451.003 = 66.099.090 VN§ VÒ Doanh thu: n¨m 2003 > n¨m 2004 lµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.397.822.369 – 2.396.971.830 = 850.539 VN§ Tõ kÕt qu¶ trªn ta thÊy doanh thu chªnh lÖch rÊt Ýt nh-ng tµi s¶n n¨m sau Ýt h¬n n¨m tr-íc rÊt nhiÒu. Do ®ã tØ sè hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n t¨ng nh-ng kh«ng ®¸ng mõng v× c¶ doanh thu còng gi¶m nh-ng chØ tiªu nµy ch-a kh¼ng ®Þnh lµ cã ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng. + TØ sè thu nhËp trªn VCSH - Ta nhËn thÊy tØ sè n¨m 2003 lµ 4,7 % > 1,17 % cña n¨m 2004 nªn cã thÓ nãi r»ng tØ sè thu nhËp gi¶m ®i , mµ theo sù so s¸nh trªn th× doanh thu chØ chªnh nhau cã 850.539 VN§ mµ ë ®©y tØ suÊt gi¶m tíi 4,7 – 1,17 = 3,53 % tõ ®ã cho thÊy hiÖu qu¶ kinh doanh gi¶m râ rÖt. - Nguyªn nh©n : Theo t«i th× ®ã lµ gi¶m ho¹t ®éng d©y truyÒn cña c¸c lÜnh vùc kinh doanh nh-ng d-íi gãc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®é tµi chÝnh th× t«i thÊy r»ng C«ng ty ®· ®Ó tiÒn mÆt t¹i quü vµ tiÒn mÆt ®Ó ng©n hµng víi tØ träng qu¸ lín mµ nÕu nh- ®ã lµ tiÒn göi thanh to¸n th× l·i suÊt rÊt thÊp, nÕu lµ tiÒn göi cã kú h¹n th× t¹i sao ®i kinh doanh mµ göi nhiÒu vµ l©u nh- vËy. + Doanh lîi cña tµi s¶n - NhËn xÐt : Tõ kÕt qu¶ trªn ta thÊy N¨m 2003 cã ROA = 4,4 % > 0,12 % cña n¨m 2004 - §¸nh gi¸ : ta thÊy r»ng doanh lîi n¨m 2004 gi¶m h¬n n¨m 2003 lµ 4,4 – 0,12 = 4,28 % vËy gi¶m qu¸ nhiÒu - Nguyªn nh©n : Thø1: Thu nhËp sau thuÕ gi¶m qu¸ nhiÒu vµ sè gi¶m lµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 45.526.890 - 11.786.298 = 33.740.592 VN§ nÕu tÝnh th× gi¶m gÇn 70% cña n¨m 2003 Thø 2: Tµi s¶n gi¶m lµ 1.033.680.672 - 1.015.451.003 = 18.229.669 VN§ NghÜa lµ sè tµi s¶n gi¶m nhá h¬n sè thu nhËp sau thuÕ, vËy t«i cho r»ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nªn ®iÒu chØnh l¹i. + Doanh lîi thu nhËp s¶n phÈm - NhËn xÐt : Ta thÊy doanh lîi n¨m 2003 lµ 1,9 % > 0,05 % cña n¨m 2004 - §¸nh gi¸ : Doanh lîi gi¶m lµ 1,9 - 0,05 = 1,8 % nghÜa lµ qu¸ lín - Nguyªn nh©n : Thø 1: Tõ sè liÖu ta thÊy doanh thu cã sè gi¶m lµ : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.397.822.369 - 2.396.971.830 = 850.539 VN§ Thø 2: tõ sè liÖu trªn thÊy TNST gi¶m lµ 33740592 VN§ VËy tèc ®é gi¶m cña doanh thu lµ rÊt Ýt vµ tèc ®é gi¶m cña TNST lµ rÊt nhiÒu vËy chøng tá hiÖu qu¶ kinh doanh bÞ gi¶m rÊt m¹nh.
- Xem thêm -