Tài liệu Quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi Nãi §Çu Trang 4 Ch¬ng I : TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ I TÝn dông ng©n hµng 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng 1.1 Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng th¬ng m¹i 1.2 TÝn dông ng©n hµng 1.3 Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng víi nÒn kinh tÕ 2. C¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng 2.1 Ph©n lo¹i theo nghiÖp vô 2.2 Ph©n lo¹i theo kú h¹n tÝn dông II Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ 1. C«ng nghÖ 1.1 Kh¸i niÖm vÒ c«ng nghÖ vµ c¸c thµnh phÇn c«ng nghÖ 1.2 §Æc trng c«ng nghÖ phÇn cøng 1.3 Ph©n lo¹i c«ng nghÖ 1.4 §æi míi c«ng nghÖ 2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ ë níc ta 2.1 Nhu cÇu kh¸ch quan ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ 2.2 TÝn dông ng©n hµng, nguån tµi trî quan träng cho ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ 3. §Æc trng cña tÝn dông ng©n hµng phôc vô ®æi míi c«ng nghÖ III C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng nh»m t¨ng cêng ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ 1. C¸c nh©n tè thuéc m«i trêng vÜ m« 1.1 Quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, Ng©n hµng Nhµ níc 1.2 ChÝnh s¸ch vÜ m« cña ChÝnh phñ 1.3 ChiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh, chiÕn lîc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ, c¬ së h¹ tÇng khoa häc c«ng nghÖ 2. C¸c nh©n tè thuéc m«i trêng vi m« 2.1 C¸c nh©n tè thuéc vÒ phÝa doanh nghiÖp 2.2 C¸c nh©n tè thuéc vÒ phÝa ng©n hµng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông §æi míi c«ng nghÖ t¹i NHCT §èng §a I kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña NHCT §èng §a 1. Kh¸i qu¸t lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña 2. NHCT §èng §a 3. NghiÖp vô huy ®éng vèn 4. NghiÖp vô tÝn dông II C¬ së ph¸p lý, m«i trêng kinh doanh ®èi víi ho¹t ®éng cho vay ®æi míi c«ng nghÖ 1. Nh÷ng quy ®Þnh, chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ, Ng©n hµng 2. Nhµ níc 1.1 Quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ cho vay ®æi míi c«ng nghÖ 1.2 ChÝnh s¸ch vÜ m« cña ChÝnh phñ 2. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi trong cho vay ®æi míi c«ng nghÖ 1. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña cña ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh III Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông phôc vô ®æi míi c«ng nghÖ t¹i NHCT §èng §a 1. Ho¹t ®éng cho vay ®æi míi c«ng nghÖ t¹i NHCT §èng §a 2. T×nh h×nh nî qu¸ h¹n 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng IV §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông phôc vô ®æi míi c«ng nghÖ t¹i NHCT §èng §a 1. §iÓm m¹nh cña NHCT §èng §a trong cho vay ®æi míi c«ng nghÖ 2. Nh÷ng h¹n chÕ, tån t¹i víng m¾c 2.1 VÒ phÝa ng©n hµng 2.2 VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch Ch¬ng III C¸c gi¶i ph¸p më réng tÝn dông phôc vô ®æi míi vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ I §Þnh híng ho¹t ®éng tÝn dông ®æi míi vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ t¹i NHCT §èng §a 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II Mét sè gi¶i ph¸p më réng tÝn dông phôc vô ®æi míi vµ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ t¹i NHCT §èng §a 1. Gi¶i ph¸p ®èi víi NHCT §èng §a 1.1 Ng©n hµng cÇn cã h×nh thøc huy ®éng vèn thÝch hîp vµ ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vèn. 1.2 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ dµi h¹n 1.2 CÇn ph¸t triÓn chiÕn lîc kh¸ch hµng trong cho vay ®æi míi c«ng nghÖ 1.3 VËn dông, ®a ra møc l·i suÊt mÒm dÎo, linh ho¹t 1.4 NHCT §èng §a cÇn ban hµnh tµi liÖu tham kh¶o néi bé 1.5 N©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh tÝn dông 1.6 Thµnh lËp bé phËn marketting ng©n hµng 1.7 N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé 2. Gi¶i ph¸p víi c¸c c¬ quan cÊp trªn 2.1 Gi¶i ph¸p ®èi víi ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ níc 2.2 Gi¶i ph¸p ®èi víi NHCT ViÖt nam KÕt luËn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Sau h¬n 10 n¨m chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Chóng ta ®· tõng bíc cã ®îc nÒn kinh tÕ më, hîp t¸c ®a ph¬ng vµ ph¸t triÓn m¹nh s¶n xuÊt trong níc. Møc sèng cña ngêi d©n kh«ng ngõng ®îc n©ng cao, tÝch luü trong x· héi ngµy cµng t¨ng vµ t¨ng trëng kinh tÕ cao. Ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ hai nh©n tè chñ chèt trong nÒn kinh tÕ ®· ®ãng gãp cho sù thµnh c«ng ®ã. Doanh nghiÖp víi sù tµi trî cña ng©n hµng ®· kh«ng ngõng më réng s¶n xuÊt, cung øng khèi lîng hµng ho¸ lín cho thÞ trêng trong níc còng nh quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, c¸c viÖc lµm ®îc t¹o ra ®· gi¶i quyÕt ®îc mét phÇn lín søc Ðp vÒ lao ®éng ®ang ngµy cµng nÆng nÒ trong x· héi. Tuy vËy, cïng víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng thu ®îc sau 10 n¨m ®æi míi, chóng ta nhËn thÊy nh÷ng khã kh¨n míi n¶y sinh, ®ßi hái ph¶i cã sù hîp t¸c gi÷a c¸c bªn h÷u quan ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. C¸c doanh nghiÖp trong níc ®ang gÆp khã kh¨n trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ . Trong nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan còng nh chñ quan, chóng ta ph¶i thõa nhËn mét nguyªn nh©n rÊt c¨n b¶n lµ chÊt lîng s¶n phÈm lµm ra cña doanh nghiÖp lµ thÊp so víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña níc ngoµi . Theo ®¸nh gi¸ cña Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña chóng ta l¹c hËu trung b×nh lµ 30 n¨m so víi c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt trªn thÕ giíi. HËu qu¶ tÊt yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp trong níc kh«ng thÓ gi÷ ®îc thÕ chñ ®éng trong vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm, mét vò khÝ c¹nh tranh cã thÓ ®îc coi lµ rÊt m¹nh trong thêi ®¹i ngµy nay. VÊn ®Ò nµy ®· ®îc nhiÒu doanh nghiÖp nhËn thøc ra, nhng mét trë lùc lín cho hä chÝnh lµ vÊn ®Ò tµi chÝnh. ThiÕu tµi chÝnh khiÕn hä bÞ bã buéc , nh÷ng chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh kh«ng thÓ ®a vµo triÓn khai. NÕu t×nh tr¹ng nµy tiÕp tôc t¸i diÔn, chóng ta sÏ ph¶i tr¶i qua mét giai ®o¹n ®æ vì hµng lo¹t cña c¸c doanh nghiÖp trong níc. Trong khi ®ã, t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do kh«ng t×m ®îc dù ¸n tèt ®Ó ®Çu t, t×nh tr¹ng tµi chÝnh thiÕu lµnh m¹nh do suy tho¸i kinh tÕ vµ sót gi¶m kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ang ®Èy ng©n hµng vµo giai ®o¹n khã kh¨n. NÕu kh«ng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi, quy m« cña ng©n hµng sÏ dÇn dÇn bÞ thu hÑp, khã cã c¬ héi ph¸t triÓn. NÕu ng©n hµng cã ®îc biÖn ph¸p thÝch hîp, sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp sÏ kÐo theo sù phån vinh cña 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ng©n hµng, vµ ®ã còng lµ sù ®¶m b¶o v÷ng ch¾c nhÊt cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cña ng©n hµng. Cã thÓ nãi, trong thêi gian qua, ng©n hµng vµ doanh nghiÖp còng nh c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ChÝnh phñ ®· cã nhiÒu nç lùc ®Ó th¸o gì vÊn ®Ò. Tuy vËy, kÕt qu¶ ®¹t ®îc cha dóng nh mong ®îi. Lµm thÕ nµo ®Ó th¸o gì cho doanh nghiÖp còng nh ng©n hµng ®ang lµ c©u hái më. Mét trong sè biÖn ph¸p ®ã, më réng tÝn dông cho ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ t¹i c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®îc xem lµ ch×a kho¸ cho viÖc gi¶i quyÕt th¸ch thøc nµy. Sau mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu dµi, kÕt hîp víi ch¬ng tr×nh thùc tËp t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a, t«i ®· ®i ®Õn lùa chän ®Ò tµi “C¸c gi¶i ph¸p më réng tÝn dông ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ t¹i NHCT §èng §a” lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. LuËn v¨n nµy ®îc viÕt víi hy väng sÏ ®ãng gãp ®îc nh÷ng nghiªn cøu, nh÷ng ý kiÕn c¸ nh©n vµo c«ng viÖc cña c¸c doanh nghiÖp, cña ng©n hµng, cña ChÝnh phñ còng nh sù nghiÖp cña toµn §¶ng toµn d©n ta trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Nhu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ t¹i c¸c doanh nghiÖp rÊt ®a d¹ng. C¨n cø vµo t×nh h×nh ®æi míi c«ng nghÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng t¹i níc ta, trong ®Ò tµi nµy t«i chØ tËp trung nghiªn cøu tÝn dông ng©n hµng tµi trî cho c¸c dù ¸n ®æi míi c«ng nghÖ vµ nghiªn cøu,chÕ t¹o c«ng nghÖ míi, trong ®ã c«ng nghÖ lµ c«ng nghÖ phÇn cøng. LuËn v¨n nµy gåm 3 ch¬ng : - Ch¬ng I : TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ. - Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ®æi míi c«ng nghÖ t¹i NHCT §èng §a . - Ch¬ng III : C¸c gi¶i ph¸p më réng tÝn dông phôc vô ®æi míi vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng I tÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ I TÝn dông ng©n hµng 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng 1.1 Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i ra ®êi cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸. Khi chñ nghÜa t b¶n xuÊt hiÖn ë c¸c níc ch©u ¢u th× còng lµ lóc th¬ng m¹i gi÷a c¸c níc kh¸ ph¸t triÓn. §èi víi bÊt kú quèc gia nµo, th¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét phÇn quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong toµn bé ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. Trong nh÷ng thÕ kØ tríc, vµng lµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ h÷u hiÖu nhÊt. §Ó h¹n chÕ bÊt tiÖn do mang vµng qua c¸c quèc gia, nh÷ng th¬ng gia níc ngoµi sau khi thu ®îc tiÒn ®· t×m ra mét gi¶i ph¸p, ®ã lµ göi tiÒn t¹i nhµ thî vµng. Nh÷ng ngêi thî vµng th«ng minh nhËn thÊy mÆc dï nh÷ng ngêi göi vµng cã thÓ rót vµng ra bÊt kú lóc nµo nhng trong kÐt cña hä vÉn lu«n cã mét kho¶n tiÒn lín. Tõ ®ã hä n¶y ra ý ®Þnh cho vay vµ thu l·i mét phÇn vµng ®ang ®îc göi. Ho¹t ®éng nµy mang l¹i lîi nhuËn lín nªn hä ®· khuyÕn khÝch göi vµng vµo ng©n hµng b»ng c¸ch tr¶ l·i cho sè vµng huy ®éng ®îc. Nh vËy, nh÷ng ngêi thî vµng ®· thùc hiÖn hai nghiÖp vô c¬ b¶n : nhËn tiÒn göi vµ cho vay.§ã chÝnh lµ tiÒn th©n cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Do ®¸p øng nhu cÇu vèn ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh tÕ nªn ngµnh ng©n hµng dÇn dÇn trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ rÊt quan träng. NghiÖp vô cña ngµnh ng©n hµng ngµy cµng ®a d¹ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông ë níc ta quy ®Þnh: “Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi, sö dông sè tiÒn nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n.” NghiÖp vô c¬ b¶n ®Çu tiªn cña ng©n hµng lµ nghiÖp vô huy ®éng vèn. Ng©n hµng th¬ng m¹i huy ®éng tiÒn göi tõ d©n c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ nhng quan träng nhÊt lµ tõ d©n c. H×nh thøc huy ®éng tiÒn göi cña ng©n hµng rÊt ®a d¹ng, cã thÓ huy ®éng tiÒn göi kh«ng kú h¹n, tiÒn göi ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n. L·i suÊt huy ®éng vèn ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c: thêi h¹n cµng dµi th× l·i suÊt cµng cao. Nh÷ng ngêi göi tiÒn vµo ng©n hµng v× c¸c môc ®Ých kh¸c nhau nh môc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ých lîi nhuËn, môc ®Ých thanh to¸n hoÆc ®¬n gi¶n chØ v× an toµn vµ tiÕt kiÖm chi tiªu. Ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña ng©n hµng lµ nghiÖp vô tÝn dông. Ng©n hµng cÊp tÝn dông cho c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc vµ hëng tiÒn l·i. L·i suÊt tÝn dông lµ thu nhËp lín nhÊt cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. H×nh thøc tÝn dông ng©n hµng rÊt ®a d¹ng vµ tuú thuéc vµo chiÕn lîc cña m×nh, ng©n hµng sÏ lùa chän h×nh thøc tÝn dông phï hîp víi ng©n hµng nhÊt. Ngoµi 2 nghiÖp vô c¬ b¶n trªn, ng©n hµng th¬ng m¹i cßn thùc hiÖn nhiÒu nghiÖp vô kh¸c vÒ dÞch vô tµi chÝnh. Nh÷ng nghiÖp vô nµy ®em l¹i cho ng©n hµng thu nhËp ®¸ng kÓ. Chóng ta cã thÓ kÓ ®Õn mét sè nghiÖp vô nh nghiÖp vô thanh to¸n hé, nghiÖp vô chuyÓn tiÒn, nghiÖp vô ®Çu t, nghiÖp vô t vÊn, nghiÖp vô b¶o qu¶n tµi s¶n cã gi¸. §èi víi bÊt kú quèc gia nµo, dï lµ quèc gia ph¸t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn, ngµnh ng©n hµng lu«n lµ mét ngµnh kinh tÕ quan träng. Ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng ®ãng gãp rÊt lín vµo t¨ng trëng kinh tÕ xÐt trªn nhiÒu ph¬ng diÖn. Ng©n hµng cßn gãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ®¶m b¶o cho ®Êt níc ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 1.2 TÝn dông ng©n hµng TÝn dông ng©n hµng ra ®êi cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ g¾n liÒn víi quan hÖ së h÷u. QuyÒn së h÷u ®îc t¸ch ra thµnh quyÒn chiÕm h÷u, quyÒn sö dông khai th¸c vµ quyÒn ®Þnh ®o¹t. Ngêi cã quyÒn së h÷u t liÖu s¶n xuÊt giao quyÒn chiÕm h÷u, quyÒn sö dông cho ngêi kh¸c vµ hëng tiÒn l·i. Ngêi së h÷u lµ ngêi cÊp tÝn dông. TÝn dông cã thÓ hiÓu lµ mèi quan hÖ kinh tÕ trong ®ã mét ngêi chuyÓn cho ngêi kh¸c quyÒn sö dông mét lîng gi¸ trÞ hoÆc hiÖn vËt nµo ®ã víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn, trong ®ã, ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nhÊt lµ cã hoµn tr¶. Kinh tÕ hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn th× quan hÖ tÝn dông cµng më réng. Kinh tÕ ph¸t triÓn sÏ më ra nhiÒu c¬ héi kinh doanh.Trong nÒn kinh tÕ tån t¹i nghÞch lý lµ cã nh÷ng n¬i vèn nhµn rçi nhng cã nh÷ng n¬i thiÕu vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh. TÝn dông lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nghÞch lý ®ã. TÝn dông thêng xuÊt hiÖn gi÷a nh÷ng ngêi cã quan hÖ th¬ng m¹i víi nhau. Tuy nhiªn, quy m« tÝn dông th¬ng m¹i rÊt nhá do bÞ giíi h¹n bëi kh«ng gian vµ kh¶ n¨ng tµi 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÝnh. Nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ ®ßi hái ph¶i cã mét tæ chøc chuyªn cÊp tÝn dông. TÝn dông ng©n hµng ra ®êi ®· ®¸p øng yªu cÇu ®ã . TÝn dông ng©n hµng lµ giao dÞch gi÷a ng©n hµng víi c¸ nh©n hay tæ chøc kinh tÕ nµo ®ã ,trong ®ã ng©n hµng cam kÕt cho phÐp c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ ®ã ®îc quyÒn sö dông vèn hoÆc tµi s¶n cña ng©n hµng theo nguyªn t¾c cã hoµn tr¶. TÝn dông ng©n hµng còng nh c¸c lo¹i tÝn dông th¬ng m¹i ph¸t sinh dùa trªn c¬ së bªn cÊp tÝn dông tin tëng vµo kh¶ n¨ng tr¶ nî cña bªn nhËn tÝn dông. Do ®ã, rñi ro tÝn dông lu«n lu«n ®i cïng víi tÝn dông ng©n hµng. 1.3 Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ Ng©n hµng th¬ng m¹i ho¹t ®éng trªn 3 nghiÖp vô chÝnh: nghiÖp vô huy ®éng vèn, nghiÖp vô tÝn dông vµ nghiÖp vô thanh to¸n, trong ®ã nghiÖp vô tÝn dông lµ trung t©m cña ho¹t ®éng ng©n hµng. NghiÖp vô tÝn dông cã hiÖu qu¶ lµ c¬ së cho c¸c nghiÖp vô kh¸c ®¹t chÊt lîng cao vµ ph¸t triÓn. Khi nhu cÇu tÝn dông ng©n hµng lín, nÕu xÐt thÊy cã hiÖu qu¶ th× ng©n hµng sÏ t¨ng cêng huy ®éng vèn b»ng c¸ch ®em l¹i nhiÒu lîi Ých h¬n cho ngêi göi tiÒn. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn lµ ph¸t triÓn tµi kho¶n thanh to¸n, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi tiÒn ®Ó thanh to¸n qua hÖ thèng ng©n hµng vµ do ®ã nghiÖp vô thanh to¸n ph¸t triÓn. Ba mÆt ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®Òu quan träng nhng tÝn dông ng©n hµng lµ quan träng nhÊt v× cã t¸c dông toµn diÖn vµ chi phèi ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Ng©n hµng cã vÞ trÝ quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ nhê c¸c nghiÖp vô ng©n hµng nhng tríc hÕt lµ tÝn dông. TÝn dông ng©n hµng ®ãng gãp rÊt lín vµo hai môc tiªu chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ : t¨ng trëng kinh tÕ vµ l¹m ph¸t hîp lý. Tríc hÕt : tÝn dông ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu vèn cho nÒn kinh tÕ. Theo quan ®iÓm cña nhiÒu nhµ kinh tÕ häc,tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ phô thuéc vµo tèc ®é t¨ng ®Çu t. Nguån vèn ®Çu t tõ ng©n s¸ch nhµ níc lµ nguån vèn lín. Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng ®Çu t tõ nguån vèn khÊu hao vµ lîi nhuËn ®Ó l¹i . Nhng nh÷ng nguån vèn nµy kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vèn nÒn kinh tÕ. §Ó t¨ng vèn, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn tõ kªnh tµi chÝnh trùc tiÕp : thÞ trêng chøng kho¸n. Tuy nhiªn, thÞ trêng chøng kho¸n ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn cha ®îc h×nh thµnh hoÆc míi chØ ë d¹ng s¬ khai, cha ph¸t triÓn m¹nh. ChØ cã c¸c c«ng ty cæ phÇn lµm ¨n cã hiÖu qña trong nhiÒu n¨m míi ®îc niªm yÕt trªn Së giao dÞch chøng kho¸n. ThÞ trêng chøng kho¸n chØ ®¸p øng nhu cÇu vèn dµi h¹n cho doanh nghiÖp. H¬n n÷a, kh«ng ph¶i bÊt kú c«ng ty cæ phÇn nµo còng muèn ph¸t 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµnh cæ phiÕu khi cã nhu cÇu vèn. C«ng ty ph¶i c©n nh¾c nh÷ng yÕu tè nh l·i suÊt ng©n hµng, thuÕ thu nhËp, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty .... tríc khi ra quyÕt ®Þnh cã nªn ph¸t hµnh cæ phiÕu hay kh«ng. Nh vËy, ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, nguån vèn thu hót qua kªnh tµi chÝnh trùc tiÕp kh«ng lín. Tõ ph©n tÝch trªn, ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh tÝn dông ng©n hµng lµ nguån tµi trî rÊt quan träng cho c¸c doanh nghiÖp. TÝn dông ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu vèn ®a d¹ng cho c¸c doanh nghiÖp, cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu vèn ng¾n h¹n lÉn dµi h¹n. TÝn dông ng©n hµng thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp n¨ng ®éng h¬n vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Doanh nghiÖp vay vèn ng©n hµng ®Ó tËn dông c¬ héi kinh doanh nhng ph¶i tr¶ l·i nªn rÊt chó träng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn vµo c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ. §Ó gi¶m thiÓu rñi ro tÝn dông, ng©n hµng chØ cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Khi cÊp tÝn dông, ng©n hµng ®· ph©n bæ nguån lùc quan träng cña x· héi lµ vèn ®Õn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hiÖu qu¶. C¸c ngµnh kinh tÕ cã triÓn väng sÏ ph¸t triÓn nhanh h¬n. TÝn dông ng©n hµng ®· gãp phÇn t¹o ra c¬ cÊu kinh tÕ míi sö dông nguån lùc hiÖu qu¶ h¬n. TÝn dông ng©n hµng kÝch thÝch cÇu cña nÒn kinh tÕ. Ng©n hµng kh«ng nh÷ng cho vay th¬ng m¹i mµ cßn cho c¸ nh©n vay nh»m môc ®Ých tiªu dïng díi h×nh thøc tÝn dông tr¶ gãp, tÝn dông bÊt ®éng s¶n... Ngêi d©n cã thÓ t¨ng chi tiªu ngay c¶ khi hä kh«ng ®ñ tiÒn. TÝn dông ng©n hµng kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng ,do ®ã kÝch thÝch c¸c nhµ s¶n xuÊt t¨ng cung hµng ho¸. TÝn dông ng©n hµng còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó hÖ thèng ng©n hµng thùc hiÖn chøc n¨ng t¹o tiÒn vµ lµ c«ng cô ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Khi ng©n hµng cÊp tÝn dông cµng nhiÒu th× lîng tiÒn lu th«ng cµng t¨ng. Lîng tiÒn cung øng t¨ng nhanh sÏ dÉn ®Õn nguy c¬ l¹m ph¸t cao. V× vËy,®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, NHTW thêng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp t¸c ®éng ®Õn tÝn dông ng©n hµng. 2. C¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng NghiÖp vô tÝn dông lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña ng©n hµng. Trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ng©n hµng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tÝn dông nh»m ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu tÝn dông cña kh¸ch hµng. TÝn dông ng©n hµng cã thÓ ph©n chia theo c¸c tiªu thøc sau : 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1 Ph©n lo¹i theo nghiÖp vô a/ Cho vay Cho vay lµ nghiÖp vô tÝn dông trong ®ã ng©n hµng cho kh¸ch hµng sö dông tiÒn cña ng©n hµng c¨n cø vµo hîp ®ång tÝn dông theo nguyªn t¾c cã hoµn tr¶. Cho vay lµ nghiÖp vô tÝn dông phæ biÕn nhÊt. C¸c kho¶n cho vay ®îc ph©n lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc sau. Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông vèn vay Kh¸ch hµng vay vèn sö dông tiÒn cña ng©n hµng vµo c¸c môc ®Ých sau: - Cho vay kinh doanh : kh¸ch hµng vay vèn sö dông tiÒn vay ng©n hµng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc tiªu lîi nhuËn. Kh¸ch hµng vay vèn ph¶i ®¹t ®iÒu kiÖn do ng©n hµng yªu cÇu nh t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶. Mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc quyÒn vay vèn ng©n hµng. Doanh nghiÖp vay vèn ®Ó bæ sung nguån vèn lu ®éng, thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t hoÆc t¨ng nguån vèn ho¹t ®éng dµi h¹n. - Cho vay tiªu dïng : Kh¸ch hµng vay vèn chñ yÕu lµ c¸ nh©n sö dông tiÒn cña ng©n hµng ®Ó ®Çu t vµo bÊt ®éng s¶n hoÆc mua tµi s¶n tiªu dïng l©u bÒn. H×nh thøc cho vay nµy cã ®Æc ®iÓm lµ c¸c kho¶n cho vay kh«ng lín vµ tµi s¶n mµ kh¸ch hµng dïng tiÒn cña ng©n hµng mua ®îc chØ thuéc së h÷u cña kh¸ch hµng khi hä tr¶ hÕt nî. §©y lµ h×nh thøc tÝn dông quan träng ë c¸c níc ph¸t triÓn. Kh¸ch hµng muèn vay vèn ph¶i chøng tá r»ng hä cã nguån thu nhËp æn ®Þnh trong t¬ng lai. Ph©n lo¹i theo ph¬ng thøc hoµn tr¶ C¸c kho¶n cho vay cña ng©n hµng cã thÓ ®îc hoµn tr¶ mét lÇn hoÆc tr¶ nhiÒu lÇn. - Cho vay tr¶ mét lÇn lµ nh÷ng kho¶n cho vay mµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶ toµn bé mét lÇn khi hÕt thêi h¹n vay. TiÒn l·i cã thÓ ®îc tr¶ tõng kú trong suèt thêi h¹n vay hoÆc ®îc tr¶ toµn bé mét lÇn. Ph¬ng thøc nµy cã u ®iÓm lµ thñ tôc ®¬n gi¶n, rÊt thÝch hîp víi cho vay vèn lu ®éng. - Cho vay tr¶ nhiÒu lÇn lµ nh÷ng kho¶n cho vay mµ kú h¹n tr¶ nî ®îc ph©n bæ thµnh nhiÒu ®ît trong suèt thêi h¹n cho vay.TiÒn l·i thêng ®îc tr¶ theo ®Þnh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kú. Sè tiÒn tr¶ mçi kú bao gåm nî gèc vµ tiÒn l·i. §Ó thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng, ng©n hµng thêng quy ®Þnh sè tiÒn tr¶ mçi lÇn b»ng nhau (niªn kim cè ®Þnh). Ph¬ng thøc cho vay nµy cã u ®iÓm lµ nî ®îc hoµn tr¶ dÇn dÇn nªn kh«ng g©y ¶nh hëng lín ®Õn tµi chÝnh cña ngêi vay. Ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông chñ yÕu trong cho vay trung vµ dµi h¹n, cho vay tr¶ gãp. Ph©n lo¹i theo ph¬ng thøc cÊp tiÒn vay Ng©n hµng cã thÓ cho kh¸ch hµng vay 1 lÇn hoÆc cho vay nhiÒu lÇn. Ph¬ng thøc cho vay ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång tÝn dông. - Ph¬ng thøc cho vay 1 lÇn lµ ph¬ng thøc mµ ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay toµn bé sè tiÒn trong hîp ®ång tÝn dông trong 1 lÇn. Theo ph¬ng thøc nµy, l·i ®îc tÝnh vµo thêi ®iÓm ng©n hµng cho vay. - Ph¬ng thøc cho vay nhiÒu lÇn lµ ph¬ng thøc mµ ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay sè tiÒn ghi trong hîp ®ång tÝn dông trong nhiÒu lÇn. Mçi lÇn vay vèn, kh¸ch hµng ph¶i lËp khÕ íc nhËn nî. Kh¸ch hµng cha sö dông vèn ng©n hµng th× cha ph¶i tr¶ l·i tÝnh trªn kho¶n vèn ®ã. ¦u ®iÓm cña ph¬ng thøc cho vay nµy lµ tiÕt kiÖm chi phÝ cho kh¸ch hµng. Trêng hîp ®Æc biÖt cña ph¬ng thøc cho vay nhiÒu lÇn lµ cho vay theo h¹n møc tÝn dông. Cho vay theo h¹n møc tÝn dông lµ ph¬ng thøc cho vay nhiÒu lÇn trong ®ã tæng sè tiÒn vay kh«ng vît qu¸ h¹n møc tÝn dông trong 1 kho¶ng thêi gian cô thÓ nµo ®ã. Ph¬ng ph¸p nµy ®em l¹i lîi Ých cho kh¸ch hµng v× kh¸ch hµng sÏ kh«ng ph¶i chÞu ph¹t vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông do kh«ng sö dông hÕt sè tiÒn ghi trªn hîp ®ång tÝn dông . Theo ph¬ng thøc nµy, c¸n bé ng©n hµng khi quyÕt ®Þnh cho vay kh«ng biÕt chÝnh x¸c sè tiÒn kh¸ch hµng vay nªn h¹n møc tÝn dông kh«ng lín. Víi môc ®Ých t¨ng cêng tÝn dông theo ph¬ng thøc nµy, ng©n hµng ®· ®a ra nhiÒu biÖn ph¸p hÊp dÉn kh¸ch hµng. Ng©n hµng ®· ¸p dông tiÕn bé c«ng nghÖ vµ cho ra ®êi ph¬ng thøc cho vay b»ng thÎ tÝn dông. Theo ph¬ng thøc nµy, ng©n hµng sÏ cÊp thÎ tÝn dông cho kh¸ch hµng vµ trªn thÎ tÝn dông cã ghi h¹n møc tÝn dông. Kh¸ch hµng ®îc cÊp thÎ tÝn dông thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c c¸ nh©n. ThÎ tÝn dông còng ®ång thêi lµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n. Kh¸ch hµng dïng thÎ tÝn dông ®Ó mua hµng ho¸ t¹i nh÷ng n¬i chÊp nhËn thÎ tÝn dông hoÆc rót tiÒn mÆt t¹i ng©n hµng ®¹i lý hay m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n lo¹i theo b¶o ®¶m tÝn dông B¶o ®¶m tÝn dông lµ ph¬ng tiÖn t¹o cho ng©n hµng mét sù b¶o ®¶m r»ng sÏ cã mét nguån kh¸c n÷a dïng ®Ó hoµn tr¶ nÕu kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng©n hµng. C¸c kho¶n cho vay cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã b¶o ®¶m tÝn dông. Cho vay cã b¶o ®¶m tÝn dông thêng ®îc ng©n hµng yªu cÇu trong trêng hîp t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp kh«ng ®îc tèt nh mong muèn . §©y lµ biÖn ph¸p gióp cho ng©n hµng cã thÓ thu håi l¹i toµn bé hoÆc phÇn lín c¸c kho¶n nî nÕu rñi ro x¶y ra. Cã rÊt nhiÒu lo¹i b¶o ®¶m ®îc ng©n hµng chÊp nhËn nhng thêng ®îc chia lµm 2 nhãm : b¶o ®¶m h÷u h×nh vµ b¶o ®¶m v« h×nh. B¶o ®¶m h÷u h×nh lµ b¶o ®¶m dùa trªn tµi s¶n h÷u h×nh cña ngêi ®i vay do ng©n hµng qu¶n lý. B¶o ®¶m h÷u h×nh bao gåm nh÷ng lo¹i sau : b¶o ®¶m b»ng cæ phiÕu, cæ phÇn ; bÊt ®éng s¶n; b¶o l·nh cña bªn thø ba ®îc hËu thuÉn b»ng tµi s¶n h÷u h×nh ... B¶o ®¶m v« h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n phi vËt chÊt cña ngêi ®i vay, thêng dìi d¹ng c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ ph¸p lý do ng©n hµng n¾m gi÷. B¶o ®¶m v« h×nh cã thÓ lµ : b¶o l·nh cña bªn thø 3 mµ kh«ng cã tµi s¶n ký göi t¹i ng©n hµng ; c¸c kho¶n tiÒn bªn thø 3 nî ngêi vay; uû th¸c nh÷ng hµng ho¸ hoÆc tµi s¶n n»m ngoµi ph¹m vi kiÓm so¸t cña ng©n hµng . H×nh thøc cho vay b¶o ®¶m b»ng tiÒn cña bªn thø ba nî ngêi vay ®· ph¸t triÓn m¹nh vµ cã xu híng t¸ch ra thµnh nghiÖp vô riªng biÖt : nghiÖp vô factoring hay bao thanh to¸n. Doanh nghiÖp b¸n hµng cho cho mét doanh nghiÖp kh¸c thêng cha ®îc thanh to¸n ngay. Theo hîp ®ång mua b¸n , thêi h¹n thanh to¸n cã thÓ kÐo dµi tõ 1 ®Õn 3 th¸ng, thËm chÝ l©u h¬n. Trong thêi gian ®ã, vèn bÞ ø ®äng lµm ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ng©n hµng sÏ cho doanh nghiÖp vay 1 kho¶n tiÒn t¬ng øng víi kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp b¸n chÞu. b/ ThÊu chi ThÊu chi lµ nghiÖp vô tÝn dông trong ®ã kh¸ch hµng vay vèn b»ng c¸ch rót tiÒn qu¸ sè d trong tµi kho¶n v·ng lai cña ngêi ®ã trong h¹n møc ®· ®îc tho¶ thuËn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NghiÖp vô nµy ®em l¹i cho kh¸ch hµng nhiÒu thuËn lîi. Tµi kho¶n v·ng lai chñ yÕu ®Ó thu hót tiÒn göi cña kh¸ch hµng nhng nÕu cã nhu cÇu kh¸ch hµng cã thÓ rót tiÒn qu¸ sè d bÊt kú lóc nµo mµ anh ta muèn trong h¹n møc tÝn dông. Kh¸ch hµng còng cã thÓ tr¶ nî bÊt cø lóc nµo b»ng c¸ch göi tiÒn vµo tµi kho¶n v·ng lai. H¹n møc tÝn dông trong nghiÖp vô thÊu chi kh«ng lín. Do kh¸ch hµng cã thÓ rót tiÒn vît qu¸ sè d bÊt cø lóc nµo mµ kh«ng cÇn ph¶i lµm ®¬n xin vay vèn nªn ng©n hµng kh«ng thÓ kiÓm so¸t t×nh h×nh sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng. H¹n møc tÝn dông ®îc ®Æt ra trªn c¬ së tÝn nhiÖm cña ng©n hµng víi kh¸ch hµng nãi chung. Ngoµi ra, ng©n hµng cã thÓ ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ cø mçi nhãm kh¸ch hµng l¹i cã mét h¹n møc tÝn dông riªng. c/ ChiÕt khÊu hèi phiÕu Hèi phiÕu lµ lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do ngêi ký ph¸t göi cho ngêi bÞ ký ph¸t, yªu cÇu ngêi nµy khi nh×n thÊy hèi phiÕu ph¶i tr¶ ngay hoÆc sau mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh khi hèi phiÕu ®¸o h¹n. Hèi phiÕu ra ®êi khi quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ ph¸t triÓn m¹nh, lu th«ng hµng ho¸ ®îc më réng. Ngêi b¸n vµ ngêi mua cã thÓ c¸ch xa nhau vÒ mÆt ®Þa lý nªn thêi ®iÓm ngêi b¸n göi hµng cho ngêi mua vµ thêi ®iÓm thanh to¸n diÔn ra kh«ng ®ång thêi. §Ó t¨ng lîng hµng ho¸ b¸n ra, ngêi b¸n khuyÕn m¹i ngêi mua b»ng c¸ch cho ngêi mua nhËn nî. Ngêi b¸n lËp hèi phiÕu vµ göi cho ngêi mua. NÕu hèi phiÕu lµ hèi phiÕu tr¶ ngay, ngêi mua khi nh×n thÊy hèi phiÕu ph¶i thanh to¸n ngay cho ngêi b¸n. NÕu ngêi b¸n ®ång ý cho ngêi mua nî , ngêi b¸n sÏ lËp hèi phiÕu kú h¹n vµ ngêi mua tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n khi hèi phiÕu ®¸o h¹n. Hèi phiÕu kú h¹n cã thÓ chuyÓn nhîng nÕu ngêi mua ®ång ý. Ngêi gi÷ hèi phiÕu cã thÓ thu håi kho¶n tÝn dông tríc khi hèi phiÕu ®¸o h¹n b»ng c¸ch b¸n hèi phiÕu cã thÓ chuyÓn nhîng. Ngêi mua hèi phiÕu ®ã ®· thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu hèi phiÕu. Ng©n hµng tham gia nghiÖp vô chiÕt khÊu hèi phiÕu. ChiÕt khÊu hèi phiÕu lµ nghiÖp vô tÝn dông trong ®ã ng©n hµng mua l¹i hèi phiÕu nghÜa lµ mua l¹i kho¶n tÝn dông cña kh¸ch hµng . Khi thùc hiÖn nghiÖp vô nµy, ng©n hµng sÏ thu ®îc lîi nhuËn dùa vµo chªnh lÖch gi÷a mÖnh gi¸ vµ thÞ gi¸ hèi phiÕu. ChiÕt khÊu hèi phiÕu lµ nghiÖp vô phæ biÕn cña kinh tÕ thÞ trêng. Nã ®em l¹i lîi Ých cho c¸c bªn liªn quan. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp thu ®îc nî tríc khi ®¸o h¹n. - Lµ h×nh thøc tÝn dông ®¬n gi¶n ,Ýt rñi ro cho ng©n hµng v× thêi h¹n tÝn dông ng¾n. Ng©n hµng chØ chiÕt khÊu th¬ng phiÕu khi biÕt ch¾c t×nh h×nh tµi chÝnh cña ngêi bÞ ký ph¸t lµnh m¹nh hoÆc cã nhiÒu bªn b¶o ®¶m b»ng c¸ch ký hËu vµo hèi phiÕu. - Khi gÆp khã kh¨n vÒ vèn, ng©n hµng cã thÓ b¸n hèi phiÕu ra thÞ trêng tiÒn tÖ hoÆc b¸n cho NHTW. d/ TÝn dông thuª mua TÝn dông thuª mua lµ nghiÖp vô tÝn dông trong ®ã ng©n hµng sÏ cho kh¸ch hµng thuª tµi s¶n dµi h¹n vµ khi hÕt thêi h¹n thuª, kh¸ch hµng cã quyÒn mua l¹i tµi s¶n hoÆc tr¶ l¹i ng©n hµng. §Æc ®iÓm tÝn dông thuª mua lµ thêi h¹n thuª dµi (Ýt nhÊt lµ 3 /4 thêi gian khÊu hao). Tµi s¶n thuª lµ tµi s¶n cè ®Þnh, gi¸ trÞ lín. Bªn thuª tµi s¶n cã tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn thuª cho ng©n hµng theo ®Þnh kú. Sè tiÒn nµy bao gåm tiÒn l·i vµ khÊu hao tµi s¶n. Ng©n hµng hoÆc c¸c c«ng ty tµi chÝnh trùc thuéc ng©n hµng thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. NghiÖp vô nµy cã nhiÒu u ®iÓm : - VÒ phÝa doanh nghiÖp : §©y lµ kho¶n tÝn dông cã kú h¹n dµi, ®¸p øng nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän kü lìng tµi s¶n cè ®Þnh phï hîp víi doanh nghiÖp, chÊt lîng b¶o ®¶m. - VÒ phÝa ng©n hµng : Tµi s¶n vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña ng©n hµng nªn ng©n hµng cã thÓ thu håi l¹i nÕu doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. Lµ mét h×nh thøc mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn. H×nh thøc nµy còng g©y bÊt lîi ®èi víi ng©n hµng . §ã lµ tÝnh láng cña tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cao. Do tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña tµi s¶n cè ®Þnh chØ phôc vô cho mét ngµnh nµo ®ã nªn nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh ng©n hµng thu håi l¹i trong trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî rÊt khã b¸n hoÆc cho thuª. Trong thêi gian chê ®îi, vèn ng©n hµng sÏ ø ®äng, chi phÝ c¬ héi rÊt lín. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 e/ B¶o l·nh B·o l·nh ng©n hµng lµ nghiÖp vô gi¸n tiÕp cã 3 bªn tham gia, trong ®ã ng©n hµng tøc lµ bªn b¶o l·nh ®ång ý chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kho¶n nî cña bªn thø hai lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng nÕu kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî cho bªn thø nhÊt. Thùc chÊt cña b¶o l·nh ng©n hµng lµ ng©n hµng ®em uy tÝn cña m×nh ra b¶o ®¶m cho kho¶n nî cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng ®îc hëng tiÒn l·i tÝnh trªn sè tiÒn b¶o l·nh. B¶o l·nh ng©n hµng thêng x¶y ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ kinh tÕ kh«ng tin tëng nhau hoÆc thiÕu th«ng tin vÒ nhau. Ngêi b¸n kh«ng tin tëng vµo viÖc ngêi mua sÏ thanh to¸n . B¶o l·nh ng©n hµng lµ mét h×nh thøc tÝn dông. Trong hîp ®ång b¶o l·nh, ng©n hµng cam kÕt sÏ tr¶ nî thay cho kh¸ch hµng trong trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî. Quan hÖ tÝn dông chØ thùc sù n¶y sinh gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng khi ng©n hµng tr¶ nî thay cho kh¸ch hµng. NghiÖp vô b¶o l·nh cã u ®iÓm lµ ng©n hµng chØ cÇn sö dông uy tÝn cña m×nh, kh«ng cÇn sö dông vèn mµ vÉn thu ®îc lîi nhuËn. Tuy nhiªn, nghiÖp vô nµy còng chøa ®ùng ®Çy rñi ro. Khi doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®óng h¹n, ng©n hµng ph¶i tr¶ nî thay cho doanh nghiÖp. Kho¶n tÝn dông nµy cã rñi ro rÊt cao. 2.2 Ph©n lo¹i theo kú h¹n tÝn dông Khi ng©n hµng cÊp tÝn dông th× ng©n hµng ph¶i x¸c ®Þnh kh¸ch hµng sÏ hoµn tr¶ nî vµo thêi ®iÓm nµo. Kú h¹n tr¶ nî cµng dµi th× rñi ro cµng cao. Mçi lo¹i tÝn dông, ng©n hµng sÏ quy ®Þnh mét møc l·i suÊt vµ quy tr×nh tÝn dông riªng. a/ TÝn dông ng¾n h¹n Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n díi 1 n¨m vµ thêng ®îc sö dông ®Ó cho vay bæ sung thiÕu hôt t¹m thêi vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ cho vay phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t cña c¸ nh©n b/ TÝn dông trung h¹n Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n tõ 1 ®Õn 5 n¨m. Lo¹i tÝn dông nµy ®îc cÊp ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, më réng vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã thêi gian thu håi vèn nhanh. c/ TÝn dông dµi h¹n 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn 5 n¨m. TÝn dông dµi h¹n ®îc sö dông ®Ó cÊp vèn cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n nh ®Çu t x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi, c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng, ®æi míi c«ng nghÖ... II Vai trß tÝn dông ng©n hµng ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ 1. C«ng nghÖ 1.1 Kh¸i niÖm vÒ c«ng nghÖ vµ c¸c thµnh phÇn c«ng nghÖ Sù ph¸t triÓn cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ®· lµm thay ®æi nhËn thøc cña con ngêi vÒ c«ng nghÖ. Mçi s¶n phÈm ®îc t¹o thµnh tõ nhiÒu lo¹i c«ng nghÖ kh¸c nhau nªn nh÷ng ngêi sö dông c«ng nghÖ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh kh¸c nhau sÏ dÉn ®Õn sù hiÓu biÕt cña hä vÒ c«ng nghÖ kh«ng thÓ gièng nhau. §iÒu ®ã ®· lý gi¶i v× sao hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸ch hiÓu vÒ c«ng nghÖ. C«ng nghÖ kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt .C«ng nghÖ cã 4 ®Æc trng c¬ b¶n: c«ng nghÖ lµ m¸y biÕn ®æi, lµ c«ng cô, lµ kiÕn thøc vµ c«ng nghÖ hiÖn th©n trong vËt thÓ. VËy c«ng nghÖ lµ g× ? Theo Uû ban kinh tÕ x· héi Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng, kh¸i niÖm c«ng nghÖ rÊt réng. Theo uû ban nµy: c«ng nghÖ lµ hÖ thèng kiÕn thøc vÒ quy tr×nh vµ kü thuËt dïng ®Ó chÕ biÕn th«ng tin. §Þnh nghÜa nµy kh«ng coi c«ng nghÖ ph¶i g¾n chÆt víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ,chÕ t¹o ra s¶n phÈm cô thÓ mµ më réng kh¸i niÖm c«ng nghÖ ra lÜnh vùc qu¶n lý vµ dÞch vô. Theo tæ chøc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp Liªn hiÖp quèc (UNIDO): c«ng nghÖ lµ viÖc ¸p dông khoa häc vµo c«ng nghiÖp b»ng c¸ch sö dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ sö lý nã mét c¸ch cã hÖ thèng vµ cã ph¬ng ph¸p. §Þnh nghÜa cña UNIDO ®øng trªn gi¸c ®é mét tæ chøc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, nhÊn m¹nh tÝnh khoa häc lµ thuéc tÝnh cña c«ng nghÖ vµ khÝa c¹nh hiÖu qu¶ khi xem xÐt sö dông c«ng nghÖ vµo môc ®Ých nµo ®ã. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ t×m gi¶i ph¸p më réng tÝn dông phôc vô ®æi míi c«ng nghÖ, øng dông c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt nªn ta cã thÓ hiÓu c«ng nghÖ theo ®Þnh nghÜa cña UNIDO. Ngoµi ra, ta cã thÓ sö dông ®Þnh nghÜa trong lÜnh vùc chuyÓn giao c«ng nghÖ : c«ng nghÖ lµ hÖ thèng nh÷ng kiÕn thøc ( bao 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gåm th«ng tin, bÝ quyÕt, m¸y mãc thiÕt bÞ) ®îc ¸p dông ®Ó s¶n xuÊt mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. BÊt kú c«ng nghÖ nµo còng bao gåm 4 thµnh phÇn c«ng nghÖ : vËt t kÜ thuËt, con ngêi , th«ng tin vµ tæ chøc. PhÇn vËt t kÜ thuËt : bao gåm mäi ph¬ng tiÖn vËt chÊt nh c¸c c«ng cô, m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt liÖu, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, nhµ m¸y... Trong c«ng nghÖ chÕ t¹o, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thêng lËp thµnh d©y chuyÒn c«ng nghÖ (phÇn cøng). PhÇn vËt t kÜ thuËt lµ cèt lâi cña c«ng nghÖ . PhÇn con ngêi : bao gåm mäi n¨ng lùc cña con ngêi vÒ c«ng nghÖ nh kü n¨ng, kinh nghiÖm, tÝnh s¸ng t¹o, sù kh«n ngoan, kh¶ n¨ng l·nh ®¹o, ®¹o ®øc lao ®éng. Con ngêi lµm cho c«ng nghÖ ho¹t ®éng, lµm cho m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i ph¸t huy tÝnh n¨ng cña chóng. Nhê tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, con ngêi sö dông, c¶i tiÕn, thÝch nghi, ®æi míi c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc. Con ngêi ®ãng vai trß chñ ®éng s¸ng t¹o song l¹i chÞu sù chi phèi cña tæ chøc vµ th«ng tin. PhÇn th«ng tin : thÓ hiÖn tri thøc tÝch luü trong c«ng nghÖ. C«ng nghÖ hµm chøa trong c¸c kiÕn thøc cã tæ chøc ®îc t liÖu ho¸ nh c¸c lý thuyÕt, c¸c kh¸i niÖm, c¸c ph¬ng ph¸p, c¸c th«ng sè , c«ng thøc, bÝ quyÕt... Nhê c¸c tri thøc nµy mµ con ngêi rót ng¾n thêi gian häc vµ lµm, ®ì tèn thêi gian vµ søc lùc khi gi¶i quyÕt nhiÖm vô liªn quan ®Õn c«ng nghÖ. Cïng 1 thiÕt bÞ nhng víi kiÕn thøc kh¸c nhau sö dông trong s¶n xuÊt sÏ lµm ra c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau. Th«ng tin (hay bÝ quyÕt) ®îc coi lµ søc m¹nh c«ng nghÖ. PhÇn tæ chøc : c«ng nghÖ hµm chøa trong c¸c thÓ chÕ, t¹o nªn bé khung tæ chøc cña c«ng nghÖ nh thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm, mèi quan hÖ, sù phèi hîp, mèi liªn kÕt. .. PhÇn tæ chøc ®ãng vai trß ®iÒu hoµ, phèi hîp c¸c phÇn trªn ®Ó thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ mäi ho¹t ®éng biÕn ®æi. Nã gióp cho viÖc qu¶n lý, lËp kÕ ho¹ch tæ chøc bé m¸y nh©n lùc, ®éng viªn, thóc ®Èy vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng liªn kÕt ®Ó ®¹t kÕt qu¶ mong muèn. PhÇn tæ chøc phô thuéc vµo ®é phøc t¹p cña vËt t kÜ thuËt vµ th«ng tin song b¶n th©n nã quyÕt ®Þnh sù cÊu thµnh c¸c bé phËn cßn l¹i cña c«ng nghÖ. PhÇn tæ chøc mang tÝnh ®éng lùc cña c«ng nghÖ. C«ng nghÖ mµ phÇn vËt t kÜ thuËt lµ chñ yÕu gäi lµ c«ng nghÖ phÇn cøng. C«ng nghÖ mµ c¸c phÇn con ngêi, th«ng tin, tæ chøc chiÕm u thÕ so víi phÇn vËt t kÜ thuËt lµ c«ng nghÖ phÇn mÒm. 1.2 §Æc trng c«ng nghÖ phÇn cøng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a/ Vßng ®êi vËt t kÜ thuËt Qu¸ tr×nh h×nh thµnh phÇn cøng c«ng nghÖ b¾t ®Çu tõ nghiªn cøu nhu cÇu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, s¶n xuÊt thö, sau ®ã s¶n xuÊt hµng lo¹t, truyÒn b¸ vµ cuèi cïng bÞ thay bëi c«ng nghÖ míi . b/ Chu kú sèng c«ng nghÖ phÇn cøng Chu kú sèng cña c«ng nghÖ m« t¶ quy luËt ph¸t triÓn tõ lóc b¾t ®Çu, ph¸t triÓn cho ®Õn lóc kÕt thóc c«ng nghÖ theo thêi gian. C¸c c«ng nghÖ phÇn cøng cã quy luËt cña chu kú sèng t¬ng tù nh s¶n phÈm th«ng thêng. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu vÒ mét lo¹i s¶n phÈm hoÆc do mét ph¸t minh khoa häc nhiÒu ý ®å ®îc n¶y sinh song chØ cã mét ý ®å kh¶ thi ®îc sö dông. ú ®å vÒ c«ng nghÖ sÏ trë thµnh c«ng nghÖ vµ ®îc b¸n trªn thÞ trêng- giai ®o¹n giíi thiÖu c«ng nghÖ. Trong giai ®o¹n nµy, sè ngêi ¸p dông c«ng nghÖ Ýt do gi¸ thµnh c«ng nghÖ cao vµ rñi ro cao khi ¸p dông c«ng nghÖ. Sau mét thêi gian, do kÕt qu¶ sö dông c«ng nghÖ, nhiÒu ngêi cã nhu cÇu sÏ mua c«ng nghÖ nµy vµ t¹o ra nhu cÇu cao víi c«ng nghÖ, ®ã lµ giai ®o¹n t¨ng trëng c«ng nghÖ. TiÕp theo lµ giai ®o¹n c«ng nghÖ chÝn muåi. HÇu hÕt nh÷ng ngêi cã nhu cÇu ®· ¸p dông c«ng nghÖ. C«ng nghÖ chØ ®îc b¸n cho nh÷ng ngêi Ýt vèn, chËm ®æi míi. Sau giai ®o¹n nµy lµ giai ®o¹n suy vong. §ã lµ giai ®o¹n mµ c«ng nghÖ míi ®· thay thÕ c«ng nghÖ cò. 1.3 Ph©n lo¹i c«ng nghÖ C«ng nghÖ lµ kh¸i niÖm rÊt réng. C¨n cø vµo môc ®Ých cña ®Ò tµi, ta cã thÓ ph©n lo¹i c«ng nghÖ theo tr×nh ®é hiÖn ®¹i vµ nguån h×nh thµnh. a/ Ph©n lo¹i c«ng nghÖ theo tr×nh ®é hiÖn ®¹i - C«ng nghÖ cæ ®iÓn : lµ lo¹i c«ng nghÖ cã møc ®é phøc t¹p cña thiÕt bÞ m¸y mãc kh«ng cao. C«ng nghÖ nµy sö dông nhiÒu lao ®éng, tr×nh ®é tù ®éng ho¸ cha cao. - C«ng nghÖ hiÖn ®¹i : lµ c«ng nghÖ míi ra ®êi, ®ang trong giai ®o¹n t¨ng trëng. §Æc ®iÓm cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ tÝnh tù ®éng ho¸, m¸y tÝnh ho¸ rÊt cao. C«ng nghÖ nµy ®ßi hái Ýt ngêi vËn hµnh nhng yªu cÇu tr×nh ®é cao. S¶n phÈm t¹o ra cã chÊt lîng tèt. - C«ng nghÖ trung gian : lµ c«ng nghÖ n»m gi÷a 2 lo¹i c«ng nghÖ trªn. §©y lµ lo¹i c«ng nghÖ ®· cã tÝnh tù ®éng ho¸. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b/ Ph©n lo¹i c«ng nghÖ theo nguån h×nh thµnh - C«ng nghÖ h×nh thµnh do mua : PhÇn lín c¸c nhµ s¶n xuÊt cã c«ng nghÖ do mua. C¸c nhµ s¶n xuÊt ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn thêng nhËp c«ng nghÖ tõ níc ngoµi . ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt cã c«ng nghÖ mµ kh«ng cÇn bá c«ng nghiªn cøu chÕ t¹o. C¸c nhµ s¶n xuÊt ®îc tù do lùa chän c«ng nghÖ phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña hä. Nhîc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ nhµ s¶n xuÊt rÊt khã lµm chñ c«ng nghÖ. Tr×nh ®é con ngêi kh«ng cao th× kh«ng thÓ khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc c«ng nghÖ. C«ng nghÖ sau khi mua vÉn ph¶i phô thuéc vµo ngêi b¸n nh kh©u l¾p ®Æt söa ch÷a, mua phô tïng khi cã háng hãc. §©y lµ thùc tÕ ®ang x¶y ra ë ViÖt nam. - C«ng nghÖ h×nh thµnh do tù nghiªn cøu chÕ t¹o: C¸c nhµ s¶n xuÊt vËn dông kiÕn thøc, n¨ng lùc khoa häc c«ng nghÖ hiÖn cã ®Ó t¹o ra c«ng nghÖ míi. Nhµ s¶n xuÊt cã thÓ dïng c«ng nghÖ ®ã phôc vô s¶n xuÊt hoÆc ®em b¸n. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ nhµ s¶n xuÊt cã thÓ lµm chñ ®îc c«ng nghÖ. Nhµ s¶n xuÊt khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc c«ng nghÖ, c¶i tiÕn, ®æi míi c«ng nghÖ thêng xuyªn hoÆc b¸n c«ng nghÖ thu lîi nhuËn. H×nh thøc nµy ®ßi hái vèn ®Çu t t¬ng ®èi lín, rñi ro cao. NÕu kh«ng t¹o ra c«ng nghÖ phï hîp víi nhu cÇu th× cã nguy c¬ mÊt toµn bé sè vèn ®· bá ra. 1.4 §æi míi c«ng nghÖ a/ §æi míi c«ng nghÖ lµ g× ? C«ng nghÖ chØ tån t¹i trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. §Õn mét lóc nµo ®ã c«ng nghÖ trë nªn lçi thêi vµ kh«ng cßn t¹o ra lîi nhuËn. C¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ. §æi míi c«ng nghÖ lµ mét tiÕn bé vÒ c«ng nghÖ. TiÕn bé ®ã díi d¹ng ph¬ng ph¸p míi vÒ s¶n xuÊt, kü thuËt míi , tæ chøc, qu¶n lý, marketing mµ nhê chóng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã n¨ng suÊt cao h¬n, chÊt lîng tèt h¬n, chi phÝ s¶n xuÊt thÊp. §æi míi c«ng nghÖ thêng g¾n víi ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ. Víi mét lîng ®Çu vµo vèn vµ lao ®éng, c«ng nghÖ míi sÏ t¹o ra s¶n lîng cao h¬n. KÕt qu¶ cña ®æi míi c«ng nghÖ lµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, më réng s¶n xuÊt. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lùa chän c«ng nghÖ nµo ? Cã ph¶i c«ng nghÖ cµng hiÖn ®¹i cµng tèt hay kh«ng ? b/ C«ng nghÖ thÝch hîp C«ng nghÖ thÝch hîp lµ c«ng nghÖ tho¶ m·n mäi nhu cÇu kinh tÕ x· héi ®Æt ra trªn c¬ së phï hîp víi hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ. C«ng nghÖ thÝch hîp kh«ng ph¶i lµ tÝnh chÊt néi t¹i cña c«ng nghÖ mµ phô thuéc vµo m«i trêng kinh tÕ x· héi . §¸nh gi¸ tÝnh phï hîp cña c«ng nghÖ cÇn ph¶i xem xÐt nh÷ng tiªu thøc sau : Tiªu thøc ®Çu tiªn ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh phï hîp cña c«ng nghÖ lµ môc tiªu ®Æt ra cho c«ng nghÖ. NÕu c¸c s¶n phÈm dÞch vô dù kiÕn ph¶i tham gia c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ th× c«ng nghÖ tiªn tiÕn sÏ phï hîp. NÕu nhiÖm vô ®Æt ra lµ tuyÓn dông lao ®éng th× c«ng nghÖ ®îc lùa chän ph¶i phôc vô nhu cÇu ®ã, ®ång thêi n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Ngoµi ra, cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn khÝa c¹nh thêi gian. Mét c«ng nghÖ cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu tríc m¾t nhng kh«ng tho¶ m·n ®îc nh÷ng ®ßi hái cña t¬ng lai. Cã c«ng nghÖ cha ph¸t huy t¸c dông ngay nhng l¹i cã hiÖu qu¶ cao trong t¬ng lai. TiÕp theo lµ m«i trêng, ®iÒu kiÖn tiÕp thu c«ng nghÖ ®Þa ph¬ng. C«ng nghÖ hiÖn ®¹i thêng cã hiÖu qu¶ lín ë c¸c níc ph¸t triÓn nhng khã ph¸t huy t¸c dông trong ®iÒu kiÖn c¸c níc ®ang ph¸t triÓn v× nh÷ng ®ßi hái vèn ®Çu t lín dÉn ®Õn khã thu håi vèn, c¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn, tr×nh ®é tay nghÒ cao, tr×nh ®é tæ chøc tèt. TÝnh thÝch hîp cña c«ng nghÖ cßn bÞ chi phèi bëi môc tiªu chiÕn lîc quèc gia. Cã quèc gia coi träng môc tiªu tù lùc tù cêng nhng cã quèc gia coi träng gi¶i ph¸p nhËp khÈu c«ng nghÖ. 2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ ë níc ta 2.1 Nhu cÇu kh¸ch quan ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®· thùc sù trë thµnh ®iÓm mèc ®¸ng ghi nhí, ®¸nh dÊu bíc ngoÆt quan träng, më ra thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ . Tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, nÒn kinh tÕ níc ta ®ang dÇn dÇn chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, më cöa vµ héi nhËp víi 20
- Xem thêm -