Tài liệu Quản lý nhân sự và lương trường cđnbkhn

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

MÔN PHÂN TÍCH THIẾẾT KẾẾ HỆ THÔẾNG Đềề tài: Quản lý nhân sự và lương trường CĐNBKHN Tền các sinh viền: Đề tài: “Quản lý nhân sự và lương trường CDNBKHN” 1. Mục đích: -Lưu trữ thông tn nhân viên. -Châấm công tnh lương, tự động nhanh chóng, chính xác. -Sâấp xêấp lịch, thời gian làm việc của công nhân viên (lịch dạy của nhân viên) một cách hợp lích, phân bôấ thời gian phù hợp. -In báo cáo công việc. -Thôấng kê phân tch hiệu quả làm việc đánh giá năng lực nhân sự theo những ch ỉ têu xác định nào đó. #Đảm bảo các đãi ngộ, phúc lợi 2. Đối tượng người dùng: -Cán bộ công nhân viên. -Phòng tổ chức hành chính. 3. Quy trình nghiệp vụ: #Công tác quản lý nhân sự: -Hôồ sơ nhân sự được lưu trữ tại phòng tổ chức cán bộ của trường. Khi có sự thay đổi thông tn vêồ bản thân nhân viên thì nhân viên phải có tài liệu báo cáo cho trưởng phòng của đơn vị mình và trưởng phòng seẽ có chuyển thông tn này cho phòng tổ chức hành chính để cập nhật sửa đổi. -Thông tn vêồ hôồ sơ nhân sự được cập nhật từ hôồ sơ xin việc và các thông tn được bổ sung sau khi nhận vào trường. 1 -Hôồ sơ nhân sự là tài liệu mô tả đâồy đủ nhâất, cụ thể nhâất và được cập nhật kịp thời nêấu có sự thay đổi. -Khi nhân viên thôi không làm việc tại nhà trường thì hôồ sơ của nhân viên đó seẽ b ị hủy. -Phòng Tổ chức Hành chính là nơi trực têấp quản lý nhân viên nên trưởng phòng phải có trách nhiệm theo dõi để tham mưu cho câấp trên những thông tn câồn thiêất như: đêồ bạt nhân viên, cán bộ có khả năng quản lý điêồu hành cũng nh ư nh ững đóng góp vào sự nghiệp của nahf trường qua quá trình công tác của cá nhân đó. -Thực hiên chêấ độ ưu đãi với các cán bộ, giáo viên, công nhân viên công tác trong môi trường độc hại cũng như những côấng hiêấn của họ trong quá trình công tác. -Đêồ xuâất với hiệu trưởng vêồ công tác đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên để đáp ứng yêu câồu mới của ngành. -Tham mưu cho câấp trên để có những quyêất định vêồ thay đổi nhân sự, khen thưởng, kỷ luật, tăng lương đôấi với cán bộ, giáo viên, công nhân viên. #Công tác quản lý lương: -Đôấi với những cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức seẽ được hưởng lương theo chêấ độ quy định của nhà nước. -Tiêồn lương được tnh dựa vào mức lương tôấi têu (lương cơ bản), hệ sôấ lương, các hệ sôấ phụ câấp, BHXH, BHYT, trích từ % lương mà công nhân phải nộp. -Ngày nghỉ phép, nghỉ bù được tnh từ ngày công làm việc. Những ngày ngh ỉ ôấm, thai sản, tai nạn lao động cơ quan bảo hiểm chi trả theo quy định hiện hành. -Hàng năm theo định kỳ phòng Tổ chức-Hành chính seẽ tổng hợp kêất qu ả theo dõi công tác , các quyêất định khen thưởng kỷ luật cảu môẽi nhân viên để báo cáo lên câấp trên đêồ nghị tăng lương. -Việc tăng lương xét theo các têu chuẩn: 2 + Xét tăng 3 năm 1 lâồn đôấi với các cán bộ quản lý, kyẽ sư có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và các bậc thợ từ bậc 5 trở lên. + Xét tăng 2 năm 1 lâồn đôấi với các công nhân viên trung câấp chuyên môn và b ậc thợ từ bậc 4 trở xuôấng. + Tiêu chuẩn băất buộc để xét tăng lương là nhân viên không bị kỷ luật từ mức cảnh báo trở lên, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. + Đôấi với những nhân viên hợp đôồng thì seẽ thực hiên theo các quy định trong hợp đôồng. + Xét chêấ độ hưu trí: căn cứ vào quá trình công tác, th ời gian làm việc của t ừng cán bộ để xét chêấ độ hưu hay nghỉ mâất sức: Nam <= 60 tuổi được nghỉ hưu Nữ <= 55 tuổi được nghỉ hưu Khi cán bộ, giáo viên, viên chức có quyêất định vêồ hưu thì lý lịch cùng với sổ công lao động, sổ bảo hiểm seẽ được chuyển cho BHXH thành phôấ. 3 4. Biểu đồ phân công chức năng: 4 Quản lý nhân sự và lương Quản trị hệ thống Quản lý phòng ban Quản lý hồ sơ Quản trị người dùng Thay đổi phòng ban Thêm, sửa xóa hồ sơ Phân quyền người dùng Thay đổi nhân sự Tìm kiếm hồ sơ Quản lý lương Báo cáo Chấm công Báo cáo lương Tính lương Báo cáo nhân sự Thay đổi chức vụ 5 Chức năng quản trị hệ thống bao gồm:  Quản trị người dùng: Cho phép người quản trị quản lý thông tin về người sử dụng hệ thống (thêm, sửa, xóa), về tên đăng nhập, mật khẩu, quyền sử dụng và thao tác với thông tin trong hệ thống. Người quản trị hệ thống có quyền cấp quyền sử dụng mới cho người khác hay xóa bỏ nếu người đó không còn làm việc với hệ thống nữa.  Quản lý phòng ban: Cho phép người quản trị quản lý các phòng ban, bộ môn trong trường bao gồm thêm, sửa, xóa thông tin liên quan đến các phòng ban, bộ môn trong trường.  Quản lý chức vụ: Cho phép người quản trị xem và cập nhật hệ thống chức vụ hiện hành ở trường.  Quản lý ngạch bậc: Cho phép cập nhật và thêm mới ngạch bậc và lương của cán bộ, thay đổi hệ số lương khi có nhu cầu. Chức năng quản lý hồ sơ bao gồm: Cho phép người dùng xem hồ sơ của cán bộ bao gồm các thông tin về lý lịch, quá trình công tác, quá trình học tập, nghỉ hưu. Đối với người quản trị thì có thể sửa đổi các thông tin về cán bộ, thêm mới cán bộ, xóa hồ sơ cán bộ… Chức năng quản lý lương bao gồm:  Quá trình lương: Cho phép theo dõi quá trình thay đổi bậc lương, hệ số…của từng cán bộ và sửa đổi, lưu trữ, thêm mới quá trình lương của mỗi cán bộ.  Tính lương: 6 Đưa ra mức lương, hệ số thưởng, phụ cấp, mức lương thực lĩnh của mỗi cán bộ công nhân viên trong trường. Báo cáo: Cho phép đưa ra các báo cáo về nhân sự như báo cáo về chất lượng cán bộ, biên chế trong trường, đưa ra danh sách nâng lương…cho phép người dùng có thể in báo cáo trực tiếp, xuất sang một kiểu định dạng dữ liệu khác như: Winword, Text, Pdf, Excel… Cuối quý, cuối năm bộ phận này làm báo cáo về tình hình nhân sự trong trường theo từng phòng ban. Tạo báo cáo về hồ sơ nhân viên hay lương của từng người khi có yêu cầu của cấp trên. 7 5. BLD mức khung cảnh: Nhân viên Y/c xem lương, chấm công Báo cáo Phòng QL Y/c báo cáo Hồ sơ nhân viên nhân sự Lịch làm việc Trả y/c cấp tài khoản Y/c cấp tài khoản Quản lý nhân sự và lương Bảng lương, chấm công Y/c tạo tài khoản Trả y/c tạo tài khoản Y/c tính lương Bảng lương Phân quyền người dùng Quản trị viên hệ thống 8 6. BLD mức đỉnh: Báo cáo lương, nhân sự Bảng lương Nhân viên Trả y/c cấp tài khoản Y/c bảng lương Quá trình làm việc Y/c báo cáo lương, nhân sự QL lương Y/c cấp tài khoản Báo cáo Lịch làm việc Ngày công Tài khoản QT hệ thống Hồ sơ mới Hôồ sơ Phòng QL nhân sự Trả y/c tìm hồ sơ Y/c tìm hồ sơ QL hồ sơ Nhân viên Trả y/c cấp tài khoản Y/c cấp tài khoản Phân quyền người dùng QL phòng ban Trả y/c thay đổi cơ cấu Y/c thay đổi cơ cấu phòng ban, nhân sự Y/c thay đổi cơ cấu Quản trị viên hệ thống 9 7. BLD mức dưới đỉnh: 7.1. Chức năng quản trị hệ thống Báo cáo lương, nhân sự Bảng lương Nhân viên Quá trình làm việc Y/c cấp tài khoản Trả y/c cấp tài khoản Y/c bảng lương Y/c báo cáo lương, nhân sự QL lương Báo cáo Hồ sơ mới Ngày công Phòng QL nhân sự Trả y/c tìm hồ sơ Quản trị người dùng Tài khoản Trả y/c cấp tài khoản Phân quyền người dùng Y/c cấp tài khoản Phân quyền người dùng Hôồ sơ QL hồ sơ Nhân viên QL phòng ban Trả y/c thay đổi cơ cấu Y/c thay đổi cơ cấu phòng ban, nhân sự Y/c thay đổi cơ cấu Quản trị viên hệ thống 10 Y/c tìm hồ sơ 7.2. Chức năng quản lý phòng ban: Bảng lương Nhân viên Trả y/c cấp tài khoản Quá trình làm việc Y/c cấp tài khoản Y/c bảng lương QL lương Báo cáo lương, nhân sự Y/c báo cáo lương, nhân sự Báo cáo Hồ sơ mới Ngày công QT hệ thống Tài khoản Trả y/c cấp tài khoản Hôồ sơ Phòng QL nhân sự Trả y/c tìm hồ sơ QL hồ sơ Nhân viên Phân Y/c quyền cấp người tài dùng khoản Thay đổi nhân sự Thay đổi chức vụ Thay đổi phòng ban Quản trị viên hệ thống 11 Y/c tìm hồ sơ 7.3. Chức năng quản lý hồ sơ: Báo cáo lương, nhân sự Bảng lương Nhân viên Quá trình làm việc Y/c cấp tài khoản Trả y/c cấp tài khoản Y/c bảng lương Y/c báo cáo lương, nhân sự QL lương Phòng QL nhân sự Báo cáo Hồ sơ mới Ngày công QT hệ thống Trả y/c tìm hồ sơ Thêm, sửa, xóa hồ sơ Tài khoản Hôồ sơ Trả y/c cấp tài khoản Nhân viên Y/c cấp tài khoản Phân quyền người dùng QL phòng ban Trả y/c thay đổi cơ cấu Tìm kiếm hồ sơ Y/c thay đổi cơ cấu phòng ban, nhân sự Y/c thay đổi cơ cấu Quản trị viên hệ thống 12 Y/c tìm hồ sơ 7.4. Chức năng QL lương: Báo cáo lương, nhân sự Bảng lương Nhân viên Quá trình làm việc Y/c cấp tài khoản Trả y/c cấp tài khoản Y/c bảng lương Chấm công Tính lương Y/c báo cáo lương, nhân sự Báo cáo Hồ sơ mới Ngày công QT hệ thống Tài khoản Trả y/c cấp tài khoản Hôồ sơ Phòng QL nhân sự Trả y/c tìm hồ sơ QL hồ sơ Nhân viên Y/c cấp tài khoản Phân quyền người dùng QL phòng ban Trả y/c thay đổi cơ cấu Y/c thay đổi cơ cấu phòng ban, nhân sự Y/c thay đổi cơ cấu Quản trị viên hệ thống 13 Y/c tìm hồ sơ 7.5. Chức năng báo cáo: Y/c báo cáo lương Bảng lương Nhân viên Y/c cấp tài khoản Trả y/c cấp tài khoản Y/c bảng lương Quá trình làm việc Báo cáo nhân sự QL lương Báo cáo nhân sự Ngày công QT hệ thống Tài khoản Trả y/c cấp tài khoản Báo cáo lương Báo cáo lương Hôồ sơ Phòng QL nhân sự Y/c báo cáo nhân sự Hồ sơ mới Trả y/c tìm hồ sơ QL hồ sơ Nhân viên Y/c cấp tài khoản Phân quyền người dùng QL phòng ban Trả y/c thay đổi cơ cấu Y/c thay đổi cơ cấu phòng ban, nhân sự Y/c thay đổi cơ cấu Quản trị viên hệ thống 14 Y/c tìm hồ sơ 8. Lập lược đồ dữ liệu: 8.1. Các thực thể trong hệ thống: - Từ nguồn tài nguyên hệ thống ta có các thực thể: +Tài khoản (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Quyền tài khoản). +Nhân viên (Mã nhân viên, Tên nhân viên, Phòng ban, …). +Chức vụ (Mã chức vụ, Tên chức vụ). +Phòng ban (Mã phòng ban, Tên phòng ban). +Hồ sơ (Mã hồ sơ, Mã nhân viên, Ngày nhận hồ sơ). +Lương (Bậc lương, Lương cơ bản, Hệ số lương, Hệ số phụ cấp). - Từ yêu cầu vào ra, các tài liệu giao dịch ta có các thực thể: +Chấm công (Thời gian, Mã phòng ban, Mã nhân viên, Số ngày nghỉ, Số ngày có phép, Số ngày làm việc, Số ngày đi muộn). +Bảng lương (Tháng/Năm, Mã phòng ban, Mã nhân viên, Số tiền lương). 15 8.2. Lược đồ dữ liệu E-R của hệ thống: Tài khoản Chức vụ Lương Hồ sơ Nhân viên Chấm công Bảng lương Phòng ban 16
- Xem thêm -