Tài liệu Quản lý nhân sự trong công ty thiết bị tin học trường giang

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC Lời nói đầu ………………………………………………………………2 Chƣơng 1: khảo sát nghiệp vụ đề tài …………………………………….4 I.tìm hiểu lĩnh vực nghiệp vụ……………………………………...4 II.Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình……………………………..4 1. ứng dụng của tin học trong công tác quản lý………………….5 2. Mục đích của đề tài …………………………………………..6 3. Hoạt động thƣờng xuyên của hệ thống ……………………….6 4. Các bƣớc xây dựng hệ thống thông tin ……………………….9 5. Một số yêu cầu khác của chƣơng trình………………………11 III. Hạn chế của hệ thống cũ ………………………………………11 IV. Yêu cầu đổi mới của hệ thống…………………………………12 Chƣơng 2: phân tích hệ thống……………………………………………13 I.Mục đích của chƣơng trình ………………………………………13 II.Phân tích chung………………………………………………….13 Chƣơng 3 : thiết kế hệ thống ……………………………………………..15 Các màn hình chức năng…………………………………………… 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin đã tiến lên hàng đầu cùng một loạt các cải tiến, hoàn thiện các sản phẩm đã có, bổ xung các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong sự phát triển đó không thể không kể đến sự phát triển ứng dụng không ngừng của các phần mềm quản lý trên máy tính. Những ứng dụng quản lý trên máy tính đã giúp cho con ngƣời giải quyết nhanh chóng những công việc trong chốc lát với độ chính xác cao mà trƣớc đây phải làm trong hàng giờ, hàng ngày. Để có đƣợc những phần mềm quả lý đó thì công việc phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý không thể thiếu đƣợc trong việc thiết kế quần mềm quản lý. Nếu không có sự giúp sức của máy tính thì công tác quản lý của các cơ quan nhƣ: Ngân hàng, du lịch, dịnh vụ thƣơng mại, các công ty, nhà máy, trƣờng học... không thể nói đến tự động hoá. Yêu cầu lớn nhất hiện nay đối với cán bộ làm công tác tin học tại mọi cơ qua là phải có khả năng phân tích đƣợc thực trạng nghiệp vụ của cơ quan từ đó thiết kế, xây dựng ra các hệ thống thông tin sử dụng máy tính và các phƣợng tiện truyền thông đáp ứng cho nhu cầu quản lý. Vì thế việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý đã phát triển mạnh mẽ nó giúp cho công tác quản lý ngày càng trở nên hiệu quả hơn nhƣ: nâng cáo hiệu quả trong công việc, đƣa ra các báo cá, các số liệu thống kê một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời... Đồng thời nhờ việc ứng dụng tin học mà đã tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian, công sức của con ngƣời và giảm nhẹ bộ máy quản lý vốn rất cồng kềnh từ xƣa tới nay. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngày nay trong các cơ quan ngƣời làm công tác quản lý phải quản lý một số lƣợng lớn các hồ sơ, nên khi có sự thay đổi về nhân sự thì ngƣời làm công tác quản lý mất nhiều thời gian cộng sức cho việc cập nhật, tìm kiếm... Xuất phát từ những lợi ích thiết thực to lớn nhờ những ứng dụng trên máy tính mang lại cho con ngƣời mà trong thời gian này em đã đƣợc nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Quản lý nhân sự trong Công ty Thiết Bị Tin Học Trƣờng Giang”.. Chƣơng trình quản lý nhân sự là một đề tài có tính thực tiễn nên trong một thời gian ngắn bài làm của em khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu xót. Cùng với sự giúp đỡ cùa cô giáo: Nguyễn Thanh Hƣơng và các anh (chị) trong Công ty Thiết Bị Tin Học Trƣờng Giang để em hoàn thiện đề tài đƣợc tốt hơn. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG I: KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ ĐỀ TÀI I.TÌM HIỂU LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Các phầm mềm chuyên dụng đƣợc sử dụng trong hều hết các cơ quan xí nghiệp, trƣờng học… nhằm giảm bớt công sức của con ngƣời. Tin học đã và đang đƣợc triển khai, phát triển ngày một hoàn thiện trên thế giới và đặc biệt đối với nƣớc ta cũng là một lĩnh vực đƣợc nhiều ngƣời quan tâm, chú trọng. Việc ứng dụng tin học vào quản lý nhân sự là một nội dung quan trong đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều lĩnh vực hoạt động, mà chủ yếu phối hợp với bộ máy quản lý dựa trên nền tảng đã quy định của nhà nƣớc. Đồng thời, việc ứng dụng tin học đã tiết kiêm đƣợc rất nhiều thời gian, công sức của con ngƣời và dảm nhẹ bộ máy quản lý vốn rất cồng kềnh, kém hiệu quả từ xƣa tới nay. Hiện nay việc quản lý nhân sự trong các công ty gặp rất nhiều khó khăn. Đây là vấn đề hết sức phức tạp. Từ thực tế đặc thù riêng của các công ty, lƣợng nhân viên khá phong phú, cùng với các đối tƣợng có trình độ chuyên môn khác nhau. Do đó phải tin học hoá quản lý, phải giảm thiểu thời gian công sức cho bộ máy quản lý. Để ứng dụng máy tính vào công tác quản lý nhân sự thì phải nắm chắc cơ chế quản lý, trình độ của các nhân sự trong cơ quan. Để máy tính trợ giúp một cách có hiệu quả và chính xác, không những phụ thuộc vào ngƣời lập trình có trình độ mà phải có kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn và lòng yêu nghề. II.NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƢỢNG TRÌNH 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Để đƣa tin học hoá vào quản lý có hiệu quả, sử dụng tốt các thiết bị thì cần phải có sự hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo đúng quy định của đợn vị cũng nhƣ của ngành, đƣờng lối chính sách của đảng, nhà nƣớc. Hiệu quả của phần mềm quản lý phụ thuộc nhiều vào khả năng hiểu biết của ngƣời phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Nó làm tiền đề cho việc xây dựng chƣơng trình, vì vậy công việc phải tỉ mỉ, thận trọng chi tiết, chính xác. Qua đó sẽ thấy đƣợc lƣu chuyển các luồng dữ liệu mà hệ thống thực hiện. Nhƣ vậy việc phận tích và thiết kế hệ thống là phần quan trọng đầu tiên cho hiệu quả hoạt động chƣơng trình sau này. Trong quá trình phân tích ta thấy: Sơ đồ luồng dữ liệu cho ta biết đƣợc yêu cầu của ngƣời sử dụng, mô hình của hệ thống thông tin lƣu chuyển từ quá trình ngày qua quá trình khác. Sự liên kế dữ liệu đầu vào qua quá trình xử lý sẽ cho ta những thông tin của dữ liệu đầu ra. 1. Ứng dụng của tin học trong công tác quản lý Hiện nay với sự phát triển hết sức mạnh mẽ của cách mạng khoa học kỹ thuật, trong đó công nghệ thông tin là ngành phát triển một cách vƣợt bậc và phù hợp với nhiều ngành nghề. Đặc biệt trong công tác quản lý nó không thể tách rời việc tìm hiểu hoạt động của các cơ quan, xí nghiệp và cách thức xử lý thông tin cả các bộ phận trong dơn vị đó. Ngày nay tin học đã và đang khẳng định đƣợc mình và ngày càng đứng vững vì nó có những ƣu thế sau: + Có khả năng lƣu trữ và xử lý thông tin lớn + Thông tin đƣợc xử lý chính xác, nhanh chóng theo yêu cầu của ngƣời xử dụng, thời gian xử lý nhan, trình bầy đẹp. + Lƣu trữ dữ liệu khoa học gọn nhẹ, thuận tiện an toàn và tiết kiệm. + Chi phí nhỏ, ít tốn kém. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Điều này chứng tỏ máy tính là một công cụ để quản lý rất có hiệu quả. Để có đƣợc điều đó không chỉ có kiến thức nhất định về chuyên môn mà cần phải có kiến thức cơ bản về quản lý và nghiệp vụ, hiểu rõ các chức năng các bộ phân về nghiên cứu. Mức độ hiệu quả của việc ứng dụng máy tính nhanh hay chập còn phụ thuộc vào sự hiểu biết của ngƣời phân tích và thiết kế hệ thống. Ứng dụng của máy tính nhƣ là một công cụ để thu thập, xử lý, cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà quản lý trong công việc. 2.Mục đích của để tài Qua nghiên cứu mô hình quản lý Công Ty tin hoc Trƣờng Giang nói chung và hệ thống quản lý nhân sự nói riêng, muốn tin học hoá ta cần xây dựng phần mềm quản lý nhân sự nhàm mục đích sau: + Thực hiện quá trình quản lý cán bộ, nhân viên của Công Ty tin học Trƣờng Giang. + Lƣu trữ các thông tin liên quan đến nhân viên đã và đang làm việc tại công ty + Cập nhật sửa đổi các thông tin liên quan đến nhân sự: lý lịnh, hệ số lƣơng, ngày công, ngày nghỉ của nhân viên… + Tạo cập nhật sửa đổi các thông tin về nhân sự của Công Ty. + In danh sách nhân viên của từng phòng, từng bộ phận theo thông số cần thiết, theo sự yêu cầu và kiểm tra của cấp trên. + In bảng chấm công hàng tháng của từng nhân viên theo từng phòng ban, từng bộ phận. + In danh sách đảng viên, đoàn viên… + Kết xuất các biểu mẫu báo các một cách đầy đủ, chi tiết, khoa học theo yêu cầu của ngƣời sử dung, theo từng tháng, quý năm hay một yêu cầu cụ thể khác nhƣ giới tính, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ… 3.Hoạt động thƣờng xuyên của hệ thống. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công tác quản lý nhân sự là một công việc hết sức khó khăn, tốn kém về thời gian, công sức. Mục đích của quản lý nhân sự là làm sao lƣu trữ đƣợc thông tin về con ngƣời của Công Ty sao cho hiệu quả công việc đạt đƣợc cao nhất trong cùng một thời gian làm việc và phải thoả mãn các điều kiện cho ngƣời lao động. Các nhà quản lý phải biết xăp xếp và xử lý các thông tin về ngƣời lao động một cách có khoa học thoả đáng từ khi ngƣời lao động nộp hồ sơ đến khi ký hợp đồng xắp xếp vào các phòng ban, các tổ khi ngƣời lao động đã làm việc thì phải kiểm tra, đôn đốc có khen thƣởng và kỷ luật. Quản lý nhân sự gồm nhiều hệ thống con phân biệt với từng mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của công tác quản lý. Với mỗi cơ quan hệ thống đƣợc chia làm nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có một chức năng riêng trong cơ quan và nó bao gồm nhƣ sau: a.Chức năng cập nhật. Để hệ thống có nguồn gốc dữ liệu thống nhất phục vụ cho việc quản lý, trƣớc hết ta phải cung cấp cho hệ thống một số thông tin chung để thuận tiện cho quá trình xử lý, các thông tin này đƣợc truy xuất thông qua mã của chúng và phải nhập vào hồ sơ nhƣ sau: + Cập nhật danh sách nhân viên (theo hồ sơ). + Nhập vào hồ sơ nhân viên mới chuyển đến hay mới tuyển dụng. + Nhập danh sách phòng ban. + Cập nhật thông tin cho từng phòng ban, từng bộ phận, từng nhân viên. + Cập nhật các thông tin về sự thay đổi hệ số lƣơng, bậc lƣơng, ngạch lƣơng của cán bộ nhân viên. + Cập nhật danh sách (bảng chấm công) ngày làm việc, ngày nghỉ ốm của từng nhân viên. b.Chức năng tra cứu 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Với các dữ liệu đã đƣợc cập nhật, để đáp ứng nhu cầu đã đặt ra ta cần phải xử lý các dữ liệu này. Theo yêu cầu quản lý trong Công Ty hệ thống cần có các chức năng tra cứu sau: Tra cứu thông tin theo yêu cầu của ngƣời sử dụng nhƣ: + Tìm kiếm nhân viên theo tên. + Tìm kiếm nhân viên theo ngày sinh. + Tìm kiếm nhân viên theo dịa chỉ. + Tìm kiếm nhân viên theo ngạch bậc + Tìm kiếm nhân viên theo trình độ chuyên môn + Tìm kiếm nhân viên theo trình độ chính trị. + Tìm kiếm nhân viên theo trình độ tin học. c.Chức năng thống kê. Từ nguồn dữ liệu đã cập nhật nhƣ trên hệ thống sẽ đƣa ra các bảng báo cáo thống kê tổng quát hay chiết về nhân sự của cơ quan tuỳ theo yêu cầu lựa chọn cụ thể là: + Lập danh sách cán bộ, nhân viên toàn cơ quan. + Lập danh sách cán bộ, nhân viên của từng phòng ban. + Lập danh sách cán bộ, nhân viên là đảng viên. + Lập danh sách cán bộ, nhân viên là đoàn viên. + Lập danh sách cán bộ, nhân viên theo ngạch, bậc lƣơng. + Lập danh sách cán bộ, nhân viên theo trình độ. + Lập danh sách cán bộ, nhân viên theo giới tính 4.Các bƣớc xây dựng hệ thống thông tin. Việc xây dựng hệ thống này đƣợc thực hiện qua năm giai đoạn sau: a. Nghiên cứu sơ bộ và lập dự án. Khi tiến hành tìm kiếm, khảo sát hệ thống cũ ta phải phát hiện ra những nhƣợc điểm còn tồn đọng, đề xuất ý tƣởng cho giải pháp mới. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cần tham khảo ý kiến lãnh đạo của công ty để nắm đƣợc yêu cầu của họ nhằm định hƣớng cho hệ thống mới. Phải nên ra đƣợc tính khả thi của bài toán và có định hƣớng cho giai đoạn tiếp theo. b. Phân tích hệ thống Phải tiến hành phân biệt một cách chi tiết hệ thông hiện tại để xây dựng các lƣợc đồ cũ trên cơ sở đó xây dựng lƣợc đồ khái niệm cho hệ thống mới. c. Thiết kế tổng thể Nhằm xác định vai trò, vị trí của máy tính trong hệ thống mới, phân tích rõ việc nào cần phải làm bằng thủ công do con ngƣời đảm nhiệm. d. Thiết kế chi tiết Thiết kế các công việc thủ công để giải quyết việc xử lý thông tin trƣớc khi đƣa vào máy tính một số công việc sau khi đƣợc máy tính xử lý đƣa ra. Thiết kế các tệp dữ liệu. Thiết kế các thủ tục thông tin trên máy tính. Thiết kế các dao diện với ngƣời sử dụng. Thiết kế các modul chƣơng trình. Thiết kế mẫu thử và chạy thử chƣơng trình. Hƣớng dẫn sử dụng làm việc với chƣơng trình, cài đặt chƣơng trình khi có sự cố, bảo quản dữ liệu. Đánh giá đƣợc các mặt ƣu điểm, nhƣợc điểm của hệ thống mới. e. Cài đặp, lập trình Chọn ngôn ngữ lập trình. Cài đặt các tệp, viết các đoạn chƣơng trình chung Soạn thảo chƣơng trình cho từng cấp sử lý. Khai thác và bảo trì. Điều chỉnh theo yêu cầu mới 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cải thiện hiệu năng của hệ thống. Kết luận Qua cách tổ chức và quản lý của Công Ty tin học Trƣờng Giang ta cần phải xây dựng một phần mềm “Quản lý nhân sự” sao cho: + Đáp ứng đƣợc hầu hết các chức năng cần thiết. + Chƣơng trình đơn giản, dễ sử dụng. + Dao diện đẹp. + Chƣơng trình phải có tính mở cao. Để xây dựng một chƣơng trình thoả mãn các điều kiện trên ta cần thiết kế một hệ thống saocho: + Thông tin đầy đủ + Tránh dƣ thừa + Không trùng lặp + Sử lý nhanh + Độ chính xác cao. 5. Một số yêu cầu khác của chƣơng trình a. Tính mở Với mỗi hệ thống thông tin, xây dựng có tính mở cao là một công việc hết sức cần thiết. Trong hệ thống quản lý nhân sự này tính mở cần đáp ứng nội dung sau: Báo cáo định kỳ thƣờng xuyên có thể sửa đổi và bổ sung, với kinh phí nhỏ. b. Bảo mật Chƣơng trình cần có tính bảo mật trong một số chức năng nhƣ sử dụng chƣơng trình. III. HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG CŨ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi chƣa có ứng dụng của tin học vào công tác quản lý thì công việc quản lý của Công ty đều đƣợc làm hoàn toàn bằng phƣơng pháp thủ công, tức là quản lý bằng sổ sách. + Việc cập nhật lý lịch của nhân viên đôi lúc làm mất rất nhiều thời gian vì hồ sơ bị thất lạc. + Khi giám đốc có yêu cầu báo cáo hay tìm kiếm thông tin liên quan đến một hoặc nhiều nhân viên thì việc tra cứu theo yêu cầu đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian và công sức. Tóm lại việc quản lý theo phƣơng thức thủ công rất tốn kém về thời gia, nhân lực, hơn nữa độ chính xác lại không cao, tốc độ sử lý chậm do vậy không đáp ứng đƣợc kịp thời các yêu cầu của công ty. Vì vậy cần phải có một phần mềm cho hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty tin học Trƣờng Giang để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu nói trên. IV. YÊU CẦU ĐỔI MỚI CỦA HỆ THỐNG Để khắc phục những nhƣợc điểm của hệ thống quản lý cũ thì đơn vị cần phải xây dựng một hệ thống quản lý bằng thông tin tự động. Trong thực trạng hiện nay của Công ty tin học Trƣờng Giang có đủ điều kiện để xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự bằng máy tính. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG I. MỤC ĐÍCH CHUNG CỦA CHƢƠNG TRÌNH Chƣơng trình quản lý nhân sự Công Ty tin học Trƣờng Giang là một trong những ứng dụng tin học vào quản lý. Mục đích của chƣơng trình là cho phép lƣu trữ, tìm kiếm thống kê, cập nhật thông tin về hồ sơ nhân sự của các nhân viên trong công ty một cách tổng thể từ khi chuyển đến công tác cho đến khi nghỉ làm. II. PHÂN TÍCH CHUNG Đƣa vào hệ thống mới những yêu cầu nhiệm vụ của ngƣời sử dụng mà chƣa có trong hệ thống cũ thƣờng là các yêu cầu đƣợc sử lý nhanh hơn, chính xác hơn và một số phân tích chƣa có trong hệ thống phân tích hiện tại. Các mô hình phục vụ trong giai đoạn này: - Mô hình phân rã chức năng và mô hình luồng dữ liệu. - Mô hình thực thể liên kết và mô hình quan hệ để phân tích về dữ liệu của hệ thống. Tìm hiểu hệ thống cũ làm nhƣ thế nào? Xác định hệ thống mới làm nhƣ thế nào? 1 Diễn tả hệ thống cũ làm gì? 3 2 12 Xác định hệ thống mới làm gì Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 Khảo sát hệ thống 2 Phân tích hệ thống 2 Thiết kế hệ thống 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG II. THIẾT KẾ MÀN HÌNH Hệ thống bao gồm một số chức năng sau: * Mô hình thực thể liên kết 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Mô hình phân rã chức năng qu¶n lý nh©n sù Quản lý nhân sự Quản lý sơ yế lý lịch Quản lý tiền Lƣơng Quản lý qt công tác Quản lý qt nghỉ việc Quản lý khen thƣởng, kỷ luật T×m kiÕm Báo cáo Theo mã nhân vien Theo họ và tên nhân viên Theo giới tính Theo phòng ban Theo giíi tÝnh Theo chức vụ * Một số màn hình dao diện chính 1. Màn hình dao diện của đồ án 15 Danh sách nhân sự Danh sách nghỉ Tiền lƣơng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.Màn hình chức năng chính 3.Màn hình chức năng quản lý hồ sơ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. Màn hình chức năng quản lý hồ sơ về sơ yếu lý lịch 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5.Màn hình chức năng quản lý hồ sơ về quá trình công tác 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6.Màn hình chức năng quản lý hồ sơ về quản lý nhập lương. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7. Màn hình chức năng quản lý hồ sơ về quá trình công tác 8. Màn hình chức năng quản lý hồ sơ về khen thưởng kỷ luật 20
- Xem thêm -