Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền xã

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

môc lôc phÇn I: më ®Çu - Môc ®Ých yªu cÇu. - NhiÖm vô ®Ò tµi. - Giíi h¹n ®Ò tµi. - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. PhÇn II: néi dung I- mét sè vÊn ®Ò chung. 1- Kh¸i niÖm. 2- Vai trß qu¶n lý nhµ níc. 3- Chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ. 4- Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ. 5- Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ë c¬ së. 6- NhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ cña UBND x·, phêng. 7- Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ. II- thùc tr¹ng kinh tÕ x· Lª Ninh - huyÖn kinh m«n - tØnh h¶i d¬ng. 1- Mét sè ®Æc ®iÓm tù nhiªn kinh tÕ - x· héi cña x·. 2- Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña x·. a- §Æc ®iÓm t×nh h×nh. b- Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc. c- Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm. III- ph¬ng híng gi¶i ph¸p qu¶n lý cña ubnd x· Lª NÞnh vÒ kinh tÕ. 1- Ph¬ng híng: a- Môc tiªu tæng qu¸t vµ môc tiªu cô thÓ. b- Ph¬ng híng cô thÓ vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn. c- Mét sè kiÕn nghÞ víi c¸c cÊp. phÇn III: kÕt luËn phÇn I: lêi nãi ®Çu Thùc tiÔn nh÷ng n¨m ®æi míi kinh tÕ ë níc ta cho thÊy, viÖc chuyÓn sang ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo cí chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc lµ mét chñ tr¬ng v« cïng ®óng ®¾n ,nhê ®ã mµ khai th¸c ®îc tiÒm n¨ng kinh tÕ trong níc, ®i ®«i víi thu hót vèn, kü thuËt c«ng nghÖ níc ngoµi, gi¶i phãng vµ ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt x· héi, gãp phÇn quyÕt ®Þnh b¶o ®¶m t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ, c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. §èi víi ®Êt níc ta x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa trong ®iÒu kiÖn lùc lîng s¶n xuÊt, phôc vô vµ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, ®¶m b¶o tõng bíc x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi, x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh 1 tÕ thÞ trêng, vËn dông c¬ chÕ thÞ trêng, sö dông c¸c h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý kinh tÕ cña kinh tÕ thÞ trêng ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt, khuyÕn khÝch tinh thÇn n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng, gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, thóc ®Èy C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ vµ v¨n minh. Trong thêi ®¹i ngµy nay kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®Òu cÇn sù qu¶n lý cña nhµ níc kh«ng ®Ó bµn tay v« h×nh cña c¬ chÕ thÞ trêng chi phèi, bëi ë níc ta: Nhµ níc x· héi chñ nghÜa thùc sù cña d©n, do d©n, v× d©n, do §¶ng l·nh ®¹o b¶o vÖ lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng. ë níc ta nhµ níc qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo nguyªn t¾c kÕt hîp tÝnh ®Þnh híng vµ c©n ®èi cña kÕ ho¹ch víi tÝnh n¨ng ®éng vµ nh¹y c¶m cña thÞ trêng vµ c¬ chÕ thÞ trêng. Bëi v× kÕ ho¹ch vµ thÞ trêng ®Òu lµ c«ng cô ph¬ng tiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, qu¶n lý cña nhµ níc lµ ®Ó ph¸t huy mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ trêng. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm ®êng lèi cña §¶ng trong t×nh h×nh vµ bèi c¶nh trªn thÕ giíi, khu vùc vµ cña ®Êt níc ta nh÷ng n¨m qua vµ trong nh÷ng n¨m tíi cã rÊt nhiÒu thuËn lîi còng nh khã kh¨n th¸ch thøc cña c¬ chÕ thÞ trêng khi ®Êt níc ta më cöa héi nhËp víi c¸c nÒn kinh tÕ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i, trong khi chóng ta míi ®ang trong thêi kú qu¸ ®é, nÒn kinh tÕ nghÌo nµn l¹c hËu, khoa häc kü thuËt cha ph¸t triÓn,nh÷ng yÕu tè ®ã Ýt nhiÒu t¸c ®éng ¶nh hëng ®Õn c¬ së ®Þa ph¬ng trong c¬ chÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®a ®êi sèng nh©n d©n ®Õn Êm no h¹nh phóc th× mçi ®Þa ph¬ng c¬ së ph¶i thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n, vËn dông tèt c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. Tõ ®ã thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Víi chøc n¨ng nhiÖm vô ph©n c«ng lµ lµ mét c¸n bé c¬ së trùc thuéc x· qu¶n lý , trong c«ng t¸c lu«n g¾n liÒn víi ®Þa ph¬ng, qua nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ t«i nhËn thÊy: CÇn ph¶i vËn dông tèt c¸c quan ®iÓm ®êng lèi cña §¶ng vÒ qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ tõ ®ã vËn dông thùc tÕ vµo ®Þa ph¬ng, cïng víi c¸c c¸n bé c«ng chøc, c¸c ngµnh, c¸c Hîp t¸c x· thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña x· ®i ®óng ®Þnh híng cña §¶ng, Nhµ níc, thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña dÞa ph¬ng. ( Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ cña chÝnh quyÒn x· ). Sau khi ®îc häc tËp nghiªn cøu t«i ®· nhËn ®Ò tµi Tõ ®Ò tµi nµy t«i sÏ vËn dông quan ®iÓm ®êng lèi cña §¶ng trong viÖc tham mu víi c¸c cÊp l·nh ®¹o x©y dùng nÒn kinh tÕ cña níc ta vµo thùc tiÔn cña x· Lª Ninh, ®¸nh gi¸ ®îc nh÷ng mÆt ®· lµm ®îc, nh÷ng mÆt cha lµm ®îc, nh÷ng thiÕu sãt khuyÕt 2 ®iÓm vµ ph¬ng híng gi¶i ph¸p cho nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ cña x· trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. phÇn thø II : néi dung I- mét sè vÊn ®Ò chung qu¶n lý nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. 1- Kh¸i niÖm: Qu¶n lý nhµ níc lµ sù t¸c ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ níc cã chøc n¨ng, thÈm quyÒn tíi c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ - x· héi, b»ng hÖ thèng c«ng cô cã tÝnh chÊt nhµ níc, nh»m ®¹t môc tiªu ®· ®Þnh. Tõ kh¸i niÖm trªn th× chñ thÓ qu¶n lý lµ c¸c c¬ quan nhµ níc cã chøc n¨ng thÈm quyÒn nhÊt ®Þnh, ®îc luËt ph¸p qui ®Þnh, ®iÒu nµy ®ßi hái c¬ quan qu¶n lý ph¶i ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng, thÈm quyÒn kh«ng ®îc vît qu¸ thÈm quyÒn, kh«ng sai chøc n¨ng, nhê ®ã c¸c v¨n b¶n ban hµnh míi cã hiÖu lùc ph¸p lý, ngîc l¹i sÏ v« hiÖu vµ g©y ra sù rèi lo¹n trong qu¶n lý. Còng nh c¸c lÜnh vùc kh¸c, qu¶n lý nhµ níc nãi chung, qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc nãi riªng bao gåm c¸c hÖ thèng, c¸c c¬ quan qu¶n lý cña nhµ níc, cã chøc n¨ng thÈm quyÒn nhÊt ®Þnh ®îc ph©n chia thµnh c¸c khÈu, c¸c cÊp, ®èi tîng qu¶n lý lµ c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ - x· héi víi sù vËn ®éng ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Nhµ níc sö dông c¸c c«ng cô, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p ®Ó t¸c ®éng ®iÒu chØnh, dÉn d¾t ®Þnh híng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi nh»m ®¹t môc tiªu nhµ níc ®Ò ra. HÖ thèng c«ng cô t¸c ®éng mang tÝnh nhµ níc, nghÜa lµ cã tÝnh ph¸p luËt b»ng luËt ph¸p, b»ng v¨n b¶n díi luËt, b»ng c¸c chÝnh s¸ch cã hiÖu lùc ph¸p lý nhÊt ®Þnh. Do ®ã trong qu¶n lý nhµ níc ngoµi t¸c ®éng gi¸o dôc, thuyÕt phôc, ®éng viªn, viÖc b¾t buéc tu©n thñ luËt ph¸p lµ mét tÊt yÕu. Qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc: HÖ thèng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ®îc chia thµnh c¸c cÊp kh¸c nhau tõ Trung ¬ng ®Õn c¬ së (x·, phêng), c¸c c¬ quan nµy ®Òu cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc, song kh¸c nhau ë thÈm quyÒn vµ ph¹m vi ®Þa giíi hµnh chÝnh. ë cÊp Trung ¬ng nhµ níc thùc hiÖn qu¶n lý vÜ m«, ®ã lµ ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña c¸c c¬ quan nhµ níc Trung ¬ng ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ - x· héi thuéc ph¹m vi c¶ níc, nh»m ®¹t môc tiªu chung cña c¶ níc, qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc cã ®Æc ®iÓm t¸c ®éng cña nhµ níc võa réng kh¾p c¶ níc, võa cã tÝnh tæng hîp liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng nh kinh tÕ - x· héi, t©m lý, an ninh... võa cã tÝnh t¸c ®éng dµi h¹n. Qu¶n lý nhµ níc ë cÊp c¬ së mét mÆt kh«ng tr¸i ph¸p luËt vµ quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cÊp trªn, mÆt kh¸c chØ t¸c ®éng trong ph¹m vi ®Þa giíi hµnh chÝnh cña c¬ së vµ mang tÝnh t¸c nghiÖp. 2- Vai trß qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta. Qu¶n lý nhµ níc nãi chung, ®Æc biÖt qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc ta trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, v× nhµ níc ta 3 lµ ®¹i diÖn cho së h÷u c«ng céng vµ n¾m gi÷ tµi s¶n cho toµn d©n lµ chñ thÓ qu¶n lý cao nhÊt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµm n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò ®ßi hái nhµ níc vµ chØ nhµ níc míi cã chøc n¨ng thÈm quyÒn thùc hiÖn gi¶i quyÕt. Sù ®a d¹ng vÒ së h÷u trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta ®ßi hái nhµ níc ph¶i t¨ng cêng vai trß qu¶n lý. Toµn cÇu ho¸, Quèc tÕ ho¸ nhiÒu lÜnh vùc ®ßi hái nhµ níc ph¶i t¨ng cêng vai trß qu¶n lý cña m×nh. Nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh : §éc quyÒn, ph©n ho¸ giµu nghÌo, t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn m«i trêng sinh th¸i, tÖ n¹n x· héi n¶y sinh... ®ßi hái ph¶i t¨ng cêng vai trß qu¶n lý, ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. §Þnh híng x· héi chñ nghÜa cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta ®ßi hái nhµ níc ta ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý vÜ m«, nh»m ®¶m b¶o sù vËn ®éng, ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cho phï hîp víi b¶n chÊt vµ theo quü ®¹o ®· ®îc §¶ng ta, Nhµ níc ta lùa chän, ®ã lµ ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Phï hîp víi qu¸ tr×nh chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ cã tÝnh hiÖn vËt, bao cÊp khÐp kÝn sang kinh tÕ thÞ trêng mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt hµng ho¸ më cöa vµ héi nhËp, tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ b»ng mÖnh lÖnh hµnh chÝnh tËp trung cao ®é sang vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, thùc tÕ còng ®· cho thÊy kinh tÕ thÞ trêng ®· vµ ®ang th©m nhËp vµo mäi khÝa c¹nh, mäi mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ - x· héi. 3- Chøc n¨ng qu¶n lý cña nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ®îc quy ®Þnh bëi yªu cÇu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ, viÖc thùc hiÖn vµ ph¸t huy c¸c chøc n¨ng ®ã ®Õn ®©u lµ do b¶n chÊt cña nhµ níc, do yªu cÇu cña nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ - x· héi vµ do t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi cña tõng giai ®o¹n lÞch sö quy ®Þnh, nhËn râ chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh tÕ lµ c¬ së kh¸ch quan ®Ó tæ chøc hÖ thèng bé m¸y qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ, tõ chøc n¨ng vµ s¾p xÕp bé m¸y, bè trÝ nh©n sù tríc ®©y trong c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp. Nhµ níc n¾m toµn bé nÒn kinh tÕ vµ kh«ng chØ thùc hiÖn toµn bé c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ mµ cßn lµm c¶ chøc n¨ng trùc tiÕp qu¶n lý s¶n xuÊt, can thiÖp s©u vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nay chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa rÊt nhiÒu c«ng viÖc ho¹t ®éng kinh tÕ do thÞ trêng vµ x· héi ®¶m nhiÖm, nhµ níc chØ tËp trung thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý chñ yÕu nhÊt mµ thÞ trêng vµ x· héi kh«ng lµm ®îc, kh«ng ®îc lµm vµ kh«ng lµm tèt. C¸c chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ còng kh«ng cè ®Þnh mµ cã sù ph¸t triÓn, tuy nhiªn c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n vÉn Ýt thay ®æi trong ®iÒu kiÖn cô thÓ, do môc tiªu vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi thay ®æi th× vai trß vµ thø tù u tiªn cña c¸c chøc n¨ng còng cã sù thay ®æi nhÊt ®Þnh. 4 §¹i héi IX cña ®¶ng ®· nhÊn m¹nh c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ "Nhµ níc t¹o m«i trêng ph¸p lý thuËn lîi, b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh vµ hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn, b»ng chiÕn lîc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch, kÕt hîp víi sö dông lùc lîng vËt chÊt cña nhµ níc ®Ó ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, khai th¸c hîp lý c¸c nguån lùc cña ®Êt níc, b¶o ®¶m c©n ®èi vÜ m« nÒn kinh tÕ, ®iÒu tiÕt thu nhËp, kiÓm tra, kiÓm so¸t, thanh tra mäi ho¹t ®éng kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt". Nh vËy, nhµ níc cã c¸c chøc n¨ng qu¶n lý c¬ b¶n, t¹o m«i trêng ®Þnh híng, tæ chøc, ®iÒu tiÕt kiÓm tra, tuú theo yªu cÇu phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ kinh tÕ - x· héi cña tõng giai ®o¹n mµ viÖc s¾p xÕp thø tù u tiªn vµ néi dung c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc vÒ kinh tÕ bao gåm. Mét lµ: Chøc n¨ng t¹o lËp m«i trêng. Víi chøc n¨ng nµy, b»ng quyÒn lùc vµ søc m¹nh tæ chøc cña m×nh nhµ níc b¶o ®¶m mét m«i trêng thuËn lîi, b×nh ®¼ng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bao gåm c¸c m«i trêng chÝnh trÞ, ph¸p luËt, kinh tÕ, t©m lý, x· héi, kÕt cÊu h¹ tÇng... lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó c¸c giíi kinh doanh yªn t©m bá vèn kinh doanh vµ kinh doanh thuËn lîi æn ®Þnh ph¸t ®¹t, gãp phÇn ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Êt níc víi chøc n¨ng nµy nhµ níc cã vai trß nh mét lµ "§ì" gióp cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, ®ång thêi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn tù do, b×nh ®¼ng trong kinh doanh. Nãi c¸ch kh¸c, nhµ níc cã chøc n¨ng t¹o ra c¸c dÞch vô c«ng vÒ m«i trêng chÝnh trÞ, ph¸p lý, an ninh, thñ tôc qu¶n lý, ®iÒu kiÖn kinh doanh, th«ng tin an toµn x· héi phôc vô cho x· héi, trong c¬ chÕ thÞ trêng, muèn cã thÞ trêng s¶n xuÊt - kinh doanh æn ®Þnh tiÕn bé, cÇn ph¶i cã bµn tay cña nhµ níc tõ viÖc ban hµnh vµ b¶o ®¶m thi hµnh ph¸p luËt ®Õn b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n nh quyÒn së h÷u, tù do kinh doanh, xö lý tranh chÊp theo ph¸p luËt, ®¶m b¶o mét x· héi lµnh m¹nh cã v¨n ho¸. Hai lµ: Chøc n¨ng ®Þnh híng vµ híng dÉn ph¸t triÓn kinh tÕ. §©y lµ mét chøc n¨ng quan träng cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ë níc ta, ®iÒu nµy b¾t nguån tõ hai lý do. Tríc hÕt, trong qóa tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, nhµ níc cÇn ®Þnh híng cho c¸c lùc lîng kinh tÕ vËn ®éng theo quü ®¹o cña nhµ níc ta, theo con ®êng x· héi chñ nghÜa, mÆt kh¸c kinh tÕ thÞ trêng cã ®Æc ®iÓm lµ tù do ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu kh«ng ®Þnh híng, híng dÉn, ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sÏ ®Ó tù ph¸t v« tæ chøc, næi lo¹n, h¬n n÷a nhµ kinh doanh vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®îc tù chñ kinh doanh, nhng kh«ng thÓ n¾m ®îc hÕt t×nh h×nh vµ xu híng vËn ®éng cña thÞ trêng. Do ®ã thêng ch¹y theo thÞ trêng mét c¸ch thô ®éng, dÔ g©y ra thua lç thÊt b¹i vµ ®æ vì , g©y thiÖt h¹i chung cho nÒn kinh tÕ. V× vËy, 5 Nhµ níc ph¶i ®Þnh híng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo quü ®¹o vµ môc tiªu kinh tÕ - x· héi ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ®Þnh ra. Nhµ níc cã chøc n¨ng ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ, ho¹t ®éng híng ®Ých theo c¸c môc tiªu chung cña ®Êt níc, th«ng qua c¸c c«ng cô nh: chiÕn lîc, quy ho¹ch, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch, th«ng t vµ nguån lùc cña Nhµ níc. §iÒu cÇn chó ý lµ trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi sang kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta, ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng ®Þnh híng, híng dÉn Nhµ níc chñ yÕu sö dông c¸ch thøc vµ ph¬ng ph¸p t¸c ®éng gi¸n tiÕp mang tÝnh chÊt mÒm dÎo, uyÓn chuyÓn võa ®¶m b¶o tÝnh tù chñ cña c¸c c¬ së kinh tÕ, võa ®¶m b¶o môc tiªu chung. C¸ch thøc t¸c ®éng gi¸n tiÕp, mét mÆt cho phÐp t«n träng c¸c quy luËt cña thÞ trêng, mÆt kh¸c t¹o ra c¬ chÕ cho phÐp ®èi tîng qu¶n lý gåm c¸c cÊp díi vµ c¸c doanh nghiÖp tù lùa chän gi¶i ph¸p tèi u nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. Ba lµ: chøc n¨ng tæ chøc Tæ chøc lµ mét chøc n¨ng quan träng cña qu¶n lý Nhµ níc nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt trong thêi kú qu¶n lý kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng nh hiÖn nay cña níc ta, Nhµ níc cã nhiÖm vô s¾p xÕp tæ chøc l¹i c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ. Trong ®ã quan träng nhÊt vµ cÊp thiÕt nhÊt lµ s¾p xÕp cñng cè l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, tæ chøc c¸c vïng kinh tÕ, c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. §©y lµ nh÷ng c«ng viÖc t¹o nªn c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. Nhµ níc cßn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc l¹i hÖ thèng qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ tõ TW ®Õn c¬ së, ®æi míi thÓ chÕ vµ thñ tôc hµnh chÝnh, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i, s¾p xÕp c¸c c¸n bé c«ng chøc qu¶n lý Nhµ níc vµ qu¶n lý doanh nghiÖp, thiÕt lËp quan hÖ kinh tÕ víi c¸c níc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ. Bèn lµ: Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt Trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, Nhµ níc võa tu©n thñ vµ vËn dông c¸c quy luËt kh¸ch quan cña kinh tÕ thÞ trêng, ph¸t huy mÆt tÝch cùc cña c¬ chÕ thÞ trêng võa ®iÒu tiÕt chi phèi thÞ trêng ho¹t ®éng theo ®Þnh híng cña Nhµ níc, ®¶m b¶o cho kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh, c«ng b»ng vµ cã hiÖu qu¶. §Ó ®iÒu tiÕt, Nhµ níc sö dông hµng lo¹t biÖn ph¸p bao gåm: c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ, c¸c c«ng cô tµi chÝnh, thuÕ, tÝn dông. N¨m lµ: Chøc n¨ng kiÓm tra Nhµ níc thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t nh»m thiÕt lËp trËt tù, kû c¬ng trong ho¹t ®éng kinh tÕ, ph¸t triÓn vµ ng¨n ngõa c¸c hiÖn tîng vi ph¹m ph¸p luËt, sai ph¹m chÝnh s¸ch, b¶o vÖ tµi s¶n quèc gia vµ lîi Ých cña nh©n d©n, gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ vµ tõng bíc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. ë níc ta, trong ®iÒu kiÖn chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cßn s¬ khai, t×nh tr¹ng rèi lo¹n tù ph¸t, v« tæ chøc vµ c¸c hiÖn tîng tiªu cùc cßn kh¸ phæ biÕn cã lóc rÊt trÇm träng nªn cµng cÇn ph¶i ®Ò cao chøc n¨ng kiÓm tra kiÓm so¸t cña Nhµ níc. 4- Néi dung qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN: (gåm c¸c néi dung sau) 6 - X©y, t¹o lËp m«i trêng vÜ m« nh luËt ph¸p, thÓ chÕ, chÝnh s¸ch quèc gia vÒ kinh tÕ (tµi chÝnh, ng©n hµng, thuÕ, tiÒn tÖ) x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; quy ho¹ch kÕ ho¹ch dµi h¹n c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn cÊp quèc gia ... theo ®Þnh híng cña Nhµ níc. - X¸c ®Þnh nguyªn t¾c, tiªu chuÈn, m« h×nh tæ chøc vµ chøc n¨ng, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña bé m¸y qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ. X©y dùng chiÕn lîc ®µo t¹o, sö dông ®éi ngò c«ng chøc qu¶n lý cña Nhµ níc trong lÜnh vùc kinh tÕ. - B¶o ®¶m c¸c th«ng tin c¬ b¶n vÒ kinh tÕ quèc gia, th«ng tin quèc tÕ liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi c¶ níc. - KiÓm so¸t, gi¸m s¸t, thanh tra vµ xö lý c¸c vi ph¹m theo chøc n¨ng thÈm quyÒn ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh. Nh vËy, qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc tËp trung vµo æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, t¹o ®iÒu kiÖn, m«i trêng cho t¨ng trëng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ph¹m vi quèc gia. Nhµ níc, TW kh«ng can thiÖp trùc tiÕp, kh«ng can thiÖp s©u vµo qu¶n lý Nhµ níc cÊp c¬ së vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 5- C¸c chÝnh s¸ch vµ c«ng cô qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc: - Nhµ níc t¹o m«i trêng ph¸p lý thuËn lîi kinh tÕ thuËn lîi trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c chñ thÓ kinh tÕ thÞ trêng nhng quyÒn chñ thÓ ®îc thÓ chÕ ho¸ thµnh ph¸p luËt vµ mäi hµnh vi ®Òu ®îc theo ®óng ph¸p luËt. Do ®ã nhµ níc ban hµnh hÖ thèng ph¸p luËt kinh tÕ ®ång bé, b¶o toµn mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. - Nhµ níc t¹o m«i trêng kinh tÕ x· héi æn ®Þnh b»ng c¸ch x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng s¶n xuÊt (Mµ quan träng nhÊt lµ giao th«ng vËn t¶i, th«ng tin liªn l¹c), kÕt cÊu h¹ tÇng x· héi (Trong ®ã quan träng hµng ®Çu lµ gi¸o dôc ®µo t¹o) vµ c¸c dÞch vô c«ng céng kh¸c nh ®¶m b¶o an ninh, tµi chÝnh tÝn dông. - Nhµ níc so¹n th¶o kÕ ho¹ch quy ho¹ch c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch ®Ó híng c¸c chñ thÓ kinh tÕ thùc hiÖn, c¸c kÕ ho¹ch quy ho¹ch vµ c¸c ch¬ng tr×nh b»ng c¸ch sö dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ nh u ®·i vÒ thuÕ, vÒ l·i xuÊt cho vay cho nh÷ng ai ®Çu t vµo c¸c ngµnh, nh÷ng vïng mµ nhµ níc cÇn u tiªn ph¸t triÓn. - Nhµ níc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch,biÖn ph¸p nh»m ®¶m b¶o t¨ng trëng kinh tÕ ®i ®«i víi tiÕn bé c«ng b»ng x· héi, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi híng vµo ph¸t triÓn vµ lµnh m¹nh ho¸ x· héi, thùc hiÖn c«ng b»ng trong ph©n phèi t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng x· héi, thùc hiÖn b×nh ®¼ng trong c¸c quan hÖ x· héi, khuyÕn khÝch nh©n d©n lµm giµu hîp ph¸p vµ ®i ®«i víi ch ¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. - HÖ thèng c«ng cô t¸c ®éng mang tÝnh nhµ níc. Cã tÝnh ph¸p luËt b»ng luËt ph¸p, b»ng v¨n b¶n díi luËt, b»ng c¸c chÝnh s¸ch cã hiÖu lùc ph¸p lý nhÊt ®Þnh. Do ®ã trong qu¶n lý nhµ níc ngoµi t¸c ®éng gi¸o dôc, thuyÕt phôc ®éng viªn viÖc b¾t buéc tu©n thñ ph¸p luËt lµ tÊt yÕu ë cÊp c¬ së, viÖc ban 7 hµnh quy chÕ néi quy quy ®Þnh trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh tÕ chÝnh trÞ trªn ®Þa bµn. 6- Qu¶n lý vÒ kinh tÕ ë cÊp c¬ së (x· - phêng). Qu¶n lý Nhµ níc ë c¬ së cã c¸c néi dung sau: - X©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn thuéc chøc n¨ng thÈm quyÒn cña x·, phï hîp víi ®Þnh híng chiÕn lîc ph¸t triÓn cña quèc gia, chiÕn lîc ph¸t triÓn cña Nhµ nø¬c cÊp trªn (HuyÖn - TØnh) vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi, truyÒn thèng tiÒm n¨ng mäi mÆt cña c¬ së. - X©y dùng néi quy, quy chÕ cho ®Þa bµn phï hîp víi luËt ph¸p Nhµ níc TW vµ c¸c quy ®Þnh chÝnh s¸ch nhµ níc cÊp trªn. Gi÷ g×n an ninh trËt tù, an toµn x· héi, x©y dùng phóc lîi c«ng céng x·, phêng.... phï hîp víi ph¸p luËt nhµ níc. Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®îc giao thu thuÕ (®îc giao, ®îc uû quyÒn) qu¶n lý chî, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ x· héi trªn ®Þa bµn. Nh vËy: Qu¶n lý nhµ níc nãi chung, vÒ kinh tÕ nãi riªng tõ cÊp vÜ m« ®Õn c¬ së ®Òu cã chung chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ, song kh¸c nhau ë thÈm quyÒn, nhµ níc Trung ¬ng tËp trung x¸c ®Þnh, x©y dùng thÓ chÕ luËt ph¸p, chÝnh s¸ch Quèc gia, chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, t¹o dùng m«i trêng vµ híng vµo c¸c môc tiªu kinh tÕ vÜ m« cÇn ®¹t. Qu¶n lý nhµ níc cÊp c¬ së tËp trung vµo x©y dùng c¸c quy chÕ, néi quy vµ thùc hiÖn c¸c thÓ chÕ chÝnh s¸ch Quèc gia nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi phôc vô ®êi sèng d©n sinh tren ®Þa bµn thuéc thÈm quyÒn x· vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi do nhµ níc cÊp trªn giao hoÆc uû quyÒn. Nãi chung: Nhµ níc tõ cÊp Trung ¬ng ®Õn cÊp c¬ së híng vµo thùc hiÖn chøc n¨ng chñ yÕu cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ víi th¶m quyÒn vµ môc tiªu cÇn ®¹t ë mçi cÊp kh¸c nhau, Nhµ níc kh«ng trùc tiÕp qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ kh«ng ®îc "võa lµ träng tµi, võa lµ cÇu thñ" trªn s©n ch¬i thÞ trêng. 6- NhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ cña UBND x·. X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi hµng n¨m tr×nh H§ND cïng cÊp th«ng qua ®Ó tr×nh UBND huyÖn phª duyÖt tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã. LËp dù to¸n thu chi ng©n s¸ch nhµ níc trªn ®Þa bµn, dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp m×nh, dù to¸n ®iÒu chØnh ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng trong trêng hîp cÇn thiÕt vµ lËp quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng tr×nh H§ND cïng cÊp quyÕt ®Þnh vµ b¸o c¸o UBND, c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn trùc tiÕp. Tæ chøc thùc hiÖn ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, phèi hîp víi c¸c c¬ quan nhµ níc cÊp trªn trong viÖc qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc trªn ®Þa bµn x· vµ b¸o c¸o vÒ ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 8 Qu¶n lý vµ sö dông hîp lý, cã hiÖu qu¶ quü ®Êt ®îc ®Ó l¹i phôc vô c¸c nhu cÇu c«ng Ých ë ®Þa ph¬ng, x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, ®êng giao th«ng, trô së, trêng häc, tr¹m y tÕ, c«ng tr×nh ®iÖn níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Huy ®éng sù ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng cña x· trªn nguyªn t¾c d©n chñ tù nguyÖn, viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n ®ãng gãp nµy ph¶i c«ng khai cã kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ b¶o ®¶m sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ chøc viÖc híng dÉn vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®Ò ¸n khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vµ øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ híng dÉn n«ng d©n chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i, trong s¶n xuÊt theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch chung vµ phßng trõ c¸c bÖnh dÞch ®èi víi c©y trång vµ vËt nu«i. Tæ chøc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi nhá, thùc hiÖn viÖc tu bæ, b¶o vÖ ®ª ®iÒu, phßng chèng vµ kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, b·o lôt, ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng hµnh vi, vi ph¹m ph¸p luËt, b¶o vÖ ®ª ®iÒu. Tæ chøc híng dÉn viÖc khai th¸c vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng ë ®Þa ph¬ng vµ tæ chøc øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ míi. II- thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ë x· Lª Ninh huyÖn kinh m«n - tØnh h¶i d¬ng hiÖn nay. 1- Mét sè ®Æc ®iÓm tù nhiªn kinh tÕ - x· héi cña x·. X· Lª Ninh n»m ë phÝa b¾c huyÖn Kinh M«n, phÝa b¾c gi¸p x· huyÖn ChÝ Linh , phÝa ®«ng gi¸p x· B¹ch §»ng, phÝa t©y ,nam gi¸p x· Phóc Thµnh s«ng kinh ThÇy, ®êng tØnh lé 186 ®i qua nèi liÒn gi÷a H¶i D¬ng vµ Qu¶ng Ninh n»m trong vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi hÖ thèng giao th«ng thuû bé thuËn tiÖn cho viÖc giao lu c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i do vËy ®· t¹o ®iÌu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn v¨n ho¸ - x· héi cña ®Þa ph¬ng. X· Lª Ninh víi diÖn tÝch tù nhiªn lµ 1212,11 ha, diÖn tÝch canh t¸c lµ 488,65 ha, x· cã 5 th«n,2141 hé,7585 nh©n khÈu , cã 10 chi bé §¶ng víi tæng sè §¶ng viªn lµ 182 ®/c. §îc sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o trùc tiÕp cña BCH §¶ng bé - H§ND UBND huyÖn Kinh M«n, víi tinh thÇn ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao trong l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña §¶ng bé vµ chÝnh quyÒn x· ®· nç lùc phÊn ®Êu ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi, kh¾c phôc mäi khã kh¨n thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi mµ nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng bé ®· ®Ò ra, ®· ®a ®êi sèng nh©n d©n x· Lª Ninh kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn vµ n©ng lªn ®¸p øng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n phÊn ®Êu v× môc tiªu "D©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh". *- Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc: 9 Qu¸n triÖt quan ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô träng t©m trong nh÷ng n¨m qua x· Lª Ninh ®· tËp trung quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o ®Çu t ®óng møc cho ph¸t triÓn kinh tÕ t¹o ra ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc n«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, tèc ®é gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng b×nh qu©n 10,2%/n¨m. Trong ®ã gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng 10,1%/n¨m, TiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 12,2%/n¨m, dÞch vô t¨ng 14,3%/n¨m. C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt chuyÓn dÞch theo híng tÝch cùc, gi¶m tû träng trong n«ng nghiÖp tõ 72,4% xuèng cßn 70,2%, tiÓu thñ c«ng nghiÖp 9,2% t¨ng lªn 9,4%, dÞch vô tõ 16,2% t¨ng lªn 20,4% trong n«ng nghiÖp trång trät gi¶m tõ 76,5% xuèng cßn 62,9%, ch¨n nu«i tõ 23,5% lªn 37,1% , gi¸ trÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng tõ 2,58 triÖu ®ång lªn 4.2 triÖu ®ång /ngêi/n¨m. * S¶n xuÊt n«ng nghiÖp: Lµ mét x· thuÇn n«ng cã tr×nh ®é th©m canh ë møc trung b×nh, cã ®iÒu kiÖn ®Þa lý thuËn lîi, mÆc dï cã nh÷ng khã kh¨n thiªn nhiªn thêi tiÕt, §¶ng uû, chÝnh quyÒn cïng c¸c c¬ së lu«n coi träng ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu, chuyÓn dÇn theo híng s¶n xuÊt hµng ho¸, gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 10,1%/n¨m, trong ®ã trång trät t¨ng b×nh qu©n 6,5%/n¨m, ch¨n nu«i t¨ng 19,2%/n¨m . VÒ trång trät: Tuy diÖn tÝch canh t¸c gi¶m do x©y dùng mét sè c«ng tr×nh cña ®Þa ph¬ng song vÉn ®¶m b¶o cÊy hÕt diÖn tÝch gieo trång lµ 488,65 ha, n¨ng suÊt lóa t¨ng 100 t¹/ha n¨m 2000 lªn 118 t¹/ha n¨m 2005, l¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng tõ 350 kg n¨m 2000 lªn 420 kg n¨m 2005, tÝch cùc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn trång c©y ¨n qu¶ vµ c©y cã gÝa trÞ kinh tÕ cao. Ch¨n nu«i ph¸t triÓn æn ®Þnh, ®µn lîn t¨ng tõ 2961 con n¨m 2000 lªn 5560 con n¨m 2005, ®µn tr©u gi¶m, ®µn bß t¨ng tõ 129 con n¨m 2000 lªn 449 con n¨m 2005, ®µn gia cÇm t¨ng nhanh ®¹t tõ 41553 con lªn 52044 con , s¶n lîng c¸ vµ con ®Æc s¶n t¨ng tõ 50 - 55 tÊn/n¨m ®a gi¸ trÞ thu nhËp tõ ch¨n nu«i thuû s¶n t¨ng b×nh qu©n 5% n¨m. C«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n tõng bíc ®îc ®Èy m¹nh c¸c ngµnh nghÒ vµ dÞch vô n«ng th«n ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®a d¹ng, lao ®éng thñ c«ng gi¶m ®i vµ ®îc thay thÕ b»ng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i gãp phÇn n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i cßn chËm, diÖn tÝch c©y vô ®«ng ph¸t triÓn m¹nh song chÊt lîng gi¸ trÞ cha cao, kÕt cÊu h¹ tÇng khu vùc n«ng th«n cßn cha ®ång bé do vËy cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nhiÖp n«ng th«n theo híng CNH - H§H. * S¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng: TiÕp tôc ph¸t huy ®îc tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña ®Þa ph¬ng vµ mét sè ngµnh nghÒ truyÒn thèng nh s¶n xuÊt g¹ch ®Êt nung vµ c¸c nghÒ c¬ khÝ söa ch÷a, méc d©n dông, 10 HTX lµng nghÒ, tiÓu thñ c«ng nghiÖp ¬m t¬ Ninh X¸, khai th¸c c¸t sái, ®ãng g¹ch ba banh ..., ®¹i bé phËn lµ t nh©n trªn ®Þa bµn ®· kh«ng ngõng më réng quy m« hiÖn ®¹i ho¸ c¸c d©y truyÒn vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ lao ®éng hµng n¨m thu hót nhiÒu lao ®éng vÒ ®Þa ph¬ng vµo lµm viÖc cã thu nhËp æn ®Þnh. Trong x©y dùng lu«n ®îc ®Þa ph¬ng quan t©m tró träng tõ n¨m 2000 ®Õn nay x· Lª Ninh ®· ®Çu t nguån vèn cho x©y dùng c¬ b¶n víi sè tiÒn lªn tíi 5 tû ®ång, trong ®ã gåm c¸c c«ng tr×nh chÝnh nh Trêng mÇm non b¸n c«ng, Trêng THCS, ngoµi ra cßn më réng c¸c khu«n viªn cña c¸c trêng, s©n vËn ®éng ë c¸c th«n vµ trung t©m, cïng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong d©n còng ®îc ph¸t triÓn t¬ng ®èi m¹nh gãp phÇn lµm cho bé mÆt n«ng th«n vµ x· Lª Ninh ngµy mét khang trang ®æi míi. Tuy nhiªn trong s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp vÉn cha ph¸t triÓn ®îc nh÷ng ngµnh nghÒ míi, s¶n xuÊt g¹ch ®Êt nung cßn thñ c«ng theo c«ng nghÖ cò, cha ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng vµ ®¶m b¶o an toµn cho s¶n xuÊt , c¸c nghÒ c¬ khÝ, méc, nh«m kÝnh, may mÆc, ¬m t¬...v.v vÉn chØ dõng l¹i ë quy m« hé gia ®×nh lµ chÝnh, cha liªn doanh liªn kÕt ®Ó s¶n xuÊt, tiÕn ®é x©y dùng ë mét sè dù ¸n c«ng tr×nh cßn hËm cha thiÕu vèn. * DÞch vô: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt dÞch vô t¨ng b×nh qu©n 14,3% n¨m. Trong ®ã tËp trung chñ yÕu vµo c¸c dÞch vô vËn t¶i nh tµu thuyÒn c«ng n«ng, m¸y lµm ®Êt, say x¸t vµ tuèt lóa .., ngoµi ra ®Þa ph¬ng cßn t¹o ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch cho c¸c dÞch vô bu«n b¸n kinh doanh võa vµ nhá ph¸t triÓn m¹nh, nh c¸c dÞch vô n«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp sinh ho¹t ®êi sèng, chî n«ng th«n, ®ß bÕn b·i v.v, ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n. Tuy vËy c¸c dÞch vô bu«n b¸n kinh doanh vèn ®Çu t cßn thÊp, hµng ho¸ cha phong phó vµ ®a d¹ng do vËy cha t¹o ra ®îc søc c¹nh tranh trong thÞ trêng còng nh cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt cña nh©n d©n. * Giao th«ng thuû lîi: + Giao th«ng: Víi ph¬ng ch©m nhµ níc vµ nh©n d©n cïng lµm, §¶ng uû, chÝnh quyÒn ®· ph¸t ®éng phong trµo lµm ®êng giao th«ng n«ng th«n b»ng bª t«ng ho¸, trong toµn x· ®· hoµn thµnh ®îc 8,5 km, më réng vµ ¸p tróc c¸c tuyÕn ®êng liªn th«n ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i trong sinh ho¹t vµ giao lu hµng ho¸. + Thuû lîi: Tu bæ kªnh m¬ng, ®ª ®iÒu, x©y dùng kiªn cè ho¸ kªnh m¬ng cÊp III ®îc 3,5 km, n¹o vÐt hµng tr¨m mÐt khèi m¬ng m¸ng phôc vô tèt cho viÖc tíi tiªu ®¶m b¶o s¶n xuÊt. * VÒ qu¶n lý ®Êt ®ai m«i trêng: Qu¶n lý ®Êt ®ai theo ®óng luËt, sö dông ®óng môc ®Ých, ®Ò nghÞ trªn cÊp sæ ®á sö dông ®Êt, thùc hiÖn tèt viÖc dån « ®æi thöa, bæ sung quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®Õn n¨m 2010 ®ång thêi gi¶i quyÕt xö lý vi ph¹m luËt ®Êt ®ai theo thÈm quyÒn. 11 * VÒ qu¶n lý thu chi ng©n s¸ch: Hµng n¨m ®Òu hoµn thµnh 100% chØ tiªu giao nép c¸c lo¹i quü vµ thuÕ víi nhµ níc, t¨ng cêng chØ ®¹o khai th¸c c¸c nguån thu, ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ, tæng thu ng©n s¸ch hµng n¨m t¨ng b×nh qu©n tõ 10 15%/n¨m, c«ng t¸c chi ng©n s¸ch lu«n ®îc thùc hiÖn, tiÕt kiÖm ®óng môc ®Ých, hµng n¨m ®Òu x©y dùng dù to¸n c©n ®èi ng©n s¸ch ®¶m b¶o kÞp thêi cho c¸c ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ ë ®Þa ph¬ng, íc tÝnh 5 n¨m tæng thu Ng©n s¸ch cña x· ®¹t 6,111 tû. 3- Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm vµ nguyªn nh©n. Nguyªn nh©n kh¸ch quan nÒn kinh tÕ cña x· xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, c¬ së h¹ tÇng cha ®¸p øng, diÖn tÝch canh t¸c cha ®ång ®Òu, ¸p dông khoa häc kü thuËt cßn thÊp, cha m¹nh d¹n ®a c¸c lo¹i c©y con míi vµo s¶n xuÊt ®¹i trµ, nªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng cao, trong s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô vèn ®Çu t thÊp, m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu, kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Nguyªn nh©n chñ quan: C«ng t¸c l·nh ®¹o cña §¶ng, qu¶n lý ®iÒu hµnh cña chÝnh quyÒn ë mét sè lÜnh vùc cßn nhiÒu h¹n chÕ, cha thËt tÝch cùc chñ ®éng ®Ó khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña ®Þa ph¬ng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. Tr×nh ®é nhËn thøc vµ chuyªn m«n cña c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cßn yÕu, cha ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi hiÖn nay, cha tÝch cùc s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, thiÕu tham mu ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p ®· Ýt nhiÒu ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ®Þa ph¬ng. Tõ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh trªn rót ra mét sè thuËn lîi, khã kh¨n trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña x· nh sau: a- ThuËn lîi: Do cã chñ tr¬ng ®êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng, c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ®îc ban hµnh kÞp thêi hîp lßng d©n, cã sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña huyÖn uû, sù quan t©m chØ ®¹o t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mäi mÆt cña H§ND - UBND huyÖn. Lµ mét x· xa trung t©m huyÖn, cã ®êng giao th«ng thuû bé, cã truyÒn thèng th©m canh t¨ng n¨ng suÊt c©y trång vËt nu«i nhiÒu n¨m. Do vËy viÖc giao lu c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®îc më réng t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô cña ®Þa ph¬ng ph¸t triÓn. §¶ng bé vµ chÝnh quyÒn x· Lª Ninh ®· cô thÓ ho¸ ®îc c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña trªn b»ng c¸c ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng, cã sù phÊn ®Êu lç lùc cña c¸n bé ®¶ng viªn vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ nh©n d©n trong x·, néi bé lu«n ®oµn kÕt thèng nhÊt cao, n©ng cao ®îc vai trß l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh cña chÝnh quyÒn trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ ë ®Þa ph¬ng. b- Nh÷ng khã kh¨n: §iÓm xuÊt ph¸t thÊp c¬ së h¹ tÇng cßn thÊp vµ cha ®ång bé, diÖn tÝch canh t¸c cha ®ång ®Òu, cha gi¸m m¹nh d¹n ®i s©u, chÕ biÕn tiªu thô n«ng s¶n thùc phÈm, nªn 12 gi¸ trÞ n«ng nghiÖp thu nhËp kh«ng cao, trong s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô vèn ®Çu t thÊp, m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®¸p øng cho yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Tr×nh ®é n¨ng lùc ®iÒu hµnh cßn thÊp, c¸n bé c«ng chøc chuyªn m«n cßn h¹n chÕ cha theo kÞp víi nhu cÇu ph¸t triÓn qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ hiÖn nay. 4- Thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ cña chÝnh quyÒn x· Lª Ninh trong nhng n¨m võa qua. a- KÕt qu¶ ®¹t ®îc: + X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña x·. * VÒ kinh tÕ: - VÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp : §· gieo trång c¸c lo¹i c©y mÇu lµ 488,65 ha, trong ®ã cã 10,0 ha chuyÓn sang nu«i trång thuû s¶n víi n¨ng xuÊt ®¹t 120,5 t¹/ha, gieo trång tÝch cùc chuyÓn ®æi c©y trång quan t©m ph¸t triÓn c©y mÇu vô ®«ng, tËp trung vµo c¸c lo¹i c©y hµnh tái vµ rau mÇu kh¸c, ph¸t huy tèt trång d©u nu«i t»m, ch¨n nu«i bß lai, gia sóc, gia cÇm víi quy m« lín, c¬ cÊu n«ng nghiÖp lµ 70,2%. - VÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp: TiÕp tôc x©y dùng c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng nh ¬m t¬, g¹ch ®Êt nung, khai th¸c c¸t sái, vËn chuyÓn víi c¬ cÊu lµ 9,2%. - VÒ dÞch vô: Trong ®ã tËp trung chñ yÕu c¸c dÞch vô vËn t¶i nh tÇu thuyÒn, xe c«ng n«ng, m¸y lµm ®Êt, say x¸t vµ tuèt lóa, ngoµi ra khuyÕn khÝch c¸c dÞch vô kinh doanh kh¸c nh c¸c hµng qu¸n, bÕn ®ß, chî v.v..., víi c¬ cÊu lµ 14,3%. - VÒ giao th«ng thuû lîi: Thùc hiÖn kiªn cè ho¸ c¸c tuyÕn ®êng giao th«ng liªn th«n vµ c¸c th«n xãm b»ng bª t«ng ®¹t 72,0%. - VÒ thuû lîi: Tõng bíc kiªn cè ho¸ kªnh m¬ng vµ n¹o vÐt kªnh m¬ng ®¶m b¶o tíi tiªu. - VÒ ®Êt ®ai: Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Ó sö dông ®Êt cã hiÖu qu¶. - VÒ ng©n s¸ch: Hµng n¨m ®Òu hoµn thµnh chØ tiªu thu, chi tµi chÝnh ®óng nguyªn t¾c, hµng n¨m ®· t¨ng thu tõ 10% - 12% * VÒ x· héi: Hµng n¨m lu«n quan t©m thóc ®Èy lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc, sè trÎ ®Õn trêng cao, c¬ së vËt chÊt nhµ trêng ®¶m b¶o viÖc häc tËp cña HS . - VÒ y tÕ lµm tèt c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh ban ®Çu cho nh©n d©n. - VÒ v¨n ho¸ truyÒn thanh c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®îc thêng xuyªn ®¶m b¶o chÊt lîng tin bµi, phôc vô tèt cho nhiÖm vô chÝnh trÞ ®Þa ph¬ng. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi trong nh÷ng n¨m qua quan t©m thêng xuyªn vµ lµm tèt c«ng t¸c chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi c¸c ®èi tîng th¬ng binh, liÖt sü, c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, c¸c ®èi tîng cøu trî x· héi. + X©y dùng vµ qu¶n lý ng©n s¸ch x·: - LËp dù to¸n ng©n s¸ch x· hµng n¨m chuÈn bÞ cho kú häp H§ND x·, UBND x· ®Òu lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch cho n¨m tiÕp theo cña kÕ ho¹ch theo quy ®Þnh cña cÊp trªn vµ ®Þa ph¬ng. 13 Cô thÓ: Nh phÇn dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch cña x· 6 th¸ng cuèi n¨m 2008 nh sau: 4.1: Dù to¸n thu ng©n s¸ch x· cuèi n¨m 2008. - Tæng thu ng©n s¸ch x· 1.164.384.200 ® + C¸c kho¶n thu 100%: 182.934.000 ® + C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ %: 652.555.200 ® + Thu tõ bæ xung ng©n s¸ch cÊp trªn: 328.895.000 ® 4.2: Dù to¸n chi ng©n s¸ch x· cuèi n¨m 2008: - Tæng chi ng©n s¸ch x·: 1.164.384.200 ® + Chi ®Çu t XDCB: 634.251.000 ® + Chi thêng xuyªn: 530.133.200 ® 4.3: Dù to¸n thu vµ sö dông c¸c quü 6 th¸ng cuèi n¨m 2008. - Quü NVL§ c«ng Ých: 76.875.000 ® dù kiÕn chi: 76.875.000 ® - Quü PCLB: 10.750.000 ® dù kiÕn chi: 10.750.000 ® - Quü KTM: 10.478.000 ® dù kiÕn chi: 10.478.000 ® 4.4: Dù to¸n thu chi ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c: - C¸c quü chuyªn dïng 280.200.000 ® Dù kiÕn chi: 280.200.000 ® - C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp: 277.700.000 ® Dù kiÕn chi: 277.700.000 ® * Sù nghiÖp v¨n ho¸ 277.700.000 ® Dù kiÕn chi: 277.700.000 ® - Sù nghiÖp y tÕ 90.000.000 ® Dù kiÕn chi 90.000.000 ® Gi¸o dôc mÇm non: 187.700.000 ® Dù kiÕn chi 187.700.000 ® + Thùc hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch x· 6 th¸ng ®Çu n¨n 2008. PhÇn thu: biÓu tæng hîp stt A I II III IV chØ tiªu dù to¸n (®) 1.427.406.000 Tæng thu ng©n s¸ch 165.399.000 C¸c kho¶n thu 100% 666.267.000 C¸c kho¶n thu ph©n chia theo % 506.480.000 Thu tõ bæ sung ng©n s¸ch cÊp trªn 89.260.000 Thu chuyÓn nguån ng©n s¸ch chuyÓn sang PhÇn chi: 14 thu (®) 598.844.300 72.892.500 13.711.800 422.980.000 89.260.000 tû lÖ ®¹t % 42 44 2 84 100 stt A I II chØ tiªu biÓu tæng hîp Tæng chi ng©n s¸ch Chi ®Çu t XDCB Chi thêng xuyªn dù to¸n (®) 1.427.406.000 733.841.000 693.565.000 thu (®) 506.175.830 99.590.700 406.585.130 tû lÖ ®¹t % 35 14 59 - QuyÕt to¸n ng©n s¸ch x· 2007 stt biÓu tæng hîp chØ tiªu quyÕt to¸n ghi chó 2.066.263.310 Tæng thu ng©n s¸ch 566.639.540 C¸c kho¶n thu x· hëng 100% 46.215.770 C¸c kho¶n ph©n chia theo tû lÖ % 1.333.408.000 Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp huyÖn 120.000.000 Thu chuyÓn nguån tõ n¨m tríc sang 2.065.878.286 Tæng chi ng©n s¸ch 1.377.079.100 Chi ®Çu t 599.539.186 Chi thêng xuyªn 89.260.000 Chi chuyÓn nguån ng©n s¸ch sang n¨m sau 285.026 kÕt d ng©n s¸ch Qua c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch x· thÊy. PhÇn thu: Nh×n chung c¸c kho¶n thu dîc ph©n bæ vµ thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn ®¹t tû lÖ 84%, ®· c¬ b¶n cho viÖc chi thiÕt yÕu cho con ngêi, c¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ ë møc thÊp kh«ng ®¹t so víi dù to¸n, míi ®¹t 2%, nguyªn nh©n do viÖc ®Êu gi¸ ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lÖ phÝ tríc b¹ cha lµm tèt lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc c©n ®èi ng©n s¸ch nh÷ng vÊn ®Ò trªn vÒ qu¶n lý nhµ níc kiÕn nghÞ víi huyÖn vµ cÊp trªn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®Êu gi¸ ®Êt ®ång thêi tuyªn truuyÒn vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc. PhÇn chi: Do ®Þa ph¬ng thùc hiÖn thu theo mïa vô nªn ®Çu n¨m chØ thùc hiÖn chi l¬ng, phô cÊp vµ BHXH - y tÕ. C¸c kho¶n chi ho¹t ®éng sù nghiÖp vµ qu¶n lý hÇu nh cßn tån ®äng chÝnh v× vËy vÒ viÖc qu¶n lý nhµ níc cÇn tÝch cùc chñ ®éng c¸c nguån thu vµ tiÕt kiÖm ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu chi. + Qu¶n lý vµ sö dông quü ®Êt 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008. * HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt: - §Êt n«ng nghiÖp: 488,65 ha. I 1 2 3 4 II 1 2 3 Tæng sè hé chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång trong toµn x· lµ 177 hé víi tæng diÖn tÝch lµ 27,52 ha, sè hé nµy sö dông ®Êt c¬ b¶n cã hiÖu qu¶ cao h¬n so víi cÊy lóa, ong còng cã bÊt cËp trong qu¶n lý nh mét sè hé tù ý x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ b¶o vÖ vît qu¸ møc quy ®Þnh lµ 10 m2, san lÊp lµm ¶nh hëng ®Õn dßng ch¶y. 15 §Êt c«ng ®iÒn, c«ng s¶n ®· ®îc dån vµo tõng khu ®Ó qu¶n lý. §Êt ë khu d©n c ®Êt ë trong khu d©n c cña 5 th«n c¬ b¶n æn ®Þnh, c¸c vÊn ®Ò tranh chÊp mèc giíi ®· c¬ b¶n gi¶m, viÖc cÊp giÊy CNQSD ®Êt ë d©n c toµn x· ®· hoµn thµnh, cÊp ®îc 1.097 sæ. C«ng t¸c ®Þa chÝnh thùc hiÖn luËt ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn x· ®· dÇn di vµo nÒ nÕp, viÖc sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ ngµy cµng cao. §Ó lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶ kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng nong d©n bá ®Êt UBND x· ®· chØ ®¹o quy ho¹ch bæ sung kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010, ®Þnh híng chuyÓn ®æi sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých ë nh÷ng khu vùc b·i chòng, nh÷ng khu vùc cÊy lóa ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp sang lËp vên ®µo ao, th¶ c¸, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ hé, ®ång thêi n¨m 2006 UBND x· cïng víi ®oµn ®o ®¹c cña së tµi nguyªn m«i trêng ®o ®¹c l¹i toµn bé diÖn tÝch lËp b¶n ®å hiÖn tr¹ng canh t¸c ®Ó hoµn chØnh hå s¬ cÊp giÊy CNQSD ®Êt canh t¸c cña hé n«ng d©n. Trong c¸c n¨m ®Æc biÖt n¨m 2006 UBND ®· kiªn quyÕt xö lý c¸c vi ph¹m luËt ®Êt ®ai nh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh vµ lÊn chiÕm ®Êt ®ai, gi¶i quyÕt tèt c¸c ®¬n th tranh chÊp cña c«ng d©n. + Huy ®éng vµ qu¶n lý quü ®ãng gãp cña nh©n d©n trong n¨m võa qua nh©n d©n ®· tham gia ®ãng gãp x©y dùng trêng tiÓu häc trªn 100.000.000 ®, ®Òu ®îc thùc hiÖn theo quy chÕ d©n chñ, thu, chi theo ®óng quy ®Þnh cña tµi chÝnh cßn ë c¸c th«n nh©n d©n ®ãng gãp x©y dùng ®êng giao th«ng th«n xãm, UBND x· ®· chØ ®¹o chÆt chÏ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ, ®ång thêi kiÓm tra thu, chi ®óng môc ®Ých. + X©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ x· héi. - X©y dùng ®êng giao th«ng nh÷ng n¨m võa qua UBND x· chØ ®¹o tËp trung x©y dùng ®êng bª t«ng th«n xãm b»ng nguån vèn hç trî cña tØnh lµ 20%, x· ®Çu t 10% cßn l¹i nh©n d©n ®ãng gãp b»ng ngµy c«ng vµ tiÒn, ®Õn n¨m 2008 ®· lµm ®îc 14 Km, víi tæng kinh phÝ gÇn 5 tû ®ång. §Õn nay UBND x· tiÕp tôc chØ ®¹o tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n ë mét sè c¬ së th«n cha hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiÕp tôc ®¨ng ký hoµn thµnh vµo n¨m 2009. - X©y dùng kªnh m¬ng thuû lîi vµ c¸c ph¬ng tiÖn phßng chèng lôt b·o. lµ mét x· n»m c¹nh thîng lu s«ng Kinh M«n hµng n¨m bÞ thiªn nhiªn, lò lôt ®e do¹, x· cã tuyÕn ®ª dµi 5,750 Km, c«ng t¸c qu¶n lý cña UBND x· khi mïa ma lò thêng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc c¸c ®iÕm canh thµnh lËp c¸c ban chØ huy phßng chèng lôt b·o, cñng cè ®ª kÌ vËt t ®¶m b¶o khi cã t×nh hu«ng x¶y ra. Kªnh m¬ng phôc vô tíi tiªu ®· x©y dùng ®îc trªn 3 Km kªnh cÊp III, kinh phÝ hç trî cña trªn lµ 50% cßn l¹i nh©n d©n ®ãng gãp. - Qu¶n lý vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt trêng häc tõ n¨m 2000 ®Õn nay ®· x©y dùng ®îc 12 phßng häc cho trêng THCS 12 víi kinh phÝ hç trî cña trªn, ng©n s¸ch x· vµ nh©n d©n ®ãng gãp, ngoµi ra cßn tu söa trô së UBND, tr¹m y tÕ x·, s©n vËn ®éng víi kinh phÝ ng©n s¸ch x· hµng tr¨m triÖu ®ång tõ nguån ®Êu gi¸ ®Êt, c¸c c«ng tr×nh 16 x©y dùng ®Òu ®¶m b¶o nguyªn t¾c vµ sö dông cã hiÖu qu¶, ®óng môc ®Ých gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c ch¬ng tr×nh kinh tÕ x· héi cña x·. + Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n c«ng tr×nh ¸p dông c«ng nghÖ, khuyÕn n«ng. UBND x· trong nh÷ng n¨m võa qua ®· tham gia thùc hiÖn tèt mét sè dù ¸n cña nhµ níc vµ ®Þa ph¬ng nh ®iÖn n«ng th«n 2, ch¬ng tr×nh níc s¹ch víi vèn vay dµi h¹n cña WB ®ang tæ chøc tuyªn truyÒn vµ thùc hiÖn gi¶i to¶ hµnh nang ®Òn bï ®Êt ®ai ®Ó thùc hiÖn dù ¸n vµo n¨m 2007, ®· hoµn thµnh dù ¸n vµo dån ®iÒn ®æi thöa vµo n¨m 2004. Dù ¸n x©y dùng ®êng giao th«ng vµ kiªn cè ho¸ kªnh m¬ng hoµn thµnh vµo n¨m 2010. Dù ¸n vïng lóa nh©n d©n kho¶ng 10 ha. ViÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ, khuyÕn n«ng ®îc UBND x· coi träng giao cho HTX dÞch vô vµ c¸c ngµnh ®oµn thÓ, mêi c¸c nhµ khoa häc c¸c c«ng ty gièng, c¸c trêng, tr¹m BVTV, ch¨n nu«i thó y, khuyÕn n«ng vÒ truyÒn ®¹t nhiÒu néi dung kiÕn thøc cho n«ng d©n ®Ò nghÞ trªn hç trî gièng c©y con ®Ó khuyÕn khÝch n«ng d©n s¶n xuÊt. + B¶o vÖ m«i trêng UBND x· lu«n quan t©m b¶o vÖ m«i trêng bëi s¶n xuÊt cµng ¬ph¸t triÓn th× « nhiÔm m«i trêng cµng lín nh chÊt th¶i ch¨n nu«i, r¸c th¶i sing ho¹t, ph©n bãn thuèc trõ s©u v.v... nªn viÖc qu¶n lý cña UBND x· ®· cã kÕ ho¹ch triÓn khai c«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng, quy ho¹ch b·i lµm b·i gi¸c th¶i, quy ho¹ch cac khu ch¨n nu«i tËp trung c¸ch xa trung t©m d©n c thµnh c¸c trang tr¹i tËp trung kh¬i th«ng cèng r·nh thµnh lËp c¸c tæ vÖ sinh m«i trêng ë c¸c th«n xãm cã ban chØ ®¹o vÖ sinh m«i trêng do tr¹m y tÕ lµm thêng trùc. + Ph¸t triÓn ngµnh nghÒ truyÒn thèng hiÖn nay x· cã mét lµng nghÒ ¬m t¬ t»m , UBND x· lu«n quan tam ®Õn viÖc x©y dùng th¬ng hiÖu vµ ph¸t huy cña lµng nghÒ. §èi víi vÊn ®Ò vèn, m«i trêng UBND x· ®Ò nghÞ trªn quan t©m ®Ó lµng nghÒ ®îc ph¸t huy. + UBND x· thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra, kiÓm so¸t ngoµi viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t cña §¶ng uû - H§ND, UBND x· hµng n¨m lu«n duy tr× chÕ ®é kiÓm tra, kiÓm so¸t tíi c¸c c«ng viÖc mµ UBND x· tæ chøc thùc hiÖn nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh ®«n ®èc thu håi nî ®äng hoµn thiÖn cho c¸c dù to¸n kÕ ho¹ch n¨m sau, kiÓm tra sö dông ®Êt ®ai, xö lý vi ph¹m luËt ®Êt ®ai vµ sö dông kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, kiÓm tra t×nh h×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp c¸c dù ¸n ®Çu t cho n«ng nghiÖp, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¬ së h¹ tÇng, kiÓm tra viÖc c«ng t¸c thuû lîi ®e ®iÒu, tíi tiªu vÖ sinh m«i trêng sau kiÓm tra ®Òu cã ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm vµ cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o thùc hiÖn tiÕp theo. III. Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ cña UBND x· Lª Ninh trong thêi gian tíi. 1- Ph¬ng híng. 17 a, Môc tiªu: - Môc tiªu tæng qu¸t: TËp trung khai th¸c mäi tiÒm lùc, tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña ®Þa ph¬ng, kh¾c phôc mäi khã kh¨n ®Èy m¹nh kinh tÕ ph¸t triÓn ®a d¹ng, v÷ng ch¾c, tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao, c¬ cÊu kinh tÕ ph¸t triÓn theo m« h×nh n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. - T¨ng trëng kinh tÕ g¾n liÒn víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi, quyÕt t©m phÊn ®Êu x©y dùng §¶ng bé chÝnh quyÒn, MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n trong s¹ch v÷ng m¹nh, x©y dùng x· Lª Ninh v× môc tiªu d©n giµu, x· m¹nh, c«ng b»ng d©n chñ vµ v¨n minh. - Môc tiªu cô thÓ: PhÊn ®Êu tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña x· ®¹t b×nh qu©n 12%/ n¨m, trong ®ã n«ng nghiÖp t¨ng 8,3%, tiÓu thñ c«ng nghiÑp vµ x©y dùng t¨ng 12,9%/n¨m, dÞch vô t¨ng 18,6%/n¨m, thu nhËp b×nh quan ®Çu ngêi ®Õn n¨m 2010 ®¹t 6,3 triÖu ®ång/ngêi/n¨m. C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®Õn n¨m 2010 n«ng nghiÖp 64,3%, tiÓu thñ c«ng nghiÖp x©y dùng 10,2%, dÞch vô 25,5% . Thu ng©n s¸ch hµng n¨m vît kÕ ho¹ch tõ 10 - 12%. PhÊn ®Êu tõ 90-95% lao ®éng trong ®é tuæi cã viÖc lµm vµ cã thu nhËp æn ®Þnh. PhÊn ®Êu gi¶m hé nghÌo xuèng 12%, t¨ng dÇn hé kh¸ vµ giµu. Thùc hiÖn tèt c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn v¨n ho¸ - x· héi, gi¸o dôc, y tÕ ... Gi÷ v÷ng æ ®Þnh t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi. X©y dùng §¶ng bé chÝnh quyÒn, MTTQ vµ c¸c §oµn thÓ nh©n d©n trong s¹ch v÷ng m¹nh. b- Ph¬ng híng nhiÖm vô cô thÓ vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn: * TiÕp tôc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp: Lµ mét x· thuÇn n«ng, nhiÖm vô x¸c ®Þnh n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu, tËp trung quan t©m ®Çu t ®óng møc cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ph¸t triÓn theo híng s¶n xuÊt hµng ho¸, gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng b×nh qu©n tõ 4% - 4,5%, trong ®ã trång trät t¨ng tõ 2 - 2,5%, ch¨n nu«i t¨ng tõ 5% - 6%, dÞch vô t¨ng 15% - 17%, tæng s¶n lîng quy thãc ®¹t 3880 tÊn trë lªn, b×nh qu©n l¬ng thùc ®Çu ngêi ®¹t 540 kg/ngêi/n¨m. §Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p th©m canh, ¸o dông c¸c lo¹i gièng míi phï hîp víi c¸c lo¹i ®ång ®Êt, phÊn ®Êu n¨ng suÊt ®¹t 14 - 14,5 tÊn/ha, më réng diÖn tÝch c©y vô ®«ng tõ 90 95%, diÖn tÝch canh t¸c víi c¸c lo¹i c©y trång cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng, ®Èy m¹nh viÖc øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, tÝch cùc chuûªn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i ®¸p øng víi nhu cÇu cña thÞ trêng. 18 KhuyÕn khÝch c¸c hé gia ®×nh cã ®Þa h×nh thuËn lîi ®Çu t ch¨n nu«i ®µn bß sinh s¶n, ®Þnh híng ph¸t triÓn quy m« trang tr¹i, ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm theo ph¬ng thøc c«ng nghiÖp, tËn dông ao hå ®Ó nu«i trång thuû s¶n, nu«i con ®Æc s¶n, t¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn ph¸p luËt, ph¸p lÖnh vÒ ®Êt ®ai, ch¨n nu«i thó y ®Ó cã ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ phßng trõ dÞch bÖnh. * §Èy m¹nh ph¸t triÓn tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. + TiÓu thñ c«ng nghiÖp: TiÕp tôc duy tr× vµ cñng cè c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®· cã khai th¸c mäi tiÒm n¨ng thÕ m¹nh ph¸t huy hiÖu qu¶ cña lµng nghÒ ¬m t¬, t¨ng cêng më réng cac ngµnh nghÒ vËn t¶i, bÕn b·i, khai th¸c c¸t sái vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c ®Ó thu hót lao ®éng gi¶i quyÕt viÖc lµm t¨ng thu nhËp. TÝch cùc ®Èy m¹nh c¸c dÞch vô vËn t¶i nh tµu, thuyÒn, « t«, c«ng n«ng, dÞch vô lµm ®Êt, say x¸t, tuèt lóa, vËt t phôc vô s¶n xuÊt, cñng cè duy tr× qu¶n lý kinh doanh. * X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng: + Giao th«ng: TiÕp tôc ph¸t ®éng phong trµo toµn d©n lµm ®êng giao th«ng n«ng th«n b»ng nguån vèn cña ®Þa ph¬ng vµ ®ãng gãp cña nh©n d©n phÊn ®Êu dÕn n¨m 2010, 100% ®êng th«n xãm ®îc bª t«ng ho¸ phôc vô tèt cho viÖc ®i l¹i vµ s¶n xuÊt, giao lu hµng ho¸. + Thuû lîi: Thêng xuyªn cñng cè n©ng cÊp tèt c¸c tuyÕn ®ª, cã ph¬ng ¸n phßng chèng lôt b·o, hµng n¨m tæ chøc cñng cè n¹o vÐt kªnh m¬ng ®¶m b¶o phôc vô tèt cho s¶n xuÊt. * C«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai: T¨ng cêng qu¶n lý ®Êt ®ai theo luËt, gi¶i quyÕt c¸c tån ®äng trong qu¶n lý ®Êt ®ai. * C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, tÝn dông: Hµng n¨m hoµn thµnh tèt cac chØ tiªu giao nép, thu tèt c¸c nguån thu t¹i ®Þa bµn, thùc hiÖn xö lý tèt c¸c vi ph¹m trong qu¶n lý tµi chÝnh vµ chÊp hµnh chÝnh s¸ch thu nép trong nh©n d©n. T¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n ®îc vay c¸c nguån vèn cña ng©n hµng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c hîp t¸c x·, c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c¸c doanh nghiÖp t nh©n vµo ®Þa bµn, ®ång thêi khuyÕn khÝch c¸c lao ®éng, c¸c hé gia ®×nh më réng quy m« s¶n xuÊt, gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt víi nhau, thµnh lËp c¸c tæ hîp, c¸c HTX ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¹o thªm viÖc lµm cho ngêi lao ®éng cã thu nhËp, t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý cña chÝnh quyÒn ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c hé bu«n b¸n kinh doanh, chèng bu«n gian, b¸n lËu lµm hµng gi¶ g©y rèi lo¹n thÞ trêng ®¶m b¶o cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ c¹nh tranh b×nh ®¼ng ®óng ph¸p luËt cña nhµ níc. §èi víi ®Þa ph¬ng ph¶i cã kÕ ho¹ch båi dìng ®éi ngò c¸n bé cã ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Ó qu¶n lý ®iÒu hµnh vÒ kinh tÕ cña ®Þa ph¬ng, më nhiÒu líp chuyÓn giao 19 khoa häc kü thuËt cho n«ng d©n vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ch¨n nu«i, thó y. §ång thêi ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ cña UBND x·. §æi míi vµ t¨ng cêng c«ng t¸c l·nh ®¹o cña cÊp uû ®¶ng vµ vai trß cña c¸c tæ chøc quÇn chóng nh©n d©n ®Ó thóc ®Èy hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ x· héi cña x·. 2- Gi¶i ph¸p n©ng cao, n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta. Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ë níc ta ®ang ®øng tríc nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc lín, chóng ta ®· cã kinh nghiÖm vµ kÕt qu¶ cña h¬n 20 n¨m ®æi míi vµ ®ang ®øng tríc su thÕ më cöa, héi nhËp vµ hîp t¸c Quèc tÕ, víi nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p ®ßi hái qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ph¶i tiÕp tôc ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn. Yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i tiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý nhµ níc ®Ó Nhµ níc thùc sù lµ cña d©n, do d©n vµ v× d©n díi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, bé m¸y nhµ níc trong s¹ch, v÷ng m¹nh, ho¹t ®éng cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶, c¸n bé c«ng chøc nhµ níc thùc sù lµ c¸n bé cña d©n, lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ - x· héi ®¸p øng vµ phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®Ó n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ cña níc ta hiÖn nay cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau. Mét lµ: NhËn thøc vµ xö lý tèt mèi quan hÖ gi÷a nhµ níc víi nh©n d©n, gi÷a sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ qu¶n lý cña nhµ níc vÒ kinh tÕ, gi÷a qu¶n lý nhµ níc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ®¹i héi IX cña §¶ng ®· chØ râ "Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ, më réng d©n chñ trùc tiÕp ë c¬ së" t¹o ®iÌu kiÖn ®Ó nh©n d©n tham gia qu¶n lý x· héi, th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®ª quan träng, ®iÒu ®ã còng ®Æc biÖt quan träng ®èi víi qu¶n lý nhµ níc ë cÊp c¬ së x·, phêng. CÇn nhËn thøc vµ ph©n biÖt râ chøc n¨ng l·nh ®¹o cña §¶ng vµ chøc n¨ng qu¶n lý cña nhµ níc §¶ng l·nh ®¹o kinh tÕ b»ng ®êng lèi vµ chÝnh s¸ch, cßn nhµ níc thÓ chÕ ho¸ ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng thµnh ph¸p luËt ®¶m b¶o quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, th«ng qua nhµ níc, §¶ng ®a ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµo cuéc sèng. Nh vËy §¶ng ph¶i t¨ng cêng l·nh ®¹o nhµ níc nhng kh«ng ph¶i lµm thay nhµ níc mµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy tÝnh chñ ®éng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®iÒu hµnh cña nhµ níc ë cÊp c¬ së, c¸c c¬ quan qu¶n lý cña nhµ níc chÞu sù l·nh ®¹o toµn diÖn cña ®¶ng uû x·, phêng. Hai lµ: Thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ. TËp trung d©n chñ lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n cña qu¶n lý kinh tÕ, nã cã ý nghÜa quan träng ®èi víi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ, yªu cÇu cña nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ ®îc thÓ hiÖn qua 2 néi dung chñ yÕu sau: - N©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý thèng nhÊt cña nhµ níc Trung ¬ng ®i ®«i víi ph©n cÊp qu¶n lý cho ®Þa ph¬ng. §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy nhµ níc Trung ¬ng chØ tËp 20
- Xem thêm -