Tài liệu Quản lý ngoại hối

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 222 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc Lôc Lêi nãi ®Çu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ngo¹i hèi vµ qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng trung ¬ng (NHTW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.Kh¸i niÖm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1. Kh¸i niÖm vÒ ngo¹i hèi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2. Qu¶n lý ngo¹i hèi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Môc ®Ých qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHTW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1. §iÒu tiÕt tû gi¸ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2. B¶o tån quü dù tr÷ ngo¹i hèi ViÖt Nam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.3. C¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. C¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 3.1. C¬ chÕ tù do ngo¹i hèi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.2. C¬ chÕ qu¶n lý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 a. C¬ chÕ Nhµ níc thùc hiÖn qu¶n lý hoµn toµn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 b. C¬ chÕ qu¶n lý cã ®iÒu tiÕt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt Nam thêi gian qua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt Nam. . . . . . . . .8 2. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2.1. Nguyªn nh©n chñ quan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 a. Tû gi¸ cha thùc sù ph¶n ¸nh ®óng quan hÖ cung - cÇu tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 b. Sù kÕt hîp gi÷a chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi víi c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« kh¸c cha thùc hµ× hoµ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3. KiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n ho¹t ®éng qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt Nam nãi riªng vµ Nhµ níc nãi chung. . . . . . . . . . . . . 10 KÕt luËn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tµi liÖu tham kh¶o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ c¸c níc ®ang trong xu híng héi nhËp nÒn kinh tÕ toµn cÇu vµ ®èi víi mét quèc gia, ngo¹i hèi cã vÞ trÝ rÊt quan träng - ®ã lµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n mËu dÞch quèc tÕ, trang tr¶i nî nÇn víi c¸c quèc gia kh¸c. Víi vai trß nh mét chiÕc cÇu nèi gi÷a kinh tÕ néi ®Þa víi kinh tÕ thÕ giíi, viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ngo¹i hèi mét c¸ch toµn diÖn vµ hiÖn ®¹i theo tr×nh ®é quèc tÕ lµ rÊt cÇn thiÕt. Th«ng qua c¸c nghiÖp vô trªn thÞ trêng ngo¹i hèi mµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ®Çu t quèc tÕ, dù tr÷ quèc tÕ... trë nªn linh ho¹t vµ hiÖu qu¶. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ trêng ngo¹i hèi ViÖt Nam ®· h×nh thµnh vµ tõng bíc ph¸t triÓn: chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi ®ang ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn phï hîp víi híng ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng më; nh÷ng nh©n tè thÞ trêng ngµy cµng trë nªn quyÕt ®Þnh h¬n trong viÖc x¸c ®Þnh tØ gi¸ hèi ®o¸i... Tuy míi ë nh÷ng bíc ®Çu ph¸t triÓn, nhng thÞ trêng ngo¹i hèi ViÖt Nam ®· t¹o ra m«i trêng kinh doanh ngo¹i hèi cho c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i, ®ång thêi cung cÊp nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó phßng ngõa rñi ro ngo¹i hèi ®èi víi c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ nh÷ng nhµ ®Çu t quèc tÕ... Tuy nhiªn, thÞ trêng ngo¹i hèi ViÖt Nam cßn rÊt non trÎ vµ s¬ khai vÒ tr×nh ®é, quy m« thùc hiÖn còng nh kÜ n¨ng nghiÖp vô -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh doanh. §Æc biÖt xung quanh vÊn ®Ò chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i xem xÐt vµ tiÕp tôc hoµn thiÖn. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã, em ®· chän ®Ò tµi: “ §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt Nam thêi gian qua vµ nh÷ng kiÕn nghÞ” ®Ó nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt cña chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi vµ ®a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch nµy ë ViÖt Nam. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ngo¹i hèi vµ qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHTW 1. Kh¸i niÖm: 1.1. Kh¸i niÖm vÒ ngo¹i hèi: Nhu cÇu cña sù ph¸t triÓn vµ xu híng thÕ giíi ®· dÇn dÇn lµm cho c¸c giao dÞch nµy vît qua biªn giíi mét níc. Mét níc muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn b¹t buéc ph¶i cã quan hÖ trao ®æi víi thÞ trêng thÕ giíi. ChÝnh tõ nh÷ng giao dÞch nµy mµ ph¬ng thøc thanh to¸n kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ngêi ta kh«ng dïng vµng nh trong ph¬ng thøc thanh to¸n cæ ®iÓn mµ cßn sö dông c¸c c«ng cô thanh to¸n kh¸c gäi lµ ngo¹i hèi. Tuú theo nh÷ng gi¸c ®é kh¸c nhau mµ ngêi ta quan niÖm ngo¹i hèi kh¸c nhau: + Trªn gi¸c ®é kinh doanh ngo¹i hèi, nh÷ng nhµ kinh doanh hiÓu ngo¹i hèi lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn thanh to¸n thÓ hiÖn díi d¹ng ngo¹i tÖ, nã bao gåm hèi phiÕu, sÐc b»ng ngo¹i tÖ (ph¶i d cã trªn tµi kho¶n ng©n hµng níc ngoµi). + Trªn gi¸c ®é qu¶n lý vµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, ngo¹i hèi ®îc hiÓu lµ toµn bé c¸c lo¹i tiÒn níc ngoµi, vµng tiªu chuÈn quèc tÕ, c¸c giÊy tê cã gi¸ vµ c¸c c«ng cô thanh to¸n b»ng tiÒn níc ngoµi. 1.2. Qu¶n lý ngo¹i hèi: Qu¶n lý ngo¹i hèi lµ mét bé phËn cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia, lµ c«ng cô vÜ m« cña Nhµ níc ®èi víi nÒn kinh tÕ nhÊt lµ kinh tÕ ®èi ngo¹i. §ã lµ viÖc Nhµ níc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh nhËp, xuÊt ngo¹i hèi (®Æc biÖt lµ ngo¹i tÖ) vµ viÖc sö dông ngo¹i hèi theo nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh. -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Néi dung cña ho¹t ®éng qu¶n lý ngo¹i hèi lµ qu¶n lý vµ kiÓm so¸t c¸c luång vËn ®éng vÒ ngo¹i hèi tõ níc ngoµi vµo vµ tõ trong níc ra cã liªn quan ®Õn quan hÖ ngo¹i th¬ng còng nh nh÷ng quan hÖ kh¸c b»ng ngo¹i tÖ, gãp phÇn ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng, t¹o sù c©n b»ng cho c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn, x©y dùng ®îc quü dù tr÷ ngo¹i hèi hîp lý. * §èi tîng qu¶n lý ngo¹i hèi: bao gåm “ngêi c tró” vµ “ngêi kh«ng c tró”. “Ngêi c tró” ®îc hiÓu lµ toµn bé c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo luËt hiÖn hµnh cña mçi níc, ho¹t ®éng trªn l·nh thæ níc ®ã hoÆc ®Æt ®¹i diÖn ë níc ngoµi. Ngoµi ra, ngêi c tró cßn bao gåm c¶ doanh nghiÖp níc ngoµi ®îc thµnh lËp theo luËt doanh nghiÖp cña níc ngoµi nhng ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i níc ®ã. “Ngêi kh«ng c tró” ®îc hiÓu lµ c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo luËt hiÖn hµnh cña mét níc, kh«ng kinh doanh trong níc ®ã hoÆc c¸c tæ chøc kinh doanh thµnh lËp theo luËt níc ngoµi, kh«ng kinh doanh trªn l·nh thæ níc ®ã hay lµ c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, cña c¸c chÝnh ohñ ®Æt t¹i níc ®ã. D©n c lµ ngêi kh«ng c tró lµ nh÷ng ngêi mang quèc tÞch níc ngoµi ®Õn níc ®ã kh«ng nh»m môc ®Ých ®Þnh c. 2. Môc ®Ých qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHTW: 2.1. §iÒu tiÕt tû gi¸ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia: NHNN thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy tËp trung c¸c nguån ngo¹i hèi (®Æc biÖt lµ ngo¹i tÖ) vµo tay m×nh, ®Ó th«ng qua ®ã Nhµ níc sö dông mét c¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶ cho c¸c nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ho¹t ®éng ®èi ngo¹i. §ång thêi sö dông chÝnh s¸ch ngo¹i hèi nh mét c«ng cô cã hiÖu lùc ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, th«ng qua mua b¸n ngo¹i hèi trªn thÞ trêng ®Ó can thiÖp vµo tû gi¸ khi cÇn thiÕt nh»m æn ®Þnh gÝa trÞ ®èi ngo¹i cña ®ång tiÒn, t¸c ®éng vµo lîng tiÒn cung øng. 2.2. B¶o tån quü dù tr÷ ngo¹i hèi Nhµ níc: NHNN lµ c¬ quan qu¶n lý tµi s¶n quèc gia, lµ n¬i b¶o qu¶n, cÊt gi÷ vµ sö dông tµi s¶n ®Ó phôc vô cho ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ, lu«n ®¶m b¶o an toµn kh«ng bÞ ¶nh hëng rñi ro tû gi¸ ngo¹i tÖ trªn thÞ trêng quèc tÕ. Do ®ã, NHNN cÇn ph¶i mua, b¸n, chuyÓn ®æi ®Ó ph¸t triÓn, chèng thÊt tho¸t, sãi mßn quü dù tr÷ ngo¹i hèi cña Nhµ níc, b¶o vÖ ®éc lËp chñ quyÒn vÒ tiÒn tÖ. -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3. C¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ: C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ (Balance of payments - BP) thÓ hiÖn quan hÖ thu chi quèc tÕ cña mét níc víi níc ngoµi. V× vËy, t×nh tr¹ng c¸n c©n thÆng d hay th©m hôt sÏ cã ¶nh hëng lín ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång tiÒn. Díi chÕ ®é tû gi¸ th¶ næi cã ®iÒu tiÕt, NHTW cã nghÜa vô ®iÒu tiÕt tû gÝa ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña chÝnh s¸ch kinh tÕ. Do ®ã, ®Ó gi÷ cho tû gi¸ æn ®Þnh, NHTW cã thÓ ph¶i mua vµo hoÆc b¸n ra lîng ngo¹i tÖ nhÊt ®Þnh, lµm cho quü dù tr÷ ngo¹i hèi t¨ng hoÆc gi¶m t¬ng øng. 3. C¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi: C¬ chÕ qu¶n lý dù tr÷ ngo¹i hèi cã vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng ho¹ch ®Þnh vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHTW. C¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi cã t¸c ®éng vµ ¶nh hëng quan träng ®èi víi biÕn ®éng cña c¸c thµnh tè trªn tµi kho¶n v·ng lai còng nh tµi kho¶n vèn nh: kim ng¹ch xuÊt - nhËp khÈu, c¸c luång lu©n chuyÓn vèn (®Çu t còng nh vay nî níc ngoµi). Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng s©u s¾c h¬n, viÖc t¸c ®éng, ®iÒu chØnh ®îc nh÷ng thµnh tè ®ã cã ý nghÜa then chèt ®èi víi viÖc æn ®Þnh vµ t¨ng tr ëng kinh tÕ. 3.1. C¬ chÕ tù do ngo¹i hèi: Víi c¬ chÕ nµy, ngo¹i hèi ®îc tù do lu th«ng trªn thÞ trêng; thÞ trêng sÏ quyÕt ®Þnh tû gi¸, c©n b»ng ngo¹i hèi... chø kh«ng b»ng sù can thiÖp cña Nhµ níc. 3.2. C¬ chÕ qu¶n lý: a. C¬ chÕ Nhµ níc thùc hiÖn qu¶n lý hoµn toµn: Víi c¬ chÕ nµy, Nhµ níc ®éc quyÒn ngo¹i th¬ng vµ ®éc quyÒn ngo¹i hèi. Nhµ níc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh ¸p ®Æt, nh»m tËp trung tÊt c¶ ngo¹i hèi vµo tay m×nh. Tû gi¸ do Nhµ níc quy ®Þnh vµ tÊt c¶ c¸c giao dÞch ngo¹i hèi ph¶i tu©n theo møc tû gi¸ nµy. C¸c tæ chøc, ®¬n vÞ khi tham gia ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nÕu bÞ thua lç do ¸p dông tû gi¸ th× sÏ ®îc Nhµ níc cÊp bï, ngîc l¹i nÕu l·i th× ph¶i nép cho ng©n s¸ch Nhµ níc. C¬ chÕ qu¶n lý nµy phï hîp víi nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. b. C¬ chÕ qu¶n lý cã ®iÒu tiÕt: Víi c¬ chÕ nµy, Nhµ níc tiÕn hµnh ®iÒu tiÕt g¾n chÆt theo diÔn biÕn cña thÞ trêng. Nhµ níc tiÕn hµnh kiÓm so¸t mét møc ®é nhÊt ®Þnh ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cùc cña thÞ trêng, h¹n chÕ nhîc ®iÓm nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý ngo¹i hèi cña nhnn viÖt nam thêi gian qua. 1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt Nam thêi gian qua: ë ViÖt Nam trong thêi kinh tÕ kÐ ho¹ch ho¸ tËp trung, thêi gian dµi víi chÕ ®é Nhµ níc n¾m ®éc quyÒn vÒ ngo¹i th¬ng, ngo¹i hèi. Nhµ níc ¸p dông chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh vµ ®a tû gi¸, nghÜa lµ Nhµ níc trùc tiÕp can thiÖp vµ x¸c ®Þnh tû gi¸, nhng tû gi¸ nµy kh«ng ph¶n ¸nh quan hÖ cung - cÇu trªn thÞ trêng. ThÞ trêng tån t¹i ba lo¹i tû gi¸: tû gi¸ chÝnh thøc, tû gi¸ kÕt to¸n néi bé (gåm tû gi¸ hµng xuÊt vµ tû gi¸ hµng nhËp), tû gi¸ kiÒu hèi. Tõ n¨m 1989, Nhµ níc cã chñ tr¬ng, gi¶i ph¸p ®æi míi ®ång bé trong quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ trong chÝnh s¸ch tû gi¸. Tõ th¸ng 3/1989, Nhµ níc ta ®· ¸p dông chÕ ®é tû gi¸ ®îc x¸c ®Þnh thêng xuyªn gÇn s¸t víi thÞ trêng. Ngay sau ®ã, thµnh lËp hai trung t©m giao dÞch hèi ®o¸i ë Hµ néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. Tõ n¨m 1999, NHNN ViÖt Nam c«ng bè tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, tõ th¸ng 6/2001, l·i suÊt ngo¹i tÖ tiÕp tôc ®îc th¶ næi. Tuy cßn nh÷ng h¹n chÕ trong chinhs s¸ch tû gi¸, trong thùc tÕ ®· cho thÊy, chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh tû gi¸ cña NHNN ViÖt Nam thêi gian qua ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu, tû gi¸ hèi ®o¸i dÇn ph¶n ¸nh ®îc quan hÖ cung – cÇu ngo¹i hèi trªn thÞ trêng, gãp phÇn æn ®Þnh VND, lµm cho sù æn ®Þnh m«i trêng kinh tÕ vµ phôc vô tèt cho ho¹t ®éng ®èi ngo¹i. 2. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i: -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chóng ta cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp còng lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. Trong ®ã qu¶n lý ngo¹i hèi l¹i cµng lµ mét bµi to¸n khã kh«ng chØ ®èi víi ViÖt Nam mµ cßn ®èi víi nhiÒu níc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ h¬n h¼n ViÖt Nam. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trong qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt Nam bao gåm c¶ nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan: 2.1. Nguyªn nh©n chñ quan: a.Tû gi¸ cha thùc sù ph¶n ¸nh ®óng ®îc hÕt quan hÖ cung - cÇu: Tõ th¸ng 2/1999, tû gi¸ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tû gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng nhng trªn thùc tÕ, NHNN ViÖt Nam vÉn cha thùc hiÖn triÖt ®Ó nguyªn t¾c nµy, viÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ vÉn cha tho¸t khái ý muèn chñ quan cña NHNN. ViÖc x¸c ®Þnh biªn ®é trong c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ mua b¸n lµm cho viÖc yÕt gi¸ cña c¸c NHTM bÞ cøng nh¾c, cha ph¶n ¸nh ®îc quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng. Cô thÓ viÖc tû gi¸ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ræ tiÒn tÖ víi träng sè qu¸ cao cña USD (h¬n 95%) trong mét thêi gian dµi lµ kh«ng hîp lý (v× ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ cña ViÖt Nam kh¸ ®a d¹ng víi c¸c ®èi t¸c kh¸c nh EU, NhËt B¶n) khiÕn cho tû gi¸ thùc cña VND kh«ng chÝnh x¸c, VND bÞ ®Þnh gi¸ qu¸ cao. b. Sù kÕt hîp gi÷a chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi víi c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« kh¸c cha thËt hµi hoµ: Tû gi¸ (VND/USD) lu«n cã xu híng t¨ng ®Òu, cô thÓ: Trong bèn th¸ng ®Çu n¨m 2001, tû gi¸ biÕn ®éng æn ®Þnh, tõ th¸ng 5/2001 ®Õn nay, tû gi¸ cã xu híng t¨ng, møc t¨ng tû gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng 6 th¸ng ®Çu n¨m lµ 2,2% so víi tû gi¸ cuèi n¨m 2000; tû gi¸ trªn thÞ trêng tù do t¨ng kho¶ng 2,8%. Tõ th¸ng 7 ®Õn th¸ng 9/2001, tû gi¸ trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng biÕn ®éng kho¶ng 2% vµ thÞ trêng tù do biÕn ®éng 2,1%. Nh×n dµi h¹n, ta cã thÓ thÊy tû gi¸ trªn thÞ trêng tù do so víi chØ sè tiªu dïng trªn thÞ trêng x· héi (CPI) biÕn ®éng, c¸ch xa nhau kh«ng ®¸ng kÓ. Th¸ng 9/2001 so víi th¸ng 12/1995, USD t¨ng 36,8%, CPI t¨ng 17,2%. Tuy nhiªn c¸c NHTM l¹i duy tr× møc chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a USD vµ VND nhá. §iÒu nµy lµm gia t¨ng hiÖn tîng ®«la ho¸ nÒn kinh tÕ, l·ng phÝ nguån ngo¹i tÖ, g©y ra hiÖn tîng ®Çu c¬ lín b»ng ®ång USD. 2.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc qu¶n lý ngo¹i hèi còng chÞu ¶nh hëng rÊt lín bëi nh÷ng biÕn ®éng bªn ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam. Nh viÖc FED liªn tôc c¾t gi¶m l·i suÊt 10 lÇn tõ th¸ng 4/1994 ®Õn nay ®Ó cøu v·n xu híng suy tho¸i cña nÒn kinh tÕ Mü, vµo thêi ®iÓm th¸ng 1/2001, xuèng cßn 6,5%/n¨m, xuèng cßn 2%/ n¨m vµo thêi ®iÓm th¸ng 6/2001. Hay nãi c¸ch kh¸c, nh÷ng thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng ngo¹i hèi thÕ giíi nãi riªng ®Òu cã ¶nh hëng Ýt nhiÒu ®Õn chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam. Trong khi ®ã, níc ta më cöa víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi cha l©u nªn cßn thiÕu nhiÒu kinh nghiÖm qu¶n lý kinh tÕ trong m«i trêng kinh tÕ cã xu híng toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸, thiÕu sù nh¹y bÐn tríc nh÷ng thay ®æi cña m«i tríng kinh tÕ thÕ giíi. Trong ®iÒu kiÖn hÖ thèng ng©n hµng cßn rÊt non nít, thiÕu c¶ thiÕt bÞ còng nh kü n¨ng chuyªn m«n ®ång thêi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cßn cha cã trËt tù th× viÖc qu¶n lý chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng ngo¹i hèi còng lµ viÖc kh«ng dÔ dµng chót nµo. 3. KiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n ho¹t ®éng qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt Nam: §Ó NHNN ViÖt Nam thùc hiÖn ®îc tèt viÖc qu¶n lý ngo¹i hèi th× trong thêi gian tríc m¾t chóng ta nªn tiÕn hµnh mét sè bíc sau: - Bé tµi chÝnh cÇn phèi hîp chÆt chÏ h¬n n÷a trong viÖc b¸n kÞp thêi toµn bé sè ngo¹i tÖ thu ®îc cho NHNN, khi cÇn ngo¹i tÖ ®ªt tr¶ nî cho níc ngoµi, NHNN sÏ b¸n l¹i cho Bé tµi chÝnh. VÒ l©u dµi, mäi kho¶n thu ngo¹i tÖ cña ChÝnh phñ nªn ®îc chuyÓn sang VND. Theo ®ã, c«ng t¸c dù b¸o tiÒn tÖ cÇn ®îc ®Æc biÖt quan t©m, phèi hîp chÆt chÏ víi Bé tµi chÝnh ®Ó n¾m b¾t chÝnh x¸c vµ kÞp thêi dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m, ®¶m b¶o viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ gi÷a NHNN vµ Bé tµi chÝnh ®îc th«ng suèt. - Duy tr× chÝnh s¸ch tû gi¸ ®îc chän lùa vµ ®iÒu chØnh linh ho¹t: Cã thÓ nãi viÖc xö lý chÝnh s¸ch tû gi¸ ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ t¬ng ®èi hîp lý vµ ®· cã nh÷ng ®ãng gãp nhÊt ®Þnh vµo qu¸ tr×nh t¨ng trëng. Tuy nhiªn, chÝnh s¸ch tû gi¸ trong thêi gian qua còng cã nh÷ng lóc bÞ ®éng vµ cha hîp lý. Do vËy, trong khu«n khæ c¬ chÕ tû gÝa hiÖn hµnh, NHNN cÇn t¨ng cêng tÝnh linh ho¹t cña tû gi¸ h¬n b»ng c¸ch t¨ng møc dao ®éng cho phÐp hµng ngµy. ViÖc nµy cÇn thùc hiÖn tõ tõ, tõng bíc ®Ó xem ph¶n øng cña thÞ trêng. -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Duy tr× chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch chuyÓn tiÒn kiÒu hèi vÒ níc ®Ó t¨ng cêng lîng ngo¹i tÖ thÆng d cña khu vùc d©n c, ®ång thêi t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý thÞ trêng vµ hiÖu lùc cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi khu vùc d©n c. Ngoµi ra, viÖc ngêi d©n tÝch luü b»ng ngo¹i tÖ hay néi tÖ phô thuéc vµo lîi tøc gi· VND vµ USD. Do ®ã, NHNN cÇn chó träng trong viÖc sö dông mèi liªn hÖ gi÷a l·i suÊt vµ tû gi¸ ®Ó ®¶m b¶o c©n b»ng l¬Þ tøc gi÷a viÖc n¾m gi÷ VND vµ USD. Lµm nh vËy, d©n c sÐ thÊy khã kh¨n trong viÖc sö dông ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n vµ do ®ã sÏ lµm gi¶m cÇu ngo¹i tÖ cho c¸c giao dÞch trong níc. Theo ®ã, t×nh tr¹ng ®«la ho¸ tiÒn mÆt sÏ gi¶m xuèng. Khi ®· kh«ng cßn nhu cÇu thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ, ngêi d©n sÏ b¸n hoÆc göi ngo¹i tÖ vµo hÖ thèng ng©n hµng nh mét ph¬ng tiÖn cÊt tr÷. - T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ cña c¸c NHTM ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng g¨m gi÷ ngo¹i tÖ cña hÖ thèng ng©n hµng, t¨ng cêng vai trß trung gian cña hÖ thèng ng©n hµng trong viÖc huy ®éng ngo¹i tÖ tõ c¸c khu vùc d thõa (khu vùc d©n c vµ ChÝnh phñ), ®¸p øng nhu cÇu chi ngo¹i tÖ cña c¸c khu vùc cã thiÕu hôt (khu vùc doanh nghiÖp). KÕt luËn ChÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay mµ NHNN ®ang tËp trung ®Ó söa ®æi vµ hoµn thiÖn. Tuy nhiªn ®Ó hoµn thiÖn ®îc nã chóng ta cßn ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu bëi v× kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña ta cßn qu¸ Ýt, non trÎ. Do vËy trong thêi gian tíi chóng ta ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tÇm hiÓu biÕt, nghiªn cøu kinh nghiÖm cña c¸c níc trong khu vùc cã ®iÒu kiÖn t¬ng ®èi gièng ta ®Ó ®¹t ®îc mét chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi h÷u hiÖu nhÊt. Trªn c¬ së sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu, tiÓu luËn nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý ngo¹i hèi ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ sau:  HÖ thèng ho¸ ®îc mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n trong qu¶n lý ngo¹i hèi.  Ph©n tÝch thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng qu¶n lý ngo¹i hèi ë ViÖt Nam hiÖn nay, tiÓu luËn ®a ra nh÷ng u ®iÓm, nh÷ng h¹n chÕ vµ nh÷ng nguyªn nh©n cña c¸c tån t¹i.  §a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c hiÖn nay vµ nh÷ng kiÕn nghÞ cã tÝnh l©u dµi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt Nam. -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh÷ng kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p mµ tiÓu luËn ®a ra nh»m ®ãng gãp ®Ó gi¶i quyÕt phÇn nµo nh÷ng víng m¾c hiÖn nay trong lÜnh vùc qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt Nam. Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn tiÓu luËn ch¾c ch¾n em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o vµ gãp ý cña thÇy c«. Em xin bµy tá sù c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c« gi¸o - TS Vò ThÞ Lîi ®· gi¶ng d¹y chóng em ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tiÓu luËn nµy! Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh “NghiÖp vô Ng©n hµng Trung ¦¬ng” - Häc viÖn Ng©n hµng th¸ng 2 - 2003. 2. Gi¸o tr×nh “Tµi chÝnh quèc tÕ” - Häc viÖn Ng©n hµng - NXB Thèng kª Hµ néi 2001. 3. Gi¸o tr×nh “TiÒn tÖ, Ng©n hµng vµ thÞ trêng tµi chÝnh” - Frederic Mishkin 4. “CÈm nang thÞ trêng ngo¹i hèi” - Häc viÖn Ng©n hµng - NXB Thèng kª Hµ néi 2001 5. Tæng quan héi th¶o “C¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi phï hîp tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ” - NguyÔn Thanh Hµ - T¹p chÝ khoa häc vµ ®µo t¹o ng©n hµng sè 5. 6. “Mét sè gi¶i ph¸p vÒ ®æi míi qu¶n lý ngo¹i hèi” - Ng« TrÇn KiÕn QuècT¹p chÝ ng©n hµng sè chuyªn ®Ò. 7. “Nh×n l¹i viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi vµ tû gi¸ thêi gian qua” - Lan H¬ng - T¹p chÝ ng©n hµng sè chuyªn ®Ò. 8. “Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý ngo¹i hèi: tiÕp cËn theo luång ngo¹i tÖ cña c¸c khu vùc trong nÒn kinh tÕ” - T¹p chÝ khoa häc vµ ®µo t¹o ng©n hµng sè 5. 9. Webs: vneconomy.com.vn Vnexpress.net - 10 -
- Xem thêm -