Tài liệu Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện yên mỹ, tỉnh hưng yên

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 260 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- HOÀNG VĂN KHÁ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- HOÀNG VĂN KHÁ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.LÊ CAO ĐOÀN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS. Nguyễn Trúc Lê XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS Lê Cao Đoàn Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng của bản thân tôi. Các số liệu, kết quả trình bày trong luận văn này là do tôi thu thập và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào trước đây. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các thầy, cô giáo đã giảng dạy và giúp đỡ tận tình về mọi mặt để tôi hoàn thành tốt khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế của Trường Đại học Kinh tế. Tôi cũng rất biết ơn sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo HĐNDUBND huyện Yên Mỹ, các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện, các học viên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành khóa học. Đặc biệt, tôi rất biết ơn Thầy PGS.TS Lê Cao Đoàn của Viện Kinh Tế Việt Nam, là người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tận tình để tôi có thể hoàn thành luận văn này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, song luận văn này không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo, các bạn và độc giả để luận văn được hoàn thiện và đề tài có giá trị thực tiễn cao hơn./. Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................................i DANH MỤC BẢNG BIỂU .....................................................................................ii DANH MỤC SƠ ĐỒ............................................................................................. iii MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ...................................... 4 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .................................................................... 4 1.1.1. Một số tài liệu, công trình nghiên cứu ..................................................... 4 1.1.2. Những vấn đề luận văn cần tiếp thu và khoảng trống đề tài cần đi sâu nghiên cứu ...................................................................................................... 11 1.2. Cơ sở lý luận của đề tài ............................................................................... 12 1.2.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước. ........................... 12 1.2.2. Những vấn đề về quản lý NSNN ............................................................ 18 1.3. Kinh nghiệm quản lý NSNN tại một số huyện và bài học rút ra. .................. 37 1.3.1. Kinh nghiệm quản lý NSNN tại một số huyện. ....................................... 37 1.3.2. Bài học cho huyện Yên Mỹ. ................................................................... 38 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................... 40 2.1. Phương pháp luận........................................................................................ 40 2.2. Các phương pháp cụ thể .............................................................................. 40 2.2.1. Nghiên cứu tài liệu, kết hợp logic với lịch sử......................................... 40 2.2.2. Trừu tượng hóa khoa học ...................................................................... 40 2.2.3. Phương pháp phân tích tổng hợp .......................................................... 41 2.2.4. Phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu ........................................... 42 2.2.5. Phương pháp so sánh. ........................................................................... 43 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2010-2014 ......................... 45 3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Yên Mỹ ............................... 45 3.2. Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên ..... 47 3.2.1. Bộ máy quản lý NSNN huyện Yên Mỹ .................................................... 47 3.2.2. Thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. ..................... 49 3.2.3. Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn. ..................... 56 3.2.4. Thực trạng phân cấp quản lý NSNN trên địa bàn huyện Yên Mỹ ........... 64 3.2.5. Thực trạng kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong quản lý NSNN. .. 69 3.3. Đánh giá công tác quản lý NSNN huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên............... 70 3.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân ............................................... 70 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ....................................................................... 74 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN YÊN MỸ ................................................................... 89 4.1. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020. ................................................................................................ 89 4.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của công tác quản lý NSNN huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020. .................................................................................. 89 4.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. ........................................................................................... 90 4.3.1. Nâng cao chất lượng trong chu trình ngân sách: Lập dự toán, thực hiện dự toán, quyêt quyết toán theo hướng công khai minh bạch ............................ 90 4.3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ngân sách. ..................... 100 4.3.3. Tăng cường công tác tuyên truyền ...................................................... 103 4.3.4. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ..................................................................................................................... 104 4.3.5. Hoàn thiện cơ chế chính sách.............................................................. 106 KẾT LUẬN ......................................................................................................... 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 109 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 ANQP 2 CTN – NQD 3 DN 4 ĐKKD Đăng ký kinh doanh 5 GD – ĐT Giáo dục – Đào tạo 6 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 7 GNP Tổng sản phẩm quốc dân 8 HĐND 9 HTX 10 KT – XH 11 NS 12 NSĐP Ngân sách địa phương 13 NSNN Ngân sách nhà nước 14 NSTW Ngân sách trung ương 15 NXB 16 QSDĐ 17 SN Sự nghiệp 18 SX Sản xuất 19 TC – KH Tài chính – Kế hoạch 20 TTCN Tiểu thủ công nghiệp 21 UBND Ủy ban nhân dân 22 XDCB Xây dựng cơ bản An ninh quốc phòng Công thương nghiệp – Ngoài quốc doanh Doanh nghiệp Hội đồng nhân dân Hợp tác xã Kinh tế - Xã hội Ngân sách Nhà xuất bản Quyền sử dụng đất i DANH MỤC BẢNG BIỂU TT Bảng 1 Bảng 3.1 Nội dung Cơ cấu kinh tế các nghành kinh tế giai đoạn 2010-2014 Trang 46 Tình hình thực hiện dự toán thu trong cân đối ngân sách 2 Bảng 3.2 và thu NSNN trên địa bàn huyện Yên Mỹ giai đoạn 50 2010-2014 3 Bảng 3.3 4 Bảng 3.4 5 Bảng 3.5 6 Bảng 3.6 7 Bảng 3.7 8 Bảng 3.8 9 Bảng 3.9 Tỷ lệ thực hiện/Dự toán thu trong cân đối ngân sách và thu NSNN trên địa bàn huyện Yên Mỹ giai đoạn 2010-2014 Cơ cấu các khoản thu cân đối NSNN huyện Yên Mỹ Tổng hợp chi ngân sách huyện Yên Mỹ giai đoạn 2010 – 2014 Tổng hợp thực hiện chi ngân sách so với dự toán chi ngân sách hàng năm trên địa bàn huyện Bảng 3.7. Cơ cấu các khoản chi cân đối NSNN huyện Yên Mỹ Tốc độ phát triển liên hoàn chi ngân sách huyện Yên Mỹ giai đoạn 2010 – 2014 Cơ cấu các khoản chi cân đối NSNN huyện Yên Mỹ ii 51 52 53 57 58 59 60 DANH MỤC SƠ ĐỒ TT Sơ đồ 1 Sơ đồ 3.1 Nội dung Sơ đồ khái quát cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Mỹ iii Trang 49 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Vai trò của ngân sách nhà nước luôn gắn liền với vai trò của nhà nước theo từng giai đoạn nhất định. Trong nền kinh tế thị trường, ngân sách nhà nước đảm nhận vai trò quản lý vĩ mô đối với toàn bộ nền kinh tế, xã hội. Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội. Về mặt kinh tế, ngân sách nhà nước có vai trò kích thích sự tăng trưởng kinh tế theo định hướng phát triển kinh tế xã hội thông qua các công cụ thuế và thuế xuất của nhà nước.Về mặt xã hội, ngân sách nhà nước có vai trò điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội. Về mặt thị trường, ngân sách nhà nước được sử dụng như một công cụ để góp phần bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát. Ngân sách nhà nước cấp huyện là một cấp ngân sách thuộc ngân sách địa phương và là một cấp ngân sách hoàn chỉnh thuộc ngân sách nhà nước do UBND huyện điều hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Luật ngân sách nhà nước năm 2002 là cơ sở pháp lý cơ bản để tổ chức quản lý ngân sách nhà nước nói chung và ngân sách huyện nói riêng nhằm phục vụ cho công cuộc đổi mới đất nước. Ngân sách huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2014 đã đóng góp vai trò tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và của huyện Yên Mỹ nói riêng. Việc cân đối ngân sách nhà nước của huyện luôn đạt ở mức cao tuy nhiên công tác quản lý ngân sách huyện còn một số bất cập như tính công khai minh bạch trong công tác quản lý ngân sách nhà nước chưa cao, nguồn thu ngân sách không ổn định, việc phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu chưa xứng với tiềm năng, thu ngân sách hàng năm không đủ chi trong khi tiềm lực thu ngân sách của huyện vẫn còn nhiều khả năng thu đạt hoặc vượt chỉ tiêu ngân sách mà tỉnh giao nhưng cho đến nay tỉnh vẫn phải trợ cấp một phần ngân sách để cân 1 đối thu chi của huyện. Vì vậy vấn đề tăng cường quản lý ngân sách huyện trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, đây chính là lý do tôi chọn đề tài “Quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên” để làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. Câu hỏi nghiên cứu: Vậy “Quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên có những vấn đề gì?”. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá đúng thực trạng quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Yên Mỹ, phát hiện những vấn đề phát sinh trong quản lý ngân sách, đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về quản lý ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2014. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Hoạt động quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi về không gian: Địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Phạm vi về thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng quản lý NSNN huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2014. 4. Kết quả nghiên cứu của đề tài Phân tích, đánh giá, phản ánh đúng hoạt động quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, chỉ ra những hạn chế của công tác này và nguyên nhân của những hạn chế đó. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 2 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý ngân sách nhà nước. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2014. Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Mỹ 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1. Một số tài liệu, công trình nghiên cứu Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật, Luật, Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn và các nghiên cứu của những tác giả đi trước cũng như sử dụng một số kết quả của các văn bản, công trình nghiên cứu này làm nền tảng chứng minh cho những nhận định được trình bày trong đề tài nghiên cứu này. Cụ thể là: 1. Đặng văn Thanh 2005, Một số vấn đề về quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội. Nội dung cuốn sách cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. 2. Nguyễn Thị Hoài Thu, 1991. "Một số vấn đề về đổi mới hoạt động của ngân sách nhà nước trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường", Luận án Tiến sỹ. Tác giả đã có sự nghiên cứu tương đối toàn diện về đổi mới hoạt động của NSNN trong luận án, phân tích được những vấn đề cụ thể đang đặt ra và những giải pháp trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp truyền thống sang nền kinh tế thị trường. Phạm vi đề cập trong luận án này tương đối rộng (bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động khác của NSNN), nên các giải pháp đề ra về đổi mới hoạt động của NSNN được trình bày có tính khái quát chung, chưa có những đề xuất cụ thể đối với quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp. Mặt khác do công trình này nghiên cứu từ năm 1990, thời kỳ nền kinh tế bắt đầu thực hiện chuyển đổi, nhiều vấn đề lý luận của kinh tế thị trường chưa được luận giải và thực thi ở Việt Nam, bởi vậy nhiều nghiên cứu, đề xuất đến nay đã không còn phù hợp. Tuy nhiên, những nghiên cứu của luận án này đã gợi mở một số vấn đề cần phải giải quyết nhằm đổi mới quản lý chi NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công, đây là những gợi ý quan trọng để nghiên cứu về công tác quản lý ngân sách trên địa 4 bàn cấp huyện. 3. Bùi Dương Nghiêu, 2006. Đánh giá mức độ bền vững của ngân sách nhà nước Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 332 tháng 012006. Trong công trình này tác giả nghiên cứu 3 nội dung: Một là, các yếu tố cấu thành sự bền vững của ngân sách nhà nước đó là: Thu bền vững; nợ bền vững; các rủi ro tiềm ẩn. Hai là, đánh giá thực trạng bền vững của ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn 1998-2005. Ba là, đề xuất giải pháp củng cố sự bền vững của ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn 2006-2010 đó là: 1)Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 2) Tiếp tục các chính sách đa dạng hóa các nhà đầu tư bỏ vốn cho kinh doanh, huy động mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, 3) Tiếp tục cải cách hệ thống thuế, 4) Tiếp tục thực hiện các nguyên tắc thận trọng trong quản lý vay và trả nợ vay, 5) Chú trọng tăng cường tiềm lực nhà nước, 6) Tăng cường tính ổn định và hiệu quả của ngân sách nhà nước, 7) Nghiên cứu và ứng dụng quy trình lập dự toán ngân sách nhà nước theo khuôn khổ ngân sách trung hạn, từng bước quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra, 8) Kiên quyết đổi mới phương pháp phân bổ ngân sách đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản, 9) Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính theo hướng tự chủ toàn diện, 10) Tăng cường công khai, minh bạch trong việc công bố thông tin về cả số liệu và chính sách thu, chi ngân sách nhà nước. 4. Lê Toàn Thắng, 2013. “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay”, Luận án tiến sĩ, Học Viện Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh. Luận án đã nghiên cứu các vấn đề về quản lý NSNN như: khái niệm, đặc điểm và nội dung quản lý ngân sách nhà nước, phân tích các quan niệm về phân cấp quản lý NSNN, lý giải sự cần thiết khách quan phải tiến hành phân cấp quản lý NSNN, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phân cấp quản lý NSNN ở Việt Nam trên nền lý thuyết chung về quản lý NS và phân cấp quản lý nhà nước. 5 Căn cứ vào tình hình quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam, Luận án tập trung đi sâu phân tích thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2002 - nay trên 4 nhóm nội dung cơ bản: 1) Phân cấp thẩm quyền ban hành luật pháp, chính sách, tiêu chuẩn và định mức ngân sách nhà nước; 2) Phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước; 3) Phân cấp quản lý trong thực hiện chu trình ngân sách; 4) Phân cấp trong giám sát, thanh tra, kiểm toán ngân sách nhà nước. Tác giả đã đánh giá thực trạng phân cấp trên cả hai trạng thái là “tĩnh” tức là dựa trên những quy định của Nhà nước và trạng thái “động”, đưa ra những đánh giá về những ưu điểm, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong phân cấp quản lý NSNN ởViệt Nam. Đề xuất giải pháp phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tới. 5. Trần Quốc Vinh, 2009. “Đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng”, Luận án tiến sĩ, ĐH Kinh Tế Quốc Dân. Luận án đã hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản liên quan đến NSNN, NSĐP, vai trò của NSNN, NSĐP, các căn cứ và nội dung quản lý NSĐP, các nhân tố ảnh hưởng tới NSĐP. Luận án cũng đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý NSĐP các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đã đề xuất những giải pháp cụ thể để đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh đồng bằng sông Hồng và đề xuất kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chính sách vĩ mô để tạo điều kiện cho việc thực hiện các giải pháp đó. 6. Nguyễn Thanh Hà, 2012. “Quản lý ngân sách nhà nước của thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình”, Luận văn thạc sĩ. Luận văn đã hệ thống hóa được sự hình thành, tồn tại và phát triển của ngân sách huyện qua các thời kỳ lịch sử, vai trò của nó đối với sự phát triển cũng như sự nâng cao hiệu lực quản lý của hệ thống chính trị địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích thực trạng về quản lý ngân sách thị xã Tam Điệp và các hoạt tài chính trên địa bàn để làm rõ những ưu điểm, tồn tại cơ bản và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở đó, luận văn đã đưa ra một số mục tiêu định hướng và các giải pháp 6 nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn huyện trong giai đoạn tới. Luận văn nghiên cứu về công tác quản lý ngân sách nhà nước trong giai đoạn gần đây 2008 – 2011, tuy nhiên phạm vi chỉ đề cập đến ngân sách cấp huyện – một cấp trung gian trong hệ thống ngân sách địa phương. 7. Nguyễn Anh Tuấn, 2007. “Hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”, Luận văn thạc sĩ kinh tế. Trong đề tài này tác giả đã khái quát một cách tương đối đầy đủ về cơ sở lý luận về quản lý thu, chi ngân sách, luận giải những vấn đề có tính cơ bản về vấn đề này, từ đó tìm kiếm nguyên nhân khách quan và chủ quan về yếu kém của công tác quản lý thu, chi ngân sách để làm cơ sở đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 8. Lê Mạnh Hiên, 2014. “Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An”, Luận văn thạc sĩ, Đại Học Kinh Tế - ĐHQGHN. Luận văn đã trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý NSNN cấp huyện, đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý ngân sách huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2014 và đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý NSNN trên địa bàn huyện Diễn Châu, như: Thực hiện tốt chu trình quản lý NSNN, nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các nguồn thu, phát triển, khai thác và nuôi dưỡng các nguồn thu mới, nâng cao vai trò kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước và hoàn thiện một số vấn đề chủ yếu trong cơ chế quản lý ngân sách xã. 9. KBNN Hoa Lư, 2009. “Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”, Đề tài nghiên cứu. Là một cán bộ Kho bạc cơ sở, trên cơ sở phân tích những bất cập trong công tác, tác giả đề tài đã đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý NSNN trên địa bàn huyện Hoa Lư, Ninh Bình. 10. Phạm Đức Phong (Chủ nhiệm đề tài), 2003. "Hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp". Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Đây là 7 một đề tài tập trung nghiên cứu chuyên sâu vào vấn đề quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp. Đề tài đã nghiên cứu, tổng kết và đánh giá khái quát về thực trạng quản lý tài sản công tại khu vực này, trong đó đã làm rõ phạm vi, phân cấp và cơ chế quản lý. Đề tài đã đưa ra được quan điểm giá trị tài sản công trong đơn vị sự nghiệp có thu là tư liệu sản xuất, tuy vậy vẫn cho rằng giá trị tài sản công tại đơn vị sự nghiệp không có thu lại là yếu tố tiêu dùng, như vậy vẫn chưa đánh giá đúng bản chất kinh tế của đơn vị sự nghiệp. 11. Tô Thiện Hiền, 2012. “Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến 2020”. Luận án Tiến sỹ. Trường Đại Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nghiên cứu tác giả đã đề cấp đến lĩnh vực ngân sách nhà nước ở An Giang, nêu lên những lý luận cơ bản về NSNN như lịch sử hình thành ngân sách nhà nước, bản chất của ngân sách nhà nước, chức năng của ngân sách nhà nước, vai trò của ngân sách nhà nước. Nội dung chính của đề tài, tác giả cũng đã đề cập đến quản lý quy trình ngân sách nhà nước; Phân tích thực trạng về hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang, trong đó có phân tích thực trạng hiệu quả quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Từ kết quả phân tích, đánh giá, tác giả đã đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang. 12. Trần Thu Hà (Chủ nhiệm đề tài), 1997. "Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu". Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Đề tài này là một công trình khoa học nghiên cứu tương đối tổng quát về cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp, đã giải quyết được các vấn đề sau: Làm rõ được vai trò, vị trí của các đơn vị sự nghiệp đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội, sự tồn tại khách quan của các hoạt động sự nghiệp. Tổng kết, đánh giá tương đối toàn diện về thực trạng hoạt động sự nghiệp và tình hình quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường (giai đoạn 1991-1995). Đã đánh giá được những vướng mắc, hạn 8 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi chế trong chính sách, như: Về quản lý phí, lệ phí, cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp chưa thống nhất, chưa phù hợp với các loại hình hoạt động sự nghiệp... Đã đưa ra được một số quan điểm, định hướng và kiến nghị chín giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu cho giai đoạn 1999-2005. Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất này, Bộ Tài chính đã tiếp tục nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và tiếp sau là Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành cơ chế tự chủ tài chính đối với tất cả các đơn vị sự nghiệp công. Tuy vậy đề tài này còn có những hạn chế, như: Chỉ mới tập trung đánh giá về cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, nặng về tổng kết thực tiễn. Chưa phân tích, làm rõ những khác biệt về bản chất của cơ chế quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp thời kỳ hiện tại so với thời kỳ bao cấp, chưa khái quát được lý luận chung về chính sách tài chính đối với khu vực sự nghiệp công nói chung. Chưa luận giải rõ được sự tác động của các quy luật kinh tế thị trường đối với khu vực sự nghiệp công. Các đề xuất chủ yếu mới giải quyết được vấn đề cơ chế quản lý; chính sách quản lý chi NSNN vẫn còn mang nặng tư duy bao cấp, chưa làm rõ được chính sách tài chính đối với khu vực sự nghiệp công; chính sách thuế, chính sách khuyến khích phát triển sự nghiệp công, chính sách về quản lý vốn, tài sản công... chưa phù hợp với cơ chế thị trường hiện nay. 13. Đặng Đức Hiệp, 2012. “Quản lý thu ngân sách tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng”. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tác giả đã hệ thống hóa và làm rõ lý luận về ngân sách nhà nước và quản lý thu ngân sách nhà nước, nêu lên vai trò to lớn của thu NSNN đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tác giả trên cơ sở vân dụng lý luận về quản lý ngân sách nhà nước để phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu ngân sách nhà 9 nước tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng từ đó đề ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Di Linh. 14. Huỳnh Thị Cẩm Liên, 2011. Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại huyện Đức Phổ. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Đà Nẵng. Trong đề tài này tác giả cũng đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN và công tác quản lý NSNN cấp huyện; phân tích thực trạng công tác quản lý NSNN huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân hạn chế. Đề xuất một số giải pháp khoa học, hợp lý nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới. 15. Bạch Thị Minh Huyền (Chủ nhiệm đề tài), 2001). "Thực trạng và giải pháp tài chính nhằm thực hiện khoán chi đối với cơ quan hành chính và cơ chế tự trang trải ở đơn vị sự nghiệp có thu" Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Trong đề tài này tác giả đã tập trung nghiên cứu làm rõ về cơ chế, bản chất của việc thực hiện khoán chi hành chính đối với các cơ quan hành chính và cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp. Luận giải kỹ về lý thuyết quản lý theo kết quả đầu ra; tổng kết, đánh giá được kinh nghiệm của Thuỵ Điển, Canađa, Cộng hoà Pháp, Hàn Quốc, Côlômbia và rút ra những bài học trong việc vận dụng vào việc thực hiện quản lý kinh phí trọn gói (khoán chi). Tuy vậy, những nhiên cứu trong đề tài này chỉ mới dừng lại ở việc tổng kết tình hình thực tiễn trong quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính và đơn vị SN nhằm mục tiêu giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tế quản lý, tính khái quát, lý luận chưa toàn diện. Các giải pháp thực hiện cơ chế tự trang trải ở đơn vị SN có thu chỉ mới được phác thảo những nét chung nhất, chưa có biện pháp cụ thể, đặc biệt chưa đi sâu phân tích làm rõ những đặc thù khác biệt giữa các lĩnh vực sự nghiệp, những khó khăn trong thực tiễn của các vùng, miền có điều kiện KT-XH khác nhau. Mặt khác, do những nghiên cứu này thực hiện từ năm 2000, nên đến thời điểm hiện nay đã có nhiều nội dung không còn phù hợp. 10 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 1.1.2. Những vấn đề luận văn cần tiếp thu và khoảng trống đề tài cần đi sâu nghiên cứu Trong các công trình nghiên cứu kể trên đều nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, hoàn thiện việc quản lý NSNN ở địa phương. Để giải quyết vấn đề nâng cao năng lực quản lý và hoàn thiện việc quản lý ngân sách, các công trình nghiên cứu về quản lý NSNN đã tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý NSNN ở những điểm sau: Làm rõ khái niệm ngân sách, làm rõ khái niệm ngân sách của địa phương, đặc biệt làm rõ nội dung quản lý NSNN của địa phương, để hình thành khung phân tích các vấn đề về quản lý ngân sách ở địa phương và đưa ra các giải pháp cho việc hoàn thiện hoạt động quản lý. Đây là phần tác giả luận văn tổng quan lại cho việc xây dựng cở sở lý luận cho luận văn của mình Các công trình nghiên cứu, nhất là các luận án, luận văn nghiên cứu về quản lý NSNN thành công đều có đặc điểm bám sát nội dung quản lý NSNN ở phần lý luận để phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý NSNN. Trong việc nghiên cứu thực trạng, các công trình nghiên cứu đã thu thập và xử lý tất những số liệu, thực trạng lập thành các bảng, biểu với các chỉ số thích ứng. Khoảng trống Quản lý NSNN là một nội dung quản lý quá trình của các cấp chính quyền địa phương, vì nó liên quan đến nền tài chính của địa phương. Quản lý tốt việc huy động các nguồn thu, phân bổ và chi tiêu đúng, hợp lý nguồn thu của ngân sách có một ý ngĩa đặc biệt để ổn định xã hội và thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Trong nhiều các công trình nghiên cứu còn tập trung vào vấn đề nghiệp vụ quản lý thu, chi trong NS trên cơ sở của pháp luật về hoạt động NS. Khoảng trống nghiên cứu chính là chưa gắn hoạt động NS với phát triển: NSNN do sự phát triển quyết định, nhưng đến lượt mình, hoạt động của NSNN lại là động lực của sự phát triển. Để tăng nguồn thu, vấn đề quyết định là sự phát triển kinh tế, vì phát triển kinh tế tạo ra thu nhập làm tăng nguồn thu. Nhưng thu như thế nào đó không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng nguồn thu cũng như chi thế nào đem lại động lực cho sự phát triển lại 11
- Xem thêm -