Tài liệu Quản lý ngân quỹ tại công ty thiết bị giáo dục 1

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20012 tài liệu

Mô tả:

Quản Lý Ngân Quỹ Tại Công ty thiết bị giáo dục 1
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh LêI Më §ÇU B −íc vµo ®Çu thÕ kû 21 nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ h¬n 5000 doanh nghiÖp nãi riªng ®# cã nhiÒu c¬ may ®Ó ph¸t triÓn. Nh−ng ®ång thêi còng ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt th¸ch thøc ,xu thÕ c¹nh tranh ngµy mét quyÕt liÖt vµ ngay ng¾t. V× vËy muèn tån t¹i ®−îc c¸c doanh nghiÖp cµng ph¶i ®æi míi vµ t¨ng c−êng c¸ch thøc tæ chøc s¶n xuÊt còng nh− ph−¬ng thøc qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp. Néi dung chÝnh cña qu¶n lý tµi chÝnh lµ qu¶n lý nguån vèn vµ sö dông nguån. Mét bé phËn trong tµi s¶n cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nguån vµ sö dông nguån ng¾n ,trung vµ dµi h¹n lµ ng©n quü. §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n trong mäi thêi ®iÓm vµ trong tr−êng hîp x¶y ra nh÷ng biÕn ®éng bÊt th−êng ,doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý ng©n quü. Do ®ã ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ xem nhÑ vai trß cña ho¹t ®éng qu¶n lý ng©n quü. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n –tµi chÝnh cña c«ng ty ThiÕt BÞ Gi¸o Dôc I ®−îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña ban l#nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n –tµi chÝnh, bªn c¹nh viÖc häc hái nghiÖp vô em ®# ®i s©u vµo t×m hiÓu t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty ThiÕt BÞ Gi¸o Dôc I lµ mét c«ng ty lín vÒ quy m« nh−ng lîi nhuËn cña c«ng ty rÊt thÊp ,®ång thêi kh¶ n¨ng thanh to¸n cu¶ c«ng ty rÊt ®¸ng lo ng¹i. NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i c«ng ty TBGDI ,®−îc sù h−íng dÉn cña gi¸o viªn h−íng dÉn TS.§µm V¨n HuÖ vµ ban l#nh ®¹o phßng kÕ to¸n –tµi chÝnh c«ng ty TBGDI em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: Qu¶n Lý Ng©n Quü T¹i C«ng TY TBGDI Chuyªn ®Ò naú gåm : Ch−¬ng I: Qu¶n lý ng©n quü cña doanh nghiÖp Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng qu¶n lý ng©n quü t¹i c«ng ty TBGDI Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü t¹i c«ng ty TBGDI 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n ,mÆt kh¸c ®©y lµ vÊn ®Ò kh¸ phøc t¹p ,nªn kh«ng thÓ r¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong ®−îc sù gióp ®ì gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n . Qua chuyªn ®Ò nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS. §µm V¨n HuÖ khoa ng©n hµng tµi chÝnh vµ c¸c c« ,chó phßng kÕ to¸n tµi chÝnh c«ng ty TBGDI ®# gióp ®ì tËn t×nh gióp em hoµn thµnh ®−îc chuyªn ®Ò nµy. Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 2005 Sinh viªn thùc hiÖn §oµn ThÞ Thanh Mai 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh CH¦¥NG I QU¶N Lý NG¢N QUü CñA DOANH NGHIÖP iÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc hiÖn nay H cßn ch−a cao nÕu kh«ng muèn nãi lµ rÊt thÊp .v× vËy viÖc nghiªn cøu vµ t×m ra c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý t¹i c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ,®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc ®ang lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt .vËy ng©n quü lµ g× vµ t¹i sao viÖc qu¶n lý ng©n quü l¹i cÇn ®−îc chó träng nh− vËy ? nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m sÏ ®−îc lµm râ trong tr−¬ng nµy . 1.1 NG¢N QUü Vµ VAI TRß CñA Nã TRONG HO¹T §éNG CñA DOANH NGHIÖP 1.1.11.1.1-Kh¸i niÖm ng©n quü: Ng©n quü lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thùc thu ng©n quü vµ thùc chi ng©n quü t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh cña doanh nghiÖp . §Ó hiÓu râ vÒ ng©n quü ta ®i s©u vµo hai kh¸i niÖn h×nh thµnh nªn ng©n quü lµ thùc thu ng©n quü vµ thùc chi ng©n quü . Thùc chi ng©n quü: lµ nh÷ng kho¶n doanh nghiÖp thùc chi ra trong kú,cã thÓ b»ng tiÒn, chuyÓn kho¶n hoÆc c¸c chøng kho¸n cã gi¸ trÞ nh− tiÒn.Thùcchi ng©n quü bao gåm c¸c kho¶n :ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp, chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n vµ nh÷ng kho¶n kh¸c mµ doanh nghiÖp kh«ng thùc sù ph¶i chi ra . Thùc chi ng©n quü ®−îc ph©n chia theo c¸c ho¹t ®éng: thùc chi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ,thùc chi cho ho¹t ®éng tµi chÝnh ,thùc chi cho ho¹t ®éng bÊt th−êng Thùc thu ng©n quü: lµ nh÷ng kho¶n doanh nghiÖp thùc thu ®−îc trong kú ,cã thÓ b»ng tiÒn hoÆc b»ng chuyÓn kho¶n .Thùc thu ng©n quü kh«ng bao gåm nh÷ng kho¶n :chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ,c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng ,khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ... Thùc thu ng©n quü ®−îc h×nh thµnh tõ 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh c¸c nguån sau :thùc thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ,tùc thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh ,thùc thu tõ ho¹t ®éng bÊt th−êng . §Ó t×m hiÓu chi tiÕt h¬n vÒ néi dung c¸c kho¶n thùc thu vµ thùc chi ng©n quü sÏ ®−îc tr×nh bÇy cô thÓ trong môc sau. 1.1.21.1.2-Vai trß cña ng©n quü trong trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp : Mét doanh nghiÖp muèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt –kinh doanh, cÇn ph¶i cã mét l−îng tµi s¶n ph¶n ¸nh bªn tµi s¶n cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n .mäi qu¸ tr×nh trao ®æi ®Òu ®−îc thôc hiÖn th«ng qua trung gian lµ tiÒn vµ kh¸i niÖm dßng vËt chÊt vµ dßng tiÒn ph¸t sinh tõ ®ã ,tøc lµ sù dÞch chuyÓn hµng ho¸ ,dÞch vô vµ sù dÞch chuyÓn tiÒn gi÷a c¸c ®¬n vÞ ,tæ chøc kinh tÕ. Nh− vËy, t−¬ng øng víi dßng vËt chÊt ®i vµo (hµng ho¸ ,dÞch vô ®Çu vµo) lµ dßng tiÒn ®i ra, ng−îc l¹i , t−¬ng øng víi dßng vËt chÊt ®i ra (hµng ho¸ dÞch vô ®Çu ra ) lµ dßng tiÒn ®i vµo . quy tr×nh nµy ®−îc m« t¶ qua s¬ ®å sau : S¬ ®å 1: Quy tr×nh trao ®æi cña doanh nghiÖp Dßng vËt chÊt ®i vµo Dßng tiÒn ®i ra (xuÊt quü) S¶n xuÊt chuyÓn ho¸ Dßng vËt chÊt ®i ra Dßng tiÒn ®i vµo (NhËp quü) Trong s¬ ®å trªn ta thÊy dï ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hay th−¬ng m¹i , doanh nghiÖp còng ph¶i thùc hiÖn hai c«ng ®o¹n chi tr¶ tiÒn mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ thu tiÒn b¸n c¸c s¶n phÈm ®Çu ra. MÆt kh¸c, ng©n quü l¹i lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thùc thu ng©n quü vµ thùc chi ng©n quü. 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh V× vËy, Ng©n Quü cã t¸c ®éng ®Õn c¶ hai qóa tr×nh chñ yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy, trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tån t¹i mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a ng©n quü víi viÖc mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm ®Çu ra . Trong khi ®ã , hai qu¸ tr×nh mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm ®Çu ra lµ hai rong ba ho¹t ®éng c¬ b¶n cña mét doanh nghiÖp :mua c¸ yÕu tè ®Çu vµo , s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra. VËy ng©n quü ®ãng mét vai trß quan träng trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Trong ho¹t ®éng th−êng ngµy, doanh nghiÖp lu«n cã c¸ kho¶n thu , chi b»ng tiÒn dÉn tíi ng©n quü (tiÒn) trong doanh nghiÖp lu«n biÕn ®éng . §Ó duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mµ doanh nghiÖp ph¶i chó ý lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n . V× , t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo , nÕu nhÊt thêi doanh nghiÖp kh«ng ®¶m b¶o ®−îc kh¶ n¨ng thanh to¸n th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th−êng ngµy sÏ bÞ gi¸n ®o¹n doanh nghiÖp sÏ kh«ng thùc hiÖn ®−îc c¸c hîp ®ång ®] ký kÕt , do ®ã doanh nghiÖp rÊt cã thÓ bÞ ph¸ s¶n . MÆt kh¸c , ph−¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n l¹i lµ ng©n quü . ChÝnh v× vËy §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh t¹i mäi thêi ®iÓm doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn ng©n quü . Tãm l¹i, ng©n quü ®ãng vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp v× nã lµ nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu trong hai qu¸ tr×nh : mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ b¸n c¸c s¶n phÈm ®Çu ra trong mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp . Thø hai, nã lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp t¹i mäi thêi ®iÓm . Ngoµi ra ng©n quü cßn cã vai trß kh¸c kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ dù phßng vµ gi÷ tiÒn víi môc ®Ých ®Çu c¬ . Dù phßng: ®Ó tr¸nh nh÷ng biÕn ®éng kh«ng thuËn lîi :®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ nÕu kh¶ n¨ng dù b¸o thu chi b¨ng tiÒn trong t−¬ng lai cña doanh nghiÖp kÐm th× nhu cÇu tiÒn dù phßng lµ cao vµ ng−îc l¹i , nÕu doanh nghiÖp n¾m râ ®−îc dßng tiÒn vµo ra trong thêi gian tíi th× nhu cÇu tiÒn dù phßng sÏ thÊp ... §Çu c¬: nh»m chuÈn bÞ s½n sµng ®Ó chíp lÊy c¸c c¬ héi tèt trong kinh doanh , c¸c c¬ héi sinh lîi nhiÒu . 5 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh 1.2-QU¶N Lý NG¢N QUü TRONG DOANH NGHIÖP : 1.2.1-Kh¸i niÖm cu¶ qu¶n lý ng©n quü : Nh− trªn ®] ph©n tÝch , qu¶n lý ng©n quü liªn quan ®Õn c¸c dßng tiÒn vµo ra doanh nghiÖp , qu¶n lý møc c©n ®èi tiÒn trong ng©n quü . VËy ta cã thÓ rót ra mét kh¸i niÖm riªng cho thuËt ng÷ Qu¶n lý ng©n quü: Qu¶n lý ng©n quü lµ sù t¸c ®éng cña c¸c chñ thÓ qu¶n lý trong doanh nghiÖp lªn c¸c kho¶n thùc thu vµ thùc chi b»ng tiÒn nh»m thay ®æi møc tån quü thôc tÕ cña doanh nghiÖp sao cho ng©n quü doanh nghiÖp ®¹t møc tèi −u nh¾m tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ tµi s¶n cña chó së h÷u vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña m«i tr−êng. Tõ nh÷ng ph©n tÝch vÒ ng©n quü vµ vai trß cña nã trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cho thÊy nhµ qu¶n lý tµi chÝnh trong doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn qu¶n lý ng©n quü , Bªn c¹nh ®ã môc tiªu c¬ b¶n cña c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh daonh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ tèi ®a ho¸ khèi l−îng tiÒn mÆt mµ lµ cè g¨ng duy tr× l−îng tiÒn mÆt thÊp nhÊt cã thÓ ®−îc trong khi vÉn ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®−îc hiÖu qu¶ . 1.2.21.2.2-TÇm quan träng cña qu¶n lý Ng©n Quü : Mèi quan hÖ gi÷a chu kú kinh doanh vµ chu kú tiÒn mÆt , gi÷a chu kú tr¶ tiÒn vµ chu kú chê thu tiÒn lµ lý do quan träng khiÕn c¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý ng©n quü . *Sù chªnh lÖch gi÷a chu kú tr¶ tiÒn vµ chu kú chê thu tiÒn : BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo dï lµ t×m h×nh thøc tµi trî, hay c¸ch sö dông ng©n quü nµo , doanh nghiÖp cÇn c©n nh¾c ®Õn vÊn ®Ò nguån ®ã cã phï hîp víi chu kú kinh doanh vµ chu kú chê thu tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp kh«ng . Chu kú kinh doanh = chu kú dù tr÷ +chu kú chê thu tiÒn Chu kú kinh doanh, lµ kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu nhËp kho cho ®Õn khi thu ®−îc tiÒn b¸n hµng . Chu kú kinh doanh ®−îc hîp thµnh tõ hai bé phËn : 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh + Bé phËn thø nhÊt : kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi doanh nghiÖp nhËp kho nguyªn vËt liÖu cho ®Õn khi giao hµng cho kh¸ch hµng kho¶ng thêi gian nµy ®−îc gäi lµ Chu Kú Dù Tr÷ . +Bé phËn thø hai : kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi doanh nghiÖp giao hµng cho kh¸ch hµng cho ®Õn khi doanh nghiÖp thu ®−îc tiÒn vÒ kho¶ng thêi gian nµy gäi lµ Chu Kú Chê Thu TiÒn . Nh− chóng ta ®] biÕt, thu chi ng©n quü kh«ng x¶y ra mét c¸ch ®ång thêi doanh nghiÖp cã thÓ ®] nhËn nguyªn vËt liÖu nh−ng ph¶i mét thêi gian sau , doanh nghiÖp míi tr¶ tiÒn. Kho¶ng thêi gian nµy lµ chu kú tr¶ tiÒn . Doanh nghiÖp ®] giao hµng cho kh¸ch hµng nh−ng ph¶i mét thêi gian sau míi thu ®−îc tiÒn b¸n hµng . Kho¶ng thêi gian nµy ®−îc gäi lµ Chu Kú TiÒn MÆt . Nh− vËy ta cã c«ng thøc sau: Chu kú kinh doanh = chu kú tr¶ tiÒn + chu kú tiÒn mÆt Chu kú tiÒn mÆt = chu kú kinh doanh – chu kú tr¶ tiÒn Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta cã s¬ ®å sau : S¬ ®å 2: Chu kú kinh doanh vµ chu kú tiÒn mÆt Giao hµng cho ng−êi mua B¾t ®Çu dù tr÷ Thu tiÒn b¸n hµng Chu kú dù tr÷ Chu kú chê thu tiÒn Chu kú tr¶ tiÒn Chu kú tiÒn mÆt Tr¶ tiÒn cho dù tr÷ Chu kú kinh doanh 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh Qua ph©n tÝch s¬ ®å ta thÊy , tÇm quan träng cña viÖc qu¶n lý ng©n quü , v× nã sÏ ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp trong kho¶ng thêi gian doanh nghiÖp ®] tr¶ tiÒn cho nhµ cung cÊp nh−ng ch−a thu ®−îc tiÒn cña kh¸ch hµng. * Dù phßng cho nh÷ng tæn thÊt bÊt th−êng : Doanh nghiÖp gi÷ tiÒn v× ®éng lùc dù phßng , nh»m ng¨n ngõa kh¶ n¨ng thu chi tiÒn trong t−¬ng lai biÕn ®éng kh«ng thuËn lîi sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng ®¶m b¶o ®−îc kh¶ n¨ng thanh to¸n . Trong ho¹t ®éng h−êng ngµy doanh nghiÖp cã thÓ gÆp ph¶i nh÷ng rñi rovÒ thiªn tai , kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp bÞ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n ... chÝnh v× vËy doanh nghiÖp ph¶i gi÷ mét kho¶n tån quü nhÊt ®Þnh ®Ó dù phßng cho nh÷ng biÕn ®éng bÊt th−êng ®ã , v× nh÷ng biÕn ®éng bÊt th−êng nµy cã thÓ trùc tiÕp lµm gi¶m c¸c kho¶n thùc thu cña doanh nghiÖp hoÆc buéc doanh nghiÖp ph¶i chi nh÷ng kho¶n chi bÊt th−êng . Nh− vËy chi phÝ cho viÖc dù phßng nh÷ng biÐn ®éng bÊt th−êng ®ã chÝnh lµ kho¶n thu nhËp mµ doanh nghiÖp cã thÓ kiÕm ®−îc nÕu sö dông kho¶n tån quü ®ã vµo kinh doanh . L−îng tån quü lín hay nhá phô thuéc vµo tæn thÊt mµ doanh nghiÖp sÏ ph¶i g¸nh chÞu khi nh÷ng rñi ro trªn x¶y ra . * Mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a vèn l−u ®éng rßng ,nhu cÇu vèn l−u ®éng rßng vµ ng©n quü . Vèn l−u ®éng rßng (Net Working Capital-NWC) lµ phÇn nguån dµi h¹n ®−îc sö dông ®Ó tµi trî cho tµi s¶n l−u ®éng . Nãi c¸ch kh¸c vèn l−u ®éng rßng (NWC) lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tµi s¶n l−u ®éng vµ nguån ng¾n h¹n hoÆc gi÷a nguån dµi h¹n vµ tµi s¶n cè ®Þnh NWC=tµi s¶n l−u ®éng – nguån ng¾n h¹n NWC=nguån dµi h¹n –tµi s¶n cè ®Þnh Nhu cÇu vèn l−u ®éng rßng lµ l−îng vèn ng¾n h¹n mµ doanh nghiÖp cÇn ®Î tµi trî cho mét phÇn tµi s¶n l−u ®éng (hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu ) Nhu cÇu vèn l−u ®éng rßng =tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu –nî ng¾n h¹n Ng©n quü =vèn l−u ®éng rßng –nhu cÇu vèn l−u ®éng rßng 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh Nh− vËy qu¶n lý ng©n quü ®ãng mét vai trß quan träng trong c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp . V× , thø nhÊt , doanh nghiÖp cÇn ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh t¹i mäi thêi ®iÓm ,®Æc biÖt lµ kho¶ng thêi gian gi÷a thêi ®iÓm doanh nghiÖp tr¶ tiÒn cho nhµ cung cÊp vµ thêi ®iÓm doanh nghiÖp thu ®−îc tiÒn cña kh¸ch hµng .Thø hai ,ng©n quü víi ho¹t ®éng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ cã mèi quan hÖ biÖn chøng . Thø ba , gi÷a ng©n quü , vèn l−u ®éng rßng vµ nhu cÇu vèn l−u ®éng rßng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt , nÕu thay ®æi mét trong ba yÕu tè cßn l¹i còng sÏ thay ®æi theo vµ t¸c ®éng ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . 1.2.31.2.3-Néi dung qu¶n lý ng©n quü : Qu¶n lý ng©n quü trong doanh nghiÖp sÏ gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®−îc luång tiÒn ra vµo , c¸c kho¶n ph¶i thu , ph¶i tr¶ ph¸t sinh trong kú , ®ång thêi lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n h¹n , dù b¸o c¸c luång thu , chi b»ng tiÒn ph¸t sinh trong c¸c th¸ng , nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng tiÒn mÆt , ®Ó chñ ®éng trong ®Çu t− hoÆc huy ®éng vèn tµi trî .Qu¶n lý ng©n quü kh«ng ph¶i lµ viÖc ®iÒu hoµ ng©n quü theo c¶m tÝnh hay tuú c¬ øng biÕn mµ ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh c¸c b−íc trong néi dung qu¶n lý ng©n quü theo mét tr×nh tù cã tÝnh khoa häc . Néi dung cña viÖc qu¶n lý ng©n quü cña doanh nghiÖp ®−îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc nghiªn cøu theo tr×nh tù nh÷ng vÊn ®Ò sau : +Doanh nghiÖp cã nh÷ng kho¶n thùc thu nµo? +Doanh nghiÖp cã nh÷ng kho¶n thùc chi nµo? +LËp dù to¸n nhu cÇu tiÒn nh− thÕ nµo ? +X¸c ®Þnh møc tån quü tèi −u nh− thÕ nµo ? +Lµm thÕ nµo ®Ó lËp ®−îc kÕ ho¹ch qu¶n lý ng©n quü ? 1.2.3.11.2.3.1-Thu ng©n quü doanh nghiÖp : * Thùc thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: (trong ®ã cã c¶ thuÕ gi¸n thu) + Thu tiÒn b¸n hµng trong kú: (gi¶m hµng tån kho vµ hµng míi s¶n xuÊt) 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh Do thùc thu tiÒn hµng kú nµy lµ kho¶n tiÒn kh¸ch hµng hùc thanh to¸n cho doanh nghiÖp nªn thùc thu tiÒn hµng cña doanh nghiÖp sÏ bao gåm : gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ thuÕ gi¸n thu (thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt , thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng , thuÕ xuÊt nhËp khÈu ... + Thu tiÒn nî tiÒn hµng kú tr−íc cña kh¸ch hµng (gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu) XuÊt ph¸t tõ viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch tÝn dông th−¬ng m¹i cña doanh nghiÖp nªn nh÷ng kho¶n tÝn dông mµ doanh nghiÖp cÊp cho kh¸ch hµng kú tr−íc kú nµy sÏ ®−îc kh¸ch hµng thanh to¸n . N h÷ng kho¶n ®ã mÆc dï ph¸t sinh tõ nh÷ng ho¹t ®éng mua b¸n cña kú tr−íc nh−ng do kú nµy míi ®−îc kh¸ch hµng thanh to¸n nªn nã ®−îc coi lµ mét kho¶n thùc thu ng©n quü cña kú nµy . + Thu tiÒn tõ nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c : Trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp , trong môc c¸c kho¶n ph¶i thu, ngoµi c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng doanh nghiÖp cßn cã c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c. Nh÷ng kho¶n tiÒn thu ®−îc tõ c¸c kho¶n trªn còng ®−îc coi lµ thùc thu ng©n quü tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. * Thùc thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh : TÊt c¶ nh÷ng kho¶n : thu vèn gèc vµ laÜ ®Çu t− vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c; thu tiÒn l]i hoÆc tiÒn b¸n chøng kho¸n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n TiÒn thu do c¸c chñ së h÷u gãp vèn; kho¶n cho vay cña ng©n hµng ;thu l]i hoÆc vèn gèc cña c¸c kho¶n doanh nghiÖp cho vay b»ng c¸c quü nhµn rçi ; thu l]i hoÆc gèc tiÒn g−Ø trong kú ; thu tiÒn l]i tõ chªnh lÑch tû gi¸ hoÆc tõ viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô gia t¨ng ng©n quü nhµn rçi vµ c¸c kho¶n thu kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Òu ®−îc coi lµ c¸c kho¶n thùc thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh . * Thùc thu tõ ho¹t ®éng bÊt th−êng : Thùc thu tõ ho¹t ®éng bÊt th−êng cña doanh nghiÖp lµ c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th−êng mµ doanh nghiÖp thùc thu ®−îc , bao gåm : + C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ nh−ng kh«ng cßn chñ nî +Tµi s¶n thõa doanh nghiÖp ®−îc h−ëng 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh + Hoµn nhËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi vµ gi¶m gi¸ hµng tån kho +TiÒn thu do kh¸ch hµng , ®èi t¸c vi ph¹m hîp ®ång +TiÒn thu nh−îng b¸n , thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh +C¸c kho¶n nî khã ®ßi nay ®ßi ®−îc +Vµ c¸ kho¶n thu nhËp bÊt th−êng kh¸c . 1.2.3.21.2.3.2-Chi ng©n quü doanh nghiÖp : Nh÷ng kho¶n thùc chi ng©n quü bao gåm : thùc chi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , thùc chi cho ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thùc chi cho ho¹t ®éng bÊt th−êng . * Thùc chi cho ho¹t ®éng tµi chÝnh : + Chi ho¹t ®éng ®Çu t−, tiÒn lç do kinh doanh, mua b¸n, chuyÓn nh−îng c¸c lo¹i chøng kho¸n . + Chi tr¶ vèn gèc ng©n hµng + Lç do chªnh lÖch tû gi¸ + Chi phÝ tham gia gãp vèn liªn doanh vµ tiÒn vÒ lç gãp vèn liªn doanh +Chi phÝ kh¸c cña ho¹t ®éng tµi chÝnh * Thùc chi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : + Chi tiÒn mua hµng trong kú : tøc lµ kho¶n thùc chi mua hµng hay tr¶ tr−íc tiÒn hµng trong kú . + Chi mua hµng kú tr−íc : nÕu trong kú tr−íc doanh nghiÖp ®−îc nhµ cung cÊp cÊp cho mét kho¶n tÝn dông th−¬ng m¹i th× kú nµy khi ®Õn h¹n doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n cho nhµ cung cÊp kho¶n tiÒn ®ã . Kho¶n nµy ®−îc coi lµ kho¶n chi tiÒn hµng kú tr−íc vµ lµ mét kho¶n thùc chi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . + Chi ®Çu t− c¬ b¶n (chi ®Çu t− tµi s¶n cè ®Þnh) + Tr¶ l]i vay ng©n hµng + Chi tiÒn thanh to¸n cho tiÒn l−¬ng , c¸c chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ thuª ngoµi + Chi thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n−íc ( thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ ) 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh * Thùc chi cho ho¹t ®éng bÊt th−êng : Ho¹t ®éng bÊt th−êng lµ nh÷ng ho¹t ®éng mµ doanh nghiÖp kh«ng dù kiÕn tr−íc ®−îc thùc hiÖn trong kú kinh doanh , trong doanh nghiÖp ph¸t sinh nh÷ng kho¶n thùc chi bÊt th−êng sau : + Chi phÝ thanh lý nh−îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh kÓ c¶ gi¸ trÞ cßn l¹i + TiÒn doanh nghiÖp ph¶i nép ph¹t do vi ph¹m cam kÕ hîp ®ång + TiÒn ph¶i nép ph¹t vµ bÞ truy thu thuÕ +C¸c kho¶n mÊt tµi s¶n doanh nghiÖp chÞu HiÓu ®−îc néi dung c¸c kho¶n thùc thu vµ thùc chi ng©n quü chØ lµ b−íc ®Çu cña c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü vµ nã gióp cho doanh nghiÖp dù to¸n ®−îc c¸c kho¶n thùc thu vµ thùc chi ng©n quü , tõ ®ã , gióp c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh trong doanh nghiÖp dù to¸n ®−îc møc tån quü . Tr−íc khi x¸c ®Þnh møc tån quü tèi −u, c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh ph¶i dù to¸n ®−îc nhu cÇu tiÒn trong kú tíi . Tõ ®ã, kÕt hîp víi møc tån quü tèi −u ®] tÝnh ®−îc hä sÏ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý ng©n quü cho kú kinh doanh tiÕp theo . 1.2.3.31.2.3.3-Dù To¸n Nhu CÇu TiÒn : Tr−íc hÕt , chung ta cÇn ph¶i dù to¸n ®−îc tiÒn thu vµo ng©n quü. TiÒn thu vµo ng©n quü cña doanh nghiÖp b¾t nguån tõ doanh thu b¸n hµng ®−îc dù to¸n theo c¸c th¸ng, quü cña n¨m. Ta biÕt r»ng doanh thu trë thµnh c¸c kho¶n ph¶i thu tr−íc khi nã trë thµnh tiÒn. Mçi kh¸ch hµng ®−îc doanh nghiÖp ¸p dông thêi gian tr¶ tiÒn trung b×nh kh¸c nhau. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng x¸c ®Þnh thêi gian trung b×nh ®Ó c¸c kh¸ch hµng cña hä tr¶ tiÒn cho c¸c ho¸ ®¬n . Dùa vµo ®ã, ng−êi ta cã thÓ dù ®o¸n ®−îc bao nhiªu phÇn tr¨m doanh thu trong quý sÏ chuyÓn thµnh tiÒn vµ bao nhiªu phÇn tr¨m sÏ ®−îc chuyÓn thµnh tiÒn ë quý sau. Tõ ®ã, chóng ta cã c«ng thøc x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong tõng quý nh− sau : C¸c kho¶n ph¶i = C¸c kho¶n ph¶i + Doanh thu thu cuèi quý thu ®Çu quý trong quý - TiÒn b¸n hµng ®] thu ®−îc trong quý 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh Sau khi dù to¸n ®−îc tiÒn thu vµo ng©n quü, nhiÖm vô tiÕp theo lµ cÇn dù to¸n ®−îc nh÷ng kho¶n chi ra tõ ng©n quü. Néi dung cña c¸c kho¶n thùc chi ng©n quü ®] ®−îc tr×nh bµy ë trªn. Qua viÖc dù to¸n nhu cÇu tiÒn nhµ qu¶n lý sÏ thÊy ®−îc ng©n quü dù to¸n cña doanh nghiÖp sÏ thÆng d− hay th©m hôt so víi møc tån quü tèi −u ®Ó ra quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp cã nªn vay thªm hay kh«ng? nÕu cã vay th× sÏ vay bao nhiªu ®Î ®¸p øng nhu cÇu tiÒn trong tõng quý . ViÖc dù to¸n nhu cÇu tiÒn trong doanh nghiÖp Ýt nhiÒu cßn cã nh÷ng yÕu tè kh«ng ch¾c ch¾n , v× néi dung vÉn mang tÝnh dù to¸n . Do vËy, khã cã thÓ dù to¸n nhu cÇu tiÒn mét c¸ch chÝnh x¸c . Tuy nhiªn nã còng gióp cho c¸c nhµ tµi chÝnh chñ ®éng bè trÝ vµ x¾p xÕp c¸c kho¶n thu chi trong tõng thêi kú ho¹t ®éng. 1.2.3.41.2.3.4-X¸c §Þnh Møc Tån quü Tèi ¦u: Th−êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr−êng, ph¸t hiÖn ra nhu cÇu thÞ tr−êng vµ t×m ra kh¶ n¨ng, thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp m×nh tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ,chiÕn l−îc ph¸t triÓn trong t−¬ng lai còng nh− ®Ò ra c¸c môc tiªu , ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh møc dù tr÷ tèi −u nh−ng cã hai c¸ch hay ®−îc dïng nhÊt trong thùc tÕ lµ x¸c ®Þnh møc ng©n quü tèi −u khi doanh nghiÖp dù ®o¸n ®−îc t−¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c kho¶n thùc thu vµ thùc chi cña m×nh vµ x¸c ®Þnh møc ng©n quü tèi −u khi doanh nghiÖp kh«ng dù ®o¸n ®−îc chÝnh x¸c . * X¸c ®Þnh møc tån quü tèi −u trong tr−êng hîp doanh nghiÖp dù to¸n t−¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c kho¶n thùc thu vµ thùc chi ng©n quü + M« h×nh Baumol: ViÖc gi÷ tiÒn mÆt trong quü lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó chi tr¶ cho c¸c ho¸ ®¬n mét c¸ch ®Òu ®Æn. Tuy nhiªn dù tr÷ cña doanh nghiÖp còng ph¸t sinh ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh. Cã thÓ chia chi phÝ ®Ó dù tr÷ ra thµnh hai lo¹i: chi phÝ c¬ héi vµ chi phÝ ®Æt hµng . Chi phÝ c¬ héi bao gåm : chi phÝ cña vèn ®Çu t− bá vµo dù tr÷ vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Khi ®ã, chi phÝ c¬ héi cËn biªn lµ chi phÝ c¬ héi mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó dù tr÷ thªm mét ®¬n vÞ s¶n phÈm . Khi t¨ng thªm mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× 13 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh møc dù tr÷ b×nh qu©n t¨ng lªn lµ 0,5 ®¬n vÞ s¶n phÈm . Nh− vËy , chi phÝ c¬ héi cËn biªn lµ : Chi phÝ c¬ héi cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm Chi phÝ c¬ héi cËn biªn = 2 Chi phÝ ®Æt hµng: lµ kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bã ra ®Ó thùc hiÖn ®−îc mét lÇn ®Æt hµng.Ta thÊy, nÕu quy m« mçi lÇn ®Æt hµng t¨ng lªn sÏ lµm tæng chi phÝ ®Æt hµng cña doanh nghiÖp gi¶m xuèng . Møc gi¶m ®i cña tæng chi phÝ ®Æt hµng phô thuéc vµo quy m« ®Æt hµng b×nh qu©n (Sè l−îng hµng b¸n ra trong n¨m)*(Chi phÝ cho mét lÇn ®Æt hµng) Tæng chi phÝ = ®Æt hµng Quy m« mét lÇn ®Æt hµng Møc gi¶m (Sè l−îng hµng b¸n ra trong n¨m)*(Chi phÝ cho mét lÇn ®Æt hµng) cËn biªn cña = (Quy m« mét lÇn ®Æt hµng)2 chi phÝ ®Æt hµng Nh− vËy , nÕu doanh nghiÖp t¨ng quy m« cho mçi lÇn ®Æt hµng sÏ xuÊt hiÖn hai t¸c ®éng : - T¸c ®éng thø nhÊt: chi phÝ ®Æt hµng gi¶m ®i do sè lÇn ®Æt hµng gi¶m ®i - T¸c ®éng thø hai: chi phÝ c¬ héi t¨ng lªn do møc dù tr÷ b×nh qu©n t¨ng lªn . Do ®ã , quy m« ®Æt hµng tèi −u sÏ lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã hai t¸c ®éng trªn lo¹i trõ lÉn nhau mét c¸ch hoµn toµn . Cã nghÜa lµ : Møc gi¶m cËn biªn chi phÝ ®Æt hµng = chi phÝ c¬ héi cËn biªn  (Møc tiªu thô)*(Chi phÝ 1 lÇn ®Æt hµng) Chi phÝ c¬ héi 1 ®vsp = (Quy m« 1 lÇn ®Æt hµng tèi −u)2 2 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh gäi quy m« mét lÇn ®Æt hµng tèi −u lµ Q, ta cã: Q= 2*møc tiªu thô*Chi phÝ cho mét lÇn ®Æt hµng Chi phÝ c¬ héi cña mét ®¬n vÞ dù tr÷ Theo gi¶ ®Þnh ban ®Çu , toµn bé tiÒn nhµn rçi sau khi ®] tÝnh l−îng tiÒn dù tr÷ hîp lý ®−îc ®Çu t− toµn bé vµo tÝn phiÕu kho b¹c nªn ¸p dông cho tr−êng hîp nµy ta suy ra ®−îc c«ng thøc tÝnh l−îng tiÒn dù tr÷ tèi −u nh− sau : Q= 2*Møc TM gi¶i ng©n hµng n¨m* CP cho 1 lÇn b¸n tÝn phiÕu L]i suÊt Theo m« h×nh nµy, tû lÖ lîi tøc cµng cao th× møc dù tr÷ tiÒn mÆt cµng thÊp. Nãi chung, khi l]i xuÊt cao th× ng−êi ta gi÷ tiÒn mÆt Ýt h¬n . MÆt kh¸c , nÕu nhu cÇu sö dông tiÒn mÆt cu¶ doanh nghiÖp nhiÒu hoÆc chi phÝ b¸n c¸c tÝn phiÕu kho b¹c cao th× doanh nghiÖp cã xu h−íng gi÷ tiÒn nhiÒu h¬n. Tuy nhiªn m« h×nh trªn chØ ¸p dông cho nh÷ng doanh nghiÖp nhá , chØ ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp dù tr÷ tiÒn mÆt mét c¸ch ®Òu ®Æn . Nh−ng ®iÒu nµy th−êng kh«ng x¶y ra trªn thùc tÕ . MÆt kh¸c , m« h×nh nµy gi¶ ®Þnh viÖc chi tr¶ c¸c ho¸ ®¬n lµ ®Òu ®Æn , chñ ®éng mµ kh«ng tÝnh ®Õn sù bÊt th−êng cña c¸c dßng tiÒn ®i ra doanh nghiÖp vµ h¬n thÕ n÷a kh«ng tÝnh ®Õn c¸c kho¶n thu b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp còng lµm thay ®æi møc dù tr÷ tiÒn mÆt mµ gi¶ ®Þnh khi thu vÒ , tiÒn ®−îc chuyÓn ho¸ lu«n thµnh tÝn phiÕu . tuy nhiªn , c¸ch x¸c ®Þnh møc dù tr÷ tiÒn tèi −u trong m« h×nh nµy cã thÓ lµm c¨n cø ®Ó tÝnh møc dù tr÷ tiÒn tèi −u trong c¸c b−íc qu¶n lý ng©n quü, cô thÓ h¬n lµ qu¶n lý tiÒn tr×nh bµy trong chuyªn ®Ò nµy . 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh C¸c nhµ kinh tÕ vµ c¸c nhµ khoa häc qu¶n lý ®] x©y dùng m« h×nh phï hîp h¬n víi thùc tÕ , tøc lµ m« h×nh nµy cã tÝnh c¶ ®Õn nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒn ra vµo ng©n quü . M« h×nh nµy ®−îc gäi lµ m« h×nh Miller-orr, lµ m« h×nh kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a m« h×nh gi¶n ®¬n vµ m« h×nh thùc tÕ . * X¸c ®Þnh møc tån quü tèi −u trong tr−êng hîp doanh nghiÖp kh«ng dù ®o¸n ®−îc chÝnh x¸c c¸c kho¶n thùc thùc thu vµ thùc chi ng©n quü. M« h×nh Miller-orr: Lµm thÕ nµo ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ qu¶n lý ®−îc viÖc c©n ®èi tiÒn mÆt cña nã nÕu doanh nghiÖp kh«ng thÓ dù ®o¸n ®−îc møc thu chi ng©n quü hµng ngµy? m« h×nh Miller-orr ®−a ra mét c¸ch thøc qu¶n lý tiÒn mÆt hiªu qu¶ trong tr−êng hîp nµy : S¬ ®å 4: Qu¶n lý ng©n quü theo m« h×nh Miller-orr Møc c©n ®èi tiÒn mÆt Giíi h¹n trªn Møc tiÒn mÆt theo thiÕt kÕ Giíi h¹n d−íi Thêi gian Nh×n s¬ ®å trªn , møc tån quü dao ®éng lªn xuèng vµ kh«ng thÓ dù to¸n ®−îc cho ®Õn khi ®¹t ®−îc giíi h¹n trªn. Doanh nghiÖp sÏ can thiÖp b»ng c¸ch sö dông sè tiÒn v−ît qu¸ møc so víi møc tån quü thiÕt kÕ ®Ó ®Çu t− vµo c¸c chøng kho¸n hay ®Çu t− ng¾n h¹n kh¸c vµ lóc ®ã , c©n ®èi tiÒn trë vÒ møc thiÕt kÕ . 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp , c©n ®èi tiÒn l¹i tiÕp tôc dao ®éng cho ®Õn khi tôt xuèng d−íi giíi h¹n d−íi lµ lóc doanh nghiÖp ph¶i cã sù bæ sung tiÒn ®Ó ®¸p øng cho nh÷ng ho¹t ®éng cÇn thiÕt , ch¼ng h¹n viÖc b¸n mét l−îng chøng kho¸n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiÒn cña m×nh . Nh− vËy , m« h×nh nµy cho phÐp qu¶n lý ng©n quü ë møc ®é hoµn toµn tù do . Khi møc tån quü thùc tÕ lín h¬n møc tån quü thiÕt kÕ nh−ng khi nã ch−a ®¹t ®−îc giíi h¹n trªn th× doanh nghiÖp ch−a cÇn mua chøng kho¸n. Ng−îc l¹i, khi møc tån quü thùc tÕ nhá h¬n so víi møc tån quü theo thiÕt kÕ nh−ng ch−a ®¹t ®Õn giíi h¹n d−íi cña doanh nghiÖp còng ch−a cÇn ph¶i b¸n chøng kho¸n ®Ó bæ xung ng©n quü . Theo m« h×nh Miller-orr, kho¶ng dao ®éng cña møc c©n ®èi tiÒn phô thuéc vµo ba yÕu tè ®−îc chØ ra trong c«ng thøc sau: Kho¶ng c¸ch 1/3 cña giíi h¹n trªn 3 vµ giíi h¹n d−íi cña = 3 * møc c©n ®èi tiÒn CP giao dÞch* Ph−¬ng sai cña thu chi NQ * 4 L]i suÊt Nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy møc ng©n quü theo thiÕt kÕ kh«ng n»m chÝnh gi÷a giíi h¹n trªn vµ giíi h¹n giíi h¹n d−íi . C¸c doanh nghiÖp th−êng x¸c ®Þnh møc tån quü theo thiÕt kÕ ë ®iÓm mét phÇn ba kho¶ng c¸ch kÓ tõ giíi h¹n d−íi lªn giíi h¹n trªn : Møc tiÒn theo thiÕt kÕ = Møc tiÒn mÆt + Kho¶ng dao ®éng tiÒn mÆt giíi h¹n d−íi 3 Nh− vËy, nÕu doanh nghiÖp duy tr× ®−îc møc c©n ®èi tiÒn theo thiÕt kÕ, doanh nghiÖp lu«n tèi thiÓu ho¸ ®−îc tæng chi phÝ liªn quan ®Õn tiÒn trong ng©n quü lµ chi phÝ c¬ héi (l]i suÊt) vµ chi phÝ giao dÞch . 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh Trªn thùc tÕ , viÖc sö dông m« h×nh Miller-0rr rÊt dÔ dµng , gåm c¸c b−íc sau : + B−íc 1: doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh møc tån quü tèi thiÓu ( giíi h¹n d−íi ) + B−íc 2: doanh nghiÖp ph¶i −íc tÝnh ®−îc ph−¬ng sai cña thu chi ng©n quü + B−íc 3: x¸c ®Þnh l]i suÊt vµ chi phÝ giao dÞch cña mét lÇn mua b¸n chøng kho¸n + B−íc4: TÝnh giíi h¹n trªn vµ møc tån quü theo thiÕt kÕ . Vµ ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý . Sau khi ®] dù to¸n ®−îc nhu cÇu tiÒn vµ x¸c ®Þnh ®−îc møc tån quü tèi −u hay víi kho¶ng biÕn ®éng møc tån quü (theo m« h×nh Miller-Orr). Tõ ®ã , lËp ra kÕ ho¹ch qu¶n lý ng©n quü cho th¸ng tíi . 1.2.3.51.2.3.5-LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý Ng©n Quü : * Khi møc tån quü thùc tÕ lín h¬n møc tån quü tèi −u hoÆc ®¹t giíi h¹n trªn (theo m« h×nh qu¶n lý ng©n quü cña Miller-orr) : Khi møc tån quü cña doanh nghiÖp v−ît qu¸ møc tån quü tèi −u hoÆc ®¹t giíi h¹n trªn ( theo m« h×nh Miller-orr), trong ng©n quü cña doanh nghiÖp sÏ cã mét kho¶n tån quü nhµn rçi . Nhµ qu¶n lý tµi chÝnh trong doanh nghiÖp sÏ lµm g× víi kho¶n tån quü nhµn rçi ®ã? Khi ®ã, nhµ qu¶n lý tµi chÝnh sÏ t×m c¸ch gia t¨ng kho¶n tån quü nhµn rçi. Doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét sè c¸ch thøc sau: + §Çu tµo chøng kho¸n dÔ b¸n trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c ( tÝn phiÕu kho b¹c , chøng chØ tiÒn göi , hîp ®ång mua l¹i ...) nh−ng viÖc ®Çu t− ph¶i lu«n tu©n thñ tuyÖt ®èi nguyªn t¾c an toµn . Doanh nghiÖp tån t¹i trªn th−¬ng tr−êng víi danh nghÜa lµ kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp chø kh«ng ph¶i lµ nhµ ®Çu c¬ trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n . Ho¹t ®éng ®Çu t− vµo lÜnh vùc nµy t¹o nªn tÝnh láng cho ng©n quü thÓ hiÖn ë viÖc cã thÓ trë thµnh mét trong nh÷ng nguån tµi trî cho nhu cÇu tiÒn mÆt d−¬ng ë kú nµo ®ã trong t−¬ng lai . Doanh nghiÖp cÇn ph¶i qu¶n lý mét danh môc ®Çu t− hîp lý sao cho lîi nhuËn 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh thu ®−îc ph¶i bï ®¾p ®−îc c¸c rñi ro vµ møc lîi tøc mong muèn cña doanh nghiÖp . + Gãp vèn liªn doanh víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c: Sè tiÒn dïng ®Ó gãp vèn nµy ph¶i lµ sè tiÒn d− thõa víi thêi kú t−¬ng ®èi dµi nh−ng doanh nghiÖp ch−a cã kÕ ho¹ch ®Çu t− thÝch hîp . Khi thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy , doanh nghiÖp cÇn ph¶i lùa chän ®¬n vÞ an toµn ,cã uy tÝn . + Cung cÊp c¸c kho¶n tÝn dông th−¬ng m¹i cho ng−êi mua: lµ viÖc b¸n hµng cho kh¸ch hµng nh−ng kh«ng ®ßi hái thu tiÒn ngay . Doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó ý mét sè vÊn ®Ò sau :  KhuyÕn khÝch cho c¸c kh¸ch hµng tr¶ sím b»ng c¸ch cho hä h−ëng mét møc chiÕt khÊu hîp lý vµ ®Þnh gi¸ cao h¬n cho nh÷ng kh¸ch hµng muèn kÐo dµi thêi gian tr¶ tiÒn.  Thêi kú tÝn dông th−¬ng m¹i : lµ kho¶ng thêi gian mµ doanh nghiÖp cho phÐp kh¸ch hµng ®−îc chÞu tiÒn , th−êng kho¶ng 30 ®Õn 90 ngµy.  GiÊy tê x¸c ®Þnh kho¶n tÝn dông th−¬ng m¹i : cã thÓ lµ ho¸ ®¬n mua hµng ®] ®−îc ng−êi mua ký vµo hoÆc lµ th−¬ng phiÕu ®−îc dïng lµm nh÷ng cam kÕt tÝn dông cña ng−êi mua ®èi víi ng−êi b¸n tr−íc khi hµng ho¸ ®−îc chuyÓn ®Õn. Nh÷ng giÊy tê nµy lµ nh÷ng giÊy tê cã gi¸ thuéc c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn cña doanh nghiÖp , Cã thÓ dïng lµm nguån tµi trî cho nhu cÇu tiÒn mÆt ph¸t sinh d−¬ng b»ng c¸ch ®em chiÕt khÊu ë ng©n hµng . Nãi chung, môc tiªu cña viÖc ®Çu t− c¸c kho¶n tiÒn d− thõa lµ ph¶i ®¹t ®−îc kh¶ n¨ng sinh lêi tèi ®a trªn c¬ së møc rñi ro ®] ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc . * C¸c nguån tµi trî cho nhu cÇu tiÒn mÆt d−¬ng cña doanh nghiÖp . Khi ng©n quü cña doanh nghiÖp ph¸t sinh nhu cÇu tiÒn mÆt d−¬ng, c¸n bé qu¶n lý quü cÇn ph¶i t×m kiÕm nh÷ng nguån tµi trî t¹m thêi cho nhu cÇu ®ã , ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cho doanh nghiÖp. Nh÷ng nguån tµi trî nµy cã thÓ ®−îc huy ®éng theo nh÷ng c¸ch sau : + TÝn dông th−¬ng m¹i : lµ tÝn dông ph¸t sinh mét c¸ch tù nhiªn trong qu¸ tr×nh mua b¸n hµng ho¸ , dÞch vô viÖc doanh nghiÖp nhËn chÝnh s¸ch tÝn dông 19 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh th−¬ng m¹i cña nhµ cung cÊp b»ng c¸ch ký vµo ho¸ ®¬n mua hµng hay ký hèi phiÕu , ph¸t hµnh lÖnh phiÕu ... sÏ lµm cho c©n ®èi tiÒn mÆt cña ng©n quü bít c¨ng th¼ng do doanh nghiÖp kh«ng cÇn ph¶i chi ngay c¸c kho¶n tiÒn mua hµng . Tuy nhiªn tµi trî cho ng©n quü b»ng c¸ch nµy , doanh nghiÖp ph¶i rÊt thËn träng v× kho¶n tiÒn doanh nghiÖp tr× ho]n chi tr¶ trong quý nµy rÊt cã thÓ trë thµnh g¸nh nÆng cho ng©n quü ë c¸c quý sau . + TÝn dông ng©n hµng : lµ kho¶n tÝn dông mµ doanh nghiÖp yªu cÇu ng©n hµng cung cÊp ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu tiÒn mÆt ph¸t sinh trong kú tíi . Nh÷ng kho¶n tµi trî tõ phÝa ng©n hµng cã thÓ theo hai ph−¬ng thøc sau : vay theo mãn vµ vay lu©n chuyÓn víi nhiÒu quy m« , thêi h¹n vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®i kÌm nh− b¶o ®¶m , sè d− tèi thiÓu , c¸ch hoµn tr¶ nî vay ... vµ c¸c møc l]i suÊt t−¬ng øng . Nh− vËy chi phÝ cña viÖc vay ng©n hµng kh«ng chØ lµ l]i suÊt mµ cßn lµ chi phÝ c¬ héi ph¸t sinh do ph¶i cã c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m , ph¶i cã sè d− tèi thiÓu trªn tµi kho¶n thanh to¸n hay tµi kho¶n nî vay ... + B¸n c¸c chøng kho¸n dÔ b¸n, giÊy tê cã gi¸: c¸c chøng kho¸n sÏ ®−îc b¸n trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ®Ó tr−íc hÕt lµ ®¸p øng nhu cÇu tiÒn mÆt , thø ®Õn lµ ®Ó thùc hiÖn lîi nhuËn cho nh÷ng kho¶n ®Çu t− . C¸c giÊy tê cã gi¸ cã thÓ ®−îc b¸n trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ nh− tÝn phiÕu kho b¹c ...hoÆc ®em ®Õn ng©n hµng ®Ó chiÕt khÊu ®èi víi tr−êng hîp th−¬ng phiÕu. NÕu ho¹t ®éng nµy vÉn ch−a ®¸p øng ®ñ cho nhu cÇu tiÒn mÆt , doanh nghiÖp sÏ ph¶i chuyÓn sang huy ®éng cña c¸c ®èi t−îng kh¸c . Cã thÓ vay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn hoÆc b¸n c¸c kho¶n nî Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü mµ mét nhµ qu¶n lý tµi chÝnh ph¶i thùc hiÖn khi muèn lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý ng©n quü cho doanh nghiÖp . Khi qu¶n lý ng©n quü bao giê nhµ qu¶n lý tµi chÝnh còng mong muèn víi nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh doanh nghiÖp ®−îc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n taÞ mäi thêi ®iÓm Nh−ng kh«ng ®Ó tiÒn nhµn rçi qu¸ nhiÒu. Muèn biÕt kÕt qu¶ ®¹t ®−îc tõ qu¶n lý ng©n quü cã t−¬ng xøng víi nh÷ng chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó 20
- Xem thêm -