Tài liệu Quản lý mạng lưới đường giao thông thành phố thái nguyên (luận văn thạc sĩ)

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NÔNG NHẬT HUY QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NÔNG NHẬT HUY KHÓA 2017 - 2019 QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý Đô thị và Công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. VŨ THỊ VINH XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Quản lý mạng lưới đường giao thông thành phố Thái Nguyên ” là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực, có nguồn trích dẫn rõ ràng. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong các công trình nghiên cứu khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nông Nhật Huy LỜI CẢM ƠN Trong suốt 2 năm học tập tại Khoa Sau đại học - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tôi và các học viên đã được các thầy cô giáo trong khoa tận tình hướng dẫn, truyền cho những kiến thức và phương pháp luận nghiên cứu khoa học vô cùng quý báu. Điều này giúp tôi tự tin và vững vàng hơn để tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và phát triển sự nghiệp. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo. PGS.TS. Vũ Thị Vinh, người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và cung cấp cho tôi nhiều thông tin khoa học có giá trị trong suốt quá trình tôi thực hiện luận văn này. Đồng thời tôi xin cảm ơn phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, phòng Quản lý Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên, Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố Thái Nguyên đã cung cấp cho tôi những thông tin chi tiết cụ thể, cập nhật những số liệu chính xác, sơ đồ, bảng biểu ...để tôi hoàn thành luận văn này. Tuy nhiên, do kinh nghiệm và vốn kiến thức hiểu biết của bản thân còn hạn chế nên Luận văn không thể tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót. Tôi mong nhận được ý kiến đóng góp, chia sẻ của các thầy cô và bạn bè đồng nghiệp. Cuối cùng tôi xin cảm ơn chân thành đến bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 6 năm 2019 Nông Nhật Huy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii MỤC LỤC ....................................................................................................... iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .............................................................. vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ ....................................................... viii DANH MỤC BẢNG BIÊU ............................................................................. x MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 * Lý do chọn đề tài ............................................................................................ 1 * Mục đích nghiên cứu ...................................................................................... 2 * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................. 2 * Nội dung nghiên cứu ...................................................................................... 3 * Phương pháp nghiên cứu:............................................................................... 3 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ....................................................... 4 * Một số khái niệm về thuật ngữ có liên quan đên đề tài: ................................ 4 * Cấu trúc luận văn ........................................................................................... 6 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN..................................................................................... 7 1.1 Giới thiệu khái quát TP Thái Nguyên: ........................................................ 7 1.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển TP Thái Nguyên: ............. 7 1.1.2. Điều kiện tự nhiên: .................................................................................. 8 1.1.3. Tình hình kinh tế xã hội của TP Thái Nguyên: ..................................... 11 1.1.4. Khái quát hiện trạng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Nguyên: .............. 15 1.2. Hiện trạng mạng lưới đường TP Thái Nguyên: ....................................... 15 1.2.1. Mạng lưới đường đối ngoại: ................................................................. 15 1.2.2. Mạng lưới đường nội thị: ..................................................................... 17 1.2.3. Hệ thống giao thông công cộng của thành phố: .................................... 20 1.3. Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đường TP Thái Nguyên ............ 21 1.3.1. Thực trạng về công tác quy hoạch mạng lưới đường thành phố Thái Nguyên: ........................................................................................................... 21 1.3.2. Thực trạng công tác quản lý vỉa hè, chỉ giới xây dựng mạng lưới đường đô thị TP Thái Nguyên: ................................................................................... 24 1.3.3. Thực trạng công tác tổ chức GT đường đô thị TP Thái Nguyên: ......... 26 1.3.4. Thực trạng về bộ máy quản lý mạng lưới đường đô thị thành phố Thái Nguyên: ............................................................................................................ 28 1.3.5. Thực trạng về thực hiện chính sách, các quy phạm trong công tác quản lý mạng lưới đường thành phố Thái Nguyên: ................................................. 32 1.3.6. Sự tham gia của cộng đồng với công tác quản lý mạng lưới đường thành phố Thái Nguyên. .................................................................................. 33 1.4. Đánh giá chung: ....................................................................................... 34 CHƢƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN.................................................. 36 2.1. Cơ sở lý luận về quản lý mạng lưới đường TP Thái Nguyên: ................. 36 2.1.1. Chức năng của mạng lưới đường đô thị:............................................... 36 2.1.2. Vai trò của mạng lưới đường trong đô thị . ................................................ 36 2.1.3. Một số yêu cầu kỹ thuật của mạng lưới đường đô thị: ................................ 37 2.1.4. Những yếu tố đặc thù của TP Thái Nguyên có tác động tới công tác quản lý mạng lưới thành phố: ........................................................................ 43 2.1.5. Những nguyên tắc cơ bản trong quản lý và khai thác sử dụng đường đô thị:.................................................................................................................... 45 2.1.6. Vai trò của cộng đồng trong quản lý mạng lưới đường đô thị: ............ 46 2.2. Cơ sở pháp lý về quản lý mạng lưới đường đô thị: ................................ 47 2.2.1. Các văn bản pháp quy của nhà nước trong quản lý mạng lưới đường đô thị:.................................................................................................................... 47 2.2.2. Các văn bản của Tỉnh Thái Nguyên và của TP Thái Nguyên trong quản lý mạng lưới đường đô thị TP Thái Nguyên: ................................................. 51 2.2.3. Định hướng quy hoạch chung xây dựng TP Thái Nguyên đến năm 2020 và đến 2035 đã được phê duyệt:...................................................................... 51 2.2.4. Định hướng phát triển giao thông TP Thái Nguyên: ............................ 53 2.3. Kinh nghiệm quản lý mạng lưới đường đô thị của một số đô thị trên thế giới và trong nước: .......................................................................................... 57 2.3.1. Kinh nghiệm quản lý mạng lưới đường ở Singapore: .......................... 57 CHƢƠNG III : MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG TP THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2035.63 3.1. Đề xuất một số giải pháp trong quản lý mạng lưới đường TP Thái Nguyên: ........................................................................................................... 63 3.1.1. Giải pháp về quy hoạch: ........................................................................ 63 3.1.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý MLĐ TP Thái Nguyên theo quy hoạch: ............................................................................................... 64 3.1.3. Quản lý vỉa hè, lòng đường và chỉ giới xây dựng:................................ 66 3.1.4. Các giải pháp tổ chức giao thông:. ........................................................ 75 3.2. Đề xuất giải pháp cải tiến bộ máy quản lý mạng lưới đường TP TN. ..... 83 3.2.1. Hoàn thiện về chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý: ..................... 83 3.2.2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đơn vị cơ quan quản lý: ................................................................................................... 86 3.2.3. Đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ quản lý:......... 88 3.2.4. Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý: ................................ 88 3.3. Giải pháp về Cơ chế chính sách, quản lý mạng lưới đường giao thông: . 89 3.3.1. Đổi mới cơ chế, chính sách quản lý xây dựng mạng lưới đường giao thông: ............................................................................................................... 89 3.3.2. Giải pháp về tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng mạng lưới đường giao thông: ............................................................................................................... 91 3.3.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra: ............................................. 93 3.4. Giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng: ..................................... 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 96 Kết luận .......................................................................................................... 96 Kiến nghị ........................................................................................................ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đây đủ BXD Bộ Xây dựng CP Chính Phủ ĐT Đô thị GTVT Giao thông vận tải QHXD Quy hoạch xây dựng TCXD Tiêu chuẩn xây dựng UBND Uỷ ban nhân dân GT Giao thông HTGT Hệ thống giao thông CSHT Cơ sở hạ tầng KTXH Kinh tế - xã hội MLĐ Mạng lưới đường QCXD VN Quy chuẩn xây dựng Việt nam NĐ Nghị định QĐ Quyết định TT Thông tư TP Thành phố TTg Thủ tướng NXB Nhà xuất bản DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Sơ đồ mối liên hệ vùng . ................................................................... 8 Hình 1.2: Sơ đồ cao độ địa hình toàn tỉnh Thái Nguyên . ................................ 9 Hình 1.3: Sơ đồ địa giới hành chính TP Thái Nguyên . ................................. 11 Hình 1.4: Sơ đồ hiện trạng mật độ dân số theo các đơn vị hành chính. ......... 12 Hình 1.5: Sơ đồ cơ cấu hiện trạng sử dụng đất theo các đơn vị hành chính .. 14 Hình 1.6 : Sơ đồ hiện trạng mạng lưới đường TP Thái Nguyên .................... 19 Hình 1.7 :Hình ảnh giao thông công cộng xe buýt tại TP Thái Nguyên ........ 20 Hình 1.8: Hình ảnh Cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật Cầu Bến Tượng, Thành phố Thái Nguyên. .................................................................... 22 Hình 1.9: Đường Đội Cấn và đường Hoàng Văn Thụ được đầu tư xây dựng và quản lý chặt chẽ theo quy hoạch ................................................................ 23 Hình 1.10: Đường Việt Bắc đã được phê duyệt dự án đầu tư từ năm 2014 nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc chưa thể hoàn thiện. ................................... 23 Hình 1.11: Thực trạng quản lý vỉa hè tại tuyến đường Lương Ngọc Quyến và đường Lê Quý Đôn, TP Thái Nguyên ........................................................ 26 Hình 1.12: Thực trạng công tác xây dựng dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Thái Nguyên gây ảnh hướng đến kết cấu vỉa hè, lòng đường- tại các tuyến đường Bắc Kạn, Lương Ngọc Quyến. ............................................................ 26 Sơ đồ 1.13: Sơ đồ tổ chức quản lý MLĐ TP Thái Nguyên ............................ 28 Hình 1.14: Sơ đồ tổ chức phòng Quản lý đô thị TP Thái Nguyên ................. 31 Hình 2.1. Sơ đồ nguyên tắc nối liên hệ mạng lưới đường theo chức năng .... 38 Hình 2.2: Sơ đồ định hướng các phân vùng phát triển [8]. ............................. 52 Hình 2.3: Sơ đồ quy hoạch mạng lưới đường TP Thái Nguyên ..................... 56 Hình 2.4:. Đường dành riêng cho xe đạp ở Singapore.................................... 59 Hình 2.5: Kinh nghiệm quản lý mạng lưới đường ở TP Đà Nẵng:................ 60 Hình 2.6 : Giao thông TP Đà Nẵng (Mạng lưới đường bộ và thành phố an bình tháng 4/2016) .......................................................................................... 61 Hình 3.1: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tăng cường kiểm tra thực hiện theo quy hoạch ............................................................................................................... 75 Hình 3.2: Các biện pháp tiêu biểu tại các giao lộ . ......................................... 76 Hình 3.3: tầng hầm đõ xe ở các Trung tâm thương mại và nhà cao tầng ....... 82 Hình 3.4: Mô hình tổ chức quản lý MLĐ TP Thái Nguyên ........................... 84 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất TP Thái Nguyên . ...................... 13 Bảng 2.1: Quan hệ giữa chiều dài đường theo chức năng và lưu lượng giao thông. ............................................................................................................... 39 Bảng 2.2: Lựa chọn cấp kỹ thuật theo loại đường, loại đô thị, điều kiện địa hình và điều kiện xây dựng . ........................................................................... 40 Bảng 2.3: Tương quan mật độ và qui mô thành phố....................................... 41 Bảng 2.4: Mối quan hệ giữa mật độ và khoảng cách giữa các đường phố chính . ........................................................................................................................ 42 1 MỞ ĐẦU * Lý do chọn đề tài Thái Nguyên là một tỉnh nằm ở vùng trung du miền núi phía Bắc, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ và là trung tâm kinh tế, chính trị của khu Việt Bắc nói riêng và của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung. Thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên, là một Thành phố đã có sẵn các lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, xã hội, tài nguyên khoáng sản...Với các lợi thế to lớn nói trên, Thành phố Thái Nguyên đã sớm khẳng định được vị thế trong toàn vùng kinh tế các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. Theo quyết định số 2486/2005/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Thái Nguyên đến năm 2035 đã xác định TP Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên; là một trong những trung tâm công nghiệp và giáo dục đào tạo của cả nước; là đầu mối giao thông quan trọng nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Với định hướng quan trọng đã được vạch ra rõ ràng cùng với sự nổ lực phát triển không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Ngày 01/9/2010 Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số: 1645/QĐ-TTg công nhận TP Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. Trở thành đô thị loại I là điều kiện thuận lợi để TP Thái Nguyên thúc đẩy phát triển kinh tế, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà cũng sẽ là thách thức lớn, đòi hỏi cao hơn với yêu cầu phát triển. Điều này phụ thuộc rất lớn vào công tác quản lý của chính quyền cũng như sự góp sức của nhân dân TP Thái Nguyên. Một trong các yếu tố quan trọng quyết đinh đến quá trình phát triển chung của TP chính là mạng lưới đường - một trong các nhân tố tiền đề cơ bản nhất để 2 cải thiện, nâng cao các mặt kinh tế, xã hội, chính trị, đời sống nhân dân…của thành phố. Mạng lưới đường cũng chính là bộ mặt của đô thị, là một thước đo để đánh giá sự phát triển của đô thị đó. Trong những năm vừa qua, TP Thái Nguyên đã tập trung khai thác nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông thành phố, công tác quản lý mạng lưới đường đô thị theo quy hoạch đã được quan tâm chú trọng, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi lớn, nhưng bên cạch đó vẫn còn tồn các vấn đề cần phải khắc phục và giải quyết như là phân cấp quản lý; khai thác có hiệu quả lộ giới, lòng đường; tạo cảnh quan các trục đường đô thị….Chính vì lẽ đó công tác về quản lí giao thông đô thị, trong đó có quản lý mạng lưới đường của TP Thái Nguyên cần được đưa ra nghiên cứu, tìm các giải pháp để nhằm năng cao hiệu quả thực hiện. Đây là vấn đề không chỉ liên quan tới cả sự chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền TP mà còn liên quan đến sự huy động tham gia của cộng đồng và nhiều bên liên quan khác. Đồng thời cũng liên quan tới công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của TP Thái Nguên đến năm 2035 đang thực hiện. Vì vậy đề tài “Quản Lý Mạng lưới đường giao thông thành phố Thái Nguyên “ là thực sự cần thiết nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới đường trong tình hình thực tế cho TP Thái Nguyên. * Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý mạng lưới đường thành phố Thái Nguyên để đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống của người dân. * Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý mạng lưới đường đô thị - Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Mạng lưới đường trên địa bàn TP Thái Nguyên. 3 Về thời gian theo định hướng quy hoạch thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. * Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về công tác Quản lý mạng lưới đường theo quy hoạch trên địa bàn TP Thái Nguyên. Điều tra thu thập thông tin và đánh giá các số liệu về giao thông trên địa bàn TP Thái Nguyên như số phương tiện, mức độ tăng trưởng, lưu lượng xe và thành phần dòng xe trên một số tuyến đường đô thị, đánh giá hiện trạng mạng lưới đường hiện có và phân loại mạng lưới đường giao thông. - Nghiên cứu quy hoạch các tuyến đường trong đô thị, sự liên kết với các tuyến đường trong khu vực như các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ qua thành phố, từ đó đề ra các phương pháp quản lý mạng lưới đường trên địa bàn thành phố. - Nghiên cứu về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị có trách nhiệm trong công tác quản lý mạng lưới đô thị. - Xây dựng cơ sở khoa học để quản lý mạng lưới đường thành phố Thái Nguyên. - Đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý mạng lưới đô thị. * Phƣơng pháp nghiên cứu: Để giải quyết các vấn đề về mạng lưới đường thành phố Thái Nguyên, luận văn cần tiến hành thực hiện các phương pháp khoa học sau: - Phương pháp khảo sát điều tra: Khảo sát thực địa mạng lưới đường giao thông, thu thập thông tin hình ảnh về đối tượng nghiên cứu. - Phương pháp thu thập tổng hợp: Thu thập số liệu thực tế mạng lưới đường của thành phố Thái Nguyên từ các phòng ban liên quan. - Phương pháp so sánh đối chiếu - Phương pháp kế thừa. - Phương pháp chuyên gia. 4 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Đề tài mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của thành phố Thái Nguyên. - Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hóa và cụ thể các căn cứ khoa học trong quản lý mạng lưới đường đô thị theo quy hoạch. Kiến nghị, đề xuất một số giải pháp, cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả công tác Quản lý mạng lưới đường đô thị theo qui hoạch. - Ý nghĩa thực tiễn: + Tham khảo ứng dụng vào thực tế các giải pháp đề xuất. + Từ công tác quản lý mạng lưới đường của thành phố Thái Nguyên có thể là bài học để các đô thị khác tham khảo áp dụng. * Một số khái niệm về thuật ngữ có liên quan đên đề tài: a. Mạng lưới đường đô thị: - Mạng lưới đường đô thị là bao gồm toàn bộ các tuyến đường nằm trong phạm vi đô thị cho dù trên đó có hay không có xây dựng nhà cửa 2 bên. - Thành phần mạng lưới đường: Các tuyến đường thuộc mạng lưới có cấp hạng khác nhau, có liên quan chặt chẽ để cùng tham gia phục vụ nhu cầu vận tải b. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: - Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác.Trong đô thị, thường gặp lộ giới là chỉ giới đỏ của phần đất dành cho đường đô thị, bao gồm toàn bộ lòng đường, lề đường và vỉa hè. - Chỉ giới xây dựng: chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất. 5 c. Đường đối ngoại, đường nội thị: - Giao thông đối ngoại: Là các đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không nối liền hệ thống giao thông nội thị với hệ thống giao thông quốc gia và quốc tế. - Đường đô thị (hay đường phố): là đường bộ nằm trong phạm vi địa giới hành chính đô thị, được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Giao thông nội thị: Là hệ thống các loại đường nằm trong nội bộ, nội thị thuộc phạm vi địa giới hành chính của thành phố. - Hành lang an toàn đường đô thị: Là bề rộng tính từ mép đường đến chỉ giới xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. d. Giao thông công cộng: Giao thông công cộng là HTGT trong đó người tham gia giao thông không sử dụng các phương tiện giao thông thuộc sở hữu cá nhân. e. Tổ chức giao thông đường đô thị: Tổ chức giao thông là sử dụng có hiệu quả hệ thống đường, các trang thiết bị kỹ thuật trên đường để tăng khả năng thông qua của mạng lường đường, tránh ùn tắc giao thông trong thành phố, với mục đích: - Nâng cao chất lượng phục vụ cho người tham gia giao thông, đặc biệt cho những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng. - Đảm bảo an toàn giao thông, nhằm giảm số lượng các vụ tai nạn giao thông. - Giảm tiêu hao nhiên liệu của phương tiện, giảm lượng khí thải, giảm tiếng ồn, bụi trong không khí, đảm bảo vệ sinh môi trường sống cho nhân dân thành phố. - Tổ chức giao thông còn có nhiệm vụ góp phần thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. 6 * Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung chính của luận văn có 3 chương: - Chương 1: Tổng quan quản lý mạng lưới đường thành phố Thái Nguyên. - Chương 2: Cơ sở khoa học về quản lý mạng lưới đường đô thị thành phố Thái Nguyên. - Chương 3: Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý mạng lưới đường đô thị thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. 7 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 1.1 Giới thiệu khái quát TP Thái Nguyên: 1.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển TP Thái Nguyên: Năm 1831, thủ phủ của trấn Thái Nguyên được thành lập. Đến năm 1884, thực dân Pháp mở rộng thị xã Thái Nguyên; Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, thị xã Thái Nguyên là tỉnh lỵ tỉnh Thái Nguyên; Năm 1956, khu Tự trị Việt Bắc được thành lập, thị xã Thái Nguyên vừa là tỉnh lỵ tỉnh Thái Nguyên, vừa là Thủ phủ của Khu tự trị Việt Bắc; Năm 1962, thị xã Thái Nguyên được nâng cấp thành TP Thái Nguyên, thuộc tỉnh Thái Nguyên, với tổng diện tích tự nhiên khoảng trên 10.000ha và với dân số khoảng 60.000 người. Sau hơn 55 năm thành lập thành phố, xây dựng và phát triển đến nay Sau khi điều chỉnh địa giới và thành lập các phường, thành phố Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 223 km², dân số 420.000 người; có 32 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm: 21 phường: Cam Giá, Chùa Hang, Đồng Bẩm, Đồng Quang, Gia Sàng, Hoàng Văn Thụ, Hương Sơn, Phan Đình Phùng, Phú Xá, Quan Triều, Quang Trung, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Tích Lương, Trung Thành, Trưng Vương, Túc Duyên và 11 xã: Cao Ngạn, Đồng Liên, Huống Thượng, Linh Sơn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Sơn Cẩm, Tân Cương, Thịnh Đức). - Ngày 01/9/2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1615/QĐ-TTg công nhận TP Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. - Ngày 20/12/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2486/QĐTTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Thái Nguyên đến năm 2035. 8 1.1.2. Điều kiện tự nhiên: a. Vị trí và mối quan hệ liên vùng: TP Thái Nguyên nằm ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên, có tọa độ địa lý từ 210 đến 220 27’ Vĩ độ Bắc và từ 105025’ đến 106014’ Kinh độ Đông, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 80km về phía Bắc, cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 50km. Trong mối quan hệ vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, vùng Thủ đô Hà Nội, TP Thái Nguyên có nhiều tiềm năng & lợi thế để phát triển đô thị. Về vị trí địa lý, TP Thái Nguyên tiếp cận thuận lợi với hệ thống giao thông quốc gia như: Quốc lộ 3, Quốc lộ 37, Quốc lộ 1B, Quốc lộ 3 mới (Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên); đường sắt Hà Nội - Quán Triều, Thái Nguyên - Kép - Lạng Sơn, Thái Nguyên - Núi Hồng; đường thủy có sông Cầu, sông Công nối Thái Nguyên với Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội, để phát triển giao thương trong nước & quốc tế. Trong đó tuyến Quốc lộ 3 mới và sau này là tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội đóng vai trò quan trọng kết nối TP Thái Nguyên với các tỉnh trong vùng Thủ đô Hà Nội, hành lang kinh tế Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng và hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Hình 1.1: Sơ đồ mối liên hệ vùng [8]. Hình 1.1: Sơ đồ mối liên hệ vùng.
- Xem thêm -