Tài liệu Quản lý học tập của học sinh

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 199 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi nãi dÇu Cã lÏ kh«ng mét lÜnh vùc ho¹t ®éng nµo cña con ngêi l¹i quan träng h¬n lµ c«ng viÖc qu¶n lý bëi v× mét nhµ qu¶n lý mäi cÊp ®é vµ trong mäi c¬ së ®Òu cã nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n lµ thiÕt kÕ, x©y dùng vµ duy tr× mét m«i trêng mµ trong ®ã cã c¸c cÊp c¸ nh©n lµm viÖc víi nhau trong c¸c nhãm, cã thÓ hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô vµ môc tiªu ®· ®Þnh. Nãi c¸ch kh¸c, c¸c nhµ qu¶n lý cã nhiÖm vô duy tr× ho¹t ®éng lµm sao cho c¸c c¸ nh©n cã thÓ cã nh÷ng ®ãng gãp tèt nhÊt vµo môc tiªu cña nhãm. MÆc dï chóng ta cÇn nhÊn tíi c¸c nhiÖm vô cña ngêi qu¶n lý trong c«ng viÖc thiÕt kÕ mét m«i trêng bªn trong ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, song kh«ng bao giê cã thÓ quªn r»ng hä ph¶i ho¹t ®éng c¶ ë m«i trêng bªn ngoµi cña mét c¬ së lÉn m«i trêng bªn trong cña c¸c bé phËn kh¸c nhau n»m trong mét c¬ së. §èi víi c¸c quan hÖ qua l¹i víi m«i trêng bªn ngoµi, râ rµng c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng thÓ thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô cña m×nh nÕu kh«ng cã ®îc sù am hiÓu vµ nh¹y bÐn víi nhiÒu yÕu tè cña m«i trêng bªn ngoµi - nh c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, kü thuËt vµ c«ng nghÖ, x· héi, chÝnh trÞ vµ ®Þa lý - ¶nh hëng tíi c¸c lÜnh vùc lao ®éng cña hä. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò trªn vµ ®îc sù ph©n c«ng cña c¸c thÇy(c«) trong khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp. §Ò tµi cña em lµ: ” Ph©n biÖt nh÷ng ®iÓm chñ yÕu cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ vµ qu¶n ký kinh doanh cña doanh nghiÖp” .Do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu xãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®¸nh gi¸ vµ gãp ý cña thÇy (c«) ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. néi dung I. Lý LuËn Chung 1. Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ(QLNN) 1.1 Kh¸i niÖm Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n b»ng quyÒn lùc Nhµ níc th«ng qua c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nhµ níc víi t c¸ch lµ tæng thÓ c¸c c¬ quan lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t ph¸p. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2 §Æc ®iÓm 1.2.1 QLNN vÒ kinh tÕ lµ qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ NhiÖm vô chñ yÕu qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ lµ ®¶m b¶o c©n ®èi c¬ b¶n trªn b×nh diÖn tæng thÓ nÒn kinh tÕ t¹o ra m«i trêng t«a cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ trªn thÞ trêng ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp,dÉn d¾t nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn liªn tôc víi tèc ®é cao vµ lµnh m¹nh.Chøc n¨ng chñ yÕu cña qu¶n lý vÜ m« lµ v¹ch ra c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ ®ång bé. Trªn b×nh diÖn tæng thÓ, Nhµ níc võa ph¶i ®iÒu tiÕt vÜ m« ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, võa ph¶i phôc vô c¸c doanh nghiÖp trªn nhiÒu mÆt, thùc hiÖn sù thèng nhÊt hu c¬ gi÷a vi m« vµ vÜ m«. 1.2.2 QLNN vÒ kinh tÕ mang tÝnh quyÒn lùc nhµ níc QLNN vÒ kinh tÕ lµ qu¶n lý cña Nhµ níc ®èi víi hÖ thèng kinh tÕ quèc d©n, cña c¸c c¬ quan lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t ph¸p, cña chÝnh quyÒn ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ mang tÝnh quyÒn lùc nhµ níc cã nghÜa lµ mét mÆt, qu¶n lý nµy lÖ thuéc vµo chÝnh trÞ, xuÊt ph¸t tõ chç, Nhµ níc lµ bé phËn trung t©m trong hÖ thèng chÝnh trÞ x· héi, lµ c«ng cô ®Æc biÖt ®Ó thùc hiÖn quyÒn lùc chÝnh trÞ(lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t ph¸p) cña giai cÊp thèng trÞ ®èi víi giai cÊp kh¸c vµ x· héi. MÆt kh¸c, qu¶n lý nµy mang tÝnh ph¸p quyÒn vµ thùc hiÖn theo nguyªn t¾c ph¸p chÕ. 1.2.3 QLNN vÒ KT nh»m môc tiªu ph¸t triÓn lÊy hiÖu qu¶ KT-XH lµ chÝnh. XuÊt ph¸t tõ hai ®Æc ®iÓm trªn, môc tiªu ®Æt ra trong QLNN vÒ kinh tÕ lµ môc tiªu kinh tÕ-x· héi, môc tiªu nµy ®îc thÓ hiÖn ë môc tiªu t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. HiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi ®îc xem nh lµ tiªu chuÈn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu trªn. 1.3 Ph¬ng ph¸p C¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý võa lµ khoa häc võa lµ nghÖ thuËt. TÝnh khoa häc ®ßi hái ph¶i n¾m v÷ng ®èi tîng víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vèn cã cña nã, ®Ó t¸c ®éng trªn c¬ së nhËn thøc vµ vËn dông c¸c quy luËt kh¸ch quan phï hîp víi ®èi tîng. TÝnh nghÖ thuËt biÓu hiÖn ë chç biÕt lùa chän vµ kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p trong thùc tiÔn ®Ó sö dông tèt tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cña ®Êt níc, ®¹t môc tiªu qu¶n lý ®Ò ra. Qu¶n lý kinh tÕ cã hiÖu nhÊt khi biÕt lùa chän ®óng ®¾n vµ kÕt hîp linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý. §ã chÝnh lµ tµi nghÖ qu¶n lý cña nhµ níc nãi riªng, cña c¸c viªn chøc qu¶n lý nãi chung. C¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý chñ yÕu cña Nhµ níc vÒ kinh tÕ bao gåm: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  C¸c ph¬ng ph¸p hµnh chÝnh  C¸c ph¬ng ph¸p kinh tÕ  C¸c ph¬ng ph¸p gi¸o dôc  VËn dông tæng hîp c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n ký kinh tÕ cña Nhµ níc  NghÖ thuËt qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc 1.4 §èi tîng Víi ý nghÜa lµ mét khoa häc,QLNN vÒ kinh tÕ cã ®èi tîng nghiªn cøu lµ c¸c quan hÖ qu¶n lý.Kh¸c víi quan hÖ qu¶n trÞ, c¸c quan hÖ trong ph¹m vi mét ®¬n vÞ c¬ së, kÓ c¶ ph©n hÖ qu¶n trÞ còng nh ph©n hÖ s¶n xuÊt vµ gi÷a hai ph©n hÖ ®ã víi nhau. Quan hÖ qu¶n lý lµ nh÷ng quan hÖ diÔn ra trong hÖ thèng qu¶n lý cña nÒn kinh tÕ quèc d©n (hÖ ®iÒu tiÕt) vµ gi÷a c¸c c¬ quan nhµ níc víi c¸c ®¬n vÞ c¬ së trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. NÕu quan hÖ qu¶n trÞ lµ mét néi dung cña quan hÖ s¨n xuÊt th× quan hÖ qu¶n lý mang tÝnh quyÒn lùc nhµ níc, thuéc kiÕn tróc thîng tÇng. 1.5 Nguyªn t¾c  Thèng nhÊt l·nh ®¹o chÝnh trÞ vµ kinh tÕ: B¶o ®¶m quan hÖ ®óng ®¾n gi÷a kinh tÕ vµ chÝnh trÞ, t¹o ®îc ®éng lùc cïng chiÒu cho mäi ngêi d©n trong x· héi lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña viÖc qu¶n lý kinh tÕ cã c¨n cø khoa häc vµ trong ph¹m vi quèc gia.  TËp trung d©n chñ (ph©n cÊp): §iÒu 6, hiÕn ph¸p 1992 quy ®Þnh”Quèc héi, héi ®ång nh©n d©n vµ c¸c c¬ quan kh¸c cña nhµ níc ®Òu tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tËp trung, d©n chñ ”.  KÕt hîp hµi hoµ c¸c lo¹i lîi Ých x· héi: Thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n; X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch chuÈn x¸c; Thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÕ ho¹ch h¹ch to¸n kinh tÕ vµ vËn dông ®óng ®¾n c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi.  TiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶: Rót tõ luËn ®iÓm cña C.M¸c. Mäi thø tiÕt kiÖm suy cho cïng lµ tiÕt kiÖm thêi gian; TiÕt kiÖm lµ quy luËt cña nÒn s¶n xuÊt x· héi dùa trªn c¬ së ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi; 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Quy luËt tiÕt kiÖm g¾n liÒn víi quy luËt ph¶i ph¶i tËn dông c¸c thµnh qu¶ cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. 2. Qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp (QLKD) 2.1 Kh¸i niÖm Qu¶n lý kinh doanh lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng liªn tôc, cã tæ chøc, cã híng ®Ých cña chñ doanh nghiÖp lªn tËp thÓ nh÷ng ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Sö dông mét c¸ch tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi ®Ó thùc hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh»m ®¹t môc tiªu ®Ò ra theo ®óng luËt ®Þnh vµ th«ng lÖ x· héi. 2.2 Nhµ qu¶n lý Ngµy nay, trong m«i trêng sèng c¹nh trang gay g¾t, kh«ng cã mét ai cã thÓ lµm viÖc mét m×nh, kh«ngcã mét ai lµm viÖc mµ kh«ng chÞu sù t¸c ®éng tõ c¸c yÕu tè bªn trong lÉn bªn ngoµi. Ngêi qu¶n lý cÊp cao – Gi¸m ®èc lµ ngêi tËp hîp nh÷ng nç lùc c¸ nh©n, thóc ®Èy hä cïng ph¸t triÓn ®Ó t¹o ra c¸c gi¸ trÞ thÆng d. Nh÷ng ho¹t ®éng dùa trªn kinh nghiÖm c¸ nh©n sÏ ®îc thay thÕ bëi nh÷ng nhãm lµm viÖc mµ sù thµnh c«ng cña c¸ nh©n n»m trong sù thµnh c«ng cña nhãm. 2.3 Môc tiªu qu¶n lý Môc tiªu hîp lý vµ c«ng khai cña c¸c nhµ qu¶n lý ®Òu lµ thÆng d tøc lµ c¸c nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i t¹o dùng nªn mét m«i trêng mµ trong ®ã mçi ngêi ph¶i hoµn thµnh c¸c môc tiªu theo nhãm víi thêi gian, tiÒn b¹c, vËt chÊt vµ sù kh«ng tho¶ m·n c¸ nh©n Ýt nhÊt hoÆc ë ®ã hä cã thÓ ®¹t ®îc môc tiªu mong muèn cã thÓ ®îc víi c¸c nguån lùc cã s½n. nh vËy trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, ngêi gi¸m ®èc ph¶i t¹o dùng ®îc m«i trêng ®Ó qu¶n lý thµnh c«ng. Qu¸ tr×nh ®ã ®îc chi phèi bëi bªn trong nh con ngêi, môc tiªu chung vµ riªng cña tæ chøc nhãm vµ c¸ nh©n, sù phèi hîp hµi hoµ gi÷a c¸c môc tiªu ®¬n lÎ híng tíi nh÷ng môc tiªu x¸c ®Þnh. §ång thêi nhµ qu¶n lý cÊp cao ph¶i chÞu nh÷ng t¸c ®éng chi phèi cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, ®¹o ®øc x· héi. 2.4 M«i trêng qu¶n lý 2.4.1 M«i trêng kinh tÕ Ngoµi vèn, nguån lao ®éng,…..mét yªu cÇu ®Çu vµo quan träng kh¸c vÒ mÆt kinh tÕ n÷a lµ kh¶ n¨ng vµ chÊt lîng cao cña c¸c nhµ qu¶n lý. Chóng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ta thêng nghÜ vÒ nh÷ng nhµ qu¶n nh mét ®èi tîng chØ tån t¹i trong kinh doanh – nh lµ mét ngêi nh×n thÊy c¬ héi kinh doanh, thu nhËn ®îc nguån vèn vµ nh©n lùc cÇn thiÕt, biÕt c¸ch lµm thÕ nµo ®Ó kÕt hîp chóng l¹i víi nhau mét c¸ch thµnh c«ng, d¸m s½n sµng chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ c¸c rñi ro khi thÊt b¹i. Nhng trªn thùc tÕ, chóng ta coi kh¶ n¨ng nh yÕu tè ®Çu vµo cña mét doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng cña c¸c nhµ qu¶n lý lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho thµnh c«ng ®ã. NÕu thiÕu thèn vÒ tµi n¨ng qu¶n lý lµ h¹n chÕ chÝnh k×m h·m sù ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp bÊt k×. 2.4.2 M«i trêng x· héi M«i trêng x· héi ®îc cÊu thµnh tõ c¸ch c xö, nh÷ng mong muèn, hy väng, cÊp bËc vÒ tri thøc vµ gi¸o dôc, sù tin tëng, vµ nh÷ng thãi quen cña d©n c thuéc mét nhãm hoÆc cña toµn x· héi. Sù kh¸c nhau vÒ tuæi t¸c, vÒ tr×nh ®é…..g©y ra biÕt bao nhiªu khã kh¨n cho nhµ qu¶n lý trong viÖc thiÕt kÕ nªn mét m«i trêng cã lîi cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô vµ tho¶i m·n cña mäi nguêi. Tuy vËy c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ngoµi c¸ch tÝnh tíi nh÷ng ®iÒu ®ã trong viÖc da ra quyÕt ®Þnh cña m×nh. 2.4.3 M«i trêng chÝnh trÞ – ph¸p luËt M«i trêng chÝnh trÞ – ph¸p luËt bao gåm c¸c luËt lÖ, c¸c quy t¾c vµ nh÷ng ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ níc cã ¶nh hëng tíi doanh nghiÖp. NhiÒu ®iÒu luËt vµ quy chÕ ban bè ®iÒu chØnh hµnh vi cña c¸c nhµ qu¶n lý vµ c¸c bé phËn cña hä trong kinh doanh. Cã t¬ng ®èi Ýt nh÷ng ®iÒu mµ mét nhµ qu¶n lý cã thÓ lµm trong mét tæ chøc mµ chóng ta l¹i kh«ng cã liªn quan ®Õn mét ®iÒu luËt hoÆc mét qui t¾c, theo mét c¸ch nµo ®ã vµ chóng thêng bÞ khèng chÕ mét c¸ch ®Æc biÖt bëi luËt lÖ vµ qui t¾c. Sù lçi thêi vµ c¶m thÊy bÞ ch×m ngËp lµm cho c¸c nhµ qu¶n lý bÞ rèi bêi, vµ vÊn ®Ò thËt kh«ng dÔ nÕu c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng cã ®ñ sù nh¹y c¶m cÇn thiÕt ®¸p øng ¸p lùc x· héi mµ cßn ph¶i lêng tríc vµ xö lý ®èi víi c¸c ¸p lùc vÒ mÆt chÝnh trÞ còng nh nh÷ng luËt lÖ ®· cã. 3. So S¸nh ViÖc ph©n biÖt gi÷a qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ minh ho¹ b»ng mét sè ®Æc tÝnh sau: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý nhµ níc Qu¶n lý kinh doanh cña vÒ kinh tÕ doanh nghiÖp - Sö dông quan hÖ mét chiÒu ra nh÷ng - Sö dông quan hÖ hai chiÒu cam kÕt theo v¨n b¶n mang tÝnh b¾t buéc hîp ®ång ®· ®îc ®Ò ra - L·nh ®¹o, qu¶n lý vÒ mÆt kinh tÕ - BÞ l·nh ®¹o, bÞ qu¶n lý, lµ ®èi tîng bÞ trªn toµn bé ®Êt níc qu¶n lý - Xö lý tin ®Ó qu¶n lý - Xö lý c¸c yÕu tè vËt chÊt ®Ó qu¶n lý kinh doanh - HiÖu n¨ng chung, hiÖu qu¶ trªn toµn - Lç l·i cô thÓ, hiÖu qu¶ chØ mang tÝnh ®em nÒn kinh tÕ quèc d©n l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiªp - Bé m¸y lµm viÖc qu¶n lý kinh tÕ cña - Bé m¸y lµm viÖc qu¶n lý kinh doanh tù nhµ níc dùa vµo ng©n s¸ch cÊp ph¸t, tù tÝch luü vµ ph¶i nép thuÕ - T×m tßi c¸c gi¶i ph¸p, ph¬ng ¸n thóc - Tù t×m kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh ®Èy s¶n xuÊt vµ dÞch vô ph¸t triÓn nghiÖp ®Ó lµm ra cña c¶i hoÆc lµm dÞch trªn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n vô tho¶ m·n nhu cÇu x· héi ®Ó thu lîi cho doanh nghiÖp - §iÒu chØnh c¸c quan hÖ l·nh ®¹o, - §iÒu chØnh c¸c quan hÖ trong kinh doanh b»ng qu¶n lý b»ng luËt hµnh chÝnh luËt d©n sù, luËt lao ®éng th«ng qua c¸c hîp ®ång th«ng qua c¸c v¨n b¶n gi÷a hai bªn Nh vËy, qua xem xÐt viÖc ph©n biÖt trªn ta nhËn thÊy, qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp vÉn chØ lµ t¬ng ®èi mµ th«i. NhiÒu khi hai chøc n¨ng nµy bÞ chång chÐo lªn nhau kh«ng hç trî cho nhau trong sù ph¸t triÓn. II. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. VÒ phÝa nhµ níc 1.1 VÊn ®Ò ®Æt ra Kh«ng Ýt c¸c nhµ lý luËn kinh tÕ trong vµ ngoµi níc cho r»ng: HiÖu tùc qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc ®îc ®¸nh gi¸ bëi møc ®é hoµn thiÖn cña c«ng thøc: Nhµ níc m¹nh + Ph¸p luËt hoµn chØnh + Thùc lùc kinh tÕ ®ñ møc.Quan ®iÓm trªn hoµn toµn cã c¬ së. Trong kinh doanh thÞ trêng, nhµ níc m¹nh thÓ hiÖn ë c¬ cÊu tæ chøc vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña nã, nhng søc m¹nh kinh tÕ cña nhµ níc cßn ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« trong ®ã thùc lùc kinh tÕ cña nhµ níc gi÷ vai trß quan träng. C¸ch hiÓu vÒ søc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m¹nh kinh tÕ cña nhµ níc cã hai khuynh híng tr¸i ngîc nhau. Quan ®iÓm thø nhÊt lËp luËn r»ng CNXH dùa trªn chÕ ®é c«ng h÷u mµ nhµ níc lµ ngêi ®¹i diÖn. V× vËy khu vùc kinh tÕ quèc doanh ph¶i chiÕm tû träng lín, cã nh vËy ®Þnh híng CNXH míi ®îc b¶o ®¶m. Ngîc l¹i quan ®iÓm thø hai cho r»ng nhµ níc lµm kinh tÕ thêng kÐm hiÖu qu¶, h¬n n÷a nã lµ m«i trêng cho sù tham nhòng. V× vËy ph¶i gi¶m m¹nh tû träng kinh tÕ cña nhµ níc. C¶ hai quan ®iÓm trªn ®Òu cã nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc, nã n¾m v÷ng mèi quan hÖ gi÷a thùc lùc kinh tÕ cña nhµ níc vÒ kinh tÕ.Thùc lùc kinh tÕ cña nhµ níc cã thÓ ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nh c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ, xuÊt nhËp khÈu, thuÕ, tû gi¸ ….Trong c¸c môc tiªu mµ nhµ níc cÇn tËp trung ngoµi mét sè lÜnh vùc cÇn ph¶i hç trî ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× yªu cÇu cña viÖc h¹n chÕ khuyÕt tËt cña c¬ chÕ thÞ trêng còng cÇn ph¶i quan t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng. 1.2 Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n  ThÓ chÕ ho¸ ®êng lèi, chÝnh s¸ch chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng thµnh ph¸p luËt nhµ níc.  X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch tæng thÓ vµ ®Þnh ra c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu x©y dùng kÕ ho¹ch.  §Æt ra hÖ thèng thu ®èi víi tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp mét c¸ch hîp lý. TËn thu c¸c lo¹i thuÕ, x©y dùng h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt.  §Þnh ra c¬ chÕ qu¶n lý chung vµ c¬ chÕ qu¶n lý míi, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong toµn x· héi. §¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn ®óng quü ®¹o, kh«ng chång chÐo trong c«ng t¸c qu¶n lý, g©y ¸ch t¾c trong kinh doanh.  Gi÷ v÷ng kû c¬ng vµ kû luËt nhµ níc, kh«ng ngõng t¨ng cêng ph¸p chÕ XHCN, t¨ng cêng trËt tù qu¶n lý. TiÕn hµnh ho¹t ®éng kiÓm tra kiÓm so¸t trªn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n lµm trong s¹ch bé m¸y Nhµ níc, lµnh m¹nh ho¸ c¸c mèi quan hÖ x· héi. 2. VÒ phÝa doanh nghiÖp 2.1 VÊn ®Ò ®Æt ra VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ t×nh huèng thùc tÕ ®· x¶y ra ë C«ng ty Kinh ®« X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nh÷ng nhµ qu¶n lý. Tuy lµ mét ®¬n vÞ nhá nhng C«ng ty Kinh ®« lu«n sèng trong nh÷ng pha biÕn ®éng phøc t¹p nh bÊt 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 k× mét ®¬n vÞ kinh doanh nµo kh¸c. Trong qu¸ tr×nh ®Æt nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ Kinh ®« 292 T©y S¬n, cã mét kÜ s phô tr¸ch kÜ thuËt ®· thùc sù trë thµnh “c¸nh tay ph¶i” ®¾c lùc cho Gi¸m ®èc c«ng ty. Vµ tÊt nhiªn thµnh qu¶ anh ta nhËn ®îc ph¶i lµ chøc Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh toµ nhµ? Ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt cña C«ng ty ph¶i quyÕt ®Þnh ra sao? Cã thÓ nãi toµ nhµ lµ søc sèng míi, lµ n¬i thö nghiÖm ph¬ng thøc qu¶n lý míi cña l·nh ®¹o C«ng ty; g¸nh nÆng tr¶ nî ®Ì lªn vai khi toµ nhµ ®i vµo ho¹t ®éng. §©y cã ph¶i lµ sù “m¹o hiÓm” ®Ó x©y dùng ®éi ngò qu¶n lý cña Gi¸m ®èc C«ng ty khi ®ang gÆp nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n vÒ nh©n sù? 2.2 Gi¶i ph¸p c¬ b¶n Qua ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng sù kiÖn cho thÊy, c«ng ty ®ang gÆp khã kh¨n rÊt lín vÒ nh©n sù, thiÕu trÇm träng nh÷ng nhµ qu¶n lý. ChÕ ®é thñ trëng trùc tiÕp chØ huy ph¸t huy nhiÒu u diÓn nhng khi toµ nhµ ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh th× vÊn ®Ò l¹i næi lªn. Kh«ng thÓ ®Ó Ban l·nh ®¹o C«ng ty chØ cã mét ngêi vµ Gi¸m ®èc kiªm lu«n vÞ trÝ Trëng phßng Tæ chøc. Trung thµnh Ph¸t triÓn B¶o vÖ Just in time (KÞp thêi, ®óng lóc) Ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ hai nguyªn t¾c ®¶m b¶o nguån lùc. Thay v× ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tËp trung dµi h¹n, trêng líp chÝnh quy, ph¬ng ph¸p nµy sÏ hîp lý vµ hiÖu qu¶ h¬n ®èi víi c«ng ty – vÒ nh÷ng thay ®æi trong vÊn ®Ò nh©n sù. Ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ nh»m x©y dùng lªn ®éi ngò qu¶n lý vµ ®Æt nÒn t¶ng cho sù trung thµnhtrong c«ng ty.Mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ nhµ qu¶n lý kh«ng chØ lµ n¨ng lùc mµ cßn lµ c«ng t¸c huÊn luyÖn, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh÷ng ngêi díi quyÒn cã ®ñ kh¶ n¨ng thay thÕ m×nh. ViÖc kÜ s trë thµnh gi¸m ®èc ®iÒu hµnh lµ ®iÒu tÊt yÕu v× ®ã lµ phÇn thëng xøng ®¸ng cho nh÷ng ®èng gãp víi c«ng ty. C¸i thiÕu ë ®©y lµ n¨ng lùc qu¶n lý mét ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i ch¨ng sÏ ®îc ban l·nh ®¹o c«ng ty bï ®¾p bëi sù theo s¸t, kÌm cÆp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty ®ang tõng bíc më réng quy m« ho¹t ®éng vµ tá ra cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng. ChÝnh v× vËy, sù bæ sung c¸n bé qu¶n lý trÎ, nh÷ng ngõ¬i cã b»ng cÊp chuyªn m«n lµ ®iÒu cÇn lµm ngay. kÕt luËn Thùc tiÔn níc ta chØ ra r»ng, n¨ng lùc cña ngêi qu¶n lý cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña Nhµ níc còng nh cña doanh nghiÖp, cã khi cßn mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. ChÝnh nhê hä mµ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®îc tæ chøc hîp lý vµ ph¸t huy t¸c dông, trÝ tuÖ vµ kh¶ n¨ng cña c¸c nh©n viªn ®îc ph¸t huy triÖt ®Ó. Khoa häc kü thuËt ®îc øng dông, tõ ®ã thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Hä chÝnh lµ lùc lîng xung kÝch trong sù nghiÖp ®æi míi vÒ vÊn ®Ò kinh tÕ, kh¾c phôc nguy c¬ níc ta tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi c¸c níc kh¸c trong khu vùc. ChÝnh v× vËy viÖc nghiªn cøu ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt vÒ hä trong m«i trêng kh¸ch quan lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng ®îc quan t©m. Qua hä ta cã thÓ thÊy ®îc vÞ trÝ, tÝnh chiÕn lîc vµ “V¨n hãa Kinh doanh”. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy (c«) trong khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp – Trêng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ néi ®· gióp em phÇn nhiÒu kiÕn thøc vµ ph¬ng ph¸p luËn ®Ó em hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gi¸o tr×nh khoa häc qu¶n lý B¸o Nhµ níc vµ ph¸p luËt Gi¸o tr×nh qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ T¹p chÝ nhµ qu¶n lý sè 4/2003 T¹p chÝ nhµ qu¶n lý sè 7/2004 Sù ph¸t triÓn cña c«ng ty Kinh ®« 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc lôc Lêi nãi ®Çu......................................................................................................... Néi dung............................................................................................................ I. Lý luËn chung................................................................................................. 1. Qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ........................................................................... 1.1. Kh¸i niÖm................................................................................................... 1.2. §Æc ®iÓm..................................................................................................... 1.3. Ph¬ng ph¸p................................................................................................. 1.4. §èi tîng...................................................................................................... 1.5. Nguyªn t¾c.................................................................................................. 2. Qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp.......................................................... 2.1. Kh¸i niÖm................................................................................................... 2.2. Nhµ qu¶n lý................................................................................................. 2.3. Môc tiªu qu¶n lý......................................................................................... 2.4. M«i trêng qu¶n lý....................................................................................... 3. So s¸nh........................................................................................................... II. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp............................................................... 1. VÒ phÝa Nhµ níc............................................................................................ 1.1. VÊn ®Ò ®Æt ra............................................................................................... 1.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n.............................................................................. 2. VÒ phÝa doanh nghiÖp.................................................................................... 2.1. VÊn ®Ò ®Æt ra............................................................................................... 2.2. Gi¶i ph¸p c¬ b¶n.......................................................................................10 KÕt luËn............................................................................................................11 11
- Xem thêm -