Tài liệu Quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

  • Số trang: 250 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
sharebook

Tham gia: 25/12/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––– TRẦN HOÀNG TINH QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––– TRẦN HOÀNG TINH QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 9140114 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Viết Vượng THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận án này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Thái Nguyên, ngày….. tháng 5 năm 2019 Tác giả Trần Hoàng Tinh ii LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, cô giáo Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, đặc biệt tới PGS.TS Phạm Viết Vượngngười đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, động viên khích lệ tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận án này. Trong quá trình thực hiện luận án, tác giả còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên, cùngcác trung tâm bạn đã cung cấp các tư liệu, để tác giả hoàn thành luận án. Tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó. Cuối cùng tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ trong quá trình học tập và hoàn thành luận án. Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2019 Tác giả Trần Hoàng Tinh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................i LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................ii MỤC LỤC................................................................................................................ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.......................................................................iv DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ..................................................................................vi MỞ ĐẦU..................................................................................................................1 1.Tính cấp thiết của đề tài..........................................................................................1 2.Mục đích nghiên cứu..............................................................................................3 3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu........................................................................3 4.Phạm vi nghiên cứu................................................................................................3 5.Giả thuyết khoa học................................................................................................3 6.Nhiệm vụ nghiên cứu..............................................................................................4 7.Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu......................................................4 8. Luận điểm bảo vệ..................................................................................................6 9. Câu hỏi nghiên cứu:...............................................................................................6 10. Kết quả mới của luận án......................................................................................7 11. Kết cấu của luận án..............................................................................................7 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH...........................................................................................................8 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên....................................................................................................................8 1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài......................................................................8 1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam......................................................................11 1.2. Những vấn đề lý luận về kỷ luật và tính kỷ luật................................................17 iv 1.2.1. Kỷ luật...........................................................................................................17 1.2.2. Tính kỷ luật....................................................................................................19 1.3. Những vấn đề lý luận về giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên............................22 1.3.1. Giáo dục.........................................................................................................22 1.3.2. Giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên................................................................24 1.3.3. Giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh..................................................................................................................... 25 1.4. Những vấn đề lý luận về quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên...............27 1.4.1. Quản lý..........................................................................................................27 1.4.2. Quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.............................................................................................28 1.4.3. Những đặc điểm trong quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh..............................................................30 1.4.4.Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên ở trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh..............................................................33 1.4.5. Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh..............................................................35 Kết luận chương 1...................................................................................................37 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH.......39 2.1. Giới thiệu về trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh..................................39 2.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh..........39 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh...............40 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.....................................................................................................41 2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng..............................................................................42 2.2.1. Mục đích khảo sát..........................................................................................42 2.2.2. Đối tượng khảo sát và số lượng.....................................................................42 v 2.2.3. Nội dung khảo sát..........................................................................................43 2.2.4. Bộ công cụ và mẫu khảo sát..........................................................................44 2.2.5. Phương pháp khảo sát....................................................................................45 2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu.............................................................................45 2.3. Kết quả khảo sát thực trạng..............................................................................46 2.3.1. Tính kỷ luật của sinh tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.......46 2.3.2. Giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.....................................................................................................53 2.3.3. Quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.............................................................................................65 2.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh..................................................72 2.3.5. Hiệu quả quản lý và những nguyên nhân.......................................................71 Kết luận chương 2...................................................................................................82 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH...................................................................................................................... 83 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh..................................................83 3.1.1. Nguyên tắc tính hệ thống và tính đa dạng trong các biện pháp tác động.........83 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo mục đích và tính khả thi...............................................84 3.1.3. Nguyên tắc tính kế thừa.................................................................................84 3.2.Các biện pháp quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh......................................................................................85 3.2.1.Chỉ đạo giáo dục ý thức kỷ luật cho sinh viên ngay từ ngày đầu nhập học ................................................................................................................................. 85 3.2.2. Tổ chức, duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày theo nếp sống quân sự tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh..............................................................87 vi 3.2.3. Chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.....................................................91 3.2.4. Xây dựng mô hình trung đội tự quản trong trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.....................................................................................................97 3.2.5. Chỉ đạo thực hiện đa dạng các hình thức hoạt động ngoại khóa..................103 3.2.6. Chỉ đạo đổi mới phương pháp kiểm t tra, đánh giá tính kỷ luật của sinh viên ............................................................................................................................... 112 Kết luận chương 3.................................................................................................118 Chương 4: KHẢO NGHIỆM VÀ THỬ NGHIỆM............................................120 4.1. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh..............120 4.1.1. Mục đích khảo nghiệm................................................................................120 4.1.2. Quy mô khảo nghiệm...................................................................................120 4.1.3. Nội dung khảo nghiệm.................................................................................120 4.1.4. Phương pháp khảo nghiệm...........................................................................120 4.1.5. Phương pháp xử lý số liệu...........................................................................121 4.1.6. Kết quả khảo nghiệm mức độ cần thiết, tính khả thi của các biện pháp.......122 4.2. Thử nghiệm các biện pháp quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viêntại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên........................125 4.2.1. Khái quát chung về quá trình thử nghiệm....................................................125 4.2.2. Tiến hành thử nghiệm..................................................................................128 4.3. Kết luận sau khảo nghiệm và thử nghiệm.......................................................140 Kết luận chương 4.................................................................................................142 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ......................................................................143 I.Kết luận...............................................................................................................143 II.Khuyến nghị.......................................................................................................144 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN..........................................146 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................147 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỐ TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VIẾT TẮT CBQL CBQL SV ĐT, QLNH CTTT GDQPAN GV HĐNK KL LLGD QP-AN SV TKL ND VIẾT ĐẦY ĐỦ Cán bộ quản lý Cán bộ quản lý sinh viên Đào tạo, quản lý người học Chính trị tư tưởng Giáo dục quốc phòng và an ninh Giảng viên Hoạt động ngoại khóa Kỷ luật Lực lượng giáo dục Quốc phòng – An ninh Sinh viên Tính kỷ luật Nội dung v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Chếế độ học tập, sinh hoạt và rèn luyện k ỷ lu ật trong ngày của sinh viến tại trung tâm giáo dục quốếc phòng và an ninh.................................32 Bảng 2.1. Đốếi tượng và sốế lượng khảo sát............................................................................43 Bảng 2.2. Nhận thức của các lực lượng giáo dục và sinh viến vếề ý nghĩa và tâềm quan trọng của việc châếp hành kỷ luật................................................47 Bảng 2.3. Hiệu quả giáo dục tính kỷ luật cho sinh viến của các trung tâm hiện nay.................................................................................................................................... 64 Bảng 2.4. Đánh giá mức độ câền thiếết của hoạt động quản lý giáo d ục tính kỷ luật cho sinh viến................................................................................................65 Bảng 2.5. Đánh giá cống tác chỉ đạo l ập kếế ho ạch giáo d ục tính k ỷ lu ật cho sinh viến tại các trung tâm hiện nay................................................................66 Bảng 2.6. Hiệu quả cống tác quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viến hiện nay................................................................................................................................... 74 Bảng 2.7. Tổng hợp kếết quả học tập mốn học giáo dục quốếc phòng và an ninh của 05 trung tâm............................................................................................75 Bảng 2.8. Tổng hợp kếết quả rèn luyện của sinh viến khi học tại 05 trung tâm................................................................................................................................... 76 Bảng 4.1. So sánh mức độ tương quan giữa mức độ câền thiếết và tính kh ả thi của các biện pháp đã đếề xuâết...........................................................................124 Bảng 4.2. Bảng so sánh trung bình chung kếết quả đánh giá l ớp th ử nghi ệm 1 và đốếi chứng 1 vếề TKL của SV tại trung tâm.............................................129 Bảng 4.3. Tổng hợp kếết quả học tập mốn học GDQPAN của SV hai l ớp th ử nghiệm và đốếi chứng, sau lâền thử nghiệm 1.............................................134 Bảng 4.4. Tổng hợp kếết quả rèn luyện KL của SV hai l ớp th ử nghi ệm và đốếi chứng sau lâền thử nghiệm 1.............................................................................135 Bảng 4.5. So sánh trung bình chung kếết quả đánh giá l ớp th ử nghi ệm 2 vàđốếi chứng 2 vếề TKL của SV tại Trung tâm GDQPAN..........................136 vi Bảng 4.6. Tổng hợp kếết quả học tập mốn học GDQPAN của SV hai l ớp th ử nghiệm và đốếi chứng sau lâền thử nghiệm 2..............................................139 Bảng 4.7. Tổng hợp kếết quả rèn luyện KL của SV hai l ớp th ử nghi ệm và đốếi chứng sau lâền thử nghiệm 2.............................................................................139 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Biểu đồ: Biểu đồ 2.1: So sánh điểm trung bình đánh giá mức độ hiểu biết của sinh viến về các yếu cầu của kỷ luật...................................................................................49 Biểu đốề 2.2: So sánh điểm trung bình đánh giá hành vi k ỷ lu ật c ủa sinh viến trong các hoạt động học tập, rèn luyện......................................................51 Biểu đồ 2.3: So sánh điểm trung bình mức độ cần thiết của các nội dung giáo dục tính kỷ luật..................................................................................54 Biểu đồ 2.4: So sánh điểm trung bình kết quả đạt được ở các nội dung giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên...................................................................57 Biểu đồ 2.5: So sánh điểm trung bình tần suất thực hiện các phương pháp và hình thức giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên.....................................63 Biểu đồ 2.6: So sánh điểm trung bình công tác chỉ triển khai thực hiện giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên...................................................................68 Biểu đồ 2.7: So sánh điểm trung bình mức độ phù hợp của các nội dung quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên.....................................................69 Biểu đồ 2.8: So sánh điểm trung bình mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan đến hoạt động quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên........71 Biểu đồ 2.9: So sánh điểm trung bình mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan đến hoạt động quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên........72 Biểu đồ 2.10: Trung bình kết quả học tập 3 năm học của sinh viên 5 trung tâm ...........................................................................................................76 Biểu đốề 2.11: Trung bình kết quả rèn luyện 3 năm học của sinh viến 5 trung tâm........76 Biểu đồ 4.1: So sánh kết quả đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thicủa các biện pháp..........................................................................................123 Sơ đồ: Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninhtrên toàn quốc Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức của các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninhthuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Sơ đồ 3.1: Tổ chức hệ thống Bảo tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam viii 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tính kỷ luật là một phẩm chất quan trọng của nhân cách, là nét đẹp văn hóa của người lao động trongxã hội hiện đại, nó góp phầntạo nêntrật tự, kỷ cương trongcộng đồng xã hội. Đúng nhưNhà triết học Erich Fromm đã nói: "Không có tính kỷ luật, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên chao đảo và thiếu tập trung. Nếu hành động của chúng ta tùy theo tâm trạng và sở thích thì tất cả những điều đó không có gì hơn là một trò tiêu khiển". Ông còn nói thêm rằng “Chúng ta sẽ chẳng bao giờ trở nên xuất sắc nếu ta không thực hiện những điều chúng ta đặt ra, những mục tiêu mà chúng ta hướng tới với tinh thần kỷ luật tự giác cao”. Giáo dục tính kỷ luật (TKL) cho sinh viên (SV) trong các trường đại học cần được nhận thức như là một nội dung quan trọng, đồng thời là một biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong xã hội hiện nay, do tác động của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, giới thanh niên, SV bên cạnh những mặt tích cực như tính năng động, sáng tạo, ý thứclập nghiệp…, mặt trái của nó lại làm nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực, trật tự, kỷ cương nhiều nơi, nhiều lúc bị vi phạm. Nghị quyết 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa” đã nhận định có “một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc”. Điều này nói lên tính cấp thiết của việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, trật tự, kỷ cương cho thanh niên, SV trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm gần đâyở nước ta đã thành lập các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trên phạm vi cả nước, để GDQPAN cho SVcác trường đại học và cao đẳng. Mục đích của GDQPAN là giúp SV có những hiểu biết về quốc phòng và an ninh (QP-AN), có kiến thức cơ bản về đường lối QP-AN, công tác quản lý nhà nước 2 về QP-AN, có những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, SV của các trường đại học được đưa vào các trung tâm GDQPAN học tập, rèn luyện trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 tuần, các em được ăn, ở, tập luyện, được sinh hoạt trong một môi trường có nội quy sinh hoạt chặt chẽ như trong các nhà trường quân đội, tuy nhiên, còn nhiều SV do chưa có thói quen và kỹ năng sống nề nếp, trật tựnên gặp những khó khăn trong sinh hoạt, thậm chí còn vi phạm nội quy, kỷ luật (KL) của trung tâm. Do đó, cần phải giáo dục TKL cho SV trong các trung tâm trước hết để nâng cao chất lượng các đợt tập huấn, sau đó là để hình thành ý thức và hành vi sống và lao động có KL sau này. Giáo dục TKL cho SV là một biện pháp đảm bảo cho sự thành công của cáckhóa học, cho chất lượng đào tạo của các trường đại học, nhưng sâu xa hơn là đểhình thành một phẩm chất quan trọng của người lao động chuyên nghiệp trong xã hội công nghiệp mà chúng ta đang hướng tới. Về mặt lý luận, cho đến nay ở nước ta đã có một số công trình nghiên cứu về giáo dục TKL cho học sinhở các trường phổ thông, SV ở các trường đại học và học viên ở các nhà trường quân đội. Đặc biệt từ khi Luật GDQPAN được ban hành, đã có một số công trình nghiên cứu về GDQPAN cho SV, nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu về quản lý giáo dục TKL cho SV trong các trung tâm GDQPAN. Trong những năm qua, công tác giáo dục, rèn luyện TKL cho SV tại các trung tâm đã được các cấp lãnh đạo quan tâm và đã thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu của cáckhóa học. Tuy nhiên, công tác quản lý giáo dục, rèn luyện TKL cho SV tại các trung tâm vẫn còn có những hạn chế, bất cập do nhiều nguyên nhân chủ quan,khách quan khác nhau, vì vậy việc quản lý giáo dục TKL cho SV cần được nghiên cứu một cách có hệ thống, để tìm ra những biện pháp quản lý cho phù hợp. Xuất phát từ những lý do trên, là cán bộ đang công tác tại một trung tâm GDQPAN chúng tôi chọn đề tài: "Quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh" làm luận án tiến sĩ của mình. 3 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạnggiáo dục TKL cho SV tại cáctrung tâm GDQPAN, luận án đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục nhằm hình thành TKL cho SV, góp phần nâng cao chất lượng các khóa học tại trung tâm và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các trường cao đẳng, đại học. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động giáo dục TKL cho SV tại cáctrung tâm GDQPAN. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động giáo dục TKL cho SV tại trung tâm GDQPAN. 4. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu: Quản lý giáo dục TKL cho SV tại hệ thống cáctrung tâm GDQPAN. - Về địa bàn nghiên cứu: Hiện nay trên phạm vi cả nước có hai hệ thống trung tâm GDQPAN: một là của các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, hai là của các trường quân đội do Bộ Quốc phòng quản lý. Luận án khảo sát tại 5 trung tâm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Luận án nghiên cứu khảo sáttại 5 trung tâm: Trung tâm GDQPAN Đại học Huế, Trung tâm GDQPAN Đại học Sư Phạm Hà Nội 2, Trung tâm GDQPAN Đại học Quốc gia Hà Nội,Trung tâm GDQPAN Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,Trung tâm GDQPAN Đại học Thái Nguyên và tiến hành thực nghiệm tại Trung tâm GDQPAN Đại học Thái Nguyên. - Về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2014 đến năm 2018 5. Giả thuyết khoa học Tính kỷ luật là một phẩm chất quan trọng của nhân cách, có cấu trúc tâm lý phức tạp, sự hình thành tính kỷ luật cho SV là một quá trình dưới sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó giáo dục và trải nghiệm là hai yếu tố cốt lõi. Quản lý giáo dục TKL cho SV ở các trung tâm GDQPAN là một vấn đề khoa học và thực tiễn, nếu ta có những biện pháp quản lý phù hợp với tâm lý lứa tuổi SV,phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo và tự giác của SV và phù hợp với môi trường giáo dục quân 4 sự ở các trung tâm GDQPAN thì chất lượng giáo dục sẽ được cải thiện, góp phần thực hiện tốt mục tiêu GDQPAN theo Luật GDQPAN. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý giáo dục TKL cho SV tại cáctrung tâm GDQPAN. - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý giáo dục TKL cho SV tại các trung tâm GDQPAN. - Đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục TKL cho SV tại các trung tâm GDQPAN. - Tiến hành khảo nghiệm và thử nghiệm, đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp đề xuất. 7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp luận nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu dựatrên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, Nhà nước về giáo dục và quản lý giáo dục. - Đề tài nghiên cứu dựa trên các quan điểm hệ thống - cấu trúc, quan điểm lịch sử - logic, quan điểm hoạt động – nhân cách, quan điểm kiến tạo, quan điểm thực tiễn về giáo dục, quản lý giáo dục. 7.2. Phương pháp nghiên cứu: 7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Đề tài sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại, hệ thống hóa, khái quát hóa lý thuyết từ các nguồn tài liệu, các công trình nghiên cứu, các văn bản pháp quy để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. 7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.2.1. Phương pháp quan sát Mục đích: Tìm hiểu thực trạng việc chấp hành KL và những biện pháp quản lý giáo dục TKL cho SV trong học tập và sinh hoạt tại các trung tâm GDQPAN. Nội dung quan sát: + Thái độ và hành vi chấp hành KL trong học tập và sinh hoạt của SV trong thời gian học tại các trung tâm. 5 + Các phương pháp quản lý giáo dục TKL cho SV trong học tập, rèn luyện của giảng viên (GV) và cán bộ quản lý sinh viên (CBQL SV). Hình thức quan sát: Thông qua dự giờ và theo dõi các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 7.2.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Mục đích của điều tra: Nhằm tìm hiểu nhận thức của các nhà quản lý, GV và SV về việc giáo dục TKL và quản lý, giáo dục TKL cho SV tại các trung tâm GDQPAN. Nội dung điều tra: + Đối với cán bộ quản lý (CBQL) trung tâm và GV: khảo sát trình độ nhận thức, thái độ và thực trạng công tác quản lý giáo dục TKL cho SV tại các trung tâm. + Đối với CBQL SV: Đánh giá việc chấp hành KL của SV trong thời gian học tập tại trung tâm GDQPAN. + Đối với SV: Nhận thức của SV về các mục đích, yêu cầu và sự cần thiết phải chấp hành KL, thái độ và thực trạng hành vi chấp hành KL, đánh giá công tác quản lý, phương pháp giáo dục TKL tại các trung tâm. 7.2.2.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Tổng kết, đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhânđể rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục TKL cho SV tại các trung tâm GDQPAN. 7.2.2.4. Phương pháp phỏng vấn Sử dụng phương pháp phỏng vấn để có thêm thông tin của các đối tượng nghiên cứu, nhằm làm sáng tỏ hơn kết quả khảo sát về thực trạng các nội dung có liên quan đến TKL, công tác giáo dục TKL và quản lý giáo dục TKL cho SV tại trung tâm GDQPAN. 7.2.2.5. Phương pháp khảo nghiệm Mục đích khảo nghiệm: Xác định mức độ tin cậy của các biện pháp quản lý giáo dục TKL cho SV tại các trung tâm GDQPAN được đề xuất trong đề tài. Nội dung khảo nghiệm: Xác định mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý giáo dục TKL cho SV tại trung tâm GDQPAN trong thời gian học tập môn học GDQPAN. Đối tượng khảo nghiệm: SV của các Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Kỹ thuật, Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên khi vào học tập tại Trung tâm GDQPAN Đại học Thái Nguyên. 6 7.2.2.6.Phương pháp thử nghiệm: Mục đích thử nghiệm: Nhằm xác định hiệu quả và cách thức tổ chức của các biện pháp quản lý giáo dục TKL cho SV tại các trung tâm GDQPAN. Nội dung thử nghiệm: Áp dụng một số biện pháp quản lý giáo dục TKL cho SV tại trung tâm GDQPAN được đề xuất trong đề tài. Đối tượng thử nghiệm: SV của các Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Kỹ thuật, Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên khi vào học tập tại Trung tâm GDQPAN Đại học Thái Nguyên, để đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của biện pháp được đề xuất, từ đó chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết khoahọc. 7.2.3. Nhóm phương pháp hỗ trợ Sử dụng công thức thống kê, chương trình Excel để xử lý các số liệu khảo sát thực trạng, kết quả thử nghiệm. 8. Luận điểm bảo vệ - Tính kỷ luật của SV tạicáctrung tâm GDQPAN là sản phẩm của giáo dục và trải nghiệm, được thể hiện qua nhận thức, thái độ, hành vi của SV trong việctuân thủ mọi quy địnhcủa trung tâm,để góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập vàthành công củakhóa học. - Môi trường giáo dục TKL cho SV tại trung tâm GDQPAN có hiệu quả vượt trội hơn so với các môi trường khác trong quá trình đào tạo ở các trường đại học. - Quản lý giáo dục TKL cho SV tại trung tâm GDQPAN là một tổ hợp các biện pháp,phù hợp vớiđặc điểm tâm lý lứa tuổi SV,vớimôi trườngquân sự góp phần tích cực vào việc thực hiện mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ GDQPAN và mục tiêu đào tạo của các trường đại học. 9. Câu hỏi nghiên cứu: - Bản chất của tính kỷ luật là gì ? quá trình hình thành TKL của SV tại các trung tâm GDQPAN diễn ra như thế nào ? - Giáo dục TKL cho SV tại các trung tâm GDQPAN có những đặc điểm gì ? có những yếu tố tác động nào ? - Thực trạng TKL, giáo dục TKL và quản lý giáo dục TKL cho SV ở các trung tâm GDPAN hiện nay ra sao ?
- Xem thêm -