Tài liệu Quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học ở trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật bắc nghệ an

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1127 |
  • Lượt tải: 4
tailieuonline

Đã đăng 39801 tài liệu

Mô tả:

0 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH __________________________ HOÀNG VĂN THẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Nghệ An - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH __________________________ HOÀNG VĂN THẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM MINH HÙNG Nghệ An - 2012 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến lãnh đạo Nhà trường, Khoa sau đại học trường Đại học Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ mới. Xin chân thành cảm ơn các nhà giáo, các nhà khoa học đã tận tình giảng dạy, giúp chúng tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu vừa qua. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn nhà giáo PGS.TS. PHẠM MINH HÙNG đã chân tình hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em bạn bè đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện giúp tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu. Những nội dung học tập được ở trường thông qua tài liệu được các nhà giáo lên lớp hướng dẫn nghiên cứu cùng với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp đã giúp tôi nâng cao nhận thức để hoàn thiện đề tài những biện pháp quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại Trường KT-KT Bắc Nghệ An. Xin trân trọng cảm ơn ! Vinh, tháng 8 năm 2012 Tác giả HOÀNG VĂN THẤT NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Chữ viết tắt Cụm từ viết tắt 1 CBQL Cán bộ quản lý 2 CBQLGD Cán bộ quản lý giáo dục 3 CNH-HĐH Công nghiệp hoá - hiện đại hoá 4 CSVC Cơ sở vật chất 5 CSVC- KT Cơ sở vật chất - kỹ thuật 6 CSVC-TB Cơ sở vật chất thiết bị 7 CSVCSP Cơ sở vật chất sư phạm 8 CSVN Cộng sản việt nam 9 DH Dạy học 10 GD Giáo dục 11 GV Giáo viên 12 HS Học sinh 13 KT-XH Kinh tế - xã hội 14 NXB Nhà xuất bản 15 PPDH Phương pháp dạy học 16 TBDH Thiết bị dạy học 17 TQ Thủ quỹ 18 KT Kế toán 19 TW Trung ương 20 UBND Ủy ban nhân dân 21 VT Văn thư 22 XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU................................................................................................................ 1. Lý do chọn đề tài................................................................................................ 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài......................................................................... 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu................................................................... 3.1. Khách thể nghiên cứu...................................................................................... 3.2. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................... 4. Giả thuyết khoa học........................................................................................... 5. Nhiệm vụ nghiên cứu......................................................................................... 6. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận.......................................................... 6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn....................................................... 6.3. Phương pháp thống kê toán học...................................................................... 7. Đóng góp của đề tài............................................................................................ 7.1. Về mặt lý luận................................................................................................. 7.2. Về mặt thực tiễn.............................................................................................. 8. Cấu trúc luận văn............................................................................................... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CSVC-TB Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KT-KT....... 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.............................................................................. 1.1.1. Ở nước ngoài................................................................................................ 1.1.2. Ở Việt Nam................................................................................................10 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài....................................................................14 1.2.1. Cơ sở vật chất- thiết bị và cơ sở vật chất- thiết bị trường học...................15 1.2.2. Quản lý và quản lý cơ sở vật chất- thiết bị trường học..............................19 1.2.3. Hiệu quả và hiệu quả quản lý cơ sở vật- chất thiết bị trường học..............22 1.2.4. Giải pháp và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất- thiết bị trường học.......................................................................................................22 1.3. Một số vấn đề về công tác quản lý CSVC- TB ở Trường Trung cấp nghề KT-KT............................................................................................................23 1.3.1. Vị trí, vai trò của CSVC-TB trong Trường Trung cấp nghề KT-KT.........23 1.3.2. Mục đích yêu cầu, nguyên tắc, nội dung và phương pháp quản lý CSVCTB ở Trường Trung cấp nghề KT-KT............................................................26 1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý CSVC – TB ở trường Trung cấp nghề KT- KT................................................................30 1.3.4. Vai trò của Hiệu trưởng trong việc quản lý CSVC- TB.............................34 Tiểu kết chương 1................................................................................................35 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CSVC-TB Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KT-KT BẮC NGHỆ AN.......................................................................................................37 2.1. Khái quát về Trường Trung cấp nghề KT-KT Bắc nghệ an.........................37 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển..............................................................37 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của nhà trường...................................................................37 2.1.3 Ngành nghề và quy mô đào tạo...................................................................38 2.1.4. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường...................................39 2.1.5. Cơ sở vật chất- thiết bị của trường.............................................................39 2.2. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất- thiết bị của Trường Trung cấp nghề KT-KT Bắc nghệ an........................................................................................40 2.2.1. Thực trạng nhận thức về sự cần thiết phải tăng cường quản lý cơ sở vật chất- thiết bị của nhà trường...........................................................................40 2.2.2. Thực trạng quản lý việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất- thiết bị ở Trường Trung cấp nghề KT-KT Bắc nghệ an................................................41 2.3. Thực trạng sử dụng các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất- thiết bị ở Trường Trung cấp nghề KT-KT Bắc nghệ an........................58 2.3.1. Các giải pháp đã sử dụng...........................................................................60 2.3.2. Đánh giá hiệu quả các giải pháp đã sử dụng..............................................61 2.4 Nguyên nhân của thực trạng..........................................................................63 2.4.1.Nguyên nhân thành công.............................................................................63 2.4.2. Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót.................................................................64 Tiểu kết chương 2................................................................................................65 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT THIẾT BỊ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾKỸ THUẬT BẮC NGHỆ AN........................................................................67 3.1. Nguyên tắc đề xuất giải pháp........................................................................67 3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính mục tiêu.............................................................67 3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn............................................................67 3.1.3. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả.............................................................67 3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi................................................................67 3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CSVC-TB ở Trường Trung cấp nghề KT-KT Bắc nghệ an...............................................................................67 3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường về sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý CSVC....................................68 3.2.2. Kế hoạch hoá công tác quản lý CSVC- TB của nhà trường......................70 3.2.3. Tổ chức hệ thống bộ máy chuyên trách và có cơ chế phối hợp trong công tác quản lý CSVC-TB............................................................................74 3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng GV, CB phụ trách CSVC-TB....77 3.2.5. Tăng cường kiểm tra đánh giá việc sử dụng và bảo quản CSVC-TB của nhà trường.......................................................................................................79 3.2.6. Đảm bảo các điều kiện để nâng cao hiệu quả quản lý CSVC-TB của nhà trường..............................................................................................................82 3.3. Khảo sát tính cần thiết và khả thi của các giải pháp được đề xuất................87 3.3.1. Khảo sát tính cần thiết của các giải pháp được đề xuất.............................88 3.3.2. Khảo sát tính khả thi của các giải pháp được đề xuất................................90 Tiểu kết chương 3................................................................................................92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..............................................................................93 1. Kết luận............................................................................................................93 2. Kiến nghị..........................................................................................................95 TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................97 PHỤ LỤC...........................................................................................................100 DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Trang HÌNH Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống CSVC và TB...............................................................18 Hình 1.2. Sơ đồ diễn tả các thành tố cấu thành quá trình dạy học và mối quan hệ giữa chúng..................................................................................................24 SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1. Chu trình quản lý................................................................................28 Sơ đồ 3.1. Tổ chức bộ máy quản lý CSVC-TB trường dạy nghề........................77 BẢNG Bảng 2.1. Ý kiến trả lời của CBQL & GV về tình hình trang bị CSVC-TB tại các trường điều tra..........................................................................................45 Bảng 2.2. Ý kiến đánh giá của CBQL & GV về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong công tác quản lý CSVC-TB phục vụ cho việc dạy - học...................47 Bảng 2.3. Ý kiến trả lời của CBQL & GV về các cấp khối công trình được bố trí tại các trường..............................................................................................49 Bảng 2.4. Ý kiến đánh giá của CBQL & GV về TB bố trí trong các phòng chức năng........................................................................................................50 Bảng 2.5. Kết quả đánh giá về công tác quản lý sử dụng CSVC-TB của CBQL & GV...............................................................................................................51 Bảng 2.6. Kết quả đánh giá về hiệu quả sử dụng CSVC-TB của CBQL & GV ........................................................................................................................53 Bảng 2.7. Ý kiến đánh giá về việc bảo quản CSVC-TB của CBQL & GV.........54 Bảng 2.8. Ý kiến đánh giá về mức độ các biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng CSVC-TB của CBQL & GV......................................................56 Bảng 3.1. Ý kiến của HT, P. HT và cán bộ giáo viên về tính cần thiết của các biện pháp.........................................................................................................88 Bảng 3.2. Ý kiến của HT, P. HT và cán bộ giáo viên về tính khả thi của các biện pháp.........................................................................................................90 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để có thể phát triển, mọi lĩnh vực KT-XH đều phải chú ý đến cơ sở hạ tầng và nếu nói riêng ngành giáo dục và đào tạo và các trường dạy nghề , chủ yếu bao gồm các cấp khối công trình của trường sở (phòng học, phòng thí nghiệm, khu thể dục thể thao, khu hành chính, xưởng thực hành, thư viện…) và các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy - học từ các loại bàn ghế, bảng, dụng cụ dạy học đơn giản đến các TBGD hiện đại như đèn chiếu, máy vi tính, máy projector. Đó là những điều kiện quan trọng góp phần để bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường bên cạnh các điều kiện bảo đảm khác như đội ngũ GV, chương trình và nội dung tài liệu học tập. Nghị quyết Hội nghị lần 2 Ban chấp hành Trung ương - Khóa VIII Đảng CSVN xác định nhiệm vụ: “…Nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu sớm có một số trường học đạt tiêu chuẩn quốc tế trên cơ sở xây dựng đội ngũ giáo viên mạnh, tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa các điều kiện dạy và học.” Nghị quyết Trung ương 2 - Khoá VIII của Đảng CSVN cũng đã đề ra những giải pháp chủ yếu quan trọng nhất, có tính khả thi cao, để phát triển giáo dục: “…Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, tăng cường CSVC-KT các trường học. Từng bước áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến và sử dụng phương tiện hiện đại. Tăng cường CSVC-KT là một yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục”. Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng - Khóa IX bàn về công tác giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ đã nêu: “CSVC-KT (trường, lớp, thiết bị thí nghiệm và đồ dùng dạy học) ở nhiều địa phương vẫn còn rất thiếu thốn. Trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy và học tập mới đáp ứng khoảng 20% yêu cầu. Tình trạng dạy chay còn phổ biến. Việc kết nối mạng internet trong các trường học còn chưa đáng kể, nếu không muốn nói là một mong muốn xa vời. Yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa CSVCKT vẫn đang là một thách thức lớn”. Trong báo cáo của BCHTW Đảng khoá IX về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006- 2010 tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của đảng đã xác định: “Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cấp chất lượng dạy và học, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh, sinh viên”. CSVC- TBDH của nhiều trường học chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục toàn diện. Các trường có phòng thí nghiệm, thư viện, nhà tập thể dục thể thao chiếm tỉ lệ rất nhỏ. TBGD vừa thiếu vừa lạc hậu. Hiệu quả sử dụng TBGD rất thấp. Công tác quản lý thiết bị trường học còn yếu, số lượng cán bộ chuyên trách về thiết bị ít và thường là GV kiêm nhiệm nên không phát huy được hiệu quả sử dụng thiết bị ở các cơ sở trường học.” Tổng Bí thư Đảng CSVN Nông Đức Mạnh, trong phát biểu tại Bộ GD&ĐT ngày 26/04/2002 đã nêu: “Để giáo dục có chất lượng và có chất lượng cao, phải bảo đảm đồng bộ các điều kiện về chương trình sách giáo khoa, giáo trình, về GV, về CSVC-KT, trường lớp, thiết bị, thư viện, phòng thí nghiệm.” Cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, tại Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ngày 17/4/2002 đã phát biểu: “…Chúng ta phải đặc biệt quan tâm là xây dựng CSVC-KT. Nếu tất cả những vấn đề khác chúng ta lo được nhưng CSVC-KT quá yếu kém thì giáo dục cũng không thể nào đạt trình độ cao, chất lượng cao được”. Hiện nay, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được xem như những điều kiện quan trọng, là một thành tố để thực hiện nhiệm vụ dạy học trong các trường dạy nghề trên toàn tỉnh nói chung và trường trung cấp nghề KT- KT Bắc Nghệ An nói riêng. Hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị dạy học có chức năng phục vụ cho mục đích dạy nghề ngày càng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Theo tinh thần nghị quyết của Đảng, Nhà nước đã và sẽ tăng cường đầu tư cho các trường học, bởi lẽ những yêu cầu cấp bách về chất lượng giáo dục - đào tạo không cho phép kéo dài tình trạng trường lớp thiếu những thiết bị dạy học tối thiểu mà phải bằng mọi cách xây dựng và tăng cường CSVC trường học trở thành hệ thống hữu hiệu, một yếu tố chủ yếu nhằm đổi mới phương pháp, đưa việc dạy và học đến một tầm chất lượng mới, đáp ứng đòi hỏi trước mắt và lâu dài cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Trong những năm gần đây, được Đảng, Nhà nước quan tâm, Chính quyền và nhân dân đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả đáng kể trong việc xây dựng CSVC-TB để phát triển giáo dục. Tuy đã có nhiều cố gắng và đã tạo ra sự chuyển biến, nhưng nhìn chung trang thiết bị phục vụ dạy học và sinh hoạt trong nhà trường còn thiếu thốn, nhiều thiết bị chất lượng không đảm bảo và không đủ để tổ chức thực hành thí nghiệm. Trong khi đó việc quản lý CSVC-TB của ngành chưa được quan tâm đúng mức. Công tác bảo vệ vẫn còn bị coi nhẹ, dẫn đến tình trạng CSVC-TB xuống cấp nhanh chóng. Ở nhiều nơi việc sử dụng CSVC-TB chưa hợp lý, hiệu quả sử dụng thấp, gây lãng phí lớn. Thực trạng CSVC-TB ở một số trường đã ảnh hưởng đến chất lượng học tập của HS, mau mỏi mệt, sức tiếp thu kém, vừa ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của cả nhiều thế hệ HS: số HS bị cận thị, cong vẹo cột sống, bệnh học đường ngày càng gia tăng. Được trang bị lý luận qua lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục, đồng thời với thực tế 10 năm làm công tác Quản lý CSVC - TB ở trường dạy nghề Bắc Nghệ An và qua tiếp xúc trao đổi với các học viên là CBQL các nhà trường, bản thân Tôi rất trăn trở trước thực trạng quản lý CSVC-TB hiện nay ở các trường phổ thông, đặc biệt là trường KT-KT Bắc Nghệ An. Do vậy, việc nghiên cứu cơ sở khoa học và các biện pháp quản lý CSVC- TB là một vấn đề quan trọng và cấp bách, góp phần thực hiện thắng lợi định hướng chiến lược phát triển GD&ĐT nước ta trong thời kỳ CNH & HĐH như Nghị quyết TW2 (khóa VIII) đã chỉ rõ. Với những lý do nêu trên chính là lý do đã thúc đẩy tôi nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CSVC – TB ở Trường Trung cấp nghề KT- KT Bắc Nghệ An”. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CSVC – TB ở Trường Trung cấp nghề KT-KT Bắc Nghệ An. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý CSVC- TB ở các Trường Trung cấp nghề KT-KT. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CSVC - TB ở trường Trung cấp nghề KT-KT Bắc Nghệ An. 4. Giả thuyết khoa học Nếu đưa ra được các giải pháp có cơ sở khoa học và có tính khả thi thì có thể nâng cao hiệu quả quản lý CSVC - TB ở trường Trung cấp nghề KTKT Bắc Nghệ An. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý CSVCTB ở các trường Trung cấp nghề KT- KT. 5.2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý CSVCTB ở trường Trung cấp nghề KT- KT Bắc Nghệ An. 5.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CSVCTB ở trường Trung cấp nghề KT-KT Bắc Nghệ An. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin lý luận để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận có các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây:  Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu.  Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập. 6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin thực tiễn để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài. Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn có các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây:  Phương pháp điều tra  Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục  Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động  Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 6.3. Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu. 7. Đóng góp của đề tài 7.1. Về mặt lý luận - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về việc quản lý CSVC -TB tập hợp các biện pháp, phương pháp cần thiết để tham khảo giúp cho hoạt động quản lý CSVC, TBDH ngày càng tốt hơn. - Làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý CSVCTB ở các trường dạy nghề. 7.2. Về mặt thực tiễn - Phân tích đánh giá các nguyên nhân tồn tại trong việc quản lý CSVC TB ở các trường dạy nghề, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đưa ra các biện pháp khả thi trong công tác quản lý CSVC-TB của trường dạy nghề tỉnh Nghệ An. - Góp phần tác động đến nhận thức của CBQL, GV, NV ở các trường dạy nghề, giúp các trường hiểu rõ hơn ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của CSVC- TB trong hoạt động dạy và học ở các nhà trường. 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo… luận văn gồm có 3 chương:  Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý CSVCTB ở các Trường Trung cấp nghề KT- KT.  Chương 2: Cơ sở thực tiễn của vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý CSVCTB ở Trường Trung cấp nghề KT- KT Bắc Nghệ An.  Chương 3: Một số các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CSVCTB ở Trường Trung cấp nghề KT-KT Bắc Nghệ An. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CSVC-TB Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KT-KT 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Ở nước ngoài Quá trình phát triển của khoa học giáo dục, hoạt động giáo dục và dạy học đã được nghiên cứu có hệ thống từ thời Komenxky cho đến ngày nay. Nhưng hầu như các công trình nghiên cứu chỉ tập trung nhiều vào mục tiêu, nội dung và phương pháp của việc giáo dục và dạy học, còn phương tiện và điều kiện để thực hiện các thành tố trên dường như chưa được quan tâm một cách triệt để, đó là CSVC-KT của trường học (đất đai, môi trường tự nhiên, trường sở, các cấp khối công trình, phòng học, phòng thí nghiệm thực hành, bàn ghế GV và HS, bảng, thiết bị và các trang thiết bị khác…). Mãi đến thời V.A Xukhomlinski, Nhà sư phạm nổi tiếng của nước Nga trong tác phẩm “Trường trung học Pavlưsh” (Tổng kết kinh nghiệm công tác giảng dạy - giáo dục trong nhà trường trung học) mới đề cập đến vị trí vai trò CSVC- KT trường học. + Trong cuốn sách “Tổ chức lao động của hiệu trưởng” tác giả Zakharốp đã trình bày về yêu cầu, điều kiện và tác dụng của CSVC-KT của trường học. [39, tr.268]. + Trong cuốn sách “Những vấn đề quản lý trường học” của các tác giả P.V. Zimin - M.I. Kônđkốp - N.I. Saxerđôtôp đã đề cập các phương tiện cơ sở vật chất của trường học (thiết bị của các phòng học, hệ thống các phòng học trong trường phổ thông…), đồng thời cũng nêu ra yêu cầu và cách thức quản lý các phương tiện nhưng mang tính chất khái quát [38, tr.231, 246, 247, 257, 271]. Trong những năm gần đây có một số nghiên cứu có đề cập đến CSVC-KT: + Evaluation Rating criteria for the VTE Institution. ADB/ILO Bangkok 1997, đưa ra 9 tiêu chuẩn và điểm đánh giá cơ sở giáo dục - đào tạo: ĐIỂM TT CÁC CHUẨN TỐI ĐA GHI CHÚ 1 Triết lý 25 2 Tổ chức và quản lý 45 3 Chương trình giáo dục và đào tạo 135 4 Đội ngũ cán bộ quản lý - giáo viên 95 5 Thư viện và các nguồn lực cho dạy học 25 6 Tài chính 50 7 Khuôn viên nhà trường và CSVC (công trình) 40 8 Xưởng thực hành, PTN, TB và vật liệu 60 9 Dịch vụ người học 35 TỔNG 500 Các điều kiện cơ sở hạ tầng của nhà trường: khuôn viên, CSVC-TB và thư viện chiếm 125/500 tổng điểm chung. [22, tr.312] + Country Report on Quality Assurance in Higher Education, Bangkok Thailand, 1998, đưa ra tỉ lệ đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của Malaysia với 6 chỉ số:
- Xem thêm -