Tài liệu Quản lý chi phí và giá thành sản phẩm ở xí nghiệp thiết bị y tế 130 bộ quốc phòng

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn Lêi nãi ®Çu Cïng víi qu¸ tr×nh c¶i c¸ch më cöa, nÒn kinh tÕ n-íc ta ngµy cµng hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §iÒu nµy khiÕn cho sù c¹nh tranh cña thÞ tr-êng trong n-íc ngµy cµng khèc liÖt, mçi doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp quy m« võa vµ nhá ®Òu c¶m nhËn ®-îc søc Ðp rÊt lín nµy. Doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng thÓ ¸p ®Æt gi¸ c¶ thÞ tr-êng nh- c¸c doanh nghiÖp quy m« lín, hä l¹i cµng kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó qu¶ng c¸o rÇm ré quanh n¨m nh»m g©y ¶nh h-ëng tíi ng-êi tiªu dïng. Hä chØ cã thÓ dùa vµo gi¸ c¶ thÊp, chÊt l-îng cao, thêi gian giao hµng ng¾n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng ho¸ cña kh¸ch hµng mét c¸ch linh ho¹t, mong dµnh ®-îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¸c khe hë cña thÞ tr-êng. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò ®ã, qua thêi gian nghiªn cøu lý luËn vµ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 – Bé Quèc phßng, thÇy cã nhiÒu vÊn ®Ò trong lÜnh vùc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cÇn quan t©m, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi : “Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖ ThiÕt bÞ Y tÕ 130 “ Bé Quèc phßng“. LuËn v¨n gåm 2 ch-¬ng : Ch-¬ng I : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 – Bé Quèc phßng. Ch-¬ng II : Mét sè biÖn ph¸p t¨ng c-êng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh ë XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 – Bé Quèc phßng. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn Ch-¬ng I : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp thiÕt bÞ y tÕ 130 – Bé Quèc phßng I. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña xÝ nghiÖp thiÕt bÞ y tÕ 130 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn xÝ nghiÖp thiÕt bÞ y tÕ 130 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn xÝ nghiÖp thiÕt bÞ y tÕ 130 XÝ nghiÖp thiÕt bÞ y tÕ 130 tr-íc ®©y lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT, cã t- c¸ch ph¸p nh©n lµ doanh nghiÖp duy nhÊt trong qu©n ®éi thùc hiÖn nhiÖm vô tham m-u trong lÜnh vùc trang thiÕt bÞ y tÕ chuyªn s¶n xuÊt, söa ch÷a m¸y y tÕ cho toµn qu©n. Song do nhu cÇu tæ chøc l¹i cña doanh nghiÖp, XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 trë thµnh xÝ nghiÖp thµnh viªn cña C«ng ty D-îc vµ trang thiÕt bÞ y tÕ qu©n ®éi theo QuyÕt ®Þnh sè 470/Q§-QP cÊp ngµy 17/4/1996 cña Bé Quèc phßng. Trô së chÝnh ®Æt t¹i km13 – Quèc lé 1A – X· Ngäc Håi – Thanh Tr× Hµ Néi. - Vèn kinh doanh : 12.473.000.000® - Vèn cè ®Þnh : 3.867.000.000® - Vèn l-u ®éng : 8.606.000.000® GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè 110974 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t- Hµ Néi cÊp ngµy 27/9/1996. Tr¶i qua 8 n¨m ho¹t ®éng sau khi trë thµnh thµnh viªn cña C«ng ty D-îc vµ trang thiÕt bÞ y tÕ qu©n ®éi, XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch nh-: 1 huy ch-¬ng vµng vµ 2 huy ch-¬ng b¹c cho 3 lo¹i s¶n phÈm hép hÊp b«ng b¨ng, cäc Ðp x-¬ng ren ng-îc chiÒu, hép ®ùng dông cô y tÕ t¹i Héi chî triÓn l·m hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam lÇn thø 11 n¨m 2002. N¨m 2003, t¹i Héi chî triÓn l·m hµng c«ng nghiÖp lÇn thø 12, XÝ nghiÖp ®¹t ®-îc 2 huy ch-¬ng vµng cho s¶n phÈm gi-êng ®a chøc n¨ng ch¹y ®iÖn vµ LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn bµn bã bét kÐo x-¬ng; 2 huy ch-¬ng b¹c cho s¶n phÈm xe c¸ng n©ng vµ gi-êng ch¨m sãc bÖnh nh©n nÆng. - Trong c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, XÝ nghiÖp ®· x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9001: 1994 phiªn b¶n 2000. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¸c s¶n phÈm chÝnh cña XÝ nghiÖp * Chøc n¨ng - nhiÖm vô: XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 cã chøc n¨ng nhiÖm vô v« cïng quan träng lµ: - S¶n xuÊt, cung cÊp, l¾p ®Æt vµ chuyÓn giao, b¶o hµnh vµ b¶o tr× sau b¶o hµnh c¸c lo¹i m¸y mãc vµ thiÕt bÞ dïng trong y tÕ. - N©ng cÊp, söa ch÷a møc trung vµ ®¹i tu c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ y tÕ d-îc. - ThiÕt kÕ ®ång bé, l¾p ®Æt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. - Kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ. * C¸c s¶n phÈm chÝnh cña XÝ nghiÖp: HiÖn nay, xÝ nghiÖp ®ang s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm sau: M¸y siªu ©m, m¸y ®iÖn ch©m, m¸y sÊy, m¸y huû b¬m kim tiªm dïng mét lÇn, c¸c hÖ thèng hót vµ xö lý khÝ th¶i ë c¸c bÖnh viÖn, c¸c s¶n phÈm néi thÊt bÖnh viÖn nh-: gi-êng, tñ c¸c lo¹i, bµn ghÕ phôc vô kh¸m vµ ®iÒu trÞ, xe ®Èy, ®Ìn soi phim ... vµ c¸c dông cô y tÕ b»ng inox kh¸c. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn 2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp 2.1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt : Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Phã gi¸m ®èc Phßng KÕ ho¹ch ®iÒu ®é Ph©n x-ëng thiÕt bÞ y tÕ Phßng kü thuËt -KCS Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn l¹nh Ban hµnh chÝnh Ban Tµi chÝnh Ph©n x-ëng C¬ khÝ Ban Kinh doanh Ph©n x-ëng Dông cô LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn 2.2. Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c¸c phßng ban * Gi¸m ®èc: Do Côc tr-ëng Côc Qu©n y bæ nhiÖm ,lµ ng-êi ®¹i diÖn cho XÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm, hiÖu qu¶ kinh tÕ, trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c mÆt c«ng t¸c sau: - C«ng t¸c c¸n bé , ®µo t¹o , lao ®éng tiÒn l-¬ng; - Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ; - C«ng t¸c ®Çu t-; - §iÒu hµnh x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO. - Thùc hiÖn ph©n cÊp vµ giao tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý sö dông, b¶o d-ìng vµ söa ch÷a thiÕt bÞ. * Phã Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi ®-îc gi¸m ®èc XÝ nghiÖp lùa chän vµ ®Ò nghÞ Côc tr-ëng Côc Qu©n y bæ nhiÖm, gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc ®-îc ph©n c«ng: ChØ ®¹o c«ng t¸c kÜ thuËt, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt; ®Çu t- trang thiÕt bÞ m¸y mãc, qu¶n lý m¸y vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt; chØ ®¹o c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, chÕ t¹o s¶n phÈm míi; c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng bËc, chuyªn m«n kÜ thuËt; x©y dùng tiªu chuÈn, ®¨ng ký l-u hµnh s¶n phÈm míi. * Phßng KÕ ho¹ch §iÒu ®é: Tham m-u cho Gi¸m ®èc vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c mÆt: Xem xÐt ký kÕt hîp ®ång, tæ chøc s¶n xuÊt, lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Tiªu thô s¶n phÈm, cung øng nguyªn nhiªn vËt liÖu, tæng hîp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch söa ch÷a, b¶o d-ìng m¸y vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®µo t¹o, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l-¬ng. * Phßng KÜ thuËt KCS: Tham m-u cho Gi¸m ®èc vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®-îc Gi¸m ®èc giao. Nghiªn cøu khoa häc, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kÜ thuËt, ®Ò xuÊt c«ng nghÖ hoÆc ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt míi; h-íng dÉn vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c néi dung theo HTQLCL. Qu¶n lý kÜ thuËt, qu¶n lý m¸y vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt. Båi d-ìng, huÊn luyÖn, ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n kÜ thuËt. X©y dùng tiªu chuÈn chÊt l-îng hµng ho¸ vµ xin cÊp giÊy phÐp l-u hµnh s¶n phÈm. §¨ng ký quyÒn b¶o hé kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp vµ nh·n m¸c s¶n phÈm. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn * Ban tµi chÝnh: - Tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong XÝ nghiÖp. - §¶m b¶o tµi chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l-îng. - Cung cÊp c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt (khi cã yªu cÇu cña Gi¸m ®èc) ®Ó tÝnh to¸n c¸c chi phÝ qu¶n lý chÊt l-îng. L-u gi÷ hå s¬ cña HTQLCL cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh. * Ban kinh doanh: - Cã nhiÖm vô më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, khai th¸c thªm c«ng viÖc th«ng qua c«ng t¸c kinh doanh, t¨ng c-êng ®Çu mèi, n¾m b¾t c¸c th«ng tin kinh tÕ kÜ thuËt trong c«ng t¸c kinh doanh ®Ó th«ng b¸o cho Gi¸m ®èc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña XÝ nghiÖp biÕt. - N¾m b¾t vµ th«ng b¸o cho Gi¸m ®èc biÕt vÒ c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®Ó cã thÓ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn phï hîp. * Ban hµnh chÝnh - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®-îc Gi¸m ®èc giao vÒ : §¸nh m¸y, in Ên, ph©n phèi, qu¶n lý c¸c tµi liÖu. - §¶m b¶o vÖ sinh m«i tr-êng, vÖ sinh c«ng nghiÖp. - Ch¨m lo søc khoÎ vµ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng-êi lao ®éng. - Trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, h-íng dÉn kh¸ch hµng ®Õn c«ng t¸c, b¶o vÖ tµi s¶n cña kh¸ch hµng (nÕu cã). - §¶m b¶o c¬ së h¹ tÇng : HÖ thèng nhµ x-ëng s¶n xuÊt, th«ng giã, chiÕu s¸ng, cÊp tho¸t n-íc. 2.3. S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh vµ kiÓm so¸t chÊt l-îng: S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ ph-¬ng ph¸p vÏ s¬ ®å nh÷ng ho¹t ®éng ®ång bé nèi tiÕp nhau cña con ng-êi - m¸y mãc, m¸y mãc - m¸y mãc vµ con ng-êi víi con ng-êi. Sau ®©y lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh cña XÝ nghiÖp. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn S¶n phÈm gi-êng bÖnh nh©n Inox. NVL NVL §ét dËp Uèn N¾n, hµn L¨n tãp ®Çu èng Hµn l¾p Khoan lç song ®øng Söa nguéi hoµn chØnh L¾p vØ lan can KCS Hµn l¾p håi gi-êng §¹t Söa nguéi §¹t Tæng l¾p 1 KCS §iÖn hãa Tæng l¾p 2 Kh«ng ®¹t §iÖn hãa C¸c b-íc s¶n xuÊt håi gi-êng C¾t Kh«ng ®¹t C¸c b-íc s¶n xuÊt khung gi-êng C¾t LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn NVL Khoan lç khíp xoay Gia c«ng KCS 2 1 Tæng l¾p 3 §¹t Tæng l¾p 3 KCS Kh«ng ®¹t §iÖn hãa C¸c b-íc s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt §¹t Kh«ng ®¹t §iÖn hãa §¹t C¸c b-íc s¶n xuÊt cäc mµn Söa nguéi KCS Kh«ng ®¹t G¸ l¾p Bao gãi nhËp kho 3. C¸c nguån lùc cña XÝ nghiÖp 3.1. C¬ cÊu vèn BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo dï ®ã lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay dÞch vô ®Òu cÇn ®Õn vèn, bëi vèn lµ ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng ®ã x¶y ra, vèn cã thÓ tån t¹i d-íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, nh-ng ®Òu gãp phÇn ph¶n ¸nh nªn doanh nghiÖp ®ã cã quy m« nh- thÕ nµo, lo¹i h×nh doanh nghiÖp lµ g× vµ cã trang thiÕt bÞ ra sao. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn C¬ cÊu vèn cña XÝ nghiÖp qua 3 n¨m 2002-2004 §¬n vÞ tÝnh: VN§ N¨m 2002 C¸c chØ tiªu Sè l-îng Sè l-îng Tû träng (%) Sè l-îng Tû träng (%) Sè tuyÖt ®èi % So s¸nh t¨ng , gi¶m 2004/2003 Sè tuyÖt ®èi % 7.037.413.650 6.656.112.270 - 986.270.389 -12,29 -381.721.380 -5,42 3.963.283.591 46,91 3.036.821.522 36,04 3.230.984.576 48,54 -1.226.462.069 -32,59 694.163.054 27,36 - Vèn vay 4.060.400.448 53,09 4.000.592.128 63,96 3.425.157.694 51,46 240.191.680 5,63 -1.075.434.434 -23,89 - Vèn cè ®Þnh 2.301.899.554 28,68 2.470.777.956 35,11 3.342.824.666 50,22 168.878.462 7,34 872.046.710 35,29 - Vèn l-u ®éng 5.721.784.485 71,32 4.566.635.694 64,89 3.313.317.604 49,78 -1.115.118.791 -20,18 -1.253.318.090 -27,45 Chia theo - Vèn chñ së h÷u Chia theo tÝnh chÊt Tû träng (%) So s¸nh t¨ng, gi¶m 2003/2002 N¨m 2004 8.023.684.039 Tæng vèn së h÷u N¨m 2003 Nguån: Ban tµi chÝnh LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn Nh×n vµo c¬ cÊu vèn cña Xi nghiÖp nghiÖp cã thÓ thÊy râ: Tuy hµng n¨m cã sù biÕn ®éng vÒ vèn nh-ng tû träng gi÷a vèn chñ së h÷u vµ vèn vay trªn tæng vèn gÇn nh- ngang nhau. MÆt kh¸c, l-îng vèn cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp lu«n t¨ng hµng n¨m, qua 2 n¨m 2003 vµ 2004 XÝ nghiÖp ®· t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh trªn 1.040.925.112® hay 45,22% so víi n¨m 2002 trong khi ®ã vèn l-u ®éng cña XÝ nghiÖp l¹i gi¶m tõ 5.721.784.485® n¨m 2002 xuèng 3.313.317.604® n¨m 2004. Víi nh÷ng sè liÖu trªn, cã thÓ lý gi¶i sù biÕn ®éng ®ã lµ: Vèn cè ®Þnh t¨ng m¹nh lµ do XÝ nghiÖp ®Çu t- thªm m¸y dËp thuû lùc cña §øc vµ mét sè m¸y c¾t t«n lo¹i máng. Vèn l-u ®éng gi¶m hµng n¨m lµ do XÝ nghiÖp ®· t×m ®-îc nguån nuyªn vËt liÖu thay thÕ ë trong n-íc (tr-íc ®©y XÝ nghiÖp ph¶i nhËp nguyªn vËt liÖu tõ c¸c n-íc §«ng ¢u nªn chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu cao). Tuy nhiªn, víi c¬ cÊu vèn nh- trªn th× cã thÓ thÊy râ c¬ cÊu vèn nh- vËy lµ hîp lý bëi c¸c lý do sau: - Doanh nghiÖp míi ®i vµo ho¹t ®éng ®-îc 8 n¨m, céng víi c¬ chÕ qu¶n lý cña qu©n ®éi, nh-ng tû träng gi÷a vèn chñ së h÷u vµ vèn vay lµ ngang nhau §iÒu ®ã cho thÊy cã kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù chñ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. - Do doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c¬ khÝ, mÆt kh¸c l¹i võa míi thµnh lËp nªn doanh nghiÖp cÇn vèn cè ®Þnh lín. 3.2. C¬ cÊu nh©n lùc Lao ®éng lµ yÕu tè ®Æc biÖt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Sö dông lao ®éng hîp lý vµ tiÕt kiÖm kh«ng chØ cã t¸c dông gi¶m chi phÝ trùc tiÕp vÒ lao ®éng mµ cßn cã t¸c ®éng thóc ®Èy sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm mäi yÕu tè kh¸c. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn C¬ cÊu nh©n lùc cña xÝ nghiÖp qua 3 n¨m 2002-2004 §¬n vÞ tÝnh: ng-êi N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh t¨ng, gi¶m 2003/2002 N¨m 2004 So s¸nh t¨ng,gi¶m2004/200 3 C¸c chØ tiªu Sè l-îng Tæng sè lao ®éng Tû träng (%) 151 Sè l-îng Tû träng (%) 157 Sè l-îng Tû träng (%) 156 Sè % Sè tuyÖt ®èi % -6 3,9 -1 -0,6 -0,8 tuyÖt ®èi Ph©n theo - Lao ®éng trùc tiÕp tÝnh chÊt - Lao ®éng gi¸n tiÕp lao ®éng 108 71,5 114 72,6 113 72,4 6 5,5 -1 43 28,5 43 27,4 43 27,6 0 0 0 Ph©n theo - Nam giíi tÝnh - N÷ 132 87,5 138 87,8 137 83,9 6 4,5 -1 -0,7 19 12,5 19 12,2 19 16,1 0 0 Ph©n theo - §¹i häc vµ trªn ®¹i häc tr×nh ®é - Cao ®¼ng vµ trung cÊp 28 18,6 32 20,3 32 20,5 4 14,2 123 81,4 125 79,7 124 79,5 2 1,6 -1 -0,8 28 18,54 30 19,1 40 25,64 2 7,1 10 33,3 123 81,46 127 80,9 116 74,36 4 3,25 -11 -8,66 Ph©n theo - Trªn 45 tuæi ®é tuæi - D-íi 45 tuæi Nguån: Phßng KÕ h¹ch §iÒu ®é LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn Tõ c¬ cÊu nh©n lùc cña XÝ nghiÖp qua 3 n¨m 2002-2004 cã thÓ thÊy râ: - Sè lao ®éng qua 3 n¨m kh«ng cã sù biÕn ®éng lín. - Sè lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng nam chiÕm tû träng lín. C¬ cÊu trªn xuÊt ph¸t tõ ®Æc thï cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp lµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c¬ khÝ chÕ t¹o. Qua c¬ cÊu nh©n lùc cña XÝ nghiÖp cã thÓ thÊy ®-îc phÇn nµo ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña lùc l-îng lao ®éng trong XÝ nghiÖp. §iÓm m¹nh: - XÝ nghiÖp cã ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é, ®-îc ®µo t¹o chÝnh quy. - Sè lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng nam chiÕm tû träng lín sÏ ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. §iÓm yÕu: Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c¬ khÝ, viÖc c¬ cÊu sè lao ®éng ë ®é tuæi trªn 45 t¨ng nhanh sÏ ¶nh h-ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 4 T×nh h×nh qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp 4.1. Qu¶n lý chÊt l-îng ChÊt l-îng, gi¸ thµnh vµ thêi gian giao hµng lµ ba nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. §èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá nh- XÝ nghiÖp 130, chÊt l-îng l¹i lµ nh©n tè hµng ®Çu. ChÊt l-îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nÕu kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× kh«ng thÓ thÓ hiÖn gi¸ trÞ cña nã trªn thÞ tr-êng. HiÖn nay kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp ®ang l©m vµo t×nh thÕ khã kh¨n tr-íc sù c¹nh tranh vÒ gi¸ ®ang diÔn ra khèc liÖt trong cïng ngµnh hµng. VËy lµm thÕ nµo ®Ó tho¸t khái hoµn c¶nh ®ã trong khi vÉn ph¶i duy tr× vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. ChÊt l-îng cao kh«ng cã nghÜa lµ gi¸ thµnh còng cao, thùc tiÔn chøng minh, vÊn ®Ò chÊt l-îng vµ vÊn ®Ò gi¸ thµnh lu«n cã cïng nguån gèc, ®ã lµ ph-¬ng thøc qu¶n lý. Do vËy, c¶i tiÕn ph-¬ng thøc qu¶n lý s¶n xuÊt truyÒn thèng, vÒ c¨n b¶n võa lµ ph-¬ng thøc h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao chÊt l-îng võa lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶m gi¸ thµnh vµ n©ng cao n¨ng suÊt. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò trªn, dï míi ®i vµo ho¹t ®éng nh-ng c¸n bé vµ c«ng nh©n xÝ nghiÖp ®Òu quyÕt t©m thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn SIO 9001: 1994 phiªn b¶n 2000. Tõ n¨m 2001, XÝ nghiÖp ®· x©y dùng, thùc hiÖn vµ duy tr× ¸p dông theo tiªu chuÈn ISO 9001: 1994 phiªn b¶n 2000. XÝ nghiÖp ®· lËp hå s¬ chÊt l-îng theo cÊu tróc m« h×nh sau: TÇng 2 Hå s¬ chÊt l-îng TÇng 1 Sæ tay chÊt l-îng 10 quy tr×nh C¸c biÓu mÉu m« t¶ c«ng viÖc, h-íng dÉn TÇng 3 c«ng viÖc. TÇng I: Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp vµ kÕt cÊu cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng. TÇng II: 10 quy tr×nh thñ tôc d¹ng v¨n b¶n. QT1: KiÓm so¸t tµi liÖu QT6: Hµnh ®éng phßng ngõa QT2: KiÓm so¸t hå s¬ QT7: T¹o s¶n phÈm QT3: §¸nh gi¸ chÊt l-îng néi bé QT8: Ph©n tÝch d÷ liÖu vµ c¶i tiÕn QT4: KiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï th-êng xuyªn hîp QT9: Xem xÐt cña l·nh ®¹o QT5: Hµnh ®éng kh¾c phôc QT10: Qu¶n lý nguån lùc TÇng III: C¸c biÓu mÉu, m« t¶ c«ng viÖc, h-íng dÉn c«ng viÖc, tµi liÖu thiÕt kÕ s¶n phÈm, tµi liÖu ghi chÐp trong qu¸ tr×nh kiÓm so¸t chÊt l-îng. N¨ng lùc Nguyªn liÖu KiÓm tra + Quy tr×nh s¶n xuÊt - KiÓm tra KiÓm tra + Thµnh phÈm C¶i tiÕn Xem xÐt Hå s¬ c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ kiÓm so¸t chÊt l-îng Giao cho kh¸ch hµng LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn 4.2. HÖ thèng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt KÕ ho¹ch lµ c¨n cø cho c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Nã lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng ®¸p øng nhu cÇu ®Çy biÕn ®éng cña thÞ tr-êng, cã thÓ tËn dông tèi ®a nguån nh©n lùc, nguyªn nhiªn vËt liÖu, n¨ng lùc s¶n xuÊt, æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ khèng chÕ hîp lý l-îng tån kho. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña kÕ ho¹ch, XÝ nghiÖp ®· tõng b-íc th¶o luËn vÒ khung tæng thÓ cña hÖ thèng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph-¬ng ph¸p dù ®o¸n nhu cÇu vµ ph-¬ng ph¸p ®å gi¶i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Trong nh÷ng n¨m qua, XÝ nghiÖp lu«n chó träng ®Ó lËp ra hÖ thèng kÕ ho¹ch theo s¬ ®å sau: LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn 4.3. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp qua 3 n¨m KÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp qua 3 n¨m 2002-2004 N¨m 2002 S TT C¸c chØ tiªu §¬n vÞ tÝnh % so víi n¨m tr-íc Sè l-îng 1 Doanh thu tiªu thô TriÖu ®ång 2 Tæng sè lao ®éng Ng-êi 3 Tæng vèn kinh doanh N¨m 2003 Sè l-îng N¨m 2004 % so víi n¨m tr-íc Sè l-îng % so víi n¨m tr-íc 18.961 18.231 96,37 19.280 105,8 151 157 103,9 156 -99,3 8.023 7.037 -87,7 6.656 -95,4 3a Vèn cè ®Þnh TriÖu ®éng 2.301 2.470 107,3 3.343 135,2 3b Vèn l-u ®éng TriÖu ®ång 5.722 4.567 79,8 3.313 -27,5 4 Lîi nhuËn TriÖu ®ång 2.089 2092 100,1 2.113 101,1 5 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 1206 1562 129,5 1652 105,7 6 Thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng (V) TriÖu ®ång 1,557 1,512 97,1 1,586 104,9 7 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n (W) TriÖu ®ång 150 157 104,7 157,8 100,5 8 Tû suÊt lîi nhuËn/vèn % 11 11,47 104,3 10,96 95,6 9 Vßng quay vèn lao ®éng 3,31 3,99 120,5 5,82 145,8 Vßng Nguån:Ban tµi chÝnh LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp cã thÓ thÊy râ : Tuy doanh thu hµng n¨m cña xÝ nghiÖp cã biÕn ®éng, nh-ng lîi nhuËn mµ xÝ nghiÖp thu ®-îc hµng n¨m ®Òu t¨ng. Theo chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn/ vèn kinh doanh cho thÊy, mçi mét ®ång vèn kinh doanh mµ xÝ nghiÖp bá ra ®Òu thu ®-îc lîi nhuËn. N¨m 2002, víi mét ®ång doanh thu, xÝ nghiÖp thu ®-îc 0,11 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2003 víi mét ®ång doanh thu, xÝ nghiÖp thu ®-îc gÇn 0,147 ®ång lîi nhuËn. Cßn ë n¨m 2004 tû lÖ nµy lµ 1 ®ång doanh thu th× xÝ nghiÖp thu ®-îc 0,109 ®ång lîi nhuËn. MÆt kh¸c theo chØ tiªu mèi quan hÖ gi÷a n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ thu nhËp b×nh th©n th¸ng cña 1 lao ®éng cña xÝ nghiÖp còng rÊt tèt, ®iÒu nµy thÓ hiÖn râ. N¨m 2002, khi thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng t¨ng lªn 1 lÇn th× n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn 8,03 lÇn [150 : (1,557 x 12) = 8,03]. N¨m 2003, khi thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng t¨ng 1 lÇn th× n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 8,65 lÇn. Tû lÖ nµy ë n¨m 2004 lµ : Thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng t¨ng 1 lÇn th× n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 8,29 lÇn. Qua b¶ng sè liÖu vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp 130, ta cã thÓ thÊy râ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp qua 3 n¨m gÇn ®©y ph¸t triÓn theo chiÒu h-íng tÝch cùc, ®iÒu nµy thÓ hiÖn râ qua c¸c chØ tiªu vÒ doanh thu, lîi nhuËn tiÒn l-¬ng b×nh qu©n cña 1 lao ®éng ®Òu t¨ng. 4.4. ThÞ tr-êng cña xÝ nghiÖp Tõ khi ra ®êi (n¨m 1996) ®Õn nay, ph¹m vi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp phÇn lín lµ trong qu©n ®éi, s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ ®-îc nghiÖm thu vµ quyÕt to¸n theo ®¬n gi¸ ®-îc duyÖt nªn viÖc nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thÞ tr-êng ch-a ®-îc quan t©m. Vµi n¨m gÇn ®©y, víi c¬ chÕ míi xÝ nghiÖp ®-îc ho¹t ®éng më réng ra thÞ tr-êng ngoµi qu©n ®éi. Trong m«i tr-êng ®ã, khã kh¨n trong c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nªn xÝ nghiÖp ph¶i chó träng viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng §©y lµ h-íng ®i ®óng ®¾n vµ kÞp thêi v× hiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang tham gia phôc vô thÞ tr-êng réng h¬n, mang tÝnh c¹nh tranh nhiÒu h¬n, v× vËy chØ cã LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn nghiªn cøu thÞ tr-êng mét c¸ch nghiªm tóc míi cã thÓ giµnh lÊy ®-îc thÞ phÇn nhiÒu h¬n. 4.5. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp * §¸nh gi¸ chung : Nh×n chung víi 9 n¨m ho¹t ®éng, xÝ nghiÖp ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu kh¸ quan träng : - T¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho 156 lao ®éng, víi møc thu nhËp b×nh qu©n t¨ng qua c¸c n¨m - Nép ng©n s¸ch hµng n¨m kho¶ng 290 triÖu ®ång. - XÝ nghiÖp lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô vµ 05 n¨m liªn tiÕp ®¹t danh hiÖu quyÕt th¾ng. Tuy nhiªn, XÝ nghiÖp còng ®· vµ ®ang gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nh- : - Do lµ xÝ nghiÖp ®Æc thï (chÞu sù qu¶n lý cña qu©n ®éi) nªn viÖc ®µo t¹o tuyÓn dông c«ng nh©n gÆp khã kh¨n. - C¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th-êng chÞu sù chi phèi cña Côc Qu©n y. - Nguån vèn, huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt gÆp khã kh¨n . II. T×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp 1. Yªu cÇu qu¶n lý vµ lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt “ kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Yªu cÇu quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp lµ ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ, vi chi phÝ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi doanh thu vµ lîi nhuËn. NÕu chi phÝ t¨ng hoÆc chi phÝ kh«ng ®óng néi dung cña nã, tÊt yÕu sÏ ph¶n ¸nh sai kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ lµm cho lîi nhuËn bÞ gi¶m sót. Mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña viÖc qu¶n lý chi phÝ kinh doanh lµ ph¶i lËp ®-îc kÕ ho¹ch phÝ phÝ hµng n¨m, tøc lµ dïng h×nh thøc tiÒn tÖ ®Ó tÝnh to¸n tr-íc mäi chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh (lËp b¶ng dù to¸n chi phÝ theo yÕu tè). LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn ViÖc lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ x¸c ®Þnh môc tiªu phÊn ®Êu cña ®¬n vÞ ®ång thêi thóc ®Èy ®¬n vÞ c¶i tiÕn qu¶n lý kinh doanh thùc hiÖn chÕ ®é tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ChØ tiªu chi phÝ s¶n xuÊt cã ¶nh h-ëng tÝch cùc ®èi víi c¸c chØ tiªu kh¸c, vÝ dô nh- chØ tiªu vèn l-u ®éng ®-îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ, lîi nhuËn cña XÝ nghiÖp nhiÒu hay Ýt phô thuéc phÇn lín vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô cña kú kÕ ho¹ch, ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. NhiÖm vô chñ yÕu cña viÖc lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¸t hiÖn vµ ®éng viªn mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong kinh doanh ®Ó kh«ng ngõng gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ tiªu thô trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn nh»m ®¸p øng nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ. NhiÖm vô nµy yªu cÇu ng-êi qu¶n lý tµi chÝnh ph¶i tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu kÕ ho¹ch, ®ång thêi theo dâi ®éng viªn tõng bé phËn trong ®¬n vÞ phÊn ®Êu thùc hiÖn. Ngoµi viÖc lËp kÕ ho¹ch vÒ dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt hµng n¨m vµ viÖc theo dâi, chÊp hµnh dù to¸n ®óng, xÝ nghiÖp cÇn thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chi phÝ theo ®Þnh møc, hµng n¨m cÇn x©y dùng c¸c ®Þnh møc vÒ lao ®éng, chÕ ®é l-¬ng, trî cÊp, ®Þnh møc tiªu hao NVL… XÝ nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng tÝnh chÊt c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c. 2. T×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh ë XÝ nghiÖp 2.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña XÝ nghiÖp trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ Trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, cïng víi viÖc tËp hîp chi phÝ theo yÕu tè ®óng nh- quy ®Þnh chÕ ®é cña Nhµ n-íc ban hµnh, XÝ nghiÖp lu«n tËp trung nghiªn cøu, t×m tßi ®Ó ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ trong ho¹t ®éng kinh doanh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qua ®ã, gi¸ b¸n s¶n phÈm cña LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn tõng mÆt hµng ®· h¹ mÆc dï mét sè chi phÝ trong tõng mÆt hµng vÉn cã thÓ t¨ng lªn. Bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm ®ã, trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, XÝ nghiÖp vÉn cßn nh÷ng nh-îc ®iÓm cÇn ®-îc kh¾c phôc. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh cßn s¬ sµi, ch-a ®-îc coi träng, ch-a ®-îc vËn dông tíi trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.2. T×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ * Qu¶n lý chi phÝ NVL Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. Do vËy, viÖc phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ NVL trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chñ yÕu phô thuéc vµo hai yÕu tè : L-îng NVL tiªu hao vµ gi¸ NVL, mÆt kh¸c CP NVL kh«ng chØ phô thuéc vµo kh©u s¶n xuÊt mµ cßn phô thuéc vµo c¸c kh©u kh¸c nh- kh©u thu mua, kh©u vËn chuyÓn, kh©u b¶o qu¶n… Do vËy, viÖc qu¶n lý chi phÝ NVL kh«ng chØ thùc hiÖn trong kh©u s¶n xuÊt mµ cÇn ph¶i qu¶n lý ë c¸c kh©u mua, dù tr÷…. Tuú vµo tõng lo¹i s¶n phÈm, Phßng KÕ ho¹ch §iÒu ®éc¨n cø vµo khèi l-îng dù to¸n cña tõng lo¹i s¶n phÈm, c¨n cø vµo t×nh h×nh sö dông vËt t-, quy tr×nh, quy ph¹m vÒ thiÕt kÕ kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh- c¸c y tè liªn quan kh¸c mµ kÞp thêi ®-a ra c¸c ®Þnh møc cho tõng lo¹i s¶n phÈm cô thÓ. * Qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng. Chi phÝ nh©n c«ng ë XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 chiÕm tû träng lín thø hai trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ nµy lµ nh÷ng kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng ®-îc tr¶ cho c«ng nh©n. ViÖc qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng nh»m thóc ®Èy viÖc phÊn ®Êu h¹ møc chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, mÆc kh¸c th«ng qua viÖc qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng, ®· gãp phÇn vµo viÖc ph©n phèi vµ sö dông hîp lý nguån lao ®éng cña XÝ nghiÖp, thóc ®Èy viÖc t¨ng n¨ng suÊt. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn ViÖc qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng ®-îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l-¬ng cña XÝ nghiÖp. * Qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt chung : ViÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt chung ®-îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh lËp vµ thùc hiÖn c¸c dù to¸n chi phÝ nµy. Ph-¬ng ph¸p chñ yÕu qu¶n lý chi phÝ trªn lµ c¨n cø vµo néi dung c¸c kho¶n chi phÝ vµ c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc ®Ó xem xÐt tÝnh chÊt hîp lý cña c¸c kho¶n chi trong dù to¸n. 3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp 130. Trong nh÷ng n¨m qua, XÝ nghiÖp ThiÕ bÞ Y tÕ 130 ®· s¶n xuÊt ®-îc rÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. Tuy nhiªn, trong ph¹m vi bµi viÕt cña m×nh em chØ xin ®-a ra mét sè s¶n phÈm chñ yÕu ®Ó lµm sè liÖu ph©n tÝch. B¶ng 4 : Chi phÝ s¶n xuÊt gi-êng bÖnh nh©n Inox §VT : VN§ CP NVL N¨m 2002 N¨m 2003 % so % so víi Sè tiÒn víi n¨m Sè tiÒn n¨m tr-íc tr-íc 299.627.228 278.382.598 92,91 N¨m 2004 % so víi Sè tiÒn n¨m tr-íc 276.582.703 99,35 CP NCTT 108.894.445 109.099.573 100,18 109.873.527 100,71 BHXH, YT, C§ 18.551.684 18.785.937 101,26 18.750.327 99,81 KHTSC§ 28.839.559 32.563.784 112,91 34.873.592 107,09 CP kh¸c 42.300.659 39.538.400 93,46 22.044.051 55,75 Tæng CPSX 498.231.575 473.370.300 95,01 462.394.200 97,68 Y tÕ CP
- Xem thêm -