Tài liệu Quản lý chí phí và giá thành

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn më ®Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu. ViÖt Nam ®ang b-íc vµo thêi kú ph¸t triÓn míi, thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H nh»m x©y dùng thµnh c«ng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c tæ quèc ViÖt Nam XHCN. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi víi nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, ®a h×nh thøc së h÷u lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng g¨y g¾t h¬n. C¸c doanh nghiÖp muèn th¾ng thÕ trong c¹nh tranh vµ ®¹t ®-îc môc tiªu cña m×nh th× ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã ®ñ chÊt l-îng víi gi¸ c¶ hîp lý. Khi quyÕt ®Þnh lùa chän ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt mét s¶n phÈm nµo ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tÝnh ®Õn l-îng chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ. ViÖc doanh nghiÖp cã tån t¹i ®-îc hay kh«ng phô thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp cã bï ®¾p ®-îc chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh SXKD hay kh«ng. §iÒu ®ã cã ý nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n hîp lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo ®óng sù tÝnh to¸n Êy. Chi phÝ lµ chØ tiªu chÊt l-îng quan träng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt cao hay thÊp hoÆc t¨ng hay gi¶m ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý, sö dông vËt t-, lao ®éng, tiÒn vèn. ViÖc phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ SXKD, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ môc tiªu quan träng kh«ng nh÷ng cña doanh nghiÖp mµ cßn lµ vÊn ®Ò cña toµn x· héi. V× vËy, c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét kh©u quan träng ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ®¸p øng nhu cÇu trong viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, lµ yÕu tè ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi riªng, t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung. Lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt thñ c«ng nghiÖp, x©ydùng c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, gia c«ng l¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, kinh doanh XNK vËt t-… Yªu cÇu ®Æt ra cho C«ng ty CPXD sè 4 TL lµ ph¶i ®i tr-íc mét b-íc t¹o nÒn mãng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn l©u dµi. §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy, C«ng ty ph¶i t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®-îc ®Æt ra nh- lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. SV: Ninh TrÇn Nam 1 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ®èi víi C«ng ty CPXD sè 4 TL nãi riªng. B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr-êng, nhê sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o : §oµn H-¬ng Quúnh vµ c¸c c« chó, c¸c anh chÞ Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n C«ng ty CPXD sè 4 TL, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng c-êng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty CPXD sè 4 TL”, víi hy väng cã thÓ ®ãng gãp mét sè ý kiÕn cho ho¹t ®éng qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. 2. Môc tiªu nghiªn cøu. ThÊy ®-îc tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu, tr-íc hÕt cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty CPXD sè 4 TL trong thêi gian qua, tõ ®ã thÊy ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh cña C«ng ty. Tõ ph©n tÝch thùc tr¹ng ®ã, kÕt hîp víi ph-¬ng h-íng, môc tiªu trong nh÷ng n¨m tíi cña C«ng ty, tõ ®ã x©y dùng nh÷ng kiÕn nghÞ, ®-a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ tr-íc m¾t còng nh- l©u dµi nh»m t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty CPXD sè 4 TL. 3. §èi t-îng vµ nhiÖm vô nghiªn cøu + §èi t-îng nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò: Chuyªn ®Ò tËp trung nghiªn cøu, ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh ë C«ng ty CPXD sè 4 TL vµ ®-a ra nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty. + NhiÖm vô nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò: NhËn thøc ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chi phÝ, gi¸ thµnh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p. ChØ ra ®-îc thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh cña C«ng ty vµ ®-a ra nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ®ã cña C«ng ty thêi gian qua. 4. Néi dung cña ®Ò tµi A- Tªn ®Ò tµi : “C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng c-êng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ PhÇn X©y Dùng sè 4 Th¨ng Long” SV: Ninh TrÇn Nam 2 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B- KÕt cÊu cña ®Ò tµi: Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®-îc tr×nh bµy trong 3 ch-¬ng: Ch-¬ng 1: Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty Cæ PhÇn X©y Dùng sè 4 Th¨ng Long. Ch-¬ng 3 : Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty Cæ PhÇn X©y Dùng sè 4 Th¨ng Long. Do tr×nh ®é lý luËn vµ thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò cuèi kho¸ cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó vµ c¸c anh chÞ Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña C«ng ty vµ b¹n ®äc ®Ó bµi viÕt cña em ®-îc hoµn chØnh h¬n. Em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi c« gi¸o: §oµn H-¬ng Quúnh, Ban l·nh ®¹o, c¸c c« chó, c¸c anh chÞ Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña C«ng ty CPXD sè 4 TL ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò cuèi kho¸ nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 2005 Sinh viªn Ninh TrÇn Nam SV: Ninh TrÇn Nam 3 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp 1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gÝa thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1.1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 1.1.1.1. Kh¸i niÖm Ho¹t ®éng SXKD chñ yÕu cña mét doanh nghiÖp lµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh vµ tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm ®ã trªn thÞ tr-êng nh»m thu ®-îc lîi nhuËn. Nh-ng bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng SXKD th× còng ®Òu ph¶i bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh. C¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra tr-íc hÕt lµ c¸c chi phÝ cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm. Trong khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiªu hao c¸c lo¹i vËt t- nh-: Nguyªn nhiªn vËt liÖu, hao mßn m¸y mãc, thiÕt bÞ, c¸c c«ng cô dông cô. Ngoµi ra cßn c¸c kho¶n chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng hay tiÒn c«ng cho ng-êi lao ®éng. Nh- vËy, chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ vËt chÊt vµ lao ®éng mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. C¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh cã tÝnh chÊt th-êng xuyªn vµ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nªn gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ngoµi viÖc s¶n xuÊt, chÕ biÕn cßn ph¶i tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh nµy doanh nghiÖp còng ph¶i bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh nh-: Chi phÝ vÒ bao gãi s¶n phÈm, chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n. Ngoµi ra ®Ó giíi thiÖu réng r·i s¶n phÈm cho ng-êi tiªu dïng, còng nh- ®Ó h-íng dÉn ng-êi tiªu dïng hoÆc th¨m dß kh¶o s¸t thÞ tr-êng nh»m ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã tÝnh chÊt tèi -u ®èi víi viÖc s¶n xuÊt th× doanh nghiÖp còng ph¶i bá ra c¸c chi phÝ vÒ nghiªn cøu, tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, giíi thiÖu hay b¶o hµnh s¶n phÈm. Ngoµi nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ sinh ho¹t, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cßn bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ phôc vô cho nh÷ng ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh. SV: Ninh TrÇn Nam 4 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh- vËy, nh×n tõ gãc ®é doanh nghiÖp, cã thÓ thÊy chi phÝ SXKD cña mét doanh nghiÖp lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng SXKD vµ c¸c kho¶n thuÕ gi¸n thu mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng SXKD trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. §Ó ®¸nh gÝa ®-îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tèt ®ßi hái doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh bï ®¾p, trang tr¶i ®-îc toµn bé chi phÝ kinh doanh vµ thu ®-îc lîi nhuËn cao. Chi phÝ kinh doanh lµ mét chØ tiªu quan träng. Qua xem xÐt chØ tiªu nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh, t×nh h×nh sö dông vèn, tiÕt kiÖm chi phÝ cña doanh nghiÖp. Chi phÝ kinh doanh ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn mµ lîi nhuËn lµ môc tiªu kinh doanh, môc ®Ých cuèi cïng cña mçi doanh nghiÖp. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n quan t©m ®Õn vÊn ®Ò qu¶n lý chi phÝ, bëi lÏ mçi ®ång chi phÝ kh«ng hîp lý ®Òu lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Do ®ã h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®¹t ®-îc môc tiªu cña m×nh vµ ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ®i lªn cña doanh nghiÖp. 1.1.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ trong n¨m tµi chÝnh bao gåm nhiÒu kho¶n chi phÝ. C¸c chi phÝ nµy kh¸c nhau vÒ néi dung kinh doanh, tÝnh chÊt cña chi phÝ, vai trß cña nã trong viÖc t¹o ra s¶n phÈm, dÞch vô. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã tÝnh ®óng kÕt qu¶ tõng lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh th× viÖc ph©n lo¹i chi phÝ SXKD theo c¸c tiªu thøc lµ rÊt cÇn thiÕt. §Ó ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt ng-êi ta cã rÊt nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau nh-ng vÒ mÆt c¬ b¶n ng-êi ta dïng ba tiªu thøc chñ yÕu: Mét lµ, ph©n lo¹i chi phÝ SXKD theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ chia thµnh c¸c yÕu tè kh¸c nhau, mçi yÕu tè chi phÝ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ cïng mét néi dung kÝnh tÕ kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã ph¸t sinh tõ lÜnh vùc nµo. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, toµn bé chi phÝ SXKD cña cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh 5 lo¹i: SV: Ninh TrÇn Nam 5 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chi phÝ vËt t- mua ngoµi lµ toµn bé gi¸ trÞ vËt t- mua ngoµi dïng vµo ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp nh- chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ… - Chi phÝ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho nh÷ng ng-êi tham gia vµo ho¹t ®éng SXKD; c¸c kho¶n chi phÝ trÝch nép theo l-¬ng nh- chi phÝ BHXH, BHYT, KPC§ mµ doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú. - Chi phÝ khÊu hao TSC§ lµ toµn bé sè tiÒn khÊu hao c¸c lo¹i TSC§ trÝch trong kú. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi lµ toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho c¸c dÞch vô ®· sö dông vµo ho¹t ®éng SXKD trong kú do c¸c ®¬n vÞ kh¸c ë bªn ngoµi cung cÊp nh-: dÞch vô ®iÖn, n-íc… - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn lµ c¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn ngoµi c¸c kho¶n ®· nªu trªn. Ph©n lo¹i c¸c chi phÝ cña doanh nghiÖp thµnh c¸c yÕu tè chi phÝ nh- trªn cã ý nghÜa lín trong qu¶n lý chi phÝ. Nã cho biÕt kÕt cÊu, tû träng cña tõng lo¹i chi phÝ ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè ë B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh, cung cÊp tµi liÖu tham kh¶o ®Ó lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t-, kÕ ho¹ch quü l-¬ng, tÝnh to¸n nhu cÇu vèn ®Çu t- cho kú sau. Hai lµ, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých c«ng dông kinh tÕ vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ. C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ n¬i ph¸t sinh chi phÝ vµ n¬i g¸nh chÞu chi phÝ ®Ó ph©n chia chi phÝ s¶n xuÊt thµnh c¸c kho¶n môc kh¸c nhau. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc chia thµnh: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, dông cô s¶n xuÊt trùc tiÕp dïng vµo viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm hµng hãa dÞch vô. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng, c¸c kho¶n chi BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. SV: Ninh TrÇn Nam 6 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c kho¶n chi phÝ ®-îc sö dông ë c¸c ph©n x-ëng, bé phËn kinh doanh nh-: TiÒn l-¬ng vµ phô cÊp l-¬ng cña qu¶n ®èc, nh©n viªn ph©n x-ëng, chi phÝ TSC§ thuéc ph¹m vi ph©n x-ëng, chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn ph¸t sinh ë ph¹m vi ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt. - Chi phÝ b¸n hµng bao gåm c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô nh-: Chi phÝ tiÒn l-¬ng, phô cÊp tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n b¸n hµng, tiÕp thÞ, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, c¸c chi phÝ khÊu hao ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, chi phÝ vËt liÖu, bao b×, c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (nh-: B¶o hµnh s¶n phÈm, qu¶ng c¸o). - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ c¸c chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp nh-: KhÊu hao TSC§ phôc vô cho bé m¸y qu¶n lý, chi phÝ c«ng cô dông cô, c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp (nh-: TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng tr¶ cho Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, nh©n viªn c¸c phßng ban qu¶n lý), chi phÝ vËt liÖu, ®å dïng v¨n phßng, c¸c kho¶n thuÕ, lÖ phÝ, b¶o hiÓm, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi thuéc v¨n phßng doanh nghiÖp. C¸c kho¶n chi phÝ dù phßng gi¶m gÝa hµng tån kho, dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi, c«ng t¸c phÝ, c¸c chi phÝ giao dÞch, ®èi ngo¹i… C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gÝa thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm, qu¶n lý chi phÝ t¹i ®Þa ®iÓm ph¸t sinh ®Ó khai th¸c kh¶ n¨ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Ba lµ, ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi quy m« SXKD Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ SXKD cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh hai lo¹i: Chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi. - Chi phÝ cè ®Þnh: Lµ c¸c chi phÝ kh«ng thay ®æi (hoÆc thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ) theo sù thay ®æi quy m« SXKD cña doanh nghiÖp, thuéc lo¹i chi phÝ nµy bao gåm: Chi phÝ khÊu hao TSC§ (theo thêi gian); chi phÝ tiÒn l-¬ng tr¶ cho c¸n bé, nh©n viªn qu¶n lý, chuyªn gia, l·i tiÒn vay ph¶i tr¶, chi phÝ cho thuª tµi chÝnh, v¨n phßng. - Chi phÝ biÕn ®æi: Lµ c¸c chi phÝ thay ®æi trùc tiÕp theo sù thay ®æi cña quy m« s¶n xuÊt. Thuéc lo¹i chi phÝ nµy bao gåm: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi 7 SV: Ninh TrÇn Nam Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÝ tiÒn l-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp, chi phÝ hoa hång b¸n hµng, chi phÝ dÞch vô ®-îc cung cÊp (nh-: TiÒn ®iÖn, tiÒn n-íc, tiÒn ®iÖn tho¹i…) Do ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i chi phÝ nªu trªn khi quy m« SXKD cµng t¨ng th× chi phÝ cè ®Þnh tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cµng gi¶m. Riªng ®èi víi chi phÝ biÕn ®æi, viÖc t¨ng hoÆc gi¶m hay kh«ng thay ®æi khi tÝnh chi phÝ nµy cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cßn phô thuéc vµo t-¬ng quan biÕn ®æi gi÷a quy m« SXKD vµ tæng chi phÝ biÕn ®æi cña doanh nghiÖp. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp thÊy ®-îc xu h-íng biÕn ®æi cña tõng lo¹i chi phÝ theo quy m« kinh doanh, tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc s¶n l-îng hoµ vèn còng nh- quy m« kinh doanh hîp lý ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. 1.1.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1.1.2.1. Kh¸i niÖm Trong SXKD chÝ phÝ míi lµ mÆt thø nhÊt thÓ hiÖn sù hao phÝ ®· chi ra. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, chi phÝ ph¶i ®-îc xem xÐt trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi mÆt thø hai còng lµ mÆt c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §ã lµ, kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®-îc biÓu hiÖn d-íi h×nh th¸i tiÒn tÖ, quan hÖ so s²nh ®ã ®± h×nh th¯nh nªn chØ tiªu “Gi² th¯nh s°n phÈm”. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hay lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Cã nhiÒu lo¹i doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cïng s¶n phÈm nh-ng do tr×nh ®é qu¶n lý kh¸c nhau, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã sÏ kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm mang tÝnh c¸ biÖt ®èi víi tõng doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, gi¸ thµnh s¶n phÈm gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau: - Gi¸ thµnh lµ th-íc ®o møc hao phÝ vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ SXKD. Muèn lùa chän s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã, doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng, gÝa c¶ thÞ tr-êng vµ møc hao phÝ s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm ®ã. Trªn c¬ së nh- vËy míi x¸c ®Þnh SV: Ninh TrÇn Nam 8 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm ®ã ®Ó lùa chän vµ quyÕt ®Þnh khèi l-îng s¶n xuÊt tèi -u. - Gi¸ thµnh lµ mét c«ng cô quan träng cña doanh nghiÖp ®Ó kiÓm so¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD, xem xÐt hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p tæ chøc, kü thuËt. Th«ng qua t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, doanh nghiÖp cã thÓ xem xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ chi phÝ bá vµo s¶n phÈm, ph¸t hiÖn vµ t×m ra c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn ph¸t sinh chi phÝ kh«ng hîp lý ®Ó cã biÖn ph¸p lo¹i trõ. - Gi¸ thµnh cßn lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó doanh nghiÖp x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, t¹o cho doanh nghiÖp cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. 1.1.2.2. Néi dung Trong ph¹m vi s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cã thÓ ph©n biÖt gi¸ thµnh s¶n xuÊt SP vµ gi¸ thµnh toµn bé. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm vµ dÞch vô bao gåm: - Chi phÝ vËt t- trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm ®· tiªu thô gåm toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét khèi l-îng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh gåm: - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §øng trªn gãc ®é kÕ ho¹ch ho¸, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cßn ®-îc chia thµnh: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: ViÖc x¸c ®Þnh gÝa thµnh kÕ ho¹ch ®-îc x©y dùng tr-íc khi b-íc vµo chu kú s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®-îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ ®-îc xem lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gÝa t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, kÕ ho¹ch h¹ gÝa thµnh cña doanh nghiÖp. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: §-îc thùc hiÖn tr-íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc ®-îc tÝnh trªn c¬ së c¸c chi phÝ hiÖn hµnh vµ chi SV: Ninh TrÇn Nam 9 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÝ ®¬n vÞ s¶n phÈm. Nã lµ c«ng cô qu¶n lý ®Þnh møc cña doanh nghiÖp, lµ th-íc ®o chÝnh x¸c ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t-, lao ®éng trong s¶n xuÊt gióp cho viÖc ®¸nh gÝa ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: §-îc x¸c ®Þnh khi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o SP ®· hoµn thµnh vµ ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së l-îng chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ®· ph¸t sinh trong kú. Gi¸ thùc tÕ ph¶n ¸nh tæng hîp kÕt qu¶ phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gÝa thµnh s¶n phÈm. Nã lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó x©y dùng gÝa thµnh kÕ ho¹ch cho kú sau, ®¶m b¶o cho gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ngµy cµng s¸t thùc vµ hîp lý. 1.1.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gÝa thµnh Gi÷a chi phÝ SXKD vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau. Chóng gièng nhau vÒ b¶n chÊt v× ®Òu lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn nh÷ng hao phÝ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Tuy nhiªn, gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gÝa thµnh s¶n phÈm l¹i cã sù kh¸c nhau vÒ mÆt ph¹m vi vµ vÒ mÆt l-îng. VÒ mÆt ph¹m vi: Chi phÝ SXKD hîp thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, nh-ng kh«ng ph¶i toµn bé chi phÝ SXKD ph¸t sinh trong kú ®Òu ®-îc tÝnh vµo gÝa thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm biÓu hiÖn l-îng chi phÝ ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét ®¬n vÞ hay mét khèi l-îng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh; cßn chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm thÓ hiÖn sè chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh bao gåm c¶ chi phÝ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh vµ c¸c s¶n phÈm ch-a hoµn thµnh, chi phÝ cho c¸c c«ng viÖc kh¸c ph¸t sinh trong kú. VÒ mÆt l-îng: Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ kh¸c nhau khi cã s¶n phÈm s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú hoÆc cuèi kú. Sù kh¸c nhau vÒ mÆt l-îng vµ mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm thÓ hiÖn ë c«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tæng qu¸t sau ®©y: Z=Ddk+ C + Dck Trong ®ã: Z: tæng gÝa thµnh s¶n phÈm SV: Ninh TrÇn Nam 10 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ddk: trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú Dck : trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú C: tæng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i lu«n ®i liÒn víi nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp. ChØ cã trªn c¬ së tËp hîp ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú theo tõng kho¶n môc, ®èi t-îng, ®iÓm ph¸t sinh míi cã thÓ tÝnh ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt lµ con ®-êng c¬ b¶n ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho doanh nghiÖp cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. 1.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1.2.1. Vai trß cña chØ tiªu chi phÝ vµ gi¸ thµnh trong qu¶n lý kinh tÕ ë doanh nghiÖp Trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gÝa thµnh s¶n phÈm lµ hai chØ tiªu kinh tÕ quan träng lu«n ®-îc c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m v× chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua nh÷ng th«ng tin vÒ chØ tiªu chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh do bé phËn kÕ to¸n cung cÊp, nh÷ng ng-êi qu¶n lý doanh nghiÖp n¾m ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng bé phËn, tõng kho¶n môc, tõng lo¹i s¶n phÈm, lao vô còng nhtoµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn bé doanh nghiÖp. Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp. Cßn vÒ chØ tiªu gÝa thµnh, ®©y lµ th-íc ®o hao phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, lµ c¨n cø x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh. §Ó quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã, doanh nghiÖp cÇn n¾m ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng, gi¸ c¶ vµ møc hao phÝ s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm ®ã. Trªn c¬ së nh- vËy míi x¸c ®Þnh ®-îc hiÖu qu¶ cña s¶n phÈm ®ã vµ quyÕt ®Þnh khèi l-îng s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®-îc lîi nhuËn tèi ®a. Th«ng qua t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, doanh nghiÖp cã thÓ xem xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt, t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt s¶n xuÊt. Ph¸t hiÖn vµ t×m ra c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c chi phÝ ph¸t sinh kh«ng hîp lý ®Ó cã biÖn ph¸p lo¹i trõ. Gi¸ thµnh lµ c¨n cø quan träng ®Ó doanh nghiÖp x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ®èi víi tõng s¶n phÈm. SV: Ninh TrÇn Nam 11 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2. ý nghÜa cña viÖc qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp Trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu doanh nghiÖp cïng ho¹t ®éng trong mét lÜnh vùc th× doanh nghiÖp ngoµi viÖc c¹nh tranh víi nhau b»ng chÊt l-îng cßn c¹nh tranh c¶ vÒ gi¸ c¶ mµ ®Êu thÇu trong x©y dùng lµ mét ®iÓn h×nh. VÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i gi¶m tèi ®a c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó h¹ gi¸ thµnh mµ vÉn ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng ®Ó cã thÓ c¹nh tranh, tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. Muèn chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, mét vÊn ®Ò quan träng mµ bÊt cø doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ nµo còng ph¶i quan t©m lµ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt. H¹ thÊp chi phÝ kh«ng nh÷ng chøng tá hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mµ cßn lµ nguån tÝch luü chñ yÕu cho nÒn kinh tÕ. Con ®-êng duy nhÊt ®Ó doanh nghiÖp ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ ph¶i th-êng xuyªn c¶i tiÕn mÉu m· cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña thÞ tr-êng, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ h¹ ®-îc gi¸ thµnh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh lµ con ®-êng c¬ b¶n ®Ó t¨ng doanh lîi, nã còng lµ tiÒn ®Ò ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng kÓ c¶ trong vµ ngoµi n-íc, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt cho ng-êi lao ®éng. Ta cã thÓ thÊy ý nghÜa cô thÓ cña viÖc h¹ gi¸ thµnh lµ: - H¹ gi¸ thµnh sÏ trùc tiÕp lµm t¨ng lîi nhuËn, nÕu gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp so víi gi¸ b¸n trªn thÞ tr-êng th× doanh nghiÖp cã thÓ thu ®-îc lîi nhuËn trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cµng cao. MÆt kh¸c, gÝa thµnh s¶n phÈm thÊp th× doanh nghiÖp cã thÓ h¹ ®-îc gi¸ b¸n nhê ®ã mµ t¨ng khèi l-îng tiªu thô, thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn. - H¹ gi¸ thµnh lµ c¬ së cho doanh nghiÖp gi¶m bít l-îng vèn l-u ®éng ®· sö dông vµo s¶n xuÊt, khi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm tøc lµ doanh nghiÖp ®· tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ tiÒn l-¬ng, chi phÝ qu¶n lý. NghÜa lµ víi khèi l-îng s¶n xuÊt nh- cò doanh nghiÖp chØ cÇn mét l-îng v«n Ýt h¬n. Trong ®iÒu kiÖn ®ã doanh nghiÖp cã thÓ rót bít vèn l-u ®éng trong s¶n xuÊt hoÆc më réng t¨ng thªm khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô. ViÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc thùc hiÖn th«ng qua hai chØ tiªu: møc h¹ gÝa thµnh vµ tû lÖ h¹ gi¸ thµnh. Khi xem xÐt viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn kÕt hîp c¶ hai chØ tiªu nµy vµ chØ xem xÐt cho nh÷ng s¶n phÈm so s¸nh ®-îc. n M z   [(Si1 xZi1 )  ( Si1 xZi0 )] i 1 SV: Ninh TrÇn Nam 12 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tz  Mz n  (Si xZi ) i 1 1 0 Trong ®ã: Mz: Møc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng hãa so s¸nh ®-îc Zi0: Gi¸ thµnh ®în vÞ kú b¸o c¸o Zi1: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm kú kÕ ho¹ch Si1: Sè l-îng s¶n phÈm kú kÕ ho¹ch Tz: Tû lÖ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm so s¸nh ®-îc Nh- vËy, trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gÝa thµnh s¶n phÈm cña c¸c ngµnh nghÒ sÏ mang l¹i sù tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. Nã sÏ lµm t¨ng tæng sè lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi còng lµm t¨ng ng©n s¸ch nhµ n-íc th«ng qua thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy tiÕt kiÖm chi phÝ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò quan t©m cña c¸c nhµ s¶n xuÊt mµ nã cßn lµ mèi quan t©m cña tõng ngµnh vµ toµn x· héi. 1.3. C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp §Ó qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng chØ cÇn ph¶i n¾m v÷ng néi dung, b¶n chÊt vµ kÕt cÊu cña c¸c kho¶n môc trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn ph¶i thÊy ®-îc c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã nhiÒu nh©n tè kh¸ch quan vµ chñ quan t¸c ®éng ®Õn chi phÝ, song cã thÓ quy l¹i mét sè nh©n tè chñ yªu sau: 1.3.1. Nh©n tè tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®-îc sö dông ngµy cµng nhiÒu t¹o nªn kh¶ n¨ng lín cho viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp nµo n¾m b¾t vµ øng dông kÞp thêi c¸c thµnh tùu tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt sÏ cã ®-îc nhiÒu lîi thÕ trong c¹nh tranh, tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gÝa thµnh vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. SV: Ninh TrÇn Nam 13 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.2. Nh©n tè tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp NÕu tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i mµ qu¶n lý l¹i kh«ng tèt th× chi phÝ kh«ng cã xu h-íng gi¶m mµ cßn cã xu h-íng t¨ng lªn. Do v©y, ph¶i tæ chøc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt sao cho hîp lý, bè trÝ c¸c kh©u s¶n xuÊt ¨n khíp víi nhau sÏ h¹n chÕ sù l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, n¨ng l-îng ®iÖn lùc. MÆt kh¸c, tæ chøc lao ®éng khoa häc sÏ t¹o ra sù kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý lo¹i trõ ®-îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ lao ®éng, l·ng phÝ giê m¸y, thóc ®Èy viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Æc biÖt bé m¸y qu¶n lý ph¶i lµ nh÷ng ng-êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc s¸ng t¹o sÏ gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®-îc ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi -u lµm cho l-îng chi phÝ bá ra hîp lý nhÊt; ph©n c«ng bè trÝ lao ®éng ®óng ngµnh, ®óng n¨ng lùc lao ®éng sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß cña qu¶n lý tµi chÝnh còng ¶nh h-ëng rÊt lín tíi kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc tæ chøc ®Çy ®ñ vèn, ®¶m b¶o kÞp thêi víi chi phÝ sö dông vèn thÊp nh©t sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tËn dông ®-îc c¸c c¬ héi kinh doanh cã hiÖu qu¶. ViÖc ph©n phèi, sö dông hîp lý, t¨ng c-êng kiÓm tra gi¸m s¸t sö dông vèn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn sö dông vèn kinh doanh tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ cao, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®-îc vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã cã t¸c ®éng ®Õn viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt gãp phÇn tÝch cùc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 1.3.3. Nh©n tè thuéc ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp Trong nhiÒu tr-êng hîp, ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr-êng kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp khã kh¨n hay thuËn lîi còng ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh. Ch¼ng h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp khai th¸c, nguån tµi nguyªn còng nh®iÒu kiÖn khai th¸c cã ¶nh h-ëng quan träng tíi kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh. Nguån tµi nguyªn phong phó, ®iÒu kiÖn khai th¸c thuËn lîi th× chi phÝ khai th¸c sÏ thÊp vµ ng-îc l¹i. SV: Ninh TrÇn Nam 14 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tãm l¹i, cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Mçi nh©n tè cã ph¹m vi vµ møc ®é t¸c ®éng kh¸c nhau, lµm sao h¹n chÕ ¶nh h-ëng tiªu cùc, ph¸t huy tÝch cùc nh»m cã biÖn ph¸p t¨ng c-êng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qua ®ã, chóng ta sÏ xem xÐt ®-a ra mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu d-íi ®©y. 1.4. Vai trß cña c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ viÖc lùa chän vµ ®-a ra quyÕt ®Þnh tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp, ®ã la tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, kh«ng ngõng lµm t¨ng gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. §Ó tån t¹i ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i ®-îc ®Æt trªn c¬ së cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh c¶ vÒ chiÕn l-îc vµ chiÕn thuËt. XÐt trªn gãc ®é tµi chÝnh, viÖc gi¸m s¸t th-êng xuyªn ®i s©u vµo mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ó thóc ®Èy doanh nghiÖp ra søc c¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng khèi l-îng tiªu thô. Th«ng qua gi¸m ®èc tµi chÝnh sÏ chØ ra mÆt m¹nh, mÆt yÕu tõ ®ã khai th¸c mäi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp ®èi víi qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc qu¶n lý kh«ng chØ ë c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ cßn ë mäi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ: - Kh©u huy ®éng vèn, ®¶m b¶o vèn ®Çy ®ñ kÞp thêi cho ho¹t ®éng SXKD: Vai trß cña qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n c¸c nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, lùa chän ph-¬ng ph¸p vµ h×nh thøc huy ®éng vèn thÝch hîp gãp phÇn t¨ng s¶n l-îng s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ sö dông vèn. - Tæ chøc sö dông vèn hiÖu qu¶: B»ng viÖc ®¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n ®Çu t- tèi -u, tæ chøc s¶n xuÊt gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ khÊu hao trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, chi phÝ nguyªn vËt liÖu tiªu hao vµ chi phÝ lao ®éng sèng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. SV: Ninh TrÇn Nam 15 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Th«ng qua gi¸m s¸t kiÓm tra, gi¸m ®èc tµi chÝnh ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ c¸c chi phÝ bÊt hîp lý, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng phï hîp víi diÔn biÕn thùc tÕ kinh doanh. ChØ cã nh- vËy míi gi¸m s¸t chÆt chÏ mäi chu kú cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp ®èi víi qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ng¨n ngõa c¸c chi phÝ s¶n xuÊt v-ît ®Þnh møc, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, sö dông cã hiÖu qu¶ c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt chung. Bªn c¹nh ®ã gióp cho c«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶n ¸nh ®óng nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng. Trªn c¬ së ®ã míi æn ®Þnh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Tr¸i l¹i nÕu kh«ng cã sù gi¸m s¸t tµi chÝnh nh- vËy sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vËt t-, tiÒn vèn vµ chi phÝ v-ît dù to¸n nªn doanh nghiÖp dÔ l©m vµo khã kh¨n. Muèn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i lËp ®-îc kÕ ho¹ch chi phÝ, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, dïng h×nh thøc tiÒn tÖ tÝnh to¸n tr-íc mäi chi phÝ cho SXKD kú kÕ ho¹ch, ph¶i x©y dùng ®-îc ý thøc th-êng xuyªn tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm …§Ó thùc sù ph¸t huy t¸c dông ®ßi hái ph¶i thiÕt lËp mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban, gi÷a c¸c bé phËn ®Ó kiÓm s¸t chÆt chÏ chi phÝ. §iÒu ®ã ®-îc khëi ®Çu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng lµ phô thuéc kh«ng nhá vµo sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp. 1.5. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.5.1. LËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp LËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ viÖc x¸c ®Þnh toµn bé mäi kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n xuÊt kú kÕ ho¹ch. Th«ng qua viÖc lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cã thÓ kiÓm tra t×nh h×nh sö dông chi phÝ, ph¸t hiÖn kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó thóc ®Èy ®¬n vÞ c¶i tiÕn kinh doanh t¨ng lîi nhuËn, ®¸p øng nhu cÇu SV: Ninh TrÇn Nam 16 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¸i s¶n xuÊt më réng vµ c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ. Trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ng-êi qu¶n lý ph¶i tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu kÕ ho¹ch, ®ång thêi theo dâi ®éng viªn c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn. 1.5.2. Doanh nghiÖp ph¶i chó träng tíi trang thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng nghÖ ViÖc chó träng tíi trang thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó kh«ng bÞ ®Èy lïi tôt hËu so víi tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt. §æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®i ®«i víi viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, gi¶m nhÑ biªn chÕ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng tõ ®ã mµ gi¶m chi phÝ h¹ gÝa thµnh s¶n phÈm. §æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét lµ mét vÊn ®Ò chiÕn l-îc l©u dµi cña doanh nghiÖp, tuy nhiªn ph¶i xem xÐt hiÖu qu¶ ®Çu tmang l¹i, ph¶i nghiªn cøu kü l-ìng vÒ mÆt tiÕn bé khoa häc kü thuËt, lùa chän ®èi t¸c ®Çu t- tr-íc khi tiÕn hµnh mua. 1.5.3. Qu¶n lý tèt lao ®éng vµ sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó gi¶m chi phÝ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Muèn gi¶m chi phÝ tiÒn l-¬ng vµ tiÒn c«ng cÇn ph¶i t¨ng nhanh n¨ng suÊt lao ®éng. §Ó lµm ®-îc nh- vËy cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng ®µo t¹o båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt vµ tay nghÒ; hoµn thiÖn ®Þnh møc lao ®éng, t¨ng c-êng kû luËt lao ®éng, ¸p dông h×nh thøc tiÒn l-¬ng tiÒn th-ëng, tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®Ó ng-êi lao ®éng g¾n bã vµ cã tr¸ch nhiÖm n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Sö dông yÕu tè “con ng­êi” l¯ rÊt quan träng v× tû träng chi phÝ tiÒn l­¬ng chiÕm rÊt lín trong tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp. Do ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i chÞu t-¬ng ®èi lín. Hµng kú doanh nghiÖp nªn tæ chøc b×nh chän nh÷ng c¸ nh©n, ®¬n vÞ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®Ó khen th-ëng kÞp thêi, doanh nghiÖp ®-a ra hÖ sè thi ®ua vµo trong tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. MÆt kh¸c, doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh-: n¬i ¨n ë, vui ch¬i, thÓ dôc thÓ thao; ®¶m b¶o ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng nh-: nghØ phÐp, nghØ èm, sÏ khuyÕn khÝch ®-îc ng-êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. SV: Ninh TrÇn Nam 17 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.5.4 Tæ chøc s¶n xuÊt, bè trÝ c¸c kh©u s¶n xuÊt hîp lý Lµm nh- vËy sÏ tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ gi¸n tiÕp, h¹n chÕ sù l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m thÊp phÕ liÖu thu håi, chi phÝ ngõng s¶n xuÊt. Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt ph¶i ®-îc chó träng tõ trªn xuèng d-íi mçi ®ång chi phÝ bá ra ®-îc ng-êi qu¶n lý sö dông mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 1.5.5 T¨ng c-êng ph¸t huy vai trß tµi chÝnh trong viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c-êng c«ng t¸c kiÓm tra tµi chÝnh ®èi víi tõng kho¶n chi phÝ nh-: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: kiÓm tra ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, gi¸ vËt t-, tËn dông phÕ liÖu thu håi. Th«ng qua kiÓm tra ph¸t hiÖn sù t¨ng gi¶m chi phÝ vËt t- cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, ®Ò xuÊt kÞp thêi biÖn ph¸p th-ëng ph¹t Chi phÝ tiÒn l-¬ng: kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ t×nh h×nh thùc hiÖn quü l-¬ng b»ng viÖc kiÓm tra ®Þnh møc lao ®éng, tèc ®é t¨ng tiÒn l-¬ng vµ tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h×nh thøc tr¶ l-¬ng. Chi phÝ qu¶n lý ph©n x-ëng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: kiÓm tra c¸c kho¶n chi phÝ nµy thùc tÕ ph¸t sinh cã phï hîp víi dù to¸n ®-îc lËp, cÇn kÕt hîp víi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh chung cña doanh nghiÖp, qua ®ã ng¨n chÆn kÞp thêi t×nh tr¹ng chi phÝ qu¸ møc cÇn thiÕt kÐm hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, tæ chøc sö dông vèn hîp lý, ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi nhu cÇu vèn cho mua s¾m vËt t- tr¸nh tæn thÊt cho s¶n xuÊt nh- ph¶i ngõng s¶n xuÊt v× thiÕu vËt t-, kiÓm tra t×nh h×nh dù tr÷ vËt t-, tån kho s¶n phÈm, tõ ®ã ®Èy m¹nh tèc ®é chu chuyÓn vèn, gi¶m bít nhu cÇu vay vèn lµm gi¶m bít chi phÝ l·i vay Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Ó qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc tÕ, do ®Æc ®iÓm kh¸c nhau gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nªn mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng biÖn ph¸p chung ®ã ®Ó ®-a ra cho doanh nghiÖp m×nh ph-¬ng h-íng biÖn ph¸p cô thÓ cã tÝnh chÊt kh¶ thi nh»m qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm SV: Ninh TrÇn Nam 18 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long 2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty CPXD sè 4 TL 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long Tªn giao dÞch: Th¨ng Long No4 Construction joint strock company Tªn viÕt t¾t: Th¨ng Long No4 Const j.strock co Trô së giao dÞch chÝnh: §-êng Nam Th¨ng Long, x· Xu©n §Ønh, huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long (C«ng ty CPXD sè 4TL) lµ doanh nghiÖp h¹ng I - h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng cÇu Th¨ng Long (Bé Giao th«ng vËn t¶i). CTCP sè 4TL thµnh lËp ngµy 17/10/1973 theo quyÕt ®Þnh sè 2347/Q§-TC víi tªn “C«ng ty vËt liÖu v¯ x©y dùng”. §Õn ng¯y 21/07/1976, c«ng ty ®æi tªn th¯nh “C«ng ty vËt t­” víi nhiÖm vô tiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ qu¶n lý cÊp ph¸t toµn bé vËt t- phôc vô cho viÖc x©y dùng cÇu Th¨ng Long. §Õn n¨m 1985 cÇu Th¨ng Long ®-îc hoµn thµnh vµ ®-a vµo sö dông, c«ng ty chuyÓn sang thu håi vËt t-, thiÕt bÞ toµn bé c«ng tr-êng cÇu Th¨ng Long. C«ng ty b¾t ®Çu nhiÖm vô míi lµ qu¶n lý, cÊp ph¸t vµ tiÕp nhËn dÇm cÇu §uèng, cÇu ViÖt Tr×, phôc vô c«ng tr×nh cÇu bÕn Thuû vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Thêi gian n¯y ®Ó phï hîp víi h×nh thøc ho³t ®éng, c«ng ty ®æi tªn l¯ “XÝ nghiÖp cung øng vËt t- thiÕt bÞ Th¨ng Long”. N¨m 1995 víi nhiÖm vô vµ yªu cÇu míi cña x· héi, cña thÞ tr-êng. c«ng ty l³i ®­îc ®æi tªn th¯nh “C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh Th¨ng Long” theo quyÕt ®Þnh sè 3376Q§/TCCB-L§ ngµy 03/07/1995 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i, giÊy SV: Ninh TrÇn Nam 19 Líp: K39-11.03 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 110000 cÊp ngµy 27/02/1995 t¹i së kÕ ho¹ch ®Çu t- thµnh phè Hµ Néi. §Õn ngµy 20/09/2000, c«ng ty ®· ®-îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp Nhµ n-íc sang C«ng ty cæ phÇn theo QuyÕt ®Þnh sè: 2750/2000/Q§BGTVT cña Bé tr-ëng Bé Giao th«ng vËn t°i víi tªn gäi míi l¯ “C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long”. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0103000198 cÊp ng¯y 29/12/2000 t¹i phßng kÕ ho¹ch ®Çu t- TP-Hµ Néi. C«ng ty ®-îc thµnh lËp tõ viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc trªn c¬ së tù nguyÖn cïng gãp vèn cña c¸c cæ ®«ng ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp ®· ®-îc Quèc héi n-íc CHXHCN ViÖt Nam khãa X kú häp thø V th«ng qua ngµy 10/021999. 2.1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty + Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty Lµ mét trong sè nh÷ng ®¬n vÞ tiªu biÓu cña Tæng c«ng ty x©y dùng cÇu Th¨ng Long, ®ãng gãp vµo sù nghiÖp x©y dùng Tæng c«ng ty x©y dùng cÇu Th¨ng Long trë thµnh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh. C«ng ty CPXD sè 4 TL lu«n ®i ®Çu trong c«ng t¸c ®æi míi ph-¬ng ph¸p kinh doanh, phong c¸ch phôc vô kh¸ch hµng, nghiªn cøu khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng vµ tiÒm lùc s½n cã ®Ó më réng thÞ tr-êng, t×m kiÕm vµ thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c l©u dµi víi c¸c b¹n hµng trong v¯ ngo¯i n­íc. Víi ph­¬ng ch©m “§¬n vÞ giái mét nghÒ, C«ng ty ®a ngµnh nghÒ”, C«ng ty CPXD sè 4 TL lu«n ®æi míi ®²p øng mäi nhu cÇu cða kh²ch h¯ng. C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc: - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, ph¸ ®¸ næ m×n trªn c¹n – d-íi n-íc. - X©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi, c«ng nghiÖp d©n dông, thi c«ng c¸c lo¹i nÒn mãng c«ng tr×nh. - Gia c«ng l¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n. - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t-, thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i, vËt liÖu x©y dùng, cho thuª kho b·i. - X©y dùng hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng côm d©n c- ®« thÞ, hÖ thèng ®iÖn d-íi 35Kw, hÖ thèng n-íc sinh ho¹t. - S÷a ch÷a thiÕt bÞ thi c«ng. SV: Ninh TrÇn Nam 20 Líp: K39-11.03
- Xem thêm -