Tài liệu Quản lý chi phí nvl tại công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu ViÖc chuyÓn ®æi nªn kinh tÕ níc ta tõ nªn kinh tÕ ho¹ch to¸n tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc ®· ®ang mang l¹i nh÷ng ®æi thay trong nªn kinh tÕ, mang l¹i nhiÒu c¬ héi nh÷ng còng nhiÒu th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra uy tÝn vµ h×nh ¶nh cho s¶n phÈm, thÓ hiÖn qua: chÊt lîng, mÉu m·, gi¸ c¶, trong ®ã chÊt lîng lµ vÊn ®Ò then chèt. §Çu t cho chÊt lîng s¶n phÈm ®ång nghÜa víi ®Çu t vµo m¸y mãc, thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, ®Çu t vµo nguån nh©n lùc vµ còng kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ chó träng yÕu tè cÊu thµnh s¶n phÈm, ®ã lµ nguyªn liÖu. Lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®µu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vËt liÖu thêng chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. Nã lµ bé phËn chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Sù thay ®æi vÒ sè lîng vµ chÊt lîng vËt liÖu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c«ng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Do vËy, yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu, tæ chøc sö dông vËt liÖu tiÕt kiÖm vµ hîp lý, ®ång thêi tæ chøc ho¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ… Còng nh nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, chi phÝ vËt liÖu ë c«ng ty Kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh chiÕm mét tû träng rÊt lín( kho¶ng 60-70% tæng chi phÝ ®Çu vµo) Cho nªn C«ng ty rÊt coi träng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c, tõ ®ã phÊn ®Êu h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh. V× vËy qua kh¶o s¸t thùc tÕ em ®· chän ®Ó tµi: "Qu¶n lý chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh'' ®Ó lµm bµi b¸o c¸o qu¶n lý nµy. B¸o c¸o qu¶n lý cña em gåm 3 phÇn: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NVL cña c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh. PhÇn III: §¸nh gi¸ trung vÒ mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng chÊt s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cã h¹n, b¶n b¸o c¸o qu¶n lý sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ phßng Tµi chÝnh qu¶n lý ®Ó b¸i b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 6n¨m 2005 Sinh viªn NguyÔn ThÞ Hång Hµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NVL cña c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ nguyªn vËt liÖu (NVL) trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. Kh¸i niÖm vÒ ®Æc ®iÓm cña NVL * Kh¸i niÖm NVL: NVL lµ mét bé phËn cña ®èi tîng lao ®éng mµ con ngêi sö dông c«ng cô lao ®éng t¸c ®éng lªn nã ®ª biÕn chóng thµnh s¶n phÈm theo môc ®Ých ®· ®Þnh tríc. * §Æc ®iÓm: NVL lµ yÕu tè c¬ b¶n tham gia vµo qu¸ trinh s¶n xuÊ, kinh doanh cña doanh nghiÖp, do vËy NVL cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - Lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. - ChØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt. - Díi tèc ®é cña lao ®éng NVL bÞ tiªu hao toµn bé vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ SXKD trong kú. 2.Vai trß cña NVL trong SXKD Ho¹t ®éng trong bÊt cø nÒn kinh tÕ nµo, mét ®¬n vÞ SXKD muèn t¹o ra mét s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, ®¸p øng nhu cÇu, ®ßi hái cña kh¸ch hµng th× viÖc quyÕt ®Þnh cho yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra lµ v« cïng quan träng. C¸c yÕu tè ®Çu ra trong c¬ chÕ thÞ trêng nh hiÖn nay do quy luËt cung cÇu x¸c ®Þnh, c¸c yÕu tè ®Çu vµo dùa trªn sù kÕt hîp cña ba yÕu tè: søc lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng. §èi tîng lao ®éng ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng kh«ng chØ phô thuéc vµo thiªn nhiªn mµ cßn so con ngêi t¹o ra. NVL lµ ®èi tîng lao ®éng, lµ nh©n tè c¬ b¶n cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã quyÕt ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm, lµ ch×a kho¸ cho doanh nghiÖp trong viÖc gi¶m chi phÝ, gi¸ thµnh nhê ®ã cã thÓ trô v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¬ chÕ thÞ trêng nh hiÖn nay. Cho nªn, viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c qu¶n lý NVL, ®¶m b¶o sö dông tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ nh»m h¹ thÊp gi¸ chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc ®Æt ra nh lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu ®èi víi doanh nghiÖp. II. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL 1. Ph©n lo¹i NVL Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong c¸c doanh nghiÖp, NVL bao gåm nhÊt nhiÒu lo¹i, thø kh¸c nhau víi néi dung kinh tÕ, c«ng dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tÝnh n¨ng lý ho¸ kh¸c nhau. NVL theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu qu¶n lý qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp, NVL ®îc chia hµnh c¸c lo¹i sau: - NVL chÝnh: (bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi) lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm, NVL chÝnh dïng vµo s¶n xuÊt h×nh thµnh nªn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp. - VËt liÖu phô: lµ lo¹i NVL chØ cã t¸c dông phô ë trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm, lµm t¨ng chÊt lîng vËt liÖu chÝnh, hoµn chØnh s¶n phÈm hoÆc phôc vô cho viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt theo gãi s¶n phÈm. - Nguyªn liÖu: lµ NVL cung cÊp nhiÖt n¨ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh than cñi, x¨ng dÇu, khÝ ®èt… - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c tri tiÕt, phô tïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i… - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c vËt liÖu vµ thiÕt bÞ( cÇn l¾p, kh«ng cÊn l¾p, vËt kÕt cÊu, c«ng cô…)mµ doanh nghiÖp mua vµo nh»m môc ®Ých ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n. - PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt t lo¹i ra vµ thanh lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - VËt liÖu kh¸c" lµ c¸c vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c thø cha kÓ nh bao b×, vËt gãi vµ c¸c lo¹i vËt t ®Æc trng. C¨n cø vµo nguån nhËp NVL th× NVL ®îc chia thµnh: - NVL mua ngoµi. - NVL gia c«ng chÕ biÕn. C¨n cø vµo môc ®Ých, c«ng dông cña NVL th× NVL ®îc chia thµnh: - NVL trùc tiÕp dïng vµo s¶n xuÊt x©y dùng. - NVL dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c nh qu¶n lý ph©n xëng, qu¶n lý doanh nghiÖp , tiªu thô s¶n phÈm . 2. §¸nh gi¸ NVL §¸nh gi¸ vËt liÖu lµ dïng thíc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ thµnh cña NVL theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o yªu cÇu ch©n thùc, chÝnh x¸c vµ thèng nhÊt. Theo quy ®Þnh chung cña chuÈn mùc quèc tÕ, qu¶n lý nhËp xuÊt - tån kho NVL ph¶i ph¶n ¸nh'' gi¸ gèc'': ®ã chÝnh lµ chi phÝ thùc tÕ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®îc vËt liÖu. 2.1. §¸nh gi¸ NVL nhËp kho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc tÝnh gi¸ nhËp NVL ®îc c¨n cø vµo nguån nhËp ®Ó x¸c ®Þnh thùc tÕ cña chóng. * §èi víi NVL mua ngoµi: gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n+ thuÕ nhËp khÈu( nÕu cã) vµ c¸c kho¶n chi phÝ thu mua thùc tÕ (bao gåm chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, xÕp, b¶o qu¶n, b¶o hiÓm…chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ thuÕ kho b·i)- c¸c kho¶n gi¶m gi¸, hµng mua bÞ tr¶ l¹i (nÕu cã). Tuú theo tõng doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hay ph¬ng ph¸p khÊu trõ mµ gi¸ trÞ thùc tÕ cã thuÕ GTGT( nÕu tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp), kh«ng cã thuÕ GTGT( nÕu tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) * §èi víi NVL thuª ngoµi ra c«ng chÕ biÕn: gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho gåm gi¸ trÞ thùc tÕ NVL xuÊt ra thuª ngoµi chÕ biÕn + chi phÝ vËn chuyÓn + tiÒn c«ng ph¶i tr¶ ngêi nhËn chÕ biÕn. * §èi víi NVL nhËn vèn gãp liªn doanh: gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho gi¸ thùc tÕ ®îc c¸c bªn tham gia gãp vèn liªn doanh chÊp nhËn. * §èi víi sè vèn thu håi: gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho lµ gi¸ thùc tÕ cã thÓ södông, cã thÓ b¸n t¹i thêi ®iÓm nhËp. 2.2. §¸nh gi¸ NVL xuÊt kho §èi víi NVl dïng trong kú: tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp, tuú theo tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé qu¶n lý cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ kh¸c nhau. Tuy nhiªn cÇn chó träng nguyªn t¾c, nhÊt qu¸n trong ho¹ch to¸n, nÕu cã thay ®æi ph¶i gi¶i thÝch râ. Trong ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n hiÖn nay, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét trong c¸c c¸ch tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho sau ®©y: * Ph¬ng ph¸p tån ®Çu kú. =x * Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt dïng trong kú ®îc tÝnh theo b×nh qu©n( b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷, hay b×nh qu©n cuèi kú tríc hoÆc b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp) =x = Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp kh¾c phôc ®îc nhiÒu ®iÓm cña hai ph¬ng ph¸p trªn, l¹i võa chÝnh x¸c vµ cËp nhËp. Song ph¬ng ph¸p n¸y ¸p dông hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm NVL, sè lÇn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhËp xuÊt kh«ng nhiÒu, thÞ trêng gi¸ c¶ vËt t biÕn ®æi kh«ng æn ®Þnh. Ph¬ng ph¸p nµy ®Æc biÖt ®îc ¸p dông víi nh÷ng doanh nghiÖp thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý b»ng vi tÝnh. Tuy nhiªn nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy tån nhiÒu c«ng søc, tÝnh to¸n nhiÒu lÇn. * Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp (ph¬ng ph¸p ®Ých danh) Theo ph¬ng ph¸p nµy NVL ®îc x¸c ®Þnh theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp kho cho ®Õn lóc xuÊt dïng( trõ trêng hîp ®iÒu chØnh). Khi xuÊt NVL nµo ®ã sÏ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña NVl ®ã. Do vËy, NVL ph¬ng ph¸p nµy cßn cã tªn lµ ph¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh vµ thêng sö dông ®èi víi c¸c NVL cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh c¸ch biÖt. Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ chÝnh x¸c song ph¶i h¹ch to¸n tØ mØ, chi tiÕt. * Ph¬ng thøc nhËp tríc, xuÊt tríc (FIFO) Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¶ thuyÕt r»ng sè NVL nµo nhËp tríc sÏ xuÊt tríc, xuÊt hÕt sè nhËp tríc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi trêng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh hoÆc xu híng gi¶m vµ doanh nghiÖp cã Ýt doanh ®iÓm NVL, sè lÇn nhËp kh«ng nhiÒu, viÖc sö dông vËt t ®ßi hái cao vÒ mÆt chÊt lîng vµ thêi gian dù trù. * Ph¬ng ph¸p nµy gi¶ ®Þnh nh÷ng NVL mua sau còng sÏ xuÊt tríc tiªn, ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p nhËp tríc tiªn, ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc ë trªn. ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc, thÝch hîp trong trêng hîp l¹m ph¸p. * Ph¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n Theo ph¬ng ph¸p nµy, toµn bé NVL biÕn ®éng trong kú ®îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú qu¶n lý sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc sau: = x HÖ sè gi¸ HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i, tõng nhãm hoÆc tõng thø NVl chñ yÕu tuú thuéc vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý. HÖ sè gi¸ = Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp nhiÒu chñng lo¹i vËt t, tån - xuÊt - nhËp lín vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt t kh«ng cao. ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ ph¶n s¸nh kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng cña NVL trong kú song ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i hµ TÜnh 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty Th¸ng 5/1993 hîp ®ång liªn doanh ®îc kú kÕt gi÷a C«ng ty Meteco Hµ TÜnh vµ Cong ty Midico 4 - Bé C«ng nghiÖp (Bªn ViÖt Nam) víi c«ng ty Westralian Sands L.T.D Austraylia (Bªn níc ngoµi) theo ®ã C«ng ty kho¸ng s¶n Titan Austraylia - Hµ TÜnh (gäi t¾t lµ Austinh) ®îc thµnh lËp. §Çu n¨m 1996 thÞ trêng tiªu thô bÞ khñng ho¶ng, kÐo theo ®ã lµ hµng lo¹t c¸c m©u thuÉn ph¸t sinh gi÷a c¸c bªn ®èi t¸c. §Õn gi÷a n¨m 1996 phÝa Austraylia ®¬n ph¬ng tõ bá hîp ®ång g©y hËu qu¶ nghiªm träng cho C«ng ty liªn doanh. Do vËy ngµy 1/6/1996 Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®· ra quyÕt ®Þnh 147/BKH - QLDA chÊm døt ho¹t ®éng cña C«ng ty liªn doanh. TiÕp ®ã ngµy 7/6/1996 Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t ra tiÕp quyÕt ®Þnh sè 187/BKH - QLDA thµnh lËp héi ®ång thanh lý nh»m ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña C«ng ty Austinh, tiÕn hµnh thanh to¸n bï trõ c¸c c«ng nî cßn tån ®äng theo thñ tôc gi¶i thÓ C«ng ty. Bé cßn giao cho UBND tØnh Hµ TÜnh cïng Ban thanh lý sím hoµn tÊt thñ tôc ph¸p lý ®Ó thµnh lËp mét C«ng ty míi thuéc së h÷u nhµ níc nh»m tiÕp qu¶n, ®a vµo sö dông vµ khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ tµi s¶n vµ tiÒn vèn cña C«ng ty Austinh ®Ó l¹i. Ngµy 6/8/1996 UBND tØnh Hµ TÜnh ra quyÕt ®Þnh sè 1150/Q§/UB thµnh lËp C«ng ty khai th¸c, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Titan Hµ TÜnh (Tepec Hµ TÜnh). C«ng ty ho¹t ®éng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo luËt doanh nghiÖp Nhµ níc, theo nguyªn t¾c cña doanh nghiÖp Nhµ níc cã gi¸m ®èc, bé m¸y gióp viÖc vµ theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. §iÒu 1 ®iÒu lÖ C«ng ty khai th¸c, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Titan Hµ TÜnh cã ghi râ: "C«ng ty khai th¸c, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Tian Hµ TÜnh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®éc lËp, do UBND tØnh thµnh lËp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kho¸ng s¶n Titan vµ c¸c s¶n phÈm phô ®i kÌm, cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi s¶n riªng, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn do C«ng ty qu¶n lý" "C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc khai th¸c, chÕ biÕn kinh doanh vµ xuÊt khÈu Ilmenite, Zircon, Rutile, Monazit cïng c¸c s¶n phÈm céng sinh vµ c¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c theo nguyªn t¾c b¶o toµn ph¸t triÓn vèn vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n ®éc lËp. Tù chñ gi¶i quyÕt c«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Tù bï ®¾p chi phÝ, tù trang tr¶i vèn lµm trßn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc, c©n ®èi lîi Ých x· héi víi lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých ngêi lao ®éng". C«ng ty khai th¸c chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Titan hµ TÜnh ®îc thµnh lËp trªn c¬ së thõa hëng c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty Austinh cò ®Ó l¹i, hÇu hÕt c¸c m¸y mãc ®Òu ®· cò vµ h háng nhiÒu, c¸c thñ tôc ph¸p lý vÒ cÊp ®Êt, giÊy phÐp cÊp má, giÊy phÐp xuÊt khÈu ®Õn th¸ng 7/1997 míi ®îc hoµn chØnh, vãn lu ®éng tØnh cÊp ban ®Çu qu¸ Ýt ái. Tríc nh÷ng khã kh¨n nh vËy, C«ng ty ®· chñ tr¬ng tõng bíc s¾p xÕp l¹i bé m¸y, æn ®Þnh ®i vµo s¶n xuÊt, t×m kiÕm më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, tiÕp nhËn vµ tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng nh»m n©ng cao vµ c¶i tiÕn ®êi sèng cho hä. Qu¸n triÖt ph¬ng ch©m ®ã C«ng ty ®· dÇn æn ®Þnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. §Õn th¸ng 12/2000 UBND tØnh chuyÓn giao nhiÖm vô khai th¸c chÕ biÕn Mangan vµ than ®ång ®á tõ C«ng ty Meteco cho C«ng ty khai th¸c, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Titan Hµ TÜnh vµ ®æi tªn thµnh c«ng ty Kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh (tªn giao dÞch Mitraco Hµ TÜnh) thuéc UBND tØnh Hµ TÜnh. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 2924/Q§/UB/TCCQ ngµy 26/12/2000 cña UBND tØnh Hµ TÜnh, giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 113036 ngµy 29/12/2000 do Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t cÊp. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, bªn c¹nh viÖc ph¶i lo ®Çu vµo, ®Çu ra, c«ng ty cßn nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm kho¸ng s¶n bÞ ¸ch t¾c, viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng khai th¸c má thùc sù phøc t¹p, yªu cÇu lîi Ých cña ®Þa ph¬ng ngµy cµng cao, kh«ng phï hîp víi ph¸p luËt… ®· lµm ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lu«n ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi vµ t×m híng ph¸t triÓn cho m×nh. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã C«ng ty ®Õn l·nh ®¹o xÝ nghiÖp lu«n lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng, tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, më réng thÞ trêng míi, s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm míi, ®æi míi thiÕt bÞ, c¶i tiÕn c«ng nghÖ… Víi sù cè g¾ng ®ã, C«ng ty ®¹t ®îc kÕt qu¶ sau: BiÓu sè 1: Mét sè chØ tiªu cña C«ng ty trong c¸c n¨m 2002, 2003, 2004 STT 1 2 3 ChØ tiªu S¶n phÈm s¶n xuÊt S¶n phÈm xuÊt khÈu Doanh thu §VT TÊn TÊn Tr® N¨m 2002 86.693 84.839 140.091 N¨m 2003 95.156 95.842 175.452 N¨m 2004 151.212 147.602 204.698 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4 5 6 7 8 9 Lîi nhuËn Nép ng©n s¸ch Kim ng¹ch xuÊt khÈu Thu nhËp b×nh qu©n Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng Tr® Tr® USD ®/ng/t Tr® Tr® 6.498 10.559 5.485.778 680.000 19.435.876.325 39.657.986.432 10.304 13.039 10.400.000 1.000.000. 38.829.654.931 45.069.661.321 82.072 13.071 12.328.540 1.150.000 87.287.331.452 50.404.977.343 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 3 n¨m cña C«ng ty thÊy t×nh h×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty ngµy mét cô thÓ: tû suÊt lîi nhu©n, doanh thu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. Kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng ®Òu, thu nhËp cña CBCNV còng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, s¶n xuÊt xuÊt khÈu trong 3 n¨m ®Òu t¨ng. Víi chñ tr¬ng cña Gi¸m ®èc C«ng ty sÏ n©ng C«ng ty thµnh m« h×nh Tæng C«ng ty víi ®µ ph¸t triÓn nµy C«ng ty sÏ ngµy cµng gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng h¬n n÷a trong ho¹t ®éng SXKD. 2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ. S¬ ®å 1.Quy tr×nh khai th¸c quÆng th«. Nguyªn liÖu th« M¸y khai B¬m cÊp TuyÓn C¸t th¸c cÊp liÖu xo¾n hoÆc quÆng C¸t th¶i liÖu nhµ m¸y S¬ ®å 2: Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm QuÆng th« Lß sÊy Nhµ m¸y tuyÓn tinh S¶n phÈm C¸t th¶i S¶n phÈm cña c«ng ty lµ Ilmenite, Zircon, Rutinne.§Ó hoµn thµnh s¶n phÈm bíc cuèi cïng ph¶i tr¶i qua mét quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p. ChØ mét thay ®æi trong chuçi liªn kÕt cña quy tr×nh s¶n xuÊt sÏ cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Nh×n trung ngo¹i trõ bé phËn khai th¸c nguyªn liÖu th« ®Ó cung cÊp cho xi nghiÖp khai th¸c quy tr×nh c«ng nghÖ riªng, cßn l¹i c¸c xÝ nghiÖp kh¸c tuy quy m« s¶n xuÊt cã kh¸c nhau nhng nh×n chung quy tr×nh c«ng nghÖ t¬ng ®èi gièng nhau. 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å 3.S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty P.Gi¸m ®èc kü thuËt Phßng Kü thuËt XN khai th¸c Phßng Má P.Gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng KCS XN XN XN XN Th¹ch CÈm Khai Zircon Hµ Xuyªn th¸c Phßng Kinh tÕ Phßng TC-L§TL Phßng HQ-TH P.Gi¸m ®èc Tµi chÝnh Phßng TC-KT VP§D Hµ Néi XN KS Du XN XN §éi kho kinh lÞch than man Thiªn gan c¶ng doanh lËp C«ng ty kho¸ng ý vµ ho¹t ®éng TMvµng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh ®îc thµnh XN Kú Anh Xëng c¬ khÝ §éi vËn t¶i theo nguyªn t¾c cña doanh nghiÖp nhµ níc cã ban gi¸mTH ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc. 3.1. Ban gi¸m ®èc Bao gåm 01 gi¸m ®èc, 03 phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc c«ng ty: §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty vÒ tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c mµ nhµ níc giao cho c«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch mÆt kü thuËt cña toµn c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng, uû quyÒn thay mÆt cho gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. - Phã gi¸m s¶n xuÊt : lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mÆt s¶n xuÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng uû quyÒn. - Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh: lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty phô tr¸ch vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc c«ng tyvÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. 3.2. Bé m¸y gióp viÖc cña gi¸m ®èc C«ng ty. 3.2.1. C¸c phßng ban chuyªn m«n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a. Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng: Tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng ty vÒ c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng. Lµm tèt c«ng t¸c nh©n sù, thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, tai n¹n lao ®éng, th«i viÖc, hu trÝ… Thêng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc mµ C«ng ty ®· ban hµnh ë c¸c xÝ nghiÖp. b. Phßng tµi chÝnh- Qu¶n lý: Tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc: Qu¶n lý tµi chÝnh, h¹ch to¸n kinh tÕ trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý t¸i chÝnh cña Nhµ Níc víi c¸c DNNN. c. Phßng kinh tÕ: Tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt , CDCB,vËn chuyÓn vµ tiªu thô s¶n phÈm … X©y dùng quy ho¹ch kÕ ho¹ch ®Çu t dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. Tæng kÕt ®óc rót qu¸ tr×nh thùc hiÖn. d. Phßng kü thuËt: Tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ tuyªn kho¸ng vµ qu¶n lý kü thuËt c¬ ®iÖn ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trong toµn C«ng ty nhÆm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc giao. ®. Phßng má: Tham mu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan trong ho¹t ®éng khai th¸c kho¸ng s¶n. C«ng t¸c m«i sinh m«i trêng, phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c xÝ nghiÖp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo luËt kho¸ng s¶n Nhµ Níc. e. Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: Tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh tæng hîp. Thêng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ c«ng t¸c hµnh chÝnh tæng hîp ë V¨n phßng C«ng ty c¸c xÝ nghiÖp. f. Phßng ph©n tÝch vµ kiÓm so¸t chÊt lîng s¶n phÈm (KSC): Tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty vª c«ng t¸c ph©n tÝch vµ kiÓm so¸t chÊt lîng c¸c lo¹i s¶n phÈm. Ph©n tÝch kÞp thêi, chÝnh x¸c quy tr×nh c¸c lo¹i mÉu theo yªu cÇu chÊt lîng chÊt lîng s¶n phÈm vµ quy ®Þnh cña C«ng ty. Gi¸m s¸t kiÓm tra, qu¶n lý chÊt lîng c¸c lo¹i s¶n phÈm , x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm so¸t chÊt lîng s¶n phÈm hå s¬ tµi liÖu, kÕt qu¶ ph©n tÝch. g. V¨n phßng ®¹i diÖn Hµ Néi: Thùc hiÖn nhiÖm vô cña V¨n phßng ®¹i diÖn theo ph©n c«ng cña l·nh ®¹o C«ng ty. 3.2.2. C¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc a. XÝ nghiÖp kho¶ng s¶n CÈm Xuyªn: Tæ chøc, chÕ biÕn quÆng Ilmenite theo chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ®· ®îc duyÖt. b. XÝ nghiÖp kho¶ng s¶n Kú Anh: Tæ chøc khai th¸c nguyªn liÖu Ilmenite trªn vïng má kú khang theo kÕ ho¹ch qui ho¹ch vµ ®×nh møc kinh tÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kü thuËt cña c«ng ty giao. Tæ chøc chÕ biÕn quÆng Ilmenite theo chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ®· ®îc duyÖt. c. XÝ nghiÖp kho¸ng s¶n Th¹ch Hµ: Tæ chøc chÕ biÕn quÆng Ilmenite theo chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ®· ®îc duyÖt. d. XÝ nghiÖp khai th¸c: Tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng t¸c khai th¸c vµ tuyÓn th« ®¶m b¶o theo ®óng quy ho¹ch, thiÕt kÕ ®· ®îc Nhµ Níc phª duyÖt. §¶n b¶o c¸c chØ tiªu vÒ quÆng khai th¸c tuyÓn th« vÒ sè lîng chÊt lîng vµ thêi gian cña C«ng ty. ®. XÝ nghiÖp chÕ biÕn Zircon: Tæ chøc chÕ biÕn s¶n phÈm Ilmenite, Zircon, Monazit ®¶m b¶o sè lîng chÊt lîng theo quy ®Þnh cña C«ng ty. Phèi hîp víi Gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp, c¸c phßng ban thùc hiÖn tèt cã hiÖu qña c¸c phËn hµnh ®îc giao. e. Xëng c¬ khÝ: Tæ chøc qu¶n lý khai th¸c, b¶o dìng, söa ch÷a vËn hµnh c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. TiÕn hµnh n©ng cÊp c¶i tiÕn lµm míi gia c«ng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp. LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a b¶o dìng thay thÕ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n. f. §éi kho c¶ng: Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña gi¸m ®èc c«ng ty vÒ kÕ ho¹ch nhËp vµ xuÊt hµng t¹i c¸c kho c¶ng. §¶m b¶o sè lîng, chËt lîng, vµ thêi gian theo kÕ ho¹ch, tæ chøc kiÓm tra theo dâi sè lîng, chÊt lîng hµng ho¸ ë c¸c kho ®Ó cã kÕ ho¹ch giao nhËn hµng vµ tham mu cho gi¸m ®èc phï hîp. g. XÝ nghiÖp than: Tæ chøc qu¶n lý, khai th¸, thu gom, chÕ biÕn than ®¹t tiªu chuÈn vÒ chÊt lîng tiªu thô néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. Tham gia c«ng t¸c x©y dùng qui ho¹ch, kÐ ho¹ch ph¸t triÓn chiÕn lîc vµ c«ng t¸c th¨m dß n©ng cao më réng má. h. XÝ nghiÖp Mangan: Tæ chøc qu¶n lý, khai th¸c , thu gom, chÕ biÕn Mangan ®¹t tiªu chuÈn vÒ chÊt lîng tiªu thô néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. Tham gia c«ng t¸c x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chiÕn lîc vµ c«ng t¸c th¨m do n©ng cÊp më réng má. i. XÝ nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i tæng hîp: ChÞu tr¸ch nhiÖm vª toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kinh doanh th¬ng m¹i cña xÝ nghiÖp. §¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. k. XÝ nghiÖp khai th¸c vµng: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c khai th¸c vµ ph©n kim vµng. 1. Kh¸ch s¹n du lÞch Thiªn ý: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kinh doanh dÞch vô nhµ hµng, kh¸ch s¹n vµ du lÞch. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m. §éi vËn t¶i: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vËn chuyÓn c¸c lo¹i nguyªn liÖu, s¶n phÈm trong néi bé C«ng ty vµ vËn chuyÓn c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®Ó tiªu thô cho c¸c kh¸ch hµng trong níc vµ xuÊt khÈu. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vÒ chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh B¶ng kª c¸c lo¹i NVL cña doanh nghiÖp TT Nguyªn vËt liÖu 1 QuÆng th« 2 Ho¸ chÊt 3 X¨ng dÇu 4 Than c¸m 5 Ga 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khai th¸c má vµ chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm tõ sa kho¸ng tù nhiªn, nguyªn liÖu chÝnh chñ yÕu cña c«ng ty lµ: quÆng th« khai th¸c ®îc. Do vËy chÊt lîng nguyªn liÖu chÝnh phô thuéc rÊt lín vµo ®Æc tÝnh lý ho¸ cña b¶n th©n quÆng, ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn cña khu vùc má, quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c. Tuy nhiªn còng gièng nh tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, vËt liÖu ë c«ng ty còng mang ®Æc ®iÓm cña yÕu tè vËt liÖu nãi chung, ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trªn hai mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt, cô thÓ nh sau: - VÒ mÆt hiÖn vËt: vËt liÖu tham gia toµn bé vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®îc tiªu dïng toµn bé vµ kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. - VÒ mÆt gi¸ trÞ: gi¸ trÞ cña vËt liÖu ®îc chuyÓn dÞch mét lÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. VËt liÖu ë c«ng ty ®îc h×nh thµnh tõ hai nguån: tù khai th¸c vµ mua ngoµi 2. Ph©n lo¹i NVL vµ c«ng t¸c qu¶n lý 2.1. Ph©n lo¹i vËt liÖu C¨n cø vµo néi dung vµ tÝnh chÊt kinh tÕ cña vËt liÖu, vËt liÖu ë c«ng ty ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - NVL chÝnh: lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cña c«ng ty, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. NVL chÝnh lµ quÆng th« - VËt liÖu phô: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh ho¸ chÊt - Nhiªn liÖu: bao gåm c¸c lo¹i nh x¨ng dÇu, than c¸m, ga… - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt phô tïng m¸y mãc thiÕt bÞ mµ c«ng ty mua s¾m ®Ó thay thÕ, söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc 2.2. C«ng t¸c qu¶n lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VËt liÖu ë c«ng ty ®îc tæ chøc qu¶n lý theo hÖ thèng ®Þnh møc néi bé do phßng kinh tÕ kü thuËt, qu¶n lý tµi vô… x©y dùng cho tõng xÝ nghiÖp trªn c¬ së ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tõng ®¬n vÞ. Cô thÓ ta cã thÓ xem xÐt mét sè chØ tiªu ®Þnh møc sau: MÉu biÓu 2: ChØ tiªu s¶n xuÊt ilmenite XÝ nghiÖp CÈm Xuyªn Th¹ch Hµ kú Anh ChØ tiªu QuÆng cã tû träng nÐn ít (m3/TSP) 0.93 0.85 1.1 §iÖn (Kwh/TSP) 12.5 5 30 Than sÊy (Kg/TSP) 32 DÇu (L/TSP) 4 7 Ngoµi ra c«ng ty cßn ban hµnh quy chÕ xö lý c¸c trêng hîp thùc hiÖn tèt hoÆc vi ph¹m ®Þnh møc chi phÝ nh»m g¾n tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng víi lîi Ých tËp thÓ. 3. §¸nh gi¸ vËt liÖu ë C«ng ty * §èi víi NVL nhËp kho NVL cña c«ng ty chñ yÕu tù khai th¸c. C«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ vµ gi¸ NVL nhËp kho ®îc tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ. Tuú theo nguån nhËp vËt liÖu cña c«ng ty mµ trÞ gi¸ cña chóng ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c c¸ch kh¸c nhau. * Gi¸ vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho = + Trong ®ã, gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ kh«ng cã GTGT. Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì l« hµng ph¶i tr¶ cho bªn thø ba (trêng hîp vËn chuyÓn thuª ngoµi, tr¶ cho ngêi b¸n nÕu do bªn cung cÊp chuyªn chë; tr¶ l¬ng vµ chi phÝ x¨ng dÇu cho bé phËn vËn t¶i nÕu sö dông ®éi xe cña c«ng ty. VÝ dô 1: Theo H§ GTGT 000966 ngµy 01/3/2003. TrÞ gi¸ 6.000 lÝt dÇu nhËp kho = Gi¸ dÇu + LÖ phÝ giao th«ng = 21.600.000® Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu 03 Ho¸ ®¬n GTGT §Þa chØ: C«ng ty x¨ng dÇu KH: NT/2002 (Liªn 2: giao cho kh¸ch hµng) nghÖ tÜnh N0: 000966 M· sè thuÕ: 2900326304 Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 Tªn kh¸ch hµng: C«ng ty KS & TM Hµ TÜnh MST:3000100659-1 H×nh thøc thanh to¸n: thanh to¸n - CK STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô MS §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 DÇu ®iªzen 620 LÝt 6.000 3.300 19.800.000 LÖ phÝ giao th«ng 300 1.800.000 1. Céng tiÒn hµng 19.800.000 2. ThuÕ GTGT (TS 10%) 1.980.000 3. LÖ phÝ giao th«ng 1.800.000 4. Tæng tiÒn hµng 23.580.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: hai ba triÖu n¨m tr¨m t¸m m¬i ngµn ®ång ch½n Ngêi mua Ngêi b¸n Qu¶n lý trëng Thñ trëng ®¬n vÞ VÝ dô 2: Theo H§ GTGT sè 74128 ngµy 12/2/2005. Anh Vâ TrÝ Lu t¹m øng tiÒn c«ng ty ®i mua cña chi nh¸nh vËt t Th¸i Nguyªn 400m èng thÐp chÞu lùc gi¸ trÞ ghi trªn ho¸ ®¬n lµ: 16.000.000® (Gi¸ chi phÝ bèc xÕp vµ vËn chuyÓn vÒ kho c«ng ty do c«ng ty chÞu) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu sè 4 Ho¸ ®¬n GTGT (Liªn 2; giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2005 N0: 074128 §¬n vÞ b¸n hµng: Chi nh¸nh vËt t Th¸i Nguyªn §Þa chØ: Phæ Yªn - Th¸i Nguyªn §iÖn tho¹i: MST: 01001003360021 Hä vµ tªn ngêi mua: Vâ TrÝ Lu §¬n vÞ: C«ng ty kho¸ng s¶n vµ Th¬ng m¹i Hµ TÜnh §Þa chØ: ThÞ x· Hµ TÜnh H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MST: 3000100659 -1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ThÐp chÞu lùc m 400 40.000 16.000.000 Céng tiÒn hµng 16.000.000 ThuÕ suÊt GTGT 5% 800.000 Tæng thanh to¸n 16.800.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mêi s¸u triÖu t¸m tr¨m ngh×n ®ång ch½n Ngêi mua Qu¶n lý trëng Thñ trëng ®¬n vÞ Theo giÊy biªn nh©n vËn chuyÓn chi phÝ vËn chuyÓn 400m èng thÐp ®ã lµ: 600.000® BiÓu sè 5 GiÊy biªn nhËn Tªn t«i lµ: Vò M¹nh TuÊn L¸i xe sè 20K - 3447 Ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2005 cã nhËn chë cho anh Lu ë c«ng ty Kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh 400m thÐp tõ chi nh¸nh vËt t Th¸i Nguyªn vÒ kho c«ng ty Kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh Sè tiÒn vËn chuyÓn lµ: 6.000.000 (S¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n) Ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2005 Ngêi tr¶ tiÒn Ngêi viÕt giÊy Vâ TrÝ Lu Vò M¹nh TuÊn Nh vËy trÞ gi¸ thùc tÕ 400m èng thÐp nhËp kho lµ: 16.000.000 + 600.000 = 16.600.000® * §èi víi NVL khai th¸c nhËp kho Khi tiÕn hµnh nhËp kho, gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: = x Trong ®ã: = Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ NVL = Tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh VÝ dô 3: Quý I n¨m 2005 ë xÝ nghiÖp khai th¸c cã mét sè tµi liÖu sau: C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª hµng th¸ng (xem biÓu 6). Qu¶n lý kho lªn b¶ng tæng hîp quý (xem biÓu 7). - Khèi lîng quÆng khai th¸c ®îc lµ: 4283m3 (xem biÓu 7) BiÓu sè 6 XÝ nghiÖp khai th¸c Biªn b¶n kiÓm kª nguyªn vËt liÖu ilmenite Th¸ng 1 n¨m 2005 SL TK ®Çu kú SL SXtrong kú SL XK trong kú SL TK cuèi kú 200 1.650 1.550 300 ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005 §¹i diÖn c«ng ty §¹i diÖn xÝ nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu sè 7 phßng Tµi chÝnh qu¶n lý Biªn b¶n tæng hîp kiÓm kª nguyªn liÖu ilmenite xÝ nghiÖp khai th¸c Quý I n¨m 2005 DiÔn gi¶i SL SXtrong kú SL XK trong kú SL tån kho Tån kho ®Çu kú 200 Th¸ng 1/2003 1.650 1.550 Th¸ng 2/2003 1.250 1.100 Th¸ng 3/2003 1.383 1.350 Céng 4.283 4.000 Tån kho cuèi kú 483 Ngµy 01th¸ng 4 n¨m 2005 Qu¶n lý trëng qu¶n lý kho - C¸c chi phÝ ph¸t sinh t¹i xÝ nghiÖp (xem biÓu 8) BiÓu sè 8 Phßng Tµi chÝnh qu¶n lý B¶ng tæng hîp chi phÝ xÝ nghiÖp khai th¸c Quý I n¨m 2005 STT Kho¶n môc chi phÝ Sè tiÒn Ghi chó 1 Chi phÝ nh©n c«ng 366.750.000 2 Chi phÝ nh©n viªn 172.089.000 3 Chi phÝ nhiªn liÖu 72.280.000 4 Chi phÝ söa ch÷a b¶o dìng 86.632.000 5 KhÊu hao 160.026.000 6 §iÖn n¨ng 192.256.000 7 Chi phÝ SCL TSC§ 42.892.000 8 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 72.000.000 9 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 20.038.000 10 Chi phÝ vËn chuyÓn 100.000.000 Tæng céng 1.284.900.000 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Qu¶n lý trëng qu¶n lý tæng hîp C¨n cø vµo phiÕu giao nhËn quÆng th« (xem biÓu sè 9), cuèi th¸ng qu¶n lý xÝ nghiÖp tæng hîp lªn b¶ng kª nhËp kho nguyªn liÖu Ilmenite (xem biÓu sè 10). Cuèi mçi quý qu¶n lý c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª hµng th¸ng ®Ó lªn b¶ng tæng hîp quý (xem biÓu 11). Khèi lîng nhËp kho quý I n¨m 2005 = 4000m3 C¨n cø vµo sè liÖu ë b¶ng tæng hîp chi phÝ ta cã: - Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ cña sè quÆng khai th¸c ®îc lµ: 1.284.900.000® - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 1m3 quÆng khai th¸c ®îc lµ: 1.284.900.000 : 4.283m3 = 300.000® Nh vËy trÞ gi¸ thùc tÕ cña sè quÆng nhËp kho lµ: 4000m3 x 300.000® = 1.200.000.000® * §èi víi NVL xuÊt kho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó tÝnh trÞ gi¸ NVL xuÊt kho = x = BiÓu sè 9 MITRACO Hµ TÜnh Sè: 2036 PhiÕu giao nhËn nguyªn liÖu Ilmenite Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 XÝ nghiÖp giao: Khai th¸c XÝ nghiÖp nhËn: CÈm Xuyªn Tªn vµ chñ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn: Anh An - L¸i xe sè: 38H 1538 Tû träng (Kg/lÝt) Khèi lîng giao Khèi lîng nhËn Ghi chó 2.86 5.5 5.5 N¨m khèi n¨m XÝ nghiÖp giao XÝ nghiÖp nhËn BiÓu sè 10 XÝ nghiÖp CÈm Xuyªn B¶ng kª nhËp nguyªn liÖu Ilmenite Th¸ng I n¨m 2005 Chøng tõ Khèi lîng (m3) Tªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn Ngµy Sè SL giao SL nhËn 1/1 2036 Anh An - 38H 1538 5.5 5.5 Tæng céng 1.550 1.550 BiÓu sè 11 Phßng Tµi chÝnh qu¶n lý XÝ nghiÖp CÈm Xuyªn B¶ng tæng hîp nhËp kho nguyªn liÖu Ilmenite Quý I n¨m 2005 Khèi lîng (m3) Sè TT Th¸ng nhËp kho SL giao SL nhËn 1 Th¸ng 1/03 1.550 1.550 2 Th¸ng 2/03 1.100 1.100 3 Th¸ng 3/03 1.350 1.350 Tæng céng 4.000 4.000 VÝ dô 4: Theo biªn b¶n kiÓm kª th¸ng 1 (xem mÉu biÓu sè 12). Sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ 1.559,14 tÊn. C¨n cø vµo ®Þnh møc trªn ta tÝnh ®îc nguyªn liÖu diezen tiªu hao nh sau: - Nguyªn liÖu = 1.559,14 x 0,93 m3 /TSP = 1.450 m3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - DÇu diªzen = 1.559,14 x 4 L/TSP = 6.236,6 L
- Xem thêm -