Tài liệu Quản lý chi phí nguyên vật liệu tại công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu ViÖc chuyÓn ®æi nªn kinh tÕ n-íc ta tõ nªn kinh tÕ ho¹ch to¸n tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ N-íc ®· ®ang mang l¹i nh÷ng ®æi thay trong nªn kinh tÕ, mang l¹i nhiÒu c¬ héi nh÷ng còng nhiÒu th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ c¹nh tranh ®-îc trªn thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra uy tÝn vµ h×nh ¶nh cho s¶n phÈm, thÓ hiÖn qua: chÊt l-îng, mÉu m·, gi¸ c¶, trong ®ã chÊt l-îng lµ vÊn ®Ò then chèt. §Çu t- cho chÊt l-îng s¶n phÈm ®ång nghÜa víi ®Çu t- vµo m¸y mãc, thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, ®Çu t- vµo nguån nh©n lùc vµ còng kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ chó träng yÕu tè cÊu thµnh s¶n phÈm, ®ã lµ nguyªn liÖu. Lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®µu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vËt liÖu th-êng chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. Nã lµ bé phËn chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Sù thay ®æi vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng vËt liÖu ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn c«ng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Do vËy, yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu, tæ chøc sö dông vËt liÖu tiÕt kiÖm vµ hîp lý, ®ång thêi tæ chøc ho¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ… Còng nh- nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, chi phÝ vËt liÖu ë c«ng ty Kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh chiÕm mét tû träng rÊt lín( kho¶ng 6070% tæng chi phÝ ®Çu vµo) Cho nªn C«ng ty rÊt coi träng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c, tõ ®ã phÊn ®Êu h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh. V× vËy qua kh¶o s¸t thùc tÕ em ®· chän ®Ó tµi: "Qu¶n lý chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh'' ®Ó lµm bµi b¸o c¸o qu¶n lý nµy. B¸o c¸o qu¶n lý cña em gåm 3 phÇn: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NVL cña c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh. PhÇn III: §¸nh gi¸ trung vÒ mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng chÊt s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh. PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NVL cña c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ nguyªn vËt liÖu (NVL) trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. Kh¸i niÖm vÒ ®Æc ®iÓm cña NVL * Kh¸i niÖm NVL: NVL lµ mét bé phËn cña ®èi t-îng lao ®éng mµ con ng-êi sö dông c«ng cô lao ®éng t¸c ®éng lªn nã ®ª biÕn chóng thµnh s¶n phÈm theo môc ®Ých ®· ®Þnh tr-íc. * §Æc ®iÓm: NVL lµ yÕu tè c¬ b¶n tham gia vµo qu¸ trinh s¶n xuÊ, kinh doanh cña doanh nghiÖp, do vËy NVL cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - Lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. - ChØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt. - D-íi tèc ®é cña lao ®éng NVL bÞ tiªu hao toµn bé vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ SXKD trong kú. 2.Vai trß cña NVL trong SXKD Ho¹t ®éng trong bÊt cø nÒn kinh tÕ nµo, mét ®¬n vÞ SXKD muèn t¹o ra mét s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, ®¸p øng nhu cÇu, ®ßi hái cña kh¸ch hµng th× viÖc quyÕt ®Þnh cho yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra lµ v« cïng quan träng. C¸c yÕu tè ®Çu ra trong c¬ chÕ thÞ tr-êng nh- hiÖn nay do quy luËt cung cÇu x¸c ®Þnh, c¸c yÕu tè ®Çu vµo dùa trªn sù kÕt hîp cña ba yÕu tè: søc lao ®éng, t- liÖu lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng. §èi t-îng lao ®éng ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng kh«ng chØ phô thuéc vµo thiªn nhiªn mµ cßn so con ng-êi t¹o ra. NVL lµ ®èi t-îng lao ®éng, lµ nh©n tè c¬ b¶n cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã quyÕt ®Þnh chÊt l-îng s¶n phÈm, lµ ch×a kho¸ cho doanh nghiÖp trong viÖc gi¶m chi phÝ, gi¸ thµnh nhê ®ã cã thÓ trô v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¬ chÕ thÞ tr-êng nh- hiÖn nay. Cho nªn, viÖc t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c qu¶n lý NVL, ®¶m b¶o sö dông tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ nh»m h¹ thÊp gi¸ chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc ®Æt ra nh- lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu ®èi víi doanh nghiÖp. II. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL 1. Ph©n lo¹i NVL Trong c¸c doanh nghiÖp, NVL bao gåm nhÊt nhiÒu lo¹i, thø kh¸c nhau víi néi dung kinh tÕ, c«ng dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tÝnh n¨ng lý ho¸ kh¸c nhau. NVL theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu qu¶n lý qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp, NVL ®-îc chia hµnh c¸c lo¹i sau: - NVL chÝnh: (bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi) lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm, NVL chÝnh dïng vµo s¶n xuÊt h×nh thµnh nªn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp. - VËt liÖu phô: lµ lo¹i NVL chØ cã t¸c dông phô ë trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm, lµm t¨ng chÊt l-îng vËt liÖu chÝnh, hoµn chØnh s¶n phÈm hoÆc phôc vô cho viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt theo gãi s¶n phÈm. - Nguyªn liÖu: lµ NVL cung cÊp nhiÖt n¨ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhthan cñi, x¨ng dÇu, khÝ ®èt… - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c tri tiÕt, phô tïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i… - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c vËt liÖu vµ thiÕt bÞ( cÇn l¾p, kh«ng cÊn l¾p, vËt kÕt cÊu, c«ng cô…)mµ doanh nghiÖp mua vµo nh»m môc ®Ých ®Çu t- cho x©y dùng c¬ b¶n. - PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt t- lo¹i ra vµ thanh lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - VËt liÖu kh¸c" lµ c¸c vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c thø ch-a kÓ nh- bao b×, vËt gãi vµ c¸c lo¹i vËt t- ®Æc tr-ng. C¨n cø vµo nguån nhËp NVL th× NVL ®-îc chia thµnh: - NVL mua ngoµi. - NVL gia c«ng chÕ biÕn. C¨n cø vµo môc ®Ých, c«ng dông cña NVL th× NVL ®-îc chia thµnh: - NVL trùc tiÕp dïng vµo s¶n xuÊt x©y dùng. - NVL dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c nh- qu¶n lý ph©n x-ëng, qu¶n lý doanh nghiÖp , tiªu thô s¶n phÈm . 2. §¸nh gi¸ NVL §¸nh gi¸ vËt liÖu lµ dïng th-íc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ thµnh cña NVL theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o yªu cÇu ch©n thùc, chÝnh x¸c vµ thèng nhÊt. Theo quy ®Þnh chung cña chuÈn mùc quèc tÕ, qu¶n lý nhËp xuÊt - tån kho NVL ph¶i ph¶n ¸nh'' gi¸ gèc'': ®ã chÝnh lµ chi phÝ thùc tÕ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®-îc vËt liÖu. 2.1. §¸nh gi¸ NVL nhËp kho ViÖc tÝnh gi¸ nhËp NVL ®-îc c¨n cø vµo nguån nhËp ®Ó x¸c ®Þnh thùc tÕ cña chóng. * §èi víi NVL mua ngoµi: gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n cña ng-êi b¸n+ thuÕ nhËp khÈu( nÕu cã) vµ c¸c kho¶n chi phÝ thu mua thùc tÕ (bao gåm chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, xÕp, b¶o qu¶n, b¶o hiÓm…chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ thuÕ kho b·i)- c¸c kho¶n gi¶m gi¸, hµng mua bÞ tr¶ l¹i (nÕu cã). Tuú theo tõng doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp hay ph-¬ng ph¸p khÊu trõ mµ gi¸ trÞ thùc tÕ cã thuÕ GTGT( nÕu tÝnh theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp), kh«ng cã thuÕ GTGT( nÕu tÝnh theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ) * §èi víi NVL thuª ngoµi ra c«ng chÕ biÕn: gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho gåm gi¸ trÞ thùc tÕ NVL xuÊt ra thuª ngoµi chÕ biÕn + chi phÝ vËn chuyÓn + tiÒn c«ng ph¶i tr¶ ng-êi nhËn chÕ biÕn. * §èi víi NVL nhËn vèn gãp liªn doanh: gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho gi¸ thùc tÕ ®-îc c¸c bªn tham gia gãp vèn liªn doanh chÊp nhËn. * §èi víi sè vèn thu håi: gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho lµ gi¸ thùc tÕ cã thÓ södông, cã thÓ b¸n t¹i thêi ®iÓm nhËp. 2.2. §¸nh gi¸ NVL xuÊt kho §èi víi NVl dïng trong kú: tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp, tuú theo tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé qu¶n lý cã thÓ sö dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ kh¸c nhau. Tuy nhiªn cÇn chó träng nguyªn t¾c, nhÊt qu¸n trong ho¹ch to¸n, nÕu cã thay ®æi ph¶i gi¶i thÝch râ. Trong ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n hiÖn nay, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét trong c¸c c¸ch tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho sau ®©y: * Ph-¬ng ph¸p tån ®Çu kú. TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL; xuÊt kho trong kú=Sè l-îng NV xuÊt; trong kú x TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL tån ®Çu kú; sè l-îng NVL tån ®Çu kú * Ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn Theo ph-¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt dïng trong kú ®-îc tÝnh theo b×nh qu©n( b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷, hay b×nh qu©n cuèi kú tr-íc hoÆc b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp) GÝa thùc tÕ; hµng xuÊt dïng = Sè l-îng hµng; xuÊt dïng x Gi¸ ®¬n vÞ ; b×nh qu©n Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n; c¶ kú dù tr÷ Lỗi! + Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n kú tr-íc; Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tr-íc = Lỗi! Ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp kh¾c phôc ®-îc nhiÒu ®iÓm cña hai ph-¬ng ph¸p trªn, l¹i võa chÝnh x¸c vµ cËp nhËp. Song ph-¬ng ph¸p n¸y ¸p dông hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm NVL, sè lÇn nhËp xuÊt kh«ng nhiÒu, thÞ tr-êng gi¸ c¶ vËt t- biÕn ®æi kh«ng æn ®Þnh. Ph-¬ng ph¸p nµy ®Æc biÖt ®-îc ¸p dông víi nh÷ng doanh nghiÖp thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý b»ng vi tÝnh. Tuy nhiªn nh-îc ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p nµy tån nhiÒu c«ng søc, tÝnh to¸n nhiÒu lÇn. * Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp (ph-¬ng ph¸p ®Ých danh) Theo ph-¬ng ph¸p nµy NVL ®-îc x¸c ®Þnh theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp kho cho ®Õn lóc xuÊt dïng( trõ tr-êng hîp ®iÒu chØnh). Khi xuÊt NVL nµo ®ã sÏ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña NVl ®ã. Do vËy, NVL ph-¬ng ph¸p nµy cßn cã tªn lµ ph-¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh vµ th-êng sö dông ®èi víi c¸c NVL cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh c¸ch biÖt. Ph-¬ng ph¸p nµy cã -u ®iÓm lµ chÝnh x¸c song ph¶i h¹ch to¸n tØ mØ, chi tiÕt. * Ph-¬ng thøc nhËp tr-íc, xuÊt tr-íc (FIFO) Theo ph-¬ng ph¸p nµy, gi¶ thuyÕt r»ng sè NVL nµo nhËp tr-íc sÏ xuÊt tr-íc, xuÊt hÕt sè nhËp tr-íc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Ph-¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi tr-êng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh hoÆc xu h-íng gi¶m vµ doanh nghiÖp cã Ýt doanh ®iÓm NVL, sè lÇn nhËp kh«ng nhiÒu, viÖc sö dông vËt t- ®ßi hái cao vÒ mÆt chÊt l-îng vµ thêi gian dù trù. * Ph-¬ng ph¸p nµy gi¶ ®Þnh nh÷ng NVL mua sau còng sÏ xuÊt tr-íc tiªn, ng-îc l¹i víi ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc tiªn, ng-îc l¹i víi ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc, xuÊt tr-íc ë trªn. ph-¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr-íc, thÝch hîp trong tr-êng hîp l¹m ph¸p. * Ph-¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n Theo ph-¬ng ph¸p nµy, toµn bé NVL biÕn ®éng trong kú ®-îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú qu¶n lý sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc sau: gi¸ thùc tÕ hµng xuÊt; dïng (tån kho cuèi kú) = Gi¸ h¹ch to¸n hµng xuÊt; dïng (tån kho cuèi kú) x HÖ sè gi¸ HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i, tõng nhãm hoÆc tõng thø NVl chñ yÕu tuú thuéc vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý. HÖ sè gi¸ = Lỗi! Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp nhiÒu chñng lo¹i vËt t-, tån - xuÊt - nhËp lín vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt t- kh«ng cao. ph-¬ng ph¸p nµy cã -u ®iÓm lµ ph¶n s¸nh kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng cña NVL trong kú song ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i hµ TÜnh 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty Th¸ng 5/1993 hîp ®ång liªn doanh ®-îc kú kÕt gi÷a C«ng ty Meteco Hµ TÜnh vµ Cong ty Midico 4 - Bé C«ng nghiÖp (Bªn ViÖt Nam) víi c«ng ty Westralian Sands L.T.D Austraylia (Bªn n-íc ngoµi) theo ®ã C«ng ty kho¸ng s¶n Titan Austraylia - Hµ TÜnh (gäi t¾t lµ Austinh) ®-îc thµnh lËp. §Çu n¨m 1996 thÞ tr-êng tiªu thô bÞ khñng ho¶ng, kÐo theo ®ã lµ hµng lo¹t c¸c m©u thuÉn ph¸t sinh gi÷a c¸c bªn ®èi t¸c. §Õn gi÷a n¨m 1996 phÝa Austraylia ®¬n ph-¬ng tõ bá hîp ®ång g©y hËu qu¶ nghiªm träng cho C«ng ty liªn doanh. Do vËy ngµy 1/6/1996 Bé tr-ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- ®· ra quyÕt ®Þnh 147/BKH - QLDA chÊm døt ho¹t ®éng cña C«ng ty liªn doanh. TiÕp ®ã ngµy 7/6/1996 Bé tr-ëng Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- ra tiÕp quyÕt ®Þnh sè 187/BKH - QLDA thµnh lËp héi ®ång thanh lý nh»m ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña C«ng ty Austinh, tiÕn hµnh thanh to¸n bï trõ c¸c c«ng nî cßn tån ®äng theo thñ tôc gi¶i thÓ C«ng ty. Bé cßn giao cho UBND tØnh Hµ TÜnh cïng Ban thanh lý sím hoµn tÊt thñ tôc ph¸p lý ®Ó thµnh lËp mét C«ng ty míi thuéc së h÷u nhµ n-íc nh»m tiÕp qu¶n, ®-a vµo sö dông vµ khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ tµi s¶n vµ tiÒn vèn cña C«ng ty Austinh ®Ó l¹i. Ngµy 6/8/1996 UBND tØnh Hµ TÜnh ra quyÕt ®Þnh sè 1150/Q§/UB thµnh lËp C«ng ty khai th¸c, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Titan Hµ TÜnh (Tepec Hµ TÜnh). C«ng ty ho¹t ®éng d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo luËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc, theo nguyªn t¾c cña doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã gi¸m ®èc, bé m¸y gióp viÖc vµ theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. §iÒu 1 ®iÒu lÖ C«ng ty khai th¸c, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Titan Hµ TÜnh cã ghi râ: "C«ng ty khai th¸c, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Tian Hµ TÜnh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®éc lËp, do UBND tØnh thµnh lËp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kho¸ng s¶n Titan vµ c¸c s¶n phÈm phô ®i kÌm, cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi s¶n riªng, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn do C«ng ty qu¶n lý" "C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc khai th¸c, chÕ biÕn kinh doanh vµ xuÊt khÈu Ilmenite, Zircon, Rutile, Monazit cïng c¸c s¶n phÈm céng sinh vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c theo nguyªn t¾c b¶o toµn ph¸t triÓn vèn vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n ®éc lËp. Tù chñ gi¶i quyÕt c«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Tù bï ®¾p chi phÝ, tù trang tr¶i vèn lµm trßn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc, c©n ®èi lîi Ých x· héi víi lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých ng-êi lao ®éng". C«ng ty khai th¸c chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Titan hµ TÜnh ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së thõa h-ëng c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty Austinh cò ®Ó l¹i, hÇu hÕt c¸c m¸y mãc ®Òu ®· cò vµ h- háng nhiÒu, c¸c thñ tôc ph¸p lý vÒ cÊp ®Êt, giÊy phÐp cÊp má, giÊy phÐp xuÊt khÈu ®Õn th¸ng 7/1997 míi ®-îc hoµn chØnh, vãn l-u ®éng tØnh cÊp ban ®Çu qu¸ Ýt ái. Tr-íc nh÷ng khã kh¨n nh- vËy, C«ng ty ®· chñ tr-¬ng tõng b-íc s¾p xÕp l¹i bé m¸y, æn ®Þnh ®i vµo s¶n xuÊt, t×m kiÕm më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, tiÕp nhËn vµ tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng nh»m n©ng cao vµ c¶i tiÕn ®êi sèng cho hä. Qu¸n triÖt ph-¬ng ch©m ®ã C«ng ty ®· dÇn æn ®Þnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. §Õn th¸ng 12/2000 UBND tØnh chuyÓn giao nhiÖm vô khai th¸c chÕ biÕn Mangan vµ than ®ång ®á tõ C«ng ty Meteco cho C«ng ty khai th¸c, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Titan Hµ TÜnh vµ ®æi tªn thµnh c«ng ty Kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh (tªn giao dÞch Mitraco Hµ TÜnh) thuéc UBND tØnh Hµ TÜnh. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 2924/Q§/UB/TCCQ ngµy 26/12/2000 cña UBND tØnh Hµ TÜnh, giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 113036 ngµy 29/12/2000 do Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- cÊp. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, bªn c¹nh viÖc ph¶i lo ®Çu vµo, ®Çu ra, c«ng ty cßn nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm kho¸ng s¶n bÞ ¸ch t¾c, viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng khai th¸c má thùc sù phøc t¹p, yªu cÇu lîi Ých cña ®Þa ph-¬ng ngµy cµng cao, kh«ng phï hîp víi ph¸p luËt… ®· lµm ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lu«n ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi vµ t×m h-íng ph¸t triÓn cho m×nh. NhËn thøc ®-îc ®iÒu ®ã C«ng ty ®Õn l·nh ®¹o xÝ nghiÖp lu«n lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng, tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, më réng thÞ tr-êng míi, s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm míi, ®æi míi thiÕt bÞ, c¶i tiÕn c«ng nghÖ… Víi sù cè g¾ng ®ã, C«ng ty ®¹t ®-îc kÕt qu¶ sau: BiÓu sè 1: Mét sè chØ tiªu cña C«ng ty trong c¸c n¨m 2002, 2003, 2004 STT ChØ tiªu §VT N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 1 S¶n phÈm s¶n xuÊt TÊn 86.693 95.156 151.212 2 S¶n phÈm xuÊt khÈu TÊn 84.839 95.842 147.602 3 Doanh thu Tr® 140.091 175.452 204.698 4 Lîi nhuËn Tr® 6.498 10.304 82.072 5 Nép ng©n s¸ch Tr® 10.559 13.039 13.071 6 Kim ng¹ch xuÊt khÈu USD 5.485.778 10.400.000 12.328.540 7 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ng/t 680.000 1.000.000. 1.150.000 8 Vèn cè ®Þnh Tr® 19.435.876.325 38.829.654.931 87.287.331.452 9 Vèn l-u ®éng Tr® 39.657.986.432 45.069.661.321 50.404.977.343 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 3 n¨m cña C«ng ty thÊy t×nh h×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty ngµy mét cô thÓ: tû suÊt lîi nhu©n, doanh thu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. Kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng ®Òu, thu nhËp cña CBCNV còng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, s¶n xuÊt xuÊt khÈu trong 3 n¨m ®Òu t¨ng. Víi chñ tr-¬ng cña Gi¸m ®èc C«ng ty sÏ n©ng C«ng ty thµnh m« h×nh Tæng C«ng ty víi ®µ ph¸t triÓn nµy C«ng ty sÏ ngµy cµng gÆt h¸i ®-îc nhiÒu thµnh c«ng h¬n n÷a trong ho¹t ®éng SXKD. 2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ. S¬ ®å 1.Quy tr×nh khai th¸c quÆng th«. C¸t quÆng M¸y khai th¸c cÊp liÖu B¬m cÊp liÖu TuyÓn xo¾n hoÆc nhµ m¸y Nguyªn liÖu th« C¸t th¶i S¬ ®å 2: Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm QuÆng th« Lß sÊy Nhµ m¸y tuyÓn tinh S¶n phÈm C¸t th¶i S¶n phÈm cña c«ng ty lµ Ilmenite, Zircon, Rutinne.§Ó hoµn thµnh s¶n phÈm b-íc cuèi cïng ph¶i tr¶i qua mét quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p. ChØ mét thay ®æi trong chuçi liªn kÕt cña quy tr×nh s¶n xuÊt sÏ cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Nh×n trung ngo¹i trõ bé phËn khai th¸c nguyªn liÖu th« ®Ó cung cÊp cho xi nghiÖp khai th¸c quy tr×nh c«ng nghÖ riªng, cßn l¹i c¸c xÝ nghiÖp kh¸c tuy quy m« s¶n xuÊt cã kh¸c nhau nh-ng nh×n chung quy tr×nh c«ng nghÖ t-¬ng ®èi gièng nhau. 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. S¬ ®å 3.S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty P.Gi¸m ®èc kü thuËt Phßng Kü thuËt XN khai th¸c Phßng Má P.Gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng KCS XN XN XN XN Th¹ch CÈm Khai Zircon Hµ Xuyªn th¸c Phßng Kinh tÕ XN X-ëng Kú c¬ Anh khÝ Phßng TC-L§TL §éi vËn t¶i vµng Phßng HQ-TH P.Gi¸m ®èc Tµi chÝnh Phßng TC-KT XN KS Du XN §éi kinh lÞch than kho doanh Thiªn c¶ng TMTH VP§D Hµ Néi XN man gan ý C«ng ty kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh ®-îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c cña doanh nghiÖp nhµ n-íc cã ban gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc. 3.1. Ban gi¸m ®èc Bao gåm 01 gi¸m ®èc, 03 phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc c«ng ty: §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty vÒ tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c mµ nhµ n-íc giao cho c«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: lµ ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch mÆt kü thuËt cña toµn c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng, uû quyÒn thay mÆt cho gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. - Phã gi¸m s¶n xuÊt : lµ ng-êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mÆt s¶n xuÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng uû quyÒn. - Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh: lµ ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty phô tr¸ch vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc c«ng tyvÒ nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng. 3.2. Bé m¸y gióp viÖc cña gi¸m ®èc C«ng ty. 3.2.1. C¸c phßng ban chuyªn m«n a. Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l-¬ng: Tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng ty vÒ c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng vÒ tiÒn l-¬ng. Lµm tèt c«ng t¸c nh©n sù, thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng vÒ tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, tai n¹n lao ®éng, th«i viÖc, h-u trÝ… Th-êng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc mµ C«ng ty ®· ban hµnh ë c¸c xÝ nghiÖp. b. Phßng tµi chÝnh- Qu¶n lý: Tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc: Qu¶n lý tµi chÝnh, h¹ch to¸n kinh tÕ trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý t¸i chÝnh cña Nhµ N-íc víi c¸c DNNN. c. Phßng kinh tÕ: Tham m-u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt , CDCB,vËn chuyÓn vµ tiªu thô s¶n phÈm …X©y dùng quy ho¹ch kÕ ho¹ch ®Çu t- dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. Tæng kÕt ®óc rót qu¸ tr×nh thùc hiÖn. d. Phßng kü thuËt: Tham m-u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ tuyªn kho¸ng vµ qu¶n lý kü thuËt c¬ ®iÖn ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trong toµn C«ng ty nhÆm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®-îc giao. ®. Phßng má: Tham m-u vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan trong ho¹t ®éng khai th¸c kho¸ng s¶n. C«ng t¸c m«i sinh m«i tr-êng, phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c xÝ nghiÖp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo luËt kho¸ng s¶n Nhµ N-íc. e. Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: Tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh tæng hîp. Th-êng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ c«ng t¸c hµnh chÝnh tæng hîp ë V¨n phßng C«ng ty c¸c xÝ nghiÖp. f. Phßng ph©n tÝch vµ kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm (KSC): Tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty vª c«ng t¸c ph©n tÝch vµ kiÓm so¸t chÊt l-îng c¸c lo¹i s¶n phÈm. Ph©n tÝch kÞp thêi, chÝnh x¸c quy tr×nh c¸c lo¹i mÉu theo yªu cÇu chÊt l-îng chÊt l-îng s¶n phÈm vµ quy ®Þnh cña C«ng ty. Gi¸m s¸t kiÓm tra, qu¶n lý chÊt l-îng c¸c lo¹i s¶n phÈm , x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm hå s¬ tµi liÖu, kÕt qu¶ ph©n tÝch. g. V¨n phßng ®¹i diÖn Hµ Néi: Thùc hiÖn nhiÖm vô cña V¨n phßng ®¹i diÖn theo ph©n c«ng cña l·nh ®¹o C«ng ty. 3.2.2. C¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc a. XÝ nghiÖp kho¶ng s¶n CÈm Xuyªn: Tæ chøc, chÕ biÕn quÆng Ilmenite theo chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng ®· ®-îc duyÖt. b. XÝ nghiÖp kho¶ng s¶n Kú Anh: Tæ chøc khai th¸c nguyªn liÖu Ilmenite trªn vïng má kú khang theo kÕ ho¹ch qui ho¹ch vµ ®×nh møc kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty giao. Tæ chøc chÕ biÕn quÆng Ilmenite theo chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng ®· ®-îc duyÖt. c. XÝ nghiÖp kho¸ng s¶n Th¹ch Hµ: Tæ chøc chÕ biÕn quÆng Ilmenite theo chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng ®· ®-îc duyÖt. d. XÝ nghiÖp khai th¸c: Tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng t¸c khai th¸c vµ tuyÓn th« ®¶m b¶o theo ®óng quy ho¹ch, thiÕt kÕ ®· ®-îc Nhµ N-íc phª duyÖt. §¶n b¶o c¸c chØ tiªu vÒ quÆng khai th¸c tuyÓn th« vÒ sè l-îng chÊt l-îng vµ thêi gian cña C«ng ty. ®. XÝ nghiÖp chÕ biÕn Zircon: Tæ chøc chÕ biÕn s¶n phÈm Ilmenite, Zircon, Monazit ®¶m b¶o sè l-îng chÊt l-îng theo quy ®Þnh cña C«ng ty. Phèi hîp víi Gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp, c¸c phßng ban thùc hiÖn tèt cã hiÖu qña c¸c phËn hµnh ®-îc giao. e. X-ëng c¬ khÝ: Tæ chøc qu¶n lý khai th¸c, b¶o d-ìng, söa ch÷a vËn hµnh c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. TiÕn hµnh n©ng cÊp c¶i tiÕn lµm míi gia c«ng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp. LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a b¶o d-ìng thay thÕ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n. f. §éi kho c¶ng: Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña gi¸m ®èc c«ng ty vÒ kÕ ho¹ch nhËp vµ xuÊt hµng t¹i c¸c kho c¶ng. §¶m b¶o sè l-îng, chËt l-îng, vµ thêi gian theo kÕ ho¹ch, tæ chøc kiÓm tra theo dâi sè l-îng, chÊt l-îng hµng ho¸ ë c¸c kho ®Ó cã kÕ ho¹ch giao nhËn hµng vµ tham m-u cho gi¸m ®èc phï hîp. g. XÝ nghiÖp than: Tæ chøc qu¶n lý, khai th¸, thu gom, chÕ biÕn than ®¹t tiªu chuÈn vÒ chÊt l-îng tiªu thô néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. Tham gia c«ng t¸c x©y dùng qui ho¹ch, kÐ ho¹ch ph¸t triÓn chiÕn l-îc vµ c«ng t¸c th¨m dß n©ng cao më réng má. h. XÝ nghiÖp Mangan: Tæ chøc qu¶n lý, khai th¸c , thu gom, chÕ biÕn Mangan ®¹t tiªu chuÈn vÒ chÊt l-îng tiªu thô néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. Tham gia c«ng t¸c x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chiÕn l-îc vµ c«ng t¸c th¨m do n©ng cÊp më réng má. i. XÝ nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i tæng hîp: ChÞu tr¸ch nhiÖm vª toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kinh doanh th-¬ng m¹i cña xÝ nghiÖp. §¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. k. XÝ nghiÖp khai th¸c vµng: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c khai th¸c vµ ph©n kim vµng. 1. Kh¸ch s¹n du lÞch Thiªn ý: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kinh doanh dÞch vô nhµ hµng, kh¸ch s¹n vµ du lÞch. m. §éi vËn t¶i: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vËn chuyÓn c¸c lo¹i nguyªn liÖu, s¶n phÈm trong néi bé C«ng ty vµ vËn chuyÓn c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®Ó tiªu thô cho c¸c kh¸ch hµng trong n-íc vµ xuÊt khÈu. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vÒ chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh B¶ng kª c¸c lo¹i NVL cña doanh nghiÖp TT 1 2 3 4 5 Nguyªn vËt liÖu QuÆng th« Ho¸ chÊt X¨ng dÇu Than c¸m Ga 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khai th¸c má vµ chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm tõ sa kho¸ng tù nhiªn, nguyªn liÖu chÝnh chñ yÕu cña c«ng ty lµ: quÆng th« khai th¸c ®-îc. Do vËy chÊt l-îng nguyªn liÖu chÝnh phô thuéc rÊt lín vµo ®Æc tÝnh lý ho¸ cña b¶n th©n quÆng, ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn cña khu vùc má, quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c. Tuy nhiªn còng gièng nh- tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, vËt liÖu ë c«ng ty còng mang ®Æc ®iÓm cña yÕu tè vËt liÖu nãi chung, ®iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn trªn hai mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt, cô thÓ nh- sau: - VÒ mÆt hiÖn vËt: vËt liÖu tham gia toµn bé vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®-îc tiªu dïng toµn bé vµ kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. - VÒ mÆt gi¸ trÞ: gi¸ trÞ cña vËt liÖu ®-îc chuyÓn dÞch mét lÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. VËt liÖu ë c«ng ty ®-îc h×nh thµnh tõ hai nguån: tù khai th¸c vµ mua ngoµi 2. Ph©n lo¹i NVL vµ c«ng t¸c qu¶n lý 2.1. Ph©n lo¹i vËt liÖu C¨n cø vµo néi dung vµ tÝnh chÊt kinh tÕ cña vËt liÖu, vËt liÖu ë c«ng ty ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - NVL chÝnh: lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu cña c«ng ty, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. NVL chÝnh lµ quÆng th« - VËt liÖu phô: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhho¸ chÊt - Nhiªn liÖu: bao gåm c¸c lo¹i nh- x¨ng dÇu, than c¸m, ga… - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt phô tïng m¸y mãc thiÕt bÞ mµ c«ng ty mua s¾m ®Ó thay thÕ, söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc 2.2. C«ng t¸c qu¶n lý VËt liÖu ë c«ng ty ®-îc tæ chøc qu¶n lý theo hÖ thèng ®Þnh møc néi bé do phßng kinh tÕ kü thuËt, qu¶n lý tµi vô… x©y dùng cho tõng xÝ nghiÖp trªn c¬ së ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tõng ®¬n vÞ. Cô thÓ ta cã thÓ xem xÐt mét sè chØ tiªu ®Þnh møc sau: MÉu biÓu 2: ChØ tiªu s¶n xuÊt ilmenite XÝ nghiÖp CÈm Xuyªn Th¹ch Hµ kú Anh QuÆng cã tû träng nÐn -ít (m3/TSP) 0.93 0.85 1.1 §iÖn (Kwh/TSP) 12.5 5 30 ChØ tiªu Than sÊy (Kg/TSP) DÇu (L/TSP) 32 4 7 Ngoµi ra c«ng ty cßn ban hµnh quy chÕ xö lý c¸c tr-êng hîp thùc hiÖn tèt hoÆc vi ph¹m ®Þnh møc chi phÝ nh»m g¾n tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña ng-êi lao ®éng víi lîi Ých tËp thÓ. 3. §¸nh gi¸ vËt liÖu ë C«ng ty * §èi víi NVL nhËp kho NVL cña c«ng ty chñ yÕu tù khai th¸c. C«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ vµ gi¸ NVL nhËp kho ®-îc tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ. Tuú theo nguån nhËp vËt liÖu cña c«ng ty mµ trÞ gi¸ cña chóng ®-îc x¸c ®Þnh theo c¸c c¸ch kh¸c nhau. * Gi¸ vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho Gi¸ thùc tÕ cña; NVL nhËp kho = Gi¸ mua thùc tÕ; (trªn ho¸ ®¬n) + Chi phÝ vËn chuyÓn; bèc dì Trong ®ã, gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ kh«ng cã GTGT. Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì l« hµng ph¶i tr¶ cho bªn thø ba (tr-êng hîp vËn chuyÓn thuª ngoµi, tr¶ cho ng-êi b¸n nÕu do bªn cung cÊp chuyªn chë; tr¶ l-¬ng vµ chi phÝ x¨ng dÇu cho bé phËn vËn t¶i nÕu sö dông ®éi xe cña c«ng ty. VÝ dô 1: Theo H§ GTGT 000966 ngµy 01/3/2003. TrÞ gi¸ 6.000 lÝt dÇu nhËp kho = Gi¸ dÇu + LÖ phÝ giao th«ng = 21.600.000® BiÓu 03 §Þa chØ: C«ng ty x¨ng dÇu Ho¸ ®¬n GTGT KH: NT/2002 nghÖ tÜnh (Liªn 2: giao cho kh¸ch hµng) N0: 000966 M· sè thuÕ: 2900326304 Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 Tªn kh¸ch hµng: C«ng ty KS & TM Hµ TÜnh MST:3000100659-1 H×nh thøc thanh to¸n: thanh to¸n - CK STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô MS §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 620 LÝt 6.000 3.300 19.800.000 300 1.800.000 DÇu ®iªzen LÖ phÝ giao th«ng 1. Céng tiÒn hµng 19.800.000 2. ThuÕ GTGT (TS 10%) 1.980.000 3. LÖ phÝ giao th«ng 1.800.000 4. Tæng tiÒn hµng 23.580.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: hai ba triÖu n¨m tr¨m t¸m m-¬i ngµn ®ång ch½n Ng-êi mua Ng-êi b¸n Qu¶n lý tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ VÝ dô 2: Theo H§ GTGT sè 74128 ngµy 12/2/2005. Anh Vâ TrÝ L-u t¹m øng tiÒn c«ng ty ®i mua cña chi nh¸nh vËt t- Th¸i Nguyªn 400m èng thÐp chÞu lùc gi¸ trÞ ghi trªn ho¸ ®¬n lµ: 16.000.000® (Gi¸ chi phÝ bèc xÕp vµ vËn chuyÓn vÒ kho c«ng ty do c«ng ty chÞu) BiÓu sè 4 Ho¸ ®¬n GTGT (Liªn 2; giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2005 N0: 074128 §¬n vÞ b¸n hµng: Chi nh¸nh vËt t- Th¸i Nguyªn §Þa chØ: Phæ Yªn - Th¸i Nguyªn §iÖn tho¹i: MST: 01001003360021 Hä vµ tªn ng-êi mua: Vâ TrÝ L-u §¬n vÞ: C«ng ty kho¸ng s¶n vµ Th-¬ng m¹i Hµ TÜnh §Þa chØ: ThÞ x· Hµ TÜnh H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MST: 3000100659 -1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ThÐp chÞu lùc m 400 40.000 16.000.000 Céng tiÒn hµng 16.000.000 ThuÕ suÊt GTGT 5% 800.000 Tæng thanh to¸n 16.800.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M-êi s¸u triÖu t¸m tr¨m ngh×n ®ång ch½n Ng-êi mua Qu¶n lý tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ Theo giÊy biªn nh©n vËn chuyÓn chi phÝ vËn chuyÓn 400m èng thÐp ®ã lµ: 600.000® BiÓu sè 5 GiÊy biªn nhËn Tªn t«i lµ: Vò M¹nh TuÊn L¸i xe sè 20K - 3447 Ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2005 cã nhËn chë cho anh L-u ë c«ng ty Kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh 400m thÐp tõ chi nh¸nh vËt t- Th¸i Nguyªn vÒ kho c«ng ty Kho¸ng s¶n vµ th-¬ng m¹i Hµ TÜnh Sè tiÒn vËn chuyÓn lµ: 6.000.000 (S¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n) Ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2005 Ng-êi tr¶ tiÒn Ng-êi viÕt giÊy Vâ TrÝ L-u Vò M¹nh TuÊn Nh- vËy trÞ gi¸ thùc tÕ 400m èng thÐp nhËp kho lµ: 16.000.000 + 600.000 = 16.600.000® * §èi víi NVL khai th¸c nhËp kho Khi tiÕn hµnh nhËp kho, gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thùc tÕ cña; NVL nhËp kho = Khèi l-îng NVL; nhËp kho x Gi¸ thµnh ®¬n vÞ; NVL Trong ®ã: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ;NVL = Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ NVL; Khèi l-îng NVL khai th¸c Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ NVL = Tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh VÝ dô 3: Quý I n¨m 2005 ë xÝ nghiÖp khai th¸c cã mét sè tµi liÖu sau: C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª hµng th¸ng (xem biÓu 6). Qu¶n lý kho lªn b¶ng tæng hîp quý (xem biÓu 7). - Khèi l-îng quÆng khai th¸c ®-îc lµ: 4283m3 (xem biÓu 7) BiÓu sè 6 XÝ nghiÖp khai th¸c Biªn b¶n kiÓm kª nguyªn vËt liÖu ilmenite Th¸ng 1 n¨m 2005 SL TK ®Çu kú SL SXtrong kú SL XK trong kú SL TK cuèi kú 200 1.650 1.550 300 ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005 §¹i diÖn c«ng ty §¹i diÖn xÝ nghiÖp
- Xem thêm -