Tài liệu Quản lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp ở thành phố Vinh và các khu vực phụ cận

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- Phan Thị Hằng QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ VINH VÀ CÁC KHU VỰC PHỤ CẬN Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60.85.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS: Mai Trọng Thông Hà Nội – 2012 i MỤC LỤC MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................. 1 2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ của đề tài ............................................................ 3 2.1. Mục đích nghiên cứu .............................................................................................. 3 2.2. Nhiệm vụ của đề tài ................................................................................................ 3 3. Giới hạn của đề tài ..................................................................................................... 3 4. Cấu trúc luận văn ....................................................................................................... 3 Chương 1 ....................................................................................................................... 4 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN ...................... 4 1.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ VINH .. 4 1.1.1. Đặc điểm tự nhiên ................................................................................................ 4 1.1.2. Tình hình phát triển kinh tế ............................................................................... 10 1.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ VINH VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN ...................................................................................................... 13 1.2.1. Qui mô và tốc độ tăng trưởng công nghiệp ....................................................... 13 1.2.2. Cơ cấu ngành công nghiệp ................................................................................. 14 1.2.3. Các hình thức tổ chức công nghiệp trong Thành phố Vinh ............................. 15 Chương 2 ..................................................................................................................... 27 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................... 27 2.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................................. 27 2.1.1. Một số khái niệm ............................................................................................... 27 2.1.2. Một số tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường ........................................... 28 2.2. QUAN ĐIỂM NGHIÊN CỨU.............................................................................. 32 2.2.1. Quan điểm hệ thống ........................................................................................... 32 2.2.2. Quan điểm lãnh thổ ............................................................................................ 33 2.2.3. Quan điểm tổng hợp .......................................................................................... 33 2.2.4. Quan điểm lịch sử .............................................................................................. 33 2.2.5. Quan điểm phát triển bền vững ......................................................................... 34 ii 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................ 34 2.4. NGUỒN SỐ LIỆU ................................................................................................ 35 Chương 3 ......................................................................................................................... ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP .......................................................... 37 3.1. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP ......... 37 3.1.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí .................................................... 37 3.1.2. Hiện trạng chất lượng môi trường nước ............................................................ 47 3.1.3. Hiện trạng chất thải rắn...................................................................................... 63 3.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT THẢI TẠI CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ VINH ................... 65 3.2.1. Thực trạng quản lý môi trường khu, cụm công nghiệp ở Việt Nam ................. 65 3.2.2. Thực trạng quản lý môi trường tại các khu, cụm CN ở thành phố Vinh ........... 68 3.3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BVMT VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP .................... 78 3.3.1. Các giải pháp liên quan đến chính sách, cơ chế, chế tài .................................... 79 3.3.2. Các giải pháp liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát môi trường 79 3.3.3. Các giải pháp liên quan đến xây dựng nguồn nhân lực ..................................... 80 3.3.4. Các giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT ......................................... 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................................... 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 85 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Quy mô dân số và lao động TP.Vinh giai đoạn 2001 - 2020 ................................. 10 Bảng 1.2: Cơ cấu ngành công nghiệp năm 2009 .................................................................... 14 Bảng 1.3: Các dự án đầu tư trong KCN Bắc Vinh ................................................................. 16 Bảng 1.4: Các dự án đầu tư trong KCN Nam Cấm ................................................................ 19 Bảng 1.5: Tổng số lao động đang làm việc trong các KCN ................................................... 20 Bảng 1.6: Giá trị sản xuất công nghiệp của các KCN (tỷ đồng) ............................................ 21 Bảng 1.8: Các dự án lớn tại các cụm công nghiệp................................................................. 24 Bảng 1.9: Một số điểm công nghiệp chính trong Thành phố Vinh ....................................... 25 Bảng 2.1: Giá trị giới hạn của các thông số cơ bản trong không khí xung quanh.................. 29 Bảng 2.2: Giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ các chất trong nước mặt ................ 29 Bảng 2.3: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước dưới đất .................................. 30 Bảng 2.4: Giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ các chất trong nước thải sản xuất giấy và bột giấy ....................................................................................................................... 31 Bảng 2.5: Giá trị các thông số ô nhiễm cho phép trong nước thải sinh hoạt .......................... 31 Bảng 2.6: Giá trị các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp .................................... 31 Bảng 3.1: Chất lượng môi trường không khí tại một số nhà máy trong khu, cụm công nghiệp năm 2011................................................................................................................................. 38 Bảng 3.2: Diễn biến chất lượng không khí xung quanh các khu, cụm CN ............................ 43 (2008-2010) ............................................................................................................................ 43 Bảng 3.3: Lưu lượng nước thải tại các KCN năm 2011 ......................................................... 47 Bảng 3.4: Nước thải sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp năm 2011 ................................. 50 Bảng 3.5: Chất lượng nước thải sinh hoạt tại các khu, cụm công nghiệp năm 2011 ............. 52 Bảng 3.6: Chất lượng nước ngầm một số nhà máy trong KCN Nam Cấm ............................ 53 năm 2011................................................................................................................................. 53 Bảng 3.7: Diễn biến chất lượng nước ngầm tại các khu, cụm công nghiệp từ 2008 – 2010 .. 55 Bảng 3.8: Diễn biến chất lượng nước mặt các khu vực tiếp nhận nước thải (2008-2010) .... 58 Bảng 3.9: Tổng lượng chất thải rắn của các nhà máy trong KCN Bắc Vinh.......................... 63 Bảng 3.10: Tổng lượng chất thải rắn của các nhà máy trong KCN Nam Cấm ...................... 64 Bảng 3.11: Thực trạng công tác quản lý môi trường KCN Bắc Vinh .................................... 72 Bảng 3.12: Thực trạng công tác quản lý môi trường KCN Nam Cấm ................................... 73 Bảng 3.13: Tổng hợp về công tác quản lý chất thải của một số nhà máy trong các KCN tại thành phố Vinh........................................................................................................................ 75 iv DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Bản đồ hành chính thành phố Vinh .................................................................4 Hình 1.2: Sơ đồ khu công nghiệp Bắc Vinh ..................................................................16 Hình 1.3: Mặt bằng tổng thể khu công nghiệp Nam Cấm .............................................18 Hình 3.1: Diễn biến nồng độ khí SO2 tại các khu, cụm công nghiệp ...........................45 Hình 3.2: Diễn biến nồng độ khí CO tại các khu, cụm công nghiệp .............................46 Hình 3.3: Diễn biến nồng độ khí NO2 tại các khu, cụm công nghiệp ...........................46 Hình 3.4: Diễn biến nồng độ bụi lơ lửng tại các khu, cụm công nghiệp .......................46 Hình 3.5: Diễn biến chất lượng nồng độ BOD5 tại các khu, cụm công nghiệp ............57 Hình 3.6: Diễn biến chất lượng nồng độ COD tại các khu, cụm công nghiệp ..............57 Hình 3.7: Diễn biến chất lượng nồng độ NO2- tại các khu, cụm công nghiệp .............59 Hình 3.8: Diễn biến chất lượng nồng độ NH4+ tại các khu, cụm công nghiệp ...........60 Hình 3.9: Diễn biến chất lượng nồng độ SS tại các khu, cụm công nghiệp ..................61 Hình 3.10: Diễn biến chất lượng nồng độ DO tại các khu, cụm công nghiệp ..............62 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ban quản lý: BQL Bảo vệ môi trường: BVMT Cam kết bảo vệ môi trường: CKBVMT Chất thải nguy hại: CTNH Chất thải rắn: CTR Chất lượng môi trường: CLMT Công ty: CT Công nghiệp: CN Cơ sở sản xuất: CSSX Cụm công nghiệp: CCN Đánh giá tác động môi trường: ĐTM Khu công nghiệp: KCN Khu kinh tế: KKT Một thành viên: MTV Nước thải sản xuất: NTSX Nhà máy: NM Ô nhiễm môi trường: ONMT Quy chuẩn Việt Nam: QCVN Quan trắc môi trường: QTMT Sản xuất công nghiệp: SXCN Thành phố: TP Tiểu thủ công nghiệp: TTCN Trách nhiệm hữu hạn: TNHH Tài nguyên và môi trường: TNMT Tiêu chuẩn cho phép: TCCP vi MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua ngành công nghiệp tỉnh Nghệ An đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tăng trưởng ổn định, nhiều ngành và cơ sở sản xuất có khả năng cạnh tranh trên thị trường như: ximăng, mía đường, nông sản, thực phẩm, khai thác khoáng sản.... Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2009 đạt 14.829.008 triệu đồng (theo giá hiện hành), tăng 4,6 lần so với năm 2001 và tăng 1,7 lần so với năm 2005. Trong những năm qua, ngành công nghiệp Nghệ An liên tục giữ được đà tăng trưởng hai con số, và được coi là đầu tàu tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế của tỉnh. Giai đoạn 2001 – 2008, tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân đạt 24,7% cao hơn tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả nước 8,8% (tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả nước là 15,9%) và vùng Bắc Trung Bộ 9,3% (tốc độ tăng trưởng công nghiệp của vùng là 15,5%). Năm 2009 tốc độ tăng trưởng chỉ đạt khoảng 7%, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Đến năm 2010 tốc độ tăng trưởng công nghiệp được phục hồi và đạt 19,8%. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Vinh tăng từ 1.352.426 triệu đồng năm 2005 lên 3.098.237 triệu đồng năm 2010 (theo giá so sánh 1994) chiếm 30,5% tỉ trọng công nghiệp của thành phố và 36,4% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh (theo giá hiện hành). Qui mô công nghiệp của thành phố Vinh đang có xu hướng ngày càng mở rộng thể hiện vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế cũng như khẳng định những thành quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đường lối phát triển kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp trung bình giai đoạn 2005 - 2010 của thành phố Vinh tương đối cao 19,97%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không ổn định qua các năm và có tương quan giống với biểu đồ tăng trưởng công nghiệp cả tỉnh. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của Vinh có độ dốc rõ nét từ 39,5% (2005) xuống 12,1% (2006). Sự xuống dốc đột biến này có nguyên nhân tương tự như ngành công nghiệp của tỉnh. Năm 2006 là một năm đầy biến động với sự sắp xếp lại của nhiều doanh nghiệp, sự khó khăn về thị trường tiêu thụ cũng như những bất cập trong hoạt 1 động sản xuất. Và sau năm 2006, công nghiệp của thành phố có những dấu hiệu phục hồi, tốc độ tăng trưởng có xu hướng tăng nhanh và vẫn liên tục giữ ở hai con số (17,4% - 2008, 21,6% - 2009, 13,8% - 2010). Hiện nay, thành phố Vinh có diện tích tự nhiên 104,96 km2 bằng 0,64% diện tích của tỉnh, dân số 30,15 vạn người, chiếm 10,3% dân số toàn tỉnh (năm 2010). Hiện tại trên địa bàn thành phố Vinh chỉ có 1 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động (KCN Bắc Vinh theo quy hoạch rộng 200ha, giai đoạn I rộng 60,16 ha nhưng do nằm trong khu dân cư nên không có khả năng mở rộng) và 4 CCN: Đông Vĩnh, Nghi Phú, Hưng Lộc, Hưng Đông. Trong đó CCN Hưng Đông có diện tích quy hoạch lớn nhất 39,51 ha, 3 CCN còn lại có diện tích nhỏ khoảng 10 ha trở xuống. Các khu công nghiệp nhỏ này đã được lấp đầy. Một số nhà máy lớn đang được xây dựng nhưng ở ngoài địa bàn thành phố như: Nhà máy Bia Sài Gòn (Hưng Nguyên – Nam Đàn), các nhà máy trong KCN Nam Cấm (Nghi Lộc). Nhiều năm gần đây, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp với máy móc thiết bị cũ, không có hệ thống thu gom và xử lý chất thải, nằm xen kẽ các khu dân cư đã gây tác động đến môi trường không khí và nước ở thành phố Vinh. Thực hiện chủ trương xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đã có chủ trương xây dựng các khu, cụm công nghiệp tập trung để chuyển các cơ sở sản xuất (CSSX) ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, phần lớn các khu, cụm công nghiệp đều xây dựng theo hình thức "cuốn chiếu", cơ sở hạ tầng và hạng mục xử lý chất thải, mương tiêu thoát nước đều được thực hiện sau hoặc chưa có làm cho vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp đang trở thành vấn đề bức xúc. Từ thực tiễn nêu trên, để đánh giá đầy đủ các hiện trạng về chất thải gây ô nhiễm môi trường và công tác quản lý (kiểm kê, thu gom, xử lý) chất thải sản xuất, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc quản lý chất thải tại các khu cụm công nghiệp ở thành phố Vinh và các khu vực phụ cận, học viên cao học đã chọn đề tài luận văn thạc sỹ “Quản lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp ở thành phố Vinh và các khu vực phụ cận”. 2 2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ của đề tài 2.1. Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiện trạng chất thải các loại và thực trạng công tác quản lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp ở thành phố Vinh và các khu vực phụ cận. - Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc quản lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp ở thành phố Vinh và các khu vực phụ cận. 2.2. Nhiệm vụ của đề tài - Đánh giá hiện trạng chất thải các loại tại khu, cụm công nghiệp ở địa bàn nghiên cứu. - Đánh giá diễn biến của chất lượng môi trường không khí, môi trường nước tại các khu, cụm công nghiệp và các vùng phụ cận trong giai đoạn 2008 - 2010. - Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải tại khu vực nghiên cứu (thu gom, xử lý chất thải). - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp tại địa bàn nghiên cứu. 3. Giới hạn của đề tài - Đối tượng: Các khí thải, chất thải lỏng, chất thải rắn phát sinh từ sản xuất và sinh hoạt tại các khu, cụm công nghiệp gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường nước tại thành phố Vinh và các khu vực phụ cận. - Phạm vi nghiên cứu: Các khu công nghiệp: Bắc Vinh, Nam Cấm. Các cụm công nghiệp: Đông Vĩnh, Nghi Phú, Hưng Lộc. 4. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Đặc điểm tự nhiên, phát triển kinh tế và tình hình phát triển công nghiệp tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chương 2: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Đánh giá hiện trạng môi trường và công tác quản lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 3 Chương 1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 1.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ VINH 1.1.1. Đặc điểm tự nhiên 1.1.1.1. Vị trí địa lý TP.Vinh là một trong hai đô thị lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ có diện tích tự nhiên là 105,01 km2 bao gồm 16 phường và 9 xã. Thành phố có tọa độ địa lý từ 18°38'50” đến 18°43’38” vĩ độ Bắc, từ 105°56’30” đến 105°49’50” kinh độ Đông. Vinh là thành phố nằm bên bờ sông Lam, phía Bắc giáp huyện Nghi Lộc, phía Nam và Đông Nam giáp huyện Nghi Xuân, phía Tây và Tây Nam giáp huyện Hưng Nguyên. Vinh nằm trên trục đường quốc lộ 1A xuyên Việt và đường sắt Bắc - Nam, cách thủ đô Hà Nội 319 km về phía bắc, cách cố đô Huế 350 km, Đà Nẵng 472 km, TP. Hồ Chí Minh 1447 km về phía nam, cách thủ đô Viên Chăn (Lào) 400 km về phía Tây. Vinh là một trong những vị trí đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. TP.Vinh nằm ở trung độ cả nước trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc Nam, giữa hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh là hai trung tâm kinh tế - chính trị, văn hoá lớn nhất, phát triển nhất cả nước. Vinh là giao điểm của các tuyến giao thông Bắc Nam và Đông Tây. Về đường bộ trong vòng 250 - 500 km, từ Vinh có thể dễ dàng đến với Hà Nội, Đà Nẵng, Trung Lào, Viêng Chăn. Với 500 - 1000 km, Vinh cũng dễ dàng tiếp xúc với khu vực có năng lực sản xuất và lưu thông hàng hóa lớn như thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Bắc Thái Lan, cửa khẩu giáp Trung Quốc. Về đường thủy, Vinh có cảng và đường hàng hải đến các nước trên thế giới. Ngoài vị trí trung độ của vùng Bắc Trung Bộ, Vinh chịu sự chi phối rất mạnh của Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, có những ảnh hưởng nhất định với vùng Trung Lào. Đây là một lợi thế rất quan trọng trong xu thế hội nhập hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho Vinh giao lưu với các vùng trong cả nước và thế giới. 4 TP.Vinh là một trong những đô thị lớn của vùng Bắc Trung Bộ, có vị trí địa lý thuận lợi trong giao lưu KT-XH giữa các vùng trong cả nước tạo điều kiện cho quá trình đô thị hoá một cách nhanh chóng. Nhờ hệ thống đường bộ (đường 49, đường 30, đường 15) nên mọi hoạt động giao thông từ Vinh đi các huyện miền Tây của Nghệ An như: Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ được thực hiện thuận lợi. Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã xác định Vinh là trung tâm đô thị hoá vùng Bắc Trung Bộ, một trong mười trung tâm của cả nước. Vinh được quy hoạch tương đối bài bản và khoa học, có thể tiếp cận một thành phố hiện đại, là đầu mối giao thông Quốc gia với đủ các loại hình: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không; Vinh có vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế ở tầm quốc gia do nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây và vành đai kinh tế ven biển, nằm giữa hai trung tâm CN lớn: Nam Thanh - Bắc Nghệ và Thạch Khê - Vũng Áng, nằm liền kề Khu kinh tế mới Đông Nam Nghệ An, có 5 nhiều thuận lợi trong hoạt động thương mại, dịch vụ và cung ứng hàng hoá, đào tạo nguồn nhân lực... Đây là thuận lợi để đô thị Vinh được nâng cấp, đầu tư và phát triển lên tầm cao mới. 1.1.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo TP.Vinh nằm ở vùng đồng bằng ven biển, phía nam là dòng sông Lam. Địa hình bằng phẳng, cao độ bình quân 3- 5,5m, nghiêng dần từ Tây sang Đông. Mặt bằng thành phố dốc đều về hai hướng Nam và Đông Nam. Nền đất Vinh được hình thành bởi hai nguồn phù sa, phù sa sông Lam và phù sa của biển. Nền địa chất ổn định, địa hình bằng phẳng ít bị chia cắt thuận lợi cho việc tiến hành các hoạt động kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, là địa bàn lý tưởng để mở rộng quy mô TP.Vinh. Vinh nằm trên vùng trầm tích đồng bằng hạ lưu sông Lam, cấu tạo địa tầng gồm nhiều lớp cát màu vàng, nâu, xám, theo khảo sát đánh giá của các nhà nghiên cứu thì sức chịu tải trung bình của nền đất TP.Vinh từ 1- 1,5 kg/cm2. Phía đông nam thành phố là núi Dũng Quyết và dòng sông Lam bao quanh, tạo nên cảnh quan thiên nhiên của thành phố rất hài hòa và khoáng đạt. Núi dài trên 2 km, đỉnh cao nhất 101,5 m; đây là địa danh gắn liền với Phượng Hoàng Trung Đô. Dự án Lâm viên Núi Quyết đang từng bước được xây dựng, hứa hẹn đây là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của thành phố. Về phía nam và đông nam, thành phố được bao bọc bởi hai dòng sông: Sông Vinh và Sông Lam. Sông Vinh là sông nhỏ, phát nguyên từ dưới chân núi Đại Huệ, về Vinh nó chảy qua các phường Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn và Trung Đô. Về Bến Thuỷ, sông Vinh đổ vào sông Lam để chảy ra biển cả. Sông Lam (sông Cả) là con sông lớn nhất tỉnh Nghệ An, về đến TP.Vinh đã gần biển, dòng sông mở rộng trước khi chảy ra biển. Sông Lam, sông Vinh, núi Quyết, cảng Bến Thuỷ, bến phà cũ gặp nhau nơi đây tạo nên một thắng cảnh đắc địa vào bậc nhất xứ Nghệ. Với vị trí và lợi thế riêng, Vinh đang có thật nhiều hứa hẹn với tương lai. 1.1.1.3. Đặc điểm khí hậu * Chế độ nhiệt: 6 Nhiệt độ trung bình hằng năm của thành phố 23oC – 24oC. Mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 9, tháng nóng nhất là tháng 7, nhiệt độ cao tuyệt đối là 42,1 oC. Mùa lạnh từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, tháng lạnh nhất là tháng giêng, nhiệt độ thấp tuyệt đối 4oC. Với nền nhiệt độ cao và ổn định đã đảm bảo cho tổng tích nhiệt của thành phố đạt tới trị số 8.600 – 9.000oC; biên độ chênh lệnh giữa ngày và đêm từ 5 – 8oC; số giờ nắng trung bình năm đạt khoảng 1.595 giờ, thời kỳ có số giờ nắng cao nhất là từ tháng 5 đến tháng 7, trung bình đạt 200 giờ/tháng. * Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình hằng năm toàn thành phố đạt khoảng 2.061 mm. Lượng mưa năm lớn nhất (1989) là 3.520 mm, lượng mưa ngày lớn nhất (năm 1931) là 484 mm và tháng mưa nhiều nhất (tháng 10 năm 1989) trên 1.500 mm. Lượng mưa chia làm hai mùa rõ rệt. - Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng 80-85% lượng mưa cả năm. Số ngày mưa năm trung bình đạt khoảng 138 ngày. Thời kỳ có lượng mưa nhiều nhất là tháng 9 – 10 với lượng mưa trung bình đạt khoảng 515 mm/tháng. Mùa này thường trùng với mùa mưa bão, áp thấp nhiệt đới nên dễ gây ra lụt lội, ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất. - Mùa ít mưa kéo dài 5 tháng, bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Mưa ít, lượng mưa chiếm khoảng 15-20% lượng mưa cả năm, tháng khô nhất là các tháng 2 và 3 với lượng mưa chỉ đạt khoảng 20-60mm. * Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình hàng năm ở Vinh khá cao, đạt khoảng 85%. Vào thời kỳ mùa ít mưa, độ ẩm tương đối có giá trị thấp nhất trong năm, khoảng 74 – 76%. * Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi cả năm trung bình 928mm, tháng 7 là tháng có lượng bốc hơi cao nhất 183mm, tháng 2 có lượng bốc hơi nhỏ nhất 27 mm. * Chế độ gió: Vào mùa hạ, hướng gió chiếm ưu thế nhất ở Vinh là hướng Tây Nam. Tần suất gió Tây Nam đạt trên 30% trong khoảng tháng 6 – tháng 7. Hướng gió thịnh 7 hành thứ 2 ở Vinh vào mùa hạ là hướng Đông với tần suất trung bình khoảng 20 – 30%. Vào đầu mùa đông hướng gió thịnh hành nhất là hướng Tây Bắc với tần suất khoảng 17 – 20%. Gió Đông Bắc chiếm ưu thế vào cuối mùa đông (từ tháng 2 – 4) với tần suất khoảng 20 – 28%. Do ở gần biển nên vận tốc gió có trị số khá lớn, với vận tốc trung bình đạt 1,9 m/s. Vào mùa hạ tốc độ gió trung bình đạt 2,0 – 2,5 m/s. Hướng Tây Nam thịnh hành vào mùa hạ với vận tốc lớn là một yếu tố rất quan trọng gây nên sự lan truyền các khí thải đến các khu vực của thành phố Vinh. Gió Tây Nam khô nóng là loại hình thời tiết đặc trưng của vùng Bắc Trung Bộ. Tại thành phố Vinh, trung bình hàng năm có tới trên 39 ngày có gió Tây Nam hoạt động kèm theo thời tiết khô nóng. Gió tây khô nóng có thể xuất hiện ngay từ tháng 3 – 4, thậm chí cho đến tháng 9, tuy nhiên 2 tháng mùa hè tháng 6 -7 có gió tây khô nóng hoạt động nhiều nhất, đạt khoảng 10 – 13 ngày/tháng. * Bão: Thành phố Vinh là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Hàng năm có 1 – 2 cơn bão đổ bộ trực tiếp hoặc tiếp cận với đoạn bờ biển của tỉnh Nghệ An. Số liệu thống kê cho thấy thời kỳ từ tháng 7 – 10 là thời kỳ bão thường đổ bộ vào tỉnh Nghệ An. 1.1.1.4. Đặc điểm thủy văn và nguồn nước mặt Nguồn nước mặt của thành phố Vinh bao gồm nguồn nước các sông nhỏ, các hồ trong địa bàn thành phố và nguồn nước từ vùng thượng nguồn sông Cả (sông Lam) chảy qua thành phố để đi ra biển. Sông Lam không chỉ là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho thành phố mà còn tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng Vinh trở thành một thành phố phát triển ven sông. Mạng lưới sông ngòi TP.Vinh khá dày với mật độ đạt 1-1,5km/km2. Bao quanh TP.Vinh là các con sông và kênh đào. Trong đó sông Đào là con sông ở phía Nam thành phố dẫn nước từ sông Lam phục vụ cho việc tưới tiêu và cung cấp nước 8 sinh hoạt cho thành phố, sông Kẻ Gai chảy dọc theo phía Tây thành phố cung cấp nước tưới cho vùng ngoại ô TP.Vinh (xã Hưng Đông), sông Rào Đừng với tính chất lạch triều vùng ven biển thuộc phía Đông thành phố được sử dụng vào việc nuôi trồng thuỷ sản… còn trong TP.Vinh chủ yếu là các kênh mương dẫn nước thải như mương Hưng Đông, mương Hồng Bàng, kênh Bắc… Ở một vị trí thuận lợi với nguồn nước dồi dào từ sông Lam, TP.Vinh có đầy đủ nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Thuận lợi trong phát triển giao thông đường thuỷ giao lưu với các vùng miền khác trong nước và quốc tế. Hệ thống sông ngòi, ao hồ còn là nơi khai thác và nuôi thuỷ sản cung cấp một phần thực phẩm cho đô thị. Do nằm ở vùng hạ lưu nên sông ở Vinh chịu ảnh hưởng của mưa lũ ở thượng nguồn và chế độ thủy triều. Ngoài ra TP.Vinh còn có một số hồ tự nhiên các hồ này đều có diện tích mặt nước nhỏ, trừ hồ Goong, hồ công viên trung tâm và hồ Cửa Nam, các hồ khác đều được sử dụng vào việc nuôi thuỷ sản như Bầu Lại, hồ Mỹ Vinh, hồ Hưng Đông. 1.1.1.5. Đặc điểm tài nguyên nước ngầm Nguồn nước ngầm ở thành phố Vinh, tồn tại dưới hai dạng chính: trong các lỗ hổng và khe nứt của đất đá chứa nước và các tầng chứa nước khe nứt [20]. - Tầng chứa nước Halocen (qh)- phân bố rộng rãi hầu khắp phía đông thành phố, với chiều dày từ 6,27 – 15,16 m. Lưu lượng lỗ khoan thay đổi từ 0,91 – 4,67 l/s. Tỷ lưu lượng các lỗ khoan trung bình đạt 0,88 l/s.m. Nước trong tầng Halogen thuộc loại nhạt và siêu nhạt với độ tổng khoáng hoá đạt khoảng 0,1 g/l. - Tầng chứa nước Pleistocen (qp) với chiều dày tầng chứa nước thay đổi từ 2,6 - 70,1 m, trung bình đạt khoảng 24 m. Lưu lượng các lỗ khoan đạt từ 0,3 – 22,3 l/s. Tỷ lưu lượng các lỗ khoan trung bình đạt trên 5 l/s.m. Chất lượng ở tầng chứa nước này thường bị mặn hoặc lợ. 1.1.1.6. Đặc điểm tài nguyên đất Diện tích đất tự nhiên của thành phố Vinh hiện nay là 10.501,558 ha, được sử dụng cho các mục đích chính là đất nông nghiệp chiếm 51%, đất phi nông nghiệp chiếm 46% và đất chưa sử dụng chiếm 3%. Cơ cấu thổ nhưỡng gồm 4 loại đất 9 chính: nhóm đất cát biển có diện tích 3.345 ha phân bố tập trung ở các xã Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Liên, Nghi Đức, Nghi Ân. Nhóm đất mặn có diện tích 1.252 ha phân bố chủ yếu ở xã Hưng Hoà. Nhóm đất phù sa có diện tích 4.367 ha chiếm 48,5% diện tích tự nhiên của thành phố, tập trung chủ yếu ở xã Hưng Đông, Nghi Liên, Nghi Kim, phường Vinh Tân và phường Đông Vĩnh. Đất xói mòn trơ sỏi đá có diện tích 41 ha phân bố ở phường Trung Đô; hiện nay diện tích đất này đã được trồng rừng để hạn chế xói mòn nhằm bảo vệ đất [31, 32]. 1.1.2. Tình hình phát triển kinh tế 1.1.2.1. Dân cư và lao động Với sự phát triển mạnh các hoạt động kinh tế, đặc biệt là sự phát triển khá nhanh của các ngành công nghiệp và dịch vụ, Vinh đã trở thành nơi thu hút mạnh đối với dân cư và các nguồn lao động ở các vùng lân cận, đặc biệt là trong tỉnh Nghệ An. Dân số của thành phố tăng khá nhanh. Năm 1975 dân số thành phố mới chỉ 9,6 vạn người đến năm 2010 dân số thành phố đã lên đến 307,9 ngàn người (tăng 3,1 lần trong 35 năm qua) và dự báo sẽ là 45 vạn người vào năm 2020 [11]. Tốc độ đô thị hoá ở TP.Vinh đang tăng lên. Các khu vực tập trung công nghiệp đã và đang được hình thành... Đây là những điều kiện, động lực thu hút tập trung dân cư vào các đô thị và khu công nghiệp, là nhân tố đẩy nhanh quá trình đô thị hoá, đồng thời gây sức ép lên các vấn đề xã hội, môi trường trong khu vực đô thị và vùng lân cận. Bảng 1.1: Quy mô dân số và lao động TP.Vinh giai đoạn 2001 - 2020 T T Chỉ tiêu Tổng dân số Nội thành Ngoại thành 2 Dân vãng lai 1 2000 2005 2006 219,7 235,2 238,8 Nghìn 168,4 190,9 196,4 51,3 44,3 42,4 người 34 50 53 3 Tỷ lệ gia tăng dân số 4 Tỷ lệ gia tăng tự nhiên 5 Tỷ lệ gia tăng cơ học % Dự báo Hiện trạng Đơn vị 2007 242,4 199,4 43,07 57 2008 288,0 206,1 81,9 61 2009 2010 2015 2020 297,2 307,9 348,1 450,0 226,7 249,0 301,5 408,0 70,5 58,9 46,6 42,0 65 70 90 110 1,66 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 1,7 2,8 3,2 0,96 0,69 0,71 0,67 0,80 0,83 0,76 0,5 1,0 0,70 0,81 0,79 0,83 0,70 1,37 0,94 2,3 2,2 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An, Báo cáo điều chỉnh quy hoạch TP.Vinh 2020 10 Gia tăng dân số cơ học luôn dương và có xu hướng ngày càng tăng, từ 0,7% (năm 2000) tăng lên 0,94% (năm 2010) và dự báo sẽ đạt 2,3% (năm 2015). Nguồn gia tăng dân số đô thị Vinh chủ yếu là dân cư nội tỉnh. Nguyên nhân của tình trạng này do nhiều yếu tố: Vinh là đô thị loại I và đang hướng tới đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, nền kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh đang đi lên và thay đổi từng ngày. Tuy nhiên, sự phát triển KT-XH cũng như cơ sở hạ tầng đô thị trong những năm qua có nhiều cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để tạo lực hấp dẫn với dân cư, lao động từ các khu vực khác, sức cạnh tranh đang lớn dần và ngày càng mạnh mẽ của các đô thị trong vùng (TP.Thanh Hoá, TP.Huế…). 1.1.2.2. Phát triển kinh tế 1. Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế của thành phố Vinh trong hơn 10 năm qua có tốc độ khá cao và ổn định, đạt 11,9% trong giai đoạn 2001 – 2005, 16,1% trong giai đoạn 2006 – 2010. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất ở lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, đạt 19,3%. Tiếp theo là các ngành dịch vụ đạt 14,2% và thấp nhất là ngành nông - lâm ngư nghiệp đạt 2%. Giá trị GDP của năm 2010 đạt 4.650,2 tỷ đồng, tăng 5,8 lần so với năm 2000. GDP bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 2.000 USD/người [33]. 2. Cơ cấu kinh tế Về cơ cấu kinh tế, hiện nay ngành dịch vụ - thương mại chiếm khoảng 55% lao động của toàn thành phố. Tiếp đó là công nghiệp - xây dựng chiếm 40% và nông lâm nghiệp chiếm phần còn lại (5%) [33]. 1.1.2.3. Sản xuất công nghiệp – TTCN Vào năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá cố định 1994) ước đạt 2.687,6 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Giá trị gia tăng (giá cố định 1994) ước đạt 988,3 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ: xay xát bột mỳ: 246,9%, gỗ ván ép: 36,1%, nước dứa cô đặc: 54,5%, quần áo may mặc sẵn: 26%, gạch Granit nhân tạo: 25,2%, cột điện li tâm: 20,8%,...[33]. 11 Thành phố Vinh hiện có 1 khu công nghiệp: KCN Bắc Vinh, và 4 cụm công nghiệp (khu tiểu thủ công nghiệp): Nghi Phú, Hưng Lộc, Đông Vĩnh và Hưng Đông. Tại vùng phụ cận thành phố có KCN Nam Cấm (thuộc địa phận huyện Nghi Lộc). KCN Bắc Vinh với diện tích 60,16 ha đến nay đã lấp đầy 62,9% với 16 dự án đang hoạt động. Các CCN là địa điểm di dời của phần lớn các điểm công nghiệp đã được giải toả trong nội thành [26]. Trên địa bàn thành phố đã hình thành 05 làng nghề hoa, cây cảnh tại các xã Nghi Liên, Nghi Ân. Các loại hình dịch vụ đô thị được duy trì và phát triển, từng bước đi vào nề nếp ở các xã ngoại thành. Kế hoạch sử dụng quỹ hỗ trợ khuyến khích và phát triển hợp tác xã, quỹ khuyến công được triển khai có hiệu quả. Đề án phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Vinh giai đoạn 2009 - 2015 đã được phê duyệt và đang được triển khai thực hiện. 1.1.2.4. Hoạt động dịch vụ - Thương mại: Giá trị hàng hoá bán lẻ trên thị trường ước đạt 3.651 tỷ đồng bằng 100,1% kế hoạch và tăng 23,3% so với cùng kỳ. - Du lịch: Tổng lượng khách ước đạt: 1.143.989 lượt, tăng 16,1%, trong đó: 82.124 lượt khách quốc tế, tăng 20,6%; doanh thu ước đạt: 877 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Phê duyệt quy hoạch mạng lưới du lịch Thành phố Vinh giai đoạn 2009-2020. - Vận tải: Vận chuyển hành khách, hàng hoá đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đưa phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe buýt vào hoạt động bước đầu phát huy hiệu quả, ổn định. - Bưu chính - viễn thông: Mạng lưới bưu chính viễn thông xếp thứ 4 toàn quốc. Doanh thu bưu chính viễn thông ước đạt: 860 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. - Ngân hàng, bảo hiểm: Các tổ chức tín dụng tập trung thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất, cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo các Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ nên hoạt động tiền tệ, tín dụng trên địa bàn có tốc độ tăng trưởng khá. Thành lập mới 5 chi nhánh ngân hàng, đưa số chi nhánh ngân hàng, bảo hiểm trên địa bàn lên 38 chi nhánh [33]. 1.1.2.5. Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp 12 Sản lượng lương thực đạt 13.965 tấn vào năm 2009, trong đó sản lượng lúa đạt 13.282 tấn, ngô 683,4 tấn; sản lượng lạc đạt 2.482 tấn, tăng 392,9%; sản lượng rau các loại đạt 11.762 tấn. Hoàn thành cơ bản kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất gắn công thức luân canh theo hướng giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng rau, hoa, cây cảnh, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; hình thành các vùng chuyên canh: rau ở Hưng Đông, Đông Vĩnh; hoa, cây cảnh ở Nghi Ân, Nghi Liên; nuôi trồng thủy sản ở Hưng Hòa, Hưng Lộc. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 594 ha, với các loài nuôi đa dạng, có hiệu qủa kinh tế cao và mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản tại Hưng Chính, Nghi Kim và Nghi Liên[33]. 1.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ VINH VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN Thành phố Vinh là thành phố đa ngành, cỡ trung bình của cả nước, và là một trong những thành phố có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực Bắc Trung Bộ. Với diện tích 104,9611 km2 bằng 0,64% diện tích của tỉnh, dân số 301.520 người bằng 10,3% dân số cả tỉnh (năm 2010). Thành phố Vinh đang ngày càng có xu hướng mở rộng qui mô diện tích và dân số cùng với đà phát triển kinh tế ngày càng nhanh của thành phố. Vinh là đầu mối giao thông quan trọng nhất tỉnh Nghệ An với vị trí giao điểm của các tuyến giao thông Bắc - Nam, Đông - Tây. Trên địa bàn thành phố có cảng Bến Thủy, sân bay Vinh và gần các cảng biển Cửa Lò (Nghệ An), Vũng Áng (Hà Tĩnh). Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để thành phố Vinh phát triển tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội nói chung, tổ chức lãnh thổ công nghiệp nói riêng một cách hiệu quả nhất. 1.2.1. Qui mô và tốc độ tăng trưởng công nghiệp Với giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 1.352.426 triệu đồng năm 2005 lên 3.098.237 triệu đồng năm 2010 (theo giá so sánh 1994) chiếm 30,5% tỉ trọng công nghiệp của thành phố (ngành nông nghiệp chỉ chiếm 1,67%, dịch vụ 43,1%, còn lại là ngành xây dựng) và 36,4% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh (theo giá hiện hành). Qui mô công nghiệp của thành phố Vinh đang có xu hướng ngày càng mở rộng thể hiện vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế cũng như khẳng định những thành quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đường lối phát triển kinh tế của tỉnh . 13 Tốc độ tăng trưởng công nghiệp trung bình giai đoạn 2005 - 2010 của thành phố Vinh tương đối cao 19,97%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không ổn định qua các năm và có tương quan giống với biểu đồ tăng trưởng công nghiệp cả tỉnh. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của Vinh có độ dốc rõ nét từ 39,5% (2005) xuống 12,1% (2006). Sự xuống dốc đột biến này có nguyên nhân tương tự như ngành công nghiệp của tỉnh. Năm 2006 là một năm đầy biến động với sự sắp xếp lại của nhiều doanh nghiệp, sự khó khăn về thị trường tiêu thụ cũng như những bất cập trong hoạt động sản xuất. Và sau năm 2006, công nghiệp của trung tâm có những dấu hiệu phục hồi, tốc độ tăng trưởng có xu hướng tăng nhanh và vẫn liên tục giữ ở hai con số (17,4% - 2008, 21,6% - 2009, 13,8% - 2010) [11]. Tốc độ đầu tư cho phát triển công nghiệp tăng bình quân hàng năm là 28,6%; số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh tăng bình quân hàng năm 17%. Một số sản phẩm thuộc các nhóm ngành vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng tăng khá, có thương hiệu và đang từng bước chiếm lĩnh thị trường (gạch granit Trung Đô, bia NaDa). Nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành công nghiệp - xây dựng trong cả giai đoạn 16,5% [11]. 1.2.2. Cơ cấu ngành công nghiệp Trong những năm qua cơ cấu ngành công nghiệp của thành phố Vinh có sự chuyển dịch theo hướng ngày càng tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm tỉ trọng của ngành khai thác. Trong đó, ngành sản xuất sản phẩm phi kim loại và công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống là những ngành dẫn đầu về tỉ trọng với 31,3% và 29,6% giá trị sản xuất. Đây là hai ngành thể hiện hướng chuyên môn hóa rõ rệt trong sản xuất công nghiệp của thành phố. Ngoài ra các ngành sản xuất hàng tiêu dùng cũng chiếm tỉ trọng đáng kể trong cơ cấu. Các ngành sản xuất khác như công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp hóa chất có tỉ trọng còn rất khiêm tốn trong cơ cấu công nghiệp của trung tâm. Tỉ trọng của các ngành công nghiệp chế biến còn lại chỉ chiếm khoảng 10,5% giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Vinh. Ngành công nghiệp điện, ga, nước chỉ đóng góp 0,3% giá trị sản xuất ngành công nghiệp [26]. Bảng 1.2: Cơ cấu ngành công nghiệp năm 2009 Ngành công nghiệp Khai thác Chế biến, chế tạo Giá trị SXCN (triệu đồng) 129405 2615640 14 Tỉ trọng (%) 4,7 95
- Xem thêm -