Tài liệu Quản lý chất lượng công trường

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 210 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

quản lý chất lượng công trường
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRƯỜNG Giảng viên: TS. Lưu Trường Văn Tài liệu lưu hành nội bộ phục vụ cho lớp “Bồi dưỡng kiến thức & kỹ năng quản lý công trường” Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 1 1. Văn bản pháp lý quản lý chất lượng công trường Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 2 • Luật Xây dựng • Nghị Định số 12/2009/NĐ­CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình • Nghị Định số 209/2004/NĐ­CP • Nghị Định số 49/2008/NĐ­CP • Thông tư 27/2009/TT27/2009/TT-BXD H­íng dÉn mét sè néi dung vÒ Qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr× tr×nh x©y dùng • Thông tư 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006: Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 3 Quản lý thi công xây dựng công trình – Điều 27, NĐ 12/2009/NĐ­CP Quản lý chất lượng xây dựng 1 Quản lý môi trường xây dựng 5 2 Quản lý tiến độ xây dựng Quản lý thi công XDCT Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng 4 3 Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình 4 Các định nghĩa • Chất lượng thi công xây dựng: Là tổng hợp tất cả các đặc tính phản ánh công trình xây dựng đã được thi công đáp ứng được các yêu cầu trong thiết kế, các qui định của tiêu chuẩn, qui phạm thi công và nghiệm thu kỹ thuật chuyên môn liên quan và các điều giao ước trong hợp đồng về các mặt mỹ thuật, độ bền vững, công năng sử dụng và bảo vệ môi trường, được thể hiện ra bên ngoài hoặc được dấu kín bên trong từng kết cấu hay bộ phận công trình • Chất lượng cụng tỏc thi cụng xõy lắp được đỏnh giỏ theo những kết quả kiểm tra thi cụng và theo tiờu chuẩn, quy phạm Nhà nước hiện hành Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 5 Tổ chức kiểm tra chất lượng CTXD  Chất lượng công tác thi công xây lắp được đánh giá theo những kết quả kiểm tra thi công và theo tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước hiện hành và theo hợp đồng. – Trong phạm vi tổ chức xây lắp, công tác kiểm tra chất lượng thi công xây lắp bao gồm: • • • • kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện đưa vào công trình và chất lượng công tác xây lắp kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình. Những tài liệu về kết quả các loại kiểm tra nói trên đều phải ghi vào nhật kí công trình hoặc biên bản kiểm tra theo quy định Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 6 Tổ chức kiểm tra chất lượng • • • CTXD Cấu kiện, vật liệu xây dựng, thiết bị kĩ thuật đưa về công trường đều phải qua kiểm tra. Khi kiểm tra, phải soát xét đối chiếu với tiêu chuẩn kĩ thuật, bản thuyết minh và những tài liệu kĩ thuật khác. Hàng hóa đưa về phải bảo đảm chất lượng theo yêu cầu kĩ thuật, yêu cầu của thiết kế và những yêu cầu về bốc dỡ và bảo quản. Công tác kiểm tra hàng về do bộ phận cung ứng vật tư­ kĩ thuật phụ trách và thực hiện ở kho vật tư hoặc trực tiếp tại cơ sở sản xuất. Trong trường hợp cần thiết, các vật liệu xây dựng, cấu kiện phải được thử nghiệm lại ờ phòng thí nghiệm. Ngoài ra, người chỉ huy thi công phải kiểm tra, quan sát, đối chiếu chất lượng cấu kiện và vật liệu xây dựng được đưa tới công trường với những yêu cầu cơ bản của bản vẽ thi công, các điều kiện kĩ thuật và tiêu chuẩn đối với mỗi sản phẩm Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 7 Tổ chức kiểm tra chất lượng • • • CTXD Công tác kiểm tra chất lượng phải được tiến hành tại chỗ, sau khi hoàn thành một công việc sản xuất, một phần việc xây lắp hay một công đoạn của quá trình xây lắp. Phải phát hiện kịp thời những hư hỏng, sai lệch, xác định nguyên nhân, đồng thời phải kịp thời áp dụng những biện pháp ngăn ngừa và sửa chữa những hư hỏng đó. Khi kiểm tra chất lượng, cần phải kiểm tra việc thực hiện đúng quy trình công nghệ đã ghi trong thiết kế thi công và đối chiếu kết quả những công việc đã thực hiện so với yêu cầu của bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước hiện hành Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 8 Tổ chức kiểm tra chất lượng • • CTXD Tất cả các tổ chức nhận thầu xây lắp đều phải có bộ phận kiểm tra chất lượng các sản phẩm do công tác xây lắp làm ra. Người chỉ huy thi công có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm xây lắp. Người công nhân trực tiếp sản xuất phải tự kiểm tra kết quả công việc của mình. Tham gia vào công tác kiểm tra chất lượng còn có bộ phận thí nghiệm công trường và bộ phận trắc đạc công trình Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 9 Tổ chức kiểm tra chất lượng CTXD Khi kiểm tra chất lượng, phải căn cứ vào những tài liệu hướng dẫn ghi trong thiết kế thi công. Những tài liệu đó bao gồm: • Bản vẽ kết cấu, kèm theo kích thước sai lệch cho phép và yêu cầu mức độ chính xác đo đạc yêu cầu chất lượng vật liệu; • Những tài liệu ghi rõ nội dung, thời gian và phương pháp kiềm tra; • Bản liệt kê những công việc đòi hỏi phải có sự tham gia kiểm gia của bộ phận thí nghiệm công trường và bộ phận trắc đạc công trình; • Bản liệt kê những bộ phận công trình khuất, đòi hỏi phải nghiệm thu và lập biên bản trước khi lấp kín Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 10 Tổ chức kiểm tra chất lượng • • CTXD Tất cả những bộ phận của công trình khuất đều phải được nghiệm thu và lập biên bản xác nhận trước khi lấp kín hoặc thi công những phần việc tiếp theo. Riêng bản nghiệm thu những bộ phận công trình khuất được lập ngay sau khi hoàn thành công việc và có xác nhận tại chỗ của bộ phận kiểm tra chất lượng của tổ chức nhận thầu và bộ phận giám sát kĩ thuật của cơ quan giao thầu. Nếu những công tác làm tiếp theo sau một thời gian gián đoạn dài thì việc tổ chức nghiệm thu và lập biên bản những bộ phận công trình khuất chỉ được tiến hành trước khi bắt đâu thi công lại Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 11 Tổ chức kiểm tra chất lượng • • CTXD Các tổ chức xây lắp phải nghiên cứu đề ra những biện pháp về tồ chức, kĩ thuật và kinh tế để thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng xây lắp. Trong những biện pháp ấy, phải đặc biệt chú ý việc thành lập bộ phận thí nghiệm công trường, bộ phận trắc đạc công trình và công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn của cán bộ và công nhân xây dựng Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 12 Nội dung Qu¶n lý chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr× tr×nh cña nhµ thÇu Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 13 Điều 19 NGHỊ ĐỊNH 209 & 49 1. Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu a) Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng; b) Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế; c) Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công; d) Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 14 Điều 19 NGHỊ ĐỊNH 209 & 49 đ) Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường; e) Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành; g) Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư; h) Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 của Nghị định này và lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu. Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 15 Điều 19 NGHỊ ĐỊNH 209 & 49 2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 16 Điều 20. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của tổng thầu (NĐ 209 + NĐ 49) 1. Tổng thầu thực hiện việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định này. 2. Tổng thầu thực hiện việc giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này đối với nhà thầu phụ. 3. Tổng thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận và do các nhà thầu phụ thực hiện; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại. 4. Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm trước tổng thầu về chất lượng phần công việc do mình đảm nhận Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 17 2. Thủ tục hoạch định kế hoạch chất lượng để triển khai thi công các công trình Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 18 Thủ tục hoạch định kế hoạch chất lượng để triển khai thi công các công trình (tiếp) 2.1. Lập hợp đồng nội bộ 2.2. Lập kế hoạch và giao kế hoạch 2.3. Triển khai thi công: xem “Hướng dẫn công việc TRIểN KHAI CHUẩN Bị THI CÔNG” 2.4. Thi công và kiểm soát quá trình 2.5. Nghiệm thu 2.6. Bàn giao 2.7. Bảo hành Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 19 3. Công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 20
- Xem thêm -