Tài liệu Quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của tỉnh vĩnh phúc

  • Số trang: 128 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27127 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ HỒNG SÁNG QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN CỦA TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ HỒNG SÁNG QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN CỦA TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TRẦN THỊ TUYẾT OANH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Công trình đƣợc hoàn thành tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên dƣới sự hƣớng dẫn của Phó Giáo sƣ - Tiến sỹ Trần Thị Tuyết Oanh. Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các số liệu trong luận văn trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học. Kết quả nghiên cứu của luận văn chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Sáng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CÁM ƠN Trƣớc tiên, tác giả xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Cô giáo hƣớng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh, ngƣời đã tận tâm chỉ bảo, hƣớng dẫn và đồng hành cùng tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tác giả xin chân thành cám ơn: - Quý Thầy, Cô khoa Tâm lý - Giáo dục đã tận tình hƣớng dẫn, giảng dạy lớp Quản lý giáo dục Khóa 20 trong thời gian qua. - Các cấp lãnh đạo, giảng viên, công nhân viên tại Trung tâm Bồi dƣỡng Chính trị cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn. - Quý Thầy, Cô cùng các Anh, Chị Phòng Sau đại học. - Các Anh Chị cùng lớp đã gắn bó, chia sẻ cùng tác giả trong quá trình học tập. Tác giả xin chân thành cám ơn gia đình và bạn bè của tác giả, những ngƣời luôn giúp đỡ, đồng hành cùng tác giả trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tuy đã rất cố gắng, nhƣng luận văn này chắc chắn còn thiếu sót. Tác giả kính mong tiếp tục nhận đƣợc sự giúp đỡ, góp ý của Quý Thầy, Cô, các Anh, Chị và các bạn đồng khóa, đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn. Xin trân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Sáng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i LỜI CÁM ƠN ...................................................................................................... ii MỤC LỤC ..........................................................................................................iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT .......................................................... iv DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1 2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 3 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ................................................................. 3 4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 3 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................ 4 8. Cấu trúc luận văn ............................................................................................. 4 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BDCT CẤP HUYỆN ......................................................................................................5 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề....................................................................... 5 1.2. Một số khái niệm cơ bản .............................................................................. 6 1.2.1. Khái niệm quản lý...................................................................................... 6 1.2.2. Khái niệm bồi dƣỡng ............................................................................... 10 1.2.3. Quản lý bồi dƣỡng ................................................................................... 11 1.2.4. Lý luận chính trị ...................................................................................... 11 1.2.5. Quản lý bồi dƣỡng lý luận chính trị ........................................................ 15 1.3. Bồi dƣỡng lý luận chính trị tại Trung tâm BDCT cấp huyện ..................... 16 1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm BDCT cấp huyện ......................... 16 1.3.2. Các thành tố của quá trình bồi dƣỡng LLCT .......................................... 19 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu iii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.4. Quản lý bồi dƣỡng lý luận chính trị cho học viên tại Trung tâm BDCT cấp huyện ..................................................................................... 20 1.4.1. Nội dung quản lý bồi dƣỡng .................................................................... 20 1.4.2. Các chủ thể quản lý quá trình bồi dƣỡng................................................. 23 1.4.3. Yêu cầu khách quan của quản lý bồi dƣỡng lý luận chính trị cho học viên tại các Trung tâm BDCT cấp huyện ................................................ 28 Kết luận chƣơng 1.............................................................................................. 35 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BDCT CẤP HUYỆN CỦA TỈNH VĨNH PHÚC ...................................................... 36 2.1. Khái quát chung về các Trung tâm bồi dƣỡng chính trị tỉnh Vĩnh Phúc ... 36 2.1.1. Sơ lƣợc về tỉnh Vĩnh Phúc....................................................................... 36 2.1.2. Khái quát chung về các Trung tâm bồi dƣỡng chính trị tỉnh Vĩnh Phúc ...... 38 2.2. Thực trạng bồi dƣỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT của tỉnh Vĩnh Phúc ......................................................................................... 41 2.2.1. Khái quát về khảo sát Trung tâm BDCT cấp huyện ............................... 41 2.2.2. Thực trạng về nội dung bồi dƣỡng LLCT ............................................... 42 2.2.3. Thực trạng về phƣơng pháp bồi dƣỡng LLCT ........................................ 48 2.2.4. Thực trạng về hình thức bồi dƣỡng LLCT .............................................. 49 2.3. Thực trạng quản lý bồi dƣỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT của tỉnh Vĩnh Phúc....................................................................... 51 2.3.1. Thực trạng quản lý việc thực hiện mục tiêu bồi dƣỡng LLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc ......................................... 51 2.3.2. Thực trạng quản lý việc thực hiện công tác lập kế hoạch tổ chức bồi dƣỡng LLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc ............. 54 2.3.3. Thực trạng quản lý việc đổi mới phƣơng pháp bồi dƣỡng LLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc .......................................... 60 2.3.4. Thực trạng quản lý hình thức bồi dƣỡng vào hoạt động BDLLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc .......................................... 62 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu iv http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.3.5. Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá bồi dƣỡng học viên .... 63 2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý bồi dƣỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT ................................................................................ 65 2.4.1. Ƣu, nhƣợc điểm công tác quản lý hoạt động bồi dƣỡng LLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc .......................................... 67 2.4.2. Nguyên nhân dẫn đến ƣu điểm và hạn chế trên ...................................... 69 Kết luận chƣơng 2.............................................................................................. 71 Chƣơng 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG LLCT CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BDCT CẤP HUYỆN CỦA TỈNH VĨNH PHÚC ....................................................................... 72 3.1. Định hƣớng và nguyên tắc đề xuất biện pháp ............................................ 72 3.1.1. Định hƣớng đề xuất biện pháp ................................................................ 72 3.1.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp ................................................................. 78 3.2. Các biện pháp ............................................................................................. 82 3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp đối với công tác quản lý hoạt động bồi dƣỡng LLCT tại TTBDCT theo hƣớng hiệu quả, thiết thực .......................................................................................... 82 3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp giữa các ngành và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở ......................................... 84 3.2.3. Biện pháp 3: Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phƣơng pháp dạy và học, vận dụng phƣơng pháp mới trong công tác bồi dƣỡng LLCT tại Trung tâm BDCT ................................................................................ 86 3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức bồi dƣỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giảng viên kiêm chức ............................................................ 90 3.2.5. Biện pháp 5: Đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dƣỡng theo kế hoạch đƣợc duyệt hàng năm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý hoạt động bồi dƣỡng LLCT tại Trung tâm .............................................. 92 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu v http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất, từng bƣớc hiện đại hóa công cụ và phƣơng tiện dạy học, đƣa công nghệ thông tin vào đổi mới phƣơng pháp dạy học tại Trung tâm .............................. 96 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ................................................................. 97 3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng LLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc... 100 Kết luận chƣơng 3............................................................................................ 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................... 103 1. Kết luận ........................................................................................................ 103 2. Khuyến nghị................................................................................................. 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 107 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu vi http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1 BDCT Bồi dƣỡng chính trị 2 CNH- HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 3 CBQL Cán bộ quản lý 4 GV Giảng viên 5 LLCT Lý luận chính trị 6 QLBD Quản lý bồi dƣỡng 7 TTBDCT Trung tâm bồi dƣỡng chính trị 8 UBND Ủy ban nhân dân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu iv http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Kết quả điều tra công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu bồi dƣỡng tại Trung tâm BDCT tỉnh Vĩnh Phúc ..................................................... 41 Bảng 2.2. Kết quả mở lớp theo chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng trong 3 năm (từ 2010- 2012) ....................................................................................... 44 Bảng 2.3. Kết quả điều tra việc sử dụng các phƣơng pháp bồi dƣỡng cho học viên tại Trung tâm BDCT tỉnh Vĩnh Phúc ........................................ 48 Bảng 2.4. Kết quả điều tra các hình thức bồi dƣỡng giảng viên Trung tâm ..... 50 Bảng 2.5. Thực trạng công tác quản lý bồi dƣỡng lý luận chính trị cho học viên tại Trung tâm BDCT cấp huyện ........................................................ 52 Bảng 2.6. Thực trạng công tác lập kế hoạch tổ chức bồi dƣỡng của Trung tâm BDCT cấp huyện ............................................................................... 52 Bảng 2.7. Quản lý việc thực hiện mục tiêu bồi dƣỡng lý luận chính trị cho học viên tại Trung tâm BDCT cấp huyện ................................................ 53 Bảng 2.8. Thực trạng công tác lập kế hoạch tổ chức bồi dƣỡng của Trung tâm tâm BDCT cấp huyện ........................................................................ 54 Bảng 2.9. Nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng hiện đang giảng dạy tại Trung tâm BDCT cấp huyện ............................................................................... 55 Bảng 2.10. Ý kiến đánh giá về mức độ cần thiết đổi mới phƣơng pháp trong hoạt động BDLLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện hiện nay ........ 61 Bảng 2.11. Kết quả khảo sát tỷ lệ sử dụng các biện pháp quản lý đổi mới phƣơng pháp BDLLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện ................. 61 Bảng 2.12. Kết quả khảo sát mức độ sử dụng phƣơng pháp bồi dƣỡng lý luận chính trị đang sử dụng tại Trung tâm theo các nội dung sau ............ 62 Bảng 2.13. Đánh giá mức độ cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động BDLLCT .................................................................... 63 Bảng 2.14. Kết quả khảo sát điều tra thực trạng quản lý việc kiểm tra hoạt động bồi dƣỡng của học viên tại Trung tâm .............................................. 63 Bảng 3.1. Tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp ............................. 100 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu v http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công tác giáo dục lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tƣ tƣởng. Thông qua giáo dục lý luận chính trị làm cho lý luận Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh thâm nhập vào quần chúng tạo nên sức mạnh thúc đẩy sự nghiệp cách mạng phát triển. Thực tế, đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng đều ở cơ sở, là những ngƣời trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dƣỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ này lại càng quan trọng khi đất nƣớc ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng hội nhập quốc tế. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ngày càng chống phá cách mạng nƣớc ta bằng nhiều âm mƣu, thủ đoạn, nhiều vấn đề mới nảy sinh cần phải có sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Trong bối cảnh nhƣ vậy, việc bồi dƣỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở tại các Trung tâm bồi dƣỡng chính trị cấp huyện nhằm nâng cao cảnh giác cách mạng, bản lĩnh chính trị, chống “diễn biến hoà bình” cho cán bộ, đảng viên cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị lớn. Những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền đã thƣờng xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dƣỡng lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đạt đƣợc những kết quả: nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị đƣợc nâng lên; Trung tâm BDCT cấp huyện đƣợc đầu tƣ nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới; cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học đƣợc tăng cƣờng, trình độ năng lực của đội ngũ giảng viên ngày càng đƣợc nâng lên; chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng đƣợc bổ sung, cập nhật đáp ứng yêu cầu dạy và học; chất lƣợng hoạt động của các Trung tâm bồi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 1 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ dƣỡng chính trị cấp huyện từng bƣớc đƣợc nâng lên, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Trung tâm bồi dƣỡng chính trị cấp huyện thời gian qua tuy có nhiều cố gắng, đạt đƣợc nhiều kết quả, song chất lƣợng chƣa thật sự đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công tác giáo dục lý luận chính trị ở một số cơ sở chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Nhiều cán bộ, đảng viên chƣa đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kiến thức cơ bản, năng lực chuyên môn yếu, năng lực xử lý, giải quyết các tình huống phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội, khả năng tổ chức, vận động, tập hợp quần chúng của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở còn hạn chế. Chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng chƣa đa dạng, tập trung bồi dƣỡng lý luận chính trị, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chƣa chú trọng bồi dƣỡng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức điều hành thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh cán bộ và kỹ năng xử lý tình huống; chất lƣợng, hiệu quả đào tạo, bồi dƣỡng chƣa cao; cơ sở vật chất và trang thiết bị, kinh phí còn nhiều bất cập; tổ chức bộ máy của Trung tâm chƣa đƣợc kiện toàn kịp thời, chƣa bố trí đủ số lƣợng biên chế; chất lƣợng đội ngũ giảng viên còn hạn chế, thiếu thực tiễn và phƣơng pháp giảng dạy, ảnh hƣởng đến chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm cần sớm đƣợc khắc phục trong thời gian tới. Xuất phát từ lý do trên, việc chọn viết luận văn: “Quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc” nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức lý luận chính trị, giữ vững lập trƣờng, tƣ tƣởng chính trị, quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 2 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng việc quản lý bồi dƣỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở tại các Trung tâm BDCT trong tỉnh, đề xuất các biện pháp quản lý bồi dƣỡng LLCT tại các Trung tâm BDCT tỉnh Vĩnh Phúc nhằm nâng cao chất lƣợng công tác giáo dục LLCT cho cán bộ, đảng viên. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quản lý bồi dƣỡng lý luận chính trị cho học viên tại Trung tâm bồi dƣỡng chính trị cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc.. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý bồi dƣỡng lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dƣỡng chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. 4. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng một hệ thống các biện pháp quản lý bồi dƣỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT tỉnh Vĩnh Phúc theo hƣớng đổi mới phƣơng pháp, hình thức bồi dƣỡng và phối hợp các lực lƣợng để bồi dƣỡng nâng cao hiệu quả bồi dƣỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm BDCT cấp huyện trong tỉnh thì sẽ nâng cao đƣợc hiệu quả bồi dƣỡng lý luận chính trị tại Trung tâm BDCT cấp huyện trong tỉnh. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của hoạt động bồi dƣỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT cấp huyện. 5.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động bồi dƣỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT. 5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý bồi dƣỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT của tỉnh Vĩnh Phúc và khảo nghiệm tính cấp thiết, khả thi của các biện pháp đề xuất. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 3 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6.1. Về khách thể khảo sát - Khảo sát cán bộ quản lý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cán bộ quản lý các Trung tâm BDCT, giáo viên, học viên của Trung tâm. 6.2. Về địa bàn nghiên cứu - Nghiên cứu tại 9 Trung tâm BDCT cấp huyện trong tỉnh từ năm (2010- 2013). 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận: sử dụng phƣơng pháp này nhằm tổng hợp các nội dung mang tính lý luận về công tác giáo dục lý luận chính trị 7.2. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: sử dụng phƣơng pháp này nhằm tổng hợp các nội dung mang tính thực tiễn về công tác giáo dục lý luận chính trị Các nội dung thực tiễn là các vấn đề có liên quan đến thực trạng cần nghiên cứu 7.3. Nhóm phƣơng pháp thống kê toán học Tôi sử dụng phƣơng pháp này để xử lý các số liệu thu thập đƣợc do các phƣơng pháp khác đem lại, phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài. 7.4. Phƣơng pháp điều tra bằng bảng hỏi: sử dụng phƣơng pháp này nhằm trƣng cầu ý kiến của các đối tƣợng thông qua phiếu điều tra. Các nội dung cần trƣng cầu ý kiến là các vấn đề có liên quan đến thực trạng cần nghiên cứu. 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, các đề xuất, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục, luận văn gồm 3 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý bồi dƣỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT cấp huyện. Chương 2: Thực trạng quản lý bồi dƣỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay. Chương 3: Biện pháp quản lý bồi dƣỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 4 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BDCT CẤP HUYỆN 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề Công tác giáo dục, bồi dƣỡng lý luận chính trị là một bộ phận của công tác Tƣ tƣởng, có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nó trang bị cho cán bộ, đảng viên thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phƣơng pháp luận đúng đắn V. I. Lênin khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”. Truyền bá Chủ nghĩa Mác Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trở thành hệ tƣ tƣởng chủ đạo trong đời sống xã hội; củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu lý tƣởng cách mạng, vào sự nghiệp đổi mới đất nƣớc; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nƣớc, các hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên; góp phần huy động mọi nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngƣời sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã tìm ra chân lý cách mạng của thời đại là Chủ nghĩa Mác- Lênin, thấy đƣợc muốn giải phóng dân tộc không có con đƣờng nào khác là con đƣờng cách mạng vô sản. Năm 1921 ngƣời viết tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp", đây là tác phẩm lý luận cách mạng đầu tiên của Việt Nam và tác phẩm "Đƣờng kách mệnh" đã đặt nền tảng về lý luận chính trị, tƣ tƣởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng công tác bồi dƣỡng lý luận chính trị. Qua từng thời kỳ của cách mạng công tác giáo dục lý luận chính trị đã hƣớng trọng tâm hoạt động vào phục vụ nhiệm vụ chính trị góp phần vào những thắng lợi của cách mạng. Trong thời kỳ đổi mới, những kết quả nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc hình thành, xây Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 5 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ dựng, bổ sung và phát triển đƣờng lối đổi mới của Đảng, đƣa đất nƣớc ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, từng bƣớc phát triển vững chắc, vị thế nƣớc ta ngày càng đƣợc khẳng định ở khu vực và quốc tế. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ. Ngƣời luôn khẳng định rằng: “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” từ sự nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của ngƣời cán bộ. Vì thế, trong di chúc Ngƣời đã dặn: “Bồi dƣỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm quan trọng và rất cần thiết”. Đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ cũng nhƣ về lý luận chính trị là một việc làm rất cần thiết trong bất cứ xã hội nào. Bồi dƣỡng lý luận chính trị cho học viên tại Trung tâm BDCT cấp huyện có vai trò quan trọng. Vì thế trong thời gian qua, nhiều nhà nghiên cứu về lý luận đã nghiên cứu và có nhiều bài viết trên tạp chí, chuyên san, báo ngành về công tác bồi dƣỡng lý luận chính trị với nội dung phong phú bàn về vấn đề nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng lý luận chính trị cho học viên tại các Trung tâm BDCT cấp huyện. Tuy nhiên có rất ít công trình quan tâm nghiên cứu để tìm ra biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng lý luận chính trị cho học viên tại Trung tâm BDCT tại tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Khái niệm quản lý Quản lý là một hoạt động bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động trong một tổ chức nhất định. Sự phân công, hợp tác lao động đó nhằm đạt hiệu quả và năng suất lao động cao hơn, do vậy cần có ngƣời đứng đầu, chỉ huy, phối hợp để điều hành, kiểm tra, điều chỉnh. Chính vì vậy, ngƣời ta quan niệm quản lý là một thuộc tính lịch sử vì nó phát triển theo sự phát triển của xã hội loài ngƣời, thƣờng xuyên biến đổi, nó là hiện tƣợng xã hội xuất hiện sớm. Theo Đại từ điển tiếng Việt, quản lý là: “Tổ chức, điều khiển hoạt động của một đơn vị, một cơ quan: quản lý lao động, quản lý cán bộ, quản lý công Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 6 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ việc” hay quản lý là: “Trông coi, giữ gìn, theo dõi việc gì: quản lý lý lịch, quản lý vật tƣ” [30, tr.651]. Quản lý là khái niệm rất quen thuộc, quản lý là một hiện tƣợng xã hội xuất hiện rất sớm trong lịch sử xã hội loài ngƣời. Nhu cầu quản lý ngày càng phát triển gắn với tiến trình phát triển của nhân loại, trở thành quan điểm, tƣ tƣởng quan trọng. C.Mác đã viết: “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên quy mô tƣơng đối lớn thì ít nhiều cũng đều cần đến một sự chỉ đạo để điều hoà những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một ngƣời độc tấu vĩ cầm tự điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần có nhạc trƣởng”. Khái niệm quản lý đƣợc tiếp cận với nhiều góc độ khác nhau đó là: Cai quản, chỉ huy, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra theo góc độ tổ chức. Theo góc độ điều khiển thì quản lý là điều khiển, điều chỉnh. Theo cách tiếp cận hệ thống thì quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý (hay đối tƣợng quản lý) nhằm tổ chức, phối hợp hoạt động của con ngƣời trong quá trình sản xuất để đạt đƣợc mục đích đã định. Còn trong quá trình tồn tại và phát triển của quản lý, đặc biệt trong quá trình xây dựng lý luận về quản lý, khái niệm quản lý đƣợc nhiều nhà lý luận đặt ra, nói theo W. Taylor: Quản lý là biết đƣợc rõ ràng, chính xác điều bạn muốn ngƣời khác làm và sau đó hiểu đƣợc rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Theo Kozlova O.V và Kuzenetsov I N: Quản lý là sự tác động có mục đích đến tập thể con ngƣời để tổ chức và phối hợp hoạt động của họ trong quá trình sản xuất. Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang: “Quản lý là tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến tập thể những ngƣời lao động khách thể quản lý nhằm thực hiện đƣợc những mục tiêu dự kiến” [14, tr.123]. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 7 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Theo tác giả Trần Kiểm: “Quản lý nhằm phối hợp nỗ lực của nhiều ngƣời, sao cho mục tiêu của từng cá nhân biến thành thành tựu của xã hội”. Theo tác giả Phạm Khắc Chƣơng: “Quản lý một đơn vị (cơ sở sản xuất, cơ quan, trƣờng học, địa phƣơng…) với tƣ cách là một hệ thống xã hội, là khoa học và nghệ thuật tác động vào từng thành tố của hệ thống bằng phƣơng thức thích hợp nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đề ra”. Theo tác giả Trần Quốc Thành: “Quản lý là những hoạt động phối hợp nhằm định hƣớng và kiểm soát quá trình tiến tới mục tiêu”. Quản lý là sự tác động có tổ chức, có định hƣớng của chủ thể lên khách thể về các mặt chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội một hệ thống các luật lệ, các chính sách, các nguyên tắc, các phƣơng pháp và các biện pháp cụ thể nhằm tạo ra môi trƣờng và điều kiện cho sự phát triển của đối tƣợng. Theo tác giả Nguyễn Thị Tính “Quản lý là sự tác động có định hƣớng có chủ đích của chủ thể quản lý đến đối tƣợng quản lý trong tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt đƣợc mục tiêu đã đề ra. Hay nói cách khác: Quản lý là quá trình đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng việc thực hiện các chức năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra” [30, tr.2,3]. Tóm lại, có nhiều khái niệm, cách định nghĩa khác nhau về quản lý, song có thể hiểu: Quản lý là quá trình tác động có hƣớng đích của chủ thể quản lý lên đối tƣợng quản lý nhằm làm cho hệ quản lý vận động phù hợp với quy luật khách quan. Do đó, quản lý là một hoạt động của chủ thể quản lý nhằm thiết kế và tạo ra môi trƣờng mà ở đó có mọi tổ chức và cá nhân có liên quan trong hoạt động lao động của xã hội nhất định để đạt đƣợc mục tiêu, dự kiến trong những điều kiện, phƣơng tiện và các hoạt động khác của xã hội. Quản lý có tầm quan trọng đặc biệt đó là tính hiệu quả tối ƣu trong các hoạt động. Chất lƣợng phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động, nghiên cứu của mỗi ngƣời. Chất lƣợng quản lý đƣợc đánh giá ở chỗ cùng mục tiêu và kết quả ngƣời quản lý giỏi sẽ đƣa tập thể Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 8 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ đạt đến nhanh hơn, ít tốn kém hơn và thoả mãn yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý. Quản lý một đơn vị (cơ sở sản xuất, cơ quan, trƣờng học…) với tƣ cách là một hệ thống xã hội cần có cả một khoa học và nghệ thuật để tác động vào hệ thống, vào từng thành tố của hệ thống bằng các phƣơng pháp thích hợp nhằm đạt tới các mục tiêu đề ra trong quá trình hoạt động. Các chức năng quản lý: Quản lý cũng nhƣ các hoạt động khác đều có chức năng riêng của nó. Quản lý có thể có rất nhiều chức năng khác nhau, nhƣng cơ bản có thể xác định quản lý có 4 chức năng: Kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra. Chức năng lập kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu phát triển giáo dục và quyết định những biện pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu đó. Đây là chức năng đầu tiên của một quá trình quản lý, nó có vai trò khởi đầu, định hƣớng cho toàn bộ các hoạt động của quá trình quản lý và là cơ sở để huy động tối đa các nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu và là căn cứ cho việc kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị và cá nhân. Nội dung của chức năng thể hiện ở 4 hoạt động cơ bản là xác định mục tiêu và phân tích, xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu, triển khai thực hiện các kế hoạch và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Chức năng tổ chức là quá trình phân phối và sắp xếp nguồn nhân lực theo những cách thức nhất định để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Nội dung của chức năng thể hiện ở 4 nội dung, trƣớc hết là xác định cấu trúc tổ chức của chủ thể quản lý tƣơng ứng với các đối tƣợng quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự, xác định cơ chế hoạt động và các mối quan hệ của tổ chức, tổ chức lao động một cách khoa học của ngƣời quản lý. Chức năng chỉ đạo là chức năng thứ ba trong quá trình quản lý giáo dục nó có vai trò cùng với chức năng tổ chức để thực hiện hóa các mục tiêu. Chức năng chỉ đạo xem nhƣ chỉ đạo là một công việc của một “nhạc trƣởng”, ngƣời Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 9 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lãnh đạo dẫn dắt, hƣớng dẫn, điều chỉnh mọi liên kết, mọi hoạt động của tổ chức trong đơn vị để hoàn thành những mục tiêu đã vạch ra. Nhà quản lý, chỉ đạo điều hành các văn bản, quyết định hành chính và tôn trọng nguyên tắc dân chủ trong điều hành. Chức năng kiểm tra là chức năng cuối cùng của một quá trình quản lý, có vai trò giúp cho chủ thể quản lý biết đƣợc mọi ngƣời thực hiện các nhiệm vụ mức tốt, vừa, xấu nhƣ thế nào, đồng thời cũng biết đƣợc những quyết định quản lý ban hành có phù hợp với thực tế hay không, trên cơ sở đó điều chỉnh các hoạt động. Thực tế muốn biết đƣợc hiệu quả của việc điều hành, vận hành của bộ máy nhà nƣớc, một tổ chức thì vấn đề không thể thiếu đƣợc đó là công tác kiểm tra của ngƣời quản lý. Có thể nói không thanh tra, kiểm tra, coi nhƣ không quản lý. Tác động của kiểm tra là để uốn nắn, điều chỉnh đánh giá và tự điều chỉnh cho một chu kỳ hoạt động. Vậy muốn kiểm tra đúng thực chất thì phải có chuẩn. Nó là các bƣớc mà ngƣời thực hiện và ngƣời đánh giá phải tuân theo. 1.2.2. Khái niệm bồi dưỡng Bồi dƣỡng là quá trình cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, thái độ nhằm nâng cao năng lực trình độ nghề nghiệp [21, tr.216]. Bồi dƣỡng là bổ sung, bồi đắp những thiếu hụt về tri thức, cập nhật cái mới trên cơ sở nuôi dƣỡng những cái đã có để mở rộng, làm cho chúng phát triển thêm, có giá trị làm tăng hệ thống những tri thức, kỹ năng, nghiệp vụ, làm giàu vốn hiểu biết, nâng cao hiệu quả lao động. Theo tổ chức Unesco “Bồi dƣỡng với ý nghĩa nâng cao nghề nghiệp, quá trình này chỉ diễn ra khi cá nhân và tổ chức có nhu cầu nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu lao động nghề nghiệp” [5]. Nhƣ vậy, thực chất của bồi dƣỡng là quá trình bổ sung những thiếu hụt về tri thức kỹ năng hoặc để nâng cao trình độ, mở mang và phát triển những gì đã có, làm tăng thêm lƣợng vốn hiểu biết trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn nào đó nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 10 http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Xem thêm -