Tài liệu Quan ly ben xe” trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1 . §Æt VÊn ®Ò Trong nh÷ng thËp kû gÇn ®©y, ngµnh C«ng NghÖ Th«ng Tin ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ cã nhiÒu b-íc tiÕn nh¶y vät. ë ViÖt Nam ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin tuy cßn non trÎ nh-ng tèc ®é ph¸t triÓn kh¸ nhanh vµ ®ang dÇn ®-îc øng dông trong nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi. Tin häc ho¸ trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m gi¶m bít søc lao ®éng cña con ng-êi, tiÕt kiÖm ®-îc thêi gian, ®é chÝnh x¸c cao, gän nhÑ vµ tiÖn lîi h¬n rÊt nhiÒu so víi viÖc lµm thñ c«ng qu¶n lý trªn giÊy tê nh- tr-íc ®©y. Tin häc ho¸ gióp thu hÑp kh«ng gian l-u tr÷, tr¸nh ®-îc thÊt l¹c d÷ liÖu, tù ®éng hÖ thèng ho¸ vµ cô thÓ ho¸ c¸c th«ng tin theo nhu cÇu cña con ng-êi. Mét trong c¸c vÊn ®Ò ®ang rÊt ®-îc quan t©m trong t×nh h×nh hiÖn nay l¯ vÊn ®Ò giao th«ng vËn t°i .B¯i to¸n thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu “Quan ly ben xe” trªn hÖ qu°n trÞ c¬ së d÷ liÖu MICROSOFT ACCESS ®­îc ®­a ra víi mong muèn gióp cho ng-êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý bÕn xe cã thÓ xö lý vµ kiÓm so¸t th«ng tin víi ®é chÝnh x¸c cao , nhanh gän vµ tiÖn lîi h¬n. Th-a thÇy gi¸o bé m«n Access.§-îc thÇy giao cho lµm ®å ¸n m«n häc. V× lµ lÇn ®Çu tiªn lµm ®å ¸n kh«ng ®-îc hoµn thiÖn, mong thÇy gãp ý cho em vÒ nh÷ng thiÕu xãt ®Ó nh÷ng lÇn lµm ®å ¸n sau nµy cña em sÏ ngµy mét hoµn thiÖn h¬n. 1 PhÇn 2 . Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu . I ) Chøc n¨ng cña ch-¬ng tr×nh . 1 ) HÖ thèng qu¶n lý ®-êng bé bao gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh sau : Ch-¬ng tr×nh chÝnh CËp nhËt T×m kiÕm In b¸o c¸o a ) Chøc n¨ng cËp nhËt : Cho phÐp cËp nhËt tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ ®-êng bé cho phÐp ng-êi sö dông cã thÓ thªm ,söa ,xo¸ c¸c th«ng tin . b ) Chøc n¨ng t×m kiÕm : Theo c¸c th«ng tin kh¸c nhau ®Ó ®-a ra c¸c b¸o c¸o hoÆc hiÓn thÞ c¸c th«ng tin chi tiÕt cã liªn quan . c ) Chøc n¨ng In b¸o c¸o : Cho phÐp ng-êi dïng ®-a ra c¸c th«ng tin kh¸c nhau vÒ mét hay nhiÒu tuyÕn ®-êng d-íi d¹ng v¨n b¶n . 2 ) C¸c s¬ ®å chøc n¨ng ph©n r· cña ch-¬ng tr×nh . a ) Chøc n¨ng cËp nhËt . CËp nhËt CËp nhËt m· bÕn CËp nhËt tæng xe CËp nhËt sè xe thanh lý CËp nhËt sè xe ®ang ho¹t ®éng 2 CËp nhËt sè xe ®ang söa ch÷a  CËp nhËt m· bÕn : Cho phÐp ng-êi sö dông cã thÓ nhËp thªm ,söa , xo¸ c¸c th«ng tin chÝnh trong b¶ng d÷ liÖu nh- : sè thø tù , m· bÕn, tæng xe, sè xe thanh lý, sè xe ®ang ho¹t ®éng, sè xe ®ang söa ch÷a cña bÕn qu¶n lý.  CËp nhËt tæng sè xe: Cho phÐp ng-êi sö dông thùc hiÖn c¸c thao t¸c nhËp thªm , söa ,xo¸ c¸c th«ng tin trong b¶ng d÷ liÖu vÒ tæng sè xe: ®Ó biÕt hiÖn tr¹ng cña c¸c xe, cã bao nhiªu xe ®ang ho¹t ®éng vµ bao nhiªu xe ®ang söa ch÷a cña bªn.  CËp nhËt sè xe thanh lý: §Ó l-u tr÷ th«ng tim kiÓm so¸t sè xe cßn trong bÕn , ng-êi sö dông cã thÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c nhËp thªm , söa , xo¸ c¸c th«ng tin trong c¸c thuéc tÝnh cña b¶ng d÷ liÖu vÒ sè xe cña bÕn ®Ó ®iÒu chØnh vµ ph©n phèi tæ chøc bÕn b·i.  CËp nhËt vÒ sè xe ®ang ho¹t ®éng: §Ó biÕt ®-îc sè xe ho¹t ®éng cña bÕn . Ng-êi sö dông cã thÓ thùc hiÖn thao t¸c nhËp thªm ,söa ch÷a , xo¸ c¸c thuéc tÝnh trªn . CËp nhËt th«ng tin söa ch÷a : Cho phÐp ng-êi sö dông cã thÓ nhËp thªm , söa ch÷a , xo¸ ®i c¸c th«ng tin vÒ xe nh- : ngµy söa ch÷a ,söa ch÷a bao nhiªu ngµy. b ) Chøc n¨ng t×m kiÕm T×m kiÕm T×m xe (Theo bien xe) T×m xe vµ l¸i xe (Theo ca phô tr¸ch) T×m xe vµ l¸i xe ( Theo tuyÕn ®-êng) T×m kiÕm th«ng tin vÒ xe T×m kiÕm th«ng tin vÒ bÕn 3 T×m qu·ng ®-êng mµ xe ®i  T×m kiÕm th«ng tin vÒ xe: Th«ng tin chÝnh vÒ xe bao gåm : sè thø tù , BiÓn xe, m· l¸i xe ,Tªn l¸i xe , ®Þa chØ, Ca phô tr¸ch ,TiÒn l-¬ng , ®iÖn tho¹i ).  T×m kiÕm xe vµ l¸i xe : Th«ng tin cña xe vµ l¸i xe qua ca phô tr¸ch.  T×m kiÕm xe vµ l¸ xe : BiÕt th«ng tin vÒ xe vµ l¸i xe ch¹y trªn tuyÕn ®-êng.  T×m kiÕm th«ng tin vÒ xe: §Ó biÕt th«ng tin chi tiÕt vÒ xe nh- : H·ng xe, ngµy mua, ngµy ho¹t ®éng, söa ch÷a.  T×m kiÕm th«ng tin vÒ bÕn xe: BiÕt th«ng tin vÒ bÕn xe bao gåm : Tªn bÕn, m· vïng, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i In b¸o c¸o c ) Chøc n¨ In b¸o c¸o In ra th«ng tin b¶ng d÷ liÖu chÝnh In ra th«ng tin b¶ng giê ch¹y In ra th«ng danh s¸ch xe In ra th«ng tin danh s¸ch l¸i xe In ra th«ng tin danh s¸ch tuyÕn ®-êng In ra qu·ng ®-êng ®i trong 1 ngµy 4 In ra tiÒn thu trong 1 ngµy  In th«ng tin b¶ng d÷ liÖu chÝnh: Sau khi thùc hiÖn t×m kiÕm th«ng tin chÝnh vÒ bÕn xe, ng-êi qu¶n lý cã thÓ sö dông chøc n¨ng In th«ng tin ®Ó in ra b¶n thèng kª ,b¸o c¸o vÒ xe trªn bÕn ®ã. Chøc n¨ng nµy cßn cho phÐp ng-êi qu¶n lý in ra c¸c th«ng tin chÝnh cña tÊt c¶ c¸c ce trªn cïng 1 b¶n thèng kª.  In b¶ng giê ch¹y : Cho phÐp ng-êi qu¶n lý in ra th«ng tin b¶ng giê ch¹y cña tõng xe, thêi gian kÕt thóc…  In th«ng danh s¸ch xe : Cho phÐp ng-êi qu¶n lý cã thÓ in ra b¸o c¸o danh s¸ch c¸c xe: sè xe, ng-êi l¸i, ®Þa chØ ng-êi l¸i, sè ca…  In th«ng tin danh s¸ch l¸i xe: Cho phÐp ng-êi qu¶n lý In ra th«ng tin vÒ c¸c l¸i xe bao gåm : sè xe l¸i, ®Þa chØ, sè ca lµm, ®iÖn tho¹i….  In th«ng tin danh s¸ch tuyÕn ®-êng: Chøc n¨ng nµy gióp ng-êi qu¶n lý in ra th«ng tin kiÓm so¸t cña tÊt c¶ hoÆc tõng tuyÕn.  In qu·ng ®-êng ®i trong 1 ngµy cua tõng xe: §©y lµ chøc n¨ng in ra th«ng tin vÒ qu·ng ®-êng mµ xe ®i ®-¬c trong 1 ngµy tõ ®ã cã thÓ tÝnh ®-îc sè l·i cña xe ®ã trong mét ngµy xe In th«ng tin tiÒn thu trong mét ngµy : §©y lµ chøc n¨ng in ra th«ng tin vÒ tæng thu, dù to¸n, thuÕ, l·i cña mét xe trong mét ngµy ho¹t ®éng. 5 II ) ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 1 ) ThiÕt kÕ c¸c B¶ng ( Table )  B¶ng “Bang du lieu chinh“ l-u tr÷ c¸c th«ng tin chÝnh vµ c¸c m· th«ng tin cña bÕn xe . TT Tªn tr-êng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch Integer Sè thø tù 1 TT Number 2 Ma ben Text 50 M· bÕn 3 Ten ben Text 50 Tªn bÕn 4 Quan ly loai Text 50 Qu¶n lý lo¹i 5 Ma vung Text 50 M· vïng 6 Dia chi Text 50 §Þa chØ 7 Dien thoai Number Long Integer §iÖn tho¹i  B¶ng “Bang gio chay“ l-u tr÷ c¸c th«ng tin giê ch¹y. STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng 50 Gi¶i thÝch 1 Bien xe Text 2 TG Khoi hanh Date/time Short Time Thêi gian khëi hµnh 3 TG Ket thuc Date/time Short Time Thêi gian kÕt thóc 6 BiÓn xe 4 TG cap nhat Date/time 5 Van toc TB Number Short Time Thêi gian cËp nhËt Integer VËn tèc trung b×nh  B°ng “Cap nhat” l­u d÷ th«ng tin vÒ xe. STT Tªn tr-êng KiÓu 1 Ma ben Text 2 Tong xe 3 §é réng Gi¶i thÝch 50 M· bÕn Number Integer Tæng xe So xe thanh ly Number Integer Sè xe thanh lý 4 So xe HD Number Integer Sè xe ho¹t ®éng 5 So xe DSC Number Integer Sè xe ®ang söa ch÷a  B°ng “Danh sach lai xe”®Ó l­u tr÷ th«ng tin vÒ c¸c l¸i xe. STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng 50 Gi¶i thÝch 1 Bien xe Text BiÓn xe 2 TT Number 3 Ma lai xe Text 50 M· l¸i xe 4 Ho va ten Text 50 Hä vµ tªn 5 Dia chi Text 50 §Þa chØ 6 Ca phu trach Number Long Integer Ca phô tr¸ch 7 Tien luong Number Long Integer TiÒn l-¬ng 8 Dien thoai Number Long Integer §iÖn tho¹i LongInteger Thø tù  B°ng “Danh sach xe” l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ xe. 7 STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch 1 TT Number Long Integer Thø tù 2 Bien xe Text 5 BiÓn xe 3 Ma ben Text 50 M· bÕn 4 Ten tuyen Text 50 Tªn tuyÕn 5 So ca Text Integer Sè ca  B°ng “DS tuyen duong” l­u tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª c¸c tuyÕn ®­êng mµ xe ®i STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch 1 Bien xe Text 50 BiÓn xe 2 Ma tuyen Text 50 M· tuyÕn 3 Ten tuyen Text 50 Tªn tuyÕn 4 Chieu dai Number Integer ChiÒu dµi  B°ng “Loai xe” l­u tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª c¸c loai xe STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch 1 Bien xe Text 50 BiÓn xe 2 Gia ve Number doubl Gi¸ vÐ 3 Xep loai Text 50 4 So cho Number Integer XÕp lo¹i Sè chç  B°ng “Th«ng tin vÒ xe” l­u tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª c¸c tuyÕn ®-êng mµ xe ®i STT 1 Tªn tr-êng Bien xe KiÓu §é réng Text 50 8 Gi¶i thÝch BiÓn xe 2 Hang SX Text 50 3 Gia ve 4 5 H·ng s¶n xuÊt Number Doubl Gi¸ vÐ Ngay mua Date/Time Integer Ngµy mua Ngay CN Date/Time Ngµy cËp nhËt So NSC Number Integr Tien bao duong Number Long Integer So lan hong Number Integer Sè ngµy söa ch÷a TiÒn b¶o d-ìng Sè lÇn háng  B°ng “Tien thu trong 1 ngay” l­u tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª tiÒn cña c¸c xe trong 1 ngµy ho¹t ®éng STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch 1 Bien xe Text 50 BiÓn xe 2 Tong thu Number Long Integer Tæng thu 3 Du toan Number Long Integer Dù to¸n 4 Thue Number double ThuÕ 2) X¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng gi÷ liÖu chÝnh 9 3 ) T¹o c¸c truy vÊn ( Queries)  Truy vÊn (So ngay hoat dong) cho th«ng tin t×nh tr¹ng hiÖn t¹i cña xe ( Query So ngay hoat dong ) 10  Truy vÊn chän dùa trªn b¶ng Tim kiem thong tin ve xe, ®Ó ®-a ra th«ng tin ve ca loai xe( Query : Tim kiem thong tin ve xe ) .  Sau khi kich vao Queries: NhËp sè xe cÇn nhËp : 11 VD: Sè xe cÇn nhËp A11 ta cã :  Truy vÊn chän dùa trªn b¶ng Tim nguoi va xe, ®Ó ®-a ra th«ng tin kiÓm so¸t xe( Query :Tim nguoi va xe(Theo ca phu trach))  12  Khi kich vao Queries “ T×m nguoi vµ xe“ : VD: T×m xe vµ ng-êi l¸i theo ca phô tr¸ch NhËp sè ca : 3 13  Truy vÊn “ Tim quang duong ma xe di” ®-îc lÊy c¸c tr-êng tõ 2 b¶ng B¶ng Danh sach xe vµ B¶ng gi¬ chay b¶ngchän ®Ó ®-a ra th«ng tin ®Ó tim quang duong ma xe ®i ®-îc  Khi kÝch vµo b¶ng : 14 VD: §Ó t×m qu·ng ®-êng ma mét xe ®i trong ngµy Nhap biÓn xe : A13  T¹o truy vÊn chän “Tim xe” bºng c¸ch lÊy ra c¸c tr­êng trong hai b¶ng Danh sach xe vµ Thong tin xe ®Ó ®-a ra th«ng tin chÝnh vÒ xe. 15  Khi kÝch vµo b¶ng Queries : VD: NhËp biÓn xe : A15 16  Truy vÊn chän “Tim xe vµ nguoi lai”(Theo tuyen duong) ®­îc t¹o bºng c¸ch lÊy c¸c tr-êng tõ hai b¶ng : Danh sach xe vµ DS tuyen duong  Khi kÝch vµo Query: 17 VD : NhËp mét tuyÕn ®-êng HN – HP ta cã b¶ng d-íi 4) T¹o c¸c truy vÊn ( Form) 18 G¾n truy vÊn nµy vµo Forms ,khi më Forms nµy ta sÏ thu ®-îc mét hép b¶ng d÷ liÖu : §¸nh sè xe vµo hép sÏ nhËn ®-îc danh s¸ch xe víi nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ cña nã .C¸c bµi to¸n t×m kiÕm kh¸c thùc hiÖn t-¬ng tù. ThÝ dô mét c¬ së d÷ liÖu (gèc):  D÷ liÖu tõ b¶ng chÝnh: 19 Ta cã thÓ c¸c d÷ liÖu míi vao b¶ng d÷ liÖu chÝnh ®Ó bæ sung vµo nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ bÕn ®Ó qu¶n lý. VD : Nh×n b¶ng trªn ta cÇn nhËp thø tù, m· bÕn, tªn bÕn, qu¶n lý lo¹i, m· vïng, ®Þa chi vµ ®iÖn tho¹i. Thø tù : 1 M· bÕn : A1 Tªn bÕn : GIAP BAT Qu¶n lý lo¹i : Kh¸ch M· vïng : 04 §Þa chØ : 15 – GIAI PHONG – HA NOI §iÖn tho¹i : 8682721  D÷ liÖu nhËp tõ b¶ng “Danh sach lai xe“: 20
- Xem thêm -