Tài liệu Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới.

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung LêI Më §ÇU B¸o c¸o tèt nghiÖp Sù nghiÖp ®æi míi do ®¶ng ta khëi xíng vµ l·nh ®¹o, ®· ®a níc ta tõ nÒn kinh tÕ mang nÆng tÝnh tù cung tù cÊp víi c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. C«ng cuéc ®æi míi ®ang ®Æt ra cho c¸c C«ng Ty nhiÒu th¸ch thøc bëi lÜnh vùc kinh doanh ®ang tõng bíc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ quèc tÕ. Sù c¹nh tranh vµ kh¸t väng lîi nhuËn ®ã trë thành ®éng lùc th«i thóc c¸c C«ng Ty t¨ng cêng ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh, nghÒ míi vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng. §Ó qu¶n lý tèt, cã hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay s¶n xuÊt dÞch vô cña mét C«ng Ty nãi riªng, mét nÒn kinh tÕ quèc d©n cña mét níc nãi chung ®Òu cÇn sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau, vµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý ®ã kh«ng thÓ thiÕu kÕ to¸n. Tõ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®ã, sau khi häc xong phÇn lý thuyÕt vÒ chuyªn ®Ò kÕ to¸n, l·nh ®¹o nhµ trêng ®· cho sinh viªn th©m nhËp vào thùc tÕ nh»m cñng cè, vËn dông nh÷ng lý thuyÕt chuyªn ngµnh kÕ to¸n vµo s¶n xuÊt, võa n©ng cao n¨ng lùc tay nghÒ chuyªn m«n, võa lµm chñ ®îc c«ng viÖc sau khi tèt nghiÖp. C«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng Ty chia ra làm nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hành, gi÷a chóng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ t¹o thành mét hÖ thèng qu¶n lý thùc sù cã hiÖu qu¶ cao. Th«ng tin kinh tÕ cã tÝnh hai mÆt cña mçi hiÖn tîng, mçi qu¸ tr×nh, và kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn và c¸c kho¶n thanh to¸n còng vËy. Do ®ã, viÖc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n lµ ®a ra nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt vÒ thùc tr¹ng nguån vèn, c¸c kho¶n thu – chi, c«ng nî cña C«ng Ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó nhµ qu¶n lý cã thÓ n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh tèi u nhÊt vÒ ®Çu t, chi tiªu trong t¬ng lai. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty VËt LiÖu Và ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43, sau khi t×m hiÓu và nhËn thÊy tÇm quan träng cña Vèn b»ng tiÒn trong C«ng Ty, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc cã ®îc tõ häc tËp, tõ nghiªn cøu em ®· lùa chän ®Ò tµi “Vèn b»ng tiÒn và c¸c kho¶n thanh to¸n” t¹i C«ng Ty lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Néi dung b¸o c¸o gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng Ty Ch¬ng II: NghiÖp vô chuyªn m«n Ch¬ng III: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ ë phßng kÕ to¸n trong C«ng Ty và sù híng dÉn cña c« gi¸o NGUYÔN THÞ HUYÒN TRANG – gi¶ng viªn khoa kinh tÕ trêng C§CN ViÖt – Hung, nhng thêi gian thùc tËp vµ lîng kiÕn thøc tÝch lòy cã h¹n, qu¸ tr×nh tiÕp cËn nh÷ng vÊn ®Ò míi mÆc dï rÊt cè g¾ng. Song, b¸o c¸o cña em khã tr¸nh khái nh÷ng sai xãt. V× vËy, em rÊt mong ®îc sù gãp ý, gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o và c¸c c« chó, anh chÞ ë phßng sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp kÕ to¸n trong C«ng Ty ®Ó em cã ®iÒu kiÖn bæ sung, n©ng cao kiÕn thøc ®Ó bµi b¸o c¸o ®îc hoµn thiÖn tèt nhÊt vµ phôc vô cho c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Sinh viªn: §oµn ¸nh Hång Giang Ch¬ng 1. §ÆC §IÓM T×NH CHUNG CñA C¤NG TY VËT LIÖU Vµ THIÕT BÞ VIÔN TH¤NG 43. 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty vËt liÖu vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng 43. 1.1.1 Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 lµ mét doanh nghiÖp qu©n ®éi thuéc bé Quèc phßng nªn C«ng Ty cã tªn gäi ban ®Çu lµ V143, ®îc t¸ch ra tõ mét ph©n xëng s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö cña nhµ m¸y Z119 Tæng Côc HËu CÇn. QuyÕt ®Þnh 1987/Q§ ngµy 23/9/1972 cña chñ nhiÖm Tæng Côc HËu CÇn. N¨m 1993 Bé Trëng Bé Quèc phßng quyÕt ®Þnh ®æi tªn nhµ m¸y V143 thµnh C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. Tªn qu©n sù lµ nhà m¸y Z143 ngµy 16/05/2007 theo quyÕt sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp ®Þnh sè 83 cña Bé Trëng Bé Quèc Phßng ®æi tªn giao dÞch d©n sù cña nhµ m¸y thµnh C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. Do vËy mµ C«ng Ty cã hai tªn - Tªn qu©n sù: Nhµ m¸y Z143 - Tªn giao dÞch: C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. - §Þa chØ giao dÞch: X· Thôy An – Ba V× - Hµ Néi. - Sè §T: 0433965390 - Fax: 0433965840 C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 ®îc thµnh lËp ngµy 23/09/1972 theo quyÕt ®Þnh 1987 cña Tæng Côc HËu CÇn c¬ quan trùc thuéc cña C«ng Ty lµ tæng c«ng nghiÖp quèc phßng. C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 cã tæng diÖn tÝch 12,5 ha hiÖn cã 390 ngêi n¨m 2010. Lµ doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÒn vµ nghÜa vô trong ph¹m vÞ sè vèn, tµi s¶n nhµ níc giao, chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tù khai th¸c ®Çu vµo, ®Çu ra trong ho¹t ®éng ®Çu t. C«ng Ty cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn qu©n ®éi chi nh¸nh S¬n T©y vµ ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn S¬n T©y. §Þnh híng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n. §iÒu nµy cã nghÜa lµ C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 cã tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n Tæng C«ng NghiÖp Quèc Phßng. * Sù Ph¸t triÓn qua c¸c thêi kú cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. Sau khi ®îc thµnh lËp c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh ngµy h«m nay C«ng Ty ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n: + Giai ®o¹n 1: tõ 1972 – 1976. Do ®iÒu kiÖn níc ta lóc nµy cßn nhiÒu khã kh¨n, khoa häc kü thuËt cßn l¹c hËu. Song, thêi kú nµy C«ng Ty æn ®Þnh c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®Ó khÈn tr¬ng b¾t tay vµo s¶n xuÊt më réng vµ x©y dùng thªm nhµ xëng, l¾p ®Æt thªm m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt. NhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng Ty trong thêi gian nµy lµ s¶n xuÊt c¸c linh kiÖn ®iÖn tö nh: ChiÕt ¸p, c¸c tô ®iÖn vµ ®iÖn tö c¸c lo¹i phôc vô cho qu©n ®éi, söa ch÷a trang thiÕt bÞ khÝ tµi qu©n sù..… Trong thêi gian nµy C«ng Ty ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc ®a c¸c c«ng nh©n, c¸n bé ®i ®µo t¹o trong níc vµ níc ngoµi ®¹t tr×nh ®é n¨ng lùc nghiÖp vô phôc vô cho C«ng Ty ®¹t hiÖu qu¶ tèt. + Giai ®o¹n 2: 1976 – 1986. N¨m 1976, C«ng Ty ®· ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, kh«i phôc, chuyÓn híng vµ më réng chiÕn lîc kinh tÕ. C«ng Ty b¾t tay vµo chÕ t¹o thö nhiÒu mÆt hµng míi nh: cÇu giao, b¸nh r¨ng, trôc c¸n cho c¸c lo¹i xe bíc ®Çu ®· thµnh c«ng. + Giai ®o¹n 3: Tõ n¨m 1986 ®Õn nay. sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Do c¸c mÆt hµng qu©n sù – Quèc phßng chØ s¶n xuÊt theo qu©n lÖnh nªn nh÷ng n¨m 1986 trë ®i C«ng Ty chñ yÕu s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kinh tÕ nh: cÇu dao, c«ng t¾c, æ c¾m, cÇu ch×, dông cô ®iÖn gia ®×nh (chiÕm 60%) cña C«ng Ty. N¨m 1990, C«ng Ty ®· ®i vµo s¶n xuÊt day th«ng tin theo ®¬n ®Æt hµng cña bé t lÖnh th«ng tin. N¨m 1991, C«ng Ty b¾t ®Çu x©y dùng c¸c d©y truyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®a vµo s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng nh: D©y ®iÖn d©n dông, nhùa PVC, bäc d©y, c¸p ®iÖn ®éng lùc. N¨m 1992, C«ng Ty ®· b¾t ®Çu s¶n xuÊt d©y th«ng tin d· chiÕn phôc vô quèc phßng. §ång thêi nghiªn cøu s¶n xuÊt d©y c¸p th«ng tin tõ 1 ®«i cho ®Õn 10 ®«i phôc vô qu©n ®éi. N¨m 1994 – 2005, C«ng Ty ®· ®îc ®Çu t chiÒu s©u nghÞ quyÕt 05 cña bé chÝnh trÞ ®Çu t hÖ thèng d©y truyÒn thiÕt bÞ ®iÖn tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i d©y ®iÖn tho¹i mét vµ d©y c¸p th«ng tin 1 ®«i cho ®Õn 100 ®«i cã d©y treo. §ång thêi, ®Èy m¹nh x©y dùng t¨ng thªm nhµ xëng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¬ cÊu t¹i C«ng Ty, s¾p xÕp l¹i nh©n lùc lao ®éng, nghiªn cøu më réng thÞ trêng ®a ra nh÷ng s¶n phÈm míi víi mÉu m· h×nh thøc phï hîp víi thÞ yÕu ngêi tiªu dïng. Trong n¨m 2006, C«ng Ty ®· ®Çu t x©y dùng më réng ph©n xëng s¶n xuÊt, víi d©y truyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó n©ng cao vÒ sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm. 1.1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô vµ t¸c dông cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Þa ph¬ng vµ ®Êt níc: C«ng ty vËt liÖu vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng 43 cã c¸c nhiÖm vô vµ chøc n¨ng sau: - S¶n xuÊt c¸p ®ång trôc c¸c lo¹i. - S¶n xuÊt d©y vµ c¸p th«ng tin kinh tÕ c¸c lo¹i. - S¶n xuÊt d©y vµ c¸p dÉn c¸c lo¹i. - S¶n xuÊt s¶n phÈm khÝ cô ®iÖn, c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, c¸c s¶n phÈm b»ng nhùa vµ gç. - D©y vµ c¸p dÉn ®iÖn c¸c lo¹i - Kinh doanh vËt t thiÕt bÞ chËm lu©n chuyÓn vµ hµng thanh lý. 1.1.3. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. Trong n¨m 2008 – 2009 lµ hai n¨m ®Êt níc cã nhiÒu thay ®æi vÒ thÞ trêng hµng ho¸, cã nhiÒu C«ng Ty gÆp khã kh¨n vÒ nguån vèn s¶n xu©t vµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm. Do vËy, nhiÒu C«ng Ty cã xu híng cæ phÇn hãa. MÆc dï vËy, C«ng Ty vÉn ®øng v÷ng vµ vît qua ®¹t kÕt qu¶ tèt. T×nh h×nh tµi chÝnh chung cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 ®îc thÓ hiÖn cô thÓ qua c¸c chØ tiªu díi ®©y: sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp B¶ng 1: Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vËt liÖu vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng 43 n¨m 2008 – 2009 chØ tiªu §vt 2008 2009 1. Vèn - cè ®Þnh - lu ®éng 2.Sè lao ®éng 3.Doanh thu 4.Lîi nhuËn 5.Lîi nhuËn BQ Tr® Tr® Tr® Ngêi 31.542 26.849 4.693 350 33.084 28.082 5.002 380 So s¸nh TuyÖt ®èi T¬ng ®èi (%) 1.542 105 1.233 104,6 309 106,6 30 108,6 Tr® 51.000 59.532 8532 116,7 Tr® Tr® 1.500 0,0475 1.580 0,0478 80 0,0003 105,3 100,6 ( Phßng kÕ to¸n cung cÊp sè liÖu) Nh vËy, nh×n vµo b¶ng chØ tiªu trªn ta thÊy ®îc trong n¨m 2009 C«ng Ty ®· hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. Do nhu cÇu cña thÞ trêng cïng víi sù s¸ng t¹o cña ban l·nh ®¹o, ho¹t ®éng kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn quy m« s¶n xuÊt ®îc thÓ hiÖn ë mét sè chØ tiªu sau: * Vèn: Do nhu cÇu vÒ më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng, C«ng Ty ®· ®Çu t thªm vèn vµo s¶n xuÊt, vèn trong n¨m 2009 ®ã t¨ng 105% t¬ng øng víi 1,542 triÖu ®ång so víi n¨m 2008. Trong ®ã vèn cè ®Þnh t¨ng 104,6% t¬ng øng víi 1,233 triÖu ®ång, vèn lu ®éng t¨ng 106,6% t¬ng øng víi 309 triÖu ®ång. * Doanh thu: Doanh thu N¨m 2009 t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 116,78% t¬ng øng víi chªnh lÖch 8.532 triÖu ®ång. C«ng Ty cã ®îc kÕt qu¶ nh vËy lµ nhê vµo kinh nghiÖm s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù l·nh ®¹o cña Ban Gi¸m §èc, sù nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng Ty ®· làm viÖc hÕt m×nh. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ ®¹t ®îc vÉn cha cao. * Lîi nhuËn: Trong kinh doanh, bÊt cø C«ng Ty nµo còng ®Æt lîi nhuËn lªn hµng ®Çu, ®ã còng lµ môc tiªu quan träng nhÊt mµ c¸c nhµ ®Çu t quan t©m. N¨m 2009, lîi nhuËn cña C«ng Ty V©t LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng t¨ng 105,3% t¬ng øng víi chªnh lÖch lµ 80 triÖu ®ång so víi n¨m 20008. Nh vËy, møc t¨ng chØ tiªu lîi nhuËn lµ b×nh thêng kh«ng cã nhiÒu biÕn ®æi so víi n¨m tríc. * Lîi nhuËn b×nh qu©n: sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Nh×n chung lîi nhuËn b×nh qu©n cña C«ng Ty lµ t¨ng ®Òu ®Òu kh«ng cã g× næi bËt, n¨m 2009 t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 100,6%. * Sè lîng lao ®éng: C«ng Ty më réng quy m« s¶n xuÊt nªn nhu cÇu vÒ nh©n lùc trong C«ng Ty còng t¨ng lªn. Tû lÖ lao ®éng n¨m 2009 t¨ng 108,6% t¬ng øng víi 30 lao ®éng so víi n¨m 2008. Trªn ®µ ph¸t triÓn cña C«ng Ty th× sè lao ®éng cña C«ng Ty trong c¸c n¨m tíi sÏ còng t¨ng thªm n÷a. 1.2. Tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. 1.2.1. Tæ chøc qu¶n lý t¹i C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hiÖn nay cña C«ng Ty t¬ng ®èi gän nhÑ phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®îc bè trÝ theo h×nh thøc trùc tuyÕn. S¥ §å 1: S¥ §å Bé M¸Y QU¶N Lý CñA C¤NG TY VËT LIÖU Vµ THIÕT BÞ VIÔN TH¤NG 43. sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Gi¸m §èc C«ng Ty ChÝnh ñy kiªm PG§ hµnh chÝnh PG§ Kü thuËt Phßng kü thuËt PX s¶n xuÊt hàng kinh tÕ Phßng kiÓm nghiÖ m Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng kÕ ho¹ch vËt t kinh doanh PX s¶n xuÊt hàng quèc phßng Phßng tài chÝnh PX c¬ khÝ Phßng chÝnh trÞ Phßng hành chÝnh PX khÝ cô ®iÖn Ghi chó: Quan hÖ trùc tiÕp Quan hÖ gi¸n tiÕp C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp cã quy m« lín. Do vËy, c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng Ty ®îc thiÕt kÕ trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp nhµ níc vµ thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng Ty cô thÓ c¬ cÊu ho¹t ®éng bao gåm: Ban Gi¸m §èc, c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. Ban Gi¸m §èc cã chøc n¨ng nhiÖm vô: * Gi¸m §èc C«ng Ty: sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng Ty cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong C«ng Ty. Tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng Ty theo ®óng ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc. ChÞu tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng Ty, lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc theo quy ®Þnh ®· ban hµnh. * ChÝnh ñy kiªm phã Gi¸m §èc hµnh chÝnh: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c §¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ trong toµn C«ng Ty. Lµ ngêi trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c lÜnh vùc hµnh chÝnh, hËu cÇn, nhµ trÎ, qu©n y. * Phã Gi¸m ®èc kü thuËt: Lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô quyÕt ®Þnh x©y dùng b¸o c¸o, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, Chñ tÞch héi ®ång n©ng bËc l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng Ty gåm 7 phßng víi chøc n¨ng nhiÖm vô tæ chøc kh¸c nhau: - Phßng hµnh chÝnh hËu cÇn: Lµ bé m¸y gióp viÖc cho Ban Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh. Cã chøc n¨ng nhiÖm vô qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, nhµ ë, ®Êt ®ai. LËp kÕ ho¹ch ch¨m lo ®êi sèng cho toµn ®¬n vÞ, tæ chøc tuÇn tra, canh g¸c ®¶m b¶o an toµn trong ®¬n vÞ…… - phßng kÕ ho¹ch vËt t kinh doanh : Cã chøc n¨ng nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch, cung øng vËt t cho c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o chÊt lîng sè lîng ®Ó s¶n xuÊt ®óng tiÕn ®é, ®óng kü thuËt. Quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. Tham mu cho Ban Gi¸m §èc vÒ viÖc ®Ò ra quy chÕ, ®¶m b¶o vËt t tõ khi mua vÒ ®Õn khi ®a vµo s¶n xuÊt, chèng thÊt tho¸t hao hôt. - Phßng tæ chøc lao ®éng : Cã chøc n¨ng nhiªm vô : x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc c¬ cÊu biªn chÕ, c¸c bé phËn qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó tr¶ l¬ng thëng ph¹t kû luËt. Gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, c¸c nguyªn t¾c thñ tôc viÖc t¨ng , gi¶m nh©n sù, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch mµ nhµ níc quy ®Þnh nh : Lao ®éng, b¶o hiÓm, phóc lîi. Qu¶n lý lùc lîng lao ®éng còng cã hå s¬ lý lÞch, sæ BHXH ®iÒu phèi lao ®éng kÞp thêi theo yªu cÇu s¶n xuÊt. - Phßng tµi chÝnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé thu chi tµi chÝnh cña C«ng Ty . Tæng hîp tÝnh to¸n tõng môc cho phÝ theo cÊu t¹o gi¸ thµnh. TiÕt kiÖm chi phÝ ®óng quy ®Þnh ph©n bæ vèn, ®óng ®èi tëng. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Cung cÊp sè liÖu kÞp thêi gióp Ban Gi¸m §èc ®a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh hîp lý. - Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn kÕ ho¹ch, sö dông kü thuËt m¸y mãc trong s¶n xuÊt, thiÕt kÕ chÕ thö s¶n phÈm. Nghiªn cøu ph¸t minh nh÷ng s¶n phÈm míi cña C«ng Ty , ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, an toµn lao ®éng. - Phßng kiÓm nghiÖm: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô kiÓm tra chÊt lîng nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ®Ó ®a vµo ®ãng gãi, ph¸t hiÖn ra c¸c lçi cña s¶n phÈm cha ®¹t yªu cÇu, ph©n lo¹i s¶n phÈm, duy tr× chÊt lîng s¶n phÈm tham mu cho Ban Gi¸m §èc vÒ kÕ ho¹ch ph¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm tiÕt kiÖm ®¹t hiÖu qu¶ cao. - Phßng chÝnh trÞ: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô cËp nhËt th«ng tin, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ Níc, c¸c b¶o mËt th«ng tin quèc phßng, tham mu cho Ban Gi¸m §èc C«ng Ty thùc hiÖn ®îng lèi chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ nhµ níc ban hµnh. sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Bé phËn s¶n xuÊt gåm 4 ph©n xëng: - Ph©n xëng s¶n xuÊt khÝ cô ®iÖn: Chñ yÕu lµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®å ®iÖn phôc vô nhu cÇu thÞ trêng, c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng. - Ph©n xëng s¶n xuÊt hµng quèc phßng: Chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô côc c«ng nghiÖp quèc phßng. - Ph©n xëng s¶n c¬ khÝ: Chñ yÕu s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ cho C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43, kh¸ch hµng ®Æt. - Ph©n xëng s¶n xuÊt hµng kinh tÕ: Chuyªn s¶n xuÊt c¸c hµng ®å ®iÖn d©n dông, c¸c lo¹i d©y ®iÖn… 1.2.2: Tæ chøc s¶n xuÊt t¹i C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 lµ mét C«ng Ty nhµ níc, cã t c¸ch ph¸p nh©n, ®îc nhµ níc giao vèn, giao tµi s¶n chñ ®éng s¶n xuÊt phôc vô cho quèc phßng, cho s¶n xuÊt kinh doanh. TÊt c¶ c¸c mÆt hàng s¶n xuÊt ra ®Òu ®îc tiªu thô trªn thÞ trêng vµ c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng theo kÕ ho¹ch. S¬ ®å 2: QUY TR×NH C«NG NGHÖ S¶N XUÊT CÁP TH«NG TIN KIM LO¹I KÐo ñ d©y ®ång VËt t Bäc nhùa d©y ruét 1 1 §¸nh chÐo d©y ®«i 1 1 2 3 1 4 1 KCS bao gãi, nhËp kho 7 Thu d©y s¶n phÈm 6 Bäc 1 nhùa vá ngoài c¸p, vuèt nh«m, bäc nhùa d©y treo 5 1 sîi, b«i Bã dÇu cuèn màng chÞu nhiÖt VËt liÖu chuÈn bÞ lµ ®ång ®á, thiÕt bÞ chuÈn bÞ lµ m¸y kÐo ®¬n vµ mét sè vËt liÖu vµ thiÕt bÞ phô kh¸c. (1) Dïng m¸y vuèt d©y ®ång ®Ó luån d©y qua c¸c khu«n vµ puli bé phËn ñ mÒm thu vµo l« d©y thu. (2) Gi¸ l¾p l« d©y vµo ®Çu gi¸ l¾p ra d©y, ®iÒu chØnh ra d©y cho m¸y ho¹t ®éng, kiÓm tra ®é c¨ng cña ®«i d©y ®Ó ®iÒu chØnh ®Çu thu. sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp (3) Bäc nhùa ®æ tõ tõ vµo phÔu n¹p liÖu, khi thÊy nhùa ®iÖn ra ®Çu vuèt th× kiÓm tra bÒ mÆt nhùa, khi thÊy nhùa cã ®é bãng mÞn kiÓm tra ®é ®ång t©m cña d©y, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®æ nhùa vào phÔu tiÕn hành ch¹y liªn tôc. (4) Thao t¸c: Bã sîi PP cã nhãm d©y thø nhÊt, thø hai và bã cho 2 tæ d©y cuèn l¹i và nhåi ®Çu bÖn mµng cho 4 tæ d©y. (5) Luån d©y thÐp qua hÖ thèng puli, n¾m d©y vµo ®Çu bäc nhùa luån lâi d©y cho nilon qua puli màng vuèt nh«m. kÐo lu«n c¶ phÇn ch©n vào ®Çu bäc nhùa. (6) Thu d©y s¶n phÈm hoàn thành vào « d©y (7) §em nhËp kho s¶n phÈm. 1.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. 1.3.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng Ty, tr×nh ®é qu¶n lý tæ chøc bé m¸y h¹ch to¸n kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung, ®îc tæ chøc ph©n nhiÖm vô tõng chøc danh râ rµng. KÕ to¸n tËp trung, tæng hîp c¸c sè liÖu, thu thËp chøng tõ ghi chÐp vµo sæ s¸ch vµ lËp b¸o c¸o tõng th¸ng, quý, n¨m. C«ng t¸c kÕ to¸n ®îc lËp vµ triÒn khai do trëng phßng tµi chÝnh thùc hiÖn díi sù chØ ®¹o cña C«ng Ty. Phßng kÕ to¸n cã 3 thµnh viªn, mçi thµnh viªn cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau nhng thèng nhÊt vÒ bé m¸y kÕ to¸n. S¬ ®å 3: S¥ §å Tæ CHøC Bé M¸Y KÕ TO¸N Trëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn,kÕ to¸n thanh to¸n, thuÕ, tæng hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh… KÕ to¸n vËt liÖu, TSC§, tiÒn l¬ng, BHXH kiªm thñ quü… Ghi chó: Quan hÖ trùc tiÕp chØ ®¹o Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Trëng phßng kÕ to¸n: Lµ ngêi ®iÒu hµnh mäi c«ng t¸c kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, qu¶n lý mäi chi phÝ ®îc hµch to¸n lªn b¸o c¸o tµi chÝnh ban gi¸m ®èc kÝ duyÖt KÕ to¸n viªn: - KÕ to¸n vËt liÖu, TSC§, l¬ng, BHXH kiªm thñ quü cã nhiÖm vô ghi phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt. TÝnh to¸n l¬ng, tÝnh tæng hîp tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, qu¶n lý tiÒn mÆt. - KÕ to¸n viªn vèn b»ng tiÒn, kÕ to¸n thanh to¸n, thuÕ, quü doanh nghiÖp tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô, cã nhiÖm vô ghi sæ sè vèn C«ng Ty cã, sè vèn ®i vay, sè thµnh phÈm göi b¸n, ®· b¸n. Theo dâi nguån vèn t¨ng gi¶m, doanh thu, gi¶m trõ ®Ó lµm b¸o c¸o. 1.3.2 H×nh thøc kÕ to¸n vµ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 * H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n t¹i C«ng Ty. §Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi, C«ng Ty sö dông sæ s¸ch kÕ to¸n lµ nhËt ký chøng tõ. H×nh thøc nµy yªu cÇu nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao so víi c¸c h×nh thøc kh¸c. H×nh thøc nµy gióp cho c«ng viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng kÕ to¸n qu¶n trÞ cña C«ng Ty ®îc x¸c ®Þnh chi tiÕt, chÝnh x¸c nhÊt. S¬ ®å 4: S¥ §å LU¢N CHUYÓN CñA H×NH THøC KÕ TOÁN NHËT KÝ CHøNG Tõ Chøng tõ gèc: PhiÕu thu - chi GiÊy b¸o Nî - Cã Ho¸ ®¬n GTGT …………. B¶ng kª sè 1,2,11 NKCT sè 1,2,5,8 Sæ c¸i TK 111,112,131,331 Sæ quü Sæ chi tiÕt c¸c TK 111,112,131,331 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra B¸o c¸o tèt nghiÖp Gi¶i thÝch quy tr×nh ghi sæ: Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®· ®îc kiÓm tra, lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ, b¶ng kª, sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. + §èi víi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc mang tÝnh ph©n bæ th× c¸c chøng tõ gèc tríc hÕt ph¶i ®îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ, sau ®ã lÊy sè liÖu, kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. + §èi víi c¸c nhËt ký chøng tõ ®îc ghi c¨n cø vµo b¶ng kª, sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt th× c¨n cø vµo sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª, sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt cuèi th¸ng chuyÓn sè liÖu vµo nhËt lý chøng tõ. Cuèi th¸ng, céng sè liÖu trªn sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt, ®ång thêi tæng céng c¸c sè liÖu tõ b¶ng kª vµ sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó vµo c¸c sæ nhËt ký chøng tõ, tõ ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c sæ nhËt ký chøng tõ làm c¨n cø ®Ó vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Sau khi vµo sæ c¸i xong, kÕ to¸n céng tæng sè liÖu chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Sè liÖu trªn sæ c¸i, b¶ng kª, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cña c¸c tµi kho¶n ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.3.3 * ChÕ ®é kÕ to¸n ®ang ¸p dông t¹i C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 + Niªn ®é kÕ to¸n vµ ®ång tiÒn sö dông trong ghi sæ kÕ to¸n cña C«ng Ty: Niªn ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 ®Õn hÕt ngµy 31/12 n¨m d¬ng lÞch. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi sæ kÕ to¸n t¹i C«ng Ty lµ: §ång ViÖt Nam(VN§) + Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT t¹i C«ng Ty : C«ng Ty h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ v× khi mua vËt t hµng ho¸ sè thuÕ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 133 vµ TK 511 lµ gi¸ cha thuÕ. + Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho cña c«ng ty: Lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn C«ng Ty tiÕn hµnh ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh gi¸ hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. ViÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy gióp C«ng Ty gi¸m s¸t chÆt chÏ kh¶ n¨ng biÕn ®éng hµng ho¸ trªn thÞ trêng, còng nh viÖc hµng ho¸ xuÊt b¸n cho nªn c«ng t¸c kÕ to¸n, hÖ thèng tµi kho¶n ®îc ¸p dông hîp lý chi tiÕt. C¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn chi phÝ, doanh thu, gi¸ vèn, hµng tån kho, phßng kÕ to¸n tiÕp tôc ph©n nhá theo mÆt hµng, gióp cho kÕ to¸n theo dâi sè liÖu, sè ph¸t sinh vµ tæng hé viÕt b¸o c¸o. + Ph¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) t¹i C«ng Ty: sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp C«ng Ty sö dông ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo quyÕt ®Þnh sè 206 ngµy 12/12/2006 cña Bé tµi chÝnh,®ã lµ ph¬ng ph¸p khÊu hao theo ®êng th¼ng. §©y lµ ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt kh¸ phæ biÕn ®îc nhiÒu doanh nghiÖp ¸p dông ®Ó tÝnh khÊu hao TSC§. Ch¬ng II: C¸C NGHIÖP Vô CHUY£N M¤N T¹I C¤NG TY VËT LIÖU Vµ THIÕT BÞ VIÔN TH¤NG 43 2.1/ KÕ TO¸N VèN B»NG TIÒN Vµ C¸C KHO¶N THANH TO¸N T¹I C«NG TY VËT LIÖU Vµ THIÕT BÞ VIÔN TH«NG 43. 2.1.1/ Tæ chøc qu¶n lý vèn b»ng tiÒn và c¸c kho¶n thanh to¸n t¹i C«ng Ty VËt LiÖu và ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. * Néi dung Vèn b»ng tiÒn. Vèn b»ng tiÒn lµ mét bé phËn cña tµi s¶n lu ®éng trong C«ng Ty, ®îc h×nh thành chñ yÕu trong qu¸ tr×nh b¸n hàng và c¸c quan hÖ thanh to¸n. Vèn b»ng tiÒn trong C«ng Ty bao gåm TiÒn MÆt tån quü vµ TiÒn göi ng©n hµng. §©y lµ hai h×nh thøc sö dông tiÒn chñ yÕu mà C«ng Ty ®ang sö dông, C«ng Ty kh«ng sö dông vµng b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ. Hai ng©n hµng chñ yÕu ®Ó C«ng Ty göi vµ rót tiÒn khi cÇn thiÕt lµ: sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp + Ng©n hàng th¬ng m¹i cæ phÇn qu©n ®éi + Ng©n hàng ®Çu t vµ ph¸t triÓn S¬n T©y C«ng t¸c qu¶n lý cña vèn b»ng tiÒn trong C«ng Ty ®îc qu¶n lý hÕt søc chÆt chÏ và chi tiÕt th«ng qua c¸c nguyªn t¾c sau: + §¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt ®Ó ghi sæ kª to¸n lµ ®ång ViÖt Nam (VN§) + TiÒn mÆt thuéc mét bé phËn cña tµi s¶n lu ®éng nªn nã rÊt dÔ bÞ hao hôt, mÊt m¸t, dÔ ch¸y, do ®ã lu«n ®îc b¶o qu¶n trong kÐt s¾t do thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm cÊt gi÷. + Mäi kho¶n thu – chi hµng ngµy ®Òu ph¶i cã phiÕu thu, phiÕu chi vµ x¸c nhËn cña kÕ to¸n trëng. + C«ng Ty h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn göi t¹i hai ng©n hµng vµ khi thùc hiÖn thanh to¸n qua ng©n hµng tuyÖt ®èi tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh vµ híng dÉn cña ng©n hµng, thêng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu sè tiÒn göi t¹i ng©n hµng vµ sæ s¸ch t¹i C«ng Ty. + Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô giao dÞch trªn tài kho¶n cña ng©n hàng và kh¸ch hàng thi ph¶i cã giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã cña ng©n hàng. Khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó h¹ch to¸n vµ kiÓm tra ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ gèc kÌm theo. * Néi dung c¸c kho¶n thanh to¸n C¸c kho¶n thanh to¸n trong C«ng Ty bao gåm c¸c kho¶n ph¶i thu và c¸c kho¶n ph¶i tr¶. + Kho¶n ph¶i thu: C¸c kho¶n ph¶i thu trong C«ng Ty bao gåm: C¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hàng vÒ b¸n s¶n phÈm, hàng hãa, thu tiÒn hoàn øng, thu tiÒn tõ cÊp trªn chuyÓn xuèng…….. + C¸c kho¶n ph¶i tr¶: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ bao gåm: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n vËt t, hµng hãa, chi tr¶ l¬ng, BHXH vµ c¸c chÕ ®é cña ngêi lao ®éng, chi tr¶ t¹m øng, c«ng t¸c phÝ….. ViÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n còng ®îc C«ng Ty qu¶n lý chÆt chÏ và chi tiÕt. + KÕ to¸n më sæ theo dâi chi tiÕt cho tõng ®èi tîng ph¶i thu, ph¶i tr¶, tõng kho¶n nî vµ tõng lÇn thanh to¸n nî cña c¸c ®èi tîng. + §Þnh kú, tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu tõng kho¶n nî ®· ph¸t sinh, ®· thu håi và sè cßn nî ®èi víi tõng ®èi tîng. 2.1.2: KÕ to¸n tæng hîp vèn b»ng tiÒn và c¸c kho¶n thanh to¸n t¹i C«ng Ty vËt liÖu và ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 a/ Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: - PhiÕu thu ( MÉu sè 01 – TT/BB) - PhiÕu chi ( MÉu sè 02 – TT/BB) - Biªn lai thu tiÒn( MÉu sè 06 – TT/HD) - B¶ng kiÓm kª quü( MÉu sè 07 – TT/HD) sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp - GiÊy b¸o nî - GiÊy b¸o Cã - Uû nhiÖm thu - Uû nhiÖm chi - GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n t¹m øng ( MÉu sè 03 – TT) - B¶ng sao kª cña ng©n hàng - GiÊy thanh to¸n t¹m øng ( MÉu sè 04 – TT) - Hãa ®¬n b¸n hµng ( MÉu sè 02 – GTGT – 3LL) - Hãa ®¬n GTGT ( MÉu sè 01 – GTGT – 3LL) - B¶ng kª chi tiÒn ( MÉu sè 09 – TT) Ngoài ra cßn sö dông mét sè chøng tõ liªn quan kh¸c b/ Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông: - Sæ quü tiÒn mÆt ( MÉu sè S07 – DN) - B¶ng kª sè 1 (MÉu sè S04b1 – DN) - B¶ng kª sè 2 (MÉu sè S04b2 – DN) - NhËt ký chøng tõ sè 1( MÉu sè S04a1 – DN) - NhËt ký chøng tõ sè 2 (MÉu sè S04a2 – DN) - Sæ c¸i TK 111,112,131,331 ( MÉu sè S05 – DN) - Sæ chi tiÕt TK 131,331 ( MÉu sè S31 – DN) - NhËt ký chøng tõ sè 8 (MÉu sè S04a8 – DN) - B¶ng kª sè 11 (MÉu sè S04b11 - DN) - Sæ tiÒn göi ng©n hàng ( MÉu sè S08 – DN) c/ Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông, néi dung, kÕt cÊu. - TK 111: TiÒn mÆt - TK 112 : TiÒn göi ng©n hµng - TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng - TK 331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n * TK 111: TiÒn mÆt T¸c dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu- chi - tån quü tiÒn mÆt cña C«ng Ty. Néi dung – KÕt cÊu: sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Nî C¸c kho¶n tiÒn mÆt nhËp quü. Sè tiÒn mÆt ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª TK 111 Cã Sè tiÒn mÆt gi¶m khi xuÊt quü Sè tiÒn mÆt ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª SD: Sè tiÒn mÆt tån quü cuèi kú * TK 112: TiÒn göi ng©n hµng: T¸c dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña c¸c kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng. Néi dung- kÕt cÊu: Nî TK 112 - C¸c kho¶n tiÒn göi vµo ng©n hµng Cã - C¸c kho¶n tiÒn rót ra khái ng©n hµng SD: Sè tiÒn hiÖn cßn göi t¹i ng©n hµng * TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng T¸c dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nî ph¶I thu vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu víi kh¸ch hµng. Néi dung – KÕt cÊu sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung Nî B¸o c¸o tèt nghiÖp TK 131 +Sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng +Sè tiÒn thõa cho kh¸ch hµng tr¶ l¹i SD: Sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã +Sè tiÒn do kh¸ch hµng tr¶ nî +Sè tiÒn nhËn øng tríc, tr¶ tríc cña kh¸ch hµng +Sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n, chiÕt khÊu th¬ng m¹i, chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng. SD: Sè tiÒn ®· thu > Sè ph¶i thu hoÆc sè tiÒn øng tr íc cña kh¸ch hµng sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp * TK 331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n T¸c dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña C«ng Ty cho ngêi b¸n, nhµ cung cÊp theo hîp ®ång kinh tÕ ®· kÝ kÕt. Néi dung kÕt cÊu: Nî TK 331 + Sè tiÒn ®· tr¶ cho ngêi b¸n kÓ c¶ sè tiÒn øng tríc. + Kho¶n gi¶m gÝa hµng b¸n, CKTM, CKTT, gi¸ trÞ vËt t tr¶ l¹i ngêi b¸n SD: Ph¶n ¸nh sè ®· tr¶ > Sè ph¶i tr¶ Cã + Sè cßn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n + §iÒu chØnh chªnh lÖch gi÷a gi¸ t¹m tÝnh< gi¸ thùc tÕ( Trong trêng hîp ho¸ ®¬n vÒ tríc hµng vÒ sau) SD: Sè cßn ph¶i tr¶ ng êi b¸n d/ Quy tr×nh kÕ to¸n Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n t¹i C«ng Ty vËt liÖu và ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 ®îc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù sau: S¬ ®å 5: S¥ §å LU¢N CHUYÓN CHøNG Tõ KÕ TO¸N VèN B»NG TIÒN Vµ C¸C KHO¶N THANH TO¸N T¹I C¤NG TY VËT LIÖU Vµ THIÕT BÞ VIÔN TH¤NG 43 sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp B¶ng kª sè 1,2,11 Chøng tõ gèc: PhiÕu thu - chi GiÊy b¸o Nî – Cã …………….. Ho¸ ®¬n GTGT NKCT sè 1,2,5,8 Sæ c¸i TK 111,112,131,331 Sæ quü Sæ chi tiÕt c¸c TK 111,112,131,331 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra Gi¶i thÝch quy tr×nh ghi sæ: + Hµng ngµy tõ chøng tõ gèc (phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã….) kÕ to¸n vµo sæ quü, b¶ng kª sè 1,2,11, vµo nhËt ký chøng tõ sè 1,2,5,8, sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n. NÕu c¸c nghiÖp vô c¨n cø trùc tiÕp Tõ b¶ng kª 1,2,11 thi cuèi th¸ng kÕ tãan céng tæng sè liÖu vµo nhËt ký chøng tõ. + Cuèi th¸ng tõ nhËt kÝ chøng tõ sè 1,2,5,8 kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 111,112,131,331 vµ tõ sæ chi tiÕt TK 111,112,131,331 vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt. KÕ to¸n ®èi chiÕu kiÓm tra gi÷a sæ c¸i TTK 111,112,131,331 vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c. Sau ®ã tõ b¶ng kª sè 1,2,11, b¶ng tæng hîp chi tiÕt vµ sæ c¸i TK 111, 112, 131, 331 vµo b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.2/ KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty vËt liÖu vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng 43. 2.2.1/ Giíi thiÖu chung vÒ Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô t¹i C«ng Ty. sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô lµ nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nã tham gia thêng xuyªn vµ trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó h×nh thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. Qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tõ kh©u thu mua, b¶o qu¶n ®Õn sö dông lµ mét nhiÖm vô quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cña C«ng Ty. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kinh doanh cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 chia ra c¸c lo¹i nh sau: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh: D©y ®ång, nhùa PEHD… + Nguyªn vËt liÖu phô: Nh«m, chØ, h¹t mµu… + C«ng cô dông cô: DÇu mì…. + VËt liÖu kh¸c: Bao b× ®ãng gãi,…. + Phô tïng thay thÕ:Lµ nh÷ng phô tïng C«ng Ty mua vÒ ®Ó thay thÕ bé phËn m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i: X¨m, lèp, vßng bi…. Do ®ã nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã thÓ coi lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c bíc vµo s¶n xuÊt, nhê cã nguyªn vËt liÖu mµ t¹o ra ®îc s¶n phÈm ®Ó phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông. * Nguån nhËp nguyªn vËt liÖu: + C«ng ty cæ phÇn TrÇn Phó + C«ng ty TNHH Thµnh An + C«ng ty TNHH Kim Quang + C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ Mai Anh 2.2.2/ Thñ tôc qu¶n lý, cÊp ph¸t nguyªn v©t liÖu, c«ng cô dông cô C«ng Ty vËt liÖu và ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 a/ Thñ tôc qu¶n lý: KÕ to¸n trëng thêng xuyªn tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh tæng hîp vÒ sè lîng nhËp – xuÊt – tån kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. KiÓm tra chÆt chÏ sè lîng nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô hµng ngµy 1 c¸ch chÝnh x¸c vÒ sè lîng c«ng cô dông cô xuÊt ra. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo chÕ ®é nhµ níc. Ph¶i lËp b¸o c¸o cÇn thiÕt vµ cung cÊp th«ng tin vÒ vËt liÖu c«ng cô dông cô ë mçi kh©u thu mua, b¶o qu¶n, sö dông vµ dù tr÷. §Þnh kú ph¶i kiÓm kª ®¸nh gi¸ vËt liÖu c«ng cô dông cô theo chÕ ®é quy ®Þnh, cung cÊp th«ng tin vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô tham gia vµo viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, sö dông theo yªu cÇu c¶u c«ng viÖc mét c¸ch chi tiÕt, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. b/ Thñ tôc cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô: sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 20
- Xem thêm -