Tài liệu Quan hệ kinh tế thương mại việt nam- hàn quốc, thực trạng, triển vọng và giải pháp

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Cæ phÇn ho¸ ph¶i ch¨ng lµ lèi tho¸t cho Doanh nghiÖp Nhµ níc lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶? Kh«ng h¼n vËy, bëi cæ phÇn ho¸ lµ ®iÒu Doanh nghiÖp muèn kh¼ng ®Þnh m×nh, ®ång thêi thÝch øng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cïng víi nh÷ng cuéc c¹nh tranh gay g¾t mµ sù ph¸t triÓn ®ã mang l¹i. C«ng ty Cæ phÇn vËt t N«ng s¶n lµ mét c«ng ty nh vËy, tiÒn th©n lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ níc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, sau m«t thêi gian nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng còng nh nh÷ng yªu cÇu ®æi míi cña Doanh nghiÖp, cuèi n¨m 2005 C«ng ty chÝnh thøc quyÕt ®Þnh chuyÓn tõ Doanh nghiÖp nhµ níc sang C«ng ty Cæ phÇn. Cæ phÇn ho¸ ®ång nghÜa víi viÖc thay ®æi vµ ®æi míi toµn bé C«ng ty, ®iÒu ®ã ®· vµ ®ang ®îc l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty hëng øng vµ thùc hiÖn ngµy cµng cã hiÖu qu¶. NhËn thøc râ vai trß quan träng cña viÖc chuyÓn ®æi m« h×nh Doanh nghiÖp nhµ níc sang C«ng ty Cæ phÇn, em ®· xin thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n nh»m t×m hiÓu vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty sau khi thùc hiÖn Cæ phÇn ho¸. Vµ quan träng h¬n lµ viÖc ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ trêng vµo thùc tÕ qua viÖc ph©n tÝch vµ ®a ra nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n. Qua thêi gian thùc tËp em ®· rót ra ®îc nhiÒu bµi häc bæ Ých cho b¶n th©n. MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nhng bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c«. §Ó hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy em xin c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Ph¹m V¨n Minh. §ång thêi em còng xin c¶m ¬n ch©n thµnh tíi tËp thÓ c¸n bé C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! I. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n (APROMACO): 1.1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty:  Tªn c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Tªn giao dÞch: AGRICULTURAL PRODUCTS AND MARERIAL JOINT STOCK COMPANY  Tªn viÕt t¾t : APROMACO  Trô së chÝnh : sè 14 phè Ng« TÊt Tè, phêng V¨n MiÕu, quËn §èng §a, thµnh phè Hµ Néi.  §iÖn tho¹i : : (04).823 0584 - (04).8232995 Fax : (04).843 4913  Email : apromaco@netnam.vn  Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty : 31.000.000.000 ® (Ba mèt tû ®ång) 1. 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C¨n cø theo NghÞ ®Þnh sè 196 H§BT cña Héi ®ång Bé trëng vÒ “quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña c¸c Bé” vµ Quy chÕ vÒ “thµnh lËp vµ gi¶i thÓ Doanh nghiÖp Nhµ níc” ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 388 ngµy 20/11/1991 cña Héi ®ång Bé trëng cïng víi c¨n cø th«ng b¸o sè 21 ngµy 14/12/1992 cña V¨n phßng chÝnh phñ ®ång ý cho phÐp thµnh lËp l¹i Doanh nghiÖp Nhµ níc. Ngµy 08/01/1993, Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm ra quyÕt ®Þnh sè 20 NN -TCCB/Q§ cho phÐp thµnh lËp C«ng ty VËt t N«ng s¶n thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm. N¨m 1997, c¨n cø theo c¸c quyÕt ®Þnh sè 1111 NN- TCCB/Q§ ngµy 31/01/1997 cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc “s¸p nhËp C«ng ty VËt t dÞch vô n«ng nghiÖp vµo C«ng ty VËt t n«ng s¶n”, quyÕt ®Þnh sè 412 NN - TCCB/Q§ cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc “thµnh lËp Tæng c«ng ty VËt t n«ng nghiÖp” vµ quyÕt ®Þnh sè 394 NN- TCCB/Q§ ngµy 06/04/1997 cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc “phª duyÖt §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty VËt t N«ng nghiÖp”, cïng víi ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty VËt t n«ng s¶n vµ trëng phßng tæ chøc c¸n bé Tæng c«ng ty VËt t N«ng nghiÖp. Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty VËt t N«ng nghiÖp ®· ra quyÕt ®Þnh sè 33 VT- TCCB/ Q§ vÒ “Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty V©t t N«ng s¶n”. Theo nghÞ ®inh sè 86/2003/N§-CP ngµy 18/07/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹ vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, c¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§-CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn C«ng ty Nhµ níc thµnh C«ng ty Cæ phÇn vµ theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 qu¶n trÞ Tæng c«ng ty VËt t N«ng nghiÖp vµ Vô trëng -Trëng ban Ban ®æi míi và qu¶n lý Doanh nghiÖp, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ra quyÕt ®Þnh sè 3037/Q§/BNN-§MDN ngµy 03/11/2005 chuyÓn DN NN C«ng ty VËt t N«ng s¶n thµnh C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n. 2, Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n 2.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty  C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n lµ c«ng ty kinh doanh c¸c lo¹i n«ng s¶n vµ m¸y mãc n«ng nghiÖp.  Thùc hiÖn kinh doanh trong lÜnh vùc ®Çu t míi c«ng ty ®· ®¨ng ký phï hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô cña c«ng ty.  Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ tµi kho¶n, cã con dÊu riªng ®Ó thùc hiÖn giao dÞch theo ®óng ph¸p luËt.  Ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn theo c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®Ó ký kÕt víi c¸c ®èi t¸c.  Thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng, luËt c«ng ®oµn ®Ó ®¶m b¶o sù c«ng b»ng cho ngêi lao ®éng.  ChÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ níc vµ quy ®Þnh cña c«ng ty. C«ng ty ph¶i khai th¸c, b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cho Nhµ níc ®Ó Nhµ níc qu¶n lý tèt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty theo ®óng luËt ®Þnh.  Ph¶i thùc hiÖn nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô kh¸c, cÇn thiÕt, trùc tiÕp cho Nhµ níc t¹i ®Þa ph¬ng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Më c¸c cöa hµng vµ c¸c ®¹i lý b¸n hµng ë trong níc.  Tæ chøc kinh doanh, hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt ®Çu t víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc theo ®óng ph¸p luËt. 2. 2 . Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty:  Kinh doanh víi c¸c mÆt hµng hiÖn t¹i: Ph©n bãn - N«ng s¶n c¸c lo¹i - Bao b× c¸c lo¹i - M¸y ph¸t ®iÖn.  Më réng: x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt Supe L©n vµ trung t©m th¬ng m¹i dÞch vô VËt t n«ng s¶n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3, C¬ cÊu tæ chøc t¹i c«ng ty: 3.1, S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty: S¬ ®å c«ng ty ®îc bè trÝ theo m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc Phã G§ ®iÒu hµnh Xëng SX KD Bao b× V¨n phßng ®¹i diÖn &Chi nh¸nh C«ng ty Phã G§ kinh doanh Phßng Tæ chøc HC Ban QLDA ®éc lËp Phßng KÕ ho¹ch KD Phßng KÕ to¸n TC Cöa hµng trùc thuéc 3.2, Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban:  Héi ®ång qu¶n trÞ: Gåm 5 ngêi - lµ c¬ quan qu¶n lý cña c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty, cã nhiÖm vô quyÕt ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn ph¬ng ¸n ®Çu t tµi chÝnh cña c«ng ty, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc gi¸m ®èc vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý kh¸c.  Ban kiÓm so¸t: Gåm 3 ngêi – Do §¹i héi cæ ®«ng bÇu ra, cã nhiÖm vô gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ph¬ng híng chÝnh s¸ch cña c¸c bé phËn mµ Héi ®ång cæ ®«ng vµ Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò ra b¸o c¸o cho Héi ®ång qu¶n trÞ.  Gi¸m ®èc: lµ nh÷ng ngêi ®øng ®Çu bé m¸y l·nh ®¹o cña c«ng ty, cã n¨ng lùc tæ chøc chØ ®¹o vµ ®îc sù tÝn nhiÖm cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. Trong ®ã gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ cã quyÒn ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty vÒ c¸c vÊn ®Ò Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng vµ cña c«ng ty. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, lµ ngêi ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång lao ®éng vµ mêi chuyªn gia cè vÊn cho c«ng ty (nÕu cÇn) vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ nhµ níc vÒ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. C¸c phã gi¸m ®èc phô gióp vµ thay mÆt Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò ë chi nh¸nh, c¸c phßng ban vµ b¸o c¸o ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho Gi¸m ®èc khi cÇn thiÕt. C¸c phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò mµ m×nh phô tr¸ch, ®ång thêi còng lµ ngêi quyÕt ®Þnh c¸c c«ng viÖc trong c«ng ty khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng nÕu ®îc uû quyÒn cña Gi¸m ®èc.  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: qu¶n lý vÒ nh©n sù t¹i c«ng ty, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tiªu chuÈn tuyÓn dông lao ®éng, theo dâi nguån lao ®éng, so¹n th¶o c¸c c«ng v¨n, giÊy tê, c¸c quyÕt ®Þnh cña Ban gi¸m ®èc, c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, thi ®ua khen thëng.  Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xu¸t, kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho c«ng ty. Ngoµi ra phßng cßn nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó lËp ra kÕ ho¹ch tæ chøc cã hiÖu qu¶, ®óng ph¸p luËt quy ®Þnh vµ phï hîp víi chñ tr¬ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty.  Phßng kÐ to¸n tµi chÝnh: Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n vµ c¸c lo¹i vèn, quü do Nhµ níc giao vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®ãng gãp, nh»m b¶o toµn, ph¸t triÓn vµ sö dông c¸c lo¹i vèn cã hiÖu qu¶. LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n - trung – dµi h¹n, tæ chøc theo dâi, h¹ch to¸n kinh tÕ vµ quyÕt to¸n hµng th¸ng, quý, n¨m cho c«ng ty, c«ng ty lËp c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt mét c¸ch nhanh gän vµ chÝnh x¸c.  Xëng s¶n xuÊt kinh doanh bao b×: ho¹t ®éng díi sù chØ ®¹o cña Phã gi¸m ®èc kü thuËt, xëng cã nhiÖm vô hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m.  C¸c chi nh¸nh c«ng ty, v¨n phßng ®¹i diÖn, cöa hµng trùc thuéc: lµ mét bé phËn quan träng cña c«ng ty, ®¹i diÖn cho c«ng ty thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm, t×m hiÓu thÞ trêng mµ cung øng vËt t cho c«ng ty.  Ban qu¶n lý dù ¸n ®éc lËp: cã chøc n¨ng diÒu tra, t×m hiÓu c¸c dù ¸n míi n»m trong môc tiªu më mang ngµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ môc tiªu cña c«ng ty. II. §Æc ®iÓm c¸c nguån lùc 1, §Æc ®iÓm vÒ vèn: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1, C¬ cÊu vèn cña c«ng ty trong 3 n¨m 2005- 2007: B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty trong 3 n¨m 2005- 2007 §¬n vÞ: triÖu ®ång 2006/2005 2007/2006 ChØ tiªu 2005 2006 2007 T.®èi Tg.®èi T.®èi Tg.®èi Vèn chñ së h÷u 75.000 85.300 140.500 10.300 13,7% 59.200 69,4% Vèn vay 33.580 29.300 31.000 -4.280 -12,7% 1.700 5,8% 108.580 114.600 171.500 6.020 Tæng vèn KD 5,5% 56.900 49,7% (Nguån : Phßng KÕ to¸n TC) Qua sè liÖu cña b¶ng 1 ph¶n ¸n c¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty ta thÊy: - Vèn Chñ së h÷u n¨m 2006 t¨ng lªn so víi n¨m 2005 lµ 10.300 triÖu ®ång t¬ng øng víi 13,7%, n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 59.200 triÖu t¬ng øng víi 69,4%. ViÖc t¨ng ®îc nguån vèn Chñ së h÷u cña C«ng ty nhê viÖc huy ®éng tõ trong néi bé chøng tá ®îc sù tin tëng, cè g¾ng cña c¸c c¸n bé trong C«ng ty ®· cïng ®ång søc ®ång lßng x©y dùng C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. T¬ng øng víi viÖc t¨ng ®ã, c«ng ty còng gia t¨ng nguån vèn vay ®Ó võa t¨ng ®îc viÖc chiÕm dông vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, võa t¹o ¸p lùc ®Ó t¹o hiÖu qu¶ lµm viÖc. Nhê ®ã n¨m 2006 vµ 2007, c«ng ty ®· më réng thªm ®îc nhiÒu chi nh¸nh, cöa hµng míi ë c¸c tØnh míi, t¹o nªn ®îc thÞ trêng ngµy cµng réng lín. - Vèn vay n¨m 2006 so víi n¨m 2005 gi¶m 4.280 triÖu øng víi 12,7% vµ n¨m 2007 so víi 2006 t¨ng 1.700 triÖu øng víi 5,8%. ViÖc vèn vay n¨m 2006 cã thÓ gi¶i thÝch b»ng viÖc C«ng ty míi chuyÓn ®æi sang m« h×nh míi, cßn nhiÒu vÊn ®Ò cha thùc sù thÝch øng víi m« h×nh míi vµ kh«ng muèn qu¸ m¹o hiÓm nªn gi¶m sè lîng vèn vay. N¨m 2007, khi ®· b¾t ®Çu quen h¬n víi m« h×nh míi vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n nªn viÖc vay vèn còng ®îc ®Èy m¹nh h¬n. V× viÖc vay vèn gióp C«ng ty cã thÓ ®Çu t thªm vµo mét sè lÜnh vùc míi còng nh më r«ng quy m« bu«n b¸n, s¶n xuÊt hiÖn cã. Tãm l¹i: ®ang trong giai ®o¹n ®Çu cña Cæ phÇn ho¸, c«ng ty vÉn cßn kh¸ thËn träng trong viÖc vay vèn vµ sö dông vèn, víi nh÷ng sè liÖu trªn cïng víi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho thÊy sù phï hîp trong giai ®o¹n nµy. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi, nÕu c«ng ty cã thÓ t¨ng lîng vèn ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh sÏ tèt h¬n v× tØ lÖ vèn vay/ vèn chñ së h÷u hiÖn t¹i vÉn cßn thÊp (22%) vµ rÊt an toµn trong khi c¬ héi ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty cßn r©t lín. 1.2, C¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 02: Tµi s¶n vµ c¬ cÊu tµi s¶n §¬n vÞ: triÖu ®ång TT 1 2 chØ tiªu 2005 2006 Tµi s¶n ng¾n h¹n Tµi s¶n dµi h¹n : + Nguyªn gi¸ + KhÊu hao Tæng 59.300 49.280 65.300 62.350 52.250 69.880 2006/2005 T.®èi Tg.®èi 74.400 3.050 5,1% 97.100 2.970 6,0% 116.335 4.580 7,0% 2007/2006 T.®èi Tg.®èi 12.050 19,3% 44.850 85,5% 46.455 66,5% 2007 16.020 17.630 19235 1.610 10,0% 1.605 9,1% 108.580 114.600 171.500 6.020 5,5% 56.900 49,7% (Nguån : Phßng KÕ to¸n TC ) - Tµi s¶n ng¾n h¹n: Møc t¨ng cña tµi s¶n ng¾n h¹n n¨m 2006 so víi n¨m 2005 lµ 3.050 triÖu (5,1%) lµ mét con sè khiªm tèn so víi 12.050 triÖu (19,3%) cña n¨m 2007 so víi 2006. - §èi víi tµi s¶n dµi h¹n: N¨m 2006 t¨ng so víi 2005 lµ 2.970triÖu (6,0%) vµ n¨m 2007 t¨ng 44.850 triÖu (85,5%). Së dÜ tµi s¶n dµi h¹n cña C«ng ty t¨ng lªn hµng n¨m do ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh n«ng s¶n, ph©n bãn, m¸y ph¸t ®iªn, s¶n xuÊt vµ kinh doanh bao b×, C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n cßn tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n, x©y dùng c¸c dù ¸n nhµ m¸y míi. 3 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n B¶ng 03: Lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng §¬n vÞ: ngêi TT 1 2 3 4 ChØ tiªu Giíi tÝnh: + Nam + N÷ TÝnh chÊt: + L§GT + L§TT Tr×nh ®é: + Trªn §H + §H, C§ + TC + L§PT §é tuæi: + Trªn 45 + 35-45 + 25-35 2005 2006 2007 2006/2005 T.®èi Tg.®èi 2007/2006 T.®èi Tg.®èi 77 63 65 40 83 42 -12 -23 -15.6% -36.5% 18 2 27.7% 5% 75 65 50 55 64 61 -25 -10 -33.3% -15.4% 14 6 28% 11% 5 15 18 102 6 18 21 60 8 28 24 65 1 3 3 -42 20% 20% 16.7% -41.2% 2 10 3 5 33.3% 55.5% 14.3% 8.3% 42 36 45 11 43 44 13 50 47 -31 7 -1 -73,8% 19.4% -2.2% 2 7 3 18.2% 16.3% 6.82% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -58,8% 8 114.3% -25% 20 19.05% (Nguån : Phßng Tæ chøc HC ) - XÐt vÒ giíi tÝnh: do ®Æc thï cña ngµnh s¶n xuÊt yªu cÇu sù bÒn bØ dÎo dai còng nh c«ng viÖc kinh doanh ë xa nªn sè lîng lao ®éng n÷ ®ang gi¶m dÇn. - XÐt vÒ tÝnh chÊt: Víi viÖc C«ng ty më réng mÆt hµng vµ ®Þa bµn kinh doanh nªn sè lîng lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng lªn theo tõng n¨m. Víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nªn mÆc dï vÒ sè lîng tuyÖt ®èi n¨m 2006 so víi n¨m 2005 gi¶m 25 ngêi t¬ng ®¬ng 33,3% nhng thùc tÕ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vÉn t¨ng lªn kh«ng nhá. N¨m 2007, C«ng ty më thªm c¸c chi nh¸nh ë c¸c tØnh nªn sè lîng nh©n viªn gi¸n tiÕp t¨ng lªn 14 ngêi (28%) còng nh nh©n viªn trùc tiÕp t¨ng 6 ngêi (11%) so víi n¨m 2006. - XÐt vÒ tr×nh ®é: Do tÝnh chÊt cña C«ng ty Cæ phÇn, c«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn tæ chøc cña m×nh, song song víi viÖc tuyÓn dông nh÷ng nh©n viªn míi cã n¨ng lùc, c«ng ty ®· kh«ng ngõng båi dìng ®éi ngò c¸n bé hiÖn cè nh»m n©ng cao tay nghÒ cho c¸c lao ®éng trùc tiÕp vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé Qu¶n lý vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. ChÝnh v× thÕ tr×nh ®é cña c¸n bé toµn c«ng ty ®· t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt. NÕu n¨m 2005, sè lîng c¸n bé cã tr×nh ®é trªn §H cã 5 ngêi (chiÕm 3,57%) th× n¨m 2006 sè lîng nµy lµ 6 ngêi (chiÕm 5,71%) vµ 2007 lµ 8 ngêi (6,4%) sè lao ®éng cña toµn c«ng ty. Sè c¸n bé cã tr×nh ®é §H, C§, TC còng t¨ng lªn qua tõng n¨m vµ tû lÖ t¨ng tr×nh ®é cña lao ®éng tû lÖ thuËn víi tû lÖ t¨ng cña kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - XÐt vÒ ®é tuæi: N¨m 2005, c«ng ty míi chuyÓn sang h×nh thøc Cæ phÇn, c¸c c¸n bé lín tuæi ®Õn tuæi nghØ cã sè lîng t¬ng ®èi nhiÒu, nªn ®Õn n¨m 2006 sè c¸n bé trong ®é tuæi trªn 45 ®· gi¶m ®i rÊt nhiÒu (73,8%). Víi viÖc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé t¹o thªm søc bËt còng nh t×m kiÕm sù n¨ng ®éng míi cho c«ng ty mµ ®é tuæi trung b×nh cña c¸c n¨m gi¶m dÇn. N¨m 2005, ®é tu«i trung b×nh toµn c«ng ty lµ 37,04, sang n¨m 2006 lµ 35,52 vµ n¨m 2007 lµ 34,88. Tãm l¹i: Víi sè lîng lao ®éng 125 cña toµn C«ng ty n¨m 2007, gåm ®éi ngò c¸n bé trÎ h¬n, cã tr×nh ®é cao h¬n ®· t¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ míi h¬n h¼n n¨m 2005, dï sè lîng lao ®éng Ýt h¬n, bëi kh¶ n¨ng tiÕp thu, häc hái, søc khoÎ, sù nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®· ®îc t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Tæng + Díi 25 17 140 7 105 15 125 -10 -35 3, §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ trêng: 3.1, S¶n phÈm: Nh÷ng s¶n phÈm hiÖn nay cña c«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n lµ: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Bu«n b¸n ph©n bãn + Bu«n b¸n c¸c n«ng s¶n + Bu«n b¸n m¸y ph¸t ®iÖn + S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i bao b× . C¸c s¶n phÈm nµy cã thÓ tiªu thô quanh n¨m nhng t¨ng gi¶m tuú thuéc vµo mïa vô cña c¸c lo¹i n«ng s¶n. 3.2, ThÞ trêng: Víi lîi thÕ s½n cã lµ thÞ trêng truyÒn thèng cña c«ng ty ®èi víi mÆt hµng ph©n bãn vµ n«ng s¶n rÊt réng lín trong ph¹m vi toµn quèc. Cßn víi 2 mÆt hµng míi ®îc më réng thªm lµ bao b× c¸c lo¹i vµ m¸y ph¸t ®iÖn th× thÞ trêng chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c tØnh phÝa B¾c nh Hµ Néi, H¶i Phßng…. Lµ c«ng ty kinh doanh lµ chñ yÕu nªn viÖc ph¸t triÓn ®éi ngò b¸n hµng cã kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc ®Ó cã thÓ qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña c«ng ty, n©ng cao doanh sè lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®· vµ ®ang ®îc c«ng ty tiÕp tôc. Kh«ng nh÷ng thÕ, c«ng ty ®· më rÊt nhiÒu c¸c ®¹i lý, chi nh¸nh ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thÞ s¶n phÈm, c«ng ty t¹o ®îc m¹ng líi b¸n hµng réng kh¾p trong ph¹m vi toµn quèc s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng khi cÇn thiÕt. §Ó më réng thÞ trêng vµ cñng cè h×nh ¶nh cña m×nh, c«ng ty còng ®· ®Çu t cho ho¹t ®éng Marketing, qu¶ng c¸o s¶n phÈm. Bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh: qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, tµi trî cho cho c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao, lµm tõ thiÖn, tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi, in lÞch vµ quµ tÆng kh¸ch hµng, ®èi t¸c cña c«ng ty vµo nh÷ng dÞp ®Æc biÖt. Qu¶ng b¸ h×nh ¶nh, n©ng cao uy tÝn cho c«ng ty lµ mét viÖc lµm rÊt cã ý nghÜa trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh vµ kinh doanh cña c«ng ty, nhng c«ng ty vÉn lu«n x¸c ®Þnh r»ng uy tÝn cña c«ng ty ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së chÊt lîng cña chÝnh s¶n phÈm, dÞch vô cung cÊp, kh¸ch hµng chÝnh lµ “ngêi tr¶ l¬ng cho m×nh” vµ lµ nh÷ng nhµ qu¶ng c¸o tèt nh¸t cho c«ng ty. Nh÷ng ho¹t ®éng tµi trî kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù quan t©m tíi céng ®ång mµ cßn kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh, søc t¨ng trëng kh«ng ngõng cña c«ng ty. §©y lµ ho¹t ®éng thùc sù cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶ gãp phÇn qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cho c«ng ty. N¨m 2006, níc ta chÝnh thøc gia nhËp WTO, më ®êng cho cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc ®Çu t kinh doanh vµo níc ta, t¹o ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi còng nh gia t¨ng sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp còng nhiÒu h¬n. VËy muèn tån t¹i vµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¸t triÓn tèt, c«ng ty ®· kh«ng ngõng cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt, phong phó vÒ chñng lo¹i, mÉu m·. §iÒu nµy lµm cho kh¸ch hµng c¶nh nhËn ®îc Ých lîi mµ hä thu ®îc khi sö dông s¶n phÈm, khiÕn cho lßng tin vµ sù trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty ngµy cµng t¨ng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã t¹o cho c«ng ty cã vÞ thÕ v÷ng m¹nh h¬n trªn thÞ trêng. III. Mét sè ho¹t ®éng qu¶n lý cña c«ng ty 1. C«ng t¸c qu¶n lý kÕ ho¹ch (c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh): BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh ho¹t déng kinh doanh lu«n nghÜ tíi mét t¬ng lai tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi. V× ®iÒu ®ã sÏ t¹o cho doanh nghiÖp thu ®îc nh÷ng lîi Ých lín dÇn theo thêi gian. C«ng t¸c kÕ ho¹ch sÏ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã mét t¬ng lai ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng. C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh gióp c«ng ty ®Þnh ra c¸c môc tiªu, x¸c lËp ph¬ng tiÖn vµ nguån lùc cÇn thiÕt ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu, ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c giai ®o¹n thùc hiÖn vµ cho phÐp híng dÉn mçi thµnh viªn trong c«ng ty biÕt m×nh ph¶i lµm g×. Kh«ng nh÷ng vËy, lµm tèt c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh cßn gióp c«ng ty lêng tríc ®Ó cã thÓ h¹n chÕ ®îc rñi ro. C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn c¸c c«ng t¸c kÕ ho¹ch nh: - KÕ ho¹ch nh©n sù. - KÕ ho¹ch tµi chÝnh. - KÕ ho¹ch kinh doanh. - KÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng viÖc. - KÕ ho¹ch Marketing. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch, ban gi¸m ®èc sÏ v¹ch ra nh÷ng viÖc ph¶i lµm vµ tõng c«ng viÖc cô thÓ sÏ ®îc giao cho c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch. §iÒu ®Æc biÖt ë c«ng ty lµ trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh c¸c thµnh viªn trong c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch ®Òu cã thÓ tham gia ®ãng gãp ý kiÕn, ®a ra nh÷ng quan ®iÓm cña m×nh trong c¸ch nh×n nhËn riªng vÒ c¸c kÕ ho¹ch. Hµng n¨m, c«ng ty cßn tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c kÕ ho¹ch ®· thùc hiÖn ®Ó xem xÐt nh÷ng g× ®· ®¹t ®îc vµ nh÷ng g× cßn thiÕu xãt. Qua ®ã, c«ng ty sÏ t×m c¸ch kh¾c phôc vµ rót ra nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch cho n¨m tíi. 2, C«ng t¸c qu¶n lý con ngêi: C«ng t¸c qu¶n lÝ con ngêi lµ nhiÖm vô chñ yÕu cña phßng Tæ chøc hµnh chÝnh. Con ngêi lµ nguån tµi nguyªn ®Æc biÖt, nÕu biÕt c¸ch sö dông ®óng th× lîi Ých mµ nã mang l¹i lµ v« cïng lín nhng nÕu kh«ng biÕt c¸ch sö dông hay sö dông sai môc ®Ých th× còng mang l¹i nh÷ng hËu qu¶ kh«n lêng. Do vËy, c«ng ty rÊt chó träng ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc c«ng ty CP VËt t N«ng s¶n ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p nh: + T×m kiÕm lao ®éng cã chÊt lîng cao, ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng trong doanh nghiÖp, tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng theo n¨ng lùc, n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ngêi lao ®éng, n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn cho ngêi lao ®éng. + T×m kiÕm lao ®éng ®Çu vµo cã chÊt lîng cao: Hµng n¨m, c«ng ty ®Òu tæ chøc tuyÓn dông thªm nguån nh©n lùc nh»m môc tiªu më réng quy m« ho¹t ®éng cho c«ng ty vµ bæ sung cho sù thay ®æi nh©n lùc qua c¸c n¨m.  §Ó cã ®îc lùc lîng lao ®éng cã tay nghÒ cao mµ Ýt tèn kÐm chi phÝ ®µo t¹o th× doanh nghiÖp thêng chän lao ®éng cã tr×nh ®é cao ngay tõ ®Çu.  §èi víi lao ®éng cã tr×nh ®é cao th× c«ng ty tæ chøc c¸c cuéc thi tuyÓn nh»m lùa chän ®îc nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é tèt nhÊt vµ phô hîp nhÊt víi c«ng viÖc cÇn tuyÓn cña c«ng ty.  Cßn ®èi víi lao ®éng phæ th«ng c«ng ty thêng tuyÓn chän nh÷ng lao ®éng cã kinh nghiÖm vµ cho thö viÖc ngay ®Ó xem cã ®¸p øng ®îc ®ßi hái cña c«ng viÖc hay kh«ng. + §µo t¹o ®éi ngò lao ®éng: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho¹t ®éng ®µo t¹o cña c«ng ty bao gåm 2 vÊn ®Ò chÝnh lµ: TËp huÊn c«ng nghÖ míi cho c¸n bé qu¶n lý kÜ thuËt vµ kÜ s cña c«ng ty vµ ®µo t¹o ®Þnh híng c«ng viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn.  Hµng n¨m c«ng ty ®Òu tiÕn hµnh c¸c kho¸ tËp huÊn vÒ n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ cho c¸c c¸n bé qu¶n lÝ vµ kÜ s cña c«ng ty. Néi dung tËp huÊn vÒ nh÷ng c«ng nghÖ míi vµ nh÷ng ph¬ng ph¸p qu¶n lÝ hiÖn ®¹i còng nh nh÷ng øng dông, tÝch hîp c«ng nghÖ míi cho s¶n xuÊt hiÖn t¹i.  §µo t¹o ®Þnh híng c«ng viÖc nh»m gióp nh©n viªn t×m hiÓu vÒ v¨n ho¸, phong c¸ch lµm viÖc cña c«ng ty, mau chãng thÝch nghi víi m«i trêng lµm viÖc, t¹o cho ngêi lao ®éng cã ý thøc t«n träng kØ luËt, kh«ng vi ph¹m quy chÕ cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, ®éi nhò lao ®éng sÏ g¾n bã h¬n, ®ång søc ®ång lßng gióp c«ng ty ph¸t triÓn h¬n. + N©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ngêi lao ®éng: C¶i thiÖn vµ n©ng cao m«i trêng lµm viÖc cho ngêi lao ®éng còng lµ mét biÖn ph¸p ®Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. V× khi ngêi lao ®éng cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt hä míi yªn t©m lµm viÖc, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong c«ng viÖc gióp doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. C¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ngêi lao ®éng nh: chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng, m«i trêng n¬i lµm viÖc, quan t©m ®Õn vÊn ®Ò b¶o hé lao ®éng, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ thêi gian lµm viÖc, an toµn vÖ sinh lao ®éng,cã kÕ ho¹ch kiÓm tra gi¸m s¸t trong s¶n xuÊt, huÊn luyÖn an toµn lao ®éng cho ngêi lao ®éng ®Ó gi¶m thiÓu c¸c tai n¹n lao ®éng. +Tr¶ l¬ng theo n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Kh«ng nh÷ng vËy, C«ng ty cßn rÊt quan t©m ®Õn quy ®Þnh vÒ tiÒn l¬ng, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi lao ®éng. + Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn cã c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cho ngêi lao ®éng nh:  T¨ng tiÒn l¬ng vµ thëng cho c¸ nh©n, tËp thÓ xuÊt s¾c. §iÒu nµy sÏ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng h¨ng h¸i h¬n trong c«ng viÖc, gióp ngêi lao ®éng t¨ng kh¶ n¨ng chi tr¶ cho c¸c nhu cÇu trong cuéc sèng hµng ngµy, tõ ®ã hä cã thÓ yªn t©m lµm viÖc h¬n.  Vµo c¸c dÞp lÔ tÕt, c«ng ty ®Òu cã c¸c kho¶n tiÒn vµ quµ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó ®éng viªn hä lµm viÖc tèt h¬n.  Kh«ng nh÷ng vËy, c«ng ty cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ ®Òu ®Æn hµng n¨m t¹o ra nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i, gi¶i trÝ cho ngêi lao ®éng sau thêi gian dµi lµm viÖc c¨ng th¼ng vµ còng t¹o ®iÒu kiÖn cho hä giao lu víi nhau, t¹o m«i trêng th©n thiÖn trong c«ng viÖc, g¾n bã víi nhau, t¹o ra nÐt v¨n ho¸ c«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Hµng n¨m, c«ng ty ®Òu tæ chøc cho ngêi lao ®éng ®i du lÞch, ngoµi chi phÝ tæ chøc chung, c«ng ty cßn hç trî mét phÇn chi phÝ ¨n ë cho hä. Khi c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th× ®· mang l¹i cho m×nh nhiÒu lîi Ých trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh:  Gi¶m bít tai n¹n lao ®éng, v× nhiÒu tai n¹n x¶y ra do h¹n chÕ cña con ngêi h¬n lµ do nh÷ng h¹n chÕ cña trang thiÕt bÞ hay nh÷ng h¹n chÕ vÒ ®iÒu kiÖn lµm viÖc.  Sù æn ®Þnh vµ n¨ng ®éng cña tæ chøc t¨ng lªn,®¶m b¶o gi÷ v÷ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty ngay c¶ khi thiÕu nh÷ng ngêi chñ chèt do cã nguån ®µo t¹o dù tr÷ thay thÕ.  N¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ lao ®éng t¨ng lªn do tay nghÒ cña ngêi lao ®éng t¨ng lªn. 3, C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty: Tµi chÝnh lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt cÇn thiÕt cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. BÊt cø ho¹t ®éng ®Çu t, mua s¾m, ®µo t¹o vµ ®·i ngé nh©n sù nµo còng ph¶i xem xÐt ®Õn tiÒm lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. VËy nªn, c«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n lÝ tµi chÝnh cña m×nh. C«ng ty ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch ®Ó sö dông thËt tèt nguån tµi chÝnh cña m×nh, cã thÓ ®a ra c¸c vÝ dô nh:  T×m nhµ cung cÊp cã gi¸ hîp lÝ vµ cã thÓ cung cÊp hµng cã chÊt lîng tèt mét c¸ch ®Òu ®Æn. C«ng ty gi÷ mèi quan hÖ l©u dµi vµ uy tÝn víi c¸c nhµ cung cÊp ®Ó ®îc hëng chiÕt khÊu, gi¶m c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, ®¶m b¶o hµng ho¸ ®óng chÊt lîng.  Gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu (®èi víi xÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b×): Tuy nhiªn gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu kh«ng cã nghÜa lµ c¾t gi¶m nguyªn vËt liÖu díi møc ®Þnh møc kü thuËt cho phÐp. Bëi lµm nh vËy sÏ trùc tiÕp ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm. C«ng ty chØ cã thÓ gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu b»ng c¸ch ®Þnh møc tiªu hao chÆt chÏ h¬n, tæ chøc thu mua nguyªn vËt liÖu hiÖu qu¶ h¬n, thêng xuyªn b¶o dìng söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n ë mäi kh©u s¶n xuÊt, xö lý nghiªm kh¸c víi nh÷ng hµnh vi lµm l·ng phÝ nguyªn liÖu.  Gi¶m chi phÝ cè ®Þnh: Chi phÝ cè ®Þnh lµ lo¹i chi phÝ kh«ng thay ®æi khi s¶n lîng t¨ng hoÆc gi¶m. Nhng chi phÝ cè ®Þnh b×nh qu©n trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm sÏ gi¶m khi t¨ng s¶n lîng. Do ®ã, khi s¶n lîng s¶n xuÊt t¨ng sÏ gi¶m chi phÝ cè ®Þnh b×nh qu©n tÝnh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Muèn t¨ng s¶n lîng trªn quy m« hiÖn cã th× C«ng ty ph¶i t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tËn dông triÖt ®Ó n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, b¶o qu¶n tèt tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó tr¸nh háng hãc, gi¶m chi phÝ söa ch÷a. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  §Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu gia t¨ng cña ho¹t ®éng SXKD, mua s¾m thªm trang thiÕt bÞ m¸y mãc, x©y dùng thªm c¬ së h¹ tÇng th× ngoµi phÇn vèn tù cã C«ng ty vÉn ph¶i vay thªm vèn tõ c¸c NH nhng l·i suÊt rÊt cao. H¹n chÕ nµy ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. Do ®ã, c«ng ty ®· huy ®éng vèn néi bé tõ chÝnh ngêi lao ®éng.¸p dông ph¬ng thøc vay nµy võa gi¶m ®îc sè tiÒn tr¶ l·i vay cho C«ng ty, võa b¶o ®¶m tÝnh an toµn cho ngêi lao ®éng, kÝch thÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc vµ cã tr¸ch nhiÖm h¬n bëi v× 1 phÇn tµi s¶n cña hä ®ang n»m trong C«ng ty.  X©y dùng kÕ ho¹ch sö dông vèn.  Qu¶n lÝ chÆt c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho.  Gi¶m thêi gian vËn ®éng cña tiÒn mÆt.  TiÕt kiÖm chi phÝ lu th«ng. 4, C«ng t¸c thÞ trêng vµ Marketing: ThÞ trêng lµ vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng víi mçi doanh nghiÖp v× nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu nh»m gi÷ v÷ng cñng cè thÞ trêng truyÒn thèng, ph¸t hiÖn më réng thÞ trêng míi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu mµ c«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n ®ang thùc hiÖn. §Ó ho¹t ®éng nµy ®¸p øng ®îc sù ph¸t triÓn, c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau:  T¨ng cêng giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh c«ng ty th«ng qua viÖc x©y dùng mét th¬ng hiÖu v÷ng m¹nh. Qu¶ng c¸o réng r·i s¶n phÈm trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.  §µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng cã tr×nh ®é nh»m l«i cuèn kh¸ch hµng dïng c¸c s¶n phÈm cña m×nh.  Ph¸t triÓn hÖ thèng cöa hµng, giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm mét c¸ch réng r·i theo nhiÒu kªnh. Më réng hÖ thèng ®¹i lý, th«ng qua c¸c ®¹i lý ®Ó cung cÊp th«ng tin vÒ s¶n phÈm ®ång thêi thu thËp c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng.  T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng. §Ó gi¶m thêi gian vµ chi phÝ c«ng ty ®· thuª doanh nghiÖp chuyªn lµm vÒ vÊn ®Ò nµy.  §a ra mét møc gi¸ kh«ng nh÷ng phï hîp víi chi phÝ cña doanh nghiÖp mµ cßn ph¶i phï hîp víi møc gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5, C«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty: §èi víi bÊt cø c«ng ty nµo, mµ nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh th× s¶n phÈm ®¶m b¶o vÒ mÆt chÊt lîng vµ sè lîng, mÉu m·, ®óng tiÕn ®é giao hµng rÊt quan träng. NÕu s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng kÐm, sè lîng kh«ng ®¶m b¶o, kh«ng ®óng tiÕn ®é giao hµng, sÏ nhanh chãng lµm mÊt lßng tin cña kh¸ch, lµm gi¶m sót kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. §Ó lµm s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ trêng c«ng ty ®· chó ý tíi nhiÒu vÊn ®Ò:  Thêng xuyªn b¶o dìng vµ c¶i tiÕn ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ.  §µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng. N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc tù gi¸c cña ngêi lao ®éng.  T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lÝ trong mäi kh©u cña s¶n xuÊt.  Sö dông nguyªn vËt liÖu cã chÊt lîng tèt víi gi¸ thµnh hîp lÝ.  Quan t©m ®Õn c«ng t¸c b¶o qu¶n, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. IV. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - N¨m 2005 lµ n¨m khã kh¨n trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. ThÞ trêng ph©n bãn, n«ng s¶n diÔn biÕn rÊt phøc t¹p, gi¸ x¨ng dÇu t¨ng ®ét biÕn, biªn ®é gi¸ dao ®éng lín… lµm ¶nh hëng lín tíi vÊn ®Ò nhËp khÈu vµ kinh doanh ph©n bãn vµ n«ng s¶n. Tuy nhiªn c«ng ty ®· t¨ng cêng n¾m b¾t th«ng tin, vùît qua khã kh¨n, thay ®æi c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh ph©n bãn, h¹n chÕ kinh doanh n«ng s¶n vµo cuèi n¨m, híng vµo kinh doanh cã hiÖu qu¶, nghiªn cøu vµ ®Ò ra ph¬ng ¸n phï hîp cho kinh doanh tæng hîp, ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh, nªn c¸c chØ tiªu vÒ S¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 ®¹i ®a sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®îc giao, thu nhËp ®êi sèng c«ng nh©n viªn ®îc æn ®Þnh, h¹n chÕ ®îc rñi ro trong kinh doanh, b¶o tån vèn, thùc hiÖn vît møc nép Ng©n s¸ch Nhµ níc. - N¨m 2006: Níc ta chÝnh thøc gia nhËp WTO cã nhiÒu doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc ®Çu t vµo níc ta t¹o ra nhiÒu c¬ héi míi vµ søc Ðp c¹nh tranh lín. C«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty lµ ph©n bãn phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®èi tîng mua hµng lµ mong d©n thuéc nh÷ng ngêi nghÌo trong X· Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 héi, ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp phô thuéc vµo thêi tiÕt khÝ h©u, gi¸ c¶ mÆt hµng nµy rÊt nh¹y c¶m víi c¸c biÕn ®éng nh quan hÖ cung cÇu, gi¸ c¶ x¨ng dÇu…c¸c yÕu tè nµy t¸c ®éng rÊt lín tíi ho¹t ®éng S¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy vËy sau 1 n¨m Cæ phÇn ho¸, c«ng ty ®· thùc sù ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty cæ phÇn, gi÷ ® îc uy tÝn vµ më réng ®îc hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng réng trong ph¹m vi toµn quèc vµ cã kinh nghiÖm nhiÒu n¨m nªn ®· nh¹y bÐn n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin kÞp thêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng S¶n xuÊt Kinh doanh. - N¨m 2007: C«ng ty ®· tËn dông thêi c¬ kinh doanh ph©n bãn, më réng mÆt hµng vµ ®Þa bµn kinh doanh nh»m ®¸p øng tãt h¬n c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ thêi vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong níc, thóc ®Èy xuÊt khÈu ph©n bãn nh÷ng lóc thÞ trêng trong níc chÞu søc Ðp cña hµng tiÓu ng¹ch vµ hµng s¶n xuÊt trong níc nªn s¶n lîng tiªu thô ®· t¨ng lªn vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. S¶n xuÊt bao b× còng t¨ng nhanh vµ ®ang thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®Çu t më réng xëng ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. C¸c dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt Supe L©n t¹i Lµo Cai, trung t©m th¬ng m¹i dÞch vô vËt t N«ng s¶n t¹i Thanh Tr× còng ®ang ®îc xóc tiÕn nhanh chãng. TÊt c¶ nh÷ng khëi s¾c míi ®ã ®· ®a tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ cho C«ng ty n¨m 2007, thu nhËp ®êi sèng c«ng nh©n viªn ®îc c¶i thiÖn vµ æn ®Þnh, vèn ®îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn, thùc hiÖn vît møc nghÜa vô nép Ng©n s¸ch nhµ níc. Tû suÊt lîi nhuËn / Tæng vèn kinh doanh ph¶n ¸nh 1 ®ång vèn kinh doanh trong kú tham gia s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. N¨m 2005 th× sè ®ång lîi nhuËn t¹o ra lµ 0,034 so víi n¨m 2006 lµ 0,068 (t¨ng 100%); N¨m 2007 lµ 0,093, t¨ng 36,8% so víi n¨m 2006. C¸c sè liÖu trªn cho thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¨ng rÊt nhanh sau qu¸ tr×nh Cæ phÇn ho¸. Tû suÊt lîi nhuËn/Tæng vèn kinh doanh n¨m 2005 so víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh cßn t¬ng ®èi thÊp, nhng ®Õn n¨m 2007 tû suÊt nµy ®· t¨ng gÇn gÊp 3 lÇn, lóc nµy l¹i ®a c«ng ty vît lªn dÉn ®Çu so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Tû suÊt lîi nhuËn/Tæng doanh thu ph¶n ¸nh cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thu ®îc tõ 1 ®ång doanh thu. N¨m 2006 con sè nµy lµ 0,005 t¨ng 100% so víi n¨m 2005. §Õn n¨m 2007 hÖ sè nµy còng t¨ng thªm 66% lµ 0,0083 so víi n¨m 2006. C¸c hÖ sè ph¶n ¸nh lîi nhuËn, doanh thu nµy còng ®· cho thÊy kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn nhanh chãng. So víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh, hÖ sè nµy lµ kh«ng dÔ vît qua. HÖ sè quan träng nhÊt ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty lµ Sè vßng quay vèn trong mét n¨m, n¨m 2005 lµ 13,81 cao h¬n n¨m 2006 lµ 13,54. N¨m 2007 th× tèc ®é quay vèn cña c«ng ty ®îc ®Èy nhanh h¬n nªn sè vßng quay vèn lµ 16,9 t¨ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 24,8% so víi n¨m 2006. HÖ sè quay vßng vèn nµy lµ kh¸ nhanh, nhng cã thÓ t¨ng lªn nÕu m¹ng líi kinh doanh ®îc më réng lµm t¨ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. V. §¸nh gi¸ chung 1. §¸nh gi¸ chung 1.1. KÕt qu¶ ®¹t ®îc Sau 3 n¨m cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, c«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n ®· ®¹t ®îc kh«ng Ýt c¸c kÕt qu¶ næi bËt: - VÒ Vèn: N¨m 2007, C«ng ty ®· t¨ng ®îc nguån vèn chñ së h÷u lªn gÇn gÊp 2 lÇn n¨m 2005 gióp cho C«ng ty chñ ®éng h¬n vÒ vèn, linh ho¹t h¬n trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. - VÒ Tµi s¶n: Víi kh¶ n¨ng thÝch øng víi m« h×nh míi mét c¸ch nhanh nh¹y, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ t¨ng khèi lîng tµi s¶n cña m×nh lªn c¶ vÒ tµi s¶n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. - VÒ lao ®éng: Bªn c¹nh c¸c c¸n bé cã nhiÒu kinh nghiÖm víi sù trÎ ho¸ ®éi ngò, søc trÎ nhiÖt t×nh, sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o còng nh nhanh nh¹y trong n¾m b¾t thÞ trêng ®· ®em l¹i cho C«ng ty mét kh«ng khÝ míi còng nh nh÷ng c¬ héi lu«n ®îc n¾m b¾t, vËn dông ®óng n¬i ®óng lóc. C«ng ty ®· vµ ®ang tiÕp tôc tuyÓn dông nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt ®Ó bè trÝ lµm viÖc vµo c¸c ®¬n vÞ, bé phËn cña c«ng ty. - VÒ kÕt qu¶ s¶n xu¸t kinh doanh: C«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng m« h×nh c«ng ty cæ phÇn vÉn duy tr× ®îc c¸c lîi thÕ, uy tÝn vµ kÕ thõa ®îc quyÒn lîi, nghÜa vô cña c«ng ty tríc ®©y nªn ®· t¹o ®µ cho c«ng ty thùc hiÖn tèt kÕt qu¶ s¶n xu©t kinh doanh trong c¸c n¨m tiÕp theo. C«ng ty còng cã hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng réng trong ph¹m vi toµn quèc, cã kinh nghiÖm nhiÒu n¨m trong lÜnh vùc kinh doanh ph©n bãn, nh¹y bÐn n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin kÞp thêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2. Nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - VÒ nguån vèn: Vèn sö dông cho kinh doanh ph©n bãn lµ rÊt lín mµ chñ yÕu c«ng ty ph¶i vay cña c¸c ng©n hµng nªn chÞu søc Ðp rÊt lín vÒ l·i suÊt ng©n hµng, chÞu sù biÕn ®éng cña tû gi¸ ngo¹i tÖ còng nh thêi h¹n thanh to¸n. - VÒ lao ®éng: Víi viÖc më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu vÒ ®éi ngò lao ®éng cã kinh nghiÖm vµ lµnh nghÒ ®Ó cã thÓ æn ®Þnh ho¹t ®éng s¶n xu¸t kinh doanh lµ rÊt lín. HiÖn nay nhu cÇu t×m kiÕm nh÷ng lao ®éng nh vËy thêng cã ë rÊt nhiÒu doanh nghiÖp nªn viÖc nµy còng gÆp nhiÒu khã kh¨n. - VÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: T¹i c¸c ®iÓm ®Çu mèi nhËp xuÊt hµng nh Lµo Cai, Mãng C¸i, H¶i Phßng, §µ N½ng, Quy Nh¬n, TP.Hå ChÝ Minh, C«ng ty kh«ng cã kho tµng, bÕn b·i mµ ph¶i ®i thuª nªn chi phÝ lu kho, bÕn b·i rÊt lín. Bªn c¹nh ®ã trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn nh hiÖn nay, viÖc øng dông c«ng nghÖ ®ã vµo kinh doanh lµ kh«ng thÓ thiÕu nhng c«ng ty vÉn cha ®Èy m¹nh ®îc ho¹t ®éng nµy do cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. 2. §Þnh híng ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp §ang bíc nh÷ng bíc ®Çu víi mét h×nh d¸ng míi, C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc ®µo t¹o trªn gi¶ng ®êng §¹i häc, em muèn ®i vµo ®Ò tµi “ §Èy m¹nh viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n ” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ, ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ vµ ®ang cã nh÷ng bíc ®ét ph¸ m¹nh mÏ. C¬ chÕ kinh tÕ míi ®em l¹i cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi míi ®ång thêi còng cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu thö th¸ch trong mét m«i trêng ®Çy c¹nh tranh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong nÒn kinh tÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quèc d©n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tõ khi chuyÓn ®æi m« h×nh c«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n ®· kh«ng ngõng cã nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn. C«ng ty ®· tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong cuéc c¹nh tranh gay g¾t ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C«ng ty ®· ®ãng gãp phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ níc vµ n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Tuy nhiªn trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ lu«n biÕn ®éng th× c«ng ty vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, h¹n chÕ, v× vËy ®ßi hái sù nç lùc cña toµn thÓ c«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty ®Ó hoµn thµnh bµi b¸o c¸o cña m×nh vÒ viÖc ph©n tÝch vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n. Víi thêi gian ng¾n vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n bµi viÕt cña em khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù quan t©m ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c«. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ tµi chÝnh Doanh nghiÖp - Häc viÖn Tµi chÝnh - KÕ to¸n Hµ Néi. Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh Hµ Néi. 2. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - Häc viÖn Tµi chÝnh - KÕ to¸n Hµ Néi. Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh Hµ Néi. 3. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tµi chÝnh Trêng §¹i häc Tµi chÝnh - KÕ to¸n Hµ Néi. Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh Hµ Néi. 4. C¸c b¸o, t¹p chÝ chuyªn ngµnh qu¶n lÝ vµ tµi chÝnh. 5. C¸c tµi liÖu tham kh¶o cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu …………………………………………………………………………..…1 I. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n ……………………………….….…2 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n…..…. 2 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n…………………….3 3. C¬ cÊu tæ chøc t¹i C«ng ty ………………………………………………………4 II. §Æc ®iÓm c¸c nguån lùc …………………………………………………………….7 1. §Æc ®iÓm vÒ vèn………………………………………………………………….7 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t N«ng s¶n……………………9 3. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ trêng……………………………………………11 III. Mét sè ho¹t ®éng qu¶n lý cña c«ng ty ……………………………………………13 1. C«ng t¸c qu¶n lý kÕ ho¹ch (C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh)……………………..………13 2. C«ng t¸c qu¶n lý con ngêi …………………………………………...……….13 3. C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty ………………………………….…….16 4. C«ng t¸c thÞ trêng vµ Marketing……………………………………………...17 5. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty………………………....….18 IV. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh…………………………………19 V. §¸nh gi¸ chung…………………………………………………………………….21 1. §¸nh gi¸ chung…………………………………………………………………21 2. §Þnh híng ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp …………………………………………22 KÕt luËn ………………………………………………………………………………23 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
- Xem thêm -